Lady Pack 45, 65, 80, 110

Transkript

Lady Pack 45, 65, 80, 110
Stroje pro balení do teplem smrštitelných PO fólií – poloautomatické tunelové
Lady Pack 45, 65, 80, 110
LADYPACK 45
Malý, jednoduchý a cenov p íznivý
stroj Je vyvinut na základ požadavk
zákazník požadujících nízkou cenu,
a malé rozm ry p i vysoké kvalit . Pat í
k nejlepším a nejspolehliv jším ve své
íd .
LADYPACK 65
LADYPACK 80
LADYPACK 110
Stroj st ední velikosti, vhodný pro
balení rozli ných produkt , od
drobných po velké.
Velkoformátový stroj vhodný pro balení široké
škály produkt . Dle zvolené velikosti folie je
možno balit nejen malé a st edn velké
edm ty, ale i velkorozm rové produkty
(nap íklad rámy obraz atp.).
Základní p ednosti :
Možnost volby mezi manuálním nebo poloautomatickým provedením
Možnost osazení voliteln jedním nebo dv ma dopravníky pro dosažení vysokých výkon
Všechny modely jsou vybaveny systémem INTELIGENTN
ÍZENÉHO ZATAVENÍ FÓLIE, upravujícího as impulsu podle frekvence
balení
Stroj umož uje pracovat ve dvou r zných režimech:
Produkt je po zabalení automaticky poslán do smrš ovacího tunelu a dále
k manipulaci a zpracování v navazující ásti balicí linky.
Produkt je v režimu „VP ED + VZAD“ vsunut do tunelu a po smršt ní folie vrácen
zp t k obsluze stroje. Ta zajistí další balicí operace ( nap . skládání do krabic,
zalepování, vázání, atp. ). ešení tak umož uje snížit po et osob v balicí lince, šet it
náklady na obsluhu a minimalizovat pracovní prostor balicí linky.
Technické parametry
Maximální délka baleného výrobku
Maximální ší ka baleného výrobku
Maximální výška baleného výrobku
íkon
Pr
rná spot eba
Napájení
Kapacita
Hmotnost stroje
Lady Pack 45
Lady Pack 65
Lady Pack 80
Lady Pack 110
400 mm
300 mm
170 mm
4,2 kW
1,5 kW
3 x 400 V
600 – 900 ks / hod.
125 kg
600 mm
400 mm
200 mm
8,4 kW
2,8 kW
3 x 400 V
600 – 900 ks / hod.
150 kg
740 mm
500 mm
240 mm
8,4 kW
2,8 kW
3 x 400 V
500 – 600 ks / hod.
190 kg
1050 mm
750 mm
200 mm
14,7 kW
6,3 kW
3 x 400 V
300 – 400 ks / hod.
280 kg