zde - Ženy 50+

Komentáře

Transkript

zde - Ženy 50+
soutěž
krásné vztahy
finance
tolerance
láska srdce
Umění
radostlidské
Zdraví
b a r e v n ý ppohoda
odzim
www.zeny50.cz
city
2012/03
porozumění
d o m ov
¬ ...peníze...
¬ Zdravotní ...
¬ Proběhlo ...
¬ Nabídka akcí
¬ Elsa Schiaparelli
¬ Ženy umělkyně
¬ Menopauza
¬ Ondřej Neff ....
¬ Projekty EU
¬ Zajímavosti....
¬ Rozhovor
¬ Rozhovor Šárka Králová • str. 3
¬ Nabídka akcí a kurzů • str. 4–5
¬ Seminář Arteterapie • str. 6
¬ Seminář Sebe-vědomá žena• str. 7
¬ Aby se vám dobře bydlelo • str. 8
¬ A co ženy a peníze? • str. 9
¬ Proběhlo • str. 10
¬ Stárnutí • str. 11
¬ Projekty EU • str. 12
¬ Inspirativní Elsa Schiaparelli • str. 13–14
¬ O přívlascích / Ondřej Neff • str. 15
¬ Zdravotní cvičení • str. 16
¬ Zajímavosti ze světa • str. 17
¬ Kulturní servis • str. 18
¬ Ženy umělkyně • str. 19
¬ Cestování • str. 20
¬ Menopauza• str. 21
¬ Nic nového pod sluncem • str. 22
¬ Poradna, inzerce, soutěž • str. 23
¬ Cestování.....
¬ Kulturní servis
¬ Soutěž
Využijte nabídku našich inzerentů: Annabis – léčivé konopí str. 7 • Elektro Sova str. 10 • SCANquilt str. 11 •
Ateliér fotografické praxe str. 15• Knihkupectví Portál str. 18
Jako nadpis svého úvodníku bych si
pro tentokrát zvolila titulek
OBDAROVANÁ.
Bude totiž o tom, jak jsem byla obdarovaná darem danajským a jak si ho užívám. Snažila jsem se dar vrátit, ale bohužel dcera i manžel byli proti. U dcery
se nedivím, jako dárce věděla, co dělá,
ale od manžela jsem to brala jako podraz.
Všechny mé důvody, které jsem vršila
při argumentaci, proč toho bígla domů
nechci, nebyly vůbec brány na zřetel
a nepomohly ani výhrůžky mého odchodu z domova.
Jeden z hlavních důvodů, proč jsem psa
nechtěla, byl ten, že už jednoho máme
a když se něco manželovi stane – já
dva psy nezvládnu.
No a minulý týden jsem na ně zůstala sama. Den co den, ráno, odpoledne,
večer jsem musela venčit (jeden táhne
dopředu, druhý se courá vzadu, bíglice
miluje všechny psy, které potká, směska se jich straní nebo na ně vrčí, vodítka se pořád splétají, pustit bíglici z vodítka znamená běhat ve třech po poli
(v pořádí zajíc – bígl – já). A tak jsem
nejen obdarovaná, ale také – a to dost
odrovnaná.
2012/03
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři.
Přeji vám hodně síly k odmítání danajských darů, ať nedopadnete jako já.
 Věra Janáková
02
Rozhovor
2012/03
doc. Mgr. Šárka Králová
Celý život se věnujete hudbě, co
vás k ní přivedlo?
Hudbě se věnuji odmalička díky svým
rodičům. Talent se asi projevoval již
od dětských krůčků nevšedním zájmem o vše, co se týkalo hudby, rytmu
apod. Máma mě přihlásila do třídy
prof. Anny Kučerové, která ve mně
s láskou a skvělým pedagogickým
přístupem rozvíjela hudební talent,
což bylo pro mne zásadní, protože
pocházím z rodiny, kde nikdo není
profesionálním hudebníkem.
Na konzervatoři v Brně jsem ve
studiu pokračovala u prof. Josefy
Hlouškové a tam začala sbírat své
první profesionální zkušenosti na
celostátních klavírních soutěžích.
Ráda jsem na ně jezdila i při studiu na JAMU v Brně u prof. Inessy
Janíčkové, která se narodila v Petrohradu. I ona pro můj profesionální
vývoj hodně znamenala a obohatila
mne také o vynikající pedagogické
postřehy z ruské klavírní školy.
Říkáte, že jste se zúčastnila klavírních soutěží, jaký je váš největší úspěch a co pro vás tyto soutěže
znamenaly?
03
Soutěže pro mne byly velkým přínosem z několika hledisek. Mohla jsem zde slyšet řadu klavírních
výkonů ze tříd skvělých pedagogů
z různých škol nejen v ČR, ale i v zahraničí, což mi umožnilo další osobní vyzrávání při interpretaci skladeb
v nejrůznějších stylových údobích.
Proto jsem na klavírní soutěže jezdila ráda a zastávám názor: „není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se…“
Během studií jsem získala řadu ocenění na významných celostátních
i mezinárodních klavírních soutěžích jako např.: v r. 1980 – 2. cena
XIV. ročníku Smetanovské klavírní
soutěže v Hradci Králové, r. 1983
– Beethovenova klavírní soutěž
v Hradci nad Moravicí 3. cena v mezinárodní kategorii (1. cena neudělena) a Cena za nejlepší interpretaci
české soudobé skladby aj. Díky soutěžím jsem při studiu na vysoké škole navázala užší kontakt s renomovanými pedagogy jako např. prof. V.
Kameníkovou, prof. F. Rauchem aj.,
kteří významně rozšiřovali mé teoretické znalosti i praktickou interpretaci hudebních děl.
Myslíte si, že hudba může pomoci
najít cestu v těžkých životních situacích?
Osobně jsem přesvědčená, že hudba léčí tělo i ducha a jak se říká, má
čarovnou moc, umí nás rozveselit
i rozesmutnit, naladit pozitivně, ale
i negativně. Každý člověk, i když nehraje na žádný hudební nástroj, ale
hudbu má rád, naučí se ji poslou-
chat a určitě si najde ve velkém
množství hudebních žánrů to, co je
mu nejbližší. Potom může být hudba
jednou z možných relaxací, odpoutání se od všech starostí a myšlenek všedního dne, kdy se tělo i mozek uvolní a nechá se nést hudbou
do úplně jiného světa, do pohádkových či snových oblastí. Dnes se již
setkáváme také s tzv. muzikoterapií, např. při práci s handicapovanou mládeží, nebo v rehabilitačních
a terapeutických centrech.
I já si někdy sednu ke klavíru a jen
tak si hraju, improvizuju dle nálady a vždy si vyléčím všechny bolesti i starosti.
Působíte jako pedagog na JAMU.
Co mladí a tzv. vážná hudba?
Vážná hudba naštěstí stále přitahuje spoustu mladých lidí. Talentovaní muzikanti mají v dnešní době při
studiu celou řadu možností jak rozvíjet svůj talent. Při výuce uplatňuji
individuální přístup ke každému studentovi a samozřejmě s těmi nejtalentovanějšími je radost pracovat.
Jsou to dospělí lidé s vlastními názory, uměleckým cítěním, které se snažím jen usměrnit dle jejich schopností a míry talentu. S některými
nejtalentovanějšími studenty vznikne pracovní vztah i po jejich studiu
na JAMU a vytvoří se tak i krásné pokračování spoluprací při dalších koncertech. Z takových studentů mám
opravdu velkou radost, a proto se
snažím podporovat především mladé talenty nové generace.
Vím, že jste letos oslavila životní
jubileum, které Vás zařazuje mezi
nás Ženy 50. Jak to cítíte, znamenalo to pro Vás nějaký zlom?
Důležité je, jak se člověk cítí,
protože může být duševně mladý
i v pokročilém věku. Určitě je
stále potřeba něco dál sdělovat
a předávat nejen mladé generaci,
ale sobě navzájem… Chtěla jsem
tyto „kulatiny“ oslavit tak trochu
netradičně, proto jsem uspořádala
„jubilejní koncert“, na který jsem
pozvala svou rodinu a hlavně
přátele a známé, které jsem dlouho
neviděla… Cílem bylo přimět
všechny zúčastněné zastavit se
v tom životním shonu, povzbudit
se navzájem, říci si, že bychom tu
měli být jeden pro druhého a uměli
si na sebe najít čas… Během
večera se vytvořila tak nádherná
atmosféra, že jsme ji všichni cítili
nejen srdcem, ale i duší a během
některých čísel nechyběly ani slzy…
Záměr se podařil a byl i zlomový,
protože po koncertě došlo k mnoha setkáním mezi lidmi i po letech, což ve mně utvrdilo myšlenku do budoucna podporovat řadu
potřebných organizací jako je ta
vaše. Chtěla bych hudbou pomáhat tam, kde je potřeba, starým lidem, ale i dětem bez domova, a vytvořit i podporovat nové projekty podobného typu… Takže všem po 50
vzkazuji, že jsme bohatí zkušenostmi, znalostmi ve svém oboru a je
na každém z nás, jak s tím naloží.
doc. Mgr. Šárka Králová
Od roku 1987 působí jako
pedagog na Hudební fakultě JAMU Brno a na gymnáziu P. Křížkovského v oboru
klavír. Kromě toho vystupuje na koncertech buď sólově,
nebo jako klavírní doprovod
dalším sólistům a v komorních souborech (např. Camerata Brno, Trio Belle Epoque).
Příležitostně spolupracuje se
Státní filharmonií Brno, podílí se na Festivalu Concentus
Moraviae, působila i v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
 ptala se Věra Pakostová
Info o.s. Ženy50
Přinášíme výčet akcí, které
jsou známy v době uzávěrky
bulletinu.
Další aktuální výlety a přednášky najdete na
www.zeny50.cz
Jednodenní výlet za krá- a přilehlé lesy směrem na Znojmo.
s a m i N á r o d n í h o p a r k u Pro krásu místa sem chodíval i pop o dyj í
pický rodák a známý spisovatel
V sobotu 22. září 2012 se usku- s pseudonymem Charles Seasfield
teční výlet do Podyjí. Cílem je užít meditovat a nabírat inspiraci pro
si předposlední zářijový víkend pří- svou tvorbu. A právě rodné Popice
jemným výšlapem po krásách par- českého emigranta do Ameriky buku, který se pyšdou naším cílem,
ní mnoha říčníz něhož se vydávýlet do podyjí
mi nivami a meme autobusem
andry řeky Dyje,
na zpáteční cestu
která na tomto
do Brna.
území částečně tvoří i státní hrani- Náročnost trasy: střední, s kleci mezi českým národním parkem sáním a následným stoupáním
a rakouským, zvaným Thayatal.
od řeky, délka cca 13 km.
Můžete se těšit na krásné výhledy S sebou: jídlo a pití na celý den
na meandrující Dyji, občasné skal- (možnost si něco zakoupit cestou je
ky vystupující z převážně smíše- velmi omezena až nulová).
ných lesů a jednu z nejstarších vi- Odjezd v 7.30 hod. do Podmolí,
nic v Evropě, zvanou Šobes, kde až s přestupem ve Znojmě.
do podzimních plískanic stává stá- Sraz v 7.15 hod. na ÚAN Zvonařka,
nek s nabídkou vín ze zdejší pro- nástupiště č. 7.
dukce. Díky tomu, že tato viniční Jízdné (okolo 90 Kč), případně daltrať leží na okrouhlém ostrohu nad ší výdaje (ochutnávka vín) si každý
řekou, má toto místo klima přirov- hradí sám.
návané k jižní Francii, což přispívá Výlet připravila Barbara Neničková.
na kvalitě vína a tím i popularitě
této vinné trati.
přednášky
Po vinici sestoupíme přímo k řece, Co nevíte o důchodech...
kde jsou stále patrné základy vod- 11. října 2012
ních mlýnů, jež byly pobořeny bě- Kdy budu podle současných právhem druhé světové války, čímž byla ních předpisů odcházet do důchoovlivněna též ekonomická prosperi- du? Jak je to s předčasným důta mnoha obyvatel Podyjí. Posled- chodem? Jaký důchod asi budu
ním lákadlem, během příjemné mít? Z čeho se počítá? Kolik let
cesty lesem, je nádherná vyhlídka, musím odpracovat? To jsou otázzvaná Seasfieldův kámen. Na tom- ky, které mnohá z nás řeší. Přijďte
to místě se vám naskytne úžasný si o nich – i mnoha dalších – povýhled ze skály na koryto řeky Dyje povídat.
Přednáší JUDr. Vladimíra Maršálková, zaměstnankyně MSSZ
Cukrovka – skryté nebezpečí
18. října 2012
Diabetes 2. typu je nejrozšířenějším druhem diabetu na celém světě a postihuje nejčastěji pacienty
středního a pozdního věku, v 80 %
hlavně pacienty trpící obezitou.
Více o této chorobě, jak jí předcházet, případně jak zmírnit její příznaky pomocí zdravého životního stylu,
se dozvíme na přednášce.
Přednášet a besedovat s námi
bude Bc. Šárka Novotná.
Péče o pleť v zimním období
8. listopadu 2012
V přednášce se seznámíme se základními zásadami péče o pleť
v zimním období – proč a jak pleť
chránit v době zimního nečasu
aneb jak být na vánoce krásná
snadno a rychle.
Přednáší a lekci vede Ing. Hana Dohnalová.
Vytvořte si svůj rodokmen
15. listopadu 2012
Možná vás zajímá, jestli ve vašich
žilách náhodou nekoluje modrá
krev, a proto přemýšlíte o zhotovení vlastního rodokmenu. Jak začít,
z které strany se do tohoto dobrodružného pátrání po vlastních kořenech pustit, v tom nám poradí Alfred Zügner, který se profesionální
tvorbou rodokmenů zabývá již několik let.
Přednáší Alfred Zügner.
Procházka krok za krokem
naším bytem
22. listopadu 2012
Spousta lidí po odchodu odrostlých
dětí mění vybavení svého bytu. Jak
to udělat, aby náš domov byl uživatelsky přívětivý pro další roky, nám
poradí Ing. arch. Jana Vašíčková.
Projdeme společně klasický byt
místnost po místnosti, podíváme
se na současné vybavení a uvědomíme si „pasti", které tam mohou
číhat, a co s nimi udělat.
2012/03
nabídka akcí pro rok 2012
Fotografujete rádi?
29. listopadu 2012
Pokud jste na otázku v nadpise odpověděli kladně a máte zájem dozvědět se něco více přímo od profesionála, připravte si otázky a přijďte na besedu s panem Vítem Mádrem, majitelem reklamního fotostudia v Brně. Poradí Vám rovněž,
na co se zaměřit při koupi nového
fotoaparátu.
Besedu vede Vít Mádr, umělecký fotograf.
•••••
Na přednášky se nemusíte hlásit
předem. Konají se (pokud není uvedeno jinak) vždy ve čtvrtky od 17.30
hod. v Centru o. s. Ženy50 v Brně,
Anenská 10.
Příspěvek 80,- Kč / členky 60,- Kč
04
Info o.s. Ženy50
2012/03
nabídka kurzů a akcí pro rok 2012
05
Počítačové kurzy
• PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
Út 10.00–12.00 hod. (zahájení 2. 10. 2012)
Stř 10.00–12.00 hod. (zahájení 3. 10. 2012)
Stř 16.00–18.00 hod. (zahájení 3. 10. 2012)
Naučíte se základy obsluhy PC, psaní textů, hledání na internetu, využití elektronické pošty.
• Pro mírně pokročilé
Út 17.00–19.00 hod. (zahájení 2. 10. 2012)
Prohloubení znalostí obsluhy PC, psaní textů,
hledání na internetu, využití elektronické pošty.
Dle zájmu je možné probrat základy práce v tabulkovém procesoru (Excel).
• POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Po 17.30–19.30 hod. (zahájení 1. 10. 2012)
Čt 10.00–12.00 hod. (zahájení 4. 10. 2012)
Seznámíte se s možností úpravy digitálních fotografií, vytváření koláží – přání k narozeninám,
Novému roku apod.
Proběhne 10 lekcí. Cena: 2 100,- Kč / členky 1 800,- Kč
• Vytváříme prezentace v PowerPointu
Čt 16.00–17.30 hod. (zahájení 4. 10. 2012)
Kurzy budou probíhat 1x týdně v 1,5hodinových
lekcích – celkový rozsah je 10,5 hodin, tj. 7 lekcí.
Kurz PowerPoint je zaměřen na tvorbu prezentací, vytváření doprovodných materiálů k přednáškám a kurzům. Během kurzu se naučíte pracovat se snímky, textem, objekty, grafikou, tabulkami, grafy... Naučíte se upravovat vzhled prezentace, používat základní efekty, připravovat podklady, tisknout prezentace a prezentace předvádět. Proběhne 7 lekcí. Cena: 1 100,- Kč / členky 950,- Kč
•••••
Kurzy probíhají v malém počtu účastníků (max.
6) pod vedením 2 lektorek.
Info Jana Jarušková (728 740 449)
Kurz – trénink paměti
Po 16.00–17.30 hod. (zahájení 8. 10. 2012)
Osvojíte si různé techniky, které vám pomohou zapamatovat si téměř nemožné. Prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním
komplexních paměťových strategií jako asociace a vizualizace, ve spojení s paměťovými technikami, si ověříte, že vaše paměť je stále ještě
funkční. Proběhne 10 lekcí. Cena: 1 350,- Kč /
členky 1 050,- Kč
Angličtina pro ženy i muže 50+
• PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
Stř 13.30–15.00 hod. (zahájení 3. 10. 2012)
• pro mírně pokročilé
Út 13.30–15.00 hod. (zahájení 2. 10. 2012)
• pro pokročilé
Út 15.30–17.00 hod. (zahájení 2. 10. 2012)
Lektorka: Mgr. Eva Klímová
Kurz bude probíhat 1x týdně v 1,5hodinových
lekcích – celkový rozsah je 24 hodin (16 týdnů).
Cena: 2 160,- Kč / členky 1.920,- Kč
Němčina pro ženy i muže 50+
• PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
St 16.30–18.00 hod. (zahájení 3. 10. 2012)
• pro mírně pokročilé
St 18.30–20.00 hod. (zahájení 3. 10. 2012)
Lektorka: Mgr. Jiřina Fialová
Kurz bude probíhat 1x týdně v 1,5hodinových
lekcích – celkový rozsah je 24 hodin (16 týdnů).
Cena: 2 160,- Kč / členky 1.920,- Kč
Tchai-ti (24) styl Jang
3měsíční kurz
Od 10. října 2012, vždy ve středu v 18.00 hod.
(začátečníci) a 19.00 hod. (pokročilí). Cvičení
Tchai-ťi je zaměřeno na práci s vnitřní energií,
podobně jako v józe. Vhodné pro jakýkoliv věk
a fyzickou kondici. Cvičení probíhá v Kulturním
centru Slévárna, Ve Vaňkovce 1, Brno.
Proběhne 12 lekcí. Cena kurzu: 1 000,- Kč /
členky 900,- Kč. Lektorka: Mgr. Věra Janáková
Finanční seminář
Čt 15.30–17.00 hod. (zahájení 4. 10. 2012)
Ženy a peníze, kde hledat další příjmy, jak investovat, penzijní systém v ČR a jinde v Evropě,
jak se zabezpečit na stáří a mnoho dalšího se
dozvíte v 7 lekcích finančního semináře, který
vede Gabriela Linhartová.
Cena: 735,- Kč / členky 630,- Kč
Seminář „Sebe-vědomá žena“
Út 9.00–12.00 hod. (zahájení 2. 10. 2012)
Seminář se bude věnovat věcem, které nám
mohou pomoci zlepšit kvalitu našeho prožívání.
Šest lekcí, bude probíhat každých 14 dní.
Lektorka: JUDr. Monika Dostálová
Cena: 1 440,- Kč / členky 1 260,- Kč
Arteterapeutický seminář
„Nový pohled na staré příběhy“ aneb „Jak namalovat obraz svého života“
Je určen všem, kteří si uvědomují důležitost reflexe každodenních starostí a jejich promítání se
do dalšího života.
Út 17.30–20.00 hod. (zahájení 2. října)
Čt 10.00–12.30 hod. (zahájení 4. října)
Proběhne 10 lekcí
Lektorka: Radka Zábojová, arteterapeutka
Cena: 2 000,- Kč / členky 1 750,- Kč (zahrnuje
i prac. pomůcky)
•••••
Místo konání – kromě cvičení Tchai-ti se
všechny kurzy konají v Centru Ženy50,
Brno, Anenská 10 (4. p)
Na všechny kurzy je potřeba se přihlásit předem a uhradit zálohu (50 % z ceny), doplatek pak nejpozději 10 dní před zahájením kurzu, a to buď
osobně v kanceláři – Brno, Anenská 10 (po tel. domluvě), nebo převodem na číslo účtu: 2632777001/5500.
Ukázková hodina
tchai-ti
Pro zájemce o čínské cvičení tchai-ti proběhne 3. října
2012 (od 18.00 hod.) v prostorách výstavní síně Slévárna Ve Vaňkovce 1 ukázková
hodina. Můžete se nejen podívat, jak sestavu cvičí účastníci kurzů pro pokročilé, ale
i sami si některé prvky sestavy vyzkoušet. Ke cvičení
si vemte volný oděv a boty
s měkkou podrážkou.
ukázková hodina
Tréninku paměti
4. října 2012 v 17.30 hod.,
Anenská 10
Přednáška vám poskytne
úvodní náhled do problematiky. Zjistíte, že existují různé techniky, které vám pomohou zapamatovat si i nemožné.
Zájemci, které téma osloví,
se mohou jednotlivé techniky naučit v uceleném kurzu.
Obě tyto akce probíhají
v rámci „Brněnských dnů
pro zdraví“ a jsou zdarma.
Info o.s. Ženy50
Nový kabát, stará vesta
/staronová zkušenost
Často se mě lidé ptají, co to ta arteterapie a artekoučing je ..., občas
přidávají povzdech – „těch nových
směrů je tolik!“ Někdy cítím i obavy z něčeho nového, neprozkoumaného, jindy aby nenaletěli šarlatánům, nesedli na lep nebezpečné sektě nebo investovali svůj čas,
energii a peníze smysluplně.
Paní Radka pro nás připravila seminář „Nový pohled
na staré příběhy“ aneb
„Jak namalovat obraz svého
života“
Je určen všem, kteří si uvědomují důležitost reflexe každodenních starostí a jejich
promítání se do dalšího života.
Út 17.30–20.00 hod. (zahájení 2. října)
Čt 10.00–12.30 hod. (zahájení 4. října)
Proběhne 10 lekcí
Není pochyb o tom, že naše vnímání je obecně nastaveno na přijímání velkého množství vjemů, přičemž
k nejsilnějším patří ty, které k nám
vstupují zrakem. A o tom, jak jsou
silné, svědčí i jednoduchý příklad,
který zná z praxe většina z nás. Sedíme před televizí, bezmyšlenkovitě přepínáme programy, hledáme
něco, co by nás zaujalo. A někdy
narazíme na kousek filmu, dokumentu, čehokoli, o čem bezpečně
víme, že „toto už jsme někdy viděli“, nevybavuje se vám konec příběhu, ani protagonisté... v paměti je
jen obraz, na první pohled bez souvislostí. K čemu nám tato schopnost je...?
Zkusme si představit pravěkou
ženu či muže, žijící v době bez varovných digitálních čidel, exaktních
měřičů, jídel s označením doby expirace a internetu v mobilu. Jejich
existence se odehrává z našeho pohledu v životně nebezpečném prostředí. Oni ale citlivě vnímají a sle-
dují vše co se děje kolem nich
a pečlivě monitorují změny! Protože právě změnu je nutné zachytit
včas, aby bylo možné se lépe při-
ná, že pracují uvnitř sebe sama, porovnávají, nechávají na sebe působit a vnímají svoje pocity, vede je
intuice i rozumová zkušenost, ko-
Jsem spokojený/á v zaměstnání,
v životě? Mám věřit partnerovi, přátelům, médiím?
Artekoučing je metoda, která učí,
jak účinně monitorovat a dávat
do souvislostí vizuální vjemy, v tomto případě převážně naše vlastní
kresby, malby, koláže nebo prostorové instalace, s vlastními zažitými
zkušenostmi, navazuje a úzce souvisí s arteterapií, léčbou výtvarným
uměním. Cíleně pracuje s tělem,
emocemi a intelektuálním, rozumovým pohledem na řešené téma.
Velkou výhodou je přímá zpětná
vazba ostatních ve skupině, nedirektivní vedení respektující dobu,
kterou ke svému zrání potřebujeme každý jinak dlouhou.
pravit na to, co může zásadně ovlivnit jejich budoucnost. Nechávají
na sebe působit okolí (také obrazy) a stále vyhodnocují. To zname-
munikují s ostatními členy skupiny,
berou vážně výsledky svého i jejich
zkoumání a i ty vnitřně vyhodnocují – souhlasí či nesouhlasí? Střídají
se strach, obavy, žal a smutek s radostí, nadšením, blažeností nebo
nejistota s důvěrou a vírou.
Podobně pracujeme také na artekoučingových setkáních. Protože
i my, ať už si to připouštíme nebo
ne, se neustále ocitáme ve světě, který testuje naše zkušenosti,
schopnost vnímat změnu, vyhodnocovat ji a přizpůsobovat se jí.
Tady nám sebemodernější přístroje a exaktní data nepomohou: Mám
mluvit do života svých rodičů, dětí?
2012/03
arteterapie
Artekoučing napomáhá k tomu,
abychom se lépe vyznali sami
v sobě, v tom, co chceme, co potřebujeme, čeho se můžeme nebo musíme vzdát, abychom se cítili bezpečně, spokojení, naplnění vším,
co považujeme za důležité a pro
nás potřebné.
Výtvarnou tvorbou a její reflexí máme možnost efektivně využít svoje osobní zkušenosti, oprášit zapomenuté či zasuté a použít
nově.
 Radka Zábojová,
lektorka dílen arteterapie a artekoučingu pro děti a dospělé.
06
Info o.s. Ženy50
2012/03
Seminář /
07
Sebe-vědomá žena – takovou bychom asi chtěly být všechny… A některé si možná myslíme, že takovými
jsme. A možná si to myslíme správně. Anebo taky ne. Přijde na to, co
si která pod pojmem „sebevědomá žena“ představujeme. Mnohdy
tu, která je perfektně oblečená, nalíčená, úspěšná, se vším si poradí,
všechno zvládne, lidé kolem ji obdivují… Je to opravdu tak? Co když
vidíme jen lícovou stranu? A co ta rubová? Neskrývá se pod „sebevědomým“ zevnějškem třeba ustrašený
a nejistý vnitřek? Nejde svou snahou o dokonalost, svou výkonností a neomylností taky někomu pořádně na nervy? A co ona? Jak se
ve své roli cítí? Je spokojená? Je
šťastná? Není tím vším náhodou už
docela unavená nebo dokonce vyčerpaná? Dovolí si vypnout a načerpat nové síly? Umí vůbec odpočívat?
A co jí říkají její emoce? Naslouchá
jim? Vnímá je? Ví o nich? A vůbec …
má se ráda? A aby těch otázek nebylo málo, tak ještě jedna: nepřipomíná vám náhodou někoho? Mně ano.
Ještě nedávno bych dodala – bohužel. Dnes už ne – bohudík. Bez Moniky včerejší by nebyla Monika dnešní.
I já jsem byla pokládána za „sebevědomou ženu“. Možná jsem si
tak někdy i připadala, pokud jsem
o tom vůbec přemýšlela. Za sebevědomou ženu v tom shora uvedeném
smyslu. A musela přijít opravdu tvrdá rána, abych se postupně začala vzpamatovávat a uvědomovat
Sebe-vědomá žena
si – své emoce, své pocity. A brát
je vážně a naslouchat jim a řídit
se jimi. Začínala jsem se pozvolna
stávat sebe-vědomou. Ruku v ruce
s tím přicházela sebedůvěra, sebejistota a sebeúcta. Do té doby bylo
všechno málo, pořád jsem si nepřipadala dost dobrá… A neměla jsem
se tudíž ráda. Změnit to nebylo zrovna snadné a pořád není, ale jde to,
a to je důležité. Zmizel karabáč, který jsem si nad sebe kdysi pověsila,
můj život se zpomalil a zjednodušil,
ale zato se do něj vrátily barvy a radost. A i když na tom nezávisí moje
štěstí, radost mi dělá, když se o své
zkušenosti mohu podělit. A předat
dál něco z toho, co mi přinesli do života noví přátelé, učitelé, knihy, a co
jsem propojila s tím, k čemu jsem
sama dospěla.
Všichni toužíme po lásce, po ocenění, po uznání. A čekáme, že nám to
poskytnou druzí. A oni jsou na tom
úplně stejně. Můžeme čekat dál.
A snažit se být hodné – lásky. Ale
taky můžeme začít u sebe – dát
lásku a vše, co potřebujeme, samy
sobě. Teď hned, ne až potom, až
budu štíhlejší, chytřejší, výkonnější,
dokonalejší. Bez obav, že by nezbylo pro naše blízké. S láskou je to totiž jako s krupičnou kaší v pohádce
Hrnečku vař. Je sladká a je jí nekonečný proud. Pokud ho samy u sebe
nezarazíme. Což jsme, obávám se,
mnohé udělaly. Prosím, zvedněme
stavidla!
 Monika Dostálová
LÉČIVÉ KONOPÍ
KONOPNÁ KOSMETIKA,
KOSMETIKA, KONOPNÝ
KONOPNÝ OLEJ,
OLEJ, KONOPNÉ
KONOPNÉ MASTI
MASTI
KONOPNÁ
Zabýváme se výzkumem, vývojem výrobou a prodejem konopných výrobků. Nabízíme velmi
kvalitní sortiment s širokým využitím. Výrobky ANNABIS výsledkem mnohaletého výzkumu
a aktivního zkoumání účinků konopí. V našich výrobcích používáme tradiční za studena
lisovaný konopný olej z čerstvých, čistých a vysoce kvalitních semen a výtažek z konopí
pěstovaného bez herbicidů a pesticidů. Naším cílem je přinášet na trh kvalitní a svým složením
jedinečné konopné přípravky především zákazníkům, kteří chtějí o své zdraví aktivně pečovat.
S lektorkou semináře
„Sebe-vědomá žena“
JUDr. Monikou Dostálovou se můžete setkat již v úterý 2. října.
Její seminář, v rozsahu 6 lekcí,
bude probíhat každých 14 dní vždy
od 9.00 do 12.00 hod.
Místo konání
Centrum Ženy50, Brno,
Anenská 10 (4. p)
Jak sama říká – bude se zabývat
věcmi, které nám mohou pomoci
zlepšit kvalitu našeho prožívání.
Pro zápis do semináře je potřeba
se dopředu nahlásit.
> Konopí pěstované
tradičními metodami
> Bez pesticidů
a umělých hnojiv
> Konopný olej nejvyšší
jakosti
> Potlačeny
psychoaktivní účinky
> Vyvážený poměr
přírodních silic
ŽÁDEJTE
VE VAŠÍ
LÉKÁRNĚ
www.ANNABIS.cz
E-SHOP
F o t o s o u t ě ž
Úhel pohledu
Vyhlašujeme další ročník
fotosoutěže.
Máte možnost zaslat své
fotografie do dvou kategorií:
Kategorie a
Týká se všech bez omezení
věku, profese, pohlaví.
Téma fotosoutěže
Fotografie mají zachytit ženy
50+ v situacích, jež vyjadřují
jejich aktivní přístup k životu
i chvilky odpočinku a snění
(zábava, sport, volný čas,
zdraví, vzdělávání, atd).
Kategorie B
Autorkami fotografií mohou
být pouze ženy ve věku 50+.
Téma fotosoutěže
Téma bez omezení.
Soutěžní práce (max. 5 fotografií jednoho autora
v každé kategorii) doručte
na adresu občanského sdružení Ženy50 buď osobně
nebo poštou – Brno, Anenská 10, 602 00. Termín uzávěrky 29. března 2013.
Propozice a přihlášku si
můžete stáhnout na
http://www.zeny50.cz/
index.php?in=5
 Věra Janáková
Rady pro bydlení
Milé dámy,
Už se vám taky stalo, že jste
se rozhlédly kolem sebe
a napadlo vás, že teď, co
děti odešly, už asi nebude
potřeba studentský pokoj,
u stolu už pravidelně nejí 4
– 5 strávníků, ale dva, koupelna má svoje nejlepší léta
dávno za sebou a manželská postel s matrací proklatě nízko nad zemí přestává
být pohodlná a ta sedačka
v obývacím pokoji – no škoda mluvit. Nebo je u Vás v rodině dokonce na spadnutí akce kulový blesk, kdy se
jedno z dětí stěhuje do vašeho bytu, vy do bytu po pratetičce, kde s vámi budou bydlet vaši rodiče a tak dále?
Jestli je vaše odpověď ano,
projdeme spolu celý byt a pro
každou místnost stanovíme
několik jednoduchých pravidel, která nám pomohou prostor vybavit.
Některé z vás mají pro realizaci
změn k dispozici rodinný dům, některé nevelký jednopokojový byt
nebo garsonku. Ať je prostor jakkoliv velký, vždycky ho můžeme zařídit
tak, aby nám v něm bylo dobře, pohodlně a bezpečně. Nejlepší neznamená designové, zahraniční a už vůbec ne nejdražší. V našem případě to
znamená kvalitní, nadčasové a praktické. Pokud se nám všechno dobře
podaří, budeme mít ze změn radost
a uspokojení. Jak tedy na to, aby se
nám dobře bydlelo:
Předsíň
• Za vchodovými dveřmi ponechte dostatek volného prostoru pro pohodlné
obutí a oblečení kabátu.
• Vejde-li se stolička, dejte ji tam, vyberte dostatečně vysokou pro pohodlné vstávání.
• Nezapomeňte zrcadlo vysoké od podlahy do cca 2 m – opticky zvětší prostor
a Vy se uvidíte v celé své kráse.
• Určitě věšák – dostatečně robustní,
aby unesl i těžké zimní kabáty.
• A botník – tak velký, aby se tam vešly i kozačky.
• Podlaha by pro snadnou údržbu
měla být keramická, linoleum, které
má dnes krásné vzory je další dobrá
možnost.
Kuchyně
• Základem kuchyňské linky je dostatečně velká pracovní plocha, jejíž výška vychází z toho, kolik měříte vy.
• Úložné prostory musí být dobře přístupné a přehledné.
• Do dřezu se Vám musí vejít největ-
ší hrnec nebo plech – kde jinde byste je myly?
• Kuchyňská baterie musí umožnit
pohodlnou manipulaci, zkoušely jste
už baterii se sprchou?
• Myčka nemusí stát na zemi, dejte ji
výš, nebudete se k ní muset shýbat!
• Trouba – platí stejné pravidlo jako
pro myčku, dejte ji výš.
• Mikrovlnou troubu umístěte do výšky očí.
• Varná deska může být asi o 10 cm
snížená vůči pracovní desce – nebudete muset tolik zdvíhat ruce a lépe
uvidíte do hrnců.
• Do linky můžete zakomponovat
i pračku, získáte víc místa v koupelně
• Jídelní stůl podle počtu strávníku,
příp. s možností rozšíření pro návštěvy.
Spíž
• Police ve spíži nedělejte hluboké, ať
na všechno dobře vidíte.
• Police musí být dostatečně nosné, když do nich naskládáte kompoty,
bude to něco vážit.
• Horní poličku dejte do výšky, kam
pohodlně dosáhnete.
Obývací pokoj
• Sedací nábytek musí splňovat pohodlné sezení, umožňovat pohodlné
vstávání – tuto funkci velice dobře
plní područky, musí být stabilní, zajímavá je možnost pojízdného provedení nebo polohování, v nabídce
jsou dnes opěráky hlavy, opory nohou, čalounění omyvatelné, vodonepropustné ale prodyšné, možnost
snímatelných potahů.
• Podobu obývací stěny zvolte podle
vašeho životního stylu, pokud potřebujete jenom knihovnu, tak tam nic jiného nedávejte.
• Potřebujete pracovní kout s počítačem – obývací pokoj je jedno z možných míst, kam ho umístit.
Ložnice
• Na posteli strávíte 1/3 života, žádný jiný kus nábytku tolik nevyužijete,
pořiďte si postel s větší výškou ložné
plochy pro pohodlné vstávání, s dostatečnou délkou a šířkou a s kvalitní matrací.
• Žaluzie na oknech Vás přes den
ochrání před slunečním svitem a horkem a v noci před rušivým pouličním
osvětlením.
• Pokud nemáte šatnu, dejte do ložnice vestavné skříně s dostatečnou
hloubkou.
• V ložnici je další možnost pro umístění pracovního koutu s počítačem.
Šatna
• Pokud ji nemáte, zkuste zvážit, jestli ji nemůžete vytvořit úpravou komory,
uzavřením výklenku, apod., je to levnější řešení než vestavné skříně.
• Vybavte ji poličkami, šatními tyčemi,
drátěným programem.
• Často používané věci ukládejte
ve výšce od 70 do 180 cm.
• Na háky zavěsíte i kola.
• Pod strop dejte sezónní věci.
• Vytvořte zde koutek s pomůckami
na úklid bytu.
Koupelna
• Výrazná barevnost Vás časem omrzí, lepší jsou neutrální odstíny.
• Velkoformátové dlaždice a obklady
se dobře hodí i do malých prostorů.
• Důležitý je výběr jednotlivých zařizovacích předmětů.
• Nemáte-li příliš prostoru, zvolte raději sprchový kout, než vanu, výhodný
je sprchový kout bezbariérový se sprchovým kanálkem, vybavený sedátkem a horní sprchou.
• Umyvadlo by mělo být dostatečně
velké.
• Do koupelny patří věšák na odložení oděvů.
• Pro toaletní potřeby a kosmetiku jsou praktické police vestavěné
do stěny.
• Zrcadlo s úsporným LED osvětlením – zrcadlo v koupelně musí být nejen dobře umístěné, ale i osvětlené.
WC
• Závěsné WC Vám usnadní udržování čistoty na WC.
• Pořiďte si intimní spršku – nezabere
žádné místo, stačí mít jen přívod teplé
a studené vody.
Zdá se Vám, že toho bylo moc naráz a stejně jsme to nestihly probrat
všechno? Tak si na toto téma přijďte popovídat 22. 11. 2012 od 17.30
–19.30 hod. na Anenskou 10, Brno
(4. patro). Na setkání s Vámi se těší
Ing. arch. Jana Vašíčková.
2012/03
aby se nám dobře bydlelo
08
Finance
2012/03
a co ženy a Peníze? /
Dnešní téma se týká tolik diskutovaných penzijních fondů a s ním související důchodové reformy. V tomto okamžiku jsou již známy výsledky zhodnocení vkladů klientů všech
penzijních fondů za rok 2011. Lze
říci, že čtyři penzijní fondy zhodnotily vklady klientů nad průměrnou
meziroční míru inflace v ČR v roce
2011, která byla 1,9 %. Nejlépe si
vedl opět penzijní fond Allianz se
zhodnocením 2,69 %, následuje PF
ING s 2,14 %, PF ČS 2,07 % a konečně PF KB 2,04 %. Černého Petra letos „získal" penzijní fond Generali
se zhodnocením 0,3 %. Ostatní penzijní fondy se pohybují se zhodnocením vkladů mezi 1,47 – 1,7 %.
Velké změny: příští rok
Velké změny pro penzijní fondy nachystala na příští rok důchodová reforma. Pro stávající fondy (kterým
09
se nově bude říkat transformované)
budou platit stejné podmínky jako
dosud. Nebude však možné do nich
nově vstoupit – to je možné pouze
do 30. 11. letošního roku. A přestup
mezi stávajícími penzijními fondy
byl možný jen do 28. února letošního roku. Přestoupit bude možné
od ledna příštího roku jen do nových fondů (bude se jim říkat účastnické), které budou nabízet čtyři
rozdílné investiční strategie. Účastníci ale už nebudou mít jistotu garance nezáporného zhodnocení, ani
možnost výsluhové penze po 15 letech spoření.
Důchodový systém by měl od roku
2013 podepřít také druhý pilíř, jehož podobu mnoho ekonomů kritizuje. Na své soukromé účty u investičních společností, které budou
rovněž nabízet více investičních
strategií, si klienti budou moci posílat tři procenta ze svého sociálního pojištění, musí však přihodit
další dvě procenta ze svého. Druhý pilíř se podle dosavadních propočtů vyplatí pouze těm, kteří mají
nadprůměrné výdělky a budou si
v něm spořit alespoň 25 let.
Podle odhadů odborníků se pro
tento druh spoření rozhodne kolem 750 tisíc lidí. Ministr financí
Miroslav Kalousek přitom dřív počítal s účastí až 2,5 milionu obyvatel České republiky. Pro současné penzijní připojištění ale bude zásadní především to, kolik účastníků v roce 2013 zůstane v transfor-
penzijní fondy
movaných fondech se stávajícími
podmínkami a kolik naopak zariskuje a přejde do účastnických fondů. Do penzijních fondů spoří dnes
70 % ekonomicky činných obyvatel
České republiky – tedy přes 4 miliony lidí.
Vážení čtenáři a především čtenářky, poslední téma se opět týká nás
žen, přesněji řečeno žen a pojišťoven, ještě přesněji řečeno žen a placení pojistného za krytí nejrůznějších rizik, která nás v dnešním světě mohou potkat.
Pojišťovny sledují dlohodobě statistiky úrazů, nemocnosti, trvalých
následků atd., také např. to, že my
ženy jsme mnohem méně častěji viníky dopravních nehod, a to byl
důvod, proč ženy měly a stále mají
mnohem nižší pojistné než muži,
a to za shodná rizika. Tuto výhodu však máme jen do konce letošního roku – Soudní dvůr Evropské
unie zrušil výjimku, která umožňovala pojišťovnám stanovovat pojistné tzv.„v závislosti na pohlaví“. Někdy byla tato výhoda nazývána „pozitivní diskriminací“.
Od 21. 12. 2012 se tedy bude
uplatňovat pravidlo stejného přístupu k mužům i ženám – pojišťovny nemohou stanovovat rozdílné pojistné pro muže a pro ženy.
Co to v praxi bude znamenat?
Pojistné pro ženy za rizika (denní
odškodné při úraze, závažné onemocnění, trvalé následky úrazu,
úmrtí v důsledku úrazu, hospitali-
zace atd.) se zvýší odhadem o 25
– 70 %, bude tedy dražší než dříve. Máte-li ve svém okolí a v rodině dcery, vnučky, snachy, švagrové, tety – prostě ženy, které uvažují
o uzavření pojištění na výše zmíněná rizika, informujte je prosím o této
změně, která není příliš komunikována v médiích a ví o ní skutečně
jen málokdo.
A když už jsme u těch informací – možná málokdo z mladých žen
ví, že pokud by v těhotenství byla
řadu měsíců ze zdravotních důvodů v pracovní neschopnosti, mohla by pobírat tzv. denní dávku, která
by jí po řadu měsíců mohla dorovnat nemalý výpadek v příjmech...
V době uzávěrky tohoto bulletinu
přišla nová zpráva „ Pojišťovna České spořitelny zdražuje pojistné ženám již od 1. 10. – zvýšení pojistného se skutečně pohybuje od 30
– 70 %. Neváhejte „u této pojišťovny
lze sjednat pojištění pro ženy s „levnějším" pojistným jen do 30. 9. Pak
už bude jen dražší...
Milé čtenářky a čtenáři, všechna
tato témata a mnohem více budou
diskutována a probírána na přednáškách a seminářích týkajících se
finanční gramotnosti, který bude
otevřen znovu na podzim letošního
roku. Zveme Vás k zábavným soutěžím, informacím, testům, rozhovorům, diskusím... vždyť finance a věci
s nimi související nás skutečně provázejí každý den.
 Gabriela Linhartová
Paní Gabriela Linhartová
pracuje v oboru financí již
15 let. Setkat se s ní můžete na semináři, který pro nás
připravila na téma – ženy
a peníze, kde hledat další
příjmy, jak investovat, penzijní systém v ČR a jinde v Evropě, jak se zabezpečit na stáří a mnoho dalšího.
Zahájení 4. 10. 2012
Info o.s. Ženy50
To nej z Jizerských h o r
(27. 6.– 1. 7. 2012)
Koncem června 2012 pořádalo
občanské sdružení Ženy50 pětidenní pobyt v Jizerských horách.
Dojmy z pobytu vám přiblíží doprovodné fotky. Účast – 15 pohodových osob; ubytování – příjemný malý penzion (jen pro nás);
jídlo – vařené s láskou paní domácí a tomu odpovídala i kva-
lita; počasí – to se nedá naplánovat; výlety – nenáročné, ale
úžasné; Jizerské hory – nádhera
(máme se čím chlubit).
Plavby po moravě
(9. června a 21. července)
Další pohodové plavby po Moravě
na raftech, které mnohé účastnice zažívaly již opakovaně. Bezvadná parta, příjemné počasí, sladká
tečka na závěr v cukrárně v Hodoníně.
2012/03
proběhlo
inzerce
10
Společnost
Na svět přicházíme přibližně s 25 miliardami nervových buněk – neuronů.
Do počátku 3. desetiletí našeho života
mozek zvětšuje svou hmotnost vytvářením spojů mezi nervovými buňkami
– tvorbou nových synapsí – přibližně
na trojnásobek. Od té doby váha mozku klesá přibližně o 1 g za rok. Soudobé studie dokládají, že mezi 24. a 100.
rokem života ztrácíme 10–15 % neuronů. Podstatně významnější změnou je
zmenšování těl neuronů a úbytek počtu synapsí, tj. spojů mezi jednotlivými
neurony. Naše duševní vlastnosti totiž
neurčuje počet neuronů, ale způsob jejich spojení. Každý neuron je propojen
se stovkami jiných neuronů v kterémkoliv jiném místě mozku prostřednictvím tisíce až deseti tisíc synapsí.
Obecně řečeno, stárnutí samo o sobě
funkci mozku nijak hrubě nepoškozuje. Thomas Edison, Johan Wolfgang
von Goethe, Victor Hugo, Claude Monet a Tizian vytvořili některá ze svých
nejlepších děl, když jim bylo sedmdesát i osmdesát let. George Bernad
Shaw a Pablo Picasso byli aktivní ještě v devadesátce.
Byť na toto téma probíhá bouřlivá debata, je zřejmé, že hlavními vlivy, které
neurony poškozují, jsou:
• některé léky
• onemocnění, zvláště srdeční
• dlouhotrvající smutek způsobený
osobními ztrátami
• alkohol
• sedavý způsob života
• nedostatek podnětů
11
Buď budete mozek užívat, nebo o něj přijdete!
• nízká úroveň vzdělání doprovázená
malou mírou zvědavosti a touhy učit se
• špatná výživa
• deprese
Z toho plyne jediné: svůj mozek užívejte, nebo o něj přijdete.
Co z toho vyplývá?
• Učte se soustavně novým věcem.
Jakmile věc zvládnete natolik, že se
stane rutinní, je čas naučit se něčemu
novému.
• Nečinnost plodí nečinnost. S nečinností a nudou bojujte s veškerou energií, která ve vás je.
• Snažte se dodržovat vyvážený příjem i složení jídla.
• Měníte-li po padesátce polohu těla
v prostoru, buďte opatrní, zvláště při
užívání žebříku. V tomto věku u většiny
lidí není cit pro rovnováhu tím, co býval. Sprchu, vanu i auto (i raft) opouštějte se zvýšenou opatrností. Zcela jistě pravidelně cvičte.
• Předpokládejte, že si svou plnou duševní výkonnost udržíte navždy. Zpomalování neznamená, že se musíte
zastavit.
Duševní schopnosti ve stáří
Stárnutí mozku doprovází dvě zřejmé
funkční změny:
1) Ve věku mezi dvacítkou a šedesátkou se reakční doba zdvojuje. Jinými
slovy řečeno, jsme pomalejší.
2) I když v průběhu stárnutí počet neuronů denně klesá, poměr počtu synapsí k počtu neuronů u lidí, kteří svůj
mozek trvale užívají, roste. U lidí, kteří
jej užívat přestanou, tento počet klesá.
Učení znamená nové synapse a nové
synapse znamenají vyšší hustotu spojení mezi nervovými buňkami. Úměrně
tomu výkon lidí, kteří svůj mozek trvale užívají, s věkem roste, zatímco klesá u lidí, jejichž mozky se odebraly
na penzi spolu se svými nositeli.
plánování svého života, ať již žijeme
sami, či ve skupině.
 Jana Jarušková
Čerpáno z knihy Příručka pro
uživatele MOZKU – Pierce J.
Howard
moje psychologie_logo obdelnik 4.1.10 18:34 Stránka 1
inzerce
2012/03
stárnutí /
Proto je důležité promyslet si, co budete dělat, až přejdete do důchodu.
Nestaňte se závislými na televizi, bez
koníčků a zájmů. Ve stáří se snižuje
reakční doba – již nejsme tak rychlí a pohotoví, jako v mladších letech.
Proto se snažte být hrdí na kvalitu výkonu víc než na rychlost, s níž ho dokážete udělat. V průběhu stárnutí
dbejte, abyste vytrvali ve vysokých nárocích na sebe sama, snažte se rozvíjet smysl pro humor, kontrolujte stres
a nepřestávejte cvičit a správně jíst.
Je důležité se do pozdního věku podílet na plánování, rozhodování a řešení problému. Měli bychom to umožnit
svým starším rodičům, o které pečujeme, ale i my bychom se měli podílet
i v pokročilém věku na „Chumláte“ polštář do všech možných tvarů, posouváte ho pod hlavu, pod rameno, pod krk a stejně se pokaždé proberete rozlámaní?
Zkuste vodní polštář Comfort Aqua značky SCANquilt.
Díky němu se probudíte odpočinutí a svěží!
seznam prodejen na www.scanquilt.cz
Společnost
Projekt Trojlístek
co předávat a chtějí se o své vědoV červnovém čísle našeho bulleti- mosti i praktické dovednosti podělit.
nu jsem vám představila projekt Troj- Ale především jsou to ženy, které ješlístek, který realizuje v rámci meziná- tě disponují energií na rozdávání. Je
rodní spolupráce s Rakouskem a za fi- pravdou, že při rozhovorech se zájemnanční podpory Evropského sociál- ci o účast v projektu jsem mnohdy zaní fondu Centrum pro rodinu a soci- váhala, jestli právě vstoupila maminka
ální péči. Občanské sdružení Ženy50 nebo babička.
bylo do projektu přizváno jako partner Projekt byl oficiálně zahájen 1. květprávě proto, že naší cílovou skupinou na a po prezentaci v médiích – v pojsou ženy ve věku 50+, které v rámci řadu Vlna z Brna Brněnské televize,
projektu mohou sehrát úlohu tzv. „ná- v denním tisku, v časopisech i na inhradní
babičky“.
ternetu – byla odeNázev Trojlístek nenáhradní babičky zva opravdu velká.
byl vybrán náhodProjekt je realizoně. Symbolizuje setkání tří genera- ván v rámci Jihomoravského kraje, velcí – náhradní babičky, dítěte a jeho ký ohlas jsme však po jeho propagaci
rodičů. Cílem je pomoci mladým rodi- zaznamenali i z krajů ostatních – konnám s dětmi v době, kdy se žena chys- taktovalo nás 70 zájemců, kteří chtěli
tá vrátit do zaměstnání, případně již vědět, jestli se podobná služba uskudelší dobu pracuje, ale z různých dů- teční i v dosahu jejich bydliště. Z Brna
vodů nastává moment, kdy s manže- a okolí do poloviny srpna 2012 vstoulem nejsou schopni v rámci svého pra- pilo do projektu 70 rodin s malými dětcovního vytížení odvádět dítě či děti mi a 55 žen se zájmem o funkci „nádo všech kroužků, potřebují překrýt hradní babičky“.
např. mezičas mezi příchodem dítěte Kontakty pro zájemce o projekt:
ze školy či školky a návratem někte- CRSP – Mgr. Gabriela Vybíralová, tel.
rého z rodičů apod. Mladá žena může 542 217 464, e-mail: gabriela.vybirabýt ještě i na rodičovské dovolené, ale [email protected]
občas si potřebuje od dětí odpočinout, Ženy50, o. s. – Ing. Jana Jarušková,
v klidu něco vyřídit nebo udělat. Mnoh- tel. 728 740 449, e-mail: [email protected]
dy k regeneraci sil maminky pomůže zeny50.cz
 Jana Jarušková
i dvouhodinová procházka dětí s náhradní babičkou.
A na druhé straně jsou zralé ženy, kte- Projekt „Slaďování rodinnéré nemají děti, případně se zatím ne- ho a profesního života v poddočkaly vlastních vnoučat a vníma- nikání“
jí, že vztah s dítětem by byl vzájem- Představujeme vám projekt, který není
ným obohacením pro obě strany. Mají zaměřený na naši věkovou kategorii,
ale mohl by pomoci například vašim
dcerám vyřešit tíživou situaci. Společnost Coworking Centrum s. r. o. zahájilo realizaci projektu s názvem „Slaďování rodinného a profesního života
v podnikání“ podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu
je na adrese Lidická 77, Brno, vchod
A – první patro.
V době realizace projektu se zaměřujeme na maminky na mateřské nebo
na rodičovské dovolené a ženy, které
mají zájem o vzdělávání v oblasti směřující k zahájení vlastní podnikatelské
činnosti. Zahájení provozu, tj. vzdělávání a dětského koutku bylo zahájeno
dne 1. června 2012.
Cílem projektu je poskytnout ženám,
které začínají podnikat, vstupní vzdělávání v oblastech, které s podnikáním souvisejí (živnostenské právo,
pracovní právo, základy účetnictví)
a také v oblasti soft skills (sebeprezentace, time magement, komunikace atp.) a práce s počítačem. Školení
budou zajištěna lektory a lektorkami.
Přesný obsah kurzů a jejich opakování
bude nastaveno dle potřeb samotných
účastnic a zahájení této aktivity bude
od září 2012.
Další částí je zřízení coworkingového
centra, tj. místa, kde si mohou ženy
sjednat schůzku se svým klientem
(tzv. zasedací místnost), případně mít
prostor na samostatnou tvůrčí práci –
pracovní stůl s počítačem. K dispozici
bude běžné kancelářské vybavení, tj.
tiskárna a internetové připojení.
Důležitá doplňující aktivita ke vzdělávání a samostatné činnosti pouze maminek je „dětský koutek“ pro děti v době,
kdy je maminka na školení nebo si zařizuje schůzky. Otevřený bude vždy
od pondělí do pátku a zajištění jeho
provozu bude osobami s pedagogickým vzděláním. Dětský koutek bude
fungovat i v době letních prázdnin. Provozní doba je od 7.00 do 17.00 hodin.
2012/03
projekty
Dále si vás dovolujeme pozvat na Semináře o rovných příležitostech, které
jsou pořádány jednou za měsíc v prostoru centra. Zaměření těchto jednohodinových seminářů je diskriminace
na trhu práce, odměňování a kariérní
postup, genderové stereotypy a další.
Více informací je na webových stránkách www.coworkingcentrum.cz v sekci „O projektu“ nebo „Aktuality“.
Těšíme se na setkání s Vámi.
 Šebelová Lenka,
manažerka projektu.
12
Krása a móda
2012/03
Inspirativní Elsa Schiaparelli
Coco Chanel jí nazývala „italskou malířkou, co dělá šaty“, ona sama prohlásila: „Šaty nemohou jen tak viset
jako obraz na stěně nebo zůstat nedotčené jako nějaká kniha a prožít
dlouhý život v ústraní.“
Elsa Schiaparelli patří k módním tvůrcům, kteří se výrazně zapsali do dějin módy v období mezi světovými válkami. Její modely byly hravé, tvořené
s úžasnou fantazií, byly často výstřední, ale přesto nositelné a praktické.
Narodila se 10. září 1890 v Římě
do zámožné konzervativní rodiny, její
matka byla aristokratka a otec významný vědec. Jako dítě byla zřejmě
dost divoká, jediným člověkem, který
si získal její respekt, byl dědeček Giovanni Schiaparelli – astronom, který objevil kanály na Marsu. Oplývala
nesmírnou fantazií, v roce 1897 jako
13
sedmiletá dokonce vyskočila s deštníkem z okna, protože byla přesvědčená, že bude létat.
V necelých 17 letech se vášnivě zamilovala do švýcarsko-francouzského
hraběte Williama de Wendt de Kerlor, ale svou lásku zprvu tajila, rodičům se svěřila teprve po dvou letech.
Ti však pro jejich vztah neměli pochopení a tak to Elsa vyřešila po svém.
Odjela i s milencem z Říma do New
Yorku. Usadili se v bohémské čtvrti Greenwich Village a vzali se. Psal
se rok 1919. Rok na to se jí narodila dcera Marie Luisa Yvonne Radha,
které ale neříkala jinak než Gogo. Bohémský William však svou ženu nedlouho poté opustil, a tak Schiap, jak
Else začali přezdívat přátelé, zůstala
s dcerou v New Yorku úplně sama. Už
brzy její přezdívku poznal celý módní
svět.
Nevydařené manželství však Elsu nezlomilo. V roce 1920 se přestěhovala do Paříže, a aby se uživila, začala podnikat. Do začátku si půjčila
od přátel, a když dcera spala, pracovala na odvážných návrzích.
Jejím prvním velkým hitem se stal
ručně pletený svetr s bíle vypletenou
mašlí. Z New Yorku si objednali 40
kusů a Elsa musela najmout několik arménských pletařek, aby zakázku
zvládla. V té době také lékaři zjistili
u její dcery Gogo obrnu a Elsa musela vynaložit všechen svůj důvtip a tvořivost na to, aby uspěla a mohla zaplatit léčení a školy. V roce 1930 už
měla 26 dílen a v nich téměř 2 000
zaměstnanců. Mohla směle konkurovat Coco Chanel. Vytvářela originální modely šatů, šátků, šperků a dalších doplňků, které začala prodávat
ve vlastních buticích.
Charakteristickým rysem jejích modelů byla silueta, která formovala módní vzhled po celá léta – útlý pas, rozšířená ramena a dlouhá rovná sukně.
Pozornost zaměřila hlavně na doplňky, na kterých skutečně nešetřila fantazií. Zákaznice si zamilovaly zejména
její knoflíčky – někdy měly tvar zaječích pacek, jindy kopyt, hmyzu, ovoce
nebo třeba klaunů. Knoflíčky se staly její obchodní značkou a dnes jsou
sběratelskou záležitostí.
Slavné věrné klientky:
Marlene Dietrich
Wallis Simpson
Greta Garbo
Katharine Hepburn
Joan Crawford
Zsa Zsa Gabor
Navrhla i „šaty naruby“, skládala, řasila, plisovala, spojovala volány s tretkami, vymyslela push-upku. Rozřezala zrcadlo a střepy aplikovala na přední díly saka. Večerní šaty klidně zapnula barevným plastovým zipem.
Při tvorbě modelů spolupracovala
s výtvarníky, jako byli Salvátor Dalí
nebo Jean Cocteau. Ze spolupráce s Dalím vznikly např. její slavná
„humrová“ toaleta pro Wallis Simpsonovou (kvůli této Američance anglický král Eduard VIII abdikoval), „střevícový klobouk“ nebo „kostrové“ šaty.
Jean Cocteau zase stál např. u modelu večerného pláště s názvem Profil.
Když do Francie vtrhli nacisté, odjela
do New Yorku na přednáškové turné
a vrátila se až v roce 1945. Otevřela
znovu svůj pařížský salon, ale přišla
Krása a móda
Její inovace a vynálezy
• Kalhotová sukně
• Zipové uzávěry jako ozdobné prvky, použité i na společenských šatech
• Vzorované pleteniny
• Etnické prvky
• Originální vzory na tkaninách
• Kombinéza
• Podprsenka všitá do šatů
• Podprsenka push-up
• Moderní pojetí módních přehlídek – na vyvýšeném molu,
s hudbou
Prameny:
http://zivotopis.osobnosti.cz/
elsa-schiaparelli.php
NJ Stevenson: Kronika módy
doba Diorovy kolekce New look. Její
módní dům vyhlásil v roce 1954 bankrot a slavná Schiap odešla do důchodu. Zemřela v roce 1973 ve svých
83 letech.
Elsa Schiaparelli byla protikladem
Coco Chanel, ale v něčem si byly podobné: propagovaly každá po svém
jednoduchost a originalitu, využívaly nové materiály nebo pro ty tradiční našly nové uplatnění. Její modely
však byly rafinovanější, výstřednější, barevnější. Podařilo se jí přenést
do módy prvky moderního výtvarného umění a surrealismu, v tom spočívá její jedinečnost.
Stejně jako Coco i Schiap měla svůj
parfém – nejslavnější byl růžový
Shocking v lahvičce tvarované podle
krejčovské panny herečky Mae Westové, pro kterou také navrhovala filmové kostýmy.
Modely Elsy Schiaparelli jsou dodnes
inspirativní, což dokládá newyorská
výstava s názvem Schiaparelli & Prada: Impossible conversation, která je
koncipovaná jako imaginární rozhovor mezi oběma návrhářkami – Elsou
Schiaparelli a Miucciou Prada.
Dnes už značka Schiaparelli neexistuje, ale objevily se zprávy, že věhlasný pařížský módní dům po 40 letech od úmrtí návrhářky Elsy Schiaparelli opět bude velkolepě otevřen.
První kolekce po dlouhých 40 letech
by měla uzřít světlo světa v březnu
2013, což odpovídá jejímu představení na zimním pařížském týdnu módy.
Nechme se překvapit.
Jestli se chcete podívat na některé
její modely, které se sem nevešly, sta-
2012/03
Inspirativní Elsa Schiaparelli
čí kliknout:
http://www.metmuseum.org/toah/
hi/hi_schiaparellielsa.htm
http://www.coletterie.com/fashion-history/elsa-schiaparelli-eccentric-chic
http://italophiles.com/schiaparelli.
htm
 Věra Pakostová
14
Focení s odborníky
15
Ateliér fotografické praxe
Na začátku dubna, za obrovské podpory pana Ondřeje Neffa, jeho serveru Digineff.cz a zároveň za pomoci tří
skvělých fotografů a fotografických
lektorů Kamila Rodingera, Víta Mádra
a Karla Pobřísla vznikl projekt „Ateliér
fotografické praxe.“
Ateliér fotografické praxe (dále jen
AFOP) si dal za cíl poskytovat fotografické veřejnosti komplexní služby
ve světě fotografie. A to jak poskytovat
dostupné kvalitní fotografické vzdělání pod vedením zkušených lektorů, tak
i pořádání výstav v rámci České republiky, ale i v zahraničí.
Na základě dlouholetých zkušeností ve fotografickém průmyslu jsme
schopni naším klientům poskytnout
profesionální servis a zároveň i v oblastech pořádání výstav nabídnout
víc, než ostatní fotografické společnosti. Fotografie pro nás totiž není ničím novým a pouze moderním zbožím, my v AFOPu fotografií žijeme!
Kurzy
Kurzy se konají v profesionálních foto-
Kamil Rodinger
ateliérech v Praze a Brně. Kurzy jsou
tématicky zaměřené a nabízí služby
všem fotografům od úplných začátečníků až po profesionály. Kurzy vedou zdatní profesionálové, kteří vědí,
o čem hovoří a mají mnohaleté fotografické a lektorské zkušenosti. I proto u profilů lektorů naleznete jejich
vlastní webové stránky.
Individuální přístup
Kurzy jsou pořádány jen pro malé skupinky účastníků. Je to z toho důvodu,
aby si každý účastník odnesl z kurzu
co nejvíce informací a lektor mohl poskytnout prostor pro osobní dotazy,
případnou diskuzi. V případě zájmu
vám můžeme po předchozí dohodě
nabídnout i individuální lekce.
Blog
V sekci blog vás přivítají lektoři AFOPu
a zároveň se zde můžete setkat i s externími autory. Všichni se Vás zde budou snažit vybavit nejen cennnými radami a případně upozornit na různé
„podpásovky“, které během focení
můžou nastat, ale hlavně se vás budou snažit pobavit.
Rádi vás tedy přivítáme nejen na našich kurzech, ale budeme rádi, pokud
si naše stránky oblíbíte a budete je
pravidelně navštěvovat.
 Veronika Šimáčková (jednatelka)
Ateliér fotografické praxe
http://www.afop.cz
FB: https://www.facebook.com/FotoPraxe
Karel Pobříslo
tivě dostupné ceny a pak nás budou
holit na inkoustových náplních pro
tiskárny. Je to slabomyslná, leč celosvětově vládnoucí politika. Výsledek
je takový, že tiskneme málo a neradi. Papírové fotky skoro zmizely. A to
je škoda a chyba a v tomto ohledu je
nostalgie po klasice naprosto oprávněná.
 Ondřej Neff
www.digineff.cz
Martin Sahula
vštívil Miroslava Hucka, to je prosím
Pan Fotograf. Ten mě zavedl do své
temné komory a pravda je, že srdíčko zareagovalo. Takže chápu idi, kteří
se dodnes nechtějí klasiky vzdát a byl
bych ten poslední, kdo by jim to rozmlouval.
O jednom se ale diskutovat nedá
a když, tak to nebude férová diskuse.
Není pravda, že „klasika“ má lepší obrazové výsledky než „digi“ – pokud se nebudeme bavit o velkoplošných formátech od 6 x 7 cm nahoru,
o nějakých studiových Sinarech nemluvě. Pokud jde o srovnání s kinofilmem, tam opravdu nemá smysl se
hádat. Mám po šuplících fotky od kamarádů, tedy profesionálů své doby,
především fotoreportérů. Ve své době
to byla špička. Z dnešního pohledu je
to neostré s přepálenými jasy.
Ale abych digi pořád jen nechválil.
Ono má svoje čertovo kopýtko. Skutečnost je taková, že žádná digitální
fotografie není – jsou to jen číslíčka.
Ta je nutno zpracovat a interpretovat.
Ta interpretace může být různá: fotka
je vidět na obrazovce počítače nebo
v televizoru, na displeji mobilu, dá
se vytisknout a ten tisk je taky jen interpretace čísel. Nic hmatatelného,
jako je negativ, neexistuje. A to je pro
mnoho lidí těžko překročitelný limit.
Počítač je dnes už skoro přívětivý
brach. Co ale je opravdu nechutná
překážka rozvoje fotografie, to je tisk.
Existuje nepsaná a neprokazatelná
dohoda mezi výrobci, že nám budou
nabízet barevné fototiskárny za přívě-
Vít Mádr
Kupodivu se pořád ještě říká „digitální fotoaparát“. Proč s přívlastkem,
když dnes vlastně žádné jiné fotoaparáty kolem sebe nevidíte? Je to nejspíš tím, že zvyk je železná košile
a fotoaparáty se svého digi přívlastku
hned tak nezbaví.
Připadá mi to komické, mně, který většinu života prožil s klasickým fotoaparátem, tedy s přístroji na principu film
– vývojka – obrázek. Můj první se jmenoval Pionýr, byla to bakelitová krabička na svitkový film, ba i dvě clony to
mělo. Pořádný fotoaparát byla Flexareta, taktéž na svitkový film. Do sféry
profi jsem přešel kinofilmovou zrcadlovkou Praktina, ta mě nějakou dobu
živila. No a v temné komoře jsem strávil víc času než Babinský v base.
Toto podotýkám proto, abych dal najevo, že vím o čem mluvím, když srovnávám digi a klasiku. Chápu nostalgii některých lidí, kterým se stýská
po vůni roztoků. Nedávno jsem na-
ondřej Neff
autoři fotografií
2012/03
O přívlastcích/
Zdraví a životní styl
S Dájou Maťovou, cvičitelkou zdravotní tělovýchovy,
si můžete zacvičit i podle jejich rad, které jsou umístěny
na webových stránkách o. s.
Ženy50 na odkazu:
http://www.zeny50.cz/podnety/zdrav_cv.php?cl=00
Ve cvičebních hodinách opakovaně řeším otázku bolesti
ramen. Velmi často souvisí
s blokádou krční páteře, které jsme se věnovali v Bulletinu č. 2011/04, kde najdete vhodné cviky pro uvolnění ramen.
Ramenní kloub tvoří kulovitá hlavice kosti pažní, mělká jamka na lopatce, shora nadpažek lopatky,
na který je napojena klíční kost.
Kloub umožňuje pohyb všemi směry. Kloubní pouzdro je zesíleno vazy
a šlachami okolních svalů. Šlachy
jsou odlehčeny od kostí tíhovými
váčky. Nejčastější příčinou bolestí
ramenního kloubu je dlouhotrvající
nápor na úpony svalů, nárazová zátěž, zánět tíhových váčků, působení chladu (pozor na oblast kolem 7.
krčního obratle – udržovat v teple!)
nebo blokády krční páteře. Při akutních bolestech navštivte lékaře.
Při chronických bolestech a snížené pohyblivosti ramenního kloubu
je zdravotní cvičení velmi účinné.
S využitím reflexní terapie je vhodné napřed uvolnit krční páteř masírováním palce nohou. Palec uchopíme a provádíme krouživé pohyby
do všech stran. Reflexní body ramene se promítají na vnějších nártech,
těsně pod hlavními klouby malíčků.
Tyto body mačkáme palcem nebo
po úrazu hladíme. V teorii SuJok se
promítá rameno do kloubu malíčku na straně dlaně, doporučuje se
při bolesti ramene masírovat tento
kloub na ruce.
Zkuste si během dne uvědomit, zda
máte ramena uvolněná, nebo zda
je držíte v napětí, např. při práci
u počítače, za volantem či při běžné chůzi.
Naučte se ramena uvolnit s využitím následujících cviků:
1. Stoj, mírný předklon. Spusťte volně dolů pravou ruku a provádějte
malé kroužky vlevo a potom vpravo. Totéž s levou rukou. Následně
spusťte obě paže a provádějte malé
kroužky. Pohyb vychází z ramene.
2. Stoj, pravou dlaní uchopte levé
rameno a provádějte nepatrné
kroužení levým ramenem několikrát dozadu a potom dopředu. Pohyb není vidět, ale cítíte ho pod dlaní a plně si ho uvědomujete. Potom
uchopte levou dlaní pravé rameno
a nepatrně, vědomě jím provádějte
kroužení dopředu a potom dozadu.
3. Stoj, kraulování. Střídejte vzpažení levou a zapažení pravou paží
se vzpažením pravé a zapažením
levé. Při pohybu pomalu přejděte
do předklonu a zpět do stoje. Paže
vytahujte z ramen a zároveň trup
vytahujte z pasu.
4. Stoj, provádějte čelné kruhy pravou paží, potom levou a nakonec
oběma napjatými pažemi dovnitř,
potom ven.
5. Stoj, skrčte paže, prsty položte
na ramena. Opisujte lokty co největší kruhy napřed dozadu, potom
dopředu.
Protažení paží:
6. Stoj, vzpažte pravou. Skrčte pravou
a dlaň položte na na pravou lopatku.
Levou paží uchopte pravou nad loktem a pomalu ji protahujte jako byste
ji chtěli vytáhnout z ramene.
RAMENA
ně, hlavu a ramena přibližte k zemi.
S nádechem napněte paže a vraťte
se do výchozí polohy. Opakujte aspoň 5x a postupně počet kliků zvyšujte.
7. Stoj, spojte ruce za zády. Protáhněte je co nejvíce dozadu, pohyb vychází z ramen. Opisujte spojenými
dlaněmi malé kroužky doleva a potom doprava.
Zpevnění svalů kolem ramene:
8. Stoj, upažte. Proveďte hmity dlaněmi mírně nahoru a dolů, potom
dopředu a dozadu. Provádějte malé
kroužky dopředu a dozadu. Poté
uvolněte paže cvikem ad 1.
Příjemného uvolnění ramen i posilnění svalů lze dosáhnout s využitím velkého míče:
9. Leh zády na míči, roznožené
nohy stojí pevně na podložce. S nádechem vzpažte, vytáhněte se
z pasu a z ramen. S výdechem pokrčte paže a pomalu suňte lokty
k tělu. Několikrát opakujte.
10. Kliky pro posilnění paží: Lehněte si na míč tak, že se ho dotýkáte
stehny a dolní částí břicha. Napnuté paže opřete o podložku. S výdechem skrčte paže, trup držte rov-
Použitá literatura: E.N.Marieb, J. Mallat: Anatomie lidského těla, B. Patakyová, J. Pataky: Reflexní terapie jako životní styl
Protažení a uvolnění ramen s overballem (mírně nafouklým):
11. Lehněte si na záda, overball
dejte pod lopatky. Předpažte, skrčte ruce a chyťte se za lokty. Pomalu posuňte spojené paže co nejvíce
doleva, zpátky nad hlavu a pomalu
co nejvíce doprava. Při pohybu paží
do stran vytahujte paže z ramen
a uvědomujte si pocity v oblasti ramen a hrudní páteře. Pak opisujte
kroužky spojenými pažemi 5x doleva a 5x doprava.
12. Vyndejte míč, srovnejte záda
a uvědomte si pocity v oblasti ramen a páteře.
 Ing. Drahomíra Maťová
2012/03
zdravotní cvičení /
Dája pro nás opět připravila 4hodinový blok zdravotního cvičení. Můžete si vyzkoušet i cviky z našeho
článku.
Vezměte si s sebou dobrou náladu,
chuť dělat něco pro své zdraví a pohodu, volný cvičební úbor, karimatku nebo ručník, pití.
Cvičení se koná 10. listopadu 2012
od 13.00 do 17.00 hod.
V Brně Kounicova 22, sál „Beruška"
(2.p.). Sál má omezenou kapacitu,
tak je potřeba se hlásit předem.
Více na: http://www.zeny50.cz/index.php?in=7
16
Ženy a novinky
2012/03
Zajímavosti /
dáte si do by tu?
Mladá americká designérka Sally Jane se rozhodla vyrábět stoličky
ve tvaru slepic, protože podle ní jsou
to jediná zvířata, která vám vždycky vykouzlí úsměv na tváři. Zda je
tomu tak – posuďte sami. Sally Jane
pochází z malého městečka Lyons
ve státe Kansas v USA. Pod značkou
The City Girl Farm vytváří kromě zástěr a pohlednic především stoličky či
spíše podnožky ve tvaru slepic. V prodeji jsou nyní už čtyři varianty. Nohy
i zobák je vždy odlit z bronzu kvůli
stabilitě, tělo je pak ručně vytvořeno
z plsti, aby byl dojem reálnosti zvířete dokonalý.
Jako nový interiérový doplněk si tak
můžete pořídit menší, asi pětikilové třiceticentimetrové bílé kuře Little
Betty za 650 amerických dolarů, tedy
asi 13 000 korun; stejně velikou i těžkou hnědou Little Ruby za 700 dolarů, tedy asi 14 000 korun; velkou bílou 43 centimetrů vysokou jedenáctikilovou Betty za 1 100 dolarů, tedy
asi 22 000 korun nebo pak stejně velkou a těžkou hnědou Ruby za 1 150
dolarů, tedy asi 23 000 korun.
17
ze světa
Lapka na znečištění
Sada senzorů Lapka, které dokáží
analyzovat potraviny, vodu i vzduch
kvůli znečištění (vyrábí Americká společnost Lapka Electronics) je v poslední fázi před uvedením na trh.
Malé krabičky jsou vyrobené z termoplastického materiálu a ke svému pohonu nepotřebují baterie. Stačí je připojit do Apple iPhone nebo iPod touch
a pomocí aplikace hned zjistíte příslušné kvality.
Lapka je jednoduše použitelná série malých senzorů, které připojíte
ke svému mobilnímu telefonu iPhone a necháte si změřit částice, ionty,
molekuly anebo vlny, které jsou pouhým okem neviditelné. Můžete si tak
sbírat okolní hodnoty z pohodlí domova či kanceláře a srovnávat je s předešlými měřeními. Hlavní cíl je jasný,
zlepšit kvalitu svého života. Zdravěji
jíst, lépe dýchat a nenechat se ničím
škodlivým ovlivňovat.
Základem vynálezu jménem Lapka
jsou čtyři senzory vytvořené z části ze
dřeva a termoplastické hmoty. Všech-
ny čtyři senzory, vyvedené ve stylové
béžové barvě s příjemným dekorem,
neváží ani sto gramů a jsou tedy maximálně mobilní. Každý ze senzorů
analyzuje jiné škodliviny. Největší je
určen k měření radiace, dva středně
veliké slouží k měření elektromagnetických vln a kvality bio potravin, poslední nejmenší umí změřit teplotu
a vlhkost vzduchu.
Tyto senzory připojíte do svého sluchátkového vstupu ve svém mobilním telefonu Apple iPhone či iPod
touch a necháte předem nainstalovanou speciální aplikaci, aby provedla příslušná měření. Spuštění prodeje
se plánuje na září a jedno recyklovatelné papírové balení bude obsahovat
všechny senzory, dva kabely, samolepky, návod a stylové pouzdro. Lapka
by měla stát 230 amerických dolarů,
tedy asi 4 700 českých korun. Aplikace by měla být zdarma.
H r av é z d r av é ovo c e
Že je dětská obezita problém, ví dnes
asi každý. Děti jí stále méně ovoce
a zeleniny a nedostatek živin kompenzují nadměrnou konzumací sladkostí a pití limonád. Reklamní agentura Scholz & Friends však přišla
s nápadem, který chuť k čerstvým
potravinám u dětí i dospělých vzbuzuje. Pro německou síť bio obchodů
Fresh’n'Friends vytvořili zábavné ovocné figurky.
Aby lahodilo dětskému oku tak, jak
tomu je u sladkostí, vytvořili z jinak
nudného ovoce zábavné figurky. Během prvního měsíce si na medvídcích, lodičkách, motýlcích nebo traktorech z manga oproti obyčejnému
ovoci pochutnalo dvakrát tolik rodičů
a jejich potomků.
Kromě toho výrobci do balení přidávali i ovocné vystřihovánky. Stejně
jako na webové stránce obchodu si
tak děti mohly vytvořit své vlastní motivy. Následně bylo všech 3 500 soutěžních nápadů z celého Německa
vyvěšeno na web a hodnoceno. Vítězem se stal pětiletý Berlíňan Dario,
jehož ovocný zajíček rozšířil stávající portfolio výrobků. Kampaň zvýšila
nejen zájem médií, výrobky se dostaly ještě více do povědomí zákazníků,
ale také prodej figurek.
Tím největším přínosem ale bylo
více jak sto děkovných dopisů od rodičů dětí, kteří díky Fresh’n'Friends
figurkám začali mít ovoce rádi. Kreativní balení a design ocenili i odborníci.  Připravila Věra Janáková
 Zdroj: internet
Doporučujeme
Festival Janáček Brno 2012,
Brno
16. 11. 2012–25. 11. 2012
Místo konání: Janáčkovo divadlo,
Mahenovo divadlo, památník Leoše Janáčka, Reduta, aula JAMU,
Husa na provázku
Těžiště dramaturgie Mezinárodního festivalu Janáček Brno spočívá
v uvedení díla Leoše Janáčka s důrazem na jevištní tvorbu. Základní myšlenka festivalu je zviditelnit
Brno na mapě Evropy podobným
způsobem, jako je tomu například
ve spojení W. A. Mozart – Salzburg
nebo R. Wagner – Bayreuth, a využít tak potenciálu, který Leoš Janáček Brnu přináší.
tahuje tradiční historickou částí
Znojemského historického vinobraní. Ta nabízí rytířské turnaje, historickou tržnici s ukázkami řemesel
i vojenské ležení, její dominantou
však stále zůstává slavnostní průvod městem. Atmosféru pátečnímu
průvodu dodávají hořící pochodně,
sobotní odpoledne vrcholí na hlavní tribuně předáním městských
práv a trestáním nepoctivých vinařů. V centru pozornosti se ocitá král
Jan Lucemburský a jeho manželka
Eliška Přemyslovna, ale hlavně tradiční oblíbenec návštěvníků Znojemského historického vinobraní,
bůh vína a dobré nálady Bakchus.
Znojemské historické vinobraní je
oficiálně zakončeno velkolepým ohňostrojem, avšak bujaré veselí pokračuje většinou i po něm.
Knihy, které mají duši
www.portal.cz
Anselm Grün
Důvěřuj sobě
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ, Znojmo
14. 9. 2012–15. 9. 2012
Místo konání: Městská památková
rezervace Znojmo
Bohatý program Znojemského historického vinobraní přiláká každý
rok desetitisíce návštěvníků z celé
republiky. Nabízí nejen celou řadu
doprovodných akcí v podobě divadelních vystoupení a koncertů známých osobností, ale především při-
Jak s odvahou
překonávat krize
Krizi autor chápe jako okamžik zlomu nebo obratu,
který může být klíčový pro další existenci. Za
slovem krize je třeba vidět vždy také slovo šance, možnost k něčemu novému. Autor vychází
z moudrosti církevních otců, velkých myslitelů
a mystiků minulosti i současnosti.
brož., 120 s., 209 Kč
Portál, s. r. o.,
tel.: 283 028 203; e-mail: [email protected]
Knihkupectví Portál: Dominikánské nám. 8, Brno
www.facebook.com/nakladatelstvi.portal
25. mezinárodní bienále
grafického designu Brno
2012
V prostorách Moravské galerie
v Brně,
do 28. října 2012
Letošní bienále tvoří mezinárodní soutěž, výstava hostujících kurátorů z holandského studia Experimental Jetset a mezinárodní
sympozium. Program Bienále Brno
obohatí řada doprovodných výstav,
kulturních programů a přidružených akcí nejen v budovách MG.
Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky. (Gobelínová replika
Věry Mičkové)
Špilberk – gotický sál v přízemí
východního křídla
20. 9.–4. 11.
Velkou událostí pro celou českou
veřejnost bylo v roce 2005 získání
zlomku Dalimilovy kroniky ze 14.
století, který stát zakoupil v pařížské aukci. Objev latinsky psaného
rukopisu se stal senzací. Pařížský
fragment základního díla národního písemnictví zdobí skvostné
iluminace, které natolik uchvátily
olomouckou textilní výtvarnici Věru
Mičkovou, že se rozhodla vytvořit
jejich gobelínovou repliku. Výsledek
tříleté usilovné práce uvidíte v gotickém sále na Špilberku.
2012/03
kulturní servis
František Kupka:
Cesta k Amorfě
Praha, Salmovský palác
1. 11. 2012–1. 3. 2013
František Kupka byl český malíř
a grafik světového významu, jeden
ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Jeho vztah k hudbě se podílel na vzniku a realizaci
dalšího nového výtvarného směru
– orfismu, tedy směru, přibližujícímu malířství jiným uměním (hudba,
poezie). Převážnou část života žil
ve Francii. František Kupka byl též
i grafikem – ilustrátorem. Svým dílem se nesmazatelně zapsal do dějin české i světové výtvarné tvorby.
 Věra Janáková
18
Ženy v umění
Caterina van Hemessen
(1528–1587)
V cestě žen, které si přály být malířkami, stála v té době řada překážek. Nebylo jim dopřáno studovat
tak, jako jejich mužským kolegům.
Z těchto důvodů byly umělkyně extrémně vzácné. Jednou z možných
cest, jak se v této oblasti vzdělávat, bylo narodit se do rodiny malíře
a často již od 9 let se naplno věnovat malování. Tak to bylo i v případě van Hemessen. Byla dcerou malíře Jana van Hemessen Sanders,
známého antverpského malíře. Je
to nejstarší známá vlámská malířka.
Caterina van Hemessen se narodila
v roce 1528 v Antverpách. Se svým
slavným otcem pracovala na některých jeho dílech. Její vlastní práce se většinou týkají portrétní tvorby. Byla uznávanou umělkyní, která
sama měla tři učně.
19
Caterina van Hemessen
Již ve dvaceti namalovala obraz,
který ji přinesl věhlas. Jde o autoportrét, který je jedinečný tím, že
zachycuje umělkyni sedící u malířského stojanu. Je pravděpodobně
prvním obrazem umělce při práci.
Namalovala ho v roce 1548. Zobrazuje velmi mladou a plachou ženu,
držící štětec a paletu, a jakoby se
jen na moment podívala na diváka. Nyní je tento obraz v Uměleckém muzeu v Basileji. Další obrazy
van Hemessen jsou v Rijksmuseum
v Amsterdamu a v Národní galerii
v Londýně.
Caterina i její otec kolem roku 1540
získávají velmi významnou mecenášku. Jejich díla si oblíbila Marie
Habsburská, manželka českého,
uherského a chorvatského krále
Ludvíka Jagellonského.
Marie byla mladší sestrou římskoněmeckého císaře Karla V. Po smrti svého muže se stala místodržitelkou Nizozemí. Zvláště pro Caterinu
je to důležitý moment. Má možnost
malovat portréty významných dvořanů. Marie nad ní drží ochranou
ruku i po té, co se v r. 1554 vdává
za Christiana z Morien, varhaníka
Katedrály v Antverpách (v té době
je to velmi významná pozice). Bohužel, jak bylo zvykem v těch dobách, přestává Caterina malovat.
Pravděpodobně se naplno věnuje
domácnosti. Po této „události“ se
žádná její další díla nenašla. Ve 26
letech tato schopná malířka opouští svou profesi. Když Marie Habsburská zanechává regentství v Nizozemsku, odchází do Španělska
a Caterina a její manžel odchází
s ní. Tady zůstávají až do smrti Marie – do roku 1558. Marie ve své
závěti odkázala manželské dvojici
vysokou rentu, aby si mohli udržet pohodlný život. Malířka měla
s královnou Marií velmi zvláštní
vztah, který trval celý život. Po její
smrti se spolu s manželem vrátila
do Antverp.
zdroj: internet
Celkem je známo deset děl, které jsou Caterinou signovány. Mezi
nimi je šest portrétů, zmiňovaný
autoportrét i náboženské malby
s historickou tématikou. Caterině
je také připisováno autorství devíti
obrazů z kláštera svaté Anny a Jeronýma (odkud v roce 1845 zmizely). Poté, co se objevují v roce
1915 v Londýně, je získává Cincinnati Art Museum (USA). Analýza obrazů tohoto oltáře ukazuje, že
byly pravděpodobně namalovány
čtyřmi malíři z dílny Jana van Hemessena, mezi kterými lze snadno
rozlišit ruku a styl Cateriny.
Caterina zemřela přirozenou smrtí ve věku 60 let v Antverpách roku
1587. Celý svůj život prožila pohodlně, tak jak si přála její patronka.
 Věra Janáková
Seriál na pokračování - 7 díl
2012/03
Ženy umělkyně /
Cestování
Mým dlouholetým přáním bylo
podívat se do Portugalska.
Protože jsem ve škole propásla edukační program Erasmus,
který nabízel místa v Portugalsku pro můj obor, nezbývalo mi, něž se vydat do země
na vlastní pěst. V zimě jsem
se v jedné brněnské hospůdce
s přáteli domluvila, jak budeme trávit letní prázdniny.
O půl roku později nás tedy vyrazilo šest směr Portugalsko.
Naše první turistické cíle byly
ve Francii, kde jsme letem světem proběhli Bourdeau a navštívili největší písečnou dunu
v Evropě Dune du Pyla, což je
údajně evropskými turisty opomíjená přírodní památka, která
vás ovšem překvapí svou mohutností.
Ve Španělsku jsme zvolnili tempo a postupně projížděli
města na severu země, která
jsou nejbohatší, jako San Sebastián či Santander. Při této
příležitosti jsme se i koupali a lamentovali nad studeným
mořem, nemaje představ, jak
je to s mořem v Portugalsku,
které, jak jsme zjistili, je ještě chladnější a pro turisty neúprosnější.
Fotky Adéla Veselá
První portugalské kroky a pohostinství
Do Portugalska jsme přijeli asi po týdnu cesty. Poprvé jsme se ubytovali v kempu na víc než jeden den a vyrazili na pláž. Pláž Vianny do Castello
nám vyrazila dech, byla pustá, krásná a divoká. Jedinými návštěvníky pláže byli surfaři, kteří dováděli na nekonečných vlnách otevřeného pobřeží.
Absenci dalších klasických návštěvníků pláže jsme záhy rozklíčovali. Z Atlantského oceánu vál tak silný vítr, že
v podstatě nebylo možné se na pláži slunit, protože vítr s sebou bral jemný písek a upřímně – neprováděl pealing, ale bičoval vás. Teplota vody byla
diametricky odlišná od našich plážových představ. Přesto jsme se pokusili
užít plážového slunce, za což byl každý
odměněn tak třemi kily navátého písku přilepeného všude po těle a nejvíc
ve vlasech.
Už v prvním kempu jsme začali poznávat portugalský styl života, v němž je
samozřejmě dodržována siesta. Portugalci nejen zdánlivě na vše mají
spoustu času, což prakticky zname-
Letním Portugalskem na čtyřech kolech
ná, že otevírací doby uvedené na obchodech jsou pouze orientační, a když
otevřou, například o hodinu později,
tak to omluví úsměvem. Velkým pozitivem Portugalska je levná káva, a to
i oproti České republice, tudíž jsme si
jí užívali vrchovatě. Ovšem co se týče
běžných potravin, tak ty na druhou
stranu byly oproti Francii a Španělsku
dražší a dosahovaly trochu vyšší úrovně než u nás.
Poněkud podivným portugalským rysem je udivující tichost a zakřiklost obsluhy. Naprosto běžně se nám stávalo,
že obsluha nepřišla, tudíž jsme si museli chodit objednávat na bar či tam
posléze chodit platit. Pružnost a snaha vyhovět zákazníkům sice byla, ale
byla hluboce uložena pod vrstvou jejich jižanské zasněnosti.
Na druhou stranu je portugalská
kuchyně, nehledě na mořské plody, podobná té naší: hodně se zde jí
vepřové a za speciality jsou zde označovány například dršťky. Jako přílohu
vám často nabídnou kombinaci rýže
a hranolek, které se na jídelníčcích
objevují velmi často. Národní specialitou, pojídanou hlavně k pivu, jsou semena vlčího bobu zvané tremoso, které my známe jako okrasnou rostlinu
zvanou Lupinus.
Jezdíte autem, musíte troubit
Protože jsme se pohybovali autem, již
před cestou jsme měli načteny průvodce, ve kterých vrchovatě varovali před
silničními (nepsanými) pravidly v Portugalsku. Naštěstí se realita jedněch
z nejnebezpečnějších silnic v Evropě
nenaplnila, příjemným překvapením
bylo, že Portugalci ve svých vozech
nikam nespěchají a snaží se poněkud dodržovat pravidla řízení. V zemi
je silně rozvinuta i dálniční síť, která
se od roku 2002, z něhož byla naše
mapa, změnila takovým způsobem,
že pro nás mnohdy nebylo lehké vyhýbat se placeným úsekům, které jsou
v Portugalsku velmi časté a též i docela drahé.
Velkým zážitkem bylo projíždět spletitými uličkami měst. V nepřehledných zatáčkách se prohání autobusy a osobní
auta s obligátním troubením, jež má
cestující v protisměru upozornit, že
se do „slepého“ úseku řítí též někdo
z druhé strany. Ve spojitosti s auty byl
také zajímavý fakt, že se autem dostanete v Portugalsku v podstatě všude.
Nebylo výjimkou vidět auta před hlavními kulturními památkami či v pěších
zónách velkých měst. Umíte si ovšem
představit, jak takové cestování vozem
po městech bylo zdlouhavé, táhnoucí
se v notných zácpách a spleti jednosměrných silnic.
2012/03
CESTOVÁNÍ /
Náš skoro měsíční výlet po krásách
Portugalska se nesl v duchu klasických pohádek, ve kterých se plní přání, která ovšem nejsou tak zcela dotažena, jak už tomu bývá. Tudíž, když
jsme si přáli být u moře, tak jsme u něj
byli, ale ono bylo tak studené, že se
v něm nedalo koupat anebo foukal silný vítr. Naším velkým přáním bylo vidět korkové duby. Viděli jsme je. Nekonečné aleje těchto stromů nám však
neposkytly stín pro náš piknik. I přes
všechny tyto paradoxy, které hlavně člověku ukazují, jak je jeho myšlení omezené a stereotypní, jsem velmi
šťastná, že se mi povedlo aspoň zúročit letní prázdniny a navštívit nová místa, která pro mne otevřela nové obzory.
 Barbara Neničková
20
Ženy a zdraví
2012/03
Přechod, menopauza, klimakterium
Ať jej nazveme jakkoli, každá žena
si v určitém věku musí projít tímto obdobím. Klimakterium se začalo systematicky zkoumat až ve
20. století. Hlavní příčinou pozdního zájmu o tuto problematiku byl
fakt, že až od 20. let se ženy ve většině dožívají takového průměrného
věku, jež odpovídá období klimakteria. Jako první se o menopauzu nezajímaly ženy, jak by se dalo očekávat, ale muži – lékaři, kteří chtěli
pomoci zmírnit průvodní obtíže.
ním menopauzy jako nemoci, kterou je potřeba léčit. Masivní předepisování estrogenní substituce
(HST – hormonální substituční terapie) bylo zahájeno v 60. letech 20.
století právě zjištěním, že hlavní roli
hraje estrogenní deficit.
k ní proto přistupovat individuálně.
Hlavním cílem by mělo být opětovné získání pocitu kontroly nad svým
tělem a životem.
Při výzkumu uskutečněném na 152
ženách se potvrdila důležitá role
Foto
Tomáš Čech,
Marie Lárová
Lukáš Houdek
V současné společnosti se na menopauzu nahlíží převážně v negativním smyslu. Pochopit důvody nám
pomůže stručný pohled do historie.
Na konci 19. století popsal Gregorio Marañon menopauzu jako endokrinní krizi, během níž se ženy stávají „tlusté, agresivní a zlé“.
Ve 30. letech 20. století bylo
za střední věk považováno období
okolo 30-ti let, zatímco dnes takto
označujeme ženy i ve 40-ti i v 50-ti
letech. Na počátku minulého století tvořilo klimakterium hranici označující jak konec plodnosti, tak i produktivity. V současnosti se ženy
po přechodu dožívají v průměru
25-ti let, kdy mohou být produktivní a prospěšné sobě i společnosti.
Ve východní kultuře hodnota ženy
s věkem stoupá a s menopauzou
se vyrovnávají snadněji. Západní
kultura je charakteristická vnímá-
21
strategie snižující stres v poměru
s těmi, které ho zhoršují. Prokázalo se, že respondentky mají reálný
pohled na svou situaci, což je dobrý
základ pro individuální řešení.
 Jana Kykalová
Vědci dále přišli s myšlenkou, že
menopauza je jen jedna z událostí, s nimiž se v daném období musí
žena vyrovnat. Dávají ji na stejnou
úroveň s odchodem dětí z rodinného hnízda, péčí o stárnoucí rodiče,
ztrátou zaměstnání apod.
Nakonec se začal objevovat názor,
který všechny předchozí přístupy
kombinuje. Říká, že každá žena má
své vlastní potřeby a minulost, která je neopakovatelná a mělo by se
více faktorů. Ukázalo se, že se respondentky v tomto období vyrovnávají s různými problémy. Těm,
které jich řeší více, vstoupilo klimakterium do života znatelněji, ať
jde o počet a náročnost jednotlivých symptomů. Dalším důležitým
ukazatelem je také míra emocionální stability a způsoby zvládání stresu. Posledně jmenované je
možné ovlivnit svým aktivním přístupem. Přechodem snadněji procházejí ženy, které více využívají
Napsáno pro nás
Pokud si dobře vzpomínám,
existovaly za mého mládí jen
tři časopisy pro ženy – Vlasta, Žena a móda a Praktická žena. Dnes nevíte, který si na stánku vybrat. A většinou jsou na „jedno brdo“
– móda, kosmetika, rady
do domácnosti, příběhy ze
života, výchova dětí a reklamy, neboť z těch časopisy
žijí. Podle svého založení je
nadšeně hltáme, zatracujeme nebo nad nimi ohrnujeme nos, ale stejně je čteme
– třeba i potají. A myslím, že
to tak bylo odjakživa. Je to
zvláštní, jak málo se témata
v časopisech pro ženy změnila, snad jen těch seznamovacích a sňatkových inzerátů ubylo. Internet je přece jenom silná konkurence.
Věra Pakostová
Při kramaření na půdě jsem z jednoho šuplíku vytáhla jakési staré noviny a už jsem je chtěla rovnou vyhodit,
když mě zaujaly krásné kolorované
kresby společenských šatů z 20let
minulého století. Bylo to lednové číslo Hvězdy československých žen a dívek z roku 1928. Zaprášené, lehce
potrhané a zažloutlé stránky, kterými
kdysi listovala moje babička. Odnesla jsem si je domů, očistila od prachu a jen tak zběžně prolítla. Nejdřív
jsem si chtěla jen oskenovat ty kouzelné módní obrázky, ale pak jsem se
s takřka vědeckým zájmem začetla.
Značná část – jak jinak – je věnována módě a nejen ženské. Článek
„Jak Maud obléká svého muže“ je
docela vtipná instruktáž, jak se má
oblékati gentleman – od ponožek
a podvlíkaček až po frak. S chutí
bych to dala povinně přečíst i těm
dnešním „gentlemanům“. Módní
kresby a fotografie jsou vesměs převzaty z pařížských časopisů a modelky jsou na nich stejně vyzáblé
jako ty dnešní. Pak si mohly československé paní a dívky přečíst třeba
články o zubním
kazu a jeho vzniku, jak nakrmit
miminko, o žárlivosti nebo o původu
jeptišek
(kupodivu prý je
jejich kolébkou
starý Egypt nebo
Tibet), jak zůstat věčně štíh-
lá nebo návod, jak najít spolehlivou
služebnou (možná využiju, občas by
se hodila). Taky si mohly podle podrobného návodu uvázat koberec
nebo si vyrobit vyšívanou pompadúrku. Taky jsem objevila analýzu, proč je na venkově nižší rozvodovost než ve městech, a úvahu
o tom, že tvůrčí práce je určena jen
mužům a ženy je k ní mají inspirovat
svou krásou a vytvářením potřebného zázemí. No, nevím, jestli by si to
autor F. M. troufl uveřejnit dnes.
Článek „Žena v příslovích“ mě také
trochu nadzvedl – téměř všechna
vybraná přísloví nejsou k ženám
zrovna lichotivá, třeba tohle francouzské: „Muž ze slámy váží právě tolik co žena ze zlata“. A pak že
Francouzi jsou galantní.
Velkou část prostoru však stejně jako
v dnešních časopisech vyplnily inzeráty všeho druhu, od komerčních až
po seznamovací. Hvězda československých paní a dívek z nich zcela
určitě taky žila. A co nabízely? Mazání na revma, omlazující krém EROS,
francouzský rýžový pudr, Strnadův
Pražský krém na boty, Maggi v kostkách, mýdlo Hellada a další prací
prostředky (samozřejmě, že všechny
jsou nejlepší), krém IDEAL na „krásné, pevné a bujné poprsí“ anebo zaručeně nejlepší a jedinečné nádobí
z nerezu. V některých inzerátech se
hledají pracovité služebné, v jiných
zase rodiče nabízejí své dcery bezplatně do lepších rodin jako pomocnice k dětem výměnou za společen-
ské vychování, případně za výuku cizího jazyka. Takže aur pair nejsou
žádná novinka.
Některé inzeráty vypovídají něco
i o tehdejší sociální situaci – třeba
tahle úpěnlivá prosba:
„Ferd. Pavlíček, dělník ve dvoře,
Stanoviska u Tišnova, Morava (vyhořeli) – 6 dětí, potřebují prádlo,
obuv, šatstvo.“
Tenhle je smutný i úsměvný zároveň:
„Ú.M.Š. ve Strýčicích prosí o pomoc pro své chudé žactvo. Děti běhají poklusem do školy, aby se zahřály, až i 2 hod cesty, po špatných
cestách. Nedostává se 7 chlap. a 6
dív. obleků, 7 párů botek, rukavice,
punč. a teplé prádlo.“
Ovšem lahůdkou jsou seznamovací a sňatkové inzeráty. Třeba tenhle:
„Do dobrého obchodu, hospodářství, úrodného, k lepší slečně neb
vdově kol 42 let, dobrého srdce,
přižení se nevinně rozvedený charakt. muž, nejlepších vlastností. Zn.
„40.000 Kč“.“
Jestli těch čtyřicet tisíc nabízí nebo
požaduje, to už jaksi ten výlupek
všech ctností neuvedl.
A máme tu i doklad, že čeští muži
tenkrát byli v zahraničí ceněni, napovídá to tenhle inzerát:
„Bohaté cizinky, zámožné dámy
z něm. říše hodlají se provdati. Informace ihned. Více než 1 000 děkovných dopisů. Prosí se o německou korespondenci.“
Jen mi trochu vrtá hlavou, proč to
uveřejnili v časopise pro ženy….
věra pakostová
2012/03
Nic nového pod sluncem /
Moc by mě ale zajímalo, jak dopadl
zamilovaný pán, který si dal tento
inzerát:
„Světle oblečenou světlovlásku, jedoucí min. čtvrtek odpol. vlečňákem čtrnáctky z Libně prosí člověk
vedle průvodčího, zda seznámení
možné. Zn. „Šedý zimník“.“
Jestlipak si ta slečna toho šedého
zimníku vůbec všimla… Třeba se
opravdu seznámili a byla z toho láska na celý život. Kdoví…
Nakonec jsem přečetla i tři romány
na pokračování s romantickými názvy Když láska počíná, Krásné sestry Deborské a Rozmarná seňorita.
Škoda, že mám jen jedno číslo; už
se nikdy nedozvím, jak to dopadlo
s krásnými sestrami Deborskými
nebo jak v románu „Když láska počíná“ pokračoval vztah mezi Milenou
a mladým mužem, který se, i když ji
horoucně miloval, v nějakém pominutí smyslů oženil s její matkou.
Nemáte náhodou někdo pokračování?
A ještě jeden dotaz:
Nevíte, kde se dá sehnat káva KULÍK? Prý je už 100 let nejlepší…..
22
Může se hodit
2012/03
poradna /inzerce
23
Nakupování přes internet
Internetové obchody umožňují pohodlný způsob nakupování z tepla domova a také tímto způsobem
pravděpodobně ušetříte. Výrobky
prodávané přes internet bývají obvykle o něco levnější než v kamenných obchodech, ceny se mohou
výrazně lišit i mezi jednotlivými eshopy. Najít nejlevnější online obchod pomůžou různé webové stránky srovnávající jejich nabídky (např.
www.heureka.cz, www.monitor.cz
atd.). Ale tak jednoduché to být nemusí. Můžete se totiž setkat také
s neseriózními či dokonce podvodnými prodejci.
Jak se vyhnout nástrahám nakupování přes internet?
• Působí na vás obchod věrohodně? Má vlastní doménu (tedy adresu v podobě www.nazevobchodu.
cz), nebo je umístěn jako subdoména na serverech typu strankyzdarma.cz?
• Plní prodejce svoji informační
povinnost? Z prezentace každého
e-shopu by měly být zřejmé tyto informace: obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo
dodavatele, sídlo právnické osoby
a bydliště v případě fyzické osoby,
údaj o zápisu v obchodním rejstříku
nebo jiné obdobné evidenci, včetně
spisové značky, pokud je přidělena,
a kontaktní údaje, zejména poštov-
ní adresa pro doručování, telefon,
případně e-mailová adresa. Kontakt
na ICQ či Skype sice může budit dojem dynamické a o zákazníky dbající firmy, samotný ale rozhodně nestačí. Živnostenská oprávnění můžete zkontrolovat např. v rejstříku
ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz), který vede Ministerstvo financí.
• Nápadně nízké ceny v porovnání
s konkurencí? Právě to je věc, bez
které se dnes žádný podvodný eshop snad neobejde.
• Platba předem či platba kartou
po internetu se obzvlášť na internetu stávají dvousečnou zbraní v rukou prodejců. Je-li to vaše první
zkušenost s daným prodejcem, prověřte si ho!
• Smluvní podmínky se hemží
smluvními pokutami za zrušení objednávky či nepřevzetí zásilky a jinými „libůstkami“? Rychle pryč.
Na co máte při uzavření smlouvy
přes internet právo
• Zboží rozbalit.
• Vyzkoušet, zda vám vyhovuje.
• Do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Lhůta začíná
běžet den následující po převzetí
zboží, končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne. Nejpozději poslední den lhůty je nutné odstoupení
doručit prodávajícímu, nikoliv pouze odeslat. Ideální je jej zaslat písemně a doporučeně s dodejkou,
platné je však i odstoupení zaslané
elektronickou cestou.
• Odstoupit od smlouvy můžete také, když zboží přijde poškozené, či v případě, kdy zboží rozbalíte
a vyzkoušíte. Audio a video nahrávky a počítačové programy lze vrátit
pouze v nepoškozeném originálním
obalu, vrátit nelze např. zboží upravené speciálně pro vaši potřebu.
• Do 30 dnů od doručení odstoupení obdržet od prodejce celou kupní
cenu plus náklady, které jste hradili za cestu zboží od prodejce k vám.
Netýká se případů, kdy je zboží spotřebitelem v mezidobí od převzetí do vrácení poškozeno. Taktéž nemusí být vrácena kupní cena v plné
výši v případech, kdy spotřebitel
zjevně věc užíval výrazně nad míru,
která v daném případě postačuje
k zjištění, zda mu dané zboží vyhovuje.
Jaké máte povinnosti při odstupování od smlouvy uzavřené přes internet
• Vrátit zboží v zákonné lhůtě.
• Hradit náklady za cestu zboží
od vás zpět k prodejci. Neplatí v případě, kdy i v rámci 14 dnů odstupujete od smlouvy proto, že doručené
zboží trpí vadami (např. zásilka dorazila poškozená, zboží je padělkem
či třeba má jinou barvu či velikost,
než jste si objednali aj.).
Čerpáno z publikace Můj (ne)přítel
počítač, který vydawww.dtest.cz
la Spotřebitelská
poradna dTestu.
www.dtest.cz
Poznejte svůj
počítač
Nejčastější
problémy
Navigace
internetem
Počítačová
bezpečnost
Nakupování
přes internet
Ergonomie
práce s PC
Můj (ne)přítel
počítač
Nabízím
Mobilní klimatizaci ORIEME. Stáří 3
roky, málo používaná. Původní cena
7 600,- Kč Nabízím za 2 500,- Kč.
Dá se používat i jako topení nebo
odvlhčovač.
zn (N30301)
Upeču pudinkově-máslové věnečky a ovocné košíčky v jakémkoliv
množství pouze za cenu provozních
nákladů. Domácí výroba z čerstvých
surovin. Cena za kus: 6,50 Kč.
Tel.: 602 170 986
zn (N30302)
Hledám
Hledám různé staré knihy, týkající
se her a kvízů pro dospělé.
zn (H30301)
Žena ve věku 73 let hledá přechodné, krátkodobé ubytování (1 až 2
noci), pro občasné přespání v Brně
a okolí. Cena do 200 á noc.
Tel.: 725 101 333
zn (H30302)
Soutěž o knihy
Ve spolupráci s Nakladatelstvím
JOTA, s. r. o. jsme pro vás připravili soutěž o knižní ceny. Stačí
jen odpovědět na soutěžní otázku a být mezi prvními třemi, kteří nám zašlou odpověď na [email protected]
zeny50.cz.
Soutěžní otázka: Která spisovatelka nám napsala do bulletinu
článek s názvem PARTNERSKÉ
DESATERO?
První tři autoři/autorky správných
odpovědí obdrží knihu
Siri Hustvedtové – Léto bez
mužů, kterou vydalo Nakladatelství JOTA.
Své odpovědi posílejte
do 30. září 2012.
prodám
Prodám levně oblečení po holčicce velikosti od 1 do 4 roků. Většina
oblečení je nakoupená v zahraničí,
nebo ve značkových obchodech. Je
velmi pěkné a skoro nové.
Tel.: 721 981 569
zn (P30301)
www.jota.cz
Čtvrtletník Bulletin Ženy50
zdarma vydává o. s. Ženy50
číslo 3/2012, září
Odpovědná redakorka:
Věra Janáková
Adresa vydavatele a redakce:
Anenská 10, Brno 602 00,
tel.: 547 246 485
e-mail: [email protected]
Grafická úprava a zlom:
Jan Janák
Uzávěrka vždy 31. srpna, 30.
listopadu, 28. února a 31.
května.
Bulletin Ženy50 (ani žádná
jeho část) nesmí být reprodukován a zveřejňován bez písemného souhlasu vydavatele a uvedení zdroje. Komerční využití je vyloučeno. Copyright © 2012 Ženy50, o. s.
Časopis je rozesílán automaticky členkám o. s. Ženy50
a zaregistrovaným odběratelům.
Články otištěné v Bulletinu
nemusí vyjadřovat oficiální
stanovisko redakce a vydavatele. Redakce si vyhrazuje
právo upravovat příspěvky.
Noví odběratelé si mohou
jeho odebírání objednat
na e–mailu: [email protected]
Vážení inzerenti.
Představujeme vám časopis, který je připravován speciálně pro ženy 50+. Tato věková kategorie žen, jak je známo, rozhoduje v 80 % případů
o nákupech a jistě bude pro vás zajímavé nabídnout těmto ženám své výrobky či služby. Vaše inzeráty mohou být přiřazeny k rubrikám:
zdraví a životní styl | krása a móda | bydlení | cestování | žena v současné společnosti | doporučujeme | může se hodit | žena a zdraví.
V reklamních plochách na celou stránku či 1/2 strany můžete zvolit formu redakčního článku.
Redakce časopisu Bulletin Ženy50+
Reklamní plochy – ceník
Komerční prezentace
Komerční prezentace
1/1
Komerční prezentace
1/2 (a)
Komerční prezentace
1/2 (b)
1/4 (a)
2012/03
Inzertní plochy
1/8 (a) = 48 x 73mm (š x v)
cena inzerátu 800,- Kč
1/8 (b) = 100 x 34,5 mm (š x v)
cena inzerátu 800,- Kč
1/4 (a) = 48 x 150 mm (š x v)
cena inzerátu 1 300,- Kč
1/4 (b) = 100 x 73 mm (š x v)
cena inzerátu 1 300,- Kč
1/2 (a) = 100 x 150 mm (š x v)
cena inzerátu 2 500,- Kč
1/2 (b) = 204 x 73 mm (š x v)
cena inzerátu 2 500,- Kč
1/1 = 249 x 210 mm (š x v)
cena inzerátu 4 900,- Kč
1/8 (b)
1/8 (a)
1/4 (b)
Slevy za opakování inzerce:
2 opakování – sleva 5 %
3 opakování – sleva 10 %
4 opakování – sleva 15 %
Vyšší počet opakování lze dohodnout
individuálně.
PODKLADY K INZERCI: Inzerce se přijímá v elektronické podobě ve formátech: Adobe
PDF, Illustrator EPS/AI, TIFF v rozlišení nejméně 150dpi. Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové podklady, loga). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování.
DALŠÍ INFORMACE: Mgr. Věra Janáková, tel.: 547 246 485, 732 348 993
e-mail: [email protected]
Korespondenční adresa: o. s. Ženy50, Anenská 10, 602 00 Brno
Sleva pro komerční inzerci členek o. s. Ženy50 je 20 % z ceny inzerátu.
24

Podobné dokumenty

EEE I AE IgИЙ И *3ЙИ И И И ЙgE ИEИiИЙИ

EEE I AE IgИЙ И *3ЙИ И И И ЙgE ИEИiИЙИ LÒloLoroLotr)LoLoLo|l)ro|r)torort)|r)()LorotJlloroltr,roroLorl)rotf)lotf)rf)torf)tf)'r) r r r r r - - r r r r - r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s r r r r r r r r r r r r t r r r...

Více

pdf

pdf dvě na rukávech a jednu vzadu na výstřihu. To ukazovalo důležitost blízkého spojení daimo s rodinou organizací. Tento styl se později rozšířil k obchodníkům, umělcům a mnoha dalším lidem, někde se ...

Více

zde

zde Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging EURAG-European Federation of Older persons Psychiatrické centrum Praha Českomoravská psychiatrická společnost

Více