zadávací dokumentace - hexium hydraulika.cz

Transkript

zadávací dokumentace - hexium hydraulika.cz
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1. Identifikace zadavatele
Hexium hydraulika s.r.o.
Sídlo: Domažlická 1256/1, 130 00 Praha
IČ: 29296714
Osoba oprávněná jednat: Pavel Sluka, jednatel
Zadavatel je ve výběrovém řízení zastoupen společností Karel Hozík s.r.o., IČ: 02940264,
odpovědná osoba Ing. Karel Hozík, tel. +420 777 225 215, e-mail [email protected]
2. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
Předmětem zakázky je dodávka. Jedná se o Zakoupení horizontálního obráběcího centra.
Technické parametry předmětu dodávky:
Zdvihy v osách: X 720, Y 650, Z 650
Zatížení stolu 800 kg
Vřeteno- vinutí dvojité- pomalé výkon 15/22/26, rychlé 25/30
Kužel ISO 50
Max. délka nástroje 400
Max. průměr nástroje 125, hmotnost 20 kg
Ostatní požadavky: nástrojová a obráběcí sonda, zásobník cca 60 nástrojů, střední chlazení 5
MPa, odsávání olejové mlhy
Řídící systém musí být kompatibilní s používaným systémem (zadavatel používá Fanuc 31i
MB
Konkrétní obchodní názvy uvedené v této zadávací dokumentaci řeší pouze vymezení
požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné
řešení.
3. Místo plnění zakázky
Místem plnění je provozovna kupujícího, adresa Albrechtická 121 (bývalý areál ČSAD), 794
01 Krnov.
4. Předpokládaný termín plnění / realizace
Lhůta plnění – dodání předmětu zakázky je nejpozději do 30. 11. 2015.
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Splnění základních kvalifikačních předpokladů.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží čestné prohlášení o tom
že:
a) dodavatel, a je-li dodavatelem právnická osoba pak ani tato právnická osoba, ani statutární
orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, pak ani tato
právnická osoba, ani její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
I NVESTI CE
DO
VAŠÍ
1/4
BUDO UCNOSTI
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jsem-li zahraniční právnická osoba podávající nabídku
prostřednictvím své organizační složky, pak čestně prohlašuji, že tento předpoklad vedle
výše uvedených osob splňuje rovněž vedoucí této organizační složky, a to jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
dodavatel, a je-li dodavatelem právnická osoba pak ani tato právnická osoba, ani statutární
orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, pak ani tato
právnická osoba, ani její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jsem-li zahraniční právnická
osoba podávající nabídku prostřednictvím své organizační složky, pak čestně prohlašuji,
že tento předpoklad vedle výše uvedených osob splňuje rovněž vedoucí této organizační
složky, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
dodavatel není v likvidaci,
dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla dodavatele,
dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla dodavatele,
dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla dodavatele,
dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby,
dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Profesní kvalifikační předpoklady požaduje zadavatel doložením dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie,
b) výpis z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě
prosté kopie.
I NVESTI CE
DO
VAŠÍ
2/4
BUDO UCNOSTI
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Ekonomickou způsobilost prokáže dodavatel prohlášením, ze kterého bude jasně vyplývat,
že je ekonomicky a finančně schopen zakázku plnit.
6. Obsah nabídky, způsob zpracování nabídky
6.1. Nabídka bude podána v listinné formě v českém jazyce, bude respektovat a obsahovat
všechny podmínky Zadávací dokumentace. Celá nabídka bude zabezpečena proti
manipulaci. Nabídka bude podána v jednom originále a jedné kopii
6.2. V první části nabídky bude krycí list nabídky s identifikací uchazeče včetně uvedení
všech relevantních kontaktů zodpovědných zástupců uchazeče.
6.3. Ve druhé části nabídky bude předložen návrh na uzavření smlouvy o dílo. Každý list
smlouvy bude vzestupně očíslován, bude parafován osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče, poslední list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Všechny listy smlouvy budou pevně spojeny, volné listy nebudou
považovány za její součást. Zadavatel nepřipouští měnit ve smlouvě podmínky
stanovené v této zadávací dokumentaci. Smlouva bude obsahovat nabídnutou cenu za
předmět dodávky.
6.4. Ve třetí části nabídky budou dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
Požadavek na kvalifikaci je podrobně uveden v čl. 6 této zadávací dokumentace.
6.5. Podklady pro zpracování nabídky.
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace se všemi přílohami.
6.6. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které
uchazeči vzniknou jakoukoli činností související s podáním nabídky.
6.7. Po podání nabídky- jejím doručení zadavateli se nabídka stává výlučným vlastnictvím
zadavatele zakázky.
7. Způsob zpracování nabídkové ceny
Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.
Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a
jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné
ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
Celková rekapitulace ceny bude uvedena následujícím způsobem:
celková cena za dílo bez DPH, vypočtená DPH
celková cena za dílo včetně DPH.
DPH bude vypočtena podle předpisů platných v době podání nabídky.
Cena bude vypočtena v české měně - jinou měnu zadavatel nepřipouští.
8. Hodnocení uchazečů
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky nejnižší nabídková cena. Hodnocena
bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v cenové nabídce v Kupní smlouvě.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.
Zakázka bude zadána dodavateli, který splní všechny podmínky stanovené zadavatelem
Zakázky a nabídne nejnižší nabídkovou cenou za předmět koupě stanovený touto zadávací
dokumentací.
I NVESTI CE
DO
VAŠÍ
3/4
BUDO UCNOSTI
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
9. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Nabídka bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na adresu zadavatele Hexium
hydraulika s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha v termínu stanoveném pro podání
nabídek, tj. do 12. 10. 2015 do 11:00:00 hodin. Nabídka bude podána v zalepené obálce s
označením Neotevírat – nabídka na veřejnou zakázku „Zakoupení horizontálního
obráběcího centra“. Na obálce bude uvedena jako adresa doručitele adresa zadavatele
zakázky, a jako adresa odesílatele adresa uchazeče.
10. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy, která je přílohou zadávací
dokumentace.
11. Ostatní podmínky
11.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec
požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.
11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
11.3. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.4. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
11.5. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky případně o vyloučení uchazeče ze zadávacího
řízení bude odesláno všem uchazečům elektronickou poštou osobou pověřenou
provedením výběrového řízení.
V Praze dne 9. 9. 2015
Pavel Sluka v.r.
Jednatel Hexium hydraulika s.r.o.
Přílohy
•
Příloha č. 1- Krycí list nabídky
•
Příloha č. 2- Kupní smlouva
I NVESTI CE
DO
VAŠÍ
4/4
BUDO UCNOSTI