3. Řecko v archaickém a klasickém období svého vývoje

Komentáře

Transkript

3. Řecko v archaickém a klasickém období svého vývoje
Last update: 2010/11/25 13:37
predmety:pravni_dejiny:podzim_2010:otazka03
http://2015.wz.cz/doku.php?id=predmety:pravni_dejiny:podzim_2010:otazka03
3. Řecko v archaickém a klasickém období
svého vývoje
Rané Řecko (8-6. stol. př. n. l.)
●
●
●
●
●
●
doba přechodu mezi institucemi rodového společenství a státním zřízením
různá státní zřízení od tyranidy po republiku - otrokářská demokracie (lidové shromáždění Athény) nebo otrokářská oligarchie (rada nejzámožnějších otrokářů - Sparta)
utváření městského státu (polis) - nezávislost ekonomická (autarkia) a politická (autonomia)-sami
si určovali politický režim a zákony, nevelká rozloha, největší - Sparta
právo stále nepsané, obyčejové, úplatnost soudců
druhá polovina 7. a celé 6. Stol = Doba zákonodárců - písemně zachytili platné právo(Chardones,
Zaleukos), nezachovalo se
gortýnské zákony na Krétě - jeden z nejstarších dokumentů otrokářského práva
Sparta
●
●
●
vojenská aristokracie
půda majetkem státu, rozdělena na kléry - dány do užívání jednotlivým rodinám - dědičně a
nezcizitelně
společnost:
héilóti - otroci, nepatřili otrokářům, ale státu - přidělováni ve skupinách, několikanásobně více
než Sparťanů, povinnost naturálních dávek
perioikové - „bydlící okolo Sparty“ - bez podílu na půdě, osobně svobodní, ale politicky
bezprávní, povinnost vojenské služby, rolníci, řemeslníci, obchodníci
Sparťané - plnoprávní občané, od státu přidělěny kléry, právo účastnit se sněmu, aktivní i
pasivní volební právo, vojenská povinnost
sparťanská společnost = společnost rovných (řádná státní výchova, přispívání na společné
výdaje→zchudlý není rovný), kolektivní výchova dětí
státní orgány:
králové - vždy 2, každý z jedné vládnoucí dynastie(2), doživotně, dědičně
gerúsiá - rada starších - královská rada 28 občanů(min. 60 let), pravomoc i nad králi
apellá - lidové shromáždění - plnoprávní „rovní“ občané(min. 30 let), zákonodárná moc jen
formální
eforové - 5 - dohlížitelé, nejmocnější ústavní a politický činitel ve státě, voleni na rok
právo dlouho obyčejové, nepsané - > Lykurgos sepsal ústavu a zákony
❍
❍
❍
●
●
❍
❍
❍
❍
●
Athény
●
●
●
621 př. n. l. Drakontovy zákony - přísné, kruté
594-3 př. n. l. Solonovy reformy - uveřejněny na deskách(axones), sociální ochrana chudých,
rozšíření politických práv, stanovení nejvýše přípustné výměry pozemkového vlastnictví, zrušení
dlužního otroctví, obyvatelstvo do 4 tříd - i nejnižší třída se mohla podílet na shromáždění lidu - >
demokracie
státní orgány:
lidové shromáždění - výkon soudní činnosti jako héliaiá a zákonodárné a volební činnosti jako
❍
http://2015.wz.cz/
Printed on 2016/10/13 00:22
http://2015.wz.cz/doku.php?id=predmety:pravni_dejiny:podzim_2010:otazka03
predmety:pravni_dejiny:podzim_2010:otazka03
Last update: 2010/11/25 13:37
ekklésiá, až 6000 členů
búlé - rada 400-500 členů, návrhy zákonů
areopag - dozor nad zachováváním zákonů, částečně i soudnictví
úřady
508 př. n. l. Kleisthenovy reformy - rozdělení občanů na územním principu → konec rodového
zřízení, v každé části všechny vrstvy obyvatelstva, zavedení ostrakismu(střepinový soud) pro
ochranu nových poměrů
❍
❍
❍
●
Klasické Řecko(6-4. stol. př. n. l.)
●
●
Athény střediskem hospodářského, kulturního a politického života Řecka
společnost:
občané = polítai, jen muži, právo účasti na ekklésii, procesní právo, právo být volen do fce
úředníka, nabývat nemovitého majetku, vojenská povinnost, leiturgie(povinnost bohatých
pořádat divadelní představení atd.)
metoikové - svobodní obyvatelé cizího původu nebo propuštění otroci, právně omezení nesměli nabývat pozemků, ne procesní způsobilost, neúčastnili se veřejného života
otroci - soukromí i státní
státní orgány:
ekklésiá - nejvyšší st. orgán, všichni bezúhonní muži nad 20, kompetence zákonodárná, soudní,
správní a volba úředníků
rada pěti set = búlé - nejvyšší správní a vládní orgán, každý den se losoval předseda(zároveň i
ekklésie)
héliaiá - 6000 členů, výkon soudnictví
areopag - archonti, část soudnictví
úřady - úředníci losováni, neplaceni, princip anuity, kolegiality(rozhodování ve sborech),
odpovědnosti(měsíční správa radě), princip jedné instance, zákaz kumulace a iterace(1x za život)
❍
❍
❍
●
❍
❍
❍
❍
❍
From:
http://2015.wz.cz/ - 2015
Permanent link:
http://2015.wz.cz/doku.php?id=predmety:pravni_dejiny:podzim_2010:otazka03
Last update: 2010/11/25 13:37
Printed on 2016/10/13 00:22
http://2015.wz.cz/