Leden 2015 - Valašské Klobouky

Komentáře

Transkript

Leden 2015 - Valašské Klobouky
leden 2015
www.valasskeklobouky.cz
NOVÝ ROK
JAKO NOVÁ NADĚJE
Vážení spoluobčané, každý rok nám přináší
hodně radostného, prožijeme krásné chvíle,
podaří se nám něco vytvořit, najdeme úžasné
přátele, dosáhneme určitého cíle. Taky jsme
prožili zklamání, dostavily se zdravotní potíže,
rozbily se vztahy, o něž jsme se opírali. Náš
šťastný život závisí na tom, jak tyto události
umíme vstřebat, naše minulost nám dává
důležité poznání, čeho se vyvarovat, jaký postoj
vůči druhým zaujmout, na co se zaměřit, jakým
způsobem měnit v tom dobrém sebe i okolí. Jsou
to zkušenosti, ze kterých čerpáme, vynikající
vklad do nového roku.
Vstupujeme do roku 2015. Je to pro nás jako
čekání na dáreček pod vánočním stromkem.
Nevíme, čím nás překvapí, co nám přinese.
Tajemství, které se pomalinku den za dnem bude
poodhalovat. Vzhledem k dění ve světě i kolem
nás se tak trochu děsíme, jaká bude naše budoucnost. Jako by nedaleký výbuch muničního
skladu ve Vrběticích připomněl tuto nejistotu.
Chtěla bych vás však povzbudit, že přijdou situace, které opět obohatí náš život, které zasadí
nový kamínek do naší životní mozaiky.
K optimistickému novoročnímu začátku
můžeme přispět i my. Právě svými zkušenostmi
z minulých let, když se o ně rozdělíme s druhými,
když si navzájem dokážeme naslouchat, vnímat
se a nerazit si jen svou cestu. Myslet na toho
druhého s respektem, že je jiný, že má odlišný
www.valasskeklobouky.cz
názor a rozdílné potřeby. Lidé se v poslední
době uzavírají do sebe, protože se buď bojí odmítnutí, zranění, nebo že přijdou o práci, anebo
ze svých osobních zájmů, chtějí mít svůj pohodlný komfortní život, aniž by hleděli na ostatní.
A právě opak, myslet jeden na druhého, vede
ke společnému budování přátelských vztahů
a vytváření prospěšných společenských hodnot,
vede k tomu, že v našem městě se nám může
žít lépe, poklidněji. Společnými silami můžeme
vybudovat něco krásného, co udělá radost všem.
Přeji Vám, ať rok 2015 prožijete ve zdraví,
štěstí a lásce s lidmi, které máte rádi, ať máte
každý den důvod k úsměvu a ať máte radost
ze všeho, co děláte.
Eliška Olšáková
ZPRÁVY Z RADNICE
ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO 16. 12. 2014
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky:
 schvaluje prodej obecních pozemků parc.
č. 4379/8, 4379/11, 4379/12, 4379/13,
4379/14 a 4379/15 v k. ú. Valašské Klobouky (LV 10001),
 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jak již byla schválena usneseními Zastupitelstva města Valašské Klobouky č.
25/713/2014 dne 10. 9. 2014, jedná se o budoucí prodej části obecních pozemků parc. č. st.
124/4 a parc. č. 4395/1 v k. ú. Valašské Klobuky o výměře asi 13 m2 za kupní cenu ve výši
650 Kč/m2, přesnou výměru určí geometrický
plán, náklady na vyhotovení smlouvy, na vklad
do katastru nemovitostí a na zaměření geometrického plánu uhradí žadatel,
 schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti stezky a cesty, jak již bylo schváleno
usnesením zastupitelstva města č. 5/714/2014
ze dne 10. 9. 2014, jedná se o část pozemků
parc. č. 106/2 a 4553/1 v k. ú. Valašské Klobouky, znalecký posudek č. 4595-135/14 vypracovaným Ing. Ilonou Macháčovou stanovuje úplatu 60 Kč/m2/rok, přesná výměra užívané plochy bude určena geometrickým plánem,
náklady na vyhotovení smlouvy, na vklad do katastru nemovitostí a na zaměření geometrického plánu uhradí žadatel,
 neschvaluje prodej části pozemků parc.
č. 3435/5 a parc. č. 3434/5 v k. ú. Valašské
Klobouky (LV 10001),
 neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1001/2
v k.ú. Lipina (LV 10001) z důvodu toho, že předmětný pozemek je v dlouhodobém nájmu,
 schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi
městem Valašské Klobouky a členy sdružení
„Garáže – Luční“, předmětem smlouvy je prodej pozemků parc. č. st. 2128–2153 a podílů
(jedné ideální dvacetišestiny) k pozemku parc. č.
2045/12 v k. ú. Valašské Klobouky (LV č. 10001)
s přistoupením k věcnému břemeni – služebnosti, a to za cenu 100 Kč/m²,
 nesouhlasí s odkoupením nabízeného lesního pozemku parc. č. 1807/1 v k. ú. Valašské
Klobouky, neboť předmětný pozemek nepřiléhá k městským pozemkům,
 schvaluje kupní smlouvu mezi Zlínským
krajem a městem Valašské Klobouky ve výši
2 700 Kč,
 schvaluje členský příspěvek mikroregionu
Jižní Valašsko za rok 2014 ve výši 15 207 Kč
(3 Kč na obyvatele),
 schvaluje příspěvek ve výši 13 334 Kč Sdružení obcí mikroregionu Ploština na projekt „Putujeme po sakrální cestě v mikroregionu Ploština“,
 jmenuje členy finančního výboru takto: Jiří
Cmajdálka, Jana Raková, Daneš Janík, Antonín
Šuchma, Ludmila Susedíková a Jitka Zobačová,
 jmenuje členy kontrolního výboru takto: Karel Ptáček, Milan Vlček, Karel Šoman, Markéta
Straňáková, Martin Drábek a Barbora Ročáková,
 schvaluje rozpočet na rok 2015 příspěvkové
organizaci Mateřská škola Valašské Klobouky,
 schvaluje rozpočet na rok 2015 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže,
valašskokloboucký zpravodaj
 schvaluje rozpočet na rok 2015 příspěvkové
organizaci Valaškokloboucká poliklinika,
 schvaluje rozpočet na rok 2015 příspěvkové organizaci Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky,
 schvaluje rozpočet na rok 2015 příspěvkové
organizaci Základní škola Valašské Klobouky,
 schvaluje rozpočet města na rok 2015 takto:
Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy
61 382 tis. Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy
15 839 tis. Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy
912 tis. Kč
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Financování celkem
Zdroje celkem
27 206 tis. Kč
105 339 tis. Kč
18 572 tis. Kč
123 911 tis. Kč
Výdaje
Odd. 10 - Zemědělství, lesní
hospodářství a rybářství
Odd. 22 - Doprava
Odd. 23 - Vodní hospodářství
Odd. 31 - Vzdělávání
Odd. 33 - Kultura, církve
a sdělovací prostředky
Odd. 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
Odd. 36 - Bydlení, komunální
služby a územní rozvoj
Odd. 37 - Ochrana životního
prostředí
Odd. 39 - Ostatní činnosti
související se službami pro
obyvatelstvo
Odd. 43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení
Odd. 5X - Bezpečnost státu
a právní ochrana
Odd. 61 - Státní moc, státní
správa a územní samospráva
a politické strany
Odd. 63 - Finanční operace
Odd. 64 - Ostatní činnosti
25 tis. Kč
5 517 tis. Kč
545 tis. Kč
6 642 tis. Kč
9 130 tis. Kč
2 971 tis. Kč
8 887 tis. Kč
6 749 tis. Kč
677 tis. Kč
739 tis. Kč
1 781 tis. Kč
35 611 tis. Kč
2 728 tis. Kč
240 tis. Kč
Neinvestiční transfery grantové řízení, rada města
1 651 tis. Kč
Místní části
1 267 tis. Kč
Běžné výdaje celkem
85 160 tis. Kč
Kapitálové výdaje
38 751 tis. Kč
Výdaje celkem
nákovou a Ludmilu Obadalovou,
 schvaluje profinancování projektu „Kniha
spája – Mezinárodné čitateľské priateľstvo“
v celkové výši 4 532,80 EUR (90% dotace, 10%
vlastní prostředky),
 bere na vědomí rozúčtování nákladů města
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2013 a zároveň ponechává obecně
závaznou vyhlášku města Valašské Klobouky
č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
nadále v platnosti,
 schvaluje poskytnutí věcného daru (dětských stavebnic) školní družině Základní školy Valašské Klobouky v hodnotě 10 000 Kč,
 schvaluje přijetí odměn v celkové výši
40000 Kč za umístění na 1. místě ve sběru drobných elektrospotřebičů a na 2. místě
ve sběru tříděného odpadu v soutěži pro města a obce Zlínského kraje O keramickou popelnici 2014 a použití těchto finanční prostředků
na zbudování krytého přístřešku na sběrném
dvoře města Valašské Klobouky,
 souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 14 755 Kč, který věnuje Základní škole Valašské Klobouky pan Jaroslav Maňas jako příspěvek na úhradu sportovních kurzů (plavání,
lyžařský výcvik) pro žáky školy,
 souhlasí se zakoupením zánovního dětské
přibližovací lano (typ LPVE 1,5 – 100, stáří 4
roky, provozován 6 měsíců, délka 70 m, záruka 6 měsíců) od Mgr. Otakara Klímka za cenu
56 000 Kč (v ceně je doprava a postavení vleku;
původní cena 74 000 Kč), zastupitelstvo dále
souhlasí s jeho instalací na louce u Valašskokloboucké polikliniky (nad DPS) a s uhrazením
dalších nákladů na provoz tohoto zimního zařízení: kabel 4 000 Kč, revize připojení 800 Kč, náhradní lano 4 000 Kč, úprava terénu 3 000 Kč,
elektřina 80 Kč/den,
 souhlasí s vydáním dodatku Jednacího řádu
zastupitelstva, předmětem dodatku bude nové
znění § 4 odst. 3 takto: Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva města předkládá
navrhovatel prostřednictvím městského úřadu
tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů
přede dnem jednání zastupitelstva města jeho
členům, a to elektronicky na e-mailové adresy.
JARMEK DĚKUJE
ZA NÁVŠTĚVU I PODPORU
Třiadvacátý Valašský mikulášský jarmek je
za námi. Už od časného rána vítal řemeslníky,
účinkující i návštěvníky, lákal je na chutě i vůně,
nabídl ledaco pěkného ke koupení a spoustu
zážitků k zapamatování. A i když se zamračené počasí rozmýšlelo o dešťových kapkách, nakonec bylo k jarmeku shovívavé. Jaký tedy byl?
Plný srdečných a milých lidí, plný radosti i emocí a překypující výbornou atmosférou a silou lidových tradic.
„Za spolupořadatele Valašského mikulášského jarmeku bych velmi ráda vyjádřila poděkování
a uznání všem lidem, kteří letos jarmeku podali svou pomocnou ruku. Tak jako v předchozích
letech, i za letošním jarmekem se skrývá práce
stovek dobrovolníků, která je sice očím návštěvníků skrytá, ale bez níž bychom tak velkou událost vůbec nemohli uspořádat. Proto děkuji každému jednotlivci, který věnoval svůj čas a energii dobré věci,“ pověděla předsedkyně jarmekového organizačního výboru Pavlína Kolínková.
Velké poděkování náleží také všem návštěvníkům, protože i oni se na náladě jarmeku podílejí. „Když se setkáváme s usměvavými a spokojenými lidmi, je to největší ocenění pro každého z pořadatelů. Jarmek děláme především pro
lidi, a tak nás těší, když se jim u nás líbí a rádi
se vracejí,“ dodala předsedkyně. Organizátoři si
rovněž velice váží každé podpory a pomoci, kterou jarmeku prokazují další spolupracující organizace, partneři a sponzoři, a děkují za ni. Děkujeme všem, kteří finančně či materiálně podpořili 23. valašský mikulášský jarmek: město Valašské Klobouky; Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky; Valašskokloboucké služby; Groz- Beckert Czech, s.r.o. Dále pak Alfacentrum - Marie Masařová; Alois Šůstek - FARE - výroba obuvi; Anežka Slováková - Cukrárna a pivnice U Fandy; Bednářství - stolářství Josef Fryzelka; BELIT, spol. s r.o.; Bonum Commercium
- Mgr. Ivo Martínek; Dagmar Častulíková - KODEK; DOORS CZ, s.r.o.; Elektro Dana Staníková;
ETRON - Ing. Zbyněk Ritter; EUROCORP, s.r.o.;
EuroFire, spol. s r.o.; PhDr. František Sába, MPA;
Eva Strapinová – Fotoatelier; Františka Hlavič-
123 911 tis. Kč
 na základě voleb uskutečněných v obci Lipině jmenuje předsedou Osadního výboru Lipina PaedDr. Rudolfa Zabila a členy výboru:
MVDr. Zdeňku Gajdošovou, Bc. Blanku Ovesnou, Pavla Číže, Vladimíra Mlynárčika, Ing. Ludmilu Pulcovou a Štěpánku Chamajovou,
 na základě voleb uskutečněných v obci Smolina jmenuje předsedou Osadního výboru Smolina Františka Lišku a členy výboru: Josefa Fuska, Magdu Vaculínovou, Jana Sáblíka, Michala
Juřicu, Michala Drgu a Milana Vlčka,
 na základě voleb uskutečněných v obci Mirošov jmenuje předsedou Osadního výboru Mirošov Leoše Trčku a členy výboru: Ing. Františka Vaculčíka, Ing. Karla Běláka, Martinu Zele-
valašskokloboucký zpravodaj 2
www.valasskeklobouky.cz
leden 2015
ková – železářství; Galerie Marika - M. Slabíková; pan Hladký; CHVD Důbrava; JAL ELEKTRO,
s.r.o.; Jana Psotová; Jaroslav Nedavaška; Stanislav Šarátek; Jaromír Vítek, Hošťálková; JITAL
trafika - Ing. Jiří Cmajdálka; JOMAT - Josef Matyáš; Josef Fojtík; Karel Ginter – Elektro; Koloniál KOHOS, Francova Lhota; pan Kramár; Léčiva Trčková; MATEX – Eva Šerá; akad. sochař
Miroslav Zvonek; MODENA Věra Mrázová; MTM
Energy, s.r.o.; Nábytek BYTEX; Pavel Bureš – Knihy - známky – hobby; Pavel Hrabina – Sportovní potřeby; Pekařství Střelná, s.r.o.; Petr Šmotek – Oční optika; Petr Vaněk -Okna-dveře, s.r.o.;
Eva Kollmannová - Pletex, s.r.o.; Pneuservis Susedík; Poradenství Ing. Šuchma; Potraviny Macháč; Potraviny VAT Jolana Trnavská; Radek
Valčík – Řeznictví a jatky; Restaurace u nádraží – Dalibor Fojtů; Řeznictví Sukup, s.r.o.; Stanislava Sábová; Tomáš Kratochvíl; Mgr. Tomáš
Maňas – KOLEX; Zdeněk Hoffman – papírnictví.
Za užší spolupráci děkujeme mnoha spřízněným subjektům, zejména však Centru pro rodinu Valašské Klobouky, Českým drahám, ČSAD
Vsetín, Domu dětí a mládeže Valašské Klobouky, Charitě Valašské Klobouky, MAS Ploština,
Mateřské škole Valašské Klobouky, Městské
policii Valašské Klobouky, Městským lesům,
místní skupině Českého červeného kříže, Policii České republiky, Rodinnému centru Kaštánek, Římskokatolické farnosti Valašské Klobouky, sborům dobrovolných hasičů z Valašských
Klobouk, Lipiny, Mirošova a Smoliny, sdružení valašskoklobouckých výtvarníků, SOU Valašské Klobouky, Valašskoklobouckému podnikatelskému centru, Základní škole Valašské
Klobouky a Základní umělecké škole Valašské
Klobouky. Mediálními partnery akce byly: Český rozhlas Brno, Týdeník Jalovec a Valašské internetové noviny.
Spolupořadateli Valašského mikulášského
jarmeku jsou občanské sdružení Valašský jarmek, Český svaz ochránců přírody Kosenka, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, TJ
Sokol Valašské Klobouky, Národopisný soubor
Klobučan, Klub důchodců Valašské Klobouky,
Nadace Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium Valašské Klobouky, Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky a město Valašské Klobouky. Své síly znovu spojí při pořádání 24. ročníku Valašského mikulášského jarmeku, který
připadne na sobotu 5. prosince 2015. Už teď
se na něj můžete těšit!
Organizační výbor 23. VMJ
ZELÓWSKÉ ZVONKY
Na Valašském mikulášském jarmeku jsme
letos měli vzácnou návštěvu z našeho partnerského města Zelówa. Valašské Klobouky navštívil šestnáctičlenný soubor Zelówské zvonky, který prezentuje umění zvonkohry. Polský
soubor se představil na dvou koncertech v pátek a sobotu a sklidil velký a zasloužený ohlas.
Zvonkohra je pozoruhodná především precizní souhrou hráčů a rychlým střídáním zvonků
a také postavením hráčů ve skupině. Děkujeme našim přátelům za návštěvu a těšíme se
na další setkání.
Martin Janík, místostarosta
www.valasskeklobouky.cz
PROGRAM SPOLUPRÁCE 2015
Plošná podpora a granty na rok 2015
obrat
plošná
za rok 2013 podpora
MO Svazu tělesně postižených
16 133
3 500
Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách
81 790
10 000
MS Českého červeného kříže
212 107
15 000
Sdružení rodičů při ZŠ
468 225
15 000
ZO Českého svazu chovatelů
60 955
10 000
ZO Českého svazu včelařů
226 336
15 000
RC Kaštánek
1 081 159
15 000
Centrum pro rodinu Valašské Klobouky
262 674
15 000
Klub důchodců Valašské Klobouky
63 346
10 000
Občanské sdružení Klobučan
597 350
15 000
Občanské sdružení Musica Minore
241 560
15 000
Klub rodičů při Gymnáziu Valašské Klobouky
119 531
12 000
Výtvarné sdružení G, o.s.
19 528
3 500
Valašské sdružení Dúbrava
157 265
12 000
Sdružení valašskoklobouckých výtvarníků
44 000
7 500
ZO ČSOP Kosenka
1 489 267
15 000
Dechová hudba Dúbravanka
70 426
10 000
Sdružení přátel houslí
16 350
3 500
Dechová hudba Valaška
353 000
15 000
TJ Sokol
967 169
15 000
Jižní Valašsko
29 360
7 500
Psí sporty
750
3 500
Celkem
6 578 281 243 000
číslo
žadatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
hodnota
grant
projektu požadavek
12 000
8 000
6 000
70 000
27 000
24 000
25 000
12 000
10 000
61 160
25 960
14 000
40 000
28 000
10 000
24 500
17 150
10 000
43 900
30 000
21 000
nežádali o grant
36 500
21 000
10 000
90 000
30 000
25 000
nežádali o grant
16 000
11 000
6 000
80 000
30 000
10 000
nežádali o grant
44 000
30 000
10 000
98 500
30 000
27 000
42 000
30 000
vyřazen
25 000
16 000
10 000
34 000
20 000
0
nežádali o grant
45 000
30 000
16 000
21 000
14 700
8 000
217 000
Tradiční akce města 2015
číslo
1
2
3
žadatel
Valašský jarmek, o. s.
Valašské kumštování
TJ Sokol
Celkem
akce
Valašský mikulášský jarmek
Valašské kumštování
Běh naděje
částka
70 000
70 000
10 000
150 000
Příspěvek pro sportovní oddíly na rok 2015
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
žadatel
SK Aerobic
TJ Spartak Valašské Klobouky
FC Start Mirošov
HC Klobucké laviny
TJ Družstevník Ploština ve Smolině
Valašskokloboucký fotbal
TJ Sokol - florbal + ostatní
Orel jednota Valašské Klobouky
Klub lyžařů Valašské Klobouky
hala gymnázium
Celkem
obrat za rok 2013
podpora
34 096
405 000
44 000
88 315
82 000
55 000
855 095
X
35 100
5 000
330 000
30 000
20 000
40 000
5 000
100 000
15 000
10 000
23 000
578 000
valašskokloboucký zpravodaj
3
VZPOMÍNKA NA LÉTO:
SOUTĚŽ
MĚSTO V KVĚTECH
Na valašskokloboucké radnici vyhodnotili devátý ročník soutěže Město v květech. Posuzovaly se dvě kategorie, zaměřené na předzahrádky rodinných domů a okna či balkony bytových
a rodinných domů. Vítězkyně převzaly diplomy
a poukázky na nákup zahradnických potřeb.
„Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Svojí prací, tvořivostí a citem dělají naše město krásnější. Květinová výzdoba dokáže s předzahrádkami i okny hotové divy, prostředí je díky
ní veselejší a navozuje příjemnou náladu,“ řekl
k soutěži místostarosta Martin Janík. Přihlášené soutěžní zahrádky i balkony hodnotila pětičlenná porota, která se zaměřila zejména na jedinečnost, originalitu a sladění barev výsadby.
V kategorii „Předzahrádky rodinných domů“
získala první místo Jarmila Šomanová z Mirošova. Společné druhé a třetí místo patřilo Karle Čížové a Věře Hudkové z Valašských Klobouk. První místo v kategorii „Květinová výsadba balkonů
a oken rodinných a bytových domů“ náleží Markétě Pozlovské z Valašských Klobouk, opět společné druhé a třetí místo obsadily Zdenka Dohnanská ze Smoliny a Květa Ridošková z Klobouk.
Město Valašské Klobouky plánuje vyhlášení
soutěže i pro rok 2015. Přihlášku a podmínky
naleznou občané v některém jarním čísle Valašskoklobouckého zpravodaje i na webu města.
tm SNK
PODPOŘTE BĚŽECKÉ
TRASY V KLOBOUKÁCH
Pro milovníky běžeckých stop je připravena
možnost, jak podpořit jejich budování a udržování. Při čekání na první letošní sníh si mohou
občané pořídit speciální odznaky a samolepky,
jejichž koupí přispějí na náklady spojené s běžkařským sportem. Lyžařské trasy přímo ve měs-
valašskokloboucký zpravodaj 4
tě a v jeho okolí (okruh na stadionu, lačnovská
cesta, hřebenovka z Královce atd.) upravuje již
několik let město ve spolupráci s jednotou Orel.
Členové jednoty za dobrých sněhových podmínek žehlí a opravují stopy a na podzim loňského roku, spolu s dalšími dobrovolníky, proklestili některé úseky tradiční trasy do Lačnova.
„Obecní skútr na úpravu stop už není nejmladší a potřebuje stále více oprav. Náklady
na pohonné hmoty se také zvyšují. Předloňská
zima přilákala na běžky velké množství občanů,
proto jsme se rozhodli tento sport více podpořit,“ řekl místostarosta Martin Janík. „Pokud se
lidé zapojí a zakoupí si odznak nebo samolepku, mohou vzniknout i nové trasy,“ pokračoval
místostarosta.
Cenu odznaku a samolepky stanovila rada
města na 50 Kč za kus. Z této částky půjde
30 Kč na tvorbu a úpravu běžeckých stop. Odznaky a samolepky jsou k zakoupení v infocentru na náměstí. Novinkou bude zveřejnění zimních tras na internetu na portálu seznam.cz
v odkazu Mapy.
V současné době město připravuje také
projekt přeshraniční spolupráce se slovenskou
obcí Dohňany „Z Královce na Tlstú horu – pěšky
nebo běžky“. V plánu je vyznačení stezky spojující rozhledny nad oběma místy, zakoupení nového stroje na běžecké stopy, vydání speciální
mapy a zorganizování letního a zimního přechodu trasy.
tm SNK
STŘEŽENÍ VNĚJŠÍHO
PERIMETRU PŘEBÍRÁ
ARMÁDA
Zpráva Policie ČR k situaci ve Vrběticích k 15.
prosinci 2014 (k datu uzávěrky zpravodaje)
V pátek (12. 12.) večer kolem devatenácté
a třiadvacáté hodiny jsme z areálu muničních
skladů ve Vrběticích zaznamenali několik neřízených středně silných detonací. Po prvních explozích přivolal velitel zásahu policejní vrtulník,
který celý areál monitoroval ze vzduchu a pořizoval snímky pomocí termovize. Zjišťoval zejména, jestli vlivem detonací nedošlo ke vznícení rozházené munice. Výsledky ukázaly, že
k požáru nedošlo.
V neděli (14. 12.) nad ránem se z areálu
opět ozvaly dvě rány. Vzhledem k tomu, že nebyly provázeny dýmem ani světelným zábleskem, to s největší pravděpodobností nebyly výbuchy munice, nýbrž výstřely myslivce. Apelujeme tímto na všechny obyvatele okolních obcí,
kteří se účastní honů a lovů zvěře, při nichž
mohou zaznít jakékoliv zvukové projevy, aby
na linku 158 případně na speciálně zřízenou
linku 974 666 555 hlásili jednotlivé výstřely.
Od dnešního dne (15. 12.) přebírá kompletní střežení celého čtrnáctikilometrového perimetru Armáda České republiky, a to na několika desítkách stanovišť v počtu kolem 180
vojáků denně. Policisté ze speciálních pořádkových jednotek z krajských měst se podílejí
na střežení okruhu na dvou stanovištích. Pracují jako zákrokové skupiny v počtu 22 policistů a jsou připraveni vyrazit v případě podezření z porušení vnějšího perimetru, případně při
podezření ze spáchání jakéhokoli protiprávního činu. Zároveň budou nepřetržitě v obcích
Lipová, Haluzice a Vlachovice-Vrbětice hlídky
policistů, které budou dohlížet na bezpečí občanů. Celkem bude denně v areálu kolem padesáti policistů.
Všichni členové IZS budou pracovat v rámci společného řídícího centra, kde budou společně koordinovat složky policistů, záchranářů, hasičů a vojáků.
V okolí několika stovek metrů od skladu číslo 12, který explodoval 3. prosince, je rozházené velké množství munice a jejích úlomků.
Pyrotechnici proto společně s dvacítkou policistů vytvořili rojnici, která prohledává prostor
v okolí obcí Haluzice a Lipová tak, aby pro obyvatele obcí vyloučili riziko nenadálého výbuchu
rozházené munice.
Nprap. Monika Kozumplíková
„ADAPTAČNÍ KURZ“
PRO ZASTUPITELE
Adaptační kurzy nemusí být nutně doménou
pouze nově vznikajících školních kolektivů. Nebývá však zvykem, aby se podobný počin podařilo realizovat v prostředí neúprosných politických vyjednávání a třenic. Přesně k takovému kroku se odhodlala radnice města Valašské Klobouky ve čtvrtek 11. prosince 2014,
kdy se v nesmírně pozitivním prostředí Envicentra Vysoké Pole uskutečnilo pracovní setkání nově zvolených zastupitelů.
Dvoudenního kurzu se zúčastnilo celkem
17 z 21 členů městského zastupitelstva. Kurz
byl pracovně rozdělen do dvou odlišných částí. V první, teoretické části jsme byli seznámeni s právním minimem pro zastupitele (lektor
JUDr. Alois Hynšt) a s nejčastějšími nedostatky v práci zastupitelstva (lektory byli zástupci
www.valasskeklobouky.cz
leden 2015
MVČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy). Druhou část představovaly teambuildingové aktivity, organizované zkušenými pracovníky DIS Fryšták.
Pomineme-li cenné a praktické informace
o právech a povinnostech zastupitelů, zůstane
nejcennějším poznatkem z celého setkání vědomí, že za koláží nejrůznějších osobností lidí
a jejich rozdílných názorů a napříč věkem a profesemi lze vždy nalézt člověka ochotného pomoct, dohodnout se a spolupracovat.
Osobně bych chtěl poděkovat panu místostarostovi Ing. Martinu Janíkovi za odvahu toto setkání uspořádat, všem přednášejícím za fundovaný výklad a lektorům zážitkové pedagogiky
z Fryštáku za promyšlený, nenásilný a zábavný
program. Také děkuji všem svým kolegům, zejména těm zkušeným politickým „matadorům“,
za altruistický přístup k nám nováčkům ve všech
týmových aktivitách. V neposlední řadě si poděkování a pochvalu zaslouží všichni pracovníci, kteří se starali o naše pohodlí a vytvářeli příjemnou a přátelskou atmosféru.
Doufám, že strom přátelství, který se nám
podařilo v Envicentru zasadit, ponese své ovoce
nejméně po celé čtyřleté volební období a z jeho
„plodů“ budou mít největší prospěch všichni
obyvatelé Valašských Klobouk a přilehlých obcí.
Za zastupitelstvo Mgr. Jiří Dohnal
(organizátor adaptačních kurzů
na ZŠ Valašské Klobouky)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ
Zvememe všechny obyvatele sídliště Palackého na veřejné projednání probíhajících stavebních úprav akce „Revitalizace sídliště ulice Palackého – Valašské
Klobouky“, a to ve středu 14. 1. 2015
v 15.00 (před potravinami Macháč).
Stavební práce jsou v polovině a je stále prostor se vyjádřit například k umístění
sušáků na prádlo, orientaci parkovacích
stání a dalším drobným úpravám.
Jste všichni srdečně zváni.
ZMĚNA PROVOZNÍ
DOBY SBĚRNÉHO DVORA
1. 4. – 31. 10. (letní provoz)
PO 8.00–11.30
12.30–17.00
ÚT 8.00–11.30
ZAVŘENO
ST ZAVŘENO
12.30–17.00
ČT ZAVŘENO
PÁ 8.00–11.30
12.30–17.00
SO 8.00–11.30
12.30–17.00
NE ZAVŘENO
1. 11. – 31. 3. (zimní provoz)
PO 8.00–11.30
12.30–15.30
ÚT 8.00–11.30
ZAVŘENO
ST ZAVŘENO
12.30–15.30
ČT ZAVŘENO
PÁ 8.00–11.30
12.30–15.30
SO 8.00–11.30
12.30–15.30
NE ZAVŘENO
www.valasskeklobouky.cz
ZEPTALI JSTE SE
Bylo by možné, aby se Palackého ulice
na zimu trochu uklidila (železo, pořezané větve), aby se dalo provizorně parkovat?
V posledním prosincovém týdnu byly provedeny v rámci možností úklidové práce komunikace a celého sídliště. Materiál byl přemístěn
tak, aby na plochách určených k parkování bylo
umožněno bezpečně odstavovat vozidla. Vzhledem k tomu, že začátkem měsíce ledna ještě
dojde ke kácení některých stromů, budou větve odvezeny kompletně, předpokládaný termín
odvozu bude druhý týden měsíce ledna. Větve
budou zpracovány štěpkovacím strojem s následným prodejem materiálu.
Zůstanou na konci ulice plechové garáže?
Nevzniklo by místo nich další místo na parkování?
Město vstoupilo do jednání s majiteli garáží, kteří budou vyzváni k odstranění těchto nevzhledných garáží, stojících na pozemku města. Na uvolněném prostoru předpokládáme další parkovací místa.
A co ty staršlivé přístřešky na popelnice?
U většiny domů jsou velké kontejnery, přístřešky nejsou třeba.
Přístřešky na popelníce budou v rámci stavby odstraněny, budou vybudovány nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby, které budou
sloužit k umístění popelnic nebo velkoobjemových kontejnerů.
Proč nebyli občané Lipiny při výbuchu druhého muničního skladu informováni o situaci
rozhlasem? Bylo by možné, aby občané místních částí slyšeli hlášení městského rozhlasu
současně s občany města? Jistě by i oni rádi
věděli, co se ve městě děje a bude dít.
Děkuji Vám za upozornění, já jsem byla přesvědčena o tom, že se 3. 12. hlásilo ve všech
našich obcích prostřednictvím informačního
varovného a vyrozumívacího systému, který je
k tomuto účelu (krizové situace) zřízen. Po prověření dotazu bylo zjištěno, že byl chybně zadán
kód lokality a že zpráva od nás byla postoupena, ale nebyla v obci vyhlášena, za což se dodatečně omlouváme. Co se týká dalšího dotazu,
sděluji, že v současné době není systém hlášení propojen a nebyl dosud požadavek, aby hlášení komerčního typu (prodeje apod.) bylo hlášeno i na obcích. Hlášení v obcích je v kompetenci předsedů osadních výborů.
Mgr. Eliška Olšáková, starostka
Bylo by možné opravit spojovací chodník
mezi drogerií Teta a ulicí Čs. armády? Je v dost
hrozném stavu...
Tento průchod je v soukromém vlastnictví
paní Anny Andersové, která předběžně s opravou souhlasila, ale z důvodu chystané přístavby
k budově drogerie se záměr prozatím nerealizoval. Podle vyjádření majitele by se ale o přístavbě mělo v nejbližší době rozhodnout, poté by se
oprava chodníku v roce 2015 mohla ve spolupráci s městem provést.
Najde se v roce 2015 finanční částka
z rozpočtu města na rekonstrukci budovy
TJ Sokol? Budova sice patří Sokolům, ale ti
se zapojují do všech aktivit kulturního života ve městě, i když jsou to většinou lidé
staršího věku. Sokol slouží všem občanům
a bude i nadále.
Oprava této budovy se bude pohybovat v řádech desítek miliónů korun. Je zde zapotřebí neodkladně vyměnit střechu a krytinu, objekt zateplit, vyměnit okna, elektroinstalaci, vodoinstalaci, zrekonstruovat sociální zařízení atd. Město
nemá ve svém rozpočtu takovouto částku. Sokolům se snažíme přispívat pomocí grantového řízení na provoz a dále například pomáháme s drobnými opravami (vyspravení jam na dvoře, montáž venkovního osvětlení atd.). S čím bychom ale mohli pomoci, je nalezení vhodného
dotačního titulu a příprava žádosti o dotaci tak,
aby TJ Sokol nemusel platit celou rekonstrukci
z vlastních prostředků.
Cesta k vlaku: časté místo na venčení
psů a nikde poblíž není koš na sběrný sáček
na psí výkaly...
Koše na psí výkaly jsou umístěny u laviček zhruba v polovině kopce na nádraží. Další koš je přímo u nádraží. Papírové sáčky jsme
na koše přestali umisťovat záměrně, protože byly
vždy rozházené kolem. Přistoupili jsme k tomu,
že každý, kdo zaplatí poplatek za psa, obdrží
sadu sáčků, aby mohl po svém čtyřnohém příteli uklidit. V příštím roce chceme doplnit ještě další koš do spodní části chodníku k potůčku. Pokud byste měli jiný tip na konkrétní místo, ozvěte se prosím.
Potůček, který stéká do Klobučky u lávky
na nádraží: bylo by fajn ho udržovat. Plocha
kolem bývá často ponechána ladem a je to
škoda, protože je to krásné místo k odpočinku
(nejen) pro starší spoluobčany, jdoucí na vlak.
Tuto plochu jsme letos přidali do pasportu
zeleně, takže od příštího roku začne být třikrát
ročně sečena. Plochy kolem laviček vysypeme
drtí, a jak bylo zmíněno výše, na jaře doplníme
odpadkový koš.
Ing. Martin Janík, místostarosta
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenská kronika je zveřejňována v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů.
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
MĚSTA
Pavel Štěpančík, Valašské Klobouky
Finanční dar při narození dítěte je 2 000 Kč
a bude rodičům vyplacen při předložení rodného listu dítěte na Městském úřadě Valašské
Klobouky, odbor matriky a evidence obyvatel.
Pro rok 2015 byly stanoveny pevné termíny
vítání občánků: 14. únor, 13. červen, 19. září
a 12. prosinec.
valašskokloboucký zpravodaj
5

K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
BLAHOPŘEJEME
NOVOMANŽELŮM
Odešel jsi neznámo kam,
vzpomínka na Tebe
zůstala v srdci nám.
Taťáně a Davidu Kocourkovým, Valašské Klobouky
ROZLOUČILI JSME SE
S NAŠIMI SPOLUOBČANY
Anna Ptáčková, 80 let, Lipina
Miroslav Martinka, 61 let, Valašské Klobouky
Josef Šenkeřík, 59 let, Valašské Klobouky
Anežka Petrů, 89 let, Valašské Klobouky
VZPOMÍNÁME
2. ledna 2015 uběhl jeden rok od úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Sáblíkové.
Všem, kdo vzpomenou, děkujeme.
Rodina

Rozdával jsi pokoj i radost,
srdce jsi nosil na dlani,
ale Bůh si Tě pozval k sobě a my zůstali.

Dne 7. ledna 2015 uplyne 15 let ode dne,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Trčálek.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Dne 20. ledna 2015
to bude pět let od úmrtí
pana Františka Sáblíka
ze Smoliny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Dne 29. ledna 2015
uplyne devět let od úmrtí
naší drahé maminky,
paní Ludmily Šeré.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Dne 10. ledna 2015
uplyne 25 let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička,
paní Anna Červenková.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.


Očím ses ztratila,
ale v srdcích zůstaneš navždy…
Kdo ji znal, ten vzpomene.
Kdo ji měl rád, nezapomene.
Dne 22. ledna 2015
by oslavila své 60. narozeniny
naše sestra, švagrová a teta,
paní Maruška Maňasová.
Dne 13. prosince tomu
bylo 38 roků od chvíle,
kdy nás navždy opustila.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
valašskokloboucký zpravodaj 6
Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.
Oči se zavřely, zůstala vzpomínka
na slůvko nejhezčí – maminka.


Dne 29. ledna 2015 uplyne jeden rok
od chvíle, co nám krutá nemoc navždy
vzala naši milovanou maminku, manželku,
babičku a prababičku,
paní Irenu Baklíkovou.
Ani potok slz ještě
neodnesl bolest, smutek a žal nad její
ztrátou. Současně děkujeme za vzpomínku
jejím přátelům a známým.
Rodina Baklíkova, Dittrichova
a Důbravova
Dne 24. ledna 2015
vzpomeneme 15. výročí smrti
pana Josefa Vaculčíka.
Kdo jste ho znali,
věnujte tichou
vzpomínku spolu s námi.
Děkuje rodina Vaculčíkova.
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkujeme všem přátelům a známým, kteří přišli doprovodit na poslední cestě
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka,
pana Miroslava Martinku.
Děkujeme za projevy účasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina
TERMÍNY PRO
UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ
V ROCE 2015
Ve Valašských Kloboukách rada města
svým usnesením stanovila dobu k uzavírání
manželství, a to každou první sobotu v měsíci
od 9 o 16 hodin. Pro letošní rok se jedná o následující termíny: 3. leden, 7. únor, 7. březen,
4. duben, 2. květen, 6. červen, 4. červenec, 1. srpen, 5. září, 3. říjen, 7. listopad
a 5. prosinec. V ostatních termínech (v jinou
než první sobotu v měsíci, nebo v pracovní den)
je obřad zpoplatněn částkou 1 000 Kč. V případě, že je manželství uzavíráno na jiném vhodném místě, tj. mimo obřadní síň a zahradu radnice, zaplatí snoubenci rovněž částku 1 000 Kč.
Výše poplatku je stanovena zákonem o správních poplatcích.
www.valasskeklobouky.cz
leden 2015
ZPRÁVY ZE ŠKOL
POZVÁNKA NA BESEDU
O ŠKOLNÍ ZRALOSTI
Mateřská škola a Základní škola Valašské Klobouky
ve spolupráci s psycholožkou
Mgr. Markétou Šobáňovou pořádají ve středu 14. ledna 2015 ve 14.30
v budově mateřské školy (třída Hvězdiček,
vchod „A“) besedu o školní zralosti. Najdeme zde odpovědi na otázky týkající se vstupu do ZŠ, školní připravenosti i možnosti odkladu školní docházky. Zveme všechny rodiče dětí, které půjdou letos k zápisu
do prvních tříd.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘEŠÍ
BEZPEČNOST ŽÁKŮ
PŘI CESTĚ DO ŠKOLY
vržených opatření zlepšila bezpečnost pohybu
osob při cestách do školy. Dnes je v okolí školy mimořádně vysoký pohyb aut, prakticky neexistují žádné parkovací plochy a v hustém provozu aut a autobusů procházejí žáci po komunikacích, na nichž nevedou žádné chodníky,“ popsal význam studie ředitel základní školy Karel
Ptáček. „Rada města od nás obdržela odborný
výstup, který se zabývá komplexním řešením
problémové dopravní situace. Získala tak vodítko a směr, kterým se může při realizaci nápravných opatření řídit,“ dodal.
Výstupy projektu označily několik míst, která
jsou vlivem hustoty dopravy či chybějících přechodů nebo chodníků potenciálně nebezpečná. Riziko vážné nehody se například ukázalo
jako reálné na křižovatce ulic Školní a Dlouhá,
kde studie navrhuje zpomalovací zvýšení vozovky a vybudování parkovacího stání pro 40 aut
mimo prostor křižovatky.
Dalším kritickým bodem je křižovatka ulic
Dlouhá a Sušilova, kde se ve velmi malém prostoru setkávají auta a chodci. Tady je navržena výstavba nového chodníku, odklonění trasy
pěších mimo auta a také zobousměrnění jiné
komunikace ke škole, aby se v ulici Sušilova
provoz snížil. Bude to ulice Školní od křižovatky u základní školy po ulici Cyrilometodějskou.
„Třetí nejzávaznější problém je na celé ulici Dlouhá, kde chybí chodník a pěší se pohybují po vozovce. Studie zde navrhuje nový chodník na celé horní straně: od Starého města až
po učitelskou bytovku,“ jmenoval některé z nejpalčivějších dopravních otázek ředitel školy.
Dílčím cílem projektu bylo motivovat rodiče
a děti, aby před automobilovou dopravou do školy upřednostnili pěší chůzi nebo jízdu na kole.
Jako první z řady opatření proto vznikl přístřešek pro kola, na nějž přispěla dotací 35 tisíc korun nadace Partnerství, 60 tisíc poskytlo město Valašské Klobouky. Jiná opatření už zůstávají v režii města. To letos dokončilo některé
nové přístupové chodníky ke škole za několik
set tisíc korun a připravuje další etapu úpravy
komunikací pro rok 2015. Realizuje také projekt Bezbariérové město, díky kterému odstraňuje z hlavních tras po městě překážky pohodlného pohybu chodců, hendikepovaných i maminek s kočárky, a začalo se i se stavbou páteřní cyklostezky.
„Děkuji řediteli školy Karlu Ptáčkovi za sběr
a dodání materiálů pro studii. Jsme za vznik celého projektu velmi vděční, protože nám ušetří
spoustu práce s hledáním řešení špatné dopravní situace kolem obou škol. Teď nás čeká realizace, ale předně nalezení způsobu financování,“ doplnila starostka Eliška Olšáková.
Projektu „Cesty ke škole? Pěšky, nebo
na kole!“ se škola a s ní i žáci věnují už od letošního jara. Za tu dobu realizovali celou řadu
aktivit, kterými měřili, zjišťovali a hlídali dopravní situaci ve městě. „V červnu jsme dokonce vyhlásili akci Dva dny bez aut, kdy všichni naši zaměstnanci i žáci měli nahradit automobilovou
dopravu do školy chůzí, jízdou na kole, koloběžce či kolečkových bruslích. Setkala se s ohlasem
a doufáme, že další léta bude počet nemotorizovaných větší,“ vyjádřil ředitel.
tm LZ
DOBROČINNÝ BAZÁREK
Když se zeptáte našich dětí, co by si přály
k Vánocům, většina odpoví mobil, tablet, počítač nebo oblečení. Děti v Indii a jiných rozvojových zemích odpovídají jinak. Jejich největším přáním je chodit do školy, protože vzdělání
je cesta k lepší budoucnosti a životu bez obav
z toho, že nebudou mít co jíst nebo kde spát.
A nám se jeden takový sen díky vám a vašim příspěvkům daří plnit. Na letošním bazárku
organizovaném při dnu otevřených dveří jsme
získali 11 870 korun, což postačí na financování školného, jídla a zdravotní péče pro naši
kamarádku z Indie na dva roky a ještě zbude
i na malý vánoční dárek.
Žáci Základní školy Valašské Klobouky budou v budoucnu chodit do školy a ze školy bezpečněji. Pomoci by k tomu mělo řešení kritických dopravních problémů, na něž poukázala
nová studie zpracovaná školou v rámci projektu
„Cesty ke škole? Pěšky, nebo na kole!“, financovaná díky projektu nadace Partnerství. Studie
odhalila nebezpečná místa při přecházení, absenci přechodů pro chodce i celých úseků chodníků, lokality s vysokým nebezpečím kolize aut
a chodců i nedostatek parkovacích míst v blízkosti školy. Koncepce byla předána Radě města Valašské Klobouky ve středu 26. listopadu.
„Cílem celého projektu bylo řešit kritickou
dopravní situaci kolem základní školy a vytvořit dopravní studii, která by prostřednictvím na-
www.valasskeklobouky.cz
valašskokloboucký zpravodaj
7
Říká se, že největší hodnotu mají vlastnoručně vyrobené dárky. Nejen proto, že každý
je originál, ale také proto, že do něho dáváme
část sebe a že při jeho výrobě myslíme hlavně
na to, jak udělat někomu radost. My a všichni
naši spolužáci, včetně dětí z MŠ Drnovice, které
se k nám pod vedením paní učitelky Pavly Machů připojily, bychom si moc přáli, aby naše výrobky byly právě takové.
Mgr. Věra Vyoralová
VŮNĚ S PŘEKVAPENÍM,
ŠIKOVNOST A OBDIV
Bc. Blanka Ovesná, mistrová odborného výcviku SOU Valašské Klobouky, přijala pozvání
a přišla za děvčaty z 8. A a 8. B do volitelného
předmětu Domácnost. Připravila si pro ně sladkou pochoutku: flambované palačinky s ovocem
a šlehačkou. Děvčata si s její pomocí sama připravila palačinku včetně voňavého caffé latte.
Děkujeme paní Ovesné a paní Bartošové, taktéž mistrové odborného výcviku SOU Valašské
Klobouky, a těšíme se na další příjemná setkání.
Mgr. Ingrid Olšarová
DÁREK NA UKRAJINU
li kouzelný klíček k truhle, kde byl poklad uložen – Slabikář a malá odměna. Všem dětem se
podařilo pěti klíči truhlu odemknout a do školy se vracely plny očekávání, co je v nové knize
čeká. Hned si v ní s chutí listovaly a prohlížely
obrázky. Chtěli bychom poděkovat paní knihovnici Jařabové za přípravu i pohoštění a Ivě Červenkové za výrobu rekvizit. Na práci se Slabikářem se už moc těšíme!
Učitelky 1. tříd
CESTA DO PRAVĚKU
Vánoce jsou obdobím splněných přání, a proto jsme se v 9. C rozhodli splnit vánoční sen
ukrajinským dětem, které žijí v dětských domovech, a vykouzlit tak úsměv na jejich tvářích…
Něco o 9. C: Jak víte, jsme boží, a proto nás
paní učitelka Kokrhelová nemusela vůbec přesvědčovat o užitečnosti této akce. A jak to probíhalo? Přinášeli jsme do školy peníze i drobné dárečky… A pak už paní učitelka s paní Naňákovou obcházely snad všechny kloboucké
obchody a nakupovaly pro dvanáctiletého Nestora a třináctiletou Natálii, které jsme oblékli
od hlavy až k patě. Poté nastal den D: společně jsme dárky zabalili a čekali na oficiální předání řediteli Charity Valašské Klobouky. Nebyli jsme jediní, kdo z naší školy odeslal vánoční balíček. Nás božích je tu víc: paní Vyoralová,
Červenková, Naňáková, Kokrhelová. Děkujeme
paní učitelce Kokrhelové, že nám pomohla tuto
akci zorganizovat.
Kolektiv žáků 9. C
SLAVNOST SLABIKÁŘE
V 1. TŘÍDÁCH
Začátek prosince se stal svátkem všech
našich prvňáčků. Dostali totiž svoji první školní knihu – Slabikář. Získat ho však nebylo jednoduché. Královna Slabikářů jim zadala pět
úkolů, které museli splnit. Za každý úkol získa-
valašskokloboucký zpravodaj 8
Žáci 6. ročníků a 7. A se konečně dočkali divadelního představení v Městském divadle Zlín,
které je velmi zaujalo a hlavně pobavilo. Cesta
do pravěku je prvním ze série světově uznávaných filmů režiséra Karla Zemana z roku 1955.
Čtveřice chlapců – Petr, Jirka, Toník a Jenda – se
na pramici vydá proti proudu řeky času na fantastickou výpravu do pravěku Země. Na své
objevné plavbě poznávají klima a ekosystémy
Země, pravěká zvířata i rostlinstvo a zažijí nejedno dobrodružství. K zajímavostem patří, že
během návštěvy České republiky v roce 1993
vyjádřil Steven Spielberg, tvůrce Jurského parku, úžas nad tím, jak mohl Karel Zeman vytvořit takový snímek již v roce 1955.
Mgr. Ingrid Olšarová
TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA
V pátek 5. 12. jsme připravili pro děti 1. stupně tvořivou dílnu, při níž si mohly vyrobit krásný vánoční dárek pro své blízké: vánoční hvězdu, nebo záložku z korálků do knihy. Paní Petra Novosádová, která se sama výrobou šperků
z korálků zabývá, připravila pro děti „polotovary“, které už děti dokončily podle vlastní fantazie. Paní Novosádové děkujeme za přípravu materiálu, trpělivost a odborné rady, kterými děti
při práci vedla.
Mgr. Radka Dohnalová
ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH
 „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj.“ To
bylo téma 44. ročníku školního kola dějepisné
olympiády, která proběhla na naší škole v úterý 11. listopadu 2014. Tematickým zaměřením
letošního ročníku byla vojenská historie. S nelehkým zadáním se popralo 13 nejlepších dějepisářů z 8. a 9. ročníků, nejlepšího výsledku dosáhli Daniel Mikš z 9. A a Karel Bělák z 8. C.
 Do you know our world well? To je název
soutěže, která proběhla 12. listopadu na ZŠ
v Horní Lidči a které se zúčastnilo celkem 47
žáků z Horní Lidče, Valašských Klobouk, Brumova-Bylnice a Nedašova. Naši školu repezentovalo deset soutěžících z 8. A a 8. B. Stejně
jako minulý rok, i letos si naši žáci vedli výborně. Karel Bělák z 8. B obsadil 1. místo a Marie Kolajová, rovněž z 8. B, místo 3. Celkově se
na prvních deseti místech objevila jména sedmi žáků naší školy, kterým děkujeme za výbornou reprezentaci.
 Ve slavičínské základní škole je již dlouholetou tradicí uzavírat kalendářní rok velmi populárním a kvalitně obsazeným turnajem ve skoku
vysokém – Vánoční laťkou. I přes velkou konkurenci okolních moravských i slovenských škol
se naši žáci dokázali skvěle prosadit a obsadili
tři druhá a jedno třetí místo: Veronika Ovesná,
Dan Mišo a Tomáš Procházka vybojovali 2. místo a Veronika Kovalčíková 3. místo.
 Střední odborná škola Luhačovice vyhlásila
2. ročník literární soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
s názvem Utíkej! Rychle utíkej! Žáci vymýšleli
dobrodružné, často až hororové příběhy a tvořili zajímavé básně. Soutěž jsme obeslali 30 nejzdařilejšími pracemi a čekali na verdikt skutečně odborné poroty, ve které zasedli také známí
spisovatelé Jan Cimický a Jiří Žáček. Soutěž si
získala své příznivce, protože se sešlo 85 textů z 21 škol. K slavnostnímu vyhlášení výsledků a předání cen byly pozvány Tereza Šimarová
z 8. B, která obsadila 3. místo, a Julie Šmatlová z 9. C , která obdržela čestné uznání a cenu
poroty. Obě žákyně byly autorkami velmi sugestivních básní. Děkujeme a přejeme další literární úspěchy.
EXKURZE
 V pátek 14. listopadu 2014 se vypravili žáci
5. tříd na exkurzi do hvězdárny ve Valašském
Meziříčí. V areálu hvězdárny si prohlédli starou hvězdárenskou kupoli s původními přístroji, kupoli s dalekohledy na pozorování Slunce,
venkovní model sluneční soustavy a meteoro-
www.valasskeklobouky.cz
leden 2015
logickou stanici. Druhá část programu probíhala v promítacím sále, tvořila ji prezentace o naší
sluneční soustavě. Žáci si vyposlechli množství
odborných a zajímavých informací.
 V pátek 21. listopadu se v Brně 12 žáků 9.
ročníku zúčastnilo zajímavé a naučné výstavy
o lidském těle BODIES REVEALED. Jedná se
o dosud největší a nejpodrobnější výstavu tohoto zaměření, která byla v České republice instalována. Průvodcem po výstavě byla studentka medicíny, která odhalila našim žákům lidské
tělo v celé jeho složitosti i kráse. V devíti galeriích jim komentovaná prohlídka umožnila podrobný trojrozměrný pohled hluboko do všech
systémů lidského organismu.
 Jako každoročně, i letos jsme uspořádali oblíbený zájezd do adventní Vídně pro žáky druhého stupně. Město na Dunaji přitahuje turisty celého světa po celý rok, ale v době vánoční
výzdoby a adventní pohody je Vídeň okouzlující.
Zhlédli jsme nejenom krásně vyzdobené a osvícené ulice historického jádra města se zastávkou u Dómu sv. Štěpána a Hofburgu, ale také
světoznámé vánoční trhy před radnicí spolu s Ježíškovými dílnami – stanovišti s nabídkou rukodělných prací určených pro děti. Velmi zajímavé
bylo i přírodovědné muzeum, kde nás zaujala
hlavně interaktivní expozice pravěku.
PaedDr. Jiřina Kokrhelová,
Mgr. Marcela Charvátová
RODILÁ MLUVČÍ
VE VÝUCE ANGLIČTINY
V listopadu obohatila výuku angličtiny milá
a energická Američanka Aubrey Beck. Studenti
se dozvěděli více o její domovině – státu Colorado – a o školském systému ve Spojených státech. Praktické ukázky výslovnosti některých anglických hlásek příjemně odlehčily průběh celé
přednášky a závěrem měli studenti možnost
klást otázky na různá témata.
DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ
GYMNÁZIÍ V CHEBU
Dne 20. listopadu pořádalo Gymnázium
Cheb dějepisnou soutěž pro gymnázia z Česka i Slovenska, znalostní klání, které nemá široko daleko obdoby. Pod záštitou politiků, nezávislých sponzorů i s podporou měst se mohl
uskutečnit již XXIII. ročník této dokonalé akce.
Trojčlenný tým našeho gymnázia ve složení Petr
www.valasskeklobouky.cz
Šuráň, Ondřej Holba (oba ze 4. G) a Lukáš Vaněk (3. G) byl veden s maximální pílí a důsledností Mgr. Jaroslavou Machalovou. Po dlouhodobé a vyčerpávající přípravě jsme ve středu
19. listopadu vycestovali do Františkových
Lázní, kde nás organizátoři ubytovali. Cesta
se nesla ve znamení úmorného, avšak efektivního zkoušení. V den konání soutěže jsme
byli naplněni ambicemi a pozitivními pocity
z míry našich vědomostí. Měli jsme dva cíle,
a sice být jedničkou ve Zlínském kraji a umístit se alespoň v první čtvrtině zúčastněných.
Obě mety se nám nakonec podařilo splnit. Ze
75 týmů ten náš obsadil 18. místo. Naše vědomosti bohužel na všechny otázky nestačily.
Získali jsme však obrovský přehled, který, jak
doufám, jednou zúročíme. Těmito řádky bych
chtěl nejen informovat veřejnost, ale zároveň
poděkovat, a to zejména Mgr. Machalové, která věnovala přípravě spoustu osobního času
a energie. Dále bych vyzdvihl podporu vedení
našeho gymnázia a také organizátory soutěže,
jmenovitě Mgr. Stuláka, který dokázal vytvořit
tak monumentální dílo…
Ondřej Holba
UNIVERZITNÍ OLYMPIÁDA
V ANGLICKÉM JAZYCE
I letos byli studenti gymnázia ve Valašských Kloboukách pozváni, aby v rámci Univerzitní olympiády prezentovali vybraná témata na akademické půdě UTB. Student čtvrtého
ročníku Dominik Dočkal upoutal pozornost odborné poroty jak zvoleným tématem, tak i úrovní své angličtiny a mezi silnou konkurencí obhájil ve finálovém kole třetí místo. Blahopřejeme k úspěchu!
MÉ DOJMY
Účast na této olympiádě mohu hodnotit
pouze kladně. Už jen to, že jsem se jí díky své
anotaci mohl zúčastnit, bylo více než potěšující. Porota nejprve vybrala ze zaslaných anotací deset jedinců, kteří se 5. prosince měli dostavit na UTB, kde proběhlo finálové kolo. Celková atmosféra se nesla ve velmi přátelském
duchu. Předně musím vyzdvihnout organizaci
celé této akce, která se vyvedla. Každý soutěžící dostal před svou prezentací jednu náhodnou
otázku od uvaděček, aby se trochu před šesti členy poroty, v níž mimo jiné figurovaly i dvě
studentky univerzity, rozpovídal. Snad právě
díky tomu opadl veškerý můj ostych a napětí, které mě provázelo již od rána. Témata byla
značně rozdílná, od toho mého – Gaming for
Good – po Fair trade, módu uplynulých let či
hematologii. Soutěžící s posledním jmenovaným tématem obsadila první místo. Na olympiádu dorazilo devět soutěžících, jeden se bohužel nedostavil, avšak je nutno říci, že každý
z nich porotu nějak oslovil a bylo dle mého názoru velice těžké vybrat toho správného. Soutěž byla prokládána také přestávkami, kdy
jsme se mohli občerstvit a posilnit. Na závěr
bych velice rád poděkoval učitelkám Mgr. Taťáně Janáčkové a Mgr. Andree Mackové, které
mě na celou prezentaci připravovaly informativně i psychicky.
Dominik Dočkal, 4. G
ŠKOLNÍ KOLO
MATEMATICKÉ
OLYMPIÁDY
V úterý 9. prosince se 15 studentů 3. a 4. ročníku zúčastnilo školního kola matematické olympiády kategorie A, ve kterém v průběhu čtyř hodin řešili tři náročné matematické úlohy. Ti nejlepší postoupí do krajského kola.
VÁNOČNÍ KAPKA KRVE
„Krev je nejvzácnější tekutinou, která dokáže zázraky. Jejím darováním věnujete víc, dáváte s ní naději.“ S touto krásnou myšlenkou se
ve středu 10. prosince vydali studenti Gymnázia
a obchodní akademie Valašské Klobouky na hematologicko-transfuzní oddělení KNTB ve Zlíně.
Dvacet sedm studentů 3. a 4. ročníku ukázalo,
že jim není lhostejný lidský život, a přijeli bezplatně darovat krev. Pro většinu z nich to bylo
poprvé. Tuto akci, která se setkala s velkým zájmem studentů, jsme v tomto roce organizovali
již podruhé. Šíření ideje a podpora bezplatného
dárcovství krve výchovou mladých studentů se
na naší škole stala již tradicí. Děkujeme a moc
si vážíme rozhodnutí našich studentů. Věříme,
že jim toto odhodlání vydrží i do dalších let.
Mgr. Renata Kamlerová
LOGOPEDICKÁ PORADNA
Logopedická poradna v areálu Gymnázia Valašské Klobouky opět zahajuje od ledna 2015
kurzy nápravy řeči pro děti a dospělé. Výuka
správné řeči, náprava po úrazech či nemoci je
vyučována certifikovanou logopedkou s dlouholetou praxí. Objednávky v pracovní dny na telefonu 577 320 572 od 8 do 14 hodin.
VÁNOČNÍ HVĚZDA
„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás
bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemoc-
valašskokloboucký zpravodaj
9
ným dětem,“ je motto sbírky „Vánoční hvězda“, která pomáhá financovat náročnou protinádorovou léčbu dětí na Dětském hemato-onkologickém oddělení v Olomouci. Do této charitativní sbírky se již tradičně zapojuje i naše
škola. V letošním roce se nám podařilo z prodeje hvězdiček získat pro nemocné děti 7 000 Kč.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem studentům, rodičům a kolegům, kteří sbírku podpořili.
Mgr. Renata Kamlerová
DALŠÍ AKTIVITY
NA GYMNÁZIU
 V měsíci listopadu se uskutečnily stužkovací večírky čtvrtých ročníků gymnaziálního studia a oboru obchodní akademie.
 Unikátní výstavu o lidském těle Bodies
v Brně navštívilo 82 studentů napříč všemi ročníky školy. Poté se žáci v Mendelaneu v Moravském zemském muzeu seznámili s genetikou.
 Kniha spája: do mezinárodního projektu,
který pořádají knihovny ve Valašských Kloboukách a Bánovcích nad Bebravou, se zapojila třída septima.
 21. a 22. 11. se v rámci Dne otevřených
dveří žáci základních škol s rodiči seznámili se
studijními obory a organizací výuky na škole.
 3. 12. proběhly volby do školské rady z řad
rodičů a zletilých studentů.
 Valašský mikulášský jarmek byl 5. prosince tradičně zahájen v Galerii G slavnostní vernisáží místního výtvarníka Antonína Šuchmy.
 V měsíci prosinci tradičně probíhají školní
kola olympiád – lingvistické, v českém jazyce
a v matematice.
Vedení Gymnázia Valašské Klobouky děkuje
všem rodičům, zaměstnancům, přátelům školy a sponzorům za projevenou přízeň, sponzorské dary a poskytnutou pomoc. V roce 2015
přejeme všem pevné zdraví, štěstí a osobní
spokojenost.
PaedDr. Soňa Zabloudilová
VELKÝ ÚSPĚCH
BASKETBALISTŮ
GYMNÁZIA
Basketbalový tým chlapců našeho gymnázia
dosáhl krásného úspěchu. V závěru listopadu
se basketbalisté Gymnázia Valašské Klobouky zúčastnili dvou tradičních turnajů. Nejprve
to byl mezinárodní turnaj, který pořádalo Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín. Po kolektivních výkonech, kdy družstvo prohrálo jediný
zápas, nakonec chlapci obsadili pěkné druhé místo. V průběhu turnaje dokonce zvítězili nad pozdějším vítězem – Gymnáziem Dubnica nad Váhom. Pouze malá střelecká produktivita v prvním utkání turnaje proti SOŠ Slavičín zabránila dosažení absolutního úspěchu
a vítězství v turnaji.
Druhý úspěch byl ještě cennější. V okresním kole středoškolských her v košíkové se
naše družstvo pod vedením trenéra Mgr. Ondřeje Kašpara umístilo na skvělém 2. mís-
valašskokloboucký zpravodaj 10
tě. Základem úspěchu byl obětavý kolektivní výkon, na palubovce dostali prostor všichni
nominovaní. Družstvo prokázalo také jistou
herní i taktickou vyspělost, ale i psychickou
odolnost, když zvládlo některé vypjaté koncovky zápasů. Hráči měli i další výrazný sportovní zážitek. Hrálo se v „ligové“ basketbalové
hale Zelené a rozhodovali profesionální sudí.
Zvláště finálový zápas proti Gymnáziu Zlín –
Lesní čtvrť měl úroveň dobrého dorosteneckého basketbalu, a tak finálová prohra tolik nemrzí.
Děkujeme za příkladnou reprezentaci a přejeme mnoho dalších vítězných košů.
Mgr. Ondřej Kašpar, vedoucí družstva
KULTURA
PLESOVÁ SEZÓNA 2015
V KD KLOBUČAN
9. 1. Studentský ples
10. 1. Křesťanský ples
17. 1. Řeznický ples
24. 1. Ples města Valašské Klobouky
31. 1. Valašský bál
7. 2. Myslivecký ples
13. 2. Učňovský ples
Kulturní a vzdělávací středisko
Vás srdečně zve na
NÁVŠTĚVA ÚŘADU
PRÁCE VE ZLÍNĚ
Tak jako každý školní rok, tak i v tomto školním roce navštívili 10. prosince 2014 žáci třetích ročníků všech učebních oborů H i E Úřad
práce ve Zlíně. Program je obsahově zaměřen
na kariérové poradenství, informaci o službách úřadu práce, o aktuální situaci na trhu
práce apod. Část je věnována sebeprezentaci
u zaměstnavatele, případně možnostem práce v zahraničí a samozřejmě informacím o dalším vzdělávání. V asi dvouhodinovém setkání
s pracovníky úřadu se žáci dozvěděli podstatné věci, například jak se zaregistrovat v případě, že se jim po ukončení školy nepodaří hned
sehnat práci, jak zapůsobit na zaměstnavatele, aby získali práci, jaké jsou možnosti uplatnění na trhu práce u nás i v zahraničí apod. Tyto
informace jsou pro žáky velmi důležité, protože jim mohou pomoci vyhnout se později různým nepříjemnostem. Jedná se hlavně o to,
že si z nevědomosti nezaplatí sociální a zdravotní pojištění nebo podepíší pro ně nevýhodnou pracovní smlouvu. Žákům setkání přineslo mnohé nové poznatky a zároveň si tak
rozšířili informace, které se dozvěděli již
ve škole.
Ing. Ladislav Tkáč, Mgr. Pavel Hrabina
TRADIČNÍ
NOVOROČNÍ
KONCERT
Kostel Povýšení sv. Kříže,
neděle 11. 1. 2015, 16.30.
Vystoupí:
Lada Martinková – zpěv,
Radana Beláková – klavír,
Iveta Trojanová – hoboj,
Ivana Mikesková-Kovalčíková – housle,
Michal Pášma – kontrabas,
Martin Bzirský – violoncello,
Pavel Fojtů – klarinet,
Pavel Karban – průvodní slovo.
Kulturní a vzdělávací středisko
Vás srdečně zve
na cestovatelskou a zeměpisnou
přednášku s promítáním
MAREK CÍSAŘ:
CESTA KOLEM SVĚTA
(USA)
část druhá – Národní parky západu
Kino Svět, 1. 2. 2015, 17.00.
www.valasskeklobouky.cz
leden 2015
MUZEUM
Městské muzeum Valašské Klobouky
Vás srdečně zve
na výstavu obrazů
KRISTÝNA FUKSOVÁ:
ZBYTKY SNŮ.
Výstava potrvá do 16. 1. 2015.
Městské muzeum Valašské Klobouky
Vás zve na přednášku
LUDVÍK SCHMIDT:
DIVOČINOU
KANADSKÉHO
SEVERU
aneb Jubilejní 10. výprava
na řeku Tsichu-Keele-Mackenzie.
700 km dlouhá plavba neobydlenou
divočinou, extrémní klimatické podmínky,
divocí medvědi a vlci... V červenci
a srpnu 2014 podnikla desetičlenná
parta vodáků pod vedením
Ludvíka Schmidta další cestu na řeky
kanadského severu, řeky, které nejsou
dosud popsané, a prvosjezd uskutečnili
právě Schmidt s přáteli v roce 1999.
Sál Staré radnice,
pátek 16. 1. 2015, 17.00.
Z ČINNOSTI
OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
KRÁTCE O ČINNOSTI
ZO ČSCH
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
V letošním roce čítá naše organizace 19 registrovaných a čtyři čestné členy. Z toho máme
pět mladých chovatelů, kteří se již aktivně zapojují do vystavování svých zvířat. Vyzvednout
bych chtěl mladého chovatele Štěpána Trochtu,
který byl v roce 2013 vyhlášen nejlepším mladým chovatelem zlínského okresu v chovu holubů. Nicméně i ostatní členové sklízejí úspěchy
na výstavách drobného zvířectva, a to jak na oblastních a okresních, tak i krajských.
Naše organizace uspořádala v srpnu místní
výstavu, které se zúčastnili chovatelé ze širokého okolí. Vystaveno zde bylo 96 kusů drůbeže
hrabavé i vodní, dále 91 kusů králíků a 88 kusů
holubů. Dále byla k vidění pestrá škála okrasného ptactva, ze které bylo možno některé jedince zakoupit. Nechyběla bohatá tombola, do které přispěli místní podnikatelé a firmy, za což jim
patří náš dík. Velké poděkování patří také vedení TJ Spartak za zapůjčení areálu pro výstavu
a zajištění výměny fotbalových utkání na domácím hřišti, čímž nám připravili ideální podmínky.
www.valasskeklobouky.cz
Druhou akcí uspořádanou naší organizací byl
zájezd na celonárodní výstavu drobného zvířectva do Nitry, který se uskutečnil 22. 11. 2014.
Akce se zúčastnili jak členové naší organizace s rodinnými příslušníky, tak i zájemci z řad
veřejnosti. Výstava byla na velmi dobré úrovni.
Kromě tradičně vystavovaných králíků, holubů
a drůbeže tam bylo možno vidět ukázky výcviku
psů, velmi dobrou výstavu koček a v neposlední řadě bodovanou výstavu kanárů.
Těší nás, že je ještě pořád zájem o akce tohoto charakteru, a budeme se snažit i do budoucna pořádat podobná setkání pro lidi se zájmem o chov zvířat.
Pavel Matúšů, jednatel
KLOBOUČTÍ
CHOVATELÉ V NITŘE
ZO ČSCH ve Valašských Kloboukách uspořádala 22. 11. 2014 zájezd na národní výstavu drobných zvířat v Nitře. O velkoleposti této
akce svědčí i fakt, že bylo vystaveno asi 6000 ks
drobného zvířectva od asi 700 vystavovatelů.
Kromě běžně známých vystavovaných zvířat,
jako jsou králíci, holubi a vodní a hrabavá drůbež, zde byla i mezinárodní výstava koček, evropská výstava anglických voláčů, výstava morčat, výstava kanárů a akvarijních rybek. V jednom z pavilonů probíhaly i ukázky výcviku psů
a přednášky o nich. Vystaveno bylo několik
stovek králíků, z nichž největší pozornost budili svou velikostí belgičtí obři. Protipólem pak
byla zakrslá plemena králíků o váze menší než
1 kg. Z holubů, kterých bylo vystaveno také několik set, určitě zaujali svými pernatými ozdobami parukáři, kudrnáči a pávíci. Z dalších plemen byli vystaveni římani, pštrosi, rysi, rejdiči
a mnoho dalších. Velmi zajímavá byla i plemena voláčů, z nichž, jak již bylo řečeno, zde měl
anglický voláč svou evropskou výstavu. Z vodní
drůbeže upoutávala pozornost velká plemena
hus a kachen. Drobnější plemena kachen naopak vynikala svou barevností. Velkou plejádu
hrabavé drůbeže umocňovalo velké množství
velmi pestře zbarvených plemen. Z této části
výstavního pavilonu se také ozývalo neustálé
kokrhání spousty vystavených kohoutů. Především děti našly zalíbení v množství morčat, která se tady rovněž nacházela. Výstava svou velikostí a nabízeným množstvím vystavených plemen určitě nikoho nezklamala a každý si tady
mohl najít ta svá zvířata, která chová nebo jim
fandí. To se nakonec ukázalo při odjezdu: někteří z účastníků zájezdu si na výstavě zakoupili zvířata pro svůj další chov.
Ing. Ladislav Tkáč
„Začněte tím, co je nezbytné. Pak dělejte to,
co je možné. A najednou zjistíte, že děláte nemožné,“ řekl sv. František z Assisi.
Charita Valašské Klobouky působí ve městě Valašské Klobouky a okolí od svého vzniku
v roce 2005. Za tu dobu se dostala do povědomí místních občanů, ale stále se setkáváme
s tím, že se lidé v našich službách neorientují a v případě akutní potřeby pomoci nevědí,
na koho se obrátit. Dovolte nám prosím malé
připomenutí a stručné představení.
Charita Valašské Klobouky provozuje na území města Valašské Klobouky a blízkého okolí tři
registrované sociální služby. Charitní pečovatelská služba slouží jako pomoc osobám vyššího věku, osobám se zdravotním postižením
nebo chronickým onemocněním. Probíhá většinou v domácnostech našich klientů a zahrnuje
pomoc při zajištění stravy, při osobní hygieně
(koupání, použití WC), při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, praní, žehlení), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, zájmové
aktivity) a sociální poradenství.
Osobní asistence nabízí v jiném režimu podobné činnosti jako charitní pečovatelské služba, avšak navíc výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodiny v péči
o dítě, podpora a upevnění kontaktu s rodinou,
rozvoj sociálních, psychických a motorických
schopností a dovedností).
Denní stacionář v Brumově-Bylnici je sociální službou určenou jak seniorům, tak osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří chtějí aktivně a smysluplně prožívat svůj život. Program probíhá v budově stacionáře (v areálu muzea). Otevřeno je
v pracovní dny od 7.00 do 15.30.
Společným posláním všech služeb je poskytovat nezbytnou pomoc a podporu se zachováním co nejvyšší míry soběstačnosti. Současně
se snažíme zajistit úlevu pečujícím rodinným
příslušníkům v době, kdy musí do zaměstnání, nebo si potřebují vyřídit osobní záležitosti.
Mimo uvedené služby nabízíme pomoc prostřednictvím půjčovny kompenzačních pomůcek a charitního šatníku.
Další aktivitou, se kterou se můžete každoročně setkat, je tradiční Tříkrálová sbírka.
V letošním roce proběhne ve dnech 9.–10. ledna. Naši malí koledníci s doprovodem se budou snažit navštívit všechny domácnosti, aby
všechny občany města pozdravili s příchodem
nového roku. Zároveň je tato obchůzka spojena se sbírkou, díky níž se v uplynulých letech
podařilo pomoci nejen našim službám a humanitárním projektům, ale také především lidem
v nouzi v našem nejbližším okolí. Prosíme Vás
tedy i letos o shovívavost a vlídné přijetí našich koledníků, aby se toto společné dílo mohlo dále rozvíjet.
Přejeme vše dobré do začínajícího roku 2015.
valašskokloboucký zpravodaj
11
RŮZNÉ
TERÉNNÍ
ASISTENČNÍ SLUŽBA
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Charita Valašské Klobouky děkuje všem
příznivcům, dárcům a podporovatelů za jejich
přízeň v roce 2014. Zároveň přejeme všem
požehnaný a pohodový vstup do roku 2015.
Pro seniory se v pátek
16. ledna 2015 v 9.30
koná v knihovně
BESEDA O ŽIVOTĚ
A DÍLE SPISOVATELE
JANA NERUDY,
kterou připravila knihovnice
paní Jařabová.
Jste srdečně zváni!!!
valašskokloboucký zpravodaj 12
Od ledna 2013 působí ve městě Valašské
Klobouky a přilehlých obcích nová sociální služba pro rodiny s nezletilými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Terénní asistentky docházejí do rodin, spolupracují s rodiči, pomáhají společně s nimi hledat možnosti
pomoci a podpory ve zvládání problémových
životních situací a provázejí je při řešení jejich
problémů. Poskytují odborné sociální poradenství a zprostředkovávají rodinám bezplatné odborné poradenství, například psychologa, právníka nebo mediátora. Každý den se mnoho rodin s dětmi (a to nejen ve vašem městě) potýká s dlouhodobou finanční tísní a zadlužeností, nezaměstnaností, řeší výchovné problémy
svých dětí, nevhodné bydlení, nevyhovující rodinné prostředí a podobně. Terénní asistentky ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí pomáhají těmto rodinám, které mají snahu svou situaci zlepšit, ve vytvoření takových podmínek, aby jejich děti mohly
vyrůstat ve zdravé a spokojené rodině a nemusely být umisťovány do ústavních zařízení.
Z dlouhodobého hlediska lze hodnotit službu
jako přínosnou. Ze zkušeností terénních pracovníků vyplývá, že systematická práce s rodinou dokáže odvrátit prohlubování sociálních problémů rodin a posílit jejich sociální začleňování.
Od začátku roku 2013 do konce roku 2014
bylo celkem podpořeno v ORP Valašské Klobouky 39 rodin, z toho 12 právě ve vašem městě.
Za pomoci a podpory terénních asistentek se
daří v rodinách především posilovat rodičovské kompetence v oblasti výchovy, péče o děti
a školní přípravy a zlepšit nejen prospěch dětí,
ale i pravidelnost ve školní docházce a v nepo-
slední řadě zajistit dětem společensky přijatelné volnočasové aktivity. Terénní asistentky
rovněž poskytují klientům doprovod při vyřizování běžných záležitostí (sociální dávky, jednání s potenciálními zaměstnavateli apod.). Podařilo se tak například zlepšit bytové podmínky,
najít zaměstnání, stabilizovat finanční situaci rodiny nastavením splátkových kalendářů, vytvořit rodinný rozpočet nebo zahájit proces oddlužení.
Sociální služba je poskytována na základě dobrovolnosti a pro uživatele je zdarma.
Poskytovatelem terénní asistenční služby pro
rodiny s dětmi je Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi, o. p. s., Vsetín, který službu provozuje
i v jiných regionech a má s ní dlouholeté a bohaté zkušenosti. Sociální služba je do konce
roku 2014 financována z individuálního projektu „Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“. Od roku 2015 bude služba financována formou dotací Zlínského kraje a obcí.
Sociální pracovníky mohou kontaktovat
všichni rodiče, kteří potřebují radu a pomoc
v nejrůznějších oblastech každodenního života a pečují alespoň o jedno dítě mladší 18 let.
Kancelář terénní služby se nachází v budově Valašskokloboucké polikliniky, p. o., na ulici Krátká 798 v 2. patře nové budovy, vedle rehabilitace. Provozní doba služby (jedná se o terénní
pracovní dobu):
Po–Čt 7.00–15.00 (v mimořádných případech
do 19.00)
Pá 7.00–13.00 (v mimořádných případech
do 19.00)
Kontaktní osoby:
Mgr. Pavlína Kurtinová, tel. 731 670 381,
e-mail: [email protected]
Mgr. Renata Studenková, tel.: 731 670 382,
e-mail: [email protected]
www.azylovydum.cz
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kteří s námi aktivně spolupracují a podporují
nás v naší činnosti. Přejeme vám, aby nadcházející rok 2015 byl plný šťastných dnů, osobních
a pracovních úspěchů a hlavně hodně zdraví.
www.valasskeklobouky.cz
leden 2015
OHLÉDNUTÍ ZA JARMEKEM
Foto: Lenka Zvonková
www.valasskeklobouky.cz
valašskokloboucký zpravodaj
13
valašskokloboucký zpravodaj 14
www.valasskeklobouky.cz
leden 2015
www.valasskeklobouky.cz
valašskokloboucký zpravodaj
15
valašskokloboucký zpravodaj 16
www.valasskeklobouky.cz
leden 2015
Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V KOMPLETNĚ ZMODERNIZOVANÝCH
BUDOVÁCH GYMNÁZIA A SOŠ
OBLEKY
KABÁTY
LIKVIDACE
NENIČTE!
TOTO JE SKUTEČNÝCH
600,- Kč
Toto je skutečně šokující! Pokud vystřihnete tento inzerát
a odevzdáte ho při nákupu jakéhokoliv obleku nebo dámského
nebo pánského kabátu, odečteme Vám fantastických 600,- Kč
z uvedené, již tak nízké ceny. A to není vše! Při nákupu jakékoliv
kravaty, bez ohledu na uvedenou cenu a odevzdání tohoto
vystřiženého inzerátu, Vám bude účtováno pouze 69,- Kč.
Využijte tuto neopakovatelnou příležitost a přijďte výhodně
nakoupit. Na jeden kupon lze zakoupit jednu kravatu a jeden kabát
nebo oblek. Platnost akce je 10 dnů od vydání tohoto inzerátu.
11. 2. 2015 od 8.00 do 17.00
po telefonické domluvě návštěva
a konzultace možná kdykoliv
www.gjpsosslavicin.cz, tel.: 604 453 954
NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY
GYMNÁZIUM:
 osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd,
 čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd
(profilace na přírodovědné předměty a informatiku,
profilace v jazycích s možností přípravy
na státní jazykové zkoušky JA, JN, JF‚ JŠp, JR, L)
SOŠ:
maturitní obory
 mechanik seřizovač,
 informační technologie,
 podnikání – nástavbové studium
pro vyučené absolventy,
učební obory
 obráběč kovů, instalatér, elektrikář, kuchař-číšník,
automechanik
VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Komenského 56
Støední prùmyslová škola strojnická Vsetín
nabízí pro školní rok 2015/2016
ÈTYØLETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU
STROJÍRENSTVÍ se zamìøením na výpoèetní techniku
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zamìøením na
6SHFLDOL]RYDQiVEčUQD
metrologii a øízení jakosti
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 BUDEME OTEVÍRAT 4
Støední prùmyslová škola strojnická Vsetín
Pod Strání 1776, Vsetín
Den otevøených dveøí
22. 1. 2015 10 - 16 hodin
www.valasskeklobouky.cz
TØÍDY
telefon: 571 428 910
www.spssvsetin.cz
[email protected]
Prohlídka školy je možná kdykoliv
po telefonické domluvì
9\NXSXMHPH DXWREDWHULH EDUHYQp NRY\ QHUH] NDEHO\
HOHNWURPRWRU\ WUDID DXWRNDWDO\]iWRU\ VOLQXWp NDUELG\
VWĜtEURHOHNWURRGSDG\VREVDKHPGUDKêFKNRYĤDWG
9ë.83%$5(91ë&+.29ĩ
SUDFRYQtGQ\VRERW\
ƒ=OtQXO3ĜtOXFNiQDSURWL*HPLQLƒ:::48,17$/'2*&=
valašskokloboucký zpravodaj
17
leden 2015
KAMENICTVÍ
PRODEJNA DOLNÍ LHOTA U LUHAČOVIC - výroba a prodejna
PRODEJNA ZLÍN (VIZOVICKÁ 442) - u hlavní silnice
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB SLEVA 30%.
Dekorační obkladový
kámen na fasády,
stěny a krby.
Kamenná drť
na hroby (28 barev).
Navštivte naše prodejny
PO-PÁ 9:00-17:00 hod.
Skladem 180 pomníků.
AKCE NA KULATÉ HRANY
PRO PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ BRONZOVÁ LAMPA, VÁZA ZDARMA.
M
V PROSINCI OBJEDNÁTE POMNÍKY
ZA NEJNIŽŠÍ CENU.
www.kamenictvi-dione.cz mobil prodejna: 775 553 335 email: [email protected]
Baby club Plaváček srdečně zve děti, jejich rodiny
a blízké na ZIMNÍ KURZ PLAVÁNÍ v bazénu při ZŠ
Brumov-Bylnice.
Kurz je určen pro děti od 0,5 měsíců až po děti
do 12 let.
Za podpory rodičů se děti seznamují s vodou a učí
se v ní samy aktivně pohybovat.
Součástí kurzu je také sauna a babymasáž.
Plaveme v soboty ve vodě teplé 30°C. Vítáme oba
rodiče!
Začínáme 10. 1. 2015!
Bližší info a přihlášky na www.plavacek-deti.cz nebo
na tel. 604 422 267.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
VALAŠSKOKLOBOUCKÉHO
ZPRAVODAJE BUDE
15. LEDNA 2015
 Valašskokloboucký zpravodaj.  Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává jednou měsíčně město Valašské Klobouky,
IČO 284611.  Registrováno pod číslem MK ČR E 13026.  Adresa redakce: Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky 76601,
tel.: 577 311 111, e-mail: [email protected]  www.valasskeklobouky.cz, https://www.facebook.com/valasskeklobouky  Redakční rada: Mgr. Petr
Odehnal, Ph.D. – předseda redakční rady, Věra Hudková, Mgr. Marie Lanková, Sandra Novotná Kollerová (články podepsané tm SNK), Mgr. Jaroslava
Pechancová, Mgr. Jiří Ročák a Ing. Lenka Zvonková (tm LZ).  Inzerci včetně objednávky zasílejte na adresu redakce.  DTP: Mgr. Miroslav Pinďák,
Pavel Meisl, tel.: 604 604 674, www.phmstudio.cz  Číslo 1/2015 vychází 31. prosince 2014.
valašskokloboucký zpravodaj
www.valasskeklobouky.cz

Podobné dokumenty