Život v Rudné č. 11/2015

Transkript

Život v Rudné č. 11/2015
Informační měsíčník pro občany města • Číslo 11/2015 • 57. ročník • Zdarma do schránek
Život v Rudné
Připravujeme Program rozvoje města
dotazník uvnitř tohoto čísla
Skautské středisko Rudná pořádalo již sedmnáctý ročník
Balvanova běhu v lese Na Vypichu. Přichystáno bylo
několik různě dlouhých tratí, takže si mohli zaběhat všichni
z jakékoli věkové kategorie.
Více o akci a o vítězích se dočtete na str. 22
• Zápisník starosty • Informace z radnice • Městská policie Rudná
• Vítání občánků • CČSH Bohoslužby • Výstava Rudenský ateliér 2015
• ZŠ Rudná • Žlutý květ • Skautské středisko Balvan Rudná • Kurzy
CPR Rudňáčku • Knižní novinky
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
11/2015
11/2015
www.mestorudna.cz
3
Zápisník starosty
Stručně o všem, co se děje na radnici a v Rudné…
29. 10. 2015 – Blíží se vánoce a s nimi několik již tradičních
akcí. Navštívil jsem ředitelku Dětského centra na Kladně paní Hanu Gabrielovou. Právě sem poputuje výtěžek rudenského
Charitativního bazaru.
28. 10. 2015 – Státní svátek.
27. 10. 2015 – Položením věnců u pomníku T. G. Masaryka před
městským úřadem jsme si připomněli 97. výročí vzniku samostatného československého státu. Díky všem za účast, zejména
pak baráčníkům a skautům.
26. 10. 2015 – Dokončujeme dotazník pro občany Rudné, který
je součástí připravované aktualizace strategického plánu města.
Dotazník bude otištěn v listopadovém čísle a elektronicky bude
k dispozici na stránkách města.
23. 10. 2015 – Díky úsilí pana Vladimíra Glasera z Ořecha a Regionu Jihozápad spatří světlo světa dotisk dobové útlé publikace
o skupině „Železo“, která za 2. světové války působila i na území
Rudné. Vracíme se tak ještě k připomenutí 70. výročí ukončení
války.
22. 10. 2015 – A ještě jednou škola: je skončeno výběrové řízení
na dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení,
byly odeslány rozhodnutí o nabídkách.
21. 10. 2015 – Rozšířená Rada města dnes znovu jednala o rozpočtu na příští rok a také o rozšíření naší základní školy.
20. 10. 2015 – Společně s jednotkou dobrovolných hasičů
v Rudné připravujeme aktualizaci všech dokumentů souvisejících s jejich činností. Některé z nich pocházejí ještě z 90. let.
14. 10. 2015 – Připomínám, že tuto sobotu proběhne v Rudné
svoz nebezpečného odpadu. Detaily v Aktualitách.
13. 10. 2015 – Právě probíhá kontrola nabídek na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rozšíření
základní školy. Po zákonných procedurách a termínech budou
výsledky zveřejněny na Profilu zadavatele a budou okamžitě zahájeny práce na dokumentaci.
12. 10. 2015 – Světlo světa znovu spatří publikace o vojenském
oddílu Železo. Útlá knížečka psaná na stroji byla vydána pouze
v omezeném nákladu. Ve stejné úpravě a doplněná o dobové fotografie by měla být znovu vydána během listopadu.
9. 10. 2015 – Setkání starostů Regionu Jihozápad proběhlo
v Chýnici.
8. 10. 2015 – Práce na zadání nového územního plánu jsou v plném
proudu. Na stránkách města je k plánu zřízena samostatné sekce
Územní plánování / Nový územní plán 2015. Také si můžete zřídit
na stránkách města odběr novinek emailem jen k tomuto tématu.
7. 10. 2015 – Oprava Masarykovy jde do finále. Se zhotovitelem
stavby jsme jednali o poslední etapě realizace.
6. 10. 2015 – Na úřadě probíhá pololetní audit hospodaření.
5. 10. 2015 – Zahájili jsme práce na novém strategickém plánu
města. V listopadovém čísle Života v Rudné vyjde dotazník, na
základě kterého budou stanoveny cíle a úkoly do dalších let.
2. 10. 2015 – Po dlouhých letech se i budova úřadu dočkala
opravy. Staré podlahové krytiny (PVC) byly nahrazeny dlažbou,
byly opraveny některé staré rozvody vody. V souvislosti s touto
opravou dnes a o víkendu proběhne malování.
19. 10. 2015 – A znovu dotace. Na krajském úřadě proběhl
seminář k dotačnímu období 2014-2020. Bohužel, zprávy nejsou příliš příznivé; evropských dotačních peněz nebude tolik
a nebudou na projekty, které připravujeme. Nezbývá než hledat
jinde…
1. 10. 2015 – Městský úřad během října přejde na nový systém
spisové služby. Splníme tak platný národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Dnes proběhlo první školení.
16. 10. 2015 – Přecházíme na novou Spisovou službu (= základní nástroj úřadu pro práci s dokumenty).
30. 9. 2015 – Již připravujeme návrh rozpočtu pro další roky.
K jednání se dnes sejde rozšířená rada města.
15. 10. 2015 – V hotelu Sen v Senohrabech se konala výroční
konference Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Hodnotilo se období předcházející a nastínily se plány pro období další.
29. 9. 2015 – Díky pozornosti jednoho z občanů Rudné se zřejmě podaří zachránit další kousek z naší historie. Byla nalezena
pamětní deska, která připomíná přespání generála Suvorovova
v Rudné na Havlíčkově náměstí v prosinci roku 1799.
ÚŘAD PRÁCE SE PŘESTĚHOVAL
Kontaktní pracoviště Praha-západ Úřadu práce je od 1. prosince 2014
přestěhováno na novou adresu:
DOBROVSKÉHO 1278/25, PRAHA 7 – LETNÁ
Dopravní spojení: tram. č.: 1, 8, 12, 25, 26
(Letenské náměstí) – mětro A (Hradčanská) – metro C (Vltavská).
4
Život v Rudné
11/2015
Informace ze zasedání Rady města Rudná
ze dne 21. 10. 2015
• Rada schválila Protokol o jednání hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na službu pod názvem: „Vypracování
projektové dokumentace na rozšíření ZŠ Rudná“ a na doporučení hodnotící komise vybrala firmu Bursík Holding, a.s.
• Rada schválila zvýšení nájmu v obecních bytech od 1. 4. 2016
o index průměrné meziroční inflace v roce 2014, tj. o 0,4 %.
• Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, IV-12-6017528/1, Rudná, Růžová – kNN pro parc. č..
26/44 v k. ú. Dušníky u Rudné se společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 27153843.
• Rada doporučuje ponechat poplatek 700 Kč na osobu/rok
nebo objekt bez trvale hlášených osob za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 a předkládá jej ke
schválení na zasedání Zastupitelstva města Rudná.
• Rada schválila žádost p. XXX na vybudování vodovodní přípojky k RD v Palackého ul. v Rudné dle předložené projektové dokumentace. Přípojka bude vedena z ulice Palackého.
• Rada schválila žádost paní XXX a souhlasí s vybudováním
vodovodní a kanalizační přípojky k RD v Nerudově ul. za
podmínky, že přípojky budou vybudovány před dokončením
finálního povrchu komunikace Nerudova.
• Rada schválila cenovou nabídku firmy Eltodo – Citelum
a souhlasí s výměnou 7 sloupů VO v ulici Masarykova.
• Rada schválila podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene,
č. IV-12-6016812/01, Rudná, Ke Školce p. č. 262/44 – kNN.
• Rada schválila vybudování nové kanalizace na dvoře Městského úřadu Rudná dle cenové nabídky firmy HES stavební,
s.r.o., Praha, IČ: 28143213 a pověřuje p. starostu podpisem
dodatku smlouvy.
• Rada schválila vybudování nové zámkové dlažby před budovou Městského úřadu Rudná dle cenové nabídky firmy HES
stavební, s.r.o., Praha, IČ: 28143213 a pověřuje pana tajemníka podpisem objednávky.
ze dne 7. 10. 2015
• Rada schválila žádost XXX a souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky k RD v Masarykově ul. za podmínky, že stavba
nezasáhne do asfaltu a zeleň bude uvedena do původního
stavu.
• Rada schválila žádost XXX a souhlasí s vybudováním plynovodní přípojky pro RD v Dvořákově ul.
• Rada schválila Dodatek č. 2 smlouvy o svozu a likvidaci tříděného odpadu a nebezpečného komunálního pro územní obvod
Rudná uzavřené dne 31. 3. 2014 a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• Rada schválila zařazení škol v Rudné do projektu „Místního
akčního plánu“.
Informace z radnice
Město Rudná připravuje
Program rozvoje města
Zastupitelstvo Města Rudná rozhodlo vytvořit na základě platného Strategického plánu města Program rozvoje města (v souladu s platným zněním zákona č. 128/2000 Sb. o obcích), který
pomůže lépe koordinovat rozvoj města na základě zjištěné aktuální situace z analýz, názorů občanů a diskuze hlavních aktérů
města. V dokumentu budou formulovány představy o budoucnosti města a navrženy aktivity, které budou směřovat k dosažení žádoucího stavu. Program rozvoje umožní komplexní přístup
k řešení definovaných problémů a bude podporovat efektivní
využívání finančních a personálních kapacit města i jeho celkového potenciálu. Zpracovatelem dokumentu je brněnská
společnost GaREP, spol. s r.o., která se více než 21 let zabývá
regionálním ekonomickým poradenstvím, zejména tvorbou tematických koncepčních dokumentů.
Práce na programu rozvoje započaly v říjnu 2015 představením
procesu jeho tvorby zástupcům města a sestavením pracovní
skupiny, která se sejde na začátku ledna 2016. V průběhu podzimu bude zpracována analytická část dokumentu, která se zaměří na jednotlivé charakteristiky města (území, obyvatelstvo,
hospodářství, technická a dopravní infrastruktura, vybavenost,
životní prostředí a správa města).
Při zpracování je nezbytností také zapojení široké veřejnosti,
které proběhne dvoukolově. Jednak v tomto čísle Života v Rudné najdete dotazník (elektronicky i na webových stránkách města), jehož vyplněním budete moci vyjádřit svůj názor na aktuální
stav a další rozvoj města. Dále proběhne v únoru 2016 veřejné
projednání programu rozvoje s občany. Na tomto setkání bude
zároveň představena i návrhová část dokumentu. Veškeré podněty, zjištění a poznatky pak budou do programu rozvoje zapracovány tak, aby mohl být v dubnu 2016 hotov.
Věříme, že program rozvoje přispěje k řešení konkrétních problémů města a tím i ke zvýšení kvality života v Rudné obecně.
Těšíme se na spolupráci.
Oprava Masarykovy ulice skončila
Od července letošního roku do konce října probíhala kompletní oprava povrchu Masarykovy ulice a nově byly také osazeny
obruby v celé délce ulice v intravilánu města. Investorem opravy byl Středočeský kraj, zhotovitelem pak společnost Eurovia.
Dílo bylo dokončeno v termínu. V příštím roce nás ještě pravděpodobně čeká několikaměsíční uzávěra úseku od křižovatky
s Lidickou k nájezdu na dálnici D5 z důvodu opravy mostku
na silnici II/605 u dálničního ředitelství. Bližší informace zatím
nejsou k dispozici.
Připomenutí 97. výročí vzniku
samostatného státu
V úterý 27. 10. jsme si položením květin u pomníku T. G. Masaryka před městským úřadem připomněli 97. výročí vzniku
samostatného československého státu. Právě Tomáš Garrigue
Masaryk přispěl nejvýznamněji ke vzniku samostatného Československa. Při pietním aktu v Rudné zazněla mimo jiné slova Jana Herbena (1857-1936; český a československý politik,
novinář, spisovatel a historik): „Masaryk byl nad míru prostý
a srdečný muž. Po celý život byl apoštolem, nikoli však snílkem.
Jeho význačným rysem je jasnovidectví ve smyslu pronikavého
rozpoznávání a předvídání budoucích věcí. Tato vlastnost je do-
11/2015
www.mestorudna.cz
plňována stejně mohutným smyslem pro to, co se dá v přítomné
době uskutečnit.“
Americký spisovatel Hudleston pozoroval roku 1924 Evropu
a o našem presidentovi napsal, že je nejschopnějším mužem Evropy: „Mužem velikých vědomosti a hluboké kultury, mužem mimořádné duševní síly… K jeho hlubokým vědomostem se druží
čistota jeho charakteru, která mu zjednává úctu. O jeho upřímnosti není pochyby. Nic nepokazilo jeho vyrovnaný charakter,
jeho lásku k spravedlnosti, jeho smysl pro pořádek, jeho požadavek poctivého jednání a jeho mírové snahy… Veškeré zájmy,
celá budoucnost Československa leží v zachování míru. To je
pravdivé o všech zemích, ale o žádné zemi to není tak samozřejmé a nepopiratelně pravdivé jako o Československu.“
Příprava na zimní údržbu
místních komunikací
Technické služby Rudná již připravují svoji techniku na provádění zimní údržby místních komunikací na období od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016. V rámci této údržby je prováděno
odstranění spadlého sněhu z chodníků a vozovek, popřípadě posyp vzniklého náledí drceným kamenivem nebo chemickou solí
a v případě předpovědi mrznoucí námrazy a deště i preventivní
posyp chemickou solí. Podle nařízení č. 1/2011 z 6. 12. 2011
vydaného Radou města Rudná jsou vozovky a chodníky rozděleny do tří skupin podle jejich dopravní důležitosti, a tím i času
na provedení zásahu. Z tohoto rozdělení vyplývá, že chodníky
a vozovky nemohou být ošetřeny ve stejném čase na celém území města. I když pro nás byla loňská zima příznivá, opět jsme
se ale potýkali s naším největším problémem, a to parkováním
osobních vozidel občanů na ulici. Parkování znemožňuje projet
pluhem vozovku v trase její osy, v nejhorších případech musíme úklid přerušit a následně se na tato místa vracet, současně však i hrozí poškození zaparkovaného vozidla. Nejhorší je
situace v ulicích V Aleji, Na Výsluní, Hořelická a Oblouková
s dopravním režimem „obytná zóna“, kde je i parkování mimo
vyhrazená místa zakázáno. Dalším problémem je, že nám někteří vlastníci nemovitostí vyhazují napadaný sníh ze svých dvorků
nebo parkovacích stání na již uklizenou vozovku. I to je nepovolený postup. Dovolujeme si proto požádat vlastníky osobních
vozidel a nemovitostí o ohleduplnost a umožnění zimní údržby
komunikací, která slouží všem uživatelům vozovek a chodníků.
Děkujeme.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 28. listopadu 2015 proběhne u městského úřadu slavnostní rozsvícení vánočního stromu. I letos bude strom z Rudné od pana Kounovského (vždy vybíráme takové stromy, které
by se stejně musely pokácet, např. kvůli el. vedení). Již během
odpoledne – zhruba od 16 hodin – bude na místě zajištěno občerstvení, a v 17 hodin proběhne samotné slavnostní rozsvícení
stromu. Samozřejmě i letos Vás čeká při rozsvícení překvapení
a také hudební (předvánoční) program. Jste srdečně zváni.
Charitativní vánoční bazar již počtvrté
Salon Iva a město Rudná Vás zvou na 4. ročník CHARITATIVNÍHO VÁNOČNÍHO BAZARU, který se bude konat v pátek 27. 11. a v sobotu 28. 11. 2013 v Obecním domě v Rudné.
V průběhu měsíce listopadu můžete do Salonu Iva (Masarykova
103, vždy ve středu) nosit věci, které byste chtěli do charitativního bazaru věnovat a přispět tak dobré věci. Detaily v inzerci
dále v tomto čísle. Dar i koupě znamenají přispět potřebným
a v našem případě rozzářit oči malých dětí v Dětském centru na
Kladně, kterému bude výtěžek z celé akce věnován. Kromě věcí
5
do bazaru můžete pomoci Dětskému centru i přímo – trvale
potřebují pleny jednorázové i látkové, a také oblečení zejména pro děti od kojeneckého věku do 6 let (oblečení by mělo
být čisté a nepoškozené; lze předat kdykoliv i na městském
úřadě, tel. 311 652 311). Minulý rok se díky Vám všem podařilo vybrat úžasných 40 000 Kč, za tři proběhlé ročníky částka
činí neuvěřitelných 97 000 Kč! Předem děkujeme za Vaše dary
i nákupy a podporu dobré věci. Budeme se na Vás těšit. Za Salon
Iva Ivana Špírková a Gabriela Šlapánková, s podporou města
Rudná.
Blíží se plesová sezóna
I v letošní „plesové“ sezóně bude z čeho vybírat. Vždy aktuální
informace s kontakty na pořadatele najdete na stránkách města
v Kalendáři akcí na titulní straně. Zde je přehled doposud známých akcí a termínů:
16. 1. 2016
8. Reprezentační ples města Rudná
23. 1. 2016
Ples Rudňáček
13. 2. 2016
Sokolský ples
5. 3. 2016
Sportovní karneval FK Rudná
12. 3. 2016
Skautský ples
19. 3. 2016
Hasičský ples
26. 3. 2016
Školní ples
Kalendář akcí
Víte o nějaké akci v Rudné nebo nějakou akci pořádáte? Dejte
o ní vědět! Město Rudná má na svých stránkách Kalendář akcí,
který nabízí k použití.
Stačí jednoduše napsat na [email protected] nebo zavolat na tel. 311 652 311, sdělit bližší informace a vaše akce
bude zdarma zveřejněna na stránkách města a měsíčníku Život
v Rudné.
7. 11. 2015 - 8. 11. 2015
Posvícenská pouť s hasiči
11. 11. 2015 (18:00)
Zasedání Zastupitelstva města Rudná
20. 11. 2015 (9:00) - 23. 11. 2015 (18:00)
Rudenský ateliér – Výstava amatérských umělců
27. 11. 2015 (14:00-19:00)
Charitativní vánoční bazar
28. 11. 2015 (9:00-17:00)
Charitativní vánoční bazar
28. 11. 2015 (14:00)
Mikulášský karneval – Junák Rudná
28. 11. 2015 (17:00)
Rozsvícení vánočního stromu
19. 12. 2015
Pohádka – Rudňáček
6
Život v Rudné
11/2015
Výměna průkazu
osob se zdravotním postižením
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby
se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných
výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu
vyplývají.
Podoba nového průkazu OZP
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako
občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje
všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal
vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu,
že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada
lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše
na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální
fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých
úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost.
Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které
ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí
před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na
průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě
vydat.
Úřad práce ČR
Výměna parkovacích průkazů
pro osoby se zdravotním postižením
Vzhledem k situaci, kdy všichni občané musí vyměňovat své
průkazy osoby se zdravotním postižením a parkovací průkazy, je možnost si požádat o vydání parkovacího průkazu
i na pověřených obecních úřadech a to v následujících termínech:
30. 11. 2015
Jílové od 10 h do 1 3h
1. 12. 2015
Roztoky od 9 h do 12 h
2. 12. 2015
Jesenice od 9 h do 12 h
9. 12. 2015
Mníšek pod Brdy od 15 h do 17 h
15. 12. 2015
Hostivice od 9 h do 11 h.
K vyřízení je potřeba: přijít osobně s občanským průkazem,
platným průkazem pro osoby se zdravotním postižením (ZTP
nebo ZTP/P) a průkazovou fotografií, případně starým parkovacím průkazem, pokud ho má. Osobní účast není nutná, jen pokud má soudem ustanoveného opatrovníka, pak se musí dostavit
opatrovník s opatrovnickou listinou a občankou nebo u nezletilých dětí průkaz vyřizuje zákonný zástupce dítěte.
Průkazy pro osoby se zdravotním postižením vyměňuje Úřad
práce, Dobrovského 1278/25, Praha 7, pokud si jej někdo nezvládne vyměnit sám, může se obrátit na sociální pracovnici na
pověřeném úřadu nebo na Městský úřad Černošice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociální pomoci Podskalská
19, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 221 982 249.
Bc. Jana Blehová, sociální pracovnice
11/2015
www.mestorudna.cz
7
8
Život v Rudné
11/2015
Městská policie Rudná
Karlovotýnská 425, 252 19 Rudná, tel.: 734 811 811, e-mail: mp@rudnamesto
Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za období 1. 9. 2015 – 30. 9. 2015
na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech, Chýnice a Ptice
Obec Drahelčice – dne 3. 9. 2015 v 11.55 hodin oznamuje volající, že v obci někdo pálí plasty. Hlídka MP na místě přestupce zjistila a celá věc byla oznámena správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Město Rudná – dne 4. 9. 2015 v 22.45 hodin oznamuje žena,
že v Jinočanské ulici leží na chodníku muž. Hlídka MP na místě
nalezla podnapilého muže, byla zjištěna jeho totožnost a muž
z místa následně odešel do místa svého bydliště.
Město Rudná – dne 7. 9. 2015 v 16.10 hodin požádala o součinnost Policie ČR při odvozu seniorky domů. Na místě bylo
zjištěno, že se paní ztratila, následně byla odvezena do místa
bydliště, kde si ji převzala dcera.
Obec Drahelčice – dne 9. 9. 2015 v 21.37 hodin oznamovatel
uvedl, že u nich v ulici se pohybuje podezřelé vozidlo a posádka
skládá, nebo vykládá stavení materiál u přilehlé stavby. Hlídka
přijela na místo určení, ale zde se již nikdo nenacházel. Oznamovatel předal hlídce MP důležité poznatky o vozidle. Druhý
den městskou policií kontaktován stavbyvedoucí, který uvedl,
že na stavbu zaměstnanci přivezli lešení, které zde v noci složili.
Město Rudná – dne 11. 9. 2015 v 17.25 hodin volal muž, který
uvedl, že u rybníka někdo neoprávněně chytá ryby. Po příjezdu
hlídky a prohlídce místa zde nebyl nikdo nalezen.
Město Rudná – dne 11. 9. 2015 v 20.12 hodin oznamovatel uvedl, že sedí v jedné místní restauraci a je zde opilý muž, který hodlá
odjet domů svým vozidlem. Hlídka muže zadržela při jízdě ve vozidle. Celá věc byla na místě předána Policii ČR k dalšímu šetření.
Obec Úhonice – dne 12. 9. 2015 ve 3.35 hodin oznamuje žena
rušení nočního klidu na návsi. Hlídka MP skupinku asi osmi lidí
upozornila na to, že ruší noční klid, věc byla vyřešena domluvou. Skupina se následně rozešla.
Obec Úhonice – dne 12. 9. 2015 v 12.35 hodin oznamovatel
uvádí, že viděl osobu, která vyhodila odpad mimo vyznačená
místa. Odpad – pneumatiky – byly vyhozeny u silnice. Na celou
věc bylo sepsáno oznámení, které bylo předáno na MÚ Hostivice k dalšímu opatření.
Obec Jinočany – dne 12. 9. 2015 v 17.10 hodin hlídkou MP
zjištěna roztržka mezi dvěma osobami. Mužem a ženou. Osoby
zklidněny, následně zjištěna jejich totožnost a provedena lustrace s negativním výsledkem. Věc byla na místě řešena domluvou.
Město Rudná – dne 14. 9. 2015 v 9.18 hodin oznamovatel uvedl, že v ulici Poštovní stojí již delší dobu vozidlo, které nepatří
nikomu v ulici. Má obavu, zda není kradené. Hlídka zjistila, že
se nejedná o vozidlo kradené a majitelka bydlí v Rudné.
Obec Nučice – dne 14. 9. 2015 v 13.11 hodin oznamují z OÚ,
že v ulici Na Čtyřku nějaký cizí muž vnikl na pozemek. Hlídka
MP na místě zjistila, že se jedná o prodejce nabízející levnější
energie. Prodejci poučeni o místní vyhlášce a vykázáni z obce.
Obec Úhonice – dne 15. 9. 2015 v 16.20 oznámil muž, že na
poli mezi obcemi Drahelčice a Úhonice leží mrtvé zvíře. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o kance, pravděpodobně sraženého vozidlem. Dáno na vědomí myslivcům, kteří
zvíře odstranili.
Město Rudná – dne 15. 9. 2015 v 16.45 hodin oznamuje volající, že v ulici Obchodní leží před vchodem do jednoho domu muž
a lidé ho zde překračují, když jdou domů. Po příjezdu hlídky MP
na místo muž již neležel, ale seděl na schodech. Hlídce sdělil,
že čeká až se vrátí jeho příbuzný z práce. Muž byl hlídkou na
místě ztotožněn a následně vykázán z místa. Odešel a posadil
se na lavičku.
Obec Úhonice – dne 17. 9. 2015 v 18.00 hodin oznamuje žena,
že má hada na terase. Na místo přivolán chovatel, který se hada
pokusil odchytit. Odchyt se nezdařil, had nebyl nalezen.
Město Rudná – dne 18. 9. 2015 v 18.43 hodin oznamuje muž
několik utečenců, kteří jdou ulicí Jinočanská směrem do Rudné.
Hlídka na místě dle místní znalosti zjistila, že se jedná o dělníky,
kteří pracují na okolní stavbě a jdou domů do ubytovny.
Obec Drahelčice – dne 20. 9. 2015 v 10.31 hodin oznamuje
volající, že její manžel při procházce nalezl peněženku. Hlídka
MP si peněženku vyzvedla a nedlouho poté volal muž, že ji ztratil. Peněženka po předchozí kontrole a zjištění potřebných dat
předána majiteli.
Město Rudná – dne 22. 9. 2015 v 10.00 hodin řízení dopravy na
kruhovém objezdu za účelem odebrání vzorků povrchu vozovky
pro další zkoumání.
Město Rudná – dne 22. 9. 2015 oznámila žena a muž (nezávisle
na sobě), že byli osloveni člověkem, který jim řekl, že ho posílají jejich děti a že jim veze zeleninu a brambory. V jednom případě došlo k okradení osoby. Proto apelujeme na občany, zvláště
na SENIORY!!! Nepouštějte k sobě domů žádné cizí osoby! Raději si nejprve ověřte (třeba telefonicky), zda se věc zakládá na
pravdě. Nebo volejte svou městskou policii – 734 811 811.
Vždy je lepší, když zavoláte zbytečně, než když vás potom někdo okrade o vaše úspory. Když zavoláte a nakonec se nic nebude řešit, strážníci se na vás určitě zlobit nebudou. Děkujeme.
Město Rudná – dne 29. 9. 2015 v 11.32 oznámil občan a následně i operační oddělení Policie ČR, že v ulici Jinočanská nefungují závory a že se zde utvořila dlouhá fronta vozidel. Bylo
zjištěno, že po kolejích projíždí nádražní drezína. Závory v pořádku. Zpět na vědomí operační oddělení.
Bc. Bronislav Knotek, vedoucí MP Rudná
11/2015
www.mestorudna.cz
9
10
Život v Rudné
Vaše dotazy
11/2015
Pokud Vás zajímá cokoliv, co souvisí s děním v Rudné, můžete
se zeptat prostřednictvím formuláře v sekci Kontakty / Napište
nám. Odpověď bude zveřejněna níže a také otištěna v časopise
Život v Rudné.
9. 10. 2015
V rudenské škole hrajeme již dlouhá léta zájmově basketbal,
ale nyní nemáme dostatek členů. Rád bych se proto informoval, zda je možné umístit bezplatně na veřejném místě
„Pozvánku na zapojení do sportovní aktivity basketbalu“
případně za jakých podmínek. Děkuji za jakoukoli informaci. Jiří Schwarzbacher, mobil 605 985 364.
Toto je správné místo, snad Vám zveřejnění této informace pomůže.
12. 10. 2015
Má obec přijatou vyhlášku o zákazu podomního prodeje?
Pokud ne, uvažuje se o tom a v jakém časovém horizontu?
Zmiňovanou vyhlášku město Rudná nevydalo a zatím nepřipravuje. Nicméně děkujeme za podnět, budeme se jím zabývat.
21. 10. 2015
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda město Rudná má pod
sebou i pronájem nebytových prostor určených k podnikání,
např. cukrárna, kadeřnictví apod.
Bohužel Vás zklameme. Město nemá žádné takové prostory ve
vlastnictví. Do budoucna se o výstavbě uvažuje, zatím se ale
budete muset obrátit na soukromé vlastníky.
Vítání občánků 17. 10. 2015
9:30
Emma Trnková; Zuzana Gamrotová; Sofie Vičanová;
Sandra Doubková; Albert Bečvář; Sophia Leander
10:15
Žofie Andryzková; Helena Burková; Sebastián Pausa; Elen Konderla; Mariana Iblová;
Štěpánka Pavlíčková; Darek Studený; Alžběta Bílková
Fotografie z vítání občánků jsou zdarma k vyzvednutí na evidenci obyvatel.
11/2015
www.mestorudna.cz
11
12
Život v Rudné
11/2015
Rudná před 20 lety
Následující tři příspěvky byly otištěny v listopadovém čísle Života v Rudné z roku 1995. Otištěny jsou bez úprav tak, jak
byly publikovány. Přinášejí zajímavá svědectví o své době a někdy jsou v kontextu současných událostí více než zajímavé
a poučné.
Doprava rok po volbách
1. O zajištění pravidelného a častého spojení obce se stanicí metra Zličín usilujeme nepřetržitě. Paradoxně jsou
související jednání obtížná právě proto, že Rudná je obcí
významnou a projíždí ji značný počet autobusových spojů
ČSAD, které by byly ekonomicky ohroženy v případě napojení Rudné na jiný dopravní systém, který jistě podstatnou
část cestujících převezme. Takové obtíže malé obce nemají, viz např. Chrášťany, a veřejnost tuto nelogickou situaci
nerada akceptuje. Výsledky posledních jednání však jsou
natolik povzbudivé, že počítáme s napojením Rudné na
tzv. „Integrovaný dopravní systém“, což je – zhruba řečeno - rozšířená pražská MHD, od 1. června 1996. Podaří-li se
tento záměr, bude doprava v Rudné vyřešena.
2. Počet zastávek bude rozšířen o nové zastávky u Základní
školy a u nájezdu na dálnici. Není rovněž vyloučeno, že ještě v tomto volebním období bude mít Integrovaný systém
(IDS) zastávku na Vypichu.
3. Pochopitelně budou všechny zastávky v obci nově upraveny a není vyloučeno, že první práce v tomto směru budou
provedeny ještě letos.
4. Nemáme žádné zprávy o rušení vlakových spojů a z autobusových spojů by měly být omezeny či zrušeny pouze ty,
které se stanou po zavedení IDS nadbytečnými.
5. Omezení nákladní dopravy uvnitř obce není z faktických
i právních důvodů možné dříve, než budou vybudovány
obchvatné komunikace. Považujeme za úspěch, že se podařilo tyto komunikace zakotvit do územního plánu obce,
což bylo provázeno silnou kritikou vlastníků některých
pozemků. Přesto, že realizace nových komunikací je záležitost nesmírně nákladná, měly by být - díky zahraničnímu investorovi - zahájeny práce na obchvatu na západním
okraji obce na počátku příštího roku. Usilujeme o to, aby
ještě v tomto volebním období bylo spojení s Nučicemi vedeno touto novou trasou a aby se silnice II. třídy vedoucí
kolem Hořelického kostela a Zvláštní školy stala místní komunikací s minimálním provozem.
6. Dopravní značení se připravuje, dílčí projekty a zásady dopravního řešení jsou již zpracovány a vlastní značení bude
realizováno souběžně s opravami komunikací.
17. listopad 1995?
Obyčejné podzimní ráno, obyčejný podzimní den. A přece při
pohledu do kalendáře tak docela obyčejný den to zase není.
Jak je to dávno od doby, kdy to pod pokličkou našeho národa
tolik vřelo. Přesně šest let - téměř kulaté výročí. Tenkrát jsme
ale říkali tak hrdě: „Náš národ se nedá…“. Ještě teď mě příjemně mrazí v zádech, když si vzpomenu na ty krásné chvíle „něžné, sametové“. Na zvonění klíčů pod sochou sv. Václava na to,
jak se v autobusech na sebe usmívali úplně neznámí lidé, protože měli na klopách trikolory.
„Jakmile bude Anežka Česká prohlášena za svatou, národu se
uleví.“ Ulevilo se hodně, dokonce i na úřadech šlo najednou
všechno hladce a my jsme své vládě slibovali, že vydržíme tře-
ba i deset let. Jenže počáteční nadšení brzo povolilo a trpělivost došla mnohem dříve, než jsme chtěli. A dnes? Už si zase
stěžujeme. Na všechno. O to více, že jsme nastolili demokracii.
Jenže tu si každý představuje po svém. Ne všechno jde tak, jak
jsme si představovali. Každý začátek je těžký. A my jsme pořád
ještě na začátku, ač si to mnozí z nás nechtějí uvědomit.
Stalo se dnes velkou módou svádět spoustu nezdarů na všechno možné, přehazujeme si odpovědnost jako velký brambor.
Jenže za to, že se vracíme do Evropy se svou typicky českou
povahou, za to nemůže ani bývalý režim, ani současní politikové, ani negativní vlivy zpoza otevřených hranic, ani nikdo jiný.
VŠECHNO záleží jen na nás. Tak bychom měli chápat slovo demokracie. V tom to je!
Letos vyšel 17. listopad opět na pátek a zatím co před šesti lety
mnozí z nás ani netušili, že se něco děje, dnes přesně víme, co
bychom dělali na místě naší vlády a co bychom určitě nedělali
jako ti a ti… To se nám to mluví.
Ovšem vyměnili bychom si s někým z těch, kdo za nás nastavuje svou kůži na trhu, místo? Měnili bychom tenkrát v pátek
s některým ze studentů na Albertově? Uměli bychom odpovědět na otázku: Co jsi konkrétně TY udělal pro svoji lepší budoucnost?
Možná by stačilo, kdybychom každý udělal v tento snad památný den malou revoluci sami v sobě. Úplně něžné, sametové
předsevzetí. Není nutné založit novou politickou stranu, stačí
jít hledat člověka, přijít k němu blíž, udělat mu radost, podat
pomocnou ruku.
Kdybychom tohle zkusili třeba jen jeden jediný den, stálo by
to za to. Tak, jako to stálo za to v „oněch dnech“ v roce 1989.
Vzpomeňte si! -il-
Úvaha
Nemyslím, že by bylo šťastným rozhodnutím zastavit diskotéky. Pokud někteří účastníci dělají po zábavě rotyku, pak přeci existuje policie, aby jim domluvila. Ostatně se jistě jedná
o pár jednotlivců nebo part a nemá cenu, aby kvůli nim trpěli
ostatní. Tohle ostatně vždy bylo, je a bude. Spíš by bylo lepší
časově posunout diskotéky tak, aby končily mezi 23-24 hodinou a ne až ve dvě v noci. Ostatně asi před deseti lety prý bylo
zjištěno, že vandalské kousky provádějí rozparádění návštěvníci hospod a ne diskoték. Členové PSVB Hilgart a Kopecký se
například střetli s větší skupinou vandalů romské národnosti,
které přivolaná policie zajistila. Po tomto zásahu přestalo ničení jízdních řádů ČSAD, programů místního kina i všech ostatních plakátů. Vlastně by mi do toho nemuselo nic být, když
sám na diskotéky nechodím, ale připomíná mi to hlášky přátel
z období 1950-1953, že jsou už zase zakázané čaje, protože se
na nich povalují pracovní rezervy, které by spíš měli pomáhat
na sklizni brambor a cukrovky (v neděli odpoledne!). Taneční
čaje bývaly v časovém rozmezí 15-19 hodin.
Karel Fuksa
Program rozvoje města Rudná 2016–2023
Dotazník pro obyvatele města Rudná
Vážení spoluobčané,
v říjnu roku 2015 začalo naše město zpracovávat Program rozvoje města Rudná na období 2016–2023, který
navazuje na současně platný strategický plán města z roku 2008. V novém dokumentu chceme vytyčit budoucí
priority rozvoje našeho města. Tento program potřebujeme mimo jiné také jako důležitý podklad pro získávání
různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory
na to, jaké by mělo naše město být a co pro to všichni můžeme udělat.
Z výše uvedených důvodů se na Vás obracíme s žádostí o pomoc. Svůj názor nám můžete sdělit vyplněním
tohoto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování Programu rozvoje města
Rudná. Prováděné šetření je anonymní. Dotazník je možné vyplnit v papírové formě nebo na internetové adrese: www.mestorudna.cz/z/dotaznik.
O výsledcích budete informováni prostřednictví webových stránek a měsíčníku Život v Rudné.
Vyplněný papírový dotazník, prosím, odevzdejte do 23. 11. 2015 do schránky umístěné u vchodu do Městského
úřadu, Masarykova 94/53 nebo ve Spolkovém domě, Školská 591/2 v Rudné.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Lubomír Kocman
starosta
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Jeden občan vyplňuje vždy jeden
dotazník.
1. Jak se Vám v Rudné žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře ani špatně
4. spíše špatně
5. velmi špatně
2. Ve městě:
1. žiji od narození
2. přistěhoval(a) jsem se v dospělosti před více než pěti lety
3. přistěhoval(a) jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
4. přistěhoval(a) jsem se v dětství spolu s rodiči
5. v dětství jsem zde žil(a) a znovu se přistěhoval(a) před více než pěti lety
6. v dětství jsem zde žil(a) a znovu se přistěhoval(a) v posledních pěti letech
3. Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
7. kulturní a společenský život
2. dobré mezilidské vztahy
8. sportovní vyžití
3. příznivé životní prostředí
9. architektura a vzhled města
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dostupnost obchodů a služeb
10. dopravní obslužnost
11. jiné: .......................................................................................
4. Co se Vám na Vašem městě nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
8. špatná dostupnost škol
2. nezájem lidí o rozvoj města
9. nevyhovující veřejná doprava
3. málo kvalitní životní prostředí
10. nedostatečná bytová výstavba
4. nedostatek pracovních příležitostí
11. zanedbaný domovní fond
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
12. nepořádek ve městě
6. nedostatečný kulturní a společenský život
13. špatné podmínky pro podnikání
7. špatná dostupnost lékaře
14. jiné: ...............................................................
5. Jaké služby nebo zařízení pro volný čas Vám ve městě výrazně chybí?
............................................................................................................................................................................
6. Pokuste se zhodnotit Rudnou z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
spokojen
Spíše
spokojen
Spíše
nespokojen
Velmi
nespokojen
Je mi to
lhostejné
1
Nabídka pracovních
příležitostí
1
2
3
4
5
2
Bydlení
1
2
3
4
5
3
Nabídka obchodů
a služeb
1
2
3
4
5
4
Školství
1
2
3
4
5
5
Zdravotnictví
1
2
3
4
5
6
Sociální péče
1
2
3
4
5
7
Kultura a společenský
život
1
2
3
4
5
8
Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
9
Veřejná doprava
1
2
3
4
5
10
Životní prostředí
1
2
3
4
5
11
Bezpečnost
1
2
3
4
5
12
Podpora neziskových
organizací
1
2
3
4
5
7. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ................................................................................................................
8. Myslíte si, že vedení města se dostatečně věnuje rozvoji města a péči o svoje obyvatele?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ne, co by se mělo změnit? ...................................................................................................................
9. Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků.
Na co byste je využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby
3. častější spoje veřejné dopravy
4. budování parkovacích domů
5. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb ve městě
6. zajištění častějších ordinačních hodin lékařů ve městě
7. technická infrastruktura (kanalizace, čistírna odpadních vod, vodovod)
8. rekonstrukce místních komunikací
9. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
10. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
11. opravy památek v obci
12. rozvoj cestovního ruchu
13. jiné: ..........................................................................................................................................................
10. Kde pracujete (studujete)?
1. v Rudné
2. mimo Rudnou: v ........................................................................................................................................
3. nepracuji ani nestuduji
11. Pokud dojíždíte do jiné obce, jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do zaměstnání/do školy?
(v případě kombinace více druhů zatrhněte všechny užité prostředky)
1. pěšky
4. vlakem
2. na kole
5. osobním automobilem
3. autobusem
6. jinak: .......................................................................................
12. Jste?
1. muž
2. žena
13. Jaký je Váš věk?
1. do 15 let
2. 16–20 let
3. 21–30 let
4. 31–40 let
5.
6.
7.
8.
41–50 let
51–60 let
61–70 let
71 let a více
14. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
1. základní
4. vyšší odborné
2. střední bez maturity
5. vysokoškolské
3. střední s maturitou
15. V jakém odvětví pracujete?
1. zemědělství
2. průmysl
3. stavebnictví
4. obchod
5. služby
6. zdravotnictví, sociální služby
7.
8.
9.
10.
11.
školství, věda, výzkum
státní správa, policie, armáda, hasiči
jiné: .......................................................................................
nepracuji
studuji
16. Pokud Vás napadá ještě nějaké další téma, které Vás v našem městě trápí, prosím, napište jej zde:
GaREP, spol. s r.o. - společnost pro regionální ekonomické poradenství
náměstí 28. října 3, 602 00 Brno, tel. 545 242 846, www.garep.cz
11/2015
www.mestorudna.cz
17
18
Život v Rudné
Žlutý květ
Trampským údolím Kocáby
Jednoho slunného říjnového dne se průvod 25 výletníků – z toho
18 dětí – vydalo za Prahu, protáhnout nožky a podívat se, kde se
psala naše trampská historie. Namířeno jsme měli do údolí říčky
Kocáby. Některé řeky a říčky se v trampské hantýrce jmenují
jinak a stejně je tomu u Kocáby, které se říká Hadí řeka. Však to
bylo občas z nápisů po cestě vidět.
Než jsme se ocitli v údolí, museli jsme do něj samozřejmě dojít.
Naše pěší cesta započala na vlakové stanici Čisovice, odkud to
do údolí Hadí řeky bylo 4 km převážně přes les a obec Bratřínov.
Ke Kocábě, tedy Hadí řece jsme přišli už pěkně hladoví. Během
vyjídání batohů se četly kapitoly z faktografické knihy Dějiny
trampingu od Boba Hurikána (1907 – 1965). Pro zajímavost,
Bob Hurikán byl především spisovatel, redaktor, sportovec, cestovatel a trampský písničkář, autor několika trampských „hitů.“
Málokdo ale zná jeho skutečné jméno: Josef Peterka.
Z kapitol o Hadí řece se vnímaví posluchači dozvěděli, že první osada na Hadí řece byla osada Utah s první chatou postavenou v roce 1925. „Chata, zrobená z prken, byla postavena
v jednom týdnu i s vnitřním zařízením. Pracovalo se ve dne
v noci a tak v sobotu již zavlála černá vlajka Utahu nad novým
claimem a hromové hurá zvěstovalo zrození haciendy,“ píše
Společné foto na osadě Havran
11/2015
Bob Hurikán. Nutno podoktnout, že první trampové začali do
údolí jezdit už o rok dříve, v roce 1924, ale stavební horečka
začala později.
Druhou osadou v povodí, v roce 1926 byl založen Uragan a ještě
téhož roku osada Liberty. A další osady rostly: Údolí chladu,
Rewaston, Havran, Louisiana, Merida, New-Camp, Dachwood
(dnes Dashwood), Zlatá zář, Tahiti, Údolí sporů, Kansas a známá Askalona. My cestou viděli nápisy jen některých těchto osad
a jejich osadních srubů.
Někteří výletníci ani netušili, že trampské osady byly útočištěm
sportu, když na osadních nástěnkách viděli rozpisy sportovních
turnajů. V raných dobách trampingu se hojně provozoval fotbal,
volejbal a nohejbal, mnoho atletických disciplín a kanoistika.
Není třeba psát v čísle minulém, protože osadní sport se hojně
provozuje dodnes. Rozhodně je třeba dodat, že z trampských
osad v minulosti pocházelo mnoho známých sportovců, kteří se
prosadili na předních místech doma i v zahraničí.
Šli jsme nenáročnou cestou údolím, kolem sruby staré i novější.
Ty staré sruby měly všude stejný charakteristický lomený tvar
střech. Po cestě bylo i několik zajímavostí. Například autobusová zastávka na cestě, kam by se autobus těžko dostal. Co ale
každého zarazilo, byla v údolí Hadí řeky lačnost po elektřině.
Téměř na každém srubu a přístavku, zejména na Askaloně, solární panely! „Solárko,“ kam se člověk podíval. Při tomto pohledu se člověku vkrádala na mysl otázka, kolik z těchto osadníků
vlastně ještě prožívá romantické večery při petrolejce s kamarády nebo u ohně při kytaře a nakolik se vlastně cítí být součástí
trampské historie. Nebo prostě už jen chataří?
11/2015
www.mestorudna.cz
19
Osadní srub a sportoviště Askalona
Další přestávka byla na Dashwoodu (nápis je vysoko na skále, stejně jako Hollywood), kde bylo dětské hřiště a kde se děti
vylítaly, při hře Mrazík. Jak se naše výprava blížila ke Štěchovicím, bylo koryto řeky Kocáby stavebně upraveno a spoutáno
mezi kameny, i cesta dále už nevedla po pěšinách a polních cestách, ale po asfaltce. Posledními osadami, na které jsme podle
viditelných nápisů narazili, byly osady Maják a Louisiana, kde
to evidentně stále žije sportem. Za nimi jsme už přicházeli do
Štěchovic na autobus. Žel autobus přijel se zpožděním a ještě
byl totálně plný, takže další cestující nebral. Pamatuji doby, kdy
v této turisticky atraktivní lokalitě jezdily o víkendu autobusy
častěji, než jen jednou za hodinu.
Při této pěkné akci se ušlo 11,2 km, a pokud se někdo chce vydat v našich šlépějích z Čisovic do Štěchovic, zde najdete trasu:
www.mapy.cz/s/lwzK. A k výletu si doporučuji sehnat knihu
Dějiny trampingu.
Zbyšek Prágr, vedoucí spolku Žlutý květ
20
Život v Rudné
Sedmáci v zoo
11/2015
Dětem přednášel zkušený policista
Výlet 7. ročníků do plzeňské ZOO
Ve čtvrtek 17. 9. 2015 se uskutečnila společná akce všech sedmých
tříd, a to výlet do ZOO v Plzni. ZOO v Plzni je druhou nejstarší zoologickou zahradou v České republice.
Cesta autobusem z Rudné do Plzně probíhala bez problémů, a tak
jsme v 10 hodin už byli v ZOO. Společně jsme prošli částí zoologické
zahrady. Potom jsme se rozdělili do skupinek po čtyřech nebo pěti,
obdrželi pracovní listy a pustili se do jejich vyplňování. Každý si vyšetřil čas i na občerstvení i návštěvu oblíbených živočichů. Naše první
kroky vedly k pavilonu se jménem Svět v podzemí. Nemohli jsme
vynechat ani pavilon jedovatých hadů. Nejvíce se mi líbily mangusty, jejichž hravost mě uchvátila. Kolem 14. hodiny, příjemně unavení
a plni dojmů, jsme se vrátili k autobusu a vyrazili zpět směr Rudná.
Výlet ve všech směrech splnil moje očekávání, a proto jsem si dnešní
den velice užil.
Marek Svoboda, VII. D
Dopravní výchova v 5. ročníku - říjen 2015
I v letošním školním roce absolvují děti 5. ročníku výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti v Radotíně. Žáci 5. B a 5. C měli možnost
teoretickou lekci doplnit také potřebnými praktickými aktivitami přímo na dopravním hřišti, jezdili jízdu zručnosti a jako skuteční cyklisté
prožili konkrétní dopravní situace v prostředí modelového silničního
Dopravní výchova v 5. C a D
provozu. Dětem 5. A a 5. D bohužel nepřálo počasí ani v náhradním
termínu, a výuka musela být přesunuta do třídy. Pod odborným vedením policistů se děti učily dopravní značky, vypracovaly nutný test
a zhlédly výukový film. Na jaře budeme v programu pokračovat a zaměříme se na to nejdůležitější – na zvládnutí základních praktických
dovedností při jízdě na kole.
Helena Stejskalová
Den otevřených dveří
v Základní škole Rudná
Základní škola Rudná si dovoluje
pozvat rodiče současných žáků
na Den otevřených dveří,
který se koná
ve čtvrtek 5. 11. 2015
od 8:15 do 12:00
Ukázka řešení dopravní situace
11/2015
www.mestorudna.cz
21
Novinky z radnice ZDARMA
ve Vaší emailové schránce!
Chcete-li být informováni
o všem důležitém, co se
v Rudné děje, zaregistrujte se
k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo
MEGA
VÝPRODEJ
Rádi bychom vás pozvali na náš tradiční výprodej zboží, kde najdete snowboardy,
zimní oblečení, batohy, trička, mikiny, sportovní boty, kalhoty, čepice, atd.
Prodej věcí přímo ze skladu bude probíhat
od 25. 11. 2015 do 4. 12. 2015
každý den od 11 – 19 hodin
Najdete nás v JINOČANECH, Severní 274
vedle haly Modusu a Ptáčka
Těšíme se na vás.
Ceny od
100
Kč
22
Život v Rudné
Skautské středisko
Balvan Rudná
Září a začátek října byl plný schůzek a výprav – například Berušky se vydaly na PraHru, pro veřejnost jsme uspořádali Balvanův
Běh a pro fanoušky deskových her Brácha obnovil Deskohraní
– pravidelné setkání v klubovně nad společenskými hrami.
„Hraj si každý den“
Tak znělo motto a hlavní myšlenka akce PraHra, na kterou jsme
se v neděli 20. 9. vydaly. Jak jsme k ní přišly? Řekla nám o ní
(jako o dalších super akcích) jedna z vedoucích, Anti. A i když
se může zdát, že se jedná o něco pouze pro děti, samy jsme se
přesvědčily, že to tak není.
Poté, co jsme se dohodly, že na akci vyrazíme, zaregistrovaly
jsme náš tým na webových stránkách. Chvílemi to vypadalo,
že se do Prahy nevydáme, ale nakonec jsme se v půl deváté
ráno sešly u autobusu směr Zličín. Odtud jsme pokračovaly
Berušky na Kampě
11/2015
na Anděl a pak tramvají na Újezd a pěšky k Muzeu Kampa,
kam nás dovedly souřadnice zaslané v emailu od organizátorů.
Sraz byl v 10:00, tak jsme ještě využily chvíle času a prošly se
parkem, daly si svačinu, povídaly si a přitom si vychutnávaly
pohled na žluté tučňáky a přehlídku starých tramvají na druhém
nábřeží. Čas se krátil a my se vydaly vstříc ke stromu s nápisem
Play everyday, kde jsme se seznámily s pořadatelkami a dostaly
první papír s informacemi.
Dozvěděly jsme se, že se nacházíme v říši víl a elfů a že na dnešní trase budeme luštit šifry a poté plnit úkoly. Zároveň jsme si
měly vyměnit mobily a úplně vypnout od okolního světa a soustředit se pouze na přítomnost.
Po vyluštění místa prvního úkolu jsme se vrátily na „centrálu“
(Kampa) a šly najít úkol. Po jeho splnění jsme se měly vrátit
opět na „centrálu“, kde jsme vždy získaly další šifry, úkoly
a pokyny. Celkem bylo úkolů a šifer šest a plnily se na různých
místech (Kampa, Střelecký ostrov, Lennonova zeď, Karlův
most...).
Cílem bylo mimo jiné stmelování kolektivu, nacházení radosti i v maličkostech a povinnostech a dělání netradičních věcí,
11/2015
www.mestorudna.cz
23
které člověka vyvedou ze stereotypu. Jako tým jsme si tak povídaly o dětství, tvořily mandalu nebo si třeba říkaly komplimenty. Navíc jsme měly možnost si např. popovídat s různými
kolemjdoucími, zahrát si na honěnou na Karlově mostě, udělat
někomu radost podzimní kyticí nebo si zazpívat a zatancovat
u Lennonovy zdi.
Po asi dvou hodinách chození po Praze jsme měly splněno a za
odměnu jsme ještě kromě dalších věcí dostaly úžasný dort. Nakonec jsme se rozloučily s pohádkovou říší a pěšky se vracely
na Anděl, kde jsme se ještě potkaly s naší druhou vedoucí Alčou,
které jsme přinesly kousek dortu a cestou domů jí vyprávěly
o nových zážitcích.
Bylo to krásně strávené dopoledne, které jsme si všechny užily
a odcházely jsme s ponaučením, že hrát si někdy nemusí jenom
děti.
Napsala: Judith Mutombo
Foto: Hana Poledníčková
Balvaňácké deskohraní
Berušky u Lennonovy zdi
Balvaňácké deskohraní
Babí léto je už nenávratně pryč, večery se prodloužily a na lyžování to ještě není – nastal tedy ideální čas na to, abychom se opět
začali o víkendu scházet v klubovně a hráli deskové hry. Brácha
tuto tradici oživil, na první neděli se nás sešlo asi dvacet a další
víkendy se již domlouváme.
Foto: Petr Seidl
24
Život v Rudné
11/2015
Balvanův běh 2015
Rok se s rokem sešel a my opět odstartovali, nyní již sedmnáctý,
ročník Balvanova běhu, který pořádáme v lese Na Vypichu. Letos nám počasí přálo, a tak ten kdo nezávodil nebo neměl ambice
na vítězství, mohl se kochat babím létem.
Jako první odstartoval hromadným startem běh na 5,4 km. Na
čtyřicítku závodníků čekal příjemný okruh lesem po polních
cestách. Nedá se však říci, že by se někdo na trase kochal přírodními krásami – spíše naopak, traťový rekord z loňského roku
sice zůstal nepokořen, přesto se do cíle dokázal vrátit s fantastickým časem 20:16 Martin Pacner z Biatlon clubu Beroun a stal
se tak nejrychlejším běžcem. Z žen si s tratí dokázala nejrychleji
poradit Vladěna Hrstková z Chrustenic, ta zvládla celou trasu
za 23:23.
V kategorii „slečny“ zvítězila Hana Poledníčková, mezi „mladíky“ zaběhl nejrychleji Tomáš Poledníček. Ve veteránské kategorii A zvítězili Jiří Sladký a Ladislava Vlčová, v kategorii B Karla
Mališová a Petr Rada.
Po vyhlášení výsledků „velkých“ běžců postupně odstartovaly
závody těch menších, kteří s během (a někteří i s chůzí) teprve
začínají.
V kategorii Škvrňata (do 2 let) největší morálku a ochotu běžet padesát metrů jedním směrem ukázal Marek Pacner. Závod
Škvrňat do 4 let byl ještě náročnější, nejen, že děti musely zdolat
metrů dvě stě, ale navíc to celé absolvovat bez rodičů. V této
kategorii se vítězem stal Jakub Zdechovský. Eliška Zdechovská
zvítězila v běhu na 300 metrů.
Holky a kluci ve věku 7-8 let běželi kolečko na 1 kilometr
– do cíle jako první doběhli Veronika Bloudková a Prokop
Ondřejka. V kategorii 9-10 let zvítězila Aneta Smetanová
a Kryštof Ondřejka. Za zmínku ovšem stojí i výkon Honzy
Čeřovského, který sice ve své škvrněcí kategorii do 4 let na
bednu nedosáhl, ale rozhodl se náladu si spravit právě během
na jeden kilometr a k překvapení spousty fanoušků, ten kilometr opravdu doběhl.
Někdo doběhl do cíle sám, někdo v doprovodu rodičů
Rádi bychom poděkovali všem účastníkům běhu, že vytvořili na
běhu krásnou atmosféru a těšíme se za rok na viděnou. Druhý
velký díky patří našim sponzorům a partnerům, bez kterých by
to nešlo: NWS – IT služky, nakladatelství Paseka, SAN – konference service a Stromolezci.
A jako obvykle – během celého sportovního dopoledne bylo
možné přispět Kuřeti do sbírky Pomozte dětem, do níž putovalo
i 5 Kč z každé zakoupené vstupenky.
Dívky a jinoši ve věku 11-14 let běželi kolečka dvě. Tuto kategorii ovládli Michaela Durdová a Michal Smetana.
Kompletní výsledkovou listinu a fotografie najdete na našich
webových stránkách www.balvan.cz.
Text & foto: Lenka Hábltová
Nejrychlejší muži
Vítězové kategorie veteráni
11/2015
www.mestorudna.cz
Občanské průkazy, jejichž platnost končí,
vyměňte co nejdříve, po schválení novely
zákona se chystá v závěru roku odstávka
na úřadech.
V souvislosti s připravovanou novelou zákona
o občanských průkazech a cestovních dokladech
upozorňujeme občany, že zhruba od poloviny
prosince 2015 až do konce roku 2015 nebudou
přijímány žádosti o vydání nového občanského
průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat již vyhotovené doklady. Přesný termín bude zveřejněn
poté, co bude oficiálně oznámen Ministerstvem
vnitra ČR.
Důvodem plánované odstávky informačních
systémů MV ČR je přechod na nový technický
systém, který bude muset reflektovat legislativní
změny, které jsou v současné době schvalovány.
Doporučujeme proto všem občanům vyřídit si
záležitosti, které se týkají občanských průkazů
a pasů nejpozději v polovině listopadu 2015.
Správní odbor Městského úřadu Černošice
25
26
Život v Rudné
Náboženská obec
Církve československé husitské
v Rudné u Prahy
oznamuje termíny bohoslužeb,
které se budou konat do konce roku 2015.
BOHOSLUŽBY
SE VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ
v neděli 1. listopadu v 15 hodin
ADVENTNÍ
ve středu 2. prosince v 15 hodin
VÁNOČNÍ
v sobotu 26. prosince v 15 hodin
Přejeme všem, aby v setkání s Božím slovem
v podzimních dnech a v čase adventním
a vánočním načerpali novou sílu a naději.
11/2015
Knihovna Rudná
zakoupila tyto nové tituly:
Templářská šifra; Templářská relikvie – Chloe Pavlov
Milovaná – Bertrice Small
Neodolatelný; Nezapomenutelná – J. R. Ward
Pod maskou měsíce – Jude Deveraux
V hlubinách skalní říše; Záhada sarkofágu – Elizabeth Peters
Dívka, která nesměla mít sny – Barbora Walterová Benešová
Hasiči – zvědavá okénka
Kainovo dědictví – Charlotte Lyne
Rytíři – Robert Jones
Dědova hůl čarodějka – Jaromír Sypal
Monument 14: Nebe v plamenech – Emmy Laybourne
Než přijde smrt – Douglas Reeman
Desáté výročí – James Patterson
Triumf slunce – Wilbur Smith
Dcery panenské královny – Jeane Westin
Mladší sestra I+II+III – Jane Austenová
Spravedlnost má zpoždění – Jindřiška Ptáčková
Zátoka lží – Amanda Quick
Vášeň a vítr – Elizabeth Lowell
Zimní palác – Eva Stachniak
Smrtící klon – J. D. Robb
Hlídka – Robert Crais
Kapřík Metlík: Nový domov; V řece; Ve sportovním rybníku;
Útěk – Jan Opatřil
Více informací o knihách najdete na On-line katalogu knih
na stránkách knihovny: www.knihovnarudna.cz
Pozvánka na zájmové cvičení
mužů i žen - BASKETBAL
Zveme všechny příznivce basketbalu na
aktivní zapojení se do této činnosti.
Basketbal hrajeme ve škole v Rudné. Věková
kategorie ani pohlaví nehraje roli.
Basketbal hrajeme každý čtvrtek od 20:30 hod. do
22:00 hod. Budete-li mít zájem si s námi zahrát,
kontaktujte mě na mobil 605 985 364, případně
napište e-mail na [email protected].
P.S. Hrajeme jen pro zábavu a pro radost z pohybu.
Těšíme se na Vás.
Za všechny „baskeťáky“ Jiří Schwarzbacher
• Život v Rudné – měsíčník • č. 11 • Vyd. 6. 11. 2015 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • tel.: 311 652 336 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
11/2015
www.mestorudna.cz
ZVEME VÁS
DO NAŠÍ PRODEJNY V RUDNÉ
kde si na ploše více než 200 m2
můžete vybrat vše pro vaše mazlíčky
zvířata chovatelské potřeby krmiva
OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 08:00 - 19:00
So 08:00 - 16:00
Ne 14:00 - 18:00
OBCHOD Masarykova 103,
252 19 Rudná u Prahy
311 678 189
733 567 663
[email protected]
www.robimaus.cz
3R]QHMWH MHGLQHÏQ¿ VYÝW QDNXSRY£Q¯ VOXĻHE D ]£EDY\ QH
MHQ SUR GÝWL 1RY« REFKRGQ¯ FHQWUXP &HQWUDO .ODGQR
Y VDPRWQ«P FHQWUX PÝVWD SĖLQ£Ğ¯ NOLGQ¿ Q£NXS EH]
IURQW YH Y¯FH QHĻ REFKRGHFK VH VYÝWRY¿PL L GRP£
F¯PL ]QDÏNDPL UHVWDXUDFH NDY£UQ\ L ƓWQHVV FHQWUXP
0H]L REFKRG\ QHFK\E¯ +0 &$ 1HZ <RUNHU ÏL 5H
VHUYHG 'ÝWL SRWÝЯ KUDÏN£ĖVWY¯ 3RPSR ÏWHQ£ĖH ]DVH
NQLKNXSHFWY¯ 1HROX[RU 1HMHQ SRWUDYLQ\ QDNRXS¯WH
Y K\SHUPDUNHWX $OEHUW 2EÏHUVWYLW VH PĬĻHWH QDSĖ¯NODG
Y.)&QHERSL]]HULL&RORVHXP
6RXÏ£VW¯FHQWUDMHL]FHODXQLN£WQ¯Y¿VWDYDGLYĬVYÝWDVH
VWDYHQ¿FK]NRVWLÏHN/(*2p0DO¯LYHOF¯VHPRKRXWÝĞLW
QD RKURPQ« PRGHO\ PRQXPHQWĬ VYÝWRY¿FK PHWURSRO¯
KODYQ¯PH[SRQ£WHPMHQÝNROLNDPHWURY£SĖHVQ£NRSLHSUDĻ
VN«KRKODYQ¯KRQ£GUDĻ¯3URQ£YĞWÝYQ¯N\FHQWUDMHVDPR]ĖHM
PÝNGLVSR]LFL]GDUPDSĖ¯VWXSQ«NU\W«SDUNRYLĞWÝ
tel.: 722 347 461
Veterinární péče v klidu Vašeho domova bez
stresu a čekání nebo v zázemí naší ordinace.
Volat můžete denně od 07.00 do 21.00
&HONHPY¯FHQHĻ]QDÏHN
3%(=58Î(./$'12
:::&(175$/./$'12&=
6/('8-7(1$9,*$&,&(17580
MVDr. Miloš Havelka,
Malé Přílepy 8, www.vemap.cz
27

Podobné dokumenty

Hostivický měsíčník č. 9

Hostivický měsíčník č. 9 Ing. Jarmila Štětinová, tajemnice

Více

Tuchoměřický zpravodaj - září 2015

Tuchoměřický zpravodaj - září 2015 odnoty zjištěné vyhodnocením měření dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu jsou nižší než hodnoty hygienického limitu hluku z leteckého provozu pro venkovní chráněn...

Více

Život v Rudné č. 10/2011

Život v Rudné č. 10/2011 a udělila trvalou výjimku z nejnižšího počtu žáků ve skupině na poslední vyučovací hodinu. • Rada schválila žádost společnosti Rodinné domy s.r.o. a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu...

Více

Bulletin TIMUR 2015-01

Bulletin TIMUR 2015-01 Členové MAT museli projevit určitou dávku pochopení, jelikož nebyli dosud zvyklí na to, že by oni sami měli vytvářet a hledat vhodná řešení pro jejich obce. Na prvních setkání naopak očekávali, že ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint odhad čtenosti v % obyvatel (čtenost v delším období)

Více