1 § 2 § 3

Transkript

1 § 2 § 3
Strana 3230
Sbfrka zakonu
c. 225 / 2008
Castka 71
225
VYHLASKA
ze dne 17. cervna 2008,
kterou se stanovi pozadavky na dopliiky stravy
a na obohacovani potravin
Ministerstvo zdravotnictvi stanovi podle § 19
odst. 1 pism. a) a j) zakona c. 110/1997 Sb., 0 potravinach a tabakovych vyrobcfch a 0 zrnene a doplneni
nekterych souvisejfefch zakonu, ve zneni zakona
c. 306/2000 Sb., zakona c. 146/2002 Sb., zakona
c. 316/2004 Sb. a zakona c. 120/2008 Sb.:
§1
Predmet tipravy
T ato vyhlaska 1 ) zapracovava prfslusne predpisy
Evropskych spolecenstvi/) a v navaznosti na pifmo
pouzitelne predpisy Evropskych spolecenstvi") upravUJe
a) pozadavky na slozeni doplrikii stravy, jejich oznacovani a zpusob pouziti doplriku stravy,
b) podmfnky pridavani dalsich latek do potravin s vyjimkou doplriku stravy.
§2
Pozadavky na slozeni dopliiku stravy
(1) Vitaminy a mineralni latky, ktere lze pouzit
pro vyrobu doplrikf stravy, jsou stanoveny v pifloze
c. 1 k teto vyhlasce. Tyto vitaminy a mineralni latky lze
pouzit jen ve forme uvedene v prfloze c. 2 k teto vyhlasce. Poiadavky na cistotu latek uvedenych v priloze
c. 2 k teto vyhlasce stanovi zvlastni pravni predpis,
kterym se stanovi zdravotnf pozadavky na cistotu
a identitu pridatnych latek4).
(2) Dalsi latky, ktere lze pouzit pro vyrobu dopliiku stravy, a podmfnky, za kterych je lze pouzft, jsou
uvedeny v pifloze c. 3 k teto vyhlasce. Do doplrikf
stravy nelze pridat jednotlive nebo ve srnesi ornamne
nebo psychotropnf lark y 5), prekursory kategorie 1 pfilohy I pifmo pouzitelneho predpisu Evropskych spolecenstvi"), dalsi latky, u nichz byl prokazan toxicky,
genotoxicky, teratogennf, halucinogennf, omamny Ci
jiny nepriznivy iicinek na lidsky organismus. K vyrobe
doplrikf stravy nelze pouzit dalsi latky upravene v pfiloze c. 4 k teto vyhlasce.
§3
Oznacovani dopliiku stravy
(1) Krome pozadavku na oznacovani obalu potrayin upravenych v zakone ave zvlastnim pravnim predpise?) se na obalu pro spotrebitele uvede:
a) v nazvu potraviny slovo "doplnek stravy",
b) nazev vitaminu, mineralnich latek nebo dalsich 1.1tek charakterizujfcich vyrobek,
c) cfselny iidaj 0 rnnozstvi vitaminu, mineralnich 1.1tek nebo dalsich latek vztazeny na doporucenou
denni davku, pricemz u vitaminu a mineralnich 1.1tek se pouziji jednotky uvedene v prfloze c. 1 k teto
vyhlasce,
d) iidaje 0 obsahu vitaminu a mineralnich latek i v procentech doporucene denni davky uvedene v prfloze
1) Je vydana na zaklade a v mezich zakona, do nehoz jiz byla pifslusna smernice Fvropskych spolecenstvi promitnuta.
2) Smernice Fvropskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. ccrvna 20020 sblizovani pravnich predpisu clenskych statu
tykajfcich se doplnku stravy.
Smernice Komise 2006/37/ES ze dne 30. bfezna 2006, kterou se menf pfiloha II smernice Fvropskeho parlamentu a Rady
2002/46/ES, pokud jde 0 zarazenf urcitych Iatek.
3) Narfzenf Fvropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1924/2006 ze dne 20. prosince 20060 vyzivovych a zdravotnich tvrzenich
pfi oznacovani potravin.
Narfzenf Fvropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1925/2006 0 pridavanf vitaminu, mincralnich latek a nekterych dalsich
Iatek do potravin.
4) Vyhlaska c. 54/2002 Sb., kterou se stanovi zdravotni pozadavky na identitu a cistotu pifdatnych latek, ve znenf pozdejskh
predpisu.
5) Zakon c. 167/1998 Sb., 0 navykovych latkach a 0 zmene nekterych dalskh zakonu, ve znenf pozdejskh predpisu.
6) Nai'lzenf Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 273/2004 ze dne 11. (mora 2004 0 prekursorech drog.
7) Vyhlaska c. 113/2005 Sb., 0 zpusobu oznacovanf potravin a tabakovych vyrobku, ve znenf pozdejskh predpisu.
Castka 71
Sbfrka zakonu
c. 225 / 2008
Strana 3231
c. 5 k teto vyhlasce, pricemz tento iidaj lze uvest
i v grafieke podobe,
e) doporucene denni davkovani a popifpade dalsi
podmfnky pouziti,
f) varovani pred prekrocenim doporuceneho denniho davkovani,
formy kapslf ci tobolek, pastilek, tablet, draze, sacku
s praskern, ampulek s tekutinou, kapek nebo jinych
jednoduchych forem tekutin a prasku urcenych pro
prijem v malych odrnerenych mnozstvfch, a takto se
uvadeji do obehu. Dopliiky stravy se do obehu uvadeji
pouze balene.
g) upozornenf, aby byly vyrobky ulozeny mimo dosah deti,
h) upozornenf, ze dopliiky stravy nejsou nahradou
pestre stravy,
(2) Potravina vyrobena nebo uvedena do obehu
v clenske zemi Evropskych spolecenstvi nebo majici
puvod v nekterem ze statu, ktere jsou smluvni stranou
Evropskeho hospodarskeho prostoru, nebo v Tureeku
nesmi byt odmftnuta k uvedeni do obehu v Ceske republiee za predpokladu, ze tato potravina odpovida
i) upozorneni "Nevhodne pro tehotne zeny" u dopliiku stravy obsahujfefeh vice nez 800 pg (RE)
vitaminu A v denni davce,
(2) U dopliiku stravy obsahujiciho rostlinu Cimicifuga racemosa (plosticnfk hroznovity) nebo jejf
extrakty se dale na obalu pro spotrebirele uvede upozorneni na nutnost preruseni konzumaee a vyhledani
lekare pri jakernkoliv podezreni na jaterni onernocneni,
(3) Udaje podle odstavee 1 pism. e) se uvadeji
prumernyrni hodnotami zjistenyrni na zaklade kvantitativni analyzy dopliiku stravy provedene vyrobcem.
(4) Udaj 0 celkovem rnnozstvi se uvadi podle
zvlastniho pravniho predpisu/) nebo podle pravidel
pro znaceni symbolu "e"s). Objernova nebo hmotnostni odehylka kladna a zaporna nejvyse minus 5 %
se nepovazuje za klamani spotrebitele.
(5) Oznacovani doplriku stravy nesmi
a) dopliikum stravy prisuzovat vlastnosti tykajici se
prevenee, lecby nebo vyleceni lidskych onemoeneni nebo na tyto vlastnosti odkazovat,
b) obsahovat zadne tvrzeni uvadejicf nebo naznacujicf, ze vyvazena a pestra strava obecne nernuze
poskytnout dostatecne rnnozstvi vitaminu anebo
mineralnich latek.
(6) Vyzivova a zdravotnf tvrzeni u doplriku stravy
se mohou uvest za podmfnek pifmo pouzitelneho pravniho predpisu Evropskych spolecenstvi 0 pozadavcich
na uvadenf nutricnfeh a zdravotnfeh tvrzenf pri oznacovanf potravin9 ) .
§4
Zpusob pouzitf dopliiku stravy
(1) Dopliiky stravy se pouzfvajf upravene do
a) predpisum, ktere jsou pro vyrobu teto potraviny
anebo jejf uvedeni na trh v nekterem z techto statu
zavazne, nebo
b) vyrobnim postupum a pravidlum spravne vyrobni
praxe pouzivanyrn v nekterem z techto statu, pro
ktere existuje dostatecne podrobna dokumentaee,
na jejirnz zaklade je v pripade potreby rnozne provest dodatecna setreni,
(3) Ustanoveni odstavee 2 se neuplatnf v pripade,
ze pravni predpisy, pravidla spravne praxe nebo postupy uvedene v odstavei 2 nezarucuji miru oehrany
opravneneho zajrnu odpovfdajfef mire teto oehrany
v Ceske republiee.
§5
Podmfnky pfidavani dalsfch latek do potravin
(1) Podmfnky pridavani vitaminu, mineralnich 1.1tek nebo dalsich latek do potravin upravuje pifmo pouzitelny predpis Evropskeho spolecenstvi 0 pridavani
vitaminu, mineralnich latek a nekterych dalsich latek
do potravirr'"). Do potravin nelze pridavat jednotlive
nebo jejieh srnesi ornamne nebo psyehotropnf latky"),
prekursory kategorie I pfimo pouzitelneho predpisu Evropskych spolecenstvf6), dalSf latky, u niehz byl
prokazan toxieky, genotoxieky, teratogennf, halueinogennf,. omamny ci jiny nepriznivy ucinek na lidsky
orgamsmus.
(2) DalSf latky, ktere nelze pouzft pri vyrobe potravin, jsou uvedeny v pruoze c. 5.
c. 505/1990 Sb., 0 metrologii, ve znenf pozdejskh predpisu.
Vyhlaska c. 328/2000 Sb., 0 zpusobu zhotovenf nekterych druM hotove baleneho ZbOZl, jehoz mnoZstvf se vyjadruje
v jednotkach hmotnosti nebo objemu.
9) Nai'lzenf Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1924/2006.
10) Nai'lzenf Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1925/2006.
8) Zakon
Strana 3232
Sbfrka zakonu
§6
Zrusovaci ustanoveni
Zrusuje se vyhlaska c. 446/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na dopIiiky stravy a na obohacovani
potravin potravnfmi dopIiiky.
c. 225 / 2008
Castka 71
travnimi dopIiiky se posuzujf pri uvedeni do obehu
podle dosavadnfho pravniho predpisu nejdele do
1. 8.2010; obdobne se postupuje pri posuzovani dopIiiku stravy potravin obohacenych potravnfmi dopIiiky uvedenych do obehu prede dnem ucinnosti teto
vyhiasky.
§7
Prechodna ustanoveni
§8
Vyroba doplrikii stravy a vyroba potravin obohacenych potravnfmi dopIiiky se posuzujf podle dosavadniho pravniho predpisu nejdele do 1. 7. 2009. Takto
vyrobene dopIiiky stravy a potraviny obohacene po-
Ucinnost
Tato vyhlaska nabYva ucinnosti dnem 1. cervence
2008.
Ministr:
MUDr. julinek, MBA v. r.
Sbirka zakonu
Castka 71
c. 225 / 2008
Strana 3233
Prfloha
c. 1 k vyhLiSce c. 225/2008
Vitaminy a miueralni latky, ktere lze pouzit pro vyrobu dopliiku stravy
1. Vitaminy
2. Mineralni latky
Vitamin A (ug RE)*
Vapnik (mg)
Vitamin D (ug)
Hotcik (mg)
Vitamin E (mg a-TE)**
Zelezo (mg)
Vitamin K (ug)
Med' (ug)
Vitamin B. (thiamin)(mg)
l6d (ug)
Vitamin B 2 (riboflavin) (mg)
Zinek (mg)
Niacin (mg NE)***
Mangan (mg)
Pantothenova kyselina (mg)
Sodik (mg)
Vitamin B 6 (pyridoxin) (mg)
Draslik (mg)
Kyselina listova (ug)
Selen (ug)
Vitamin B12 (kyanokobalamin) (ug)
Chrom (ug)
Biotin (ug)
Molybden (ug)
Vitamin C (mg)
Flu6r (mg)
Chlor (mg)
Fosfor (mg)
Poznamka:
RE
=
trans-retinolekvivalent
** a- TE
=
*** NE
niacinekvivalent
=
alfa-tokoferolekvivalent
Sb.
Strana 3234
Sbirka zakonu
c. 225 / 2008
Castka 71
Prfloha
c. 2 k vyhLiSce c. 225/2008
Formy vitaminu a minenilnich latek, ktere lze pouzit pro vyrobu
dopliiku stravy
1. Formy vitaminu
vitamin
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin B.
Vitamin B2
Niacin
Kyselina pantothenova
Vitamin B6
Folaty
Vitamin B 12
Biotin
Vitamin C
forma
retinol
retinyl-acetat
retinyl -palmitat
B-karoten
cholekalciferol
ergokalciferol
D-a-tokoferol
DL-a-tokoferol
Dsu-tokoferyl-acetat
Db-u-tokofervl-acetat
Dsu-tokoferyl-sukcinat
fylochinon (fytomenadion)
thiamin-hydrochlorid
thiamin-mononitrat
riboflavin
riboflavin-5- fosfat, sodna sul
kyselina nikotinova
nikotinamid
D-pantothenan vapenaty
D-pantothenan sodny
dexpanthenol
pyridoxin-hydrochlorid
pyridoxin-5-fosfat
kyselina pteroylmonoglutamova
kalcium-L-methylfolat
kyanokobalamin
hydroxokobalamin
D-biotin
kyselina Lvaskorbova
L-askorban vapenaty
L-askorban draselny
L-askorban sodny
L-askorbyl-6-palmitat
Sb.
Castka 71
Sbirka zakonu
c. 225 / 2008
Strana 3235
2. Formy minenilnich latek
Mineralnf latka
Vapnik
Horcik
Zelezo
Med'
J6d
Forma miueralni latky
uhlicitan vapenatv
vapenate soli kyseliny citronove
chlorid vapenatv
glukonan vapenaty
glycerofosforccnan vapenaty
mlecnan vapenaty
vapenate soli kyseliny fosforecne
hydroxid vapenatv
oxid vapenaty
octan horccnaty
uhlicitan horccnaty
chlorid horecnatv
horecnatc soli kyseliny citronove
glukonan horecnatv
glycerofosforecnan horecnaty
horecnatc soli kyseliny fosforecne
mlecnan horccnaty
hydroxid horecnatv
oxid horecnatv
siran horecnatv
uhlicitan zeleznaty
citronan zeleznaty
citronan zelezito-amonny
glukonan zeleznaty
fumaran zeleznatv
difosforecnan sodno-zelezitv
mlecnan zeleznatv
siran zeleznaty
difosforecnan zelezity
elementarni zelezo
(ziskane redukci vodikem nebo elektrolyticky)
sacharat zelezity
oxid zelezity se sacharosou
bisglycinat zelezitv
uhlicitan med'natv
citronan med'natv
glukonan med'naty
siran med'naty
komplex medi a lysinu
jodicnan sodnv
jodid sodnv
iodicnan draselnv
jodid draselny
Strana 3236
Zinek
Mangan
Sodik
Draslik
Selen
Chrom
Molybden
Fluor
Sbirka zakonu
c. 225 / 2008
octan zinecnatv
chlorid zinecnatv
citronan zinecnatv
glukonan zinecnaty
mlecnan zinecnaty
oxid zinccnaty
uhlicitan zinecnaty
siran zinecnatv
uhlicitan manganaty
chlorid manganaty
citronan manganaty
glukonan manganatv
glvcerofosforecnan manganatv
siran manganarv
hydrogenuhlicitan sodny
uhlicitan sodny
chlorid sodny
citronan sodny
glukonan sodnv
mlecnan sodnv
hydroxid sodnv
sodne soli kyseliny fosforecne
hydrogcnuhlicitan draselny
uhlicitan draselny
chlorid draselnv
citronan draselnv
glukonan draselnv
glycerofosforecnan draselny
mlecnan draselny
hydroxid draselny
draselne soli kyseliny fosforecne
selenan sodnv
hydrogenselenicitan sodny
selenicitan sodny
chlorid chromity
siran chromitv
molybdenan amonnv
molybdenan sodnv
fluorid draselny
fluorid sodny
Castka 71
Castka 71
Sbfrka zakonu
c. 225 / 2008
Strana 3237
Pffloha C. 3 k vyhlasce
c. 22512008 Sb.
Podminky pouzitl nekterych dalsich latek v dopliicich stravy
1 P 0 d min
' k~y pOUZI I ne
N azev rostliny
eryc ros trIn
Cimicifuga
racemosa
(plosticnik hroznovity)
Citrus aurantium
(horkypomeranc)
Crataegus spp.
(hloh)
Dioscorea sp.
(rod Jam)
Echinacea spp.
(trapatka)
Garcinia cambogia
(garcinie kambodzska)
Ginkgo biloba
(jinan dvoulalocny)
Ginkgo biloba
(jinan dvoulalocny)
Hypericum perforatum
(trezalka teckovana)
Panax ginseng
(vsehoj zensenovy)
Ptychopetalum olacoides
(muira puama)
Rhodiola rosea
(rozchodnice ruzova)
Schisandra chinensis
(klanopraska cinska)
Tabebuia impetiginosa
(lapaco cervene)
Tribulus terrestris
(kotvicnik zemni)
Turnera diffusa
(pantala rozkladita)
Uncaria tomentosa
(vilcacora, kocicf drap)
Valeriana officinalis
(kozlik Iekarsky)
N ejvyssi pfipustne
Cast rostliny
mnozstvi v denni davce
20mg
suseny koren a oddenek
extrakt (prepocteno
synefrinu)
na
mnozstvi
10 mg synefrinu
suseny list, kvet, plod
200mg
susena hliza
100mg
suseny koren, nat'
500mg
slupka (prepocteno na mnozstvi
kyseliny hydroxycitronove)
standardizovany extrakt 24/6 z listu
2000 mg
suseny list
2500 mg
susena nat'
300mg
suseny koren
1000 mg
susene dtevo
500mg
standardizovany extrakt z korene (4%
rosavinu)
susene plody
100mg
600mg
susena kura
3000 mg
susena nat', plody
2000 mg
susene listy
1000 mg
suseny koren
1000 mg
suseny koren
500mg
40mg
Strana 3238
Sbirka zakonu
c. 225 / 2008
Castka 71
2. Podminky pouziti nekterych dalsich latek jinych nez rostliny
Dalsi latky
acetylkamitin
DMAE (dimethylaminoethanol)
Kyselina orotova
Pycnogenol
Taurin
Nejvyssi pfipustne mnozstvi
v denni davce
500mg
20mg
50mg
100mg
2000 mg
Castka 71
Sbirka zakonu
c. 225 / 2008
Strana 3239
Prfloha
c. 4 k vyhLiSce c. 225/2008
Seznam dalsich latek zakazanych pfi vyrobe potravin
T a b u lka c.
vIS eznam ros trIn za k'azanyc pri vyro e po ravm
Latinsky nazev
Cesky nazev
Aconitum spp.
Adonanthe spp. (Adonis spp.)
Alkanna spp.
Alstonia spp.
Ammi visnaga (L.) LAM.
Andira spp.
Anchusa spp.
Apocynum spp.
Areca catechu L.
omej
hlavacek
kamejnik
alstonie
morae zakrovnaty
andira
pilar
tojesf
areka 0 becna (betelovy
orfsck)
celed' podrazcovite
pelvnek cicvarovv
kopvtnik
quebracho-blanco stitosemenka kebraco
Aristolochiaceae
Artemisia cina
Asarum spp,
Aspidosperma
SCHLECHT.
Atropa spp,
Azadirachta indica
Baccharis coridifolia
Baccharis megapotamica
Borage officinalis
Bragantia wallichii
Brachvglottis spp,
Caltha palustris
Cassia acutifolia (Cassia senna)
Cassia angustifolia VAHL
Catharanthus roseus (L). G.DON
Cephaelis spp.
Cineraria spp.
Cinchona spp,
Citrullus co 10cynth is
Clematis spp.
Cocculus spp. (Anamirta cocculus)
Coleus forskohlii
Colchicum spp.
Conium maculatum
Convallaria majalis L.
Corydalis spp,
Croton tiglium
Cynoglossum spp.
Datura spp.
rulik
zederach indickv
pomisenka srdcolista
pomiscnka poficni
brutnak Iekarsky
bragantie Wallichova
iazvckovec
blatouch bahenni
kassie ostrolista
kassie uzkolista
katarant ruzovv
hlavenka (uragoga)
chinovnik
kolokvinta obecna
plaminek
chebule (latnata)
koleus
(kopfivenka)
Forskohluv
ocun
bolehlav plamaty
konvalinka vonna
dymnivka
ladel pocistivy
uzanka
durman
Rostlinna cast
koren
nat'
kura
plod
koren
semeno
nat'
kura
list, nat', koren
nat', kvet
list, plod
list, plod
nat'
koren
kura
plod
semeno
list, nat'
koren
list, nat', semeno
Sb.
Strana 3240
Sbirka zakonu
Digitalis spp.
Diploclisia affinis,
Diploclisia chinensis
Dryopterisfilix-mas
Duboisia spp.
Ecballium elaterium A. RICH.
Ephedra spp,
Erechthites spp,
Erythroxvlon sp.
Eschscholtzia californica CHAM.
Eupatorium spp.
(krome Eupatorium perfoliatumi
Euphorbia spp.
Exogonium purga
Frangula alnus MILL.
Gelsemium sempervirens (L.) AlT.
Genista tinctoria
Gossypium spp.
Hedera helix L.
Heliotropium spp,
Helleborus spp.
Hydrastis canadensis L.
Hyoscyamus spp.
Chelidonium majus L.
Chenopodium ambrosioides
Ipomoea spp.
Ledum palustre
Lithospermum officinale
Lobelia spp.
Mallotus philippinensis
Mandragora officinarum L.
Menispermum canadense,
Menispermum dahuricum
Mucuna pruriens
Nerium oleander L.
Nicotiana spp,
Papaver somniferum L.
Pausinystalia yohimbe (K.SCHUM.)
PIERRE
Petasites spp.
Physostigma venenosum BALF.
Pilocarpus spp.
Pinellia ternata
Piper methysticum FORSTER
Podophyllum peltatum L.
Polygonum sachalinensis
c. 225 / 2008
naprstnik
diklopsie pribuzna
diklopsie cinska
kaprad' samee
jedovatiee
tykviee pukava
chvojnik
starckovec
rudodtev
sluneovka kalifornska
konopac
prvsec
jalapa pocistiva
krusina olsova
j asminovec vzdyzeleny
krucinka barvfrska
bavlnik
brecfan popinav,Y
otocnik
cemetice
vodilka kanadska
blin
vlastovicnik vets!
merlik vonny
povijnice
rojovnik bahenni
kamejka
lobelka
kamala
mandragora lekarska
lunoplod
(ehebule)
kanadsky
lunoplod dahursky
mukuna
oleandr obecny
tabak
mak sety
bujarnik johimbe
devetsil
puchyrnatec jedovaty
mrstnoplod , j aborand
pinelie troj cetna
peptovnfk opojny
(kava-kava)
noholist stitnaty
kridlatka sachalinska
Castka 71
list
oddenek
list
plod
nat'
nat'
nat', zaschla sfava
kura
koren
semeno
list
koren
koren
list, nat'
koren, list, nat'
nat'
koren
list, nat'
list
plod s vyjimkou zralych
semen, zaschla sfava
kura
semeno
list
koren
Castka 71
Sbirka zakonu
c. 225 / 2008
Strana 3241
Polygonum cuspidatum
Pulsatilla vulgaris
Rauwolfia serpentina (L.) BENTH.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus purshiana DC.
Rheum officinale, palmatum
Rhododendron ferrugineum L.
Ricinus communis L.
Ruta graveolens
Sarothamnus scoparius (L.) WIMM.ex
KOCH
Sassafras albidum
Scopolia carniolica JACQ.
kridlatka j aponska
koniklec
rauwolfie plaziva
rcsctlak pocistivy
rcsctlak Purshuv
reveii
penisnik rezavy
skocec obecnv
routa vonna
janovec metlaty
koren
kura, plod
kura
koren
list
semeno
nat'
kvet, nat'
sasafras
pablen kraiisky
koren
Senecio spp.
starcek
Schoenocaulon
officinale
(SCHLECHT.et CHAM.) GRAY
Sida cordifolia
Sinomenium acutum
Spartiumjunceum L.
Spigelia spp.
Stephania spp.
Strophanthus spp,
Strychnos spp.
Symphytum spp.
Taxus spp.
Thevetia
(PERS.)
peruviana
SCHUMANN
Tussilago farfara
Urginea maritima (L.) lB.BAK.
Veratrum spp.
Vitex agnus-castus
Vladimiria souliei
Xysmalobium undulatum R. BROWN
sabadila Iekarska
semeno
sida srdcolista
sinomenium prudke
vitecnik sitinovity
spigelie
kvet, nat'
koren, nat'
Tabulka
krutikvet
kulciba
kostival
tis
tevetie
semeno
semeno
koren
podbel obecny
urginea pftmorska
kychavice
drmek obecny
vladimira Souliejova
xysmalobium kaderave
list, kvet
cibule
koren
nat'
koren
c. 2 Seznam nekterych dalsich latek zakazanych pfi vyrobe potravin
Nazev
Claviceps spp. (palickovice - sklerocium)
Acetyltryptofan
Dehydroepiandrosteron (DHEA)
Kyselina gama-aminomaselna (GABA)
5-hydroxytryptofan (5-HTP)
Koloidni stifbro
Laktul6za
Melatonin
N-acetylcystein
Strana 3242
Sbirka zakonu
c. 225 / 2008
Castka 71
Prfloha
c. 5 k vyhLiSce c. 225/2008
Doporueene denni davky (DDD) vitamin" a mineralnich latek
Miueralui latky
Vitamin A
Vitamin D
VitaminE
Vitamin C
Vitamin B 1 (thiamin)
Vitamin B2 (riboflavin
Niacin
Vitamin B6 (pyridoxin)
Kyselina listova
Vitamin B 12 (kobalamin)
Biotin
Kyselina pantothenova
Vapnik
Horcik
Zelezo
l6d
Zinek
Fosfor
jednotky
Doporucena denni davka
J.lg
J.lg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
J.lg
J.lg
mg
mg
mg
mg
mg
J.lg
mg
mg
800
5
10
60
1,4
1,6
18
2
200
1
0,15
6
800
300
14
150
15
800
Sb.

Podobné dokumenty

obsah. - Columbia University

obsah. - Columbia University Doklddal J., Dr.: Nektera ekonomicki hlediska pfi kontrole chlevni

Více

Souhlas KÚ Středočeského kraje s provozováním zařízení k

Souhlas KÚ Středočeského kraje s provozováním zařízení k Stfedoceskeho kraje dolozeny doklady 0 vzdelani a praxi odpadoveho hospodafe a to nejpozdeji do 30 dnu od povinnosti jeho ustanoveni, 2) upuSreni od tffdeni se t,Yka pouze odpadu uvedenych ve v,Y...

Více

Alkoholické nápoje Alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje Alkoholické nápoje Bache Gabrielsen XO Fine Champ.

Více

ZÁ KLADY CHEMIE

ZÁ KLADY CHEMIE Jestlize majıdva sloucen… atomy rozdıl elektronegativit nulovy , chemicka vazba je nepola rnı. (To se tedy deje, jsou-li dva atomy jednoho prvku, napr.: H-H) Jestlize majıdva sloucen… atomy rozdıl ...

Více

Doplňky stravy - Sdružení českých spotřebitelů

Doplňky stravy - Sdružení českých spotřebitelů Definice doplňků stravy jsou uvedeny jednak v zákoně o potravinách, jednak ve směrnici EU. Jde o potraviny určené k přímé spotřebě, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které se odlišují od ...

Více