Katalog 2014 - Aeduca

Transkript

Katalog 2014 - Aeduca
PERSPEKTIVY
TECHNOLOGIÍ
VE VZDĚLÁVÁNÍ
9. – 10. října 2014
10. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
1
OBSAH
Slovo prorektora
3
Slovo organizátorů
5
Program festivalu AEDUCA
6
Konference
9
Dospělý člověk v hypermoderní době
11
Perspektivy technologií ve vzdělávání
16
Vzdělávání generace X a Y
20
ICT nástroje ve vzdělávání
23
MOOC v podmínkách českých univerzit
28
Public relations českých vysokých škol
29
Význam audiovizuálních formátů v terciárním vzdělávání a jejich využití
31
Prezentace projektů, vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí
2
33
3
SLOVO PROREKTORA
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA nevnímá Univerzita Palackého jako jedno
z mnoha obdobných setkání, která jsou zde během roku organizována, ale coby aktivitu,
jež svým obsahem i složením hostů a publika míří přímo k jádru problémů univerzálních
pro tuzemské terciární vzdělávání.
Vzdělávání dospělých, oblast fundraisingu, nové technologie, společenská zodpovědnost,
komunikace a public relations, strategické posuny v systému vysokých škol, tuzemské
i za hraniční inspirace – to všechno jsou oblasti, v nichž nám byl a je festival AEDUCA
zdrojem nových impulzů a motivací.
Ke konferencím neodmyslitelně patří sociální faktor, formalizovaná i neformální vzájemnost a její udržování jsou stěžejními aspekty, které ve výsledku podporují spolupráci
a efektivní fungování celého sektoru ve prospěch vědy, vzdělávání, studentů.
Jsem za celou Univerzitu Palackého v Olomouci potěšen, že i v letošním roce festival
AEDUCA do Olomouce přivedl hosty, kteří tvoří elitu svých oborů. Jsem zároveň přesvědčen, že i my jim máme co nabídnout: Vlídné prostředí krásného města a univerzitního kampusu, stejně jako sdílení našich nemalých zkušeností.
Petr Bilík
prorektor Univerzity Palackého v Olomouci
4
5
SLOVO ORGANIZÁTORŮ
Vážení přátelé, kolegové a hosté,
dovolujeme si vás přivítat jménem děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jiřího Lacha na jubilejním 10. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA, pořádaném Institutem celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
V rukou držíte konferenční katalog, který vám představuje koncept letošního festivalu
AEDUCA 2014 a podrobný festivalový program. Hlavním tématem festivalu jsou „Perspektivy technologií ve vzdělávání“. Souvislost mezi informačními technologiemi, dospělým jedincem a vzděláváním je dlouhodobě diskutovaným tématem, které bychom
chtěli doplnit novými podněty. Zaměřujeme se nejen na nové trendy ve využití technologií
ve vzdělávání dospělých, ale zejména na jejich budoucnost a perspektivu. Věříme, že
společně podnítíme diskusi o tom, jak v oblasti celoživotního vzdělávání nezaostávat za
moderními ICT trendy, ale především jestli je vůbec tato cesta správná. Těšíme se na
debaty, které zohlední nejen přínos, ale také možné ztráty, které technologizace vzdělávání může či nemusí přinést.
Konferenční katalog je rozdělen na dvě části. V první najdete program festivalu AEDUCA
2014 a anotace příspěvků jednotlivých prezentujících. Druhou část tvoří prezentace vzdělávacích institucí, které na konferenci participují a které by vám takto rády představily
svou činnost.
Děkujeme vám za vaši účast na festivalu AEDUCA 2014 a přejeme vám mnoho inspirativních a příjemných zkušeností získaných zde, v našem krásném městě Olomouci.
Za organizační tým
Klára Seitlová
proděkanka Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Markéta Šupplerová
organizační garantka AEDUCA 2014
6
7
1VCMJDSFMBUJPOTÀFTLÕDIWZTPLÕDItLPM
'MPXLPOGFSFODF
"SDJCJTLVQTLÕQBM¹D
q
1ÐFTU¹WLBTPCÀFSTUWFOÅN
q
1VCMJDSFMBUJPOTÀFTLÕDIWZTPLÕDItLPM
'MPXLPOGFSFODF
"SDJCJTLVQTLÕQBM¹D
q
1FSTQFLUJWZUFDIOPMPHJÅWFW[EÄM¹W¹OÅ
)MBWOÅLPOGFSFODF*À¹TU
"SDJCJTLVQTLÕQBM¹D
q
4MBWOPTUOÅWFÀFSTWZIM¹tFOÅN$FOZ7MBEJNÅSB+PDINBOOB
"SDJCJTLVQTLÕQBM¹D
/FUXPSLJOHTFTTJPO3BVU
"SDJCJTLVQTLÕQBM¹D
q
%PTQÄMÕÀMPWÄLWIZQFSNPEFSOÅEPCÄ
PECPSO¹BOESBHPHJDL¹LPOGFSFODF
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
4¹M7¹DMBWB***
q
%PTQÄMÕÀMPWÄLWIZQFSNPEFSOÅEPCÄ
PECPSO¹BOESBHPHJDL¹LPOGFSFODF
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
4¹M7¹DMBWB***
q
3&(*453"$&
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
q
4MBWOPTUOÅ[BI¹KFOÅGFTUJWBMV"&%6$"
7MBTUJWÄEOÁNV[FVNT¹M7¹DMBWB***
q
q
*$5O¹TUSPKFWFW[EÄM¹W¹OÅ
8PSLTIPQZQSF[FOUBDF
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
3BEFDLÁIPT¹M
q
*$5O¹TUSPKFWFW[EÄM¹W¹OÅ
8PSLTIPQZQSF[FOUBDF
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
3BEFDLÁIPT¹M
SPÀOÅLNF[JO¹SPEOÅIPGFTUJWBMVW[EÄM¹W¹OÅEPTQÄMÕDI
"&%6$"q1&341&,5*7:5&$)/0-0(*¥7&7;%¤-™7™/¥
8
1SF[FOUBDFQSPKFLUÑW[EÄM¹WBDÅDIQSPHSBNÑBW[EÄM¹WBDÅDIJOTUJUVDÅ
-PTPW¹OÅIPEOPUOÕDIDFOLUFSÁWÄOPWBMQBSUOFSBLDF&EVNFOVD[
%PQSPWPEOÕQSPHSBN
q
3&(*453"$&
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
q
q
7;%¤-™7™/¥(&/&3"$&9":
7Õ[OBNBVEJPWJ[V¹MOÅDIGPSN¹UÑ
4QFDJ¹MOÅTFLDFIMBWOÅLPOGFSFODF
WUFSDJ¹SOÅNW[EÄM¹W¹OÅBKFKJDIWZVxJUÅ
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
'MPXLPOGFSFODF
4¹M7¹DMBWB***
4BMËOFLIPUFMV"SJHPOF
q
1ÐFTU¹WLBTPCÀFSTUWFOÅN
q
q
.00$WQPENÅOL¹DIÀFTLÕDIVOJWFS[JU
1FSTQFLUJWZUFDIOPMPHJÅWFW[EÄM¹W¹OÅ
%JTLVTOÅQBOFM
)MBWOÅLPOGFSFODF**À¹TUQPLSBÀPW¹OÅ
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
3BEFDLÁIPT¹M
4¹M7¹DMBWB***
;BLPOÀFOÅGFTUJWBMV
-PTPW¹OÅDFOOB[¹LMBEÄWJ[JUFLQÐFEBOÕDIEPUPNCPMZ
q
*$5O¹TUSPKFWFW[EÄM¹W¹OÅ
8PSLTIPQZQSF[FOUBDF
7MBTUJWÄEOÁNV[FVN
3BEFDLÁIPT¹M
9
KONFERENCE
9. 10. 2014
9
10
DOSPĚLÝ ČLOVĚK V HYPERMODERNÍ DOBĚ
ODBORNÁ ANDRAGOGICKÁ KONFERENCE
Datum a místo: 9/10/2014, 10:15 – 15:00
Místo: VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC, Sál Václava III.
Odborný garant: Miroslav Dopita, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci
„Budoucnost neztratila na důležitosti, slábne spíše postmoderní étos charakterizovaný postojem hic et nunc.“
(Gilles Lipovetsky: Hypermoderní doba. Od požitku k úzkosti. Praha: Prostor 2013.)
V duchu pozitivní budoucnosti v oblasti andragogického působení pořádáme odbornou
konferenci, na níž by měly zaznít příspěvky o tom, co pozitivního nás v oblasti andragogického působení může čekat. Pozornost bude zaměřena na problematiku sociální reality
budoucí společnosti, která se bude opírat o současný stav vzdělávání dospělého jedince
a na možnosti působení na něj. Stejně tak se zacílíme na individualitu dospělého v budoucnosti v rámci andragogického působení, ať už se jedná o jedince, který má ovlivňovat
druhé dospělé nebo o individualitu, jež má být ovlivňována.
ZAHÁJENÍ KONFERENCE A PŘEDSTAVENÍ KEYNOTE SPEAKERA ADRIANNY
NIZIŃSKE
Čas: 10:15 – 10:30
Úvodní slovo: Miroslav Dopita, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
FF UP v Olomouci
THEORIZING LEARNING EXPERIENCES OF NON-TRADITIONAL STUDENTS
IN HE. RESEARCH REPORT FROM THE RANLHE PROJECT
Čas: 10:30 – 11:00
Adrianna Nizińska is an adjunct in a Department of Adult Learning and Education, University of Lower Silesia, Wroclaw, Poland. She is a member of the Steering Committee of
the European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), a vice-chair of
the organization. She is a secretary of national journal Contemporary - Social - Education
and a vice-rector for educational affairs at the ULS. Her research interests are educational
theories, lifelong learning, adult learning processes.
The presentation will reflect on some of the key findings from a European project entitled
Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners in Higher Education
11
(RANLHE) funded by the European Commission, Lifelong Learning Programme. Research
looked at how non-traditional students in higher education experience the processes of
learning, how they perceive themselves as learners and how their identity as learners develop. The project involved eight universities from seven countries: Ireland, Spain, Poland,
Sweden, England, Scotland and Germany.
HYPERMODERNÍ SPOLEČNOST: KRITICKÁ ANDRAGOGICKÁ
KONCEPTUALIZACE A KONTEXTUALIZACE
Čas: 11:00 – 11:20
Prezentující: Jan Kalenda, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF
UP v Olomouci; Centrum výzkumu FHS UTB Zlín
Předmětem této studie je kritická diskuse základních kategorií a konceptů Gillese Lipovetského jako možných východisek současné andragogiky. Zatímco v prvé řadě se text zabývá
konceptualizací „hypermoderní doby“ jako jednoho z možných východisek odborného andragogického diskursu, v druhé řadě usiluje o vztažení takto formalizovaných konceptů k reálné situaci vzdělávání dospělých v České republice. Příspěvek zdůrazňuje, že Lipovetského
teorie hypermoderní doby patří mezi „abstraktně-metaforické“ teorie, jejichž užití je v rámci
andragogického výzkumu omezené a staví ji do protikladu k teoriím „konkrétně-empirickým“.
ORGANIZAČNÍ EMOCIONALITA V HYPERMODERNÍ DOBĚ
Čas: 11:20 – 11:40
Prezentující: Veronika Gigalová, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
FF UP v Olomouci
Soudobá společnost se podle některých teoretiků vyznačuje významnými a rychlými změnami. Například sociolog Gilles Lipovetsky ji pojmenovává jako dobu hypermoderní. Exponenciální nárůst racionality v dějinách moderní společnosti je fascinující, v mnoha
ohledech však také oslepuje. Zatímco jedním z hlavních znaků modernity je racionalita,
zjednodušeně lze vyslovit hypotézu, že hlavním znakem hypermoderní společnosti je
emocionalita. Emocionalita a racionalita přirozeně provází modernitu po celou dobu od
jejího vzniku po současnost. Dnes však zkoumání emocí nabývá nových rozměrů, a to ve
všech oblastech sociálního života. V organizačním jednání se zaměřuji na manažerský
rozhodovací proces. Situace v dnešních firmách je následující: na jedné straně se u manažera předpokládá vysoká míra empatie a emocionality pro uplatnění intuice v rozhodování, na straně druhé se však očekává vysoký stupeň racionality. Adaptování se na
změny sociálního světa je v tomto okamžiku stěžejní. Emoční prožívání totiž umožňuje
adaptaci dospělého jedince na změny v prostředí. Adaptace již není pouze prostředkem
k dosažení určitého stavu, ale stává se permanentním, nepřetržitým procesem. Schopnost
adaptace se stává nezbytnou manažerskou dovedností. Cílem příspěvku tedy je ukázat
vztah emocionality a racionality v prostředí formální organizace v hypermoderní době.
12
SOUVISLOSTI POUŽÍVÁNÍ POJMŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ VE VZTAHU
K DOSPĚLÝM
Čas: 11:40 – 12:00
Prezentující: Martin Kopecký, Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK Praha
Příspěvek se bude zabývat individualizací vzdělávání dospělých, a to za pomoci rozboru
změny slovníku vědy i vzdělávací politiky, které místo o vzdělávání dospělých (adult education) hovoří o učení se dospělých (adult learning). Představa o vzdělávání (a vzdělání)
definovaném určitým závazným obsahem, který je zdrojem porozumění mezi lidmi a zdrojem začlenění do sociálních skupin, je nahrazena pragmatistickou představou o instrumentálním učení, které je reakcí na momentální potřeby řešení praktických problémů.
Osobní se stává oceňovanějším než nadosobní; psychologický a ekonomizující přístup
převládá nad ostatními (zejména důrazem na kulturu a politiku).
Individualizace ve vzdělávání dospělých typická mj. zdůrazněním termínu learning byla
v 90. letech v souvislosti s postmodernismem oslavována, nyní se spíše ukazuje jako
problematická. Doprovází ji nejistota a dezorientace v otázkách, co a proč se učit, stejně
jako se učení stává svého druhu povinností (závazkem). Stojí za to se vracet k problematizaci individualizace, jak o ni kromě dalších pojednali Riesman (Osamělý dav), Elias (Společnost individuí) nebo Foucault (motiv individualizace, normalizace a responzibilizace).
VYUŽITÍ KONCEPTU PROAKTIVNÍHO ZVLÁDÁNÍ V ANDRAGOGICE
Čas: 13:00 – 13:20
Prezentující: Pavel Kliment, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF
UP v Olomouci
Nastiňuji koncept proaktivního zvládání stresu, který se liší od klasických pojetí zvládání.
Klasické koncepty nahlíží na situace stresu s ohledem na rizika, které tyto situace přináší,
zvládací odpovědi pak směřují k eliminaci nebo zmírnění rizik. Proaktivní koncepce v možných situacích stresu spatřují výzvu, na budoucí situace se lze připravit tím, že jedinec
plánovitě rozvíjí své kompetence situace zvládat. Proaktivní zvládání vyvolává na rozdíl
od reaktivního zvládání pozitivní emoční nastavení, které se může stát významnou motivační silou k řízenému rozvoji jedince v gesci andragogického působení.
MĚNÍCÍ SE ROLE VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH
Čas: 13:20 – 13:40
Prezentující: Miroslava Dvořáková, Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK
Praha
Jednou z konstant vzdělávacího procesu ve všech modifikacích a oblastech je bezesporu
osoba vzdělavatele, lektora, ačkoliv v souvislosti se vstupem tzv. západních společností
do nové etapy (postmoderní, postindustriální, informační, znalostí, společnosti vědění,… )
13
spojené s dynamickým rozvojem informačních a komunikačních technologií v druhé polovině 20. století se jeho role poměrně výrazně mění. Zatímco dříve byl expertem na určitou oblast, informátorem, který přinášel drahocenné a málo dostupné informace
a zaměřoval se především na obsah a jeho předání, dnes akcent postupně přechází směrem k roli facilitátora (Rogers, Knowles, Mezirow) zaměřeného především na potřeby,
zájmy, osobnost učícího se a na podporu jeho sebe-řízeného učení a k roli kritického animátora, zaměřeného především na rozvíjení kritického myšlení účastníků (Brookfield).
Smyslem textu je postihnout tyto změny v souvislosti s proměnami společnosti a představit tyto role v teoriích vybraných teoretiků vzdělávání dospělých.
FUNKCE ZKUŠENOSTI V INDIVIDUALIZACI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Čas: 13:40 – 14:00
Prezentující: Vít Dočekal, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP
v Olomouci
Prezentace bude zaměřena na práci se zkušeností dospělých při individualizaci jejich
vzdělávání – využití zkušenosti jako zdroje informací pro volbu témat a metod vzdělávání,
úlohu vlastní reflexe (v protikladu k hodnocení zvnějšku) a možný vývoj práce s tímto zdrojem do budoucnosti. Příspěvek bude orientován na prolínání existujících teorií vzdělávání
dospělých a teorií zkušenostního učení s akcentem na výběr těch přístupů, které odpovídají probíhajícím a anticipovaným změnám k člověku.
VÝVOJ FREE/OPEN-SOURCE SOFTWARE: UČENÍ V KYBERPROSTORU
Čas: 14:00 – 14:20
Prezentující: Tomáš Karger, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF
UP v Olomouci
Příspěvek je založen na etnografickém výzkumu v oblasti vývoje free/open-source softwaru. Tento typ vývoje softwaru se odehrává téměř výhradně v kyberprostoru a je zprostředkován digitálním textem, jenž má specifické vlastnosti v oblastech perzistence,
reprodukovatelnosti a automatizace. Využití tohoto média při komunikaci, koordinaci a archivaci umožňuje vývojářům využívat rozsáhlé informační zdroje, jež obsahují nejen oficiální dokumentaci, ale i veřejně dostupné záznamy toho, co se v daném projektu odehrává.
Díky tomu se mohou noví vývojáři učit do značné míry samostatně a nezávisle na těch
stávajících. Tento příspěvek si klade za cíl popsat základní rysy procesu učení, který je
umožněn systematickým využíváním možností digitálního textu v kyberprostoru.
14
INDIVIDUALIZÁCIA A GAMIFIKÁCIA VO VZDELAVANÍ DOSPELÝCH
Čas: 14:20 – 14:40
Prezentující: Branislav Frk, Katedra andragogiky, Prešovská univerzita, Slovensko
Hry a uplatnenie herných princípov vo vzdelávaní dospelých sú jedným z prekvapujúcich
trendov súčasnosti (aj budúcnosti), ktorý nielen prináša faktory zábavy, súťaživosti a spolupráce do procesu vzdelávania, ale zároveň umožňuje výrazne individualizovať samotné
vzdelávanie. Technológie využívajúce herné princípy, simuláciu a podporujúce virtuálnu
a rozšírenú realitu, môžu výrazne meniť podobu vzdelávania dospelých v najbližšej budúcnosti a zároveň reagovať na zreteľne individualizované potreby a osobitosti nastupujúcej net-generácie.
15
PERSPEKTIVY TECHNOLOGIÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ
HLAVNÍ KONFERENCE
Datum a čas: 9/10/2014 (15:00 – 17:00) – 10/10/2014 (12:15 – 14:00)
Místo: ARCIBISKUPSKÝ PALÁC (9/10); VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC, Sál Václava III. (10/10)
Odborný garant: Klára Seitlová, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Hlavní konference festivalu AEDUCA 2014 kopíruje hlavní motto a hlavní myšlenku celé
akce – informační technologie nám otevírají dveře do světa nových možností ve vzdělávání
dospělých. Co je však za těmito dveřmi? Co nám mohou tyto trendy přinést a co naopak
vzít? Jakou roli by informační technologie ve vzdělávání měly hrát?
9 | 10 | 2014
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Čas: 15:00 – 15:15
Úvodní slovo: Vít Zouhar, prorektor, Univerzita Palackého v Olomouci
ÚVODNÍ SLOVO ZA PARTNERA FESTIVALU. AKTIVITY AIVD ČR SPOJENÉ
S PODPOROU A ZAPOJENÍM TECHNOLOGIÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ
Čas: 15:15 – 15:30
Úvodní slovo: Erika Konupčíková, AIVD ČR
ÚVODNÍ SLOVO ZA UP V OLOMOUCI. PERSPEKTIVY TECHNOLOGIÍ
VE VZDĚLÁVÁNÍ NA UP V OLOMOUCI
Čas: 15:30 – 15:45
Úvodní slovo: Jiří Pospíšil, Oddělení dalšího vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci
16
BÝT ČI NEBÝT ONLINE: POZITIVA A NEGATIVA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
Čas: 15:45 – 16:05
Prezentující: Jiří Zounek, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Přednáška se zaměřuje na možná pozitiva i negativa používání digitálních technologií ve
vzdělávání. Obsahem je zamyšlení nad často uváděnými pozitivy a negativy. V této souvislosti autor rovněž poukáže na to, že zdravá míra pesimismu může být stejně důležitá
jako zdůvodněný optimismus. Autor vychází z rozsáhlého studia českých i zahraničních
odborných zdrojů, ale také z vlastních empirických výzkumů, které realizoval v posledních
letech. V příspěvku se bude zabývat výhodami a možnými nevýhodami využití digitálních
technologií z pohledu studenta, vyučujícího (lektora) i z hlediska institucionálního.
VZDELÁVANIE, TECHNOLÓGIE A MENIACI SA SVET
Čas: 16:05 – 16:25
Prezentující: Branislav Frk, Katedra andragogiky, Prešovská univerzita, Slovensko
Príspevok je zameraný na zásadné trendy v dynamike spoločnosti, vývoji technológií a situácii vo vzdelávaní dospelých. Kontext globálnej zmeny prináša zaujímavé príležitosti
pre andragogiku, ako disciplínu schopnú premosťovať témy technologického sveta a meniacej sa spoločnosti, vytváraním nových prístupov k vzdelávaniu, práci a životnému štýlu.
Individualizácia vzdelávania, technologická podpora vzdelávania a experimentálne technológie prinášajú potrebu zmeny paradigiem vo vzdelávaní a vývoj nových didaktických
a metodologických postupov. Osobitná pozornosť bude v príspevku venovaná prognózovaniu vzdelávacích potrieb a vývoju vzdelávacích technológií.
PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY VYSOKÝCH ŠKOL NA POČÁTKU 21. STOLETÍ
Čas: 16:25 – 16:45
Prezentující: František Dalecký, Mimo školu, Brno
MOOCs jsou jedním z nejžhavějších trendů současnosti. Jejich rozvoj spolu s rozmachem
celého odvětví online vzdělávání staví tradiční vysoké školy před řadu strategických rozhodnutí a otázek. Jsou MOOCs hrozbou pro tradiční systém terciárního vzdělávání? Měly
by vysoké školy tvořit své vlastní online kurzy a nabízet je? A jak budou pracovat s online
vzděláváním univerzity již blízké budoucnosti? Na všechny tyto otázky nabídne odpověď
tento příspěvek.
16:45 – 17:00
DISKUSE
17
10 | 10 | 2014
CO ZBÝVÁ NA UČITELE, AŽ BUDOU UČIT POČÍTAČE
Čas: 12:15 – 12:30
Prezentující: Ondřej Šteffl, Společnost Scio, Praha
Dobrý učitel je lepší než Khanova škola, ale Khanova škola je lepší než špatný učitel,
a Khanova škola je mnohem levnější než jakýkoliv učitel. Není pochyb, že bude přibývat
věcí, jako jsou výukové programy, MOOC, P2P vzdělávání a další mimoškolní vzdělávací
zdroje (MVZ). Kdy, v čem, jak a pro koho MVZ předčí učitele, a kdy je naopak učitel nahraditelný. Dobré odpovědi na takovou otázku nám mohou pomoci lépe se připravit na
budoucnost, vzděláváním učitelů počínaje, přes obsah a cíle vzdělávání až třeba po možnosti a podmínky individuální peče o každého žáka. To všechno totiž bude jinak, až některé věci, které dnes ve škole dělá učitel, zastanou MVZ.
ANALYTIKA UČENÍ – O ČEM MLUVÍME A CO UŽ VÍME
Čas: 12:30 – 12:45
Prezentace: Libor Juhaňák, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova
univerzita, Brno
Analytika učení (Learning analytics) je rodící se výzkumná disciplína, které se v posledních
letech začíná věnovat čím dál tím větší pozornost. Ačkoli se o ní hovoří jako o oblasti, jež
by mohla zásadním způsobem ovlivnit budoucí způsoby využívání technologií ve vzdělávání, v českém prostředí je jí věnován dosud poměrně malý odborný zájem. Cílem příspěvku je proto představení hlavních směrů uvažovaní o analytice učení a obecně
analytice ve vzdělávání. Vedle různých teoretických přístupů budou zmíněny i výsledky
několika zahraničních výzkumů, které již byly na poli analytiky učení realizovány.
TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO VÝZVA PRO NOVÁ INFORMAČNÍ
POVOLÁNÍ
Čas: 12:45 – 13:00
Prezentující: Michal Černý, CEINVE a INTERES, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Nová specializace Technologie ve vzdělávání v rámci KISK na FF MU se snaží najít odpověď na otázku, jakým způsobem zapojit nově požadované kompetence (především týkající
se informačního vzdělávání, kreativního a kritického myšlení či informačního digitálního
kurátorství) do procesu vzdělávání implementovat s akcentem na technologickou a informační stránku. Školství bude stále více potřebovat nejen kvalitní učitele, ale i další odbor18
níky, kteří jim budou pomáhat vzdělávat. Příspěvek představí východiska, na kterých je
tato specializace, připravující studenty pro nová informační povolání, postavena.
VÝZVY, PŘÍLEŽITOSTI A NÁSTRAHY VYUŽÍVÁNÍ ONLINE TECHNOLOGIÍ OČIMA
STUDENTŮ
Čas: 13:00 – 13:15
Prezentující: Hana Staudková, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Autorka se ve svém příspěvku zaměřuje na využívání digitálních technologií v procesu
učení současné generace vysokoškolských studentů. Na základě výsledků současných
výzkumů i vlastního výzkumného šetření ukazuje, že využívání online nástrojů otevírá nové
perspektivy pro výuku a učení, ale zároveň s sebou nese i nezamýšlené důsledky. Příspěvek diskutuje mimo jiné otázky tzv. „tabuizovaného učení“ a popisuje způsoby a kontext využívání digitálních technologií z pohledu samotných studentů. TRENDY V E-LEARNINGU. VYUŽITÍ LMS VE FIREMNÍ PRAXI
Čas: 13:30 – 13:45
Prezentující: Monika Mackovíková, NET University s.r.o.
Cílem příspěvku je ukázat, jaké ICT nástroje se dnes nejen ve školství, ale i veřejné správě,
sportovní oblasti nebo firmách používají pro vzdělávání a přenos interního i externího knowhow. Větší pozornost pak bude zaměřena na e-learning a stávající trendy v Learning Management Systémech (LMS). Autorka příspěvku se také zaměří na využití LMS ve firemní
praxi německy mluvících zemích v porovnání s Českou republikou. Na konkrétních příkladech pak bude ukázáno, jakým způsobem lze využít LMS v českém firemním sektoru.
19
VZDĚLÁVÁNÍ GENERACE X A Y
SEKCE HLAVNÍ KONFERENCE
Datum a čas: 10/10/2014 (9:00 – 11.15)
Místo: VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC, Sál Václava III.
Odborný garant: Zdeněk Palán, AIVD ČR
Do roku 2025 bude generace Y tvořit převážnou část populace v produktivním věku
a vzdělávací systém bude muset na novou situaci reagovat. Víme ovšem jak? Mají generace X a Y rozdílné pohledy na vzdělávání? Které formy a metody vzdělávání jsou účinné
pro generace X a Y?
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Čas: 9:00 – 9:10
Úvodní slovo: Zdeněk Palán, AIVD ČR
GENERACE V ŽIVOTĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI
Čas: 9:10 – 9:25
Prezentující: Erika Konupčíková, AIVD ČR
Příspěvek se zaměří na základní charakteristiku generace Y, generace X a tzv. baby boomers. Vnímají stejně život, práci, vzdělávání? Jaký mají vztah k autoritám, technologiím
a informacím? Pokud si tyto rozdíly uvědomíme, pochopíme také, proč je tak důležitá diverzita generací a age management.
REKVALIFIKACE A NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO AKREDITACE
Čas: 9:25 – 9:40
Prezentující: Marie Kaňková, MŠMT ČR
Možnost elektronického podávání žádostí o akreditaci v systémech rekvalifikací, DVPP
a oblasti sportu. Využívání moderních technologií pro zpracování, příjem, vyřízení, archivaci, publicitu a provázanost ISAK s dalšími systémy na poli vzdělávání.
20
GENERACE Y SE SNAD BUDE UČIT PODLE ZÁSAD 2 500 LET STARÝCH!!!
Čas: 9:40 – 9:55
Prezentující: Petr Kazík, AHRA, AIVD ČR
Prezentací se pokusím odpovědět na několik otázek:
Jak to vlastně Konfucius myslel?
Proč mu nerozumíme i přes výrazné Komenského nápovědy?
Čemu bude generace Y věřit?
Jaký má být koncept technologií pro vzdělávání?
Jak může vypadat pomůcka pro generaci Y?
TĚKAVÍ A NEKLIDNÍ – JAK NA NĚ?
Čas: 9:55 – 10:10
Prezentující: Jana Brabcová, Grafia, AIVD ČR
Vytváříme kurzy, které dokážou zaujmout další generace? Rozumíme jejich vnímání reality
a umíme se mu při výuce přizpůsobit? Mezigenerační bariéry lektor - posluchač a ukázky
kurzu, který fungoval.
INDEX PRACOVNÍ SCHOPNOSTI A VĚK
Čas: 10:10 – 10:25
Prezentující: Ilona Štorová, Age management o.s., AIVD ČR
Příspěvek představí základní aktivity a výstupy projektu „Implementace Age Managementu
v České republice.“ Součástí bude představení konceptu pracovní schopnosti a nástroje
jak pracovní schopnost měřit pomocí nástroje Work Ability Index. Účastníci budou seznámeni s hodnotami pracovní schopnosti v závislosti na věku, výsledky měření evropských
pracovišť a postupem implementace této metody v Nizozemsku a v ČR. Bude rovněž představena nová publikace „Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR“, která obsahuje
i problematiku běhu pracovního života a problémy jednotlivých generací na pracovišti.
ROZVÍJENÍ KOMPETENCÍ V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ANEB CO JE ŽÁDOUCÍM
VÝSLEDKEM UČENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ GENERACE Y?
Čas: 10:25 – 10:40
Prezentující: Michaela Tureckiová, Katedra inženýrské pedagogiky, MÚVS ČVUT v Praze
Příspěvek se v úvodní části věnuje sumarizaci různých očekávání žádoucího výsledku
učení příslušníků generace Y jako studentů a absolventů vysokých škol v ČR. Přináší také
výsledky komparativních šetření silných a slabých stránek generace Y na trhu práce a je21
jich srovnání s výstupy kvalitativní výzkumné sondy, která byla realizována v akademickém
roce 2013/2014 na MÚVS ČVUT v Praze. V závěru nastoluje otázky zacílení dalšího vzdělávání obou nejpočetnějších skupin na trhu práce (tj. generace X a generace Y) v souladu
s koncepty diversity a age managementu.
MULTIMÉDIA A INOVATIVNÍ MOBILNÍ TECHNOLOGIE ZVYŠUJÍ
KOMPETENTNOST VZDĚLÁVANÝCH Z POHLEDU REÁLNÉ PRAXE
Čas: 10:40 – 10:55
Prezentující: Rostislav Řepka, Platforma spolupráce Praxe se Školami
Úvod a pětiletá retrospektiva hledání/nasazení při vzdělávání/komunikování v Praxi. Telemost s Tureckem/Istanbul, představení TEA aplikace pro podporu kompetenčního vzdělávání s využitím Tabletu pro Windows a Apple HW/SW platformu. Praktická ukázka využití
inovativních mobilních přístupů při Edukaci řízení, monitorování a rozvoji malých týmů či
ročníků skupiny třídy rekvalifikovaní.
22
ICT NÁSTROJE VE VZDĚLÁVÁNÍ
PREZENTACE, WORKSHOP
Datum a čas: 9/10/2014 (10:15 – 15:00) – 10/10/2014 (9:00 – 11:15)
Místo: VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC, Radeckého sál
Odborný garant: Markéta Šupplerová, Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouc
Zajímají vás nové trendy v oblasti informačních technologií ve vzdělávání? Chcete prodiskutovat zkušenosti, které máte s e-learningem? Hledáte něco nového, neotřelého, co
by vaše studenty/účastníky vzdělávání motivovalo ke studiu? Máte zkušenost s využitím
konkrétního typu ICT nástroje ve vzdělávání a chcete se o ni podělit? Případně v rámci
svých aktivit vyvíjíte edukační software a jiné aplikace a chcete se pochlubit svými úspěchy? Právě pro vás je tu sekce „ICT nástroje ve vzdělávání“.
9 | 10 | 2014
ZAHÁJENÍ SEKCE
Čas: 10:15 – 10:20
Úvodní slovo: Markéta Šupplerová, Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouc
VIDEOKONFERENČNÍ PŘENOSY VE VÝUKOVÉM PROCESU VYSOKÉ ŠKOLY
Čas: 10:20 – 10:50
Prezentující: Jana Brcková, Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice
Prezentace shrnuje na základě zkušeností se zapojením videokonferenčních přenosů do výukového procesu výhody a nevýhody synchronní online výuky ve vysokoškolském prostředí.
POTENCIÁL E-LEARNINGOVÉ JAZYKOVÉ VÝUKY
Čas: 10:50 – 11:20
Prezentující: Lenka Hrušková, Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice
Prezentace seznámí čtenáře s výsledky aplikovaného výzkumu na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE), kde autorka v rámci svého pedagogického působení získala zkušenosti s výukou odborné němčiny a ruštiny on-line
a využitím e-learningových modulů. Úspěšnost jazykového vzdělávání je zkoumána z několika hledisek. Prvním je získání požadovaných odborných ekonomických a stavařských
23
vědomostí v cizích jazycích v e-learningové výuce v komparaci s klasickou výukou (bodové ohodnocení odborných znalostí a dovedností v didaktických testech včetně ústní
prezentace). Druhým hlediskem je gender, dalším absolvovaná střední škola. Ke komparaci bylo užito experimentu.
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ WEBINÁŘŮ A VIDEO ŠKOLENÍ NA KONKRÉTNÍCH
PŘÍKLADECH
Čas: 11:20 – 12:00
Prezentující: Michal Martoch, Videolektor.cz a Webinare.cz
Za poslední 3 roky jsme s kolegy zrealizovali více než 500 webinářů, vytvořili jsme přes
300 hodin video školení a zrealizovali nespočet online konzultací. Na základě těchto zkušeností bych chtěl ukázat efektivitu zmíněných nástrojů na konkrétních příkladech úspěšných projektů. Současně je zasadím do určitého kontextu vzdělávacího procesu
současnosti i budoucnosti. Ten směřuje k co největší individualizaci a webináře, video
školení i online konzultace v něm hrají významnou roli.
E-LEARNING IN CAREER COUNSELLING – THE INGEUS EXPERIENCE
Čas: 13:00 – 13:30
Prezentující: Reinhard Mader, Ingeus, Germany
Preparing graduates for the competitive employment market is at the heart of the careers
services of universities. Ingeus presents an e-learning tool that facilitates those tasks and
provides a multimedia resource of largely employer sourced career planning and employer
information which is accessible, attractive and easy to use. The presentation shows how
an e-learning solution can be used for the student’s strategic career planning and training
of jobseeking skills. Chances and limits of e-learning in career counseling will be discussed.
VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH 3D PROSTŘEDÍ VE VÝUCE
Čas: 13:30 – 14:00
Prezentující: Zuzka Součková, Hypergrid.cz
Přednáška je věnována možnostem využití multiuživatelských virtuálních prostředí (MUVE)
- virtuálních světů Second Life a OpenSimulator ve výuce studentů vysokých škol.
Výuka ve virtuálních světech probíhá v plně přizpůsobitelném 3D prostředí s interaktivními
prvky, s pomocí principů gamifikace, zážitkovou formou. Součástí přednášky jsou ukázky
aktivit studentů a představení výhod a nevýhod tohoto způsobu výuky.
24
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z TVORBY MEZINÁRODNÍCH / MULTIJAZYKOVÝCH
VZDĚLÁVACÍCH APLIKACÍ
Čas: 14:00 – 14:30
Prezentující: Michal Zwilinger, Rozectise.cz
Prezentovány budou zkušenosti z tvorby e-learningových aplikací a interaktivních vzdělávacích obsahů.
JEDNONOHÝ SPRINTER – LEKTOR VE VLEKU TECHNOLOGICKÝCH TRENDŮ
Čas: 14:30 – 15:00
Prezentující: Lukáš Paleček, WEBSCHOOL s.r.o.
Jsme profesionálové. Máme odborné vzdělání, zkušenosti a ovládáme skvěle odbornost,
kterou školíme. Žádá se však více – bezchybná administrativa, časová flexibilita, dostupnost... Lektor dalšího vzdělávání má ovšem být také nositelem inovací a vzorem správných návyků ve využívání technologií. Jak to udělat, když ani obor vzdělávání lektorů
nestíhá reagovat na měnící se trendy? Jaké je dovednostní minimum a kam naše profese
směřuje ve vztahu k technologiím? Jak se zařídit, abychom ze situace těžili a nebyli „ve
vleku“ aktuálního vývoje?
Příspěvek se pokusí vymezit klíčové okruhy dovedností pro lektory VD/DV a načrtnout
obrysy budoucího vývoje v oblasti technologií ve vzdělávání dospělých. Součástí vystoupení budou ukázky nástrojů digitálního vzdělávání a příklady jejich užití. Názory a zkušenosti publika jsou vítány.
10 | 10 | 2014
MOŽNOSTI A MEZE VYUŽITÍ ON-LINE DIAGNOSTIKY PRO ANALÝZU
VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB MANAŽERŮ A SPECIALISTŮ
Čas: 9:00 – 9:30
Prezentující: František Bělohlávek, Traicon
Řadu let hledáme ve spolupráci se zákazníky efektivní způsob manažerské a psychologické diagnostiky, vhodný pro analýzu vzdělávacích potřeb, zaměřený jak na současné
kompetence, tak potenciál účastníků. Potenciál diagnostikujeme osobnostním testem
ANBE. Pokud jde o kompetence, zpracováváme případové studie on-line formou (řízení
času, organizace práce, systematičnost, styl řízení, stanovení priorit), ale pro komunikační
a týmové dovednosti upřednostňujeme simulované situace, vytvořené v konkrétní organizaci. Z výsledků vyplývají doporučení pro účastníka, nadřízené i pro další vzdělávání.
25
VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉHO APARÁTU SOUDŮ A STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ.
UKÁZKA VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ V JUSTICI.
VYTVÁŘENÍ ONLINE TESTŮ KE KONKRÉTNÍMU VZDĚLÁVACÍMU OBSAHU
Čas: 9:30 – 10:10
Prezentující: Jana Čechová, Ludmila Havelková, Monika Mackovíková, Justiční akademie Kroměříž, NET University s.r.o.
Předmětem workshopu bude prezentace vzdělávání odborného aparátu soudů a státních
zastupitelství. Na konkrétních příkladech budou předvedeny moderní SW nástroje a jejich
konkrétní využití ve vzdělávání realizovaného Justiční akademií Kroměříž. Účastníci workshopu budou mít možnost seznámit se s komplexním řešením prezenčního i online vzdělávání v justici. Budou jim demonstrovány konkrétní technologie a jejich praktický význam
a přínos pro odborné vzdělávání aparátu soudů a soudních zastupitelství, které je Justiční
akademií v rámci celé České republiky zajišťováno. Účastníci workshopu budou mít také
možnost vyzkoušet si práci s konkrétním SW nástrojem, a sice se systémem pro online
testování, v rámci kterého si vyzkouší vytvořit online testy s různými typy testovacích otázek k vybranému konkrétnímu e-learningovému vzdělávacímu obsahu.
DIGITÁLNÍ ODZNAKY A GAMIFIKACE
Čas: 10:10 – 10:40
Prezentující: Jakub Štogr, Navreme Boheme, s.r.o., Dalibor Naar, Gameleon, s.r.o.
Fragmentace prostředí a služeb, které používáme - zejména pak těch dostupných online - je dlouhodobě výzvou zachycení procesu učení. Koncept osobního prostředí učení
(PLE - personal learning environment) je komplexní, ale výsledky učení často nerozpoznané a nepřenositelné; systémy správy učení (LMS - learning management system) sice
poskytují společný (datový) rámec s vnitřní přenositelností, ale nenabízí nástroje pro přenositelnost mimo systém. Jako řešení se ukazují tzv. digitální odznaky (digital badges),
konkrétně ve formátu, který definovala Mozilla Foundation v rámci infrastruktury otevřených odznaků (Open Badge Infrastructure). Jde o obrázky, tedy nezávislé a jednoduše
přenositelné digitální objekty, obsahující metadata o dosažených úspěších, požadavcích
na jejich splnění, vydavateli a příjemci odznaku a odkaz pro ověření pravosti. Digitální odznaky se v kombinaci s osobním digitálním portfoliem (e-portfoliem) ukazují být cestou
k propojení prostředí, a to i v kontextu uznávání neformálního a informálního učení a zatraktivnění tohoto procesu díky gamifikaci.
26
MULTIMEDIÁLNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ PULTY PRO-MENTOR
Čas: 10:40 – 11:15
Prezentující: Jiří Martinák, Gold Office s.r.o.
Multimediální přednáškové pulty:
• elegantní vzhled
• uzamykatelné, mobilní řešení prezentační techniky
• snadné vytváření e-learningových programů, záznamů konferencí nebo zasedání
• umožňuje posluchačům být přímo v dění akce, i když se nemohou osobně zúčastnit,
skvělé řešení pro celoživotní a dálkové kurzy
• vestavěné zvukové systémy, zesilovače, mikrofony, dotykové obrazovky
• pomocí dotykového multifunkčního ovladače pohodlné ovládání z jednoho místa – projektory, vizualizéry, monitory, televize, PC, notebooky, osvětlení, zatemnění, klimatizaci atd.
• otevřený systém multimediálních prezentačních pultů, který se neustále vyvíjí podle potřeb jejich uživatelů
27
MOOC V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH UNIVERZIT
DISKUSNÍ PANEL
Datum a čas: 10/10/2014 (12.15 – 14.00)
Místo: VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC, Radeckého sál
Odborný garant: Markéta Šupplerová, Institut celoživotního vzdělávání, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Diskusní panel MOOC v podmínkách českých univerzit chce svým účastníkům přiblížit
nejen samotnou podobu MOOC (massive open online courses), ale také možnosti využití
těchto vzdělávacích aktivit v podmínkách českých vysokých škol a možné příležitosti
a bariéry s tím spojené.
ZAHÁJENÍ DISKUSNÍHO PANELU
Čas: 12:15 – 12:20
Úvodní slovo: Markéta Šupplerová, ICV FF UP v Olomouci
MOOC A UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Čas: 12:20 – 12:35
Diskutující: Jiří Pospíšil, Oddělení dalšího vzdělávání, UP v Olomouci
12:35 – 12:50
DISKUSE
MOOC VS. UNIVERZITA
Čas: 12:50 – 13.05
Diskutující: František Dalecký, Mimo školu, Brno
13:05 – 13:20
DISKUSE
MOOC V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH UNIVERZIT
Čas: 13:20 – 13:35
Diskutující: Ondřej Šteffl, Scio, Praha
13:35 – 13:50
DISKUSE
28
PUBLIC RELATIONS ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
FLOW KONFERENCE
Datum a čas: 9/10/2014 (10:15 – 15:00)
Místo: Arcibiskupský palác
Odborný garant: Ondřej Martínek, Univerzita Palackého v Olomouci
Jak správně prodat médiím i veřejnosti výsledky vědy? Proč je důležité komunikovat přes
sociální sítě a jak se vypořádat s krizovou komunikací? K čemu slouží vysokoškolské časopisy a noviny? A proč je důležité komunikovat se studenty? Taková jsou ústřední témata
flow konference, na níž vystoupí odborníci na jednotlivé oblasti.
Co je to flow konference?
Flow konference se podobá tradiční akademické konference pouze názvem: neočekávejte
žádné přednášky, žádné papíry a žádné plenární zasedání. Cílem konference je podpořit
diskusi mezi televizními a mediálními vědci a odborníky z neakademické sféry, iniciovat
kritický a otevřený přístup k využití médií. Konference se bude skládat ze série diskusí
nad tématy naznačenými v anotaci, v podobě kulatého stolu.
VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V PR VYSOKÝCH ŠKOL
Čas: 11.00 – 12.00
Diskutující: Eva Illésová
Eva Illésová se jako jeden z nejvýznamnějších freelancerů v oblasti online marketingu zaměří na využití sociálních sítí při podpoře marketingu vysokých škol.
BUDOVÁNÍ ZNAČKY
Čas: 13:00 – 14:00
Diskutující: Karel „Mindless“ Novotný
Marketingový konzultant specializující se na budování značky se nedávno vrátil z přednáškového turné po třech kontinentech a na olomoucké publikum se velice těší.
29
KOMUNIKACE S NOVINÁŘI JAKO ZÁKLAD PR
Čas: 14:00 – 15:00
Diskutující: Kateřina L. Brettschneiderová
Vedoucí PR oddělení Mendelovy univerzity v Brně se bude věnovat jednomu ze základních pilířů dobrého PR – komunikaci a vztahům s novináři.
Tato aktivita je součástí projektu POMEZI: Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci, č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0091.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státním rozpočtem ČR.
30
VÝZNAM AUDIOVIZUÁLNÍCH FORMÁTŮ
V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH VYUŽITÍ
FLOW KONFERENCE
Datum a čas: 10/10/2014 (9:00 – 11:15)
Místo: Salonek Hotelu Arigone, Univerzitní 20, Olomouc
Odborný garant: Martin Müller, Univerzita Palackého v Olomouci
Jaké jsou současné trendy ve využívání audiovize ve vzdělávání? Proč a jak správně používat video a film v popularizaci vědy? Kdy je video efektivní a kdy jen efektní? Co je to
eduklip? Na tyto a další otázky přinese odpovědi celodenní flow konference s odborníky
z českých vysokých škol a dalších institucí, které se specializují na produkci populárněvědeckého a didaktického filmu a videa.
FORMÁT EDUKLIPU A JEHO VYUŽITÍ VE VÝUCE
Čas: 9:00 – 10:00
Diskutující: Martin Müller
Scénárista, režisér, dramaturg a vedoucí střediska audiovize při oddělení komunikace
Univerzity Palackého seznámí návštěvníky prezentace s formátem tzv. eduklipu.
VIDEOFORMÁT BADATELNA A PORTÁL MILUJEMEVEDU.CZ
Čas: 10:00 – 11:00
Diskutující: Ema Wiesnerová
Redaktorka webových stránek Milujeme vědu, které propagují výzkum na MU v Brně, má
na starosti vytváření populárně-naučných videí s názvem Badatelna, které přijede do Olomouce představit.
Tato aktivita je součástí projektu POMEZI: Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci, č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0091.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státním rozpočtem ČR.
31
32
PREZENTACE
projektů, vzdělávacích programů
a vzdělávacích institucí
33
34
INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI
Institut celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě UP organizuje a nabízí programy
celoživotního vzdělávání a odborné kurzy. V současné době realizuje vzdělávací programy
akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nabízí programy
CŽV dle akreditovaných studijních programů, programy dalšího profesního vzdělávání
a kurzy rozšiřující a doplňující vzdělání. Dále nabízí možnost zajištění různorodých kurzů
pro organizace nebo jednodenních odborných seminářů.
ICV nabízí vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠMT):
•
•
•
•
Celostní muzikoterapie 1
Celostní muzikoterapie 2
Studium v oblasti pedagogických věd (Učitelská způsobilost)
Školní psycholog a školní speciální pedagog na ZŠ a SŠ
Na ICV se realizuje i kurz Čeština pro cizince určen zájemcům (cizincům), kteří si chtějí
v krátké době osvojit nebo zdokonalit znalost češtiny na základní nebo některé z pokročilejších úrovní. Institut ještě nabízí kurzy v rámci různých projektů, kurzy pro organizace,
kurzy pro (vedoucí) pedagogické pracovníky, odborné semináře a kurzy doplňující a rozšiřující vzdělávání učitelů.
Kontakt:
Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.
tel.: 585 633 512 e-mail: [email protected]
Sekretariát: PhDr. Gabriela Paráčková
tel: 585 633 473 e-mail: [email protected]
Celoživotní vzdělávání:
Jitka Mikolášková
tel: 585 633 063 e-mail: [email protected]
Branka Čačkovićová
tel. 585 633 654 e-mail: [email protected]
Partneři: Pampaedie – škola zájmového vzdělávání, JoyAR, AIDV – Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR, o.s.
35
Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR, o.s.
ASOCIACE INSTITUCÍ
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR, o.s.
Představujeme Vám Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., největší profesní
sdružení v oboru vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990. Jedná se o nevládní a nepolitické sdružení, které je výrazem potřeby institucí vzdělávání dospělých sdružovat se,
rozvíjet a chránit své profesionální zájmy.
Jaké jsou výhody členství v asociaci? Ve výkonném výboru asociace jsou zastoupeni významní zástupci akademické sféry, praxe, ale také odborů ministerstva školství i ministerstva práce a soc. věcí. To spolu s členstvím asociace v Unii zaměstnavatelských svazů
ČR znamená, že nyní může asociace mnohem lépe prosazovat zájmy svých členů v orgánech státních, krajských i dalších. Pro členy asociace, považující členství za prestižní
záležitost, připravujeme a zajišťujeme řadu dalších služeb, mezi jinými:
•
•
•
•
•
•
•
•
Informační servis o aktuálním dění v oboru zdarma pravidelně e-mailem.
Odborný časopis Andragogika v praxi zdarma do vaší schránky.
Publikace vydávané asociací zdarma či za zvýhodněnou cenu.
Účast na konferencích a seminářích pořádaných asociací zdarma (jen letos pořádáme
2 konference a cca 16 seminářů).
Účast na dalších akcích pořádaných asociací zdarma či za zvýhodněnou cenu.
Účast na kurzu Profesionální lektor VD za zvýhodněnou cenu.
Možnost složit zkoušu u Autorizované osoby ke kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání
dle NSK za zvýhodněnou cenu.
Slevy na služby jiných dodavatelů spolupracujících s asociací (v letošním roce to byla
např. sleva na veletrhu LEARNTECH, LINGUA SHOW – EDUCA EXPO 2014, konference
DisCo, ICOLLE, festivalu vzdělávání AEDUCA apod.) .
Kontakt:
Mgr. Erika Konupčíková, výkonná ředitelka
Tel.: 739 445 930, e-mail: [email protected], web: www.aivd.cz
Korespondenční adresa a sídlo FDV:
Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2
36
37
MIMO ŠKOLU
Mimo školu je vzdělávací organizace, která vzdělává pro život v 21. století. Učíme lidi, jak
se vzdělávat po svém, rozvíjet svou kariéru a pracovat s informacemi. Soustředíme se na
dovednosti pro 21. století a vycházíme z vědeckých poznatků i vlastních zkušeností s rozvojem lidí. V ČR propagujeme zdroje k sebevzdělávání, na blogu publikujeme překlady
hodnotných článků a organizujeme Semestr Mimo školu – unikátní vzdělávací program
zaměřený na sebevzdělávání.
Semestr Mimo školu je desetitýdenní rozvojový program, který pomáhá lidem dosáhnout
jejich osobních a kariérních cílů a osvojit si klíčové kompetence pro 21. století. Program
se skládá z vlastního vzdělávacího projektu, v rámci kterého si účastník vybere téma a více
jak dva měsíce se s podporou Mimo školu sebevzdělávání. K tomu zažije 10 praktických
workshopů s experty z praxe a individuální mentoring v každém týdnu programu. Ideálním
výstupem programu je získání stáže, zaměstnání nebo start vlastního projektu.
Kontakt:
www.mimoskolu.cz
40
MY VIA
vzdělávání, poradenství, audity
Kurzy se zaměřením na legislativu a praktickou aplikaci právních norem do každodenní
praxe. Akreditované kurzy pro sociální pracovníky.
Kontakt:
My Via, s.r.o.,
ul. Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1
Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. - jednatel
tel.: + 420 723 018 437
e-mail: [email protected]
www.myvia.cz
41
NAKLADATELSTVÍ FRAUS
Nakladatelství Fraus (NF) a jeho sesterská společnost Akademie moderního vzdělávání
(AMV) nabízejí vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky, a to jak akreditované
pro DVPP, tak kratší tematické kurzy zaměřené na konkrétní metodické a didaktické postupy. Velkou část nabídky NF i AMV tvoří kurzy zaměřené na využívání moderních technologií ve vzdělávání, především zařazování tabletů do výuky. V této oblasti představují
NF i AMV jedny z nejrespektovanějších poskytovatelů dalšího vzdělávání.
Nabídka programů:
Akreditované semináře pro učitele I. stupně ZŠ zaměřené na prvotní výuku čtení a psaní,
na rozvoj matematické gramotnosti, integraci průřezových témat do výuky atd.
Akreditované semináře pro učitele II. a III. stupně zaměřené na novinky z oblasti jednotlivých vzdělávacích oborů a na moderní didaktické postupy. Semináře věnované předmětům výchovného charakteru, směřujícím cíleně k budování klíčových kompetencí.
Semináře pro vyučující jazyků na ZŠ, SŠ a jazykových školách, a to angličtiny a němčiny,
ale také ruštiny, francouzštiny a španělštiny.
Akreditované semináře zaměřené na využívání moderních, především mobilních technologií ve výuce, na didaktické zapojení tabletů do výuky, na využívání interaktivních učebnic, DUMů a rovněž volně stažitelných vzdělávacích aplikací.
Akreditované semináře zaměřené na rozvoj prezentačních dovedností učitelů a na podporu manažerské prezentace ředitelů škol.
Kontakt:
Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Edvarda Beneše 72
301 00 Plzeň
[email protected] | www.modernivzdelavani.cz
[email protected]
www.seminare.fraus.cz
Partneři:
Fraus Media, s.r.o. (dceřiná společnost); e-shop Flexibooks
42
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji
všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci
s EU.
Součástí NÚV je i Národní centrum Europass. Europass je soubor dokladů o vzdělání,
osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím
přehledně informace o jejich držiteli ve všech jazycích států EU.
Cílem je usnadnit občanům, kteří se stěhují za prací či studiem, rychleji se uplatnit
v novém prostředí; pomoci občanům EU, členských států Evropského sdružení volného
obchodu (ESVO), přistupujících a kandidátských zemí najít si práci či studium doma nebo
v zahraničí. Europass je jednotný v celé Evropě a je zdarma.
Europass tvoří:
• Životopis a motivační dopis, který lze vyplnit online v interaktivní a návodné aplikaci;
• Evropský pas dovedností, složka, která lze vytvořit online a obsahuje jednak další dokumenty Europassu potvrzující znalosti a dovednosti jedince (jazykový pas, doklad
o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu), tak i jiné certifikáty, diplomy či
osvědčení.
Činnost Europassu je spolufinancována z programu Evropské komise Erasmus + a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Kontakt:
www.nuv.cz
www.europass.cz
43
5
5HJLVWUDĀQtĀtVOR&=
HJLVWUDĀQtĀtVOR&=
3URMHNW7(5$
3URMHNW 7(5$ ²
² UR]YRM
UR]YRM VSROXSUiFH
VSROXSUiFH D
D YíPĈQ\
YíPĈQ\ ]NXäHQRVWt
]NXäHQRVWt PH]L
PH]L VWXGHQW\
VWXGHQW\ SUDFRYQtN\
SUDFRYQtN\
8QLYHU]LW\3DODFNpKRY2ORPRXFLDLQVWLWXFHPLYHĖHMQpVSUiY\DDSOLNDĀQtVIpU\YREODVWL
8QLYHU]LW\3DODFNpKRY2ORPRXFLDLQVWLWXFHPLYHĖHMQpVSUiY\DDSOLNDĀQtVIpU\YREODVWL
SV\FKRWHUDSLHDUWHWHUDSLHGUDPDWHUDSLHPX]LNRWHUDSLHDWDQHĀQĈSRK\ERYpWHUDSLH
SV\FKRWHUDSLHDUWHWHUDSLHGUDPDWHUDSLHPX]LNRWHUDSLHDWDQHĀQĈSRK\ERYpWHUDSLH
G
GXEHQ²EĖH]HQ
XEHQ²EĖH]HQ
3URMHNW7(5$
3URMHNW 7(5$ MH
MH ]DPĈĖHQ
]DPĈĖHQ QD
QD UR]YRM
UR]YRM VSROXSUiFH
VSROXSUiFH D
D YíPĈQ\
YíPĈQ\ ]NXäHQRVWt
]NXäHQRVWt PH]L
PH]L
LQVWLWXFHPLY]GĈOiYDFtDDSOLNDĀQtVIpU\YREODVWLSV\FKRWHUDSLHDH[SUHVLYQtFK
LQVWLWXFHPL Y]GĈOiYDFt D DSOLNDĀQt VIpU\ Y REODVWL SV\FKRWHUDSLH D H[SUHVLYQtFK
WWHUDSLtDUWHWHUDSLHGUDPDWHUDSLHPX]LNRWHUDSLHDWDQHĀQĈSRK\ERYpWHUDSLH
HUDSLtDUWHWHUDSLHGUDPDWHUDSLHPX]LNRWHUDSLHDWDQHĀQĈSRK\ERYpWHUDSLH
&
&tORYRX
tORYRX VNXSLQRX
VNXSLQRX SURMHNWX
SURMHNWX MVRX
SUDFRYQtFL 8QLYHU]LW\
8QLYHU]LW\
MVRX VWXGHQWL
VWXGHQWL D
D DNDGHPLĀWt
DNDGHPLĀWt SUDFRYQtFL
3
DODFNpKRY2ORPRXFLDSDUWQHUVNíFKY\äätFKRGERUQíFKäNRO9äHFKQ\DNWLYLW\
3DODFNpKRY2ORPRXFLDSDUWQHUVNíFKY\äätFKRGERUQíFKäNRO9äHFKQ\DNWLYLW\
S
URMHNWXVPĈĖXMtNSURSRMHQtWHRULHDSUD[HDN]DVD]HQtWHRUHWLFNíFKSR]QDWNĞ
SURMHNWXVPĈĖXMtNSURSRMHQtWHRULHDSUD[HDN]DVD]HQtWHRUHWLFNíFKSR]QDWNĞ
G
R ĀLQQRVWt LQVWLWXFt DSOLNDĀQt VIpU\ QD SRVtOHQt RGERUQíFK NRPSHWHQFt ~ĀDVWGRĀLQQRVWtLQVWLWXFtDSOLNDĀQtVIpU\QDSRVtOHQtRGERUQíFKNRPSHWHQFt~ĀDVWQ
QtNĞSURMHNWXDQD]YíäHQtMHMLFKVFKRSQRVWLREVWiWYPH]LQiURGQtPSURVWĖHGt
tNĞSURMHNWXDQD]YíäHQtMHMLFKVFKRSQRVWLREVWiWYPH]LQiURGQtPSURVWĖHGt
SUREtKi Q
3URMHNW7(5$
3URMHNW7(5$ SUREtKi
QD
D .DWHGĖH
.DWH SV\FKRORJLH )LOR]RÀFNp IDNXOW\ 8QLYHU]LW\
3DODFNpKRY2ORPRXFL1DSURMHNWXVHGiOHSRGtOtÓVWDYVSHFLiOQĈSHGDJRJLF3DODFNpKRY2ORPRXFL1DSUR
NíFKVWXGLt3HGDJRJLFNpIDNXOW\8QLYHU]LW\3DODFNpKRY2ORPRXFLDĖDGDSDUW
NíFK VWXGLt 3HGDJRJLFNp IDNXOW\
QHUVNíFKLQVWLWXFt]REODVWLY]GĈOiYDFtDDSOLNDĀQtVIpU\
QHUVNíFKLQVWLWXFt]REODVWLY]GĈ
9äHFKQ\SĖLSUDYRYDQpDNFHDNRQWDNWQt~GDMHQDMGHWH]GH
9äHFKQ\SĖLSUDYRYDQpDNFHDNR
KWWSWHUDH[SUHVLYQLWHUDSLHF]
KWWSWHUDH[SUHVLYQLWHUDSLHF]
3ĖLSUDYXMHPH
3ĖLSUDYXMHPH
5.. – 6.. 11.. 2014 SYMPOZIUM
SY
YMPOZIUM RODINNÉ RESILIENCE
².21)(5(1&(632/(þ1ì3526725
².21)(5(1 45
TRAICON
Působíme od roku 1993 ve vzdělávání a poradenství v organizacích. Naše diagnostické
i vzdělávací programy jsou postaveny na poznání reality příslušné organizace a podle
toho upravujeme cvičení a simulované situace. Vzdělávání je obvykle provázáno s interaktivním řešením aktuálních problémů pracovišť.
Nabídka programů:
• On-line diagnostika – systém ANBE
• Assessment a development centra
• Manažerské vzdělávání
(leadership, rozhodování, finance, právo, komunikace)
• Výcviky ve vedení rozhovorů
(hodnotících, výběrových, disciplinárních)
• Vzdělávání obchodníků
(obchodní komunikace, obchodní dovednosti, territory management)
• Vzdělávání mistrů
(vedení, rozhodování, komunikace)
• Vedení workshopů
(systémy HR, řešení problémů, vnitrofiremní komunikace, mezilidské vztahy)
Kontakt:
Traicon
Fibichova 2, Olomouc
Tel.: +420 585 222 536
e-mail: [email protected]
www.traicon.cz
Současní partneři:
Fakultní nemocnice v Olomouci (vzdělávání primářů)
INA Kysuce (assessment manažerů, specialistů, vedoucích týmů, koučování)
INA Skalica (assessment manažerů, specialistů, vedoucích týmů)
Kimberly Clark Jaroměř (on-line diagnostika)
Kimberly Clark Litovel (on-line diagnostika, assessment, vzdělávání manažerů, koučování)
Model Obaly (on-line diagnostika, vzdělávání obchodníků a mistrů)
Novo Nordisk (vzdělávání manažerů a farmaceutických reprezentantů)
Hyundai MMC (vzdělávání manažerů, koordinátorů, assessment centra)
Škoda auto (vzdělávání manažerů, koordinátorů, specialistů, mistrů)
TEVA (vzdělávání manažerů, koučování, on-line diagnostika)
Varroc Lighting (vzdělávání manažerů, specialistů, mistrů)
46
INSTITUT DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU,
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
Institut dalšího vzdělávání (IDV FIM) se zabývá oblastí celoživotního vzdělávání na Fakultě
Informatiky a managementu. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty a probíhají za úplatu. IDV
organizuje programy v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Institut nabízí kurzy a školení z oblasti informačních a komunikačních technologií, cestovního ruchu, managementu, ekonomie a psychologie. Součástí je i bohatá nabídka jazykových kurzů včetně možnosti získat mezinárodně platné certifikáty University of
Cambridge ESOL, City & Guilds, LCCI a TOEFL. Řada dalších tematických školení je vytvářena na základě požadavků klientů. Součástí nabídky jsou i přednášky zahraničních
profesorů, hostujících na FIM UHK. V roce 2014/15 bude v nabídce velmi úspěšná přednáška a série workshopů Corporate Social Responsibility and Sustainability from a Business Management perspective a workshop IT Backgrounder. Zajímavým projektem, který
podporuje rozvoj kompetencí v oblasti IT technologií je nově připravovaný soubor kurzů
(tzv. Clouding) organizovaných ve spolupráci s firmou IBM. Řada těchto kurzů je ukončena
mezinárodně platným certifikátem. Ve spolupráci s katedrou informačních technologií jsou
nabízeny vysoce profesionální kurzy CISCO.
Kontakt:
Vedoucí: Mgr. Dagmar El-Hmoudová ([email protected])
Tel.: 493 332 390
Referentka: Helena Holubičková ([email protected])
Tel.: 493 332 219
Partneři:
Magistrát města Hradce králové, Královéhradecký krajský úřad*
Hradecký IT Klastr, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.. IBM, British Council,
Cambridge ESOL
47
*REFERENCE
19. 09. 2014
INSTITUT DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FIM OCENĚN HEJTMANEM
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Institut dalšího vzdělávání FIM UHK (IDV FIM UHK) byl již počtvrté oceněn hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem za vynikající práci s talentovanou mládeží.
Ve spolupráci se školským odborem Královéhradeckého kraje a společnostmi City and
Guilds a Oxford University Press institut organizuje krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kategorie III A. a III B. Této soutěže se účastní vítězové okresních kol Královéhradeckého kraje.
Vítězové a pořadatelé krajských kol těchto předmětových soutěží měli možnost setkat se
dne 10. 9. 2014 s představiteli Královéhradeckého kraje.
Vedoucí IDV FIM UHK Mgr. Dagmar El-Hmoudová v této souvislosti ocenila podporu vedení Fakulty informatiky a managementu, profesionální práci svých kolegů na katedře
aplikované lingvistiky a organizační a administrativní práci svého týmu.
Tato aktivita je příkladem zdařilého propojení regionální univerzity s krajským úřadem na
jedné straně a na straně druhé umožňuje talentovaným budoucím studentům z regionálních gymnázií a středních odborných škol kontakt s vysokoškolskými pedagogy a akademickým prostředím.
48
EDUHELP o.s.
Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice
Registrační číslo: CZ. 1.07. /3.2.13/04.0048
Doba trvání projektu: Od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2014
Poskytovatel finanční podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Pardubický kraj.
Žadatel projektu: EDUHELP o.s.
Občanské sdružení EDUHELP má mezi svými cíli podporu odborné úrovně a motivace veřejnosti k účasti v celoživotním vzdělávání včetně kariérového poradenství. Zaměřujeme se na
vývoj a inovace ve vzdělávání dospělých. Sdružení vzniklo v roce 2009 a jeho hlavní činnosti
jsou spojeny převážně s realizací aktivit v oblasti finančního vzdělávání zážitkovou formou.
Připravili jsme a realizovali finanční vzdělávání pro široké spektrum cílových skupin, mezi
které patří:
• lektoři a učitelé,
• osoby ohrožené sociálním vyloučením,
• dlouhodobě nezaměstnaní,
• osoby v dluhové spirále ohrožené osobním bankrotem nebo exekucemi,
• sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách,
• klienti terapeutické komunity pro osoby s drogovými závislostmi,
• osoby po výkonu trestu odnětí svobody.
Dále poskytujeme individuální poradenství pro ověřování a uznávání výsledků předchozího
učení dle Zákona 179/2006 Sb. Mimo zaměření na zvyšování finanční gramotnosti jako prevence předlužení se naši členové a spolupracovníci podíleli na realizaci projektu Strategie
Age managementu v ČR - CZ 1.04. /5.1.01/51.00079 OPLZZ.
Hlavním cílem projektu rozvoj a prohloubení nabídky a kvality vzdělávání v oblasti personalistiky s využitím nových přístupů. Cílovou skupinou projektu byli personalisté zpravidla
z malých a středních firem, účetní vykonávající personalistiku pro více firem jako OSVČ,
osoby usilující o získání pozice v personalistice včetně specialistů na vzdělávání.
V rámci projektu byly vytvořeny a pilotně ověřeny tři vzdělávací programy:
• Příprava na získání profesní kvalifikace Personalista
• Základy finanční gramotnosti pro personalisty
• Základy age managementu pro personalisty
Prezenční výuka byla podpořena e-learningem a vytvořenými multimediálními příručkami
na dílčí témata z personalistiky.
Spolupracující organizace: Krajská hospodářská komora Pardubického kraje.
Kontakt: www.edu-help.cz
49
Overview
The Ingeus Online Careers
Center ‘helps people to help
themselves’ by accessing
an employer led and media
rich e-learning por tal.
Fully branded for your
organisation, it enhances
the employability and
business skills of individuals,
improving job outcomes and
enabling career progression.
Available in both English and Arabic, the Careers Cente
e provides
er
des access
acc
to
interactive resources covering the A-Z of career development,
pment including:
pment,
includ
udin
s
s
s
s
Career Planner
Business skills e-learning
CV Builder
Company Research Director y
s Job Search Engine
s Interview Simulator
s Practice Tests
e
Employer advice and guidance
Providing a range of dynamic tools the Careers Center
suppor ts people through ever y step of the job-search
and career development process, by providing advice and
guidance from the people that matter most – the employers.
Updated weekly with new advice from hiring managers within leading companies
across the Middle East and Europe, the Careers Center contains 100’’s of videos,
ar ticles, podcasts, e-learning courses and assessments, all containing unique
insight from employers revealing the secrets to success.
PhDr. ZDEŇKA ENDLICHEROVÁ – VZDĚLÁVACÍ
STŘEDISKO NcM
Adresa:
Kontakt:
E-mail:
www:
Kopečná 31, 602 00 Brno
+420 543 239 124, 606 503 081
Bc. Dita Ochmannová, Radomíra Adámková
[email protected], [email protected]
www.ncm.cz
Zaměření:
Typy kurzů:
gastronomie
rekvalifikace, vzdělávací kurzy, semináře
O středisku
PhDr. Zdeňka Endlicherová vzdělávací středisko NcM je společnost s více než dvacetiletou tradicí, která se specializuje na pořádání akreditovaných rekvalifikačních kurzů Příprava minutek, Příprava pokrmů studené kuchyně, Příprava teplých pokrmů,
Barman, Složitá obsluha hostů, Jednoduchá obsluha hostů a specializačních kurzů
v oblasti gastronomie, semináře a poradenství v nových trendech z oblasti gastronomie.
Středisko působí v centru Brna, kde má plně vybavenou odbornou učebnu. V týmu lektorů
má středisko odborníky z praxe s potřebným vzděláním.
Výuka je zaměřena na kvalitu a na individuální přístup ke klientovi. Na základě vstupního dotazníku se klient rozhodne, jestli má blíže k práci ve výrobě, nebo v provozu
a vybere si kurz, který ho opravdu zajímá a bude ho v budoucnu „živit“. Středisko se zabývá také poradenstvím v oblasti gastronomie, bonusem pro klienty je, pokud si po
kurzu otevírají vlastní provozovnu, mají první poradenství zcela zdarma. Rekvalifikační
kurzy provádí společnost i pro Úřady práce. Jako jedni z mála v rámci České republiky
má středisko akreditovánu Autorizovanou osobu pro tyto profesní kvalifikace: Příprava
teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně, Příprava minutek, Jednoduchá
obsluha hostů, Složitá obsluha hostů, Barman.
Autorizovanou osobou je PhDr. Zdeňka Endlicherová, která má třicetiletou praxi v gastronomii, toto dokládá naši vysokou specializaci a kvalitu v oboru gastronomie.
51
JUSTIČNÍ AKADEMIE V KROMĚŘÍŽI
ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB A VYTVOŘENÍ SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ ODBORNÉHO APARÁTU SOUDŮ A STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ
Registrační číslo: CH-007
Doba trvání projektu: 10. 1. 2011 - 31. 12. 2014
Poskytovatel finanční podpory: Česká republika - Ministerstvo financí
Žadatel projektu: Justiční akademie
Justiční akademie (JA)
JA se zabývá vzděláváním soudců, státních zástupců, justičních a právních čekatelů,
asistentů a dalších justičních úředníků.
JA zabezpečuje vzdělávání formou přednášek, seminářů, workshopů a krátkodobých
kurzů v systému celoživotní vzdělávání, zejména v oblastech právních a společenských
disciplín.
JA má od roku 2005 své hlavní sídlo v Kroměříži. Vzdělávací akce se uskutečňují také na
pobočce v Praze a v regionálních učebnách.
Projektem je nastartován proces řízeného celoživotního vzdělávání odborného personálu
justice.
V rámci projektu byla také zpracována „Analýza vzdělávacích potřeb odborného aparátu
soudu a státních zastupitelství“. Výstupem analýzy je vznik Katalogu pracovních pozic a
Katalogu vzdělávacích potřeb. Na základě analýzy vzdělávacích potřeb byly vytvořeny
vzdělávací programy podpořené sadou e-learningových modulů.
Justiční akademie respektuje potřebu realizovat vzdělávání středního personálu přímo na
konkrétním pracovišti také rozvojem Learning Management Systému (LMS - systém pro
řízení výuky, tedy aplikace řešící administrativu, formu a organizaci výuky). Nové technické řešení bude implementováno ve druhém pololetí 2014.
HORTON INTERNATIONAL CZECH s.r.o.
V České republice jsme od roku 1998 a nabízíme komplexní servis v oblasti personálního
poradenství, kanceláře jsou v Olomouci a v Praze.
Naši konzultanti poskytují služby v klíčových oblastech. Nabízejí inovativní řešení problémů týkajících se obchodní činnosti společnosti a lidských zdrojů. Doporučení konzultantů vycházejí z praktických zkušeností a jsou neustále přizpůsobována tak, aby
informovala naše klienty o nejnovějších trendech a konkurenčních možnostech.
Nabídka programů:
• přímý výběr top, vyššího a středního managementu
• personální audit
• poradenství v oblasti transformace společnosti nebo vytváření společných podniků
• školení v oblasti mezikulturních rozdílů a rozvoje manažerských dovedností
• outsourcing v oblasti personalistiky
• outdoorové výcviky
a další
Kontakt:
Olomouc:
Horton International Czech s.r.o.
Aksamitova 1, 779 00 Olomouc
tel.: (+420) 585 227 289
e-mail: [email protected]
Praha:
Horton International Czech s.r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
tel.: (+420) 236 080 836
e-mail: [email protected]
Internet: www.horton-intl.cz
53

Podobné dokumenty