Informační povinnost AEGON Pojišťovna 1Q 2016

Komentáře

Transkript

Informační povinnost AEGON Pojišťovna 1Q 2016
AEGON Pojišťovna, a.s.
Informace o pojišťovně podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 až 31 vyhlášky České národní
banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů
Stav ke dni 31. 3. 2016
(rozhodný den)
Obchodní firma
AEGON Pojišťovna, a.s.
Právní forma:
akciová společnost
Adresa sídla:
Praha 4, Na Pankráci 26/322,
PSČ 140 00
Identifikační číslo:
271 82 461
Datum zápisu do obchodního rejstříku:
22. 9. 2004
Datum zápisu poslední změny
v obchodním rejstříku (vč. účelu):
2. března 2016
Výmaz Mgr. Ing. Vojtecha Prerovského
z funkce místopředsedy a člena představenstva
společnosti (datum zániku funkce a členství
1. února 2016)
2. března 2016
Výmaz Ing. Ondřeje Poula, Ph.D. z funkce
člena představenstva společnosti (datum
zániku členství 31. ledna 2016)
Výše základního kapitálu zapsaného
v obchodním rejstříku:
380.000.000,- Kč
Výše splaceného základního kapitálu:
380.000.000,- Kč
Druh, forma, podoba a počet emitovaných
akcií
100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve
jmenovité hodnotě 900.000,- Kč
100 akcií na jméno v zaknihované podobě ve
jmenovité hodnotě 2.900.000,- Kč
AEGON Pojišťovna, a.s.
Organizační struktura pojišťovny
Pojišťovna nezřídila žádnou organizační složku.
K výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 105. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je
102,975.
Organizační struktura k 31.3.2016
AEGON Pojišťovna, a.s.
Údaje o členech dozorčí rady a představenstva
Dozorčí rada:
Dr. Péter Zoltán Máhig, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 9. října 2009, den vzniku
funkce 13. října 2009, pro AEGON Maďarsko začal pracovat v roce 1993, má 23 let praxe v oboru
finančního řízení bank a pojišťoven.
Eszter Horpácsy, členka dozorčí rady, den vzniku členství: 9. října 2009, pro AEGON Maďarsko
pracuje od roku 1998 a má 16 let praxe v oboru.
Ing. Richard Strapko, člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. července 2014, generální ředitel pro
AEGON Slovensko, pro AEGON začal pracovat v roce 2013, má 9 let praxe v oboru.
Představenstvo:
Ing. Jiří Schneller, předseda představenstva a generální ředitel, den vzniku členství 1. října 2012
(den vzniku funkce: 2. února 2013), pro AEGON začal pracovat v září 2012, má 14 let praxe v oboru.
Ing. Bc. Michal Korejs, člen představenstva a ředitel útvaru produkty, den vzniku členství:
10. června 2015, pro AEGON začal pracovat v říjnu 2009, má 14 let praxe v oboru.
Ing. Kristýna Blažková, členka představenstva a finanční ředitelka, den vzniku členství:
15. srpna 2015, pro AEGON začala pracovat v květnu 2015, má 7 let praxe v oboru.
Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství
v představenstvu a dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České
národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení
kritérií dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.
K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry a půjčky členům dozorčí rady nebo
představenstva a rovněž za ně nevydala žádné záruky.
Údaj o složení akcionářů
Pojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost AEGON Czech Republic Holding B. V., se
sídlem AEGONplein 50, 2591 TV ´s-Gravenhage, Nizozemské království, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Obchodní a hospodářskou komorou pro Haaglanden pod číslem 27110347. Jediný
akcionář je 100% vlastníkem akcií pojišťovny, tedy jediným akcionářem.
Koncern
Pojišťovna je součástí mezinárodního finančního koncernu AEGON N. V. (více informací o koncernu
AEGON N. V. je k dispozici na webu www.aegon.cz).
AEGON Pojišťovna, a.s.
Údaj o struktuře skupiny
Jediný akcionář pojišťovny
Obchodní firma:
AEGON Czech Republic Holding B. V.
Právní forma:
Společnost s omezeným ručením podle nizozemského
práva
Adresa sídla:
AEGONplein 50, 2591 TV ´s-Gravenhage, Nizozemské
království
Přímý podíl na základním
kapitálu pojišťovny
100%
Podíl na hlasovacích
právech
100%
Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky.
Rovněž nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též
nevydala žádné záruky za jediného akcionáře ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.
Grafické znázornění skupiny
Grafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu:
AEGON
Czech Republic
Holding B. V.
100 %
Aegon Pojišťovna, a.s.
AEGON Pojišťovna, a.s.
Údaje o činnosti pojišťovny
Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (stav k 31. 3. 2016):
-
-
pojišťovací činnost podle § 4 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu
odvětví životních pojištění I., II a III. uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o
pojišťovnictví;
činnost související s pojišťovací činností podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví;
a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona
o pojišťovnictví;
b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o
pojišťovnictví;
c) šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí
na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,
d) provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti stavebního spoření a
penzijního připojištění;
e) provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti sjednání
spotřebitelských a hypotéčních úvěrů;
f) vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a likvidátory pojistných událostí;
g) provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti sjednání bankovních
účtů a kreditních karet.
Uvedenou pojišťovací činnost pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává, ze souvisejících
činností vykonává činnosti pod body b) a f). Vykonávání těchto činností nebylo pojišťovně Českou
národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.
Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem
zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace
Pojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování.
Pojišťovna eviduje pevné termínové kontrakty za účelem krytí měnového rizika podkladových
dluhových cenných papírů ve jmenovité hodnotě 5 737 tis. EUR / 155 109 tis. Kč a celkové reálné
hodnotě
-142 tis. Kč. Dále ve jmenovité hodnotě 1 837 tis. USD/ 44 404 tis. Kč a reálné hodnotě
769 tis. Kč.
AEGON Pojišťovna, a.s.
Poměrové ukazatele pojišťovny
(Pojišťovna poskytuje pouze životní pojištění, vykazuje ukazatele solventnosti pouze pro životní
pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle ustanovení 87 odst. 1 písm. a)
a b) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru
solventnosti.)
Disponibilní míra solventnosti
(DMS)
994,0 mil. Kč
Požadovaná míra solventnosti (PMS)
193,7 mil. Kč
Výše garančního fondu (GF)
120,0 mil. Kč
Poměr DMS a PMS
5,13
Poměr výše GF a součtu položek podle § 18
vyhlášky (DMS)
0,121
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)
0,84%
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu
(ROAE)
3,09%
AEGON Pojišťovna, a.s.
Rozvaha pojišťovny k 31. 3. 2016
Aktiva
AEGON Pojišťovna, a.s.
Pasiva
AEGON Pojišťovna, a.s.
Výkaz zisku a ztráty pojišťovny k 31. 3. 2016
Technický účet k neživotnímu pojištění
AEGON Pojišťovna, a.s.
Technický účet k životnímu pojištění
AEGON Pojišťovna, a.s.
Netechnický účet

Podobné dokumenty

informační povinnost pojišťovna

informační povinnost pojišťovna kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v představenstvu a dozorčí radě společnosti České národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě po...

Více

Informační povinnost AEGON Pojišťovna 3Q 2015

Informační povinnost AEGON Pojišťovna 3Q 2015 v představenstvu a dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení ...

Více

AEGON Pojišťovna, as - Aegon Česká republika

AEGON Pojišťovna, as - Aegon Česká republika představenstvu a dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kr...

Více

AEGON Pojišťovna, as - Aegon Česká republika

AEGON Pojišťovna, as - Aegon Česká republika v představenstvu a dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení ...

Více

Informační povinnost AEGON Pojišťovna 3Q 2011

Informační povinnost AEGON Pojišťovna 3Q 2011 v představenstvu a dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení ...

Více

Informace o pojišťovně podle § 82 odst

Informace o pojišťovně podle § 82 odst v představenstvu a dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení ...

Více

Základy použití GPS (geocaching)

Základy použití GPS (geocaching) Základy použití GPS a) používání GPS Garmin Vista/Garmin eTrex Legend XCx/Garmin eTrex Legend Cx apod

Více