Doporucene denni davky (DDD) vitamin" a mineralnich

Transkript

Doporucene denni davky (DDD) vitamin" a mineralnich
Strana 4910
Sbirka zakonu
c. 352 / 2009
Castka 110
352
VYHLASKA
ze dne 29. zafi 2009,
kterou se meni vyhlaska c. 225/2008 Sh.,
kterou se stanovi pozadavky na doplriky stravy a na obohacovani potravin
Ministerstvo zdravotnictvi stanovi podle § 19
odst. 1 pismo k) zakona c. 110/1997 Sb., 0 potravinach
a tabakovych vyrobcich a 0 zrnenc a doplneni nekterych souvisejicich zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu:
C1.
Vyhlaska
davky na dopliiky stravy a na obohacovani potravin, se
meni takto:
1. V § 5 odst. 2 se slova "v pfiloze
slovy "v pfiloze c. 4".
c. 5"
nahrazuji
I
c. 225/2008 Sb., kterou se stanovi poza-
2. Priloha
c. 5 k vyhlasce zni:
"PHloha C. 5 k vyhlasce
Doporucene denni davky (DDD) vitamin" a mineralnich latek
Vitamin nebo miueralni latka
jednotka
Doporueena denni davka
Vitamin A
~g
800
Thiamin (vitamin Bj)
mg
1,1
Riboflavin (vitamin B 2 )
mg
1,4
Vitamin B 6
mg
1,4
Vitamin B 12
~g
2,5
Kyselina pantothenova
mg
6
Vitamin C
mg
80
Vitamin D
J.lg
5
Vitamin E
mg
12
Vitamin K
~g
75
Biotin
J.lg
50
Kyselina listova
~g
200
c. 22512008 Sb.
Castka 110
Sbirka zakonu
c. 352 / 2009
Strana 4911
Niacin
mg
16
Draslik
mg
2000
Fosfor
mg
700
Fluoridy
mg
3,5
Horcik
mg
375
Chloridy
mg
800
Chrom
~g
40
l6d
~g
150
Mangan
mg
2
Med'
mg
1
Molybden
~g
50
Selen
~g
55
Vapnik
mg
800
Zinek
mg
10
Zelezo
mg
14
Poznamka:
Doporucene denni davky vitaminu a mineralnich latek se vztahuji na celkovy denni pifjcm vitaminu
a mineralnich latek. Za zdroj vitaminu a mineralnich latek lze povazovat dopliiky stravy s obsahem
alespoii vyznamneho mnozstvi vitaminu a mineralnich latek, za ktere se povazuje nejmene 15 % z hodnot
doporucenych dennich davek uvedenych v tabulce, ktere je obsazeno ve 100 g nebo ve 100 ml nebo
v jednom baleni, pokud toto baleni obsahuje jednu porci.".
C1. II
C1.III
Prechodna ustanoveni
Ucinnost
Dopliiky stravy, ktere nejsou oznaceny v souladu
s touto vyhlaskou, se do 31. Hjna 2012 posuzuji podle
dosavadnich pravnich predpisu.
Tato vyhlaska nabyva ticinnosti dnem 15. Hjna
2009.
Ministryne:
juraskova v. r.

Podobné dokumenty

1 § 2 § 3

1 § 2 § 3 (1) Krome pozadavku na oznacovani obalu potrayin upravenych v zakone ave zvlastnim pravnim predpise?) se na obalu pro spotrebitele uvede: a) v nazvu potraviny slovo "doplnek stravy", b) nazev vitam...

Více

ffi#{th P.il*m.ffi

ffi#{th P.il*m.ffi aktivit pro všechny věkové kategorie, na pevnině i na moři, je unikátní, že se mohou setkat a stát se přáteli s táborníky z ce|ého světa. KIíčová data: 29.07> otevření rally: 12:00 30,07> Slavnostn...

Více

Matematická logika

Matematická logika např. množina všech bytostí ve vesmíru, u příkladu s reálnými čísly to byly reálná čísla). Vymezit objekty (n-tice objektů), které mají dané vlastnosti (např. které objekty jsou člověk nebo...

Více

2 - UP

2 - UP Důkaz z vyjádření (posudku) autority a/nebo ze zprávy a expertní komise.

Více

11. kvetna 2010: Permutace

11. kvetna 2010: Permutace Permutace jsou důležitou částı́ matematiky viz použitı́ v pravděpodobnosti, algebře (např. determinanty) a mnoho dalšı́ch. Jsou zásadnı́ také pro kryptografii viz např. monoalfabetické...

Více