Katalog - VP závěsy a komponenty

Komentáře

Transkript

Katalog - VP závěsy a komponenty
 VYSOKOPEVNOSTNÍ VÁZACÍ ŘETEZY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
 ANSCHLAGKETTEN UND ZUBEHÖR
 SLING CHAINS AND COMPONENTS
Řetězárna byla založena v roce 1894. Výroba řetězů v České Vsi má již více než stoletou tradici. V rámci velké privatizace byla Řetězárna v roce1992 zprivatizována a od 1.1.1993 má formu akciové společnosti. Ve společnosti v součastné době pracuje cca
244 zaměstnanců, převážně ve dvou a třísměnném provoze.
Hlavní výrobní program naší společnosti je výroba svařovaných článkovaných řetězů od 2 mm do 60 mm v jakosti 24 až 100. Dále pak
výroba řetězového kovaného příslušenství. Jsou to různé háky, třmeny, spojky atd. Tyto výrobky vyrábíme do hmotnosti 7,5 kg. Třetím
nosným pilířem naší výroby je tažený drát. Tento v součastné době táhneme od 1,8 do 16 mm.
Naše výrobky dodáváme buďto v metráži, tj. v nekonečných délkách, nebo v různých výrobcích. Jsou to např. závěsné vázací prostředky,
ochranné řetězy na kolové nakladače do vysoce abrazivního prostředí, sněhové řetězy na nákladní a osobní automobily, záběrové řetězy
na lesní kolové traktory, řetězy do nejrůznějších dopravníků, důlní řetězy, rybářské řetězy a celá řada dalších výrobků.
Co se týče objemu naší produkce, tak ročně vyrábíme cca 12 500 tun všech druhů našich výrobků. Tuto produkci realizujeme ve cca 20%
v České republice a cca 80% na zahraničních trzích. V součastné době naše výrobky dodáváme do 36 států světa. Největší odběratelé jsou
zákazníci v Německu, Anglii, Polsku, Španělsku, Norsku, Slovensku, Slovinsku, Jižní Korei, Venezuele, Austrálii, Rakousku, Maďarsku, Itálii,
Chorvatsku, USA, Kanadě, Taiwanu, Indii, Švédsku, Dánsku, Francii, Ukrajině, Belgii, Řecku, Bosně a Hercegovině aj.
Kvalifikovaní pracovníci, dlouhodobé zkušenosti, moderní stroje a zařízení se zavedeným a fungujícím systémem řízení jakosti dle ISO
9001:2008, ekologie dle ISO 14001:2004 a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci OHSAS 18001:2007 dávají našim zákazníkům jistotu, že
u nás nakoupí kvalitní výrobky. Tuto kvalitu deklaruje mimo jiné i výrobkový certifikát udělený oborovou zkušebnou (BG) SRN v Hannoveru pro řetězy kladkostrojové, vázací a závěsné komponenty jakosti 80, který vlastní pouze několik desítek firem na světě.
Die Kettenfabrik wurde 1894 gegründet. Wir können also auf eine mehr als hundertjährige Tradition in der Kettenherstellung zurückblicken. Im Rahmen der großen Privatisierung wurde die Kettenfabrik 1992 privatisiert und ist seit 1. 1. 1993 eine Aktiengesellschaft. In der Firma arbeiten zur Zeit ca. 244 Mitarbeiter, vorwiegend im Zwei-und Dreischichtbetrieb.
Das Hauptproduktionsprogramm besteht in der Herstellung von geschweißten Rundstahlgliederketten von 2 bis 60 mm Durchmesser in der
Güteklasse 24 bis 100. Weiter erzeugen wir verschiedenes Kettenzubehör wie z. B. Haken, Bügel, Kupplungen und andere Schmiedeteile. Ein
weiteres Produkt der Firma bildet gezogener Draht von 1,8 bis 16 mm Durchmesser.
Die Ketten liefern wir in der Ausführung „endlos“, in abgepassten Strängen, oder eingearbeitet in verschiedene Kettenprodukte wie z. B. Anschlagketten, Reifenschutzketten, Gleitschutzketten für LKWs und PKWs, Geländeketten für Traktoren und Maschinen in der Forstwirtschaft,
Förderketten, Bergbauketten, Fischereiketten und viele andere Produkte.
Unsere Firma stellt jährlich ca. 12 500 Tonnen Ketten, Kettenprodukte, Kettenzubehör und gezogenen Draht her. Von dieser Produktion gehen 20% ins Innland und 80% ins Ausland. Zur Zeit liefern wir unsere Produkte in 36 Länder der Welt. Die größten Abnehmer sind unsere Kunden in Deutschland, England, Polen, Spanien, Norwegen, Österreich, Ungarn, Italien und Croatien.
Qualifizierte Mitarbeiter, langjährige Erfahrungen, moderne Maschinen und Einrichtungen mit einem eingeführten und funktionsfähigen
Qualitätsmanagement - System nach ISO 9001:2008, Umwelt nach ISO 14001:2004 und OHSAS 18001:2007 geben unseren Kunden die Sicherheit, dass sie Erzeugnisse von hoher Qualität geliefert bekommen. Diese Qualität wird auch durch das Zertifikat von der Berufsgenossenschaft in Hannover über Anschlagketten, Hebezengketten und Zubehör in Güteklasse 80 deklariert.
Řetězárna was founded in 1894 and that is why the chain production has more than a hundred year tradition. The plant was privatised in 1992 and since 1st January 1993 it has had a form of a joint stock company. In the company there are approx. 244 employees at present, working mainly on 2 or 3 shift–operations.
The main production programme of our company focuses on production of the welded chains from D 2 mm to 60 mm in grade 24 to 100.
Beside this, we produce the chain forged accessories – e.g. various hooks, shackles, connectors etc. up to weight 7,5 kg. The third main group
of our products is the drawn wire (from D 1,8 to 16 mm).
Our products are supplied in metres or in exact sections or as a part of other chain products. As far as our products are concerned, we are able
to supply the following items : sling chains, tyre protective chains for wheel loaders working in highly abrasive surroundings, snow chains for
trucks and passenger cars, traction chains for forestry, chains for various conveyors, mining chains, fishing chains etc.
As for our production capacity we produce approx. 12,500 tonnes of all kinds of our products every year. 20% of our production are sold in
the Czech Republic and 80 % are exported. At present we supply our products into 36 countries over all the world. Our main customers are in
Germany, England, Poland, Spain, Norway, Slovakia, Slovenia, the South Korea, Venezuela, Australia, Austria, Hungary, Croatia etc.
Experienced staff, longtime experience, modern machinery and equipment with well-established and operated quality assurance system in
accordance with ISO 9001:2008, ecology in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 give our customer certainty that they
buy first-class products. The quality is proved by the certification by the Testing laboratory (BG) of Germany in Hannover for chains of pulley blocks, sling chains and components of G 80 quality which only several firms own over all the world.
2
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 1. VÁZACÍ ŘETĚZY PEVNOSTNÍ TŘÍDY 8, TYP „EN“
 1. ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 8 TYP „EN“
 1. LIFTING CHAIN SLINGS, GRADE 8, TYPE “EN“
 Přednosti vázacích řetězů třídy 8
- Bezpečnost těchto vázacích řetězů je dána:
- použitím ušlechtilých legovaných ocelí s vynikajícími mechanickými vlastnostmi,
- zkušebním zatížením, které je 2,5 násobek nosnosti,
- možností použití bez změny nosnosti i za velmi nízkých teplot.
- Hospodárnost
vyplývá z nízké hmotnosti (oproti běžným jakostem) a snadné montáže různých konstrukcí,
zejména použití zkracovacích spojek.
- Schválení
všech konstrukcí i dílů Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou
a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften v Hannoveru (χ 45).
 Vorzüge der Anschlagketten Güteklasse 8
- die Sicherheit dieser Anschlagketten ist gegeben durch:
- Benutzung von legiertem Edelstahl mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften,
- Prüfkraft = 2,5 fache, Bruchkraft = 4 fache Tragfähigkeit,
- Anwendung Tragfähigkeitsbeschränkung nach bei trefen Temperaturen bis – 40°C
- die Wirtschaftlichkeit geht aus dem niedrigen Gewicht im Vergleich zu einfachen Qualitäten und die Möglichkeit
der schweisslosen Montage, besonders auch bei Benutzung von Verkürzungselementen, hervor.
- Genehmigung
aller Konstruktionen und Teile durch das Prüfinstitut in Jablonec nad Nisou und
den Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften in Hannover (Prüfstempel χ 45).
 Benefits of Grade 8 chain slings
- The safety of these chain slings is given by:
- the use of high-grade alloyed steel with excellent mechanical properties,
- the test load amounting to 2.5 times the Working Load Limit (W.L.L.)
- the possibility to use the chains under very low temperatures without the
load-bearing capacity being reduced.
- The efficiency
results from low weight (as compared to standard grades) and ease of assembly of different
components, especially when shortening clutches or grab hooks are used.
- All designs and components have been approved by the Engineering Test Institutein Jablonec nad Nisou
and by Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften in Hannover (χ 45).
 2. SYSTÉM ZABEZPEČENÍ JAKOSTI
 2. QUALITÄTSSICHERUNG
 2. QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 Řetězárna a.s. pracuje podle schváleného systému ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 a OHSAS 18001:2007.
 Die Firma Řetězárna a.s. arbeitet nach genehmigtem System ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 und ČSN OHSAS 18 001:2007
 ŘŘetězárna a.s. has an approved system in place in accordance with ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 and OHSAS 18 001:2007
 Zkušební osvědčení (atest)
 Prüfzeugnis (Attest)
 Test certificate
 Zkušební osvědčení je vydáno na každý vázací řetěz typu „EN“. Atest obsahuje údaje o výrobci, identifikační číslo, popis závěsného
řetězu (konstrukce, délka) a zkušební síly, kterým byly jednotlivé části závěsného řetězu podrobeny.
 Das Prüfzeugnis wird für jede Anschlagkette Typ „EN“ ausgegeben. Das Attest enthält Angaben über den Hersteller, die Identifikationsnummer, die Beschreibung der Kette (Konstruktion, Länge) und die Prüfkraft, der die einzelnen Kettenteile unterzogen wurden.
 A test certificate is issued for each “EN” type chain sling. The test certificate contains the manufacturer’s details, identification number,
description of the chain sling (design, length) and test forces to which the individual parts of the suspension chain have been subjected.
3
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
ZERTIFIKAT
CERTIFICATE
SLOWAKISCHE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTS- UND MANAGEMENT-SYSTEME, GmbH.
Ve¾ký Diel 3323, Areál VÚD, 010 08 Žilina
SLOVAK ASSOCIATION FOR QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEMS, Ltd.
Ve¾ký Diel 3323, Areál VÚD, 010 08 Žilina
SKQS auf der Grundlage des Zertifizierungsaudits bestätigt hiermit, dass:
SKQS confirms on the basis of the certification audit that:
CERTIFIKÁT
SLOVENSKÁ SPOLEÈNOST PRO SYSTÉMY ØÍZENÍ A SYSTÉMY JAKOSTI, s.r.o.
Ve¾ký Diel 3323, Areál VÚD, 010 08 Žilina
SKQS na základì certifikaèního auditu tímto potvrzuje, že:
Øetìzárna a.s.
Øetìzárna a.s.
Øetìzárna a.s.
Polská 48
CZ - 790 81 Èeská Ves
Polská 48
CZ - 790 81 Èeská Ves
Polská 48
CZ - 790 81 Èeská Ves
scope of application
zertifizierter Bereich
rozsah platnosti
Vývoj, výroba a prodej svaøovaných èlánkových øetìzù,
uzlovaných øetìzù, výrobkù z øetìzù, výkovkù a taženého drátu
má systém managementu jakost, systém environmentálního managementu a
systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci
úèelnì vybudovaný, udržovaný a je v souladu s modelem a požadavky
mezinárodní normy
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von geschweissten Rundstahlketten
Knotenketten, Erzeugnisse aus Ketten, Gesenkschmiedeteilen und gezogenem Draht
Development, manufacture and sales of welded round steel chains,
knotted chains, products incorporating chains, drop forgings and drawn wire
ein vollständig aufgebautes und zweckmässiges Qualitätsmanagementsystem,
Umweltmanagementsystem und Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem hat,
das unterhalten und angewendet wird, und die Anforderungen
der internationalen Normen
has implemented and maintains the quality management system,
environmental management system and occupational health and safety management system
in conformance with the requirements
of the international standard
ISO 9001: 2008
ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
ISO 14001: 2004
Certifikát è.:
27. 02. 2013
Žilina
09. 05. 2010
ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
Ing. Zdenek Sýkora
Certificate No.:
Zertifikat Nr.:
011-7/10
Gültigkeitsdatum:
27. 02. 2013
Žilina
09. 05. 2010
Vedoucí certifikaèního orgánu - øeditel SKQS
OHSAS 18001: 2007
Scope number 17, 18
Scope-Nummer 17, 18
011-7/10
Datum platnosti:
OHSAS 18001: 2007
erfüllt
OHSAS 18001: 2007
Èíslo oboru 17, 18
Ing. Zdenek Sýkora
Leiter der Zertifizierungsstelle - Direktor der SKQS
011-7/10
Certificate expiry date:
27. 02. 2013
Žilina
09. 05. 2010
Ing. Zdenek Sýkora
Head of Certification Body - Director SKQS
 Označení
 Kennzeichnung
 Marking
 Závěsný řetěz je označen kovovým osmiúhelníkovým štítkem červené barvy. Na štítku jsou vyznačeny základní údaje: znak výrobce,
jmenovitá tloušťka řetězu, počet pramenů, nosnost pro úhly rozevření dle tab. na straně 2 a identifikační číslo shodné s číslem na
zkušebním osvědčení.
 Die Anschlagkette wird mit achteckigem Metallschild roter Farbe gekennzeichnet. Darauf befinden sich Folgende Angaben: Herstellerzeichen, Nenndicke der Kette, Anzahl der Stränge, Tragfähigkeit für Neigungswinkel nach Tablle. auf Seite 2 und Identifikationsnummer,
übereinstimmend mit der Nummer des Prüfzeugnisses
 The suspension chain is marked with a red octagonal metal plate. The plate bears the following basic data: manufacturer’s symbol, rated
thickness of the chain, number of legs, load-bearing capacity for different angles of use specified on page 2 and the identification number
identical to the number on the test certificate.
Jednopramenný vázací řetěz
Einsträngige Anschlagkette
Single-leg chain sling
Úhel β
Winkel β
β angle
Vícepramenný vázací řetěz
Mehrsträngige Anschlagkette
Multi-leg chain sling
Počet pramenů
Stranganzahl
Number of legs
Znak výrobce
Symbol des Produzenten
Producer´s mark
Nosnost
Tragfâhigkeit
Working Load Limit
Identifikační číslo
Indentifizierungsnummer
Identification number
Průměr řetězu
Kettendurchmesser
Chain diameter
4
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 3. VOLBA VÁZACÍHO ŘETĚZU TŘÍDY 8, TYP „EN“
 3. WAHL DER ANSCHLAGKETTE GÜTEKLASSE 8 TYP „EN“
 3. SELECTION OF LIFTING CHAIN SLING GRADE 8, TYPE „EN“
 3.1 Přehled nosností pro různé konstrukce a rozměry
 3.1 Tragfähigkeit für verschiedene Konstruktionen und Abmessungen
 3.1 Overview of the load-bearing capacity for different designs and dimensions
Dovolená nosnost v t pro:
Zulässige Tragfähigkeit in t für:
Permitted load-bearing capacity in t for:
Jmenovitá tloušťka řetězu
Nenndicke der Kette
Chain Dia
mm
1-pramenný vázací řetěz
1-Strang Anschlagkette
Single leg
Úhel sklonu ß
Neigungswinkel ß
Angle of inclination ß
Koeficient
Koeffizient
Coefficient
6
8
10
13
16
2-pramenný vázací řetěz
2-Stränge Anschlagkette
Two leg
3 a 4-pramenný vázací řetěz
3 und 4 Stränge Anschlagkette
3 and 4-leg
0°
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
1
1,4
1
2,1
1,5
1,12
2
3,15
5,3
8
1,6
2,8
4,25
7,5
11,2
1,12
2
3,15
5,3
8
2,36
4,25
6,7
11
17
1,7
3
4,75
8
11,8
Dovolená nosnost v t pro:
Zulässige Tragfähigkeit in t für:
Permitted load-bearing capacity in t for:
Jmenovitá tloušťka řetězu
Nenndicke der Kette
Chain Dia
mm
Úhel sklonu ß
Neigungswinkel ß
Angle of inclination ß
Koeficient
Koeffizient
Coefficient
6
7
8
10
13
16
18
20
22
26
32
36
2-pramenný vázací řetěz
2-Stränge Anschlagkette
Single leg Basket Sling
4-pramenný vázací řetěz
4 Stränge Anschlagkette
Two leg Basket sling
nekonečný
endlos
Endless sling in choke
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
1,1
0,8
1,7
1,2
1,6
1,18
0,85
1,9
1,32
2,12
3,35
5,6
8,5
1,6
2,5
4
6,3
3,35
5,3
9
13,2
2,36
3,75
6,3
9,5
1,8
2,5
3,15
5
8,5
12,5
16
20
23,6
33,5
50
63
5
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 3.2 Snížení nosnosti při nepříznivých vlivech
 3.2 Verringerte Tragfähigkeit bei ungünstigen Einflüssen
 3.2 Reduction of the Working Load Limit (W.L.L.) as a result of adverse effects
 Používání za zvýšených teplot
Nosnost závěsného řetězu je nutné snížit při používání v teplotních podmínkách nad 200°C dle tabulky.
 Anwendung bei erhöhten Temperaturen
Die Tragfähigkeit der Anschlagkette muss bei Temperaturen über 200°C nach Tabelle gesenkt werden.
 Use in higher temperatures
If the suspension chain is used in temperatures exceeding 200°C as per the table, the load-bearing capacity is reduced accordingly.
Teplota prostředí °C
Umgebungs-temperatur °C
Ambient temperature in °C
Snížení nosnosti na:
Tragfähigkeit
The load-bearing capacity is reduced to:
od -40° do +200°C
von -40° bis +200°C
from -40° to +200°C
od 200° do 300°C
von 200° bis 300°C
from 200° to 300°C
od 300° do 400°C
von 300° bis 400°C
from 300° to 400°C
100%
90%
75%
nad 400°C
über 400°C
above 400°C
použití nepřípustné
Benutzung unzulässig
DO NOT USE
 Asymetrické zatížení
Tam, kde zvedání břemene zatěžuje nerovnoměrně jednotlivé prameny závěsného řetězu (jednotlivé prameny řetězu mají různý úhel
sklonu ß ke svislé ose, nebo některý pramen není vůbec zatíženy), je nutné snížit nosnost závěsného řetězu na polovinu údaje ze štítku.
Za asymetrické zatížení se nepovažuje, pokud jsou splněny tyto podmínky: hmotnost břemena nepřekročí 80% nosnosti závěsného
řetězu a současně sklon ß jednotlivých pramenů se vzájemně neliší o více než 15%.
 Asymmetrische Belastung
Wenn das Anheben der Last die einzelnen Stränge der Kette ungleichmäßig belastet (die einzelnen Stränge haben einen unterschiedlichen Neigungswinkel ß zur Senkrechten oder ein Strang ist gar nicht belastet), muss die Tragfähigkeit der Anschlagkette auf die Hälfte
der Angabe auf dem Schild gesenkt werden. Es ist keine asymmetrische Belastung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: das Lastgewicht übersteigt nicht 80% der Kettentragfähigkeit und gleichzeitig unterscheidet sich der Neigungswinkei ß der einzelnen Stränge
nicht um mehr als 15%.
 Asymmetrical loading
If the load to be lifted exerts asymmetrical strain on the individual legs of the chain sling (the individual legs of the sling have a different
angle of inclination ß with respect to the vertical axis or one or more of the legs is not under load), the load-bearing capacity of the chain
sling is reduced to half of the value specified on the tally. The following conditions are not considered to be asymmetrical loading: the
weight of the load does not exceed 80% of the load-bearing capacity of the chain sling and, at the same time, the angle of inclination
of the individual legs ß differs by less than 15%.
 Nepříznivé podmínky
Používání v nepříznivých podmínkách (chemické, abrazivní prostředí), je nutno projednat s výrobcem. Tyto závěsné řetězy se nesmí
používat ponořené v roztocích kyselin, ani vystavené parám kyselin.
 Ungünstige Bedingungen
Die Benutzung unter ungünstigen Bedingungen (korrosive oder abrasive Umgebung) muss mit dem Hersteller abgesprochen werden.
Diese Anschlagketten dürfen nicht weder in Säuren benutz noch Säuredämpfen.
 Adverse conditions
The use in adverse conditions (chemical or abrasive environment) must be discussed with the manufacturer. Chain slings must not be
immersed in acid or caustic solutions nor used in vapours of an acidic or caustic nature.
 4. KONSTRUKCE VÁZACÍHO ŘETĚZU TŘÍDY 8, TYP „EN“
 4. KONSTRUKTION DER ANSCHLAGKETTE GÜTEKLASSE 8, TYP „EN“
 4. DESIGN OF LIFTING CHAIN SLINGS, CLASS 8, TYPE “EN”
 Všechny vázací řetězy jsou dodávány v montovaném provedení. Svařované provedení lze objednat jen v případě velkých sérií stejné
konstrukce a délky. Atypické konstrukce montovaných vázacích řetězů lze zhotovit na základě jednoduchého náčrtku od zákazníka.
 Alle Anschlagketten werden montiert geliefert. Geschweißte Ausführungen können nur bei grösseren Stückzahlen gleicher Konstruktion und Länge geliefert werden. Anschlagketten in Sonderausführung können nach einer Skizze oder Zeichnung des Kunden gefertigt
werden.
 All lifting chain slings are delivered assembled. Welded design may only be ordered in the case of large series of the same design and
length. Non-standard designs of assembled lifting slings may be made based on a simple sketch provided by the customer.
6
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
111
121
151
110
115
211
221
251
261
260
311
321
351
411
421
451
461
 Řetězy v sestavě jsou černě barvené, jiná povrchová úprava (např. pozinkovaní) je nutno uvést v objednávce.
V uvedených konstrukcích jsou uplatněny závěsné hlavy ZH, které představují běžné, standardní provedení.
Při uplatnění závěsných hlav ZHA a ZHZ v těchto konstrukcích se mění 3. číslo ve znaku konstrukce.
Závěsná hlava zvětšená ZHZ – x x 3
Závěsná hlava ZHA – x x 4
 Die kompletten Ketten sind schwarz gefärbt; eine andere Oberfläche (z.B. verzinkt) muss in der Bestellung aufgeführt werden.
Bei Anschlagketten werden Aufhängköpfe ZH als Standardausführung verwendet.
Bei Anwendung von Aufhängköpfen ZHA und ZHZ in diesen Konstruktionen ändert sich die 3. Zahl im Konstruktionszeichen.
z.B. Vergrößerter Aufhängkopf ZHZ - x x 3, Aufhängkopf ZHA - x x 4
 The chain, master-link assemblies and terminal components are supplied black coated.
The designs specified above feature ZH master links sub-assemblies which are of a standard design.
If ZHA and ZHZ master link sub-assemblies are used in these designs, the 3rd character in the symbol of the design is changed i.e. Master
link assemblies ZHZ – x x 3 ZHZ – x x 4
7
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 4.1. Závěsné hlavy pro 1 – pramenné vázací řetězy
 4.1. Aufhängeköpfe für 1-Strang-Anschlagketten
 4.1. Master link Sub-Assemblies For Single Leg Chain Slings
Závěsná hlava ZH třídy 8
Aufhängekopf ZH Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZH Grade 8
Návleková
Tloušťka
Označení
spojka
řetězu
KennRinggabel
Kettenzeichnung
Slide-on
dicke
Marking
Connector
Chain size
mm
6
8
10
13
16
ZH 1 – 6
ZH 1 – 8
ZH 1 – 10
ZH 1 – 13
ZH 1 – 16
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
ENS 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate link
Master link
d2 x p2 x a2
d1 x p1 x a1
13 x 110 x 60
16 x 110 x 60
18 x 135 x 75
22 x 160 x 90
26 x 180 x 100
T
Nosnost
Hmotnost
TragGewicht
fähigkeit
Weight
W.L.L.
kg
kg
148
158
197
240
276
0,51
0,8
1,35
2,51
4,11
1 120
2 000
3 150
5 300
8 000
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code
No.
317260789060.1
317260789080.1
317260789100.1
317260789130.1
317260789160.1
Závěsná hlava ZHA třídy 8
Aufhängekopf ZHA Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHA Grade 8
Tloušťka
Návleková
Označení
řetězu
spojka
Ketten- Kenn-zeichRinggabel
nung
dicke
Slide-on
Chain size Marking
Connector
mm
6
8
10
13
16
ZHA 1 – 6
ZHA 1 – 8
ZHA 1 – 10
ZHA 1 – 13
ZHA 1 – 16
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
ENS 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate link
Master link
d2 x p2 x a2
d1 x p1 x a1
18 x 135 x 75
22 x 160 x 90
26 x 180 x 100
32 x 200 x 110
36 x 260 x 140
13 x 54 x 25
16 x 70 x 34
18 x 85 x 40
22 x 115 x 50
26 x 140 x 65
T
Nosnost
Hmotnost
Číslo JK
TragGewicht
Artikel Nr.
fähigkeit
Weight
W.L.L. Product Code No
kg
kg
227
278
327
395
496
1,09
2,07
3,32
5,91
9,92
1 120
2 000
3 150
5 300
8 000
317260789060.11
317260789080.11
317260789100.11
317260789130.11
317260789160.11
Závěsná hlava ZHZ třídy 8
Aufhängekopf ZHZ Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHZ Grade 8
Tloušťka
Návleková
Označení
řetězu
spojka
Ketten- Kenn-zeichRinggabel
nung
dicke
Slide-on
Chain size Marking
Connector
mm
6
8
10
13
16
ZHZ 1 – 6
ZHZ 1 – 8
ZHZ 1 – 10
ZHZ 1 – 13
ZHZ 1 – 16
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
ENS 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate link
Master link
d2 x p2 x a2
d1 x p1 x a1
18 x 350 x 190
22 x 350 x 190
26 x 350 x 190
32 x 350 x 190
36 x 350 x 190
8
13 x 54 x 25
16 x 70 x 34
18 x 85 x 40
22 x 115 x 50
26 x 140 x 65
T
442
468
497
545
586
Nosnost
Hmotnost
Číslo JK
TragGewicht
Artikel Nr.
fähigkeit
Weight
W.L.L. Product Code No.
kg
kg
2,19
3,47
5,12
8,31
11,7
1 120
2 000
3 150
5 300
8 000
317260789060.13
317260789080.13
317260789100.13
317260789130.13
317260789160.13
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 4.2. Závěsné hlavy pro 2 – pramenné vázací řetězy
 4.2. Aufhängeköpfe für 2-Strang-Anschlagketten
 4.2. Master link Sub-Assemblies For Two Leg Chain Slings
Závěsná hlava ZH třídy 8
Aufhängekopf ZH Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZH Grade 8
Tloušťka
Návleková
Označení
řetězu
spojka
KennKettenRinggabel
zeichnung
dicke
Slide-on
Chain size Marking
Connector
mm
6
8
10
13
16
ZH 2 – 6
ZH 2 – 8
ZH 2 – 10
ZH 2 – 13
ZH 2 – 16
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
ENS 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate link
Master link
d2 x p2 x a2
d1 x p1 x a1
13 x 110 x 60
18 x 135 x 75
22 x 160 x 90
26 x 180 x 100
32 x 200 x 110
T
Nosnost
Hmotnost
Číslo JK
TragGewicht
Artikel Nr.
fähigkeit
Weight
W.L.L. Product Code No.
kg
kg
148
183
222
260
296
0,62
1,28
2,54
4,26
7,46
1 600
2 800
4 250
7 500
11 200
317260789060.2
317260789080.2
317260789100.2
317260789130.2
317260789160.2
Závěsná hlava ZHA třídy 8
Aufhängekopf ZHZ Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHZ Grade 8
Tloušťka
Označení
řetězu
KennKettenzeichnung
dicke
Chain size Marking
mm
6
8
10
13
16
ZHA 2 – 6
ZHA 2 – 8
ZHA 2 – 10
ZHA 2 – 13
ZHA 2 – 16
Návleková
spojka
Ringgabel
Slide-on
Connector
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
ENS 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate link
Master link
d2 x p2 x a2
d1 x p1 x a1
18 x 135 x 75
22 x 160 x 90
26 x 180 x 100
32 x 200 x 110
36 x 260 x 140
13 x 54 x 25
16 x 70 x 34
18 x 85 x 40
22 x 115 x 50
26 x 140 x 65
T
Nosnost
Hmotnost
Číslo JK
TragfähigGewicht
Artikel Nr.
keit
Weight
W.L.L. Product Code No
kg
kg
227
278
327
395
496
1,38
2,64
4,34
7,92
13,5
1 600
2 800
4 250
7 500
11 200
317260789060.21
317260789080.21
317260789100.21
317260789130.21
317260789160.21
Závěsná hlava ZHZ třídy 8
Aufhängekopf ZHZ Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHZ Grade 8
Tloušťka
Návleková
Označení
řetězu
spojka
KennKettenRinggabel
zeichnung
dicke
Slide-on
Chain size Marking
Connector
mm
6
8
10
13
16
ZHZ 2 – 6
ZHZ 2 – 8
ZHZ 2 – 10
ZHZ 2 – 13
ZHZ 2 – 16
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
ENS 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate link
Master link
d2 x p2 x a2
d1 x p1 x a1
18 x 350 x 190
22 x 350 x 190
26 x 350 x 190
32 x 350 x 190
36 x 350 x 190
9
13 x 54 x 25
16 x 70 x 34
18 x 85 x 40
22 x 115 x 50
26 x 140 x 65
T
442
468
497
545
586
Nosnost
Hmotnost
Číslo JK
TragGewicht
Artikel Nr.
fähigkeit
Weight
W.L.L. Product Code No
kg
kg
2,48
4,04
6,14
10,3
15,2
1 600
2 800
4 250
7 500
11 200
317260789060.23
317260789080.23
317260789100.23
317260789130.23
317260789160.23
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 4.3.Závěsné hlavy pro 3 – pramenné vázací řetězy
 4.3.Aufhängeköpfe für 3-Strang-Anschlagketten
 4.3. Master Link Sub-Assemblies for Three Leg Chain Slings.
Závěsná hlava ZH třídy 8
Aufhängekopf ZH Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZH Grade 8
Tloušťka
Návleková
řetězu
Označení
spojka
KettenKennRinggabel
dicke
zeichnung
Slide-on
Chain size Marking
Connector
mm
6
8
10
13
16
ZH 3 – 6
ZH 3 – 8
ZH 3 – 10
ZH 3 – 13
ZH 3 – 16
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
ENS 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Závěsné oko
Mezičlánek
Aufhängeglied
Zwischenglied
Master link
Intermediate link
d1 x p1 x a1
d2 x p2 x a2
18x135x75
22x160x90
26x180x100
32x200x110
36x260x140
13x54x25
16x70x34
18x85x40
22x115x50
26x140x65
T
227
278
327
395
496
Nosnost
Hmotnost
TragČíslo JK
Gewicht
fähigkeit
Artikel Nr.
Weight
W.L.L. Product Code No.
kg
kg
1,55
2,91
4,89
8,93
15,3
2 360
4 250
6 700
11 200
17 000
317 260 789 060.3
317 260 789 080.3
317 260 789 100.3
317 260 789 130.3
317 260 789 160.3
Závěsná hlava ZHZ třídy 8
Aufhängekopf ZHZ Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHZ Grade 8
Tloušťka
řetězu
Označení
KettenKenndicke
zeichnung
Chain size Marking
mm
6
8
10
13
ZHZ 3 – 6
ZHZ 3 – 8
ZHZ 3 – 10
ZHZ 3 – 13
Návleková
spojka
Ringgabel
Slide-on
Connector
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Závěsné oko
Aufhängeglied
Master link
d1 x p1 x a1
Mezičlánek
Zwischenglied
Intermediate link
d2 x p2 x a2
T
22x350x190
26x350x190
32x350x190
36x350x190
13x54x25
16x70x34
18x85x40
22x115x50
442
468
497
545
Nosnost
Hmotnost
TragČíslo JK
Gewicht
fähigkeit
Artikel Nr.
Weight
W.L.L. Product Code No.
kg
kg
3,59
5,45
8,83
13,1
2 360
4 250
6 700
11 200
317 260 789 060.33
317 260 789 080.33
317 260 789 100.33
317 260 789 130.33
 4.4. Závěsné hlavy pro 4 – pramenné vázací řetězy
 4.4.Aufhängeköpfe für 4-Strang-Anschlagketten
 4.4. Master Link Sub-Assemblies for Four Leg Chain Slings
Závěsná hlava ZH třídy 8
Aufhängekopf ZH Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZH Grade 8
Tloušťka
řetězu
Označení
KettenKenndicke
zeichnung
Chain size Marking
mm
6
8
10
13
16
ZH 4 – 6
ZH 4 – 8
ZH 4 – 10
ZH 4 – 13
ZH 4 – 16
Návleková
spojka
Ringgabel
Slide-on
Connector
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
ENS 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Závěsné oko
Aufhängeglied
Master link
d1 x p1 x a1
Mezičlánek
Zwischenglied
Intermediate link
d2 x p2 x a2
T
18x135x75
22x160x90
26x180x100
32x200x110
36x260x140
13x54x25
16x70x34
18x85x40
22x115x50
26x140x65
227
278
327
395
496
10
Nosnost
Hmotnost
TragČíslo JK
Gewicht
fähigkeit
Artikel Nr.
Weight
W.L.L. Product Code No.
kg
kg
1,66
3,12
5,38
9,88
17,1
2 360
4 250
6 700
11 200
17 000
317 260 789 060.4
317 260 789 080.4
317 260 789 100.4
317 260 789 130.4
317 260 789 160.4
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Tloušťka
řetězu
Označení
KettenKenndicke
zeichnung
Chain size Marking
mm
6
8
10
13
ZHZ 4 – 6
ZHZ 4 – 8
ZHZ 4 – 10
ZHZ 4 – 13
Návleková
spojka
Ringgabel
Slide-on
Connector
ENS 6
ENS 8
ENS 10
ENS 13
Závěsná hlava ZHZ třídy 8
Aufhängekopf ZHZ Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHZ Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Nosnost
Dimensions (mm)
Hmotnost
TragČíslo JK
Gewicht
fähigkeit
Artikel Nr.
Mezičlánek
Závěsné oko
Weight
W.L.L. Product Code No.
Zwischenglied
Aufhängeglied
kg
T
kg
Intermediate link
Master link
d2 x p2 x a2
d1 x p1 x a1
22x350x190
26x350x190
32x350x190
36x350x190
13x 54x25
16x 70x34
18x 85x40
22x115x50
442
468
497
545
3,7
5,66
9,32
14
2 360
4 250
6 700
11 200
317 260 789 060.43
317 260 789 080.43
317 260 789 100.43
317 260 789 130.43
 5. ŘETĚZY
 5. KETTEN
 5. CHAINS
Řetěz dle ČSN EN 818-2, pro vázací řetězy pevnostní třídy 8
Kette nach ČSN EN 818-2 für Anschlagketten Güteklasse 8
Chain in accordance to ČSN EN 818-2, for lifting chains slings Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Tloušťka
Kettendicke
Chain size
d
Rozteč
Teilung
Pitch
p
Šířka
innere
Breite
Width
w1min.
4
5
6
7
8
10
13
16
18
19
20
22
23
26
28
32
36
12
15
18
21
24
30
39
48
54
57
60
66
69
78
84
96
108
5,2
6,5
7,8
9,1
10,4
13,0
16,9
20,8
23,4
24,7
26,0
28,6
30,2
33,8
36,4
41,6
46,8
Pevnostní parametry
Festigkeitsparameter
Strength parameters
Trhací
Šířka
Nosnost
Zkušební
zatížení
äußere
Tragzatížení
Bruchkraft
Breite
fähigkeit Prüfkraft
Breaking
Width
W.L.L.
Test load
Force
w2max.
t
kN
kN
20,1
14,8
0,5
12,6
18,5
0,8
19,6
31,4
22,2
1,12
28,3
45,2
25,9
1,5
38,5
61,6
29,6
2,0
50,3
80,4
37,0
3,15
78,5
126
48,1
5,3
133
212
59,2
8,0
201
322
66,6
10,0
254
407
70,3
11,2
284
454
74,0
12,5
314
503
81,4
15,0
380
608
81
16,0
415
665
96,2
21,2
531
849
104
25,0
616
985
118
31,5
804
1290
133
40,0
1020
1630
Prodloužení při přetržení je min 20 %.
Oberfläche beschichtet min. 20 %.
Total Ultimate Elongation at Break Min 20%.
Hmotnost
Číslo JK
Gewicht
Artikel Nr.
Weight
Product Code No.
kg/m
0,35
0,5
0,8
1,1
1,4
2,2
3,8
5,7
7,3
8,1
9
10,9
12,8
15,2
17,6
23
29
317 271 884 040
317 271 884 050
317 271 884 060
317 271 884 070
317 271 884 080
317 271 884 100
317 271 884 130
317 271 884 160
317 271 884 180
317 271 884 190
317 271 884 200
317 271 884 220
317 271 884 230
317 271 884 260
317 271 884 280
317 271 884 320
317 271 884 360
Poměr dovoleného – ku zkušebnímu – ku trhacímu zatížení 1 : 2,5 : 4 (200 : 500 : 800 MPa)
Verhältnis Tragfähigkeit zu Prüfkraft zu Bruchkraft 1: 2,5 : 4 (200 : 500 : 800 MPa)
Ratio of permitted Working Load Limit W.L.L. to Test load to Breaking Force 1 : 2.5 : 4 (200 : 500 : 800 MPa)
Řetěz je značen znakem
ve vzdálenostech max. á 20 článků nebo 1 metr.
Die Kette ist in Abständen von max. 1m gekennzeichnet.
The chain is marked with a symbol at every 20th link or 1 meter whichever is the lesser.
11
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 6. ZUBEHÖR
 6. COMPONENTS
Označení
Kennzeichnung
Marking
KH 1-6
KH 1-8
KH 1-10
KH 1-13
KH 1-16
Koncová hlava pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 8
Endglied für Anschlagketten Güteklasse 8
End link KH - Grade 8
Rozměry v mm
Tloušťka
Abmessungen in mm
řetězu
Hmotnost
Dimensions (mm)
KettenGewicht
Přechodní článek
dicke
Weight
Endglied
Chain size
kg
T
Intermediate link
mm
p2
a2
d2
6
8
10
13
16
7
10
13
16
20
35
44
54
70
85
16
20
25
34
40
73
92
116
150
181
0,15
0,30
0,67
1,31
2,43
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 260 789 061.1
317 260 789 081.1
317 260 789 101.1
317 260 789 131.1
317 260 789 161.1
Hák s vidlicí pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 8, Vyhovuje EN 1677-2
Haken mit Gabel und Sicherungsfalle Güteklasse 8
Clevis type Sling Hook BH Grade 8 and in according to EN 1677-2
Označení
Kennzeichnung
Marking
BH 6 – 8
BH 8 – 8
BH 10 – 8
BH 13 – 8
BH 16 – 8
Tloušťka
řetězu
Kettendicke
Chain size
mm
6
8
10
13
16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
C
D
F
T
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
16
20
26
30
36
20
28
35
37
49
25
30
35
40
50
76
97
108
126
152
0,36
0,77
1,35
2,30
4,15
317 563 185 060
317 563 185 080
317 563 185 100
317 563 185 130
317 563 185 160
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
1 250
1 600
2 500
3 200
5 400
8 000
11 500
16 000
22 000
317 562 285 064
317 562 285 074
317 562 285 084
317 562 285 104
317 562 285 134
317 562 285 164
317 562 285 194
317 562 285 234
317 562 285 264
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
Hák s okem a pojistkou T8 – legovaná ocel NiCrMo
Haken mit Öse und Sicherungsfalle Güteklasse 8
Eye Type Sling Hook with safety latch - Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
1,25
1,6
2,5
3,2
5,4
8,0
11,5
16,0
22,0
Označení
pojistky
Kennzeichnung
der Sicherung
Safety latch
marking
# 05
# 15
# 25
# 35
# 45
# 55
# 65
# 75
# 85
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
A
B
C
D
E
x1
x2
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
75
81
92
103
126
166
195
223
284
110
126
144
163
203
264
320
359
451
19
23
28
32
40
51
62
72
90
27
28
30
33
38
47
58
65
89
38
46
54
62
76
101
120
138
174
23
26
30
35
44
57
72
79
100
16
18
21
24
30
43
45
54
65
0,28
0,39
0,62
0,91
1,65
3,95
6,46
9,0
17,6
12
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Otočný hák s pojistkou T8 – legovaná ocel NiCrMo
Wirbelhaken mit Sicherungsfalle Güteklasse 8
Swivel hook with safety latch - Grade 8
Rozměry v mm
Označení
Nosnost
Označení
Hmotnost
Abmessungen in mm
pojistky
TragČíslo JK
KennGewicht
Dimensions (mm)
fähigkeit
Artikel Nr.
Kennzeichnung
zeichnung
Weight
der Sicherung
W.L.L.
Product Code No.
Marking
kg
A
B
C
D
x1 x2
Safety latch marking
kg
1,25
1,6
2,5
3,2
5,4
8,0
11,5
18,0
Označení
Kennzeichnung
Marking
6-8
7/8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
22-8
Označení
Kennzeichnung
Marking
8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
# 05
29 111 31 141 23 16
0,69
1 250
317 562 285 511
# 15
42 141 40 176 26 18
0,81
1 600
317 562 285 512
# 25
53 164 47 207 30 21
1,25
2 500
317 562 285 513
# 35
55 176 47 225 35 24
1,45
3 200
317 562 285 514
# 45
65 216 64 275 44 30
3,10
5 400
317 562 285 515
# 55
82 266 77 338 57 43
6,10
8 000
317 562 285 516
# 65
91 315 90 410 72 45
10,00
11 500
317 562 285 517
# 75
95 354 96 455 79 54
15,40
18 000
317 562 285 518
S otočným hákem nesmí být manipulováno při zavěšeném břemeni.
Mit dem Wirbelhaken darf nicht bei aufgehängter Last manipuliert werden.
When a load is suspended, the swivel hook must not be tampered with.
A
44
46
63
81
98
117
125
A
9
12
15
18
25
Samozavírací hák s okem T8 legovaná ocel NiCrMo
Selbstschließender Haken mit Öse Güteklasse 8
Eye Type Self Locking Safety Hook - Grade 8
Rozměry v mm
Hmotnost
Nosnost
Abmessungen in mm
Gewicht
Trag-fähigkeit
Dimensions (mm)
Weight
W.L.L.
kg
kg
B
C
D
E
F
23
23
32
40
50
64
69
71
86
110
137
171
190
205
36
38
47
67
81
80
88
140
170
220
270
332
360
410
16
21
25
32
40
48
53
0,50
0,83
1,68
2,87
5,90
7,50
10,60
1 120
2 000
3 150
5 300
8 000
12 500
15 000
Samozavírací hák s vidlicí T8 legovaná ocel NiCrMo
Selbstschließender Haken mit Gabel Güteklasse 8
Clevis Type Self Locking Safety Hook - Grade 8
Rozměry v mm
Hmotnost
Nosnost
Abmessungen in mm
Gewicht
Trag-fähigkeit
Dimensions (mm)
Weight
W.L.L.
kg
kg
B
C
D
E
143
86
38
21
0,87
2 000
174
110
47
25
1,71
3 200
229
137
67
32
3,15
5 400
270
171
80
40
5,97
8 000
292
190
80
48
7,5
12 500
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 285 521
317 562 285 522
317 562 285 523
317 562 285 524
317 562 285 525
317 562 285 526
317 562 285 527
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 285 087
317 562 285 107
317 562 285 137
317 562 285 167
317 562 285 207
Samozavírací hák otočný T8 legovaná ocel NiCrMo
Selbstschließender Wirbelhaken Güteklasse 8
Swivel Type Self Locking Safety Hook - Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
7/8-8
10-8
13-8
16-8
Nosnost
Číslo JK
Tragfähigkeit
Artikel Nr.
W.L.L. Product Code No.
A
B
C
D
E
F
kg
37
27
86
38
209
21
1,1
2 000
317 562 285 532
42
35
110
47
247
25
2,0
3 150
317 562 285 533
48
43
137
67
311
32
4,0
5 300
317 562 285 534
62
58
171
81
383
40
7,6
8 000
317 562 285 535
S otočným hákem nesmí být manipulováno při zavěšeném břemeni.
Mit dem Wirbelhaken darf nicht bei aufgehängter Last manipuliert werden.
When a load is suspended, the swivel hook must not be tampered with.
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
13
Hmotnost
Gewicht
Weight
Kg
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Omega třmen T8
Omegabügel Güteklasse 8
Omega Connecting Link - Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
CZ 08
CZ 10
CZ 13
CZ 16
A
8,7
12,5
15
19
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
C
F
G
H
24
32
11 18
32
44
14 19
40
55
17 25
50
65
22 30
PxL
9,5x33,5
13x43,5
17x57
21x69
Hmotnost
Gewicht
Weight
Kg
0,18
0,35
0,72
1,20
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
2 000
3 150
5 300
8 000
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 285 088
317 562 285 108
317 562 285 138
317 562 285 168
Zkracovací hák s vidlicí T8 legovaná ocel NiCrMo
Verkürzungshaken mit Gabel Güteklasse 8
Clevis Type Grab Hook - Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Označení
Kennzeichnung
Marking
A
B
C
D
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
10,5
10,5
13,5
15,5
18
23
9,5
9,5
11,5
15
18,5
25
45
45
58
67
75
85
20
20
26
30
45
45
E
Hmotnost
Gewicht
Weight
Kg
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
28
28
43
56
70
80
0,36
0,36
0,87
1,39
2,97
4,06
1 500
2 000
3 150
5 300
8 000
12 500
317 562 285 073
317 562 285 083
317 562 285 103
317 562 285 133
317 562 285 163
317 562 285 203
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
1 120
1 500
2 000
3 150
5 300
8 000
12 500
15 000
21 500
31 500
317 562 285 066
317 562 285 076
317 562 285 086
317 562 285 106
317 562 285 136
317 562 285 166
317 562 285 206
317 562 285 226
317 562 285 266
317 562 285 326
Zkracovací hák s okem T8 legovaná ocel NiCrMo
Verkürzungshaken mit Öse Güteklasse 8
Eye Type Grab Hook - Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Označení
Kennzeichnung
Marking
A
B
C
D
E
Hmotnost
Gewicht
Weight
Kg
6-8
7-8
8-8
10-8
13-8
16-8
18/20-8
22-8
26-8
32-8
8,5
10,5
10,5
13,5
15,5
19
23
27
30
37
13
17
17
23
26,5
29
36
42
47
57
38
47
47
60
71
83
103
115
155
230
8
10,5
10,5
15
17,5
21
26
28
33
42
23
28
28
43
56
64
73
88
101
90
0,12
0,27
0,27
0,73
1,23
2,56
4,08
7,36
10,47
19,90
Spojovací člen CL pro vázací řetězy pevnostní třídy 8
Verbindungsglied CL Güteklasse 8
CL Connecting Link for Grade 8 chain slings.
Označení
Kennzeichnung
Marking
CL 06
CL 07
CL 08
CL 10
CL 13
CL 16
CL 20
CL 22
CL 26
CL 32
A
16
18,5
22,7
25
30
33
44
49
60
67
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
C
O
R
P
18
16,5
43
7,2
20
20
49
8,5
26
25
70
9,4
32
27
77
12
35
32
85
15,5
40
39
103
21
48
47
116
23
51
55
133
26,5
60
66
148
31,5
69
79
183
37
14
S
6,8
7,7
9
11
15,5
21
23
26,5
31,5
37
Hmotnost
Gewicht
Weight
Kg
0,07
0,10
0,25
0,35
0,68
1,10
1,70
2,20
4,20
7,19
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
1 120
1 500
2 000
3 150
5 300
8 000
12 500
15 000
21 200
31 500
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 285 062/1
317 562 285 072/1
317 562 285 082/1
317 562 285 102/1
317 562 285 132/1
317 562 285 162/1
317 562 285 202/1
317 562 285 222/1
317 562 285 262/1
317 562 285 322/1
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Slévárenský hák T8
Gießereihaken mit Öse Güteklasse 8
Foundry Hook CY - Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Označení
Kennzeichnung
Marking
A
B
C
D
G
H
Hmotnost
Gewicht
Weight
Kg
CY 08
CY 10
CY 13
CY 16
CY 20
64
76
89
102
114
125
150
173
210
260
18
32
27
47
56
13,5
14
19
24
28
25
23
38
45
54
29
30
40
48
60
0,92
1,77
2,82
5,03
7,6
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
2 000
3 150
5 300
8 000
12 500
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 285 680/1
317 562 285 681/1
317 562 285 682/1
317 562 285 683/1
317 562 285 684/1
Jednoduchá zkracovací spojka T8
Verkürzungskupplung Güteklasse 8
Clevis Type Shortening clutch CX - Grade 8
Rozměry v mm
Hmotnost
Nosnost
Abmessungen in mm
Číslo JK
Gewicht Tragfähigkeit
Dimensions (mm)
Artikel Nr.
Weight
W.L.L.
Product Code No.
Kg
kg
C
D
E
F
PxL
Označení
Kennzeichnung
Marking
A
B
CX 06
CX 07
CX 08
CX 10
CX 13
CX 16
8
9,5
9,5
12
15,5
19
8
9,5
9,5
12
15,5
21
10
10
10
14,5
18
21
8
9,5
9,5
12
15,5
19
19
23,5
23,5
32,5
44
50
45
56
56
78
90
106
7,5 x 17,5
9 x 22,5
10 x 22,5
13 x 31,5
16 x 42
21 x 51,5
0,21
0,48
0,48
1,12
1,83
2,83
1 120
1 500
2 000
3 150
5 300
8 000
317 562 285 069
317 562 285 079
317 562 285 089
317 562 285 109
317 562 285 139
317 562 285 169
Jednoduchá zkracovací spojka pro vázací řetězy pevnostní třídy 8
Einfache Verkürzungskupplung Güteklasse 8
Shortening Clutch EKF - Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
EKF 6
EKF 8
EKF 10
EKF 13
Tloušťka
řetězu
Kettendicke
Chain size
mm
6
8
10
13
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
d
h
T
Hmotnost
Gewicht
Weight
Kg
8
10
12
16
14
19
26
36
81
104
139
179
0,3
0,8
1,2
2,6
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
1 120
2 000
3 150
5 000
317 562 285 060.1
317 562 285 080.1
317 562 285 100.1
317 562 285 130.1
Dvojitá zkracovací spojka pro vázací řetězy pevnostní třídy 8
Doppelte Verkürzungskupplung Güteklasse 8
Double Ended Shortening Clutch DVKF - Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
DVKF 6
DVKF 8
DVKF 10
DVKF 13
Tloušťka
řetězu
Kettendicke
Chain size
mm
6
8
10
13
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
L
T
100
142
162
210
79
91
121
160
15
Hmotnost
Gewicht
Weight
Kg
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
0,3
0,9
1,3
2,4
1 120
2 000
3 200
5 000
317 562 285 061.1
317 562 285 081.1
317 562 285 101.1
317 562 285 131.1
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 7. PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSNÝM ŘETĚZŮM TŘÍDY 8
 7. ZUBEHÖR ZU ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 8
 7. ACCESSORIES FOR LIFTING CHAIN SLINGS – GRADE 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
A 13
A 16
A 18
A 22
A 26
A 32
A 36
A 40
A 45
A 51
A 57
A 63
A 71
Označení
Kennzeichnung
Marking
AZ 18
AZ 22
AZ 26
AZ 32
AZ 36
Označení
Kennzeichnung
Marking
LSA 13
LSA 16
LSA 18
LSA 20
LSA 22
LSA 26
LSA 28
LSA 30
LSA 32
LSA 38
LSA 45
LSA 50
LSA 60
Závěsné oko normální pevnostní třídy 8
Aufhängeglied normal Güteklasse 8
Standard Master link A series - Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Hmotnost
Nosnost
Dimensions (mm)
Gewicht
Tragfähigkeit
Rozteč
Šířka
Tloušťka
Weight
W.L.L.
Teilung
Breite
Dicke
kg
kg
Pitch
Width
Thickness
p1
a1
d1
13
16
18
22
26
32
36
40
45
51
57
63
71
110
110
135
160
180
200
260
300
340
350
400
430
460
60
60
75
90
100
110
140
160
180
190
200
220
250
0,34
0,53
0,80
1,50
2,30
3,90
6,35
9,00
12,82
17,20
24,20
32,00
46,00
1 600
2 000
3 150
5 300
8 000
11 200
17 000
17 000
25 000
33 500
45 000
56 000
71 000
Závěsné oko zvětšené pevnostní třídy 8
Aufhängeglied vergrößert Güteklasse 8
Large Master link AZ series - Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Hmotnost
Nosnost
Dimensions (mm)
Gewicht
Tragfähigkeit
Rozteč
Šířka
Tloušťka
Weight
W.L.L.
Teilung
Breite
Dicke
kg
kg
Pitch
Width
Thickness
p3
a3
d3
18
22
26
32
36
350
350
350
350
350
190
190
190
190
190
1,9
2,9
4,1
6,3
8,1
Závěsné oko pevnostní třídy 8
Aufhängeglied Güteklasse 8
Master link LSA series - Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Hmotnost
Dimensions (mm)
Gewicht
Rozteč
Šířka
Tloušťka
Weight
Teilung
Breite
Dicke
kg
Pitch
Width
Thickness
p3
a3
d3
13
120
70
0,38
16
130
75
0,62
18
150
90
0,92
20
160
100
1,22
22
170
110
1,59
26
190
115
2,47
28
200
120
3,02
30
210
125
3,64
32
220
130
4,35
38
275
150
7,50
45
340
180
12,80
50
350
190
16,50
60
400
200
27,00
16
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 560 485 130
317 560 485 160
317 560 485 180
317 560 485 220
317 560 485 260
317 560 485 320
317 560 485 360
317 560 485 400
317 560 485 450
317 560 485 500
317 560 485 600
317 560 485 630
317 560 485 710
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
1 600
3 150
4 500
7 500
11 200
317 560 485 182
317 560 485 222
317 560 485 262
317 560 485 322
317 560 485 362
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
1 250
1 650
2 730
3 550
4 330
7 100
7 700
8 850
9 850
22 300
33 500
40 800
56 800
317 560 48x 134
317 560 48x 164
317 560 48x 184
317 560 48x 204
317 560 48x 224
317 560 48x 264
317 560 48x 284
317 560 48x 304
317 560 48x 324
317 560 48x 384
317 560 48x 454
317 560 48x 504
317 560 48x 604
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Závěsné oko normální se zploštěním pevnostní třídy 8
Aufhängeglied normal mit Abflachung Güteklasse 8
Master link AB series with Flattened section AB - Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
AB 13
AB 16
AB 18
AB 22
AB 26
AB 32
AB 36
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Tloušťka
Dicke
Thickness
d1
Rozteč
Teilung
Pitch
p1
Šířka
Breite
Width
a1
13
16
18
22
26
32
36
110
110
135
160
180
200
260
60
60
75
90
100
110
140
zploštění
Abflachung
Flattened
Section
s
~x
8
25
8
25
8
35
11,5
35
14
46
18
46
23
50
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
0,34
0,53
0,8
1,5
2,3
3,9
6,35
1 600
2 000
3 150
5 300
8 000
11 200
17 000
317 560 485 135
317 560 485 165
317 560 485 185
317 560 485 225
317 560 485 265
317 560 485 325
317 560 485 365
 Tento náčrt se vztahuje na všechny náčrty závěsných ok a hlav, kde je zploštění.
 Diese Skizze bezieht sich auf alle Skizzen mit Aufhängaugen und Köpfen mit Abflachungen.
 This sketch applies to all sketches of Masterlinks and Masterlink sub-assemblies where there is flattening.
Přechodní článek pevnostní třídy 8
Übergagsglied Güteklasse 8
Master link B series - Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
B 07
B 09
B 10
B 13
B 16
B 18
B 20
B 22
B 26
B 32
B 36
B 40
B 45
B 50
B 57
B 63
B 70
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Tloušťka
Dicke
Thickness
d2
7
9
10
13
16
18
20
22
26
32
36
40
45
50
57
63
70
Rozteč
Teilung
Pitch
p2
35
44
44
54
70
85
85
115
140
150
170
170
180
200
230
250
280
Šířka
Breite
Width
a2
16
20
20
25
34
40
40
50
65
70
75
80
90
100
115
125
140
17
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
0,035
0,07
0,09
0,18
0,36
0,53
0,68
1,06
1,82
3,05
4,3
5,5
7,5
10,8
15,4
20,6
28,3
1 120
1 500
2 000
3 150
5 300
5 030
8 000
12 500
15 000
21 200
25 000
31 500
40 000
50 000
63 000
71 000
90 000
317 560 585 070
317 560 585 090
317 560 585 100
317 560 585 130
317 560 585 160
317 560 585 180
317 560 585 200
317 560 585 220
317 560 585 260
317 560 585 320
317 560 585 360
317 560 585 400
317 560 585 450
317 560 585 500
317 560 585 570
317 560 585 630
317 560 585 700
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Závěsná hlava ZHV pevnostní třídy 8, pro tří a čtyřpramenné vázací řetězy třídy 8
Aufhängekopf ZHV für Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHV for three and four leg chain slings - Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
Tloušťka
řetězu
Kettendicke
Chain size
mm
ZHV 6
ZHV 8
ZHV 10
ZHV 13
ZHV 16
ZHV 18
ZHV 20
ZHV 22
ZHV 26
ZHV 28
ZHV 32
6
8
10
13
16
18
20
22
26
28
32
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Závěsné oko
Aufhängeglied
Master link
d1 x p1 x a1
Mezičlánek
Zwischenglied
Intermediate
link
d2 x p2
T
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
18x135x75
22x160x90
26x180x100
32x200x110
36x260x140
45x340x180
51x350x190
51x350x190
57x400x200
63x430x220
71x460x250
13 x 54
16 x 70
18 x 85
22 x 115
26 x140
32 x 150
32 x 150
36 x 170
40 x 170
45 x 180
50 x 200
189
230
265
315
400
490
500
520
570
610
660
1,16
2,22
3,36
6,02
10,00
18,90
23,30
25,80
35,20
47,00
67,60
Nosnost
pro úhel
Tragfähigkeit
für Winkel
W.L.L.
b = 0° - 45°
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code
No.
2 360
4 250
6 700
11 200
17 000
21 200
26 500
31 500
45 000
50 000
67 000
317 260 985 061
317 260 985 081
317 260 985 101
317 260 985 131
317 260 985 161
317 260 985 181
317 260 985 201
317 260 985 221
317 260 985 261
317 260 985 281
317 260 985 321
Závěsná hlava ZHVZ třídy 8, pro dvoupramenné vázací řetězy třídy 8
Aufhängekopf ZHVZ für Zweistrang-Anschlagketten Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHVZ for two leg chain slings - Grade 8
Tloušťka
řetězu
Označení
KettenKennzeichnung
dicke
Marking
Chain size
mm
ZHVZ 2 – 6
ZHVZ 2 – 8
ZHVZ 2 – 10
ZHVZ 2 – 13
ZHVZ 2 – 16
6
8
10
13
16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate
Master link
link
d1 x p1 x a1
d2 x p2
18x350x190
13 x 54
22x350x190
16 x 70
26x350x190
18 x 85
32x350x190
22 x 115
36x350x190
26 x140
T
404
420
435
465
490
Nosnost
pro úhel
Hmotnost
Tragfähigkeit
Číslo JK
Gewicht
für Winkel
Artikel Nr.
Weight
W.L.L.
Product Code No.
kg
b = 0° - 45°
kg
1 600
2 800
4 250
7 500
11 200
2,28
3,64
5,18
8,42
11,7
317 260 985 062
317 260 985 082
317 260 985 102
317 260 985 132
317 260 985 162
Závěsná hlava ZHVZ třídy 8, pro tří a čtyřpramenné vázací řetězy třídy 8
Aufhängekopf ZHVZ für Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Güteklasse 8
Master link sub-assembly ZHVZ for three and four leg chain slings - Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Tloušťka
Dimensions (mm)
řetězu
Označení
KettenMezičlánek
Kennzeichnung
Závěsné oko
dicke
Zwischenglied
Marking
Chain size Aufhängeglied Intermediate
Master link
mm
link
d1 x p1 x a1
d2 x p2
ZHVZ 4 – 6
6
22x350x190
13 x 54
ZHVZ 4 – 8
8
26x350x190
16 x 70
ZHVZ 4 – 10
10
32x350x190
18 x 85
ZHVZ 4 – 13
13
36x350x190
22 x 115
18
T
404
420
435
465
Nosnost
pro úhel
Hmotnost
Tragfähigkeit
Číslo JK
Gewicht
für Winkel
Artikel Nr.
Weight
W.L.L.
Product Code No.
kg
b = 0° - 45°
kg
2 360
4 250
6 700
11 200
3,28
4,84
7,36
10,2
317 260 985 063
317 260 985 083
317 260 985 103
317 260 985 133
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Závěsná hlava ZHVL pro tří a čtyřpramenné lanové závěsy dle DIN 3088
Aufhängekopf ZHVL für Drei- und Vierstrang-Seilgehänge nach DIN 3088
Master link sub-assembly ZHVL for three and four wire rope slings acc. to DIN 3088
Rozměry v mm
Nosnost
Abmessungen in mm
pro úhel
Hmotnost
Dimensions (mm)
Označení
Tragfähigkeit
Číslo JK
Gewicht
Kennzeichnung Závěsné oko normální 2 x přechodní článek
für Winkel
Artikel Nr.
Weight
Aufhängeglied normal 2 x Übergangsglied
Marking
W.L.L.
Product Code No.
kg
Master link
2 x Intermediate link
b = 0° - 45°
d1 x p1 x a1
d 2 x p2
kg
ZHVL 16/13
16 x 110 x 60
13 x 110
1 000
1,21
317 260 985 006
ZHVL 16/16
16 x 110 x 60
16 x 110
1 800
1,59
317 260 985 016
ZHVL 18/16
18 x 135 x 75
16 x 110
2 650
1,86
317 260 985 026
ZHVL 22/18
22 x 160 x 90
18 x 135
4 500
3,1
317 260 985 036
ZHVL 26/22
26 x 180 x 100
22 x 160
7 500
5,3
317 260 985 046
ZHVL 32/26
32 x 200 x 110
26 x 180
9 000
8,5
317 260 985 056
ZHVL 36/32
36 x 260 x 140
32 x 200
10 500
14,15
317 260 985 066
ZHVL 36/36
36 x 260 x 140
36 x 260
12 500
19,05
317 260 985 076
ZHVL 40/40
40 x 300 x 160
40 x 300
14 000
27,00
317 260 985 086
ZHVL 45/36
45 x 340 x 180
36 x 260
18 000
25,50
317 260 985 096
ZHVL 45/40
45 x 340 x 180
40 x 300
21 000
30,80
317 260 985 106
ZHVL 45/45
45 x 340 x 180
45 x 340
23 600
38,40
317 260 985 116
ZHVL 51/45
51 x 350 x 190
45 x 340
29 000
42,80
317 260 985 126
Závěsná hlava AK pro tří a čtyřpramenné vázací řetězy třídy 8
Aufhängekopf AK für Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Güteklasse 8
Master link sub-assembly AK for three and four leg chain slings – Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Označení
Kennzeichnung
Marking
AK 6
AK 8
AK 10
AK 13
AK 16
Závěsné oko
normální
Aufhängeglied
normal
Master link
d1 x p1 x a1
18 x 135 x 75
22 x 160 x 90
26 x 180 x 100
32 x 200 x 110
36 x 260 x 140
Přechodní článek
Übergangsglied
Intermediate link
zploštění
Abflachung
Flattened
d2 x p2 x a2
Section
s
~x
13 x 54 x 25
8
25
16 x 70 x 34
8
35
18 x 85 x 40
11,5
35
22 x 115 x 50
14
46
26 x 140 x 65
18
46
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
Nosnost
pro úhel
Tragfähigkeit
Číslo JK
für Winkel
Artikel Nr.
W.L.L.
Product Code No.
b = 0° - 45°
kg
2 360
4 250
6 700
11 200
17 000
1,16
2,22
3,36
6,02
10
317 261 985 061
317 261 985 081
317 261 985 101
317 261 985 131
317 261 985 161
Závěsná hlava se zploštěním AKO pevnostní třídy 8
Aufhängeglied mit Abflachung AKO Güteklasse 8
Master link sub-assembly AKO – Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
AKO 6
AKO 8
AKO 10
AKO 13
AKO 16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Nosnost
Přechodní článek
pro úhel
Hmotnost
Übergangsglied
Tragfähigkeit
Číslo JK
Závěsné oko
Gewicht
Intermediate link
für Winkel
Artikel Nr.
normální
Weight
W.L.L.
Product Code No.
zploštění
Aufhängeglied
kg
b = 0° - 45°
Abflachung
normal
kg
Flattened
Master link
d2 x p2 x a2
Section
d1 x p1 x a1
s
~x
18 x 135 x 75
13 x 110 x 60
8
25
2 360
1,48
317 261 985 062
22 x 160 x 90
18 x 135 x 75
8
35
4 250
3,1
317 261 985 082
26 x 180 x 100
22 x 160 x 90
11,5
35
6 700
5,3
317 261 985 102
32 x 200 x 110
26 x 180 x 100
14
46
11 200
8,5
317 261 985 132
36 x 260 x 140
32 x 200 x 110
18
46
17 000
14,5
317 261 985 162
19
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Závěsná hlava AKZ pro dvoupramenné vázací řetězy třídy 8
Aufhängekopf AKZ für Zweistrang-Anschlagketten Güteklasse 8
Master link sub-assembly AKZ for two leg chain slings – Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Označení
Kennzeichnung
Marking
AKZ 2 – 6
AKZ 2 – 8
AKZ 2 – 10
AKZ 2 – 13
AKZ 2 – 16
Závěsné oko
zvětšené
Aufhängeglied
vergrößert
Master link
d1 x p1 x a1
18 x 350 x 190
22 x 350 x 190
26 x 350 x 190
32 x 350 x 190
36 x 350 x 190
Přechodní článek
Übergangsglied
Intermediate link
zploštění
Abflachung
Flattened
d2 x p2 x a2
Section
13 x 54 x 25
16 x 70 x 34
18 x 85 x 40
22 x 115 x 50
26 x 140 x 65
s
8
8
11,5
14
18
~x
25
25
35
35
46
Nosnost
pro úhel
Hmotnost
Tragfähigkeit
Číslo JK
Gewicht
für Winkel
Artikel Nr.
Weight
W.L.L.
Product Code No.
kg
b = 0° - 45°
kg
1 600
2 800
4 250
7 500
11 200
2,28
3,64
5,18
8,42
11,7
317 261 985 065
317 261 985 085
317 261 985 105
317 261 985 135
317 261 985 165
Závěsná hlava AKZ pro tří a čtyřpramenné vázací řetězy třídy 8
Aufhängekopf AKZ für Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Güteklasse 8
Master link sub - assembly AKZ for three and four leg chain slings - Grade 8
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Označení
Kennzeichnung
Marking
AKZ 4 – 6
AKZ 4 – 8
AKZ 4 – 10
AKZ 4 – 13
Závěsné oko
zvětšené
Aufhängeglied
vergrößert
Master link
d1 x p1 x a1
22 x 350 x 190
26 x 350 x 190
32 x 350 x 190
36 x 350 x 190
Označení
Kennzeichnung
Marking
d
R 80
R 160
R 350
R 630
R 1 000
R 1 600
R 2 500
R 4 000
8
10
14
18
22
26
32
40
Přechodní článek
Übergangsglied
Intermediate link
d2 x p2 x a2
13 x 54 x 25
16 x 70 x 34
18 x 85 x 40
22 x 115 x 50
zploštění
Abflachung
Flattened
Section
s
8
8
11,5
14
~x
25
25
35
35
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
2 360
4 250
6 700
11 200
Nosnost
pro úhel
Tragfähigkeit
Číslo JK
für Winkel
Artikel Nr.
W.L.L.
Product Code No.
b = 0° - 45°
kg
3,28
4,84
7,36
10,2
S – hák pro manipulaci s materiálem, dle PN 02 3241
S-Haken nach PN 02 3241 Güteklasse 8
S – Hook for material handling, acc. to PN 02 3241
Zkušební
Rozměry v mm
Hmotnost
Nosnost
zatížení
Abmessungen in mm
Gewicht
Tragfähigkeit
Prüfkraft
Dimensions (mm)
Weight
W.L.L.
Test load
kg
kg
a
l
s
kN
40
150
50
2,4
0,12
80
40
150
50
4,8
0,2
160
40
150
50
10,5
0,4
350
40
150
50
18,9
0,68
630
40
165
50
30
1,09
1 000
40
175
50
48
1,61
1 600
40
185
50
75
2,6
2 500
50
220
65
120
4,6
4 000
S – háky jsou značeny “R” a nosnost
S-Haken werden mit „R“ und der Tragfähigkeit gekennzeichnet
The S – hooks are marked with an „R“ plus the load-bearing capacity.
20
317 261 985 066
317 261 985 086
317 261 985 106
317 261 985 136
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 514 125 008
317 514 125 016
317 514 125 035
317 514 125 063
317 514 125 100
317 514 125 160
317 514 125 250
317 514 125 400
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
R 200
R 300
R 500
R 750
R 1 000
R 1 250
R 1 500
R 2 000
R 3 000
R 4 000
R 5 000
R 6 000
S – hák pro manipulaci s materiálem otevřený typ
S-Haken offener Typ
Open S – Hook for material handling
Zkušební
Rozměry v mm
Hmotnost
Nosnost
zatížení
Abmessungen in mm
Gewicht Tragfähigkeit
Prüfkraft
Dimensions (mm)
Weight
W.L.L.
Test load
kg
kg
D
a
b
kN
10
80
25
5
0,1
200
13
100
30
8
0,2
300
16
130
40
13
0,5
500
18
160
50
19
0,7
750
20
180
55
25
1,0
1 000
22
200
60
31
1,3
1 250
26
220
65
38
2,0
1 500
32
260
80
50
3,6
2 000
36
320
95
75
5,6
3 000
40
360
110
100
7,9
4 000
45
400
120
125
11,0
5 000
50
450
135
150
15,3
6 000
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 542 285 020
317 542 285 030
317 542 285 050
317 542 285 075
317 542 285 100
317 542 285 125
317 542 285 150
317 542 285 200
317 542 285 300
317 542 285 400
317 542 285 500
317 542 285 600
S – hák pro manipulaci s materiálem uzavřený typ
S-Haken geschlossener Typ
Closed S – Hook for material handling
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Označení
Kennzeichnung
Marking
D
a
b
c
R 200
R 300
R 500
R 750
R 1 000
R 1 250
R 1 500
R 2 000
R 3 000
R 4 000
R 5 000
R 6 000
10
13
16
18
20
22
26
32
36
40
45
50
80
100
130
160
180
200
220
260
320
360
400
450
25
30
40
50
55
60
65
80
95
110
120
135
25
30
40
50
55
60
65
80
95
110
120
135
Zkušební
Hmotnost
zatížení
Gewicht
Prüfkraft
Weight
Test load
kg
kN
5
0,1
8
0,2
13
0,5
19
0,7
25
1,0
31
1,3
38
2,0
50
3,6
75
5,6
100
7,9
125
11,0
150
15,3
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
200
300
500
750
1 000
1 250
1 500
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
317 542 285 020U
317 542 285 030U
317 542 285 050U
317 542 285 075U
317 542 285 100U
317 542 285 125U
317 542 285 150U
317 542 285 200U
317 542 285 300U
317 542 285 400U
317 542 285 500U
317 542 285 600U
S – hák pro manipulaci s materiálem zvětšený otevřený typ
S-Haken vergrößerter offener Typ
Large open S – Hook for material handling
Označení
Kennzeichnung
Marking
R 100
R 150
R 250
R 350
R 500
R 750
R 1 000
R 1 300
R 1 500
R 2 000
R 2 400
R 2 800
R 3 200
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
D
8
10
12
14
16
20
22
26
28
32
36
38
40
a
115
115
153
191
229
267
305
331
381
407
432
460
500
b
28
28
38
50
63
76
88
101
114
127
139
150
160
Zkušební
zatížení
Prüfkraft
Test load
kN
3
4
6
9
13
19
25
33
38
50
60
70
80
21
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
0,07
0,07
0,18
0,36
0,72
1,2
1,9
2,7
3,9
5,3
7,0
8,8
10,0
100
150
250
350
500
750
1 000
1 300
1 500
2 000
2 400
2 800
3 200
317 542 285 010/1
317 542 285 015/1
317 542 285 025/1
317 542 285 035/1
317 542 285 050/1
317 542 285 075/1
317 542 285 100/1
317 542 285 130/1
317 542 285 150/1
317 542 285 200/1
317 542 285 240/1
317 542 285 280/1
317 542 285 320/1
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
S – hák pro manipulaci s materiálem zvětšený uzavřený typ
S-Haken vergrößerter geschlossener Typ
Large closed S – Hook for material handling.
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Označení
Kennzeichnung
Marking
D
a
b
c
R 100
R 150
R 250
R 350
R 500
R 750
R 1 000
R 1 300
R 1 500
R 2 000
R 2 400
R 2 800
R 3 200
8
10
12
14
16
20
22
26
28
32
36
38
40
115
115
153
191
229
267
305
331
381
407
432
460
500
28
28
38
50
63
76
88
101
114
127
139
150
160
28
28
38
50
63
76
88
101
114
127
139
150
160
Zkušební
zatížení
Prüfkraft
Test load
kN
3
4
6
9
13
19
25
33
38
50
60
70
80
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
0,07
0,07
0,18
0,36
0,72
1,2
1,9
2,7
3,9
5,3
7,0
8,8
10,0
100
150
250
350
500
750
1 000
1 300
1 500
2 000
2 400
2 800
3 200
317 542 285 010U/1
317 542 285 015U/1
317 542 285 025U/1
317 542 285 035U/1
317 542 285 050U/1
317 542 285 075U/1
317 542 285 100U/1
317 542 285 130U/1
317 542 285 150U/1
317 542 285 200U/1
317 542 285 240U/1
317 542 285 280U/1
317 542 285 320U/1
 8. PŘIVAZOVACÍ ŘETĚZY TŘÍDY 8
 8. ZURRKETTEN GÜTEKLASSE 8
 8. LOAD BINDER CHAINS, GRADE 8
Napínák s ráčnou třídy 8
Spanner mit Ratsche Güteklasse 8
Turnbuckle with Ratchet, Grade 8
Označení
Kennzeichnung
Marking
8
10
13
16
Dovolený tah při vázání
Zulässiger Zugkraft
beim Gebrauch
W.L.L.
daN
4 000
6 300
10 000
16 000
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
L
H
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
580
620
640
730
350
350
350
350
4,5
5,4
7,7
10,2
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 285 003
317 562 285 004
317 562 285 005
317 562 285 006
Přivazovací řetězy pevnostní třídy 8
Zurrketten Güteklasse 8
Load Binder Ratchet -Type - Grade 8
Označení
Kenn-zeichnung
Marking
Tloušťka řetězu
Kettendicke
Chain size
mm
Přípustná síla tahu Lc
Zulässige Zurrkraft Lc
Maximum applied load.
daN
Standardní délka
Standardlänge
Standard length
mm
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No
RPB 8
RPB 10
RPB 13
8
10
13
4 000
6 300
10 000
3 500
3 500
3 500
10,9
15,1
24,7
317 265 085 080 1
317 265 085 100 1
317 265 085 130 1
22
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Pokyny k zajištění nákladu
Anweisungen zur Ladungssicherung
Instructions for securing a load
Maximální
tažná síla
upínacího
řetězu
Lc
Maximale
Zurrkraft
Lc
Maximum
tensile force of
the clamping
chain
Lc
RPB 8
RPB 10
RPB 13
Maximální dovolená hmotnost nákladu při použití dvou stahovacích řetězů ve směru a proti
směru jízdy
Maximal zulässiges Ladungsgewicht bei Anwendung von je zwei Zurrketten in Fahrtrichtung
und entgegen der Fahrtrichtung
Maximum permitted weight of the load if two load binders are used, one facing the direction
of travel and the other facing the opposite direction.
Nákladní automobil
Úhel sklonu β
Lastkraftwagen
Neigungswinkel β
Truck
Angle of inclination β
daN
t
30°- 45°
45°- 90°
4 000
6 300
10 000
4
6,3
10
2 800 kg
4 500 kg
7 000 kg
4 000 kg
6 300 kg
10 000 kg
Nákladní vlek
Lastanhänger
Freight trailer
Nákladní vagón
Güterwaggon
Freight railway car
Kolová
Kolová
Pevný
motorová voz.
Pevný náklad
motorová voz.
náklad
Radmotorfahrzeug Feste Ladung Radmotorfahrzeug
Feste
Wheeled motor
Fixed load
Wheeled motor
Ladung
vehicles
vehicles
Fixed load
8 500 kg
13 000 kg
15 000 kg
25 000 kg
15 000 kg
25 000 kg
24 000 kg
33 000 kg
22 000 kg
50 000 kg
40 000 kg
66 000 kg
U upínacích řetězů je poměr mezi přípustnou tažnou silou ku zkušební síle a k síle lomu 1 : 1,3 : 2.
Jestliže nejsou uvedené úhly sklonu β dosaženy, musí být použit nejbližší větší typ řetězu.
Bei Zurrketten beträgt das Verhältnis der zulässigen Zurrkraft zur Prüfkraft und zur Bruchkraft 1: 1,3 : 2.
Falls die aufgeführten Neigungswinkel β überschritten werden, muss der nächstgrößere Kettentyp benutzt werden.
In clamping chains the ratio of Working Load Limit (W.L.L.) to test force to break force is 1 : 1.3 : 2.
If the angles of inclination β above are not achieved, the next larger type of chain must be used.
 Upozornění:
1. Přepravovaný předmět musí být řádně zajištěn, a to ve směru jízdy i vzad.
2. Třecí síla η = 0.
3. Přepravovaný předmět, pokud to charakter předmětu umožňuje musí být uložen na podlaze.
4. Při přepravě vozidel musí být z bezpečnostních důvodů zatažena ruční brzda a zařazen 1 rychlostní stupeň.
5. Při pásání ostrých hran se musí použít chrániče hran.
6. Body uchycené na vozidle a nákladu musí být dimenzovány na vyskytující se síly.
7. S upínacími řetězy se musí zacházet stejně jako s vázacími řetězy!
 Hinweis:
1. Das Transportgut muss zuverlässig in Fahrtrichtung als auch gegen die Fahrtrichtung gesichert sein.
2. Reibkraft η = 0.
3. Das Transportgut muss auf den Fahrzeugboden gelegt werden, wenn seine Form es erlaubt.
4. Bei der Beförderung von Fahrzeugen muss aus Sicherheitsgründen die Handbremse gezogen und der 1. Gang eingelegt sein.
5. Beim Übergurten scharfer Kanten müssen Kantenschützer benutzt werden.
6. Die Befestigungspunkte am Fahrzeug müssen nach den auftretenden Kräften dimensioniert sein.
7. Zurrketten müssen wie Anschlagketten behandelt werden.
 Warning:
1. The transported object must be properly secured, both facing the direction of travel and facing the opposite direction.
2. Friction force η = 0.
3. The transported object, if possible, must be placed on the bed / floor of the vehicle.
4. If vehicles are transported, the manual brake must be applied and the vehicle must be parked in 1st gear.
5. If sharp edges are to be clamped, edge protectors or wooden battens must be used.
6. The points attached to the vehicle and freight must be dimensioned to the existing forces.
7. Clamping chains must be treated in the same manner as chain slings.
23
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
 9. NÁHRADNÍ DÍLY K VÁZACÍM ŘETĚZŮM
 9. ERSATZTEILE ZU ANSCHLAGKETTEN
 9. SPARE PARTS FOR CHAIN SLINGS
Čep a pružný kolík pro připojení montovaného příslušenství k řetězu pevnostní třídy 8
Bolzen und Spannstifl für den Anschluss des Gabelkopfhakens an die Kette Güteklasse 8
Load and retaining pin for attaching terminal fittings to chain of Grade 8 strength
Označení
Kennzeichnung
Marking
Tloušťka řetězu
Kettendicke
Chain size
mm
6.8
8.8
10 . 8
13 . 8
16 . 8
6
8
10
13
16
Rozměry v mm
Abmessungen in mm Hmotnost
Gewicht
Dimensions (mm)
Weight
kg
d2 x l2
d1 x l1
7x18
9,5x25
12x30
15,5x41
19x49
3x16
3,5x20
5x26
6x32
6x40
0,005
0,015
0,030
0,065
0,110
Číslo JK
Čep + pružný kolík
Artikel Nr.
Bolzen + Spannstifl
Product Code No.
Load Pin + Retaining Pin
317 560 385 060.2 + 317 560 385 060.3
317 560 385 080.2 + 317 560 385 080.3
317 560 385 100.2 + 317 560 385 100.3
317 560 385 130.2 + 317 560 385 130.3
317 560 385 160.2 + 317 560 385 160.3
Pojistný komplet pro háky BH
Sicherungsfallekomplett für Haken BH Güteklasse 8
Safety latch assembly for BH hooks
Označení
Kennzeichnung
Marking
PK 6
PK 8
PK 10
PK 13
PK 16
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
0,06
0,10
0,13
0,19
0,31
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No
317 560 685 062
317 560 685 082
317 560 685 102
317 560 685 132
317 560 685 162
Závěsný štítek s lankem
Markierungsanhänger mit Seil
Sling Tags with a cable
Označení
Určení
Číslo JK
Kennzeichnung
Bestimmung
Artikel Nr.
Marking
Purpose
Product Code No
jednopramenné
ZS 1
einsträngig
317 542 011 687
Single leg slings
víceramenné
ZS 2
mehrsträngig
317 542 011 688
2, 3 & 4 leg slings
bez značení
ZS 3
ohne Markierung 317 542 011 689
No marking
24
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
Náhradní samozavírací díl (samozavíracímu háku) legovaná ocel NiCrMo
Sicherheitsverschluss für selbstschließenden Haken
Replacement kit for self-closing hook
Hmotnost
Označení
Číslo JK
Gewicht
Kennzeichnung
Artikel Nr.
Weight
Marking
Product Code No
kg
7/8-8
0,028
317 562 200 087
10-8
0,028
317 562 200 107
13-8
0,055
317 562 200 137
16-8
0,110
317 562 200 167
Pojistka
Sicherung
Safety latch
Rozměry v mm
Hmotnost
Označení
Abmessungen in mm
Gewicht
Kennzeichnung
Dimensions (mm)
Weight
Marking
kg
A
B
C
D
E
#05 – #15
16
20
15
34
41
0,022
#25 – #35
20
24
16
41
49
0,030
#45
23
28
20
51
62
0,060
#55 – #65
29
35
25
76
87
0,110
#75
39
45
25
86
97
0,143
#85
44
50
30
115
131
0,237
Při objednání pojistek uvádějte druh a označení háku na který je pojistka určena.
Bei Bestellung der Sicherung Art und Kennzeichnung des Hakens angeben für den sie bestimmt ist.
When ordering safety latch kits it is necessary to specify the type and marking of the hook for which the safety latch is
intended.
 10. POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVY
 10. LAGERUNG, BENUTZUNG, WARTUNG UND REPARATUREN
(siehe auch ČSN/EN 818-6 Ausgabe 10.2008)
 10. USE, MAINTENANCE AND REPAIRS
 10.1 Uskladnění
 10.1 Lagerung
 10.1 Storage
 Vázací řetězy skladovat v suchém prostředí. Neměly by se po použití nechávat ležet na zemi vystavené povětrnostním vlivům.
 Anschlagketten trocken lagern. Nach der Benutzung nicht auf dem Boden, den Witterungseinflüssen ausgesetzt, liegen lassen.
 Once used, chain slings should be stowed on a properly designed rack. They should not be left on the floor exposed to the weather, as they
may rust and become damaged.
 10.2 Manipulace s břemenem
 10.2 Benutzung
 10.2 Handling a load
 Dobře naplánujte způsob vázání, zvedání, přenášení i ukládání břemene. Zavěšený náklad by nikdy neměl zůstat bez dozoru!
Při manipulaci s břemenem dodržujte následující pravidla:
- Řetězy by měly být při zavěšování břemene nezkroucené a bez uzlů.
- Břemeno bobře uchytit v ohybu háku, nikdy ne na špičce háku.
- Chránit řetěz před nepříznivým ohybem přes ostré hrany, nejlépe vypodložením ochrannou podložkou.
- Vázací řetěz je nutné chránit před trhavými rázy.
- Nepřitlačit břemenem vázací řetěz k podkladu, břemeno neválet po řetězu, násilím nevyprošťovat řetěz zpod břemene.
- Vázací řetěz nepřetěžovat a nepoužívat poté, co byla některá součást deformovaná.
- Nesmí se spojovat články řetězu šroubem nebo drátem.
- Svařování řetězů, závěsných ok i háků je zakázáno.
 Das Anschlagen, Anheben, die Beförderung und das Absetzen der Last gut planen. Die aufgehängte Last nie unbeaufsichtigt lassen! Nie
unter schwebender Last stehen.
Bei Manipulation mit der Last folgende Regeln einhalten:
- Die Ketten müssen beim Aufhängen der Last unverdreht und knotenfrei sein.
25
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
- Die Last gut in die Hakenrundung hängen, Haken nie an der Spitze belasten.
- Die Kette vor ungünstiger Biegung über scharfe Kanten schützen am besten durch Kantenschutz.
- Die Anschlagkette vor ruckartigen Bewegungen schützen.
- Die Last nicht auf die Kette absetzen; die Last nicht auf die Kette wälzen; die Kette nicht mit Gewalt unter der Last hervorziehen.
- Die Anschlagkette nicht überlasten und bei Deformationen der Glieder nicht mehr benutzen.
- Kettenglieder nicht mit Schauben oder Drähten verbinden.
- Schweissen an Ketten, Aufhängegliedern, Haken und anderen Bauteilen der Anschlagketten ist verboten.
 Prior to lifting a load always establish how much the load to be handled weighs.
Plan how the load is to be secured, lifted, transferred and landed.
When handling a load, the following rules should be observed:
- While suspending the load the chains should be free from twists and knots.
- Attach the load properly in the “bowl” of the hook, never load on the tip of the hook.
- Protect the chain against sharp edges or corners, by using protective pads or timber battens.
- Sling chains must be protected from high acceleration forces and shock loadings.
- Always prepare the landing site with wooden battens before initiating the lift. Never land the load on the chain and never drag
a trapped chain from beneath a load.
- Never exceed the working load limit (W.L.L.) marked on the sling tally.
- Do not leave a suspended load un-attended.
- Do not connect the links of the chain using bolts or wire.
- Welding of chains, lifting lugs and hooks is prohibited.
 10.3 Údržba
 10.3 Wartung
 10.3 Maintenance
 Běžná provozní kontrola
Běžná kontrola vázacích řetězů slouží k odhalení zjevných poškození, jako např. zkroucení, ohnutí, vytažení článků, nefunkčnost háků apod.
Laufende Betriebskontrolle
Die laufende Betriebskontrolle dient der Aufdeckung sichtbarer Beschädigungen wie z.B. Verdrehungen, Verbiegungen, gelängte Glieder,
nicht funktionsfähige Haken usw.
 Standard operating check
All chain slings should be checked before use and withdrawn from service and referred to a competent person if the following faults are found
:
- Distortion of the links, connectors or hooks.
- Stretch in any link of the chain links.
- Wear in the chain, especially between adjoining links. The average diameter at any point should not be less than
90% of the nominal chain diameter.
 Periodická důkladná kontrola
Během používání jsou vázací řetězy vystaveny podmínkám, které mohou mít vliv na jejich spolehlivost a tím i na bezpečnost zvedání. Proto
je nutné pravidelně kontrolovat jejich technický stav. Prohlídku by měla provádět odpovědná osoba v intervalech nepřekračujících 12
měsíců. Tento interval bude menší, kde je to považováno za nezbytné s ohledem na provozní podmínky. Při tříleté kontrole se navíc provede
nedestruktivní defektoskopická zkouška na trhliny. Tuto kontrolu lze objednat i u výrobce.
 Periodische gründliche Kontrolle
Während ihrer Benutzung sind die Ketten Bedingungen ausgesetzt, die Einfluss auf ihre Zuverlässigkeit und damit die Sicherheit beim Heben
haben. Deshalb muss ihr technischer Zustand regelmäßig kontrolliert werden. Die Durchsicht sollte eine verantwortliche Person in 12 Monate
nicht übersteigenden Intervallen vornehmen. Dieser Intervall muss verkürzt werden, wenn es die Betriebsbedingungen verlangen. Nach drei
Jahren muss eine zerstörungsfreie Fluxprüfung auf Risse, erfolgen. Diese Kontrolle kann am besten beim Hersteller durchgeführt werden.
 Thorough Examination
During use, chain slings are subjected to conditions that may affect their reliability, consequently, the safety of chain sling may be compromised.
It is therefore necessary to check their technical condition on a regular basis. The inspection should be conducted by a competent person at
intervals not exceeding 12 months. This interval may be shorter where European legislation differs.
In addition, non-destructive defectoscopic testing for cracks shall also be part of a three-year check. This check may also be carried out at the
manufacturer’s facility.
 Vyřazení vázacího řetězu z používání
Vázací řetěz je nutné vyřadit při následujících závadách:
- ztráta identifikace vázacího řetězu (ztráta štítku, nečitelné údaje na štítku).
- deformace horního nebo dolního koncového vybavení
- prodloužení řetězu (důsledek přetížení vázacího řetězu), nebo nedostatečný volný pohyb mezi články, nebo viditelný rozdíl v délce pramenů
vícepramenného vázacího řetězu
- opotřebování řetězových článků - na rovném úseku článku opotřebí o cizí předměty
- v ohbí článku opotřebí vzájemným stykem mezi články víc jak o 10% původního průřezu
26
JAKOST 8, GÜTEKLASSE 8, GRADE 8
- zářezy, vruby, trhliny, hluboká koroze, změna barvy vlivem tepla; mělké a kruhové vroubky na plochách
s nízkým napětím v tahu nebudou zřejmě na závadu, nepřípustné jsou hluboké vruby a ostré příčné vruby
- známky rozevírání háků, tj. viditelné zvětšení ústí; zvětšení by nemělo přesáhnout 10% základní
hodnoty, nebo může být takové, aby umožnilo funkci zajišťovací západky.
 Ablage von Anschlagketten
Anschlagketten müssen bei folgenden Mängeln abgelegt werden:
- Verlust des Markierungsanhängers oder unleserliche Angaben
- Beschädigung oder Deformation des Aufhängegliedes oder der Kette durch Überbelastung oder keine freie Bewegung
zwischen den Gliedern oder sichtbarer Unterschied der Stranglängen bei mehrsträngigen Anschlagketten.
- Abnutzung der Kettenglieder
- Abrieb am geraden Gliedschenkel oder in der Rundung Abnutzung durch gegenseitigen Abrieb um
mehr als 10 % des ursprünglichen Querschnitts
- Einschnitte, Kerben, Risse, Tiefenkorrosion, Farbveränderung durch Wärme; flache und runde Kerben auf Flächen mit niedriger
Zugspannung sind kein Mangel. Unzulässig sind tiefe Kerben und scharfe Querkerben
- Sichtbare Vergrößerung der Hakenöffnung; die Vergrößerung sollte 10% des Grundwerts nicht übersteigen oder so sein, dass die
Sicherungsfalle funktioniert.
 Decommissioning of chain slings.
Chain slings must be decommissioned if the following defects are discovered:
- Loss of identification of the chain sling (loss of label, illegible data on the label).
- Deformation of the master-link or terminal components.
- Elongation of the chain as a result of overloading, insufficient articulation between the links or visible difference in
the length of the individual legs of a multi-leg chain slings.
- Wear of chain links - on the side of a link or series of links caused by foreign objects.
- wear in the crown of the link exceeds 10% of the original cross-section, caused by interlink wear.
- Notches, dents, cracks, deep corrosion, colour discolouration (due to exposure to high temperatures).
Shallow circular dents on the surfaces with a low tensile stress will most likely not present a defect, however deep dents and sharp transversal
dents are inadmissible.
Sign of any increase in the throat size of a hook, i.e. enlargement, should not exceed 10% of the nominal value or be, sufficiently large to
prevent a safety latch if fitted from working correctly.
 Oprava vázacího řetězu
Opravovat vázací řetězy může jen výrobce, nebo osoba, která má nezbytné znalosti a je schopna posoudit, zda je oprava možná s ohledem na
bezpečnost vázacího řetězu.
Je-li vadný řetězový článek, je nutné vyměnit celý řetězový úsek v daném pramenu vázacího řetězu. Součásti vázacího řetězu, které mají
trhliny, jsou zkroucené, nebo silně zkorodované, je nutno vyměnit.
K výměně všech součástí vázacího řetězu, lze použít pouze originální díly dodávané Řetězárnou a.s. a opatřených zkušebním atestem výrobce.
V případě dodatečných povrchových úprav řetězů (např. zinkování) může dojít ke snížení únosnosti řetězů.
V případě dodatečných tepelných zpracování může být snížena únosnost řetězů, tento zásah smí provádět jen výrobce.
 Reparaturen
Die Anschlagkette darf nur der Hersteller reparieren oder eine Person mit erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten zur Beurteilung, ob die
Reparatur der Anschlagkette möglich ist.
Bei einem mangelhaftem Kettenglied muss die gesamte Ketten ausgewechselt werden. Teile der Anschlagkette, die Risse haben, verdreht
oder stark korrodiert sind, müssen auch ausgewechselt werden.
Beim Auswechseln von Teilen der Anschlagkette dürfen nur von Řetězárna a.s. gelieferte und mit Prüfattest des Herstellers versehene
Originalteile verwendet werden.
Bei nachträglicher Oberflächenbehandlung (z. B. Verzinken) und bei nachträglicher Wärmebehandlung kann die Tragfähigkeit der Kette
verringert werden, deshalb darf sie nur der Hersteller vornehmen.
 Chain sling repair.
Chain slings may only be repaired by the manufacturer or an individual possessing the necessary skills and capabilities to assess whether a
repair is possible with respect to the safety of the chain sling.
If a chain link is defective, the whole chain section in the component leg of the chain sling must be replaced. Components of a chain sling that
are found to be cracked, twisted or heavily corroded must be replaced.
All components of a chain sling may only be substituted by original spare parts supplied by Řetězárna a.s. and possessing a manufacturer’s
test certificate.
Chain slings should not be exposed to acid or caustic solutions or atmospheres. If in doubt consult Retezarna a.s.
NEVER subject the chain slings to additional surface heat treatment such as:- (galvanising, plating and coating) as all these processes can have
a dangerous effect and will invalidate the manufacturers certificate.
27
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
 1. VÁZACÍ ŘETĚZY PEVNOSTNÍ TŘÍDY 10
 1. ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 10
 1. CHAIN SLINGS – GRADE 10
 Přednosti vázacích řetězů třídy 10
- Bezpečnost
těchto vázacích řetězů je dána:
- použitím ušlechtilých legovaných ocelí s vynikajícími mechanickým vlastnostmi,
- zkušebním zatížením, které je 2,5 násobek nosnosti a čtyřnásobnou bezpečností,
- možností použití bez změny nosnosti i za velmi nízkých teplot.
- Hospodárnost vyplývá z nízké hmotnosti (oproti běžným jakostem) a snadné montáže různých konstrukcí, též při použití
zkracovacích spojek.
 Vorzüge der Anschlagketten Güteklasse 10
- die Sicherheit dieser Anschlagketten ist gegeben durch:
- Benutzung von legiertem Edelstahl mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften,
- Prüfkraft = 2,5 fache, Bruchkraft = 4 fache Tragfähigkeit,
- Anwendung ohne Tragfähigkeitsbeschränkung auch bei tiefen Temperaturen bis - 20°C
- die Wirtschaftlichkeit geht aus dem niedrigen Gewicht im Vergleich zu einfachen Qualitäten und die Möglichkeit der schweisslosen
Montage, besonders auch bei Benutzung von Verkürzungselementen, hervor.
 Benefits of chain slings Grade 10
- The safety of these chain slings is given by:
- the use of high-grade alloyed steel with excellent mechanical properties,
- the test load amounting to 2.5 times the Working Load Limit (W.L.L.)
- the possibility to use the chains under very low temperatures without the load-bearing capacity being reduced.
- The efficiency results from low weight (as compared to standard grades) and ease of assembly of different components, especially
when shortening clutches or grab hooks are used.
 2. SYSTÉM ZABEZPEČENÍ JAKOSTI
 2. QUALITÄTSSICHERUNG
 2. QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 Řetězárna a.s. pracuje podle schváleného systému ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 a OHSAS 18001:2007
 Die Firma Řetězárna a.s. arbeitet nach genehmigtem System ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 und OHSAS 18001:2007
 Řetězárna a.s. has an approved system in place in accordance with ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 and OHSAS 18001:2007.
 Zkušební osvědčení (atest)
Zkušební osvědčení je vydáno na každý vázací řetěz. Atest obsahuje údaje o výrobci, identifikační číslo, popis vázacího řetězu (konstrukce,
délka) a zkušební síly, kterými byly jednotlivé části vázacího řetězu podrobeny.
 Prüfzeugnis (Attest)
Das Prüfzeugnis wird für jede Anschlagkette der Güteklasse 10 ausgegeben. Das Attest enthält Angaben über den Hersteller, die
Identifikationsnummer, die Beschreibung der Kette (Konstruktion, Länge) und die Prüfkraft, der die einzelnen Kettenteile unterzogen wurden.
 Test certificate
A test certificate has been issued for each binding chain. The test certificate contains the manufacturer’s details, identification number,
description of the binding chain (design, length) and test forces to which the individual parts of the binding chain have been subjected.
ZERTIFIKAT
CERTIFICATE
SLOWAKISCHE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTS- UND MANAGEMENT-SYSTEME, GmbH.
Ve¾ký Diel 3323, Areál VÚD, 010 08 Žilina
SLOVAK ASSOCIATION FOR QUALITY AND MANAGEMENT SYSTEMS, Ltd.
Ve¾ký Diel 3323, Areál VÚD, 010 08 Žilina
SKQS auf der Grundlage des Zertifizierungsaudits bestätigt hiermit, dass:
SKQS confirms on the basis of the certification audit that:
CERTIFIKÁT
SLOVENSKÁ SPOLEÈNOST PRO SYSTÉMY ØÍZENÍ A SYSTÉMY JAKOSTI, s.r.o.
Ve¾ký Diel 3323, Areál VÚD, 010 08 Žilina
SKQS na základì certifikaèního auditu tímto potvrzuje, že:
Øetìzárna a.s.
Øetìzárna a.s.
Øetìzárna a.s.
Polská 48
CZ - 790 81 Èeská Ves
Polská 48
CZ - 790 81 Èeská Ves
Polská 48
CZ - 790 81 Èeská Ves
scope of application
zertifizierter Bereich
rozsah platnosti
Vývoj, výroba a prodej svaøovaných èlánkových øetìzù,
uzlovaných øetìzù, výrobkù z øetìzù, výkovkù a taženého drátu
má systém managementu jakost, systém environmentálního managementu a
systém managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci
úèelnì vybudovaný, udržovaný a je v souladu s modelem a požadavky
mezinárodní normy
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von geschweissten Rundstahlketten
Knotenketten, Erzeugnisse aus Ketten, Gesenkschmiedeteilen und gezogenem Draht
Development, manufacture and sales of welded round steel chains,
knotted chains, products incorporating chains, drop forgings and drawn wire
ein vollständig aufgebautes und zweckmässiges Qualitätsmanagementsystem,
Umweltmanagementsystem und Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem hat,
das unterhalten und angewendet wird, und die Anforderungen
der internationalen Normen
has implemented and maintains the quality management system,
environmental management system and occupational health and safety management system
in conformance with the requirements
of the international standard
ISO 9001: 2008
ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
ISO 14001: 2004
Certifikát è.:
27. 02. 2013
Žilina
09. 05. 2010
ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
Ing. Zdenek Sýkora
Vedoucí certifikaèního orgánu - øeditel SKQS
Zertifikat Nr.:
011-7/10
Gültigkeitsdatum:
27. 02. 2013
Žilina
09. 05. 2010
OHSAS 18001: 2007
Scope number 17, 18
Scope-Nummer 17, 18
011-7/10
Datum platnosti:
OHSAS 18001: 2007
erfüllt
OHSAS 18001: 2007
Èíslo oboru 17, 18
Certificate No.:
Ing. Zdenek Sýkora
Leiter der Zertifizierungsstelle - Direktor der SKQS
28
011-7/10
Certificate expiry date:
27. 02. 2013
Žilina
09. 05. 2010
Ing. Zdenek Sýkora
Head of Certification Body - Director SKQS
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
 Označení
Vázací řetěz je označen kovovým obdélníkovým štítkem modré barvy. Na štítku jsou vyznačeny základní údaje: znak CE, znak výrobce, jmenovitá
tloušťka řetězu, počet pramenů, nosnost pro úhly sklonu ke svislici dle tab. na straně 2 a identifikační číslo shodné s číslem na zkušebním osvědčení.
 Kennzeichnung
Die Anschlagkette wird mit rechteckigem Metallschild in blauer Farbe gekennzeichnet. Darauf befinden sich folgende Angaben: CEZeichen, Herstellerzeichen, Nenndicke der Kette, Anzahl der Stränge, Tragfähigkeit für Neigungswinkel nach Tabelle auf Seite 19 und
Identifikationsnummer, übereinstimmend mit der Nummer des Prüfzeugnisses.
 Marking
A chain sling is marked with a rectangular blue metal label. The label bears the following basic data: CE mark, manufacturer’s symbol,
rated chain size, number of legs, load-bearing capacity for different included angles as specified on Page 2 and its identification number as
indicated on the test certificate.
Počet pramenů
Stranganzahl
Number of legs
Úhel β
Winkel β
β angle
Nosnost
Tragfâhigkeit
Working Load Limit
Identifikační číslo
Indentifizierungsnummer
Identification number
Průměr řetězu
Kettendurchmesser
Chain diameter
 3. VOLBA VÁZACÍHO ŘETĚZU TŘÍDY 10
 3. WAHL DER ANSCHLAGKETTE GÜTEKLASSE 10
 3. SELECTION OF CHAIN SLINGS GRADE 10
 3.1 Přehled nosností pro různé konstrukce a rozměry
 3.1 Übersicht der Tragfähigkeit für verschiedene Konstruktionen und Abmessungen
 3.1 Overview of the load-bearing capacity for different designs and dimensions
Dovolená nosnost v t pro:
Zulässige Tragfähigkeit in t für:
Permitted load-bearing capacity in t for:
Jmenovitá tloušťka řetězu
Nenndicke der Kette
Chain Dia
mm
Úhel sklonu β
Neigungswinkel β
Angle of inclination β
Koeficient
Koeffizient
Coefficient
6
8
10
13
16
1-pramenný vázací řetěz
1-Strang Anschlagkette
Single leg
2-pramenný vázací řetěz
2-Stränge Anschlagkette
Two leg
3 a 4-pramenný vázací řetěz
3 und 4 Stränge Anschlagkette
Three & Four leg
0°
0° - 45°
45° - 60°
0° - 45°
45° - 60°
1
1,4
1
2,1
1,5
1,4
2,5
4
6,7
10
2
3,55
5,6
9,5
14
1,4
2,5
4
6,7
10
3
5,3
8
14
21,2
2,12
3,75
6
10
15
29
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Dovolená nosnost v t pro:
Zulässige Tragfähigkeit in t für:
Permitted load-bearing capacity in t for:
Jmenovitá tloušťka
řetězu
Nenndicke der Kette
Chain Dia
mm
Úhel sklonu β
Neigungswinkel β
Angle of inclination β
Koeficient
Koeffizient
Coefficient
6
8
10
13
16
2-pramenný vázací řetěz
2-Stränge Anschlagkette
Single leg Basket Sling
binding chain
4-pramenný vázací řetěz
4 Stränge Anschlagkette
Two leg Basket Sling
binding chain
nekonečný
endlos
Endlees Sling in Choke
0° – 45°
45° – 60°
0° – 45°
45° – 60°
1,1
0,8
1,7
1,2
1,6
1,6
2,8
4,25
7,5
11,2
1,12
2
3,2
5,3
8
2,36
4,25
6,7
11,2
17
1,7
3
4,75
8
11,8
2,24
4
6,3
10,6
16
 3.2 Snížení nosnosti při nepříznivých vlivech
 3.2 Verringerte Tragfähigkeit bei ungünstigen Einflüssen
 3.2 Reduction in Working Load Limit as a result of adverse effects
 Používání za zvýšených teplot
Vázací řetězy se nesmí používat při teplotách nad 200°C.
 Anwendung bei erhöhten Temperaturen
Anschlagkette Güteklasse 10 dürfen nur bei Temperaturen von – 20°C bis + 200°C eingesetzt werden:
 Use under higher temperatures
If the suspension chain is used under temperatures exceeding 200°C as per the table, the load-bearing capacity is reduced accordingly:
Teplota prostředí °C
Umgebungs-temperatur °C
Ambient temperature in °C
Snížení nosnosti na:
Tragfähigkeit
The load-bearing capacity is reduced to:
od -20° do +200°C
von -20° bis +200°C
from -20° to +200°C
nad 200°C
über 200°C
above 200°C
100%
použití nepřípustné
Benutzung unzulässig
DO NOT USE
 Asymetrické zatížení
Tam, kde zvedání břemene zatěžuje nerovnoměrně jednotlivé prameny vázacího řetězu (jednotlivé prameny řetězu mají různý úhel sklonu β
ke svislé ose, nebo některý pramen není vůbec zatížený), je nutné snížit nosnost vázacího řetězu na polovinu údaje ze štítku. Za asymetrické
zatížení se nepovažuje, pokud jsou splněny tyto podmínky: hmotnost břemena nepřekročí 80% nosnosti vázacího řetězu a současně sklon β
jednotlivých pramenů se vzájemně neliší o více než 15%.
 Asymmetrische Belastung
Wenn das Anheben der Last die einzelnen Stränge der Kette ungleichmäßig belastet (die einzelnen Stränge haben einen unterschiedlichen
Neigungswinkel β zur Senkrechten oder ein Strang ist gar nicht belastet), muss die Tragfähigkeit der Anschlagkette auf die Hälfte der Angabe
auf dem Schild gesenkt werden. Es ist keine asymmetrische Belastung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: das Lastgewicht übersteigt
nicht 80% der Kettentragfähigkeit und gleichzeitig unterscheidet sich der Neigungswinkel β der einzelnen Stränge nicht um mehr als 15%.
 Asymmetrical loading
If the load to be lifted exerts asymmetrical strain on the individual legs of the chain sling (the individual legs of the sling have a different angle
of inclination β with respect to the vertical axis or one or more of the legs is not under load), the load-bearing capacity of the chain sling is
reduced to half of the value specified on the tally. The following conditions are not considered to be asymmetrical loading: the weight of the
load does not exceed 80% of the load-bearing capacity of the chain sling and, at the same time, the angle of inclination of the individual legs
β differs by less than 15%.
30
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
 Nepříznivé podmínky
Používání v nepříznivých podmínkách (chemické, abrazivní prostředí) je nutno projednat s výrobcem. Tyto vázací řetězy se
nesmí používat ponořené v roztocích kyselin, ani vystavené parám kyselin.
 Ungünstige Bedingungen
Die Benutzung unter ungünstigen Bedingungen (korrosive oder abrasive Umgebung) muss mit dem Hersteller abgesprochen werden. Diese Anschlagketten dürfen nicht Säuren noch Säuredämpfen ausgesetzt werden.
 Adverse conditions
The use in adverse conditions (chemical or abrasive environment) must be discussed with the manufacturer. Chain slings
must not be immersed in acid or caustic solutions nor used in vapours of a acidic or caustic nature.
 4. KONSTRUKCE VÁZACÍHO ŘETĚZU TŘÍDY 10
 4. KONSTRUKTION DER ANSCHLAGKETTE GÜTEKLASSE 10
 4. DESIGN OF BINDING CHAIN, GRADE 10
 Všechny vázací řetězy jsou dodávány v montovaném provedení. Atypické konstrukce montovaných vázacích řetězů lze zho-
tovit na základě jednoduchého náčrtku od zákazníka.
 Alle Anschlagketten werden montiert geliefert. Anschlagketten in Sonderausführung können nach einer Skizze oder Zeich-
nung des Kunden gefertigt werden.
 All chain slings are delivered assembled. Unusual designs of assembled chain slings may be made based on a simple sketch
provided by the customer.
111
121
151
150
115
211
221
251
261
260
311
321
351
31
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
411
421
451
461
 Řetěz, závěsné i koncové vybavení je modře lakováno.
Samostatně dodávané hlavy (závěsné i koncové), oka a další příslušenství je modře lakováno.
V uvedených konstrukcích jsou použity závěsné hlavy ZH, které představují běžné, standardní provedení. Při použití závěsné hlavy ZHZ v těchto konstrukcích se mění 3. číslo ve znaku konstrukce.
Závěsná hlava zvětšená ZHZ – x x 3
 Die kompletten Ketten einschliesslich Zubehör sind blau lackiert.
Separat gelieferte Einzelteile wie Aufhängeglieder, Aufhängeköpfe, Endglieder, Lasthaken, Verkürzungselemente und anderes Zubehör sind auch blau
lackiert.
Bei Anschlagketten werden Aufhängköpfe ZH als Standardausführung, verwendet. Bei Anwendung von Aufhängköpfen ZHZ in diesen Konstruktionen ändert sich die 3. Zahl im Konstruktionszeichen z. B. Vergrößerter Aufhängkopf ZHZ - x x 3
 The chain, master-link assemblies and terminal components are all painted in blue.
The designs specified above feature ZH master links sub-assemblies which are of a standard design.
If ZHZ master link sub-assemblies are used in these designs, the 3rd character in the symbol of the design is changed.i.e.Large master- link ZHZ – x x 3
 5. ŘETĚZY
 5. KETTEN
 5. CHAINS
Řetěz dle PN 46-04, pro vázací řetězy pevnostní třídy 10. Kette nach PN 46-04 für Anschlagketten Güteklasse 10.
Chain acc. to PN 46-04, for chain slings of Grade 10.
Rozměry v mm
Pevnostní parametry
Abmessungen in mm
Festigkeitsparameter
Hmotnost
Číslo JK
Dimensions (mm)
Strength parameters
Artikel Nr.
Trh. zatížení Gewicht
Tloušťka
Rozteč
Šířka
Šířka
Nosnost Zkuš. zatížení
Weight
Product Code
Bruchkraft
Kettendicke Teilung innere Breite äußere Breite Tragfähigkeit Prüfkraft
kg/m
No.
Brecking
Chain Size
Pitch
Width
Width
W.L.L.
Test load
Forse
d
p
w1min.
w2max.
t
kN
kN
4
12
5,2
14,8
0,63
15,7
25,1
0,36
317 271 804 040
5
15
6,5
18,5
1,0
24,5
39,3
0,56
317 271 804 050
6
18
8,5
22,2
1,4
35,3
56,5
0,9
317 271 804 060
7
21
9,1
25,9
1,9
48,1
77,0
1,2
317 271 804 070
8
24
10,4
29,6
2,5
62,8
101
1,6
317 271 804 080
10
30
13,0
37,0
4,0
98,2
157
2,5
317 271 804 100
13
39
16,9
48,1
6,7
166
265
4,2
317 271 804 130
16
48
20,8
59,2
10,0
251
402
6,2
317 271 804 160
18
54
23,4
66,6
12,5
318
509
8,1
317 271 804 180
19
57
24,7
70,3
14,0
354
567
9
317 271 804 190
20
60
26,0
74,0
16,0
393
628
10
317 271 804 200
22
66
28,6
81,4
19,0
475
760
11,9
317 271 804 220
23
69
29,9
85,1
20,0
519
831
13,2
317 271 804 230
26
78
33,8
96,2
26,5
664
1060
16,3
317 271 804 260
32
96
41,6
118
40
1005
1610
24,3
317 271 804 320
Prodloužení při přetížení je min 25% - pro povrch barvený min.20%. Bruchdehnung naturschwarz min. 25 %,
Oberfläche beschichtet min. 20%. Total ultimate elongation at breaking force is not less than 20% for painted chain.
Poměr dovoleného - ku zkušebnímu - ku trhacímu zatížení 1 : 2,5 : 4 . Verhältnis Tragfähigkeit zu Prüfkraft zu
Bruchkraft 1: 2,5 : 4 (250 : 625 : 1000 N/mm2). Ratio of W.L.L. to manufacturers test load to breaking force 1 : 2.5 : 4.
Řetěz je značen znakem ve vzdálenostech max. á 20 článků nebo 1 metr. Die Kette ist in Abständen von max. 1m
gekennzeichnet. The chain is marked with an R10 symbol at every 20th link or 1 meter whichever is the lesser.
32
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 6. ZUBEHÖR
 6. COMPONENTS
Označení
Kennzeichnung
Marking
BH 6–10
BH 8–10
BH 10–10
BH 13–10
BH 16–10
Hák s vidlicí pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Haken mit Gabel und Sicherungsfalle Güteklasse 10
Clevis Type BH - Sling Hook with Safety latch - Grade 10
Rozměry v mm
Tloušťka
Nosnost
Hmotnost
řetězu
Abmessungen in mm
TragGewicht
KettenDimensions (mm)
fähigkeit
dicke
Weight
W.L.L.
Chain size
kg
C
D
F
T
kg
mm
6
8
10
13
16
Tloušťka
Označení
řetězu
KennKettenzeichnung
dicke
Marking Chain size
mm
CBX 06SF
5–6
CBX 07SF
7
CBX 08SF
8
CBX 10SF
10
CBX 13SF
13
CBX 16SF
16
CBX 20SF
20
CBX 22SF
22
CBX 26SF
26
CBX 32SF
32
16
20
26
30
36
20
27,3
35
36,5
49
25
30
35
40
52
76
95,3
106
122
152
1,4
2,5
4
6,7
10
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
0,36
0,76
1,35
2,39
4,20
Hák s vidlicí pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Haken mit Gabel und Sicherungsfalle Güteklasse 10
Clevis Type CBX - Hook with Safety latch - Grade 10
Rozměry v mm
Nosnost
Abmessungen in mm
Hmotnost
TragDimensions (mm)
Gewicht
fähigkeit
Weight
W.L.L.
kg
A
A1
B
C
G
H
R
PxL
kg
26
34
34
40
51
56
60
70
77
95
19
26
26
31
40
45
53
62
73
87
7,2
8
15
9,5 10 19
9,5 10 19
12 13,5 25
15 17 30
18 22 37
23 26 51
25 29 50
30 34 60
36 40 71
20
28
28
33
40
48
52
63
75
89
69 7,5x17,5
95 9x22,5
95 10x22,5
110 13x29,5
136 16x37
155 20x52
185 24x73
210 26x72
230 30x95
270 36x85
1,4
1,9
2,5
4,0
6,7
10,0
16,0
19,0
26,5
39,5
0,25
0,55
0,50
1,00
1,70
3,20
5,00
12,30
13,50
24,00
317 563 105 060
317 563 105 080
317 563 105 100
317 563 105 130
317 563 105 160
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code
No.
317 562 205 068
317 562 205 078
317 562 205 088
317 562 205 108
317 562 205 138
317 562 205 168
317 562 205 208
317 562 205 228
317 562 205 268
317 562 205 328
Hák s okem pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Haken mit Öse und Sicherungsfalle Güteklasse 10
Eye Type CAX - Hook with Safety latch – Grade 10
Označení
Kennzeichnung
Marking
Tloušťka
řetězu
Kettendicke
Chain size
mm
CAX 06SF
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
t
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code
No.
A
A1
D
G
H
O
R
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
5–6
26
19
10
16
20
20,5
81
0,25
1,4
317 562 205 064
CAX 08SF
7–8
33
26
11
19
29
25
101
0,50
2,5
317 562 205 084
CAX 10SF
10
40
31
16
26
33
34
131
0,97
4,0
317 562 205 104
CAX 13SF
13
51
40
19
33
42
43
159
1,90
6,7
317 562 205 134
CAX 16SF
16
56
45
24,5
40
50
50
183
3,30
10,0
317 562 205 164
CAX 20SF
20
60
52
27
48
53
55
203
4,50
16,0
317 562 205 204
CAX 22SF
22
70
62
29
50
60
60
224
7,10
19,0
317 562 205 224
CAX 26SF
26
77
73
35
60
75
70
257
12,00
26,5
317 562 205 264
CAX 32SF
32
95
87
39
71
89
76
299
22,00
39,5
317 562 205 324
33
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Označení
Kennzeichnung
Marking
CRFX 06
CRFX 07
CRFX 08
CRFX 10
CRFX 13
CRFX 16
CRFX 20
CRFX 22
Označení
Kennzeichnung
Marking
CROX 06
CROX 08
CROX 10
CROX 13
CROX 16
CROX 20
CROX 22
Označení
Kennzeichnung
Marking
CRGX 06
CRGX 08
CRGX 10
CRGX 13
CRGX 16
Samozavírací hák s vidlicí pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Sicherheitshaken mit Gabel Güteklasse 10
Clevis Type CRFX - Safety Hook - Grade 10
Tloušťka
Rozměry v mm
Nosnost
řetězu
Abmessungen in mm
Hmotnost
TragKettenDimensions (mm)
Gewicht
fähigkeit
dicke
Weight
W.L.L.
Chain size A
kg
B
C
G
H
R
T
PxL
t
mm
5–6
28
7
8
16 21 94 35 7,5x17,5
0,50
1,4
7
34
9
10 20 26 123 43 9x22,5
0,95
1,9
8
34
9
10 20 26 123 43 10x22,5
0,95
2,5
10
45 12 14 25 30 143 56 13x31,5
1,60
4,0
13
51 15 17 35 40 180 69 16x42
3,20
6,7
16
60 19 19 36 50 215 80 21x51,5
6,00
10,0
20
70 23 26 60 67 253 90 24x73
9,80
16,0
22
82 26 32 62 70 287 100 26x72
14,40
19,0
Samozavírací hák s okem pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Sicherheitshaken mit Öse Güteklasse 10
Eye Type CROX - Safety Hook – Grade 10
Rozměry v mm
Tloušťka
Nosnost
Abmessungen in mm
řetězu
Hmotnost
TragDimensions (mm)
KettenGewicht
fähigkeit
dicke
Weight
W.L.L.
Chain size
kg
A
D
G
H
O
R
T
t
mm
5–6
28
11
16
21
21 109 35
0,50
1,4
7–8
34
12
20
26
25 135 43
0,96
2,5
10
45
16
25
30
33 168 56
1,65
4,0
13
51
20
35
40
40 205 69
3,25
6,7
16
60
27
36
50
50 251 80
6,10
10,0
20
70
30
60
67
60 290 90
9,80
16,0
22
80
32
62
70
70 322 100
14,40
19,0
Samozavírací hák otočný pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Sicherheits -Wirbelhaken Güteklasse 10
Swivel Type CRGX - Safety Hook – Grade 10
Rozměry v mm
Tloušťka
Nosnost
Abmessungen in mm
řetězu
Hmotnost
TragDimensions (mm)
KettenGewicht
fähigkeit
dicke
Weight
W.L.L.
Chain size
kg
A
B
D
G
H
O
R
t
mm
5–6
28 23 13 16
21
36
158
0,6
1,4
7–8
34 27 13 20
26
36
182
1,1
2,5
10
45 35 16 25
30
42
217
2,0
4,0
13
54 43 21 35
40
50
271
4,0
6,7
16
62 58 24 38
50
62
320
6,8
10,0
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 205 067
317 562 205 087
317 562 205 087
317 562 205 107
317 562 205 137
317 562 205 167
317 562 205 207
317 562 205 227
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 205 521
317 562 205 522
317 562 205 523
317 562 205 524
317 562 205 525
317 562 205 526
317 562 205 527
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 205 531
317 562 205 532
317 562 205 533
317 562 205 534
317 562 205 535
Zkracovací hák s okem pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Verkürzungshaken mit Öse Güteklasse 10
Eye Type CDX - series Grab Hook – Grade 10
Označení
Kennzeichnung
Marking
CDX 06
CDX 08
CDX 10
CDX 13
CDX 16
CDX 20
CDX 22
Tloušťka
řetězu
Kettendicke
Chain size
mm
6
7–8
10
13
16
20
22
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
A
D
G
H
M
O
R
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
8
10
13
17
19
23,5
26
8,5
11
15
18
21
23
26
22
30
44
53
64
85
92
22
28
34
47
60
64
65
35,5
47
55
81
92
100
121
12
17
22
26
32
38
41
51,5
69
86,5
110,5
129
153
180
0,18
0,40
0,88
1,95
3,20
4,90
7,50
34
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
t
Číslo JK
Artikel Nr
Product Code No.
1,4
2,5
4,0
6,7
10,0
16,0
19,0
317 562 205 066
317 562 205 086
317 562 205 106
317 562 205 136
317 562 205 166
317 562 205 206
317 562 205 226
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Označení
Kennzeichnung
Marking
CDX 06S
CDX 08S
CDX 10S
CDX 13S
CDX 16S
Zkracovací hák s okem a pojistkou pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Verkürzungshaken mit Öse und Sicherung Güteklasse 10
Eye Type CDX-S - Grab Hook with Safety Pin - Grade 10
Tloušťka
Rozměry v mm
Nosnost
řetězu
Abmessungen in mm
Hmotnost
TragČíslo JK
KettenDimensions (mm)
Gewicht
fähigkeit
Artikel Nr.
dicke
Weight
W.L.L.
Product Code No.
Chain size A
kg
D
G
H
M
O
R
kg
mm
6
8
8,5 22 22 35,5 12 51,5
0,18
1,4
317 562 205 066S
7–8
10 11 30 28 47 17
69
0,40
2,5
317 562 205 086S
10
13 15 44 34 55 22 86,5
2,0
4,0
317 562 205 106S
13
17 18 53 47 81 26 110,5
1,95
6,7
317 562 205 136S
16
19 21 64 60 92 32
129
3,20
10,0
317 562 205 166S
Zkracovací hák s vidlicí pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Verkürzungshaken mit Gabel Güteklasse 10
Clevis Type CFX - Shortening Hook – Grade 10
Rozměry v mm
Tloušťka
Nosnost
Abmessungen in mm
Označení
řetězu
Hmotnost
TragDimensions (mm)
KennKettenGewicht
fähigkeit
zeichnung
dicke
Weight
W.L.L.
Marking Chain size A
kg
B
C
G
H
M
R
PxL
kg
mm
CFX 06
6
8
8
8,8 22 22 35,5 50,5 7,5x17,5
0,20
1,4
CFX 07
7
10 10 11,4 30 28 47 65,5 9x22,5
0,44
1,9
CFX 08
8
10 10 10,9 30 28 47 64,9
10x23
0,44
2,5
CFX 10
10
13 13 14,9 34 34 55 79,9 13x31,5
0,96
4,0
CFX 13
13
17 17 17,4 47 47 81 105,4 16x42
2,10
6,7
CFX 16
16
19 19 18,3 64 60 92 111,8 21x51,5
3,40
10,0
CFX 20
20
23,5 23 22 84 65 100 118 24x61,5
5,20
16,0
CFX 22
22
26 26 25 85 68 120 154
26x72
7,80
19,0
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code
No.
317 562 205 063
317 562 205 073
317 562 205 083
317 562 205 103
317 562 205 133
317 562 205 163
317 562 205 203
317 562 205 223
Zkracovací hák s vidlicí a pojistkou pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung Güteklasse 10
Clevis Type CFX-S - Shortening Hook with Safety Pin – Grade 10
Tloušťka
Rozměry v mm
Nosnost
Označení
řetězu
Abmessungen in mm
Hmotnost
TragČíslo JK
KennKettenDimensions (mm)
Gewicht
fähigkeit
Artikel Nr.
zeichnung
dicke
Weight
W.L.L. Product Code No.
Marking Chain size A
kg
B
C
G
H
M
R
PxL
kg
mm
CFX 06S
6
8
8
8,8 22 22 35,5 50,5 7,5x17,5
0,20
1,4
317 562 205 063S
CFX 07S
7
10 10 11,4 30 28 47 65,5 9x22,5
0,44
1,9
317 562 205 073S
CFX 08S
8
10 10 10,9 30 28 47 64,9
10x23
0,44
2,5
317 562 205 083S
CFX 10S
10
13 13 14,9 34 34 55 79,9 13x31,5
0,96
4,0
317 562 205 103S
CFX 13S
13
17 17 17,4 47 47 81 105,4 16x42
2,10
6,7
317 562 205 133S
CFX 16S
16
19 19 18,3 64 60 92 111,8 21x51,5
3,40
10,0
317 562 205 163S
Označení
Kennzeichnung
Marking
CLX 06
CLX 07
CLX 08
CLX 10
CLX 13
CLX 16
CLX 20
CLX 22
CLX 26
Spojovací člen pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Verbindungsglied Güteklasse 10
CLX Connecting Link for Grade 10 Chain Slings
Tloušťka
Rozměry v mm
Nosnost
Hmotnost
řetězu
Abmessungen in mm
TragGewicht
KettenDimensions (mm)
fähigkeit
dicke
Weight
W.L.L.
Chain size
kg
A
C
O
P
R
S
kg
mm
6
14
18
18
8
45
7,5
0,07
1,4
7
16
20
19
10,5
52
8,8
0,14
1,9
8
18
25
23
12
62
9,5
0,20
2,5
10
23
30
27
12
70
12
0,35
4,0
13
27
36
34
20
90
17
0,74
6,7
16
33
40
39
22
105
20,5
1,16
10,0
20
42
46
46
29
113
25
2,05
16,0
22
49
55
58
30
133
28
3,10
19,0
26
57
85
82,5
40
192
30
6,80
26,5
35
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 205 062
317 562 205 072
317 562 205 082
317 562 205 102
317 562 205 132
317 562 205 162
317 562 205 202
317 562 205 222
317 562 205 262
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Zkracovací spojka s pojistkou pro montované vázací řetězy pevnostní třídy 10
Verkürzungskupplung mit Sicherung Güteklasse 10
Shortening Clutch CXX - with Safety Latch – Grade 10
Rozměry v mm
Tloušťka
Abmessungen in mm
Označení
Hmotnost
řetězu
Číslo JK
Dimensions (mm)
KennGewicht
KettenArtikel Nr.
zeichnung
Weight
dicke
Product Code No.
Marking Chain size A
kg
B
C
D
E
F
G
PxL
mm
CXX 06
6
8
8
10
8
19 45 23 7,5x17,5
0,21
317 562 205 069
CXX 07
7
9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 29
9x22,5
0,48
317 562 205 079
CXX 08
8
9,5 9,5 10 9,5 23,5 56 29
10x22,5
0,48
317 562 205 089
CXX 10
10
12 12 14,5 12 32,5 78 36
13x31,5
1,12
317 562 205 109
CXX 13
13
15,5 15,5 18 15,5 44 90 35
16x42
1,83
317 562 205 139
CXX 16
16
19 21 21 19 50 106 38
21x51,5
2,83
317 562 205 169
 7. SOUČÁSTI TŘÍDY 10 K OBECNÉMU POUŽITÍ
 7. AUFHÄNGEGLIEDER, AUFHÄNGEKÖPFE UND ÜBERGANGSGLIEDER GÜTEKLASSE 10
 7. COMPONENTS OF CLASS 10 FOR GENERAL USE
Označení
Kennzeichnung
Marking
A 13-10
A 16-10
A 18-10
A 22-10
A 26-10
A 32-10
A 36-10
A 40-10
A 45-10
A 51-10
Označení
Kennzeichnung
Marking
AZ 18-10
AZ 22-10
AZ 26-10
AZ 32-10
AZ 36-10
Závěsné oko normální pevnostní třídy 10
Aufhängeglied normal Güteklasse 10
Standard Master Link A Series - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Nosnost
Hmotnost
Dimensions (mm)
TragGewicht
fähigkeit
Tloušťka
Rozteč
Šířka
Weight
W.L.L.
Dicke
Teilung
Breite
kg
t
Diameter
Pitch
Width
d1
p1
a1
13
110
60
0,38
2,0
16
110
60
0,58
2,65
18
135
75
0,87
4,0
22
160
90
1,6
6,7
26
180
100
2,5
10,0
32
200
110
4,2
14,0
36
260
140
6,7
21,2
40
300
160
9,0
22,4
45
340
190
12,8
26,5
51
350
200
17,2
39,5
Závěsné oko zvětšené pevnostní třídy 10
Aufhängeglied vergrößert Güteklasse 10
Large Master Link AZ series - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Nosnost
Hmotnost
Dimensions (mm)
TragGewicht
fähigkeit
Rozteč
Šířka
Tloušťka
Weight
W.L.L.
Teilung
Breite
Dicke
kg
t
Pitch
Width
Diameter
p3
a3
d3
18
350
190
2,1
2,0
22
350
190
3,2
3,55
26
350
190
4,5
5,6
32
350
190
6,8
9,5
36
350
190
8,7
14,0
36
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 560 405 130
317 560 405 160
317 560 405 180
317 560 405 220
317 560 405 260
317 560 405 320
317 560 405 360
317 560 405 400
317 560 405 450
317 560 405 510
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 560 405 182
317 560 405 222
317 560 405 262
317 560 405 322
317 560 405 362
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Označení
Kennzeichnung
Marking
AB 13-10
AB 16-10
AB 18-10
AB 22-10
AB 26-10
AB 32-10
AB 36-10
Závěsné oko normální se zploštěním pevnostní třídy 10
Aufhängeglied normal mit Abflachung Güteklasse 10
Standard flattened Master Link AB series - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Nosnost
Dimensions (mm)
Hmotnost
Tragzploštění
Gewicht
fähigkeit
Tloušťka
Rozteč
Šířka
Abflachung
Weight
W.L.L.
Dicke
Teilung Breite
Flattened
kg
t
Diameter
Pitch
Width
Section
d1
p1
a1
s
~x
13
110
60
8
25
0,38
2,0
16
110
60
8
25
0,58
2,65
18
135
75
8
35
0,87
4,0
22
160
90
11.5
35
1,6
6,7
26
180
100
14
46
2,5
10,0
32
200
110
18
46
4,2
14,0
26
260
140
21
48
6,7
21,2
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 560 405 135
317 560 405 165
317 560 405 185
317 560 405 225
317 560 405 265
317 560 405 325
317 560 405 365
 Tento náčrt se vztahuje na všechny náčrty závěsných ok a hlav, kde je zploštění.
 Diese Skizze bezieht sich auf alle Skizzen mit Aufhängegliedern und
Aufhängeköpfen mit Abflachungen.
 This sketch applies to all sketches of Masterlinks and Masterlink sub-assemblies
where there is flattening.
Označení
Kennzeichnung
Marking
B 07-10
B 10-10
B 13-10
B 16-10
B 18-10
B 20-10
B 22-10
B 26-10
B 32-10
B 36-10
B 40-10
B 45-10
B 50-10
Přechodní článek pevnostní třídy 10
Übergangsglied Güteklasse 10
Intermediate Master link B series - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Hmotnost
Nosnost
Dimensions (mm)
Gewicht
Trag-fähigkeit
Tloušťka
Rozteč
Šířka
Weight
W.L.L.
Dicke
Teilung
Breite
kg
t
Diameter
Pitch
Width
d1
p2
a2
7
10
13
16
18
20
22
26
32
36
40
45
50
35
44
54
70
85
85
115
140
150
170
170
180
200
16
20
25
34
40
40
50
65
70
75
80
90
100
37
0,04
0,10
0,20
0,39
0,6
0,8
1,06
1,9
3,2
4,5
5,5
7,5
10,8
1,4
2,5
4,0
6,7
8,0
10,0
12,5
16,0
25,0
31,5
31,5
40,4
58,0
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 560 505 070
317 560 505 100
317 560 505 130
317 560 505 160
317 560 505 180
317 560 505 200
317 560 505 220
317 560 505 260
317 560 505 320
317 560 505 360
317 560 505 400
317 560 505 450
317 560 505 500
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Závěsná hlava ZHV pevnostní třídy 10, pro tří a čtyřpramenné vázací řetězy třídy 10
Aufhängekopf ZHV für Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Güteklasse 10
Master link sub-assembly ZHV - for three and four leg chain slings - Grade 10
Rozměry v mm
Nosnost
Tloušťka
Abmessungen in mm
pro úhel
řetězu
Dimensions (mm)
TragHmotnost
Označení
Číslo JK
Kettenfähigkeit
Gewicht
Mezičlánek
Kennzeichnung
Artikel Nr.
Závěsné oko
dicke
für Winkel
Weight
Marking
Product Code No.
Aufhängeglied Zwischenglied
Chain size
W.L.L
kg
Intermediate
T
Master link
link
mm
β = 0° - 45°
d1 x p1 x a1
d2 x p2 x a2
t
ZHV 6-10
6
18 x 135 x 75
13 x 54 x 25
189
3,0
1,27
317 260 905 061
ZHV 8-10
8
22 x 160 x 90
16 x 70 x 34
230
5,3
2,38
317 260 905 081
ZHV 10-10
10
26 x 180 x 100
18 x 85 x 40
265
8,0
3,7
317 260 905 101
ZHV 13-10
13
32 x 200 x 110 22 x 115 x 50
315
14,0
6,6
317 260 905 131
ZHV 16-10
16
36 x 260 x 140 26 x 140 x 65
400
21,2
10,5
317 260 905 161
ZHV 18-10
18
45 x 340 x 180 32 x 150 x 70
490
26,5
18,9
317 260 905 181
ZHV 20-10
20
51 x 350 x 190 32 x 150 x 70
500
33,6
23,3
317 260 905 201
ZHV 22-10
22
51 x 350 x 190 36 x 170 x 75
520
40,0
25,8
317 260 905 221
ZHV 26-10
26
57 x 400 x 200 40 x 170 x 75
570
55,65
35,2
317 260 905 261
Závěsná hlava ZHVZ třídy 10, pro dvoupramenné vázací řetězy třídy 10
Aufhängekopf ZHVZ für Zweistrang-Anschlagketten Güteklasse 10
Master link sub-assembly ZHVZ - for two leg chain slings - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Nosnost
pro úhel
Tragfähigkeit
für Winkel
W.L.L
β = 0° - 45°
t
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code
No.
Označení
Kennzeichnung
Marking
Tloušťka
řetězu
Kettendicke
Chain
size
mm
ZHVZ 2-6-10
6
18 x 350 x 190
13 x 54 x 25
404
2,0
2,5
317 260 905 062
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate
Master link
link
d1 x p1 x a1
d2 x p2 x a2
T
ZHVZ 2-8-10
8
22 x 350 x 190
16 x 70 x 34
420
3,55
4,0
317 260 905 082
ZHVZ 2-10-10
10
26 x 350 x 190
18 x 85 x 40
435
5,6
5,7
317 260 905 102
ZHVZ 2-13-10
13
32 x 350 x 190
22 x 115 x 50
465
9,5
9,2
317 260 905 132
ZHVZ 2-16-10
16
36 x 350 x 190
26 x 140 x 65
490
14,0
12,5
317 260 905 162
Závěsná hlava ZHVZ třídy 10, pro tří a čtyřpramenné vázací řetězy třídy 10
Aufhängekopf ZHVZ für Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Güteklasse 10
Master link sub-assembly ZHVZ - for three and four leg - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Nosnost
pro úhel
TragHmotnost
fähigkeit
Gewicht
für Winkel
Weight
W.L.L
kg
β = 0° - 45°
t
Označení
Kennzeichnung
Marking
Tloušťka
řetězu
Kettendicke
Chin size
mm
ZHVZ 4-6-10
6
22 x 350 x 190
13 x 54 x 25
404
3,0
3,6
317 260 905 063
ZHVZ 4-8-10
8
26 x 350 x 190
16 x 70 x 34
420
5,3
5,3
317 260 905 083
ZHVZ 4-10-10
10
32 x 350 x 190
18 x 85 x 40
435
8,0
8,0
317 260 905 103
ZHVZ 4-13-10
13
36 x 350 x 190
22 x 115 x 50
465
14,0
11,1
317 260 905 133
Mezičlánek
Závěsné oko
Zwischenglied
Aufhängeglied
Intermediate
Master link
link
d1 x p1 x a1
d2 x p2 x a2
38
T
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code
No.
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Označení
Kennzeichnung
Marking
AK 6-10
AK 8-10
AK 10-10
AK 13-10
AK 16-10
Označení
Kennzeichnung
Marking
AKZ 2-6-10
AKZ 2-8-10
AKZ 2-10-10
AKZ 2-13-10
AKZ 2-16-10
Závěsná hlava AK pro tří a čtyřpramenné vázací řetězy třídy 10
Aufhängekopf AK für Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Güteklasse 10
Master link sub-assembly AK - for three and four leg chain slings - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Nosnost
Dimensions (mm)
pro úhel
Přechodní článek
TragHmotnost
Závěsné oko
Übergangsglied
fähigkeit
Gewicht
normální
Intermediate link
für Winkel
Weight
Aufhängeglied
zploštění
W.L.L
kg
normal
Abflachung
β = 0° - 45°
Standard
Flattened
d2 x p2 x a2
t
Master link
Section
d1 x p1 x a1
s
~x
18 x 135 x 75
13 x 54 x 25
8
25
3,0
1,27
22 x 160 x 90
16 x 70 x 34
8
25
5,3
2,38
26 x 180 x 100
18 x 85 x 40
11,5
35
8,0
3,7
32 x 200 x 110 22 x 115 x 50
14
35
14,0
6,6
36 x 260 x 140 26 x 140 x 65
18
46
21,2
10,5
Závěsná hlava AKZ pro dvoupramenné vázací řetězy třídy 10
Aufhängekopf AKZ für Zweistrang-Anschlagketten Güteklasse 10
Master link sub-assembly AKZ - for two leg chain slings - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
Nosnost
Přechodní článek
pro úhel
Hmotnost
Závěsné oko
Übergangsglied
Trag-fähigkeit
Gewicht
zvětšené
Intermediate link
für Winkel
Weight
Aufhängeglied
W.L.L
zploštění
kg
vergrößert
β = 0° - 45°
Abflachung
Large Master
t
Flattened
d2 x p2 x a2
link
Section
d1 x p1 x a1
s
~x
18 x 350 x 190
13 x 54 x 25
8
25
2,0
2,5
22 x 350 x 190
16 x 70 x 34
8
25
3,55
4,0
26 x 350 x 190
18 x 85 x 40
11,5
35
5,6
5,7
32 x 350 x 190 22 x 115 x 50
14
35
9,5
9,2
36 x 350 x 190 26 x 140 x 65
18
46
14,0
12,5
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 261 905 061
317 261 905 081
317 261 905 101
317 261 905 131
317 261 905 161
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 261 905 065
317 261 905 085
317 261 905 105
317 261 905 135
317 261 905 165
Závěsná hlava AKZ pro tří a čtyřpramenné vázací řetězy třídy 10
Aufhängekopf AKZ für Drei- und Vierstrang-Anschlagketten Güteklasse 10
Large Master link sub-assembly AKZ - for three and four leg chain slings - Grade 10
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Nosnost
Dimensions (mm)
pro úhel
Přechodní článek
TragHmotnost
Závěsné oko
Übergangsglied
Označení
Číslo JK
fähigkeit
Gewicht
zvětšené
Intermediate
link
Kennzeichnung
Artikel Nr.
für Winkel
Weight
Aufhängeglied
zploštění
Marking
Product Code No.
W.L.L
kg
vergrößert
Abflachung
β = 0° - 45°
Large Master
Flattened
d2 x p2 x a2
t
link
Section
d1 x p1 x a1
s
~x
AKZ 4-6-10
AKZ 4-8-10
AKZ 4-10-10
AKZ 4-13-10
22 x 350 x 190
26 x 350 x 190
32 x 350 x 190
36 x 350 x 190
13 x 54 x 25
16 x 70 x 34
18 x 85 x 40
22 x 115 x 50
39
8
8
11,5
14
25
25
35
35
3,0
5,3
8,0
14,0
3,6
5,3
8,0
11,1
317 261 905 066
317 261 905 086
317 261 905 106
317 261 905 136
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
 8. NÁHRADNÍ DÍLY K VÁZACÍM ŘETĚZŮM
 8. ERSATZTEILE FÜR ANSCHLAGKETTEN
 8. SPARE PARTS FOR BINDING CHAINS
Čep a pružný kolík pro připojení montovaného příslušenství k řetězu pevnostní třídy 10
Bolzen und Spanntift für den Anschluss des Gabelkopfhakens an die Kette Güteklasse 10
Load and Retaining Pin for Component Assembly - Grade 10
Rozměry v mm
Číslo JK
Tloušťka
Abmessungen in mm Hmotnost
Čep + pružný kolík
Označení
řetězu
Dimensions (mm)
Gewicht
Artikel Nr.
Kennzeichnung Kettendicke
Weight
Bolzen + Spannhülse
Marking
Chain size
kg
Product Code No.
d1 x l1
d2 x l2
mm
Load Pin + Retaining Pin
6 - 10
8 - 10
10 - 10
13 - 10
16 - 10
6
8
10
13
16
7,6x18
10,4x25
13,0x30
16,6x41
20,6x49
3x16
3,5x20
5x26
6x32
6x40
0,010
0,018
0,033
0,074
0,133
317 560 305 060.2 + 317 560 385 060.3
317 560 305 080.2 + 317 560 385 080.3
317 560 305 100.2 + 317 560 385 100.3
317 560 305 130.2 + 317 560 385 130.3
317 560 305 160.2 + 317 560 385 160.3
Pojistný komplet pro háky BH
Sicherungsfallekomplet für Haken BH
Safety latch assembly for BH Hooks - 10
Hmotnost
Označení
Číslo JK
Gewicht
Kennzeichnung
Artikel Nr.
Weight
Marking
Product Code No.
kg
PK 6
0,06
317 563 105 062
PK 8
0,10
317 563 105 082
PK 10
0,13
317 563 105 102
PK 13
0,19
317 563 105 132
PK 16
0,31
317 563 105 162
40
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Označení
Kennzeichnung
Marking
Čep a pružný kolík pro připojení montovaného příslušenství k řetězu pevnostní třídy 10
Bolzen und Spanntift für den Anschluss des Gabelkopfhakens an die Kette Güteklasse 10
Load spring pin for joining assembled accessories to a chain of strength class 10
Rozměry čepu
Bolzenabmessungen
Určeno pro
Číslo JK
Stud dimension
Bestimmt für
Artikel Nr.
Designed for
Product Code No.
DxL
mm
CKPX 06
CFX 06, CRFX 06, CXX 06
7,5 x 17,5
CKPX 06B
CBX 06
7,5 x 17,5
CKPX 07
CFX 07, CRFX 07, CXX 07, CBX 07
9 x 22,5
317 562 205 090N
CKPX 08
CFX 08, CRFX 08, CXX 08, CBX 08
10 x 23
317 562 205 100N
CKPX 10
CRFX 10, CXX 10
13 x 31,5
317 562 205 130N
CKPX 10B
CBX 10
13 x 29,5
CKPX 10F
CFX 10
13 x 31,5
317 562 205 130N
CKPX 13
CRFX 13, CXX 13
16 x 42
317 562 205 160N
CKPX 13B
CBX 13
16 x 37
CKPX 13F
CFX 13
16 x 42
317 562 205 160N
CKPX 16
CRFX 16, CXX 16
21 x 51,5
317 562 205 210N
CKPX 16B
CBX 16
20 x 52
CKPX 16F
CFX 16
21 x 51,5
CKPX 20
CFX 20,
24 x 61,5
CKPX 20B
CBX 20
24 x 61,5
CKPX 22
CBX 22, CFX 22
26 x 72
317 562 205 075N
317 562 205 210N
317 562 205 240N
317 562 205 260N
Pojistný komplet pro háky s okem a vidlicí
Sicherungsfalle mit Stift und Feder für Haken mit Öse und Gabel Güteklasse 10
Safety assembly for hooks with a lug and fork
Označení
Určeno pro
Číslo JK
Kennzeichnung
Bestimmt für
Artikel Nr.
Marking
Designed for
Product Code No.
CKSX 06
CAX 06, CBX 06
317 562 205 0683
CKSX 08
CAX 08, CBX 07, CBX 08
317 562 205 0883
CKSX 10
CAX 10, CBX 10
317 562 205 1083
CKSX 13
CAX 13, CBX 13
317 562 205 1383
CKSX 16
CAX 16, CBX 16
317 562 205 1683
CKSX 20
CAX 20, CBX 20
317 562 205 2083
CKSX 22
CAX 22, CBX 22
317 562 205 2283
Náhradní samozavírací díl k samozavíracímu háku
Sicherheitsverschluss für Sicherheitshaken mit Öse und Gabel Güteklasse 10
Replacement latch for safety hook
Označení
Určeno pro
Číslo JK
Kennzeichnung
Bestimmt für
Artikel Nr.
Marking
Designed for
Product Code No.
CKSLX 06
CRFX 06, CROX 06
317 562 205 0673
CKSLX 08
CRFX 07, CRFX 08, CROX 08
317 562 205 0873
CKSLX 10
CRFX 10, CROX 10
317 562 205 1073
CKSLX 13
CRFX 13, CROX 13
317 562 205 1373
CKSLX 16
CRFX 16, CROX 16
317 562 205 1673
41
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
Náhradní čep do spojovacího členu
Ersatzbolzen für Verbindungsglied CLX Güteklasse 10
Replacement load pin and retaining scroll pin for connecting link
Označení
Určeno pro
Číslo JK
Kennzeichnung
Bestimmt für
Artikel Nr.
Marking
Designed for
Product Code No.
CLKX 06
CLX 06
317 562 205 0622
CLKX 07
CLX 07
317 562 205 0722
CLKX 08
CLX 08
317 562 205 0822
CLKX 10
CLX 10
317 562 205 1022
CLKX 13
CLX 13
317 562 205 1322
CLKX 16
CLX 16
317 562 205 1622
CLKX 20
CLX 20
317 562 205 2022
CLKX 22
CLX 22
317 562 205 2222
 9. POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVY
 9. BENUTZUNG, WARTUNG UND REPARATUREN
 9. USE, MAINTENANCE AND REPAIRS
 9.1 Uskladnění
 9.1 Lagerung
 9.1 Storage
 Vázací řetězy skladovat v suchém prostředí. Neměly by se po použití nechávat ležet na zemi vystavené povětrnostním vlivům.
 Anschlagketten trocken lagern. Nach der Benutzung nicht auf dem Boden, den Witterungseinflüssen ausgesetzt, liegen lassen.
 Once used, chain slings should be stowed on a properly designed rack. They should not be left on the floor exposed to the weather, as
they may rust and become damaged.
 9.2 Manipulace s břemenem
 9.2 Benutzung
 9.2 Handling a load
 Dobře naplánujte způsob vázání, zvedání, přenášení i ukládání břemene. Zavěšený náklad by nikdy neměl zůstat bez dozoru!
Při manipulaci s břemenem dodržujte následující pravidla:
- Řetězy by měly být při zavěšování břemene nezkroucené a bez uzlů.
- Břemeno dobře uchytit v ohybu háku, nikdy ne na špičce háku.
- Chránit řetěz před nepříznivým ohybem přes ostré hrany, nejlépe vypodložením ochrannou podložkou.
- Vázací řetěz je nutné chránit před trhavými rázy.
- Nepřitlačit břemenem vázací řetěz k podkladu, břemeno neválet po řetězu, násilím nevyprošťovat řetěz zpod břemene.
- Vázací řetěz nepřetěžovat a nepoužívat poté, co byla některá součást deformována.
- Nesmí se spojovat články řetězu šroubem nebo drátem.
- Svařování řetězů, závěsných ok i háků je zakázáno.
 Das Anschlagen, Anheben, die Beförderung und das Absetzen der Last gut planen. Die aufgehängte Last nie unbeaufsichtigt
lassen! Nie unter schwebender Last stehen.
Bei Manipulation mit der Last folgende Regeln einhalten:
- Die Ketten müssen beim Aufhängen der Last unverdreht und knotenfrei sein.
- Die Last gut in die Hakenrundung hängen, Haken nie an der Spitze belasten.
- Die Kette vor ungünstiger Biegung über scharfe Kanten schützen, am besten durch Kantenschutz.
- Die Anschlagkette vor ruckartigen Bewegungen schützen.
- Die Last nicht auf die Kette absetzen, die Last nicht auf die Kette wälzen, die Kette nicht mit Gewalt unter der Last hervorziehen.
- Die Anschlagkette nicht überlasten und bei Deformationen der Glieder nicht mehr benutzen.
- Kettenglieder nicht mit Schauben oder Drähten verbinden.
- Schweissen an Ketten, Aufhängegliedern, Haken und anderen Bauteilen der Anschlagketten ist verboten.
 Prior to lifting a load always establish how much the load to be handled weighs.
Plan how the load is to be secured, lifted, transferred and landed.
42
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
When handling a load, the following rules should be observed:
- While suspending the load the chains should be free from twists and knots.
- Attach the load properly in the “bowl” of the hook, never load on the tip of the hook.
- Protect the chain against sharp edges or corners, by using protective pads or timber battens.
- Sling chains must be protected from high acceleration forces and shock loadings.
- Always prepare the landing site with wooden battens before initiating the lift. Never land the load on the chain and never drag a trapped
chain from beneath a load.
- Never exceed the working load limit (W.L.L.) marked on the sling tally.
- Do not leave a suspended load un-attended.
- Do not connect the links of the chain using bolts or wire.
- Welding of chains, lifting lugs and hooks is prohibited.
 9.3 Údržba
 9.3 Wartung
 9.3 Maintenance
 Běžná provozní kontrola
Běžná kontrola vázacích řetězů před každým použitím slouží k odhalení zjevných poškození, jako např. zkroucení, ohnutí, vytažení
článků, nefunkčnost háků apod.
 Laufende Betriebskontrolle
Die laufende Kontrolle vor jeder Benutzung dient der Aufdeckung sichtbarer Beschädigungen wie z.B. Verdrehungen, Verbiegungen,
gelängte Glieder, nicht funktionsfähige Haken usw.
 Standard operating check
All chain slings should be checked before use and withdrawn from service and referred to a competent person if the following faults are
found :
- Distortion of the links, connectors or hooks.
- Stretch in any link of the chain links.
- Wear in the chain, especially between adjoining links. The average diameter at any point should not be less than
90% of the nominal chain diameter.
 Periodická důkladná kontrola
Během používání jsou vázací řetězy vystaveny podmínkám, které mohou mít vliv na jejich spolehlivost a tím i na bezpečnost zvedání.
Proto je nutné pravidelně kontrolovat jejich technický stav. Prohlídku by měla provádět odpovědná osoba v intervalech nepřekračujících
12 měsíců. Tento interval bude menší, kde je to považováno za nezbytné s ohledem na provozní podmínky. Při tříleté kontrole se navíc
provede nedestruktivní defektoskopická zkouška na trhliny. Tuto kontrolu lze objednat i u výrobce.
 Periodische gründliche Kontrolle
Während ihrer Benutzung sind die Kettenbedingungen ausgesetzt, die Einfluss auf ihre Zuverlässigkeit und damit die Sicherheit beim
Heben haben. Deshalb muss ihr technischer Zustand regelmäßig kontrolliert werden. Die Durchsicht sollte eine verantwortliche Person
in 12 Monate nicht übersteigenden Intervallen vornehmen. Dieser Intervall muss verkürzt werden, wenn es die Betriebsbedingungen
verlangen. Nach drei Jahren muss eine zerstörungsfreie Fluxprüfung auf Risse erfolgen. Diese Kontrolle kann am besten beim Hersteller
durchgeführt werden.
 Thorough Examination
During use, chain slings are subjected to conditions that may affect their reliability, consequently, the safety of chain sling may be
compromised. It is therefore necessary to check their technical condition on a regular basis. The inspection should be conducted by a
competent person at intervals not exceeding 12 months. This interval may be shorter where European legislation differs.
In addition, non-destructive defectoscopic testing for cracks shall also be part of a three-year check. This check may also be carried out at
the manufacturer’s facility.
 Vyřazení vázacího řetězu z používání
Vázací řetěz je nutné vyřadit při následujících závadách:
- ztráta identifikace vázacího řetězu (ztráta štítku, nečitelné údaje na štítku).
- deformace horního nebo dolního koncového vybavení
- prodloužení řetězu (důsledek přetížení vázacího řetězu), nebo nedostatečný volný pohyb mezi články nebo viditelný rozdíl v délce
pramenů vícepramenného vázacího řetězu
- opotřebování řetězových článků - na rovném úseku článku opotřebením o cizí předměty
- v ohbí článku opotřebením vzájemným stykem mezi články více
jak o 10% původního průřezu
- zářezy, vruby, trhliny, hluboká koroze, změna barvy vlivem tepla (mělké a kruhové vroubky na plochách s nízkým napětím v tahu
nebudou zřejmě na závadu, nepřípustné jsou hluboké vruby a ostré příčné vruby)
- známky rozevírání háků, tj. viditelné zvětšení ústí; zvětšení by nemělo přesáhnout 10% základní hodnoty, nebo může být takové,
aby umožnilo funkci zajišťovací západky.
43
JAKOST 10, GÜTEKLASSE 10, GRADE 10
 Ablace von Anschlagketten
Anschlagketten müssen bei folgenden Mängeln abgelegt werden:
- Verlust des Markierungsanhängers oder unleserliche Angaben
- Beschädigung oder Deformation des Aufhängegliedes oder der Endbestückung
- Längung der Kette durch Überbelastung oder keine freie Bewegung zwischen den Gliedern oder sichtbarer
Unterschied der Stranglängen bei mehrsträngigen Anschlagketten.
- Abnutzung der Kettenglieder - Abrieb am geraden Gliedschenkel oder in der Rundung
- Abnutzung durch gegenseitigen Abrieb um mehr als 10% des ursprünglichen Querschnitts
- Einschnitte, Kerben, Risse, Tiefenkorrosion, Farbveränderung durch Wärme, flache und runde Kerben auf Flächen mit niedriger
Zugspannung sind kein Mangel. Unzulässig sind tiefe Kerben und scharfe Querkerben
- Sichtbare Vergrößerung der Hakenöffnung; die Vergrößerung sollte 10% des Grundwerts nicht übersteigen oder so sein, dass
die Sicherungsfalle funktioniert.
 Decommissioning of chain slings.
Chain slings must be decommissioned if the following defects are discovered:
- Loss of identification of the chain sling (loss of label, illegible data on the label).
- Deformation of the master-link or terminal components.
- Elongation of the chain as a result of overloading, insufficient articulation between the links or visible difference in
the length of the individual legs of a multi-leg chain slings.
- Wear of chain links
- on the side of a link or series of links caused by foreign objects.
- in the crown of the link if wear exceeds 10% of the original cross-section caused by interlink wear.
- Notches, dents, cracks, deep corrosion, colour discolouration (due to exposure to high temperatures).
Shallow circular dents on the surfaces with a low tensile stress will most likely not present a defect, however deep dents and
sharp transversal dents are inadmissible.
Sign of any increase in the throat size of a hook, i.e. enlargement, should not exceed 10% of the nominal value or be sufficiently
large to prevent a safety latch if fitted from working correctly.
 Oprava vázacího řetězu
Opravovat vázací řetězy může jen výrobce, nebo osoba, která má nezbytné znalosti a je schopna posoudit, zda je oprava možná s ohledem
na bezpečnost vázacího řetězu.
Je-li vadný řetězový článek, je nutné vyměnit celý řetězový úsek v daném pramenu vázacího řetězu. Součásti vázacího řetězu, které mají
trhliny, jsou zkroucené, nebo silně zkorodované, je nutno vyměnit.
K výměně všech součástí vázacího řetězu, lze použít pouze originální díly dodávané Řetězárnou a.s.
a opatřených zkušebním osvědčením výrobce.
 Reparaturen
Die Anschlagkette darf nur der Hersteller reparieren oder eine Person mit erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten zur Beurteilung, ob
die Reparatur der Anschlagkette möglich ist.
Bei einem mangelhaftem Kettenglied muss der gesamte Kettenstrang ausgewechselt werden. Teile der Anschlagkette, die Risse haben,
verdreht oder stark korrodiert sind, müssen auch ausgewechselt werden.
Beim Auswechseln von Teilen der Anschlagkette dürfen nur von Řetězárna a.s. gelieferte und mit Prüfattest des Herstellers versehene
Originalteile verwendet werden.
Bei nachträglicher Oberflächenbehandlung (z. B. Verzinken) und bei nachträglicher Wärmebehandlung kann die Tragfähigkeit der Kette
verringert werden, deshalb darf sie nur der Hersteller vornehmen.
 Chain sling repair.
Chain slings may only be repaired by the manufacturer or an individual possessing the necessary skills and capabilities to assess whether
a repair is possible with respect to the safety of the chain sling.
If a chain link is defective, the whole chain section in the component leg of the chain sling must be replaced. Components of a chain sling
that are found to be cracked, twisted or heavily corroded must be replaced.
All components of a chain sling may only be substituted by original spare parts supplied by Řetězárna a.s. and possessing a manufacturer’s
test certificate.
Chain slings should not be exposed to acid or caustic solutions or atmospheres. If in doubt consult Retezarna a.s.
NEVER subject the chain slings to additional surface heat treatment such as:- (galvanising, plating and coating) as all these processes can
have a dangerous effect and will invalidate the manufacturers certificate.
44
JAKOST 5, GÜTEKLASSE 5, GRADE 5
 PŘÍSLUŠENSTVÍ PEVNOSTNÍ TŘÍDY 5
 ZUBEHÖR GÜTEKLASSE 5
 ACCESSORIES GRADE 5
Označení
Kennzeichnung
Marking
1,0
1,5
2,0
3,25
4,75
6,5
8,5
9,5
12,0
13,5
17,0
25,0
35,0
Označení
Kennzeichnung
Marking
2,0
3,25
4,75
6,5
8,5
9,5
12,0
13,5
17,0
25,0
35,0
55,0
85,0
120,0
A
10
11
13
16,5
20
22
25
28
35
35
38
45
50
A
13
16,5
20
22
25
28
35
35
38
45
50
65
75
95
Třmen se závitovým svorníkem pevnostní třídy 5
Bügel mit Gewindebolzen Güteklasse 5
Clevis with a grub screw Grade 5
Rozměry v mm
Hmotnost
Nosnost
Abmessungen in mm
Gewicht Trag-fähigkeit
Dimensions (mm)
Weight
W.L.L.
kg
kg
B
C
D
E
F
17
11
63,5
36,6
13
0,13
1 000
18,5
12
74
42,9
14,5
0,20
1 500
21
16
84
48
17,7
0,32
2 000
27,5
20
106
60
22
0,61
3 250
32
22
126
72
26
1,05
4 750
37
25
146
84,5
29
1,56
6 500
44
30
165
95
34
2,25
8 500
46
33
185
108
37
3,20
9 500
52
36
210
120
42
4,60
12 000
57
40
229
132
46
5,80
13 500
61
42
251
146
49
7,40
17 000
74
50
314
178
63
12,80
25 000
85
57
358
197
69
18,20
35 000
Třmen se šroubem a maticí pevnostní třídy 5
Bügel mit Schraube und Mutter Güteklasse 5
Clevis with nut and bolt load pin Grade 5
Rozměry v mm
Hmotnost
Nosnost
Abmessungen in mm
Gewicht Trag-fähigkeit
Dimensions (mm)
Weight
W.L.L.
kg
kg
B
C
D
E
F
21
16
84
48
17,5
0,36
2 000
27,5
20
106
60
22
0,75
3 250
32
22
126
72
26
1,15
4 750
37
25
146
84,5
29
1,87
6 500
44
30
165
95
34
2,79
8 500
46
33
185
108
37
3,58
9 500
52
36
210
120
42
4,87
12 000
57
40
229
132
46
6,36
13 500
61
42
251
146
49
8,60
17 000
74
50
314
178
63
14,20
25 000
83
57
358
197
69
19,85
35 000
105
70
463
260
90
39,6
55 000
127
83
556
329
95
62
85 000
144
95
667
381
119
110
120 000
45
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 285 541
317 562 285 542
317 562 285 543
317 562 285 544
317 562 285 545
317 562 285 546
317 562 285 547
317 562 285 548
317 562 285 549
317 562 285 550
317 562 285 551
317 562 285 552
317 562 285 553
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
317 562 285 563
317 562 285 564
317 562 285 565
317 562 285 566
317 562 285 567
317 562 285 568
317 562 285 569
317 562 285 570
317 562 285 571
317 562 285 572
317 562 285 573
317 562 285 574
317 562 285 575
317 562 285 576
JAKOST 5, GÜTEKLASSE 5, GRADE 5
Označení
Označení
pojistky
Kennzeich- Kennzeichnung
nung
Sicherungen
Marking
Safety pin
marking
0,8
1,0
1,6
2,0
3,2
5,0
7,5
10,0
15,0
# 05
# 15
# 25
# 35
# 45
# 55
# 65
# 75
# 85
Hák s okem a pojistkou pevnostní třídy 5
Haken mit Öse und Sicherung Güteklasse 5
Eye Hook with safety latch Grade 5
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Hmotnost
Dimensions (mm)
Gewicht
Weight
kg
A
B
C D
F
x1 x2
75
81
92
103
126
166
195
223
284
110
126
144
163
203
264
320
359
451
19
23
28
32
40
51
62
72
90
27
28
30
33
38
47
58
65
89
38
46
54
62
76
101
120
138
174
23
26
30
35
44
57
72
79
100
16
18
21
24
30
43
45
54
65
0,28
0,39
0,62
0,91
1,65
3,95
6,46
9,0
17,6
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
800
1 000
1 600
2 000
3 200
5 000
7 500
10 000
15 000
317 562 255 064
317 562 255 074
317 562 255 084
317 562 255 104
317 562 255 134
317 562 255 164
317 562 255 194
317 562 255 234
317 562 255 264
Nosnost
Tragfähigkeit
W.L.L.
kg
Číslo JK
Artikel Nr.
Product Code No.
Otočný hák s pojistkou pevnostní třídy 5
Wirbelhaken mit Sicherung Güteklasse 5
Rotary Hook with a safety latch Grade 5
A
B
C
D
x1
x2
Hmotnost
Gewicht
Weight
kg
1,0
Označení
pojistky
Kennzeichnung
Sicherungen
Safety pin
marking
# 15
42
141
40
176
26
18
0,81
1 000
317 562 255 512
1,6
# 25
53
164
47
207
30
21
1,25
1 500
317 562 255 513
2,0
# 35
55
176
47
225
35
24
1,45
2 000
317 562 255 514
3,2
# 45
65
216
64
275
44
30
3,10
3 200
317 562 255 515
5,0
# 55
82
266
77
338
57
43
6,10
5 000
317 562 255 516
7,5
# 65
91
315
90
410
72
45
10,00
7 500
317 562 255 517
10,0
# 75
95
354
96
455
79
54
15,22
10 000
317 562 255 518
Označení
Kennzeichnung
Marking
Rozměry v mm
Abmessungen in mm
Dimensions (mm)
 Vydáním tohoto katalogu pozbývají platnost předchozí vydání. Všechny údaje v tomto katalogu jsou nezávazné.
 Mit der Ausgabe dieses Katalogs verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Alle Angaben in diesem Katalog sind
unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
 This catalogue supersedes all of its previous versions.
Although every effort is made to ensure the accuracy of the information in this catalogue, no liability can be accepted by
Retezarna a.s.
46
JAKOST 5, GÜTEKLASSE 5, GRADE 5
47
PL
D
CZ
SK
250/11 (červenec 2011)
A
Řetězárna a.s.
Polská 48
CZ - 790 81 Česká Ves
Czech Republic
Tel.: +420 584 488 111
Fax: +420 584 428 178, 584 428 194
E-mail: [email protected]
http://www.retezarna.cz

Podobné dokumenty

Stáhnout - Řetězárna

Stáhnout - Řetězárna Řetězárna byla založena v roce 1894. Výroba řetězů v České Vsi má již více než stoletou tradici. V rámci velké privatizace byla Řetězárna v roce1992 zprivatizována a od 1.1.1993 má formu akciové sp...

Více