Zadání práce

Transkript

Zadání práce
DP 2015 -­‐ úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda • 
• 
• 
• 
• 
Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1.  Všechny důležité kroky a příslušné termíny v dokumentech: „Organizace volby témat BP/
DP…PEF v akademickém roce 2012/2013“ hZp://badis-­‐new.czu.cz/badis/docs/pef_pokyn_volba_BP_2012.pdf hZp://badis-­‐new.czu.cz/badis/docs/pef_pokyn_volba_DP_2012.pdf 1.  „Požadavky pro předkládání BP/DP SZZ 2012“ hZp://badis-­‐new.czu.cz/badis/docs/pef_brozura_bp_2012.pdf hZp://badis-­‐new.czu.cz/badis/docs/pef_brozura_dp_2012.pdf BP/DP harmonogram ak`vit Úvodní seminář (04/14) Odevzdání témat a zadání prací (04/14) První verze práce (10/14) Druhá pracovní verze práce (01/15) Odevzdání finální verze (03/15) •  Důležité termíny a údaje •  Témata a zadání prací •  Návrh osnovy práce •  Úvod, cíle, metodika, literatura -­‐ 1. zápočet •  Hotová literární rešerše •  1. kontrola vedoucím práce •  Struktura vlastní práce a výsledky •  2. kontrola vedoucím práce -­‐ 2. zápočet •  3. závěrečná schůzka s vedoucím práce •  Odevzdání práce a tezí do IS BADIS – 3. zápočet 4 Bakalářská vs. diplomová práce Bakalářská práce •  Prokázat schopnost vybrat z tématu problém a tomu se detailněji věnovat •  Vytvořit základní přehled výchozí literatury •  Udělat vlastní průzkum (příklad) malého rozsahu Diplomová práce •  Vymezit konkrétní oblast výzkumného problému (např. Počítačová bezpečnost -­‐> Škodlivý sonware) •  Kri`cky posoudit a zpracovat literární zdoje •  Vybrat a použít vhodné empirické metody pro řešení stanoveného problému •  Navrhnout řešení problému 5 Závazná osnova bakalářské práce Zdroj: h)p://badis-­‐new.czu.cz/badis/docs/pef_brozura_bp_2012.pdf Závazná osnova diplomové práce Zdroj: h)p://badis-­‐new.czu.cz/badis/docs/pef_brozura_dp_2012.pdf Zadání práce •  Oficiální dokument, podepsaný vedoucím katedry, děkanem fakulty a s razítkem •  Stane se nedílnou součásp svázané práce •  Určuje: –  Název práce –  Cíle práce –  Metodiku –  Harmonogram –  Klíčová slova –  Literaturu Zadání práce v IS BADIS Zadání BP/DP v IS Badis •  Název práce •  Může být obecný, např.: „IT podpora v malých a středních podnicích“ „Metody hodnocení účinnos` e-­‐governmentu v ČR“ •  „Webové služby na zvolené plavormě“ •  Název (téma) práce je pak zúžen v zadání a v cílích práce Zadání BP/DP v IS Badis •  Klíčová slova (Zadání práce) •  cca 6 až 10 základních termínů s těsnou vazbou na hlavní téma práce (co lze zadat do vyhledávače, aby našel text práce …) Zadání BP/DP v IS Badis •  Cíl práce (Zadání práce) •  Cíl práce musí odpovídat odbornému zaměření katedry (KIT) a studovanému studijnímu oboru/programu! •  Autor si nejdříve prostuduje 2 až 3 knihy/zdroje, které jsou základní v daném oboru Zadání BP/DP v IS Badis •  Cíl práce (Zadání práce) –  V souladu s názvem práce stanovit hlavní cíl – uvést, o co především v práci půjde (kam se práce má dostat); –  Dále stanovit dílčí cíle – dílčí kroky, které vedou k plnění hlavního cíle práce (lze zde prak`cky stručně naspnit osnovu/strukturu práce); –  Cíle práce v zadání musí být formulovány obecněji a stručně (podrobnější upřesnění cílů bude ve vlastním textu práce, aby bylo možno reagovat na změny při vypracovávání textu – zadání nelze později měnit !) –  Maximální délka 8 řádků! Zadání BP/DP v IS Badis •  Metodika (Zadání práce) –  Blíže specifikovat, jakými metodami a jak se bude práce konkrétně řešit – co se bude dělat a jak (především ve vztahu k dílčím cílům); –  Vazba na jednotlivé body (podbody) osnovy práce; –  Cíl i metodiku je nutné psát v přítomném nebo budoucím čase a v trpném rodě (nelze používat obraty typu: „já budu, já ověřím, já analyzuji…“) –  Maximální délka 8 řádků! Zadání BP/DP v IS Badis •  Harmonogram (Zadání práce) •  Doporučuje se vyjít z této struktury: –  Příprava a studium odborných informačních zdrojů, definování a upřesnění dílčích cílů práce a volba postupu řešení: 03-­‐04/2014 –  Zpracování teore`ckých východisek práce (přehledu řešené problema`ky): 05–08/2014 –  Vypracování vlastního řešení, diskuse a zhodnocení výsledků, doporučení a závěry: 09/2014 – 12/2014 –  Tvorba finálního dokumentu práce: 01 – 02/2015 –  Odevzdání práce a tezí: 03/2015 Zadání BP/DP v IS Badis •  Doporučené zdroje informací (Zadání práce) –  Uvést okolo 5 -­‐ 6 základních zdrojů – aktuálnost! –  Alespoň 2 zdroje v anglickém jazyce –  Je třeba tam mít vždy minimálně 2-­‐3 kmenové zdroje, nejlépe "klasické papírové" publikace o dané problema`ce (nebo tema`cky příbuzné), pokud možno s co nejnovějším rokem vydání; –  Pro DP: použít alespoň jeden aktuální vědecký článek (nejlépe v anglič`ně) vztahující se k tématu DP –  Všechny uvedené zdroje musí být formátovány dle ČSN ISO 690:2011 (viz. www.citace.com) –  Necitovat články na Wikipedii! Databáze vědeckých článků Infozdroje.czu.cz www.sciencedirect.com Scholar.google.com 19 Citace použitých zdrojů •  Doporučené zdroje informací a citace v textu –  Vždy podle normy (přehled a příklady na www.boldis.cz, dle norem ISO 690 a ISO 690-­‐2) –  Příklady v dokumentu „Požadavky…. SZZ 2012“ (viz BADIS) •  Citační manažeři: –  www.citace.com (dle normy ISO 690) –  Funkce v MS Word (Odkazy – Správa citací) Kontrola plagiátorství •  Čl. 6, odst. 3: “Pokud je celková shoda závěrečné práce s texty jiných autorů (tj. součet shody s kontrolovanými texty) větší nebo roven 20 %, je povinnosp vedoucího závěrečné práce se k této shodě vyjádřit ve svém posudku” •  Odst. 4: “Za plagiát je považována shoda závěrečné práce s texty jiných autorů větší než 20 %, pokud jsou tyto texty v práci uvedeny bez řádných citací.” •  Odst. 5: Shoda s vlastní předchozí prací nesmí překročit (nebo součet shod s jednotlivými pracemi nesmí překročit 40%. Zdroj: hZp://badis.czu.cz/badis/docs/SmerniceRektora_8_2011.pdf Co udělat do příště? 1.  Upřesnit téma Vaší práce – s ohledem na studijní obor a doporučení vedoucího 2.  Vyplnit „Zadání práce“ pro IS BADIS – 
Klíčová slova, cíle práce, metodika, harmonogram a seznam literatury 3.  Připravit seznam 5 – 6 hlavních zdrojů literatury a alespoň 2 knihy (články) přečíst 4.  Vypracovat stručnou osnovu BP/DP – 
– 
– 
– 
– 
Úvod Cíle práce Metodika Přibližná struktura literární rešerše a vlastní práce Seznam literatury 5.  Termín odevzdání osnovy do 3.4.2014 Kontakty a komunikace •  Konzultační hodiny LS 2012/2013: –  úterý 10:30 – 12:00 nebo dle předchozí domluvy e-­‐mailem či telefonicky –  Konzultační hodiny ve zkouškovém období a o prázdninách opera`vně dle domluvy •  Tento a ostatní citované dokumenty ke stažení: hZp://pef.czu.cz/~ulman/BP-­‐DP/2014/ • 
• 
• 
• 
Kancelář: PEF E329 Email: [email protected] Tel.: 22438 2050 Mobil: 724 316 604 

Podobné dokumenty

A2-3 - ViBuCh - Masarykova univerzita

A2-3 - ViBuCh - Masarykova univerzita $ scp [email protected]:/home/vibuch01/test1/vysledek.xyz . Vibuch 2011/2012

Více

akční výprodej skladových zásob

akční výprodej skladových zásob AKČNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, Praha 4 – Hodkovičky Tel: +420 241 432 265, GSM: +420 775 389 836 www.dkracing.cz VÝFUKY AKRAPOVIČ (koncovky) Aprilia RSV 1000 Tuon...

Více

Ovid Stručný návod k použití

Ovid Stručný návod k použití zobrazit [Display], případně si danou rešerši po navolení nabídky More uložit do osobního účtu, nastavit si pro ni automatická upozornění na e-mail [Auto-Alert] či RSS kanál. Funkce Auto-alert je d...

Více

Výroční schůze Buenos Aires, Argentina, 21.–26. července 2002

Výroční schůze Buenos Aires, Argentina, 21.–26. července 2002 Členský příspěvek zůstává pro příští rok nezměněn a pro ČR činí 1600 SFr. Bylo jednáno o komisích pro udělování cen IAPWS a to o komisi pro udělování cen za významný přínos, komisi na udělení Helmh...

Více

Xing-Wang Deng (1965)

Xing-Wang Deng (1965) Cíl: zvýšit produkci plodin porozuměním rostlinné biologie Finančně podporováno Monsanto Company

Více

Regionální potraviny v České republice a jejich podpora prodeje

Regionální potraviny v České republice a jejich podpora prodeje zabývá problematikou regionálních potravin, podporou prodeje a chováním spotřebitelů při nákupu potravin. V práci je použita metoda obsahové analýzy textu různých odborných zdrojů. Dále je využit k...

Více

Zpravodaj č. 3 - ČSLH Žďár nad Sázavou

Zpravodaj č. 3 - ČSLH Žďár nad Sázavou V okresním přeboru Žďár nad Sázavou se jedná o HHK V. Meziříčí „B“, HC Sp. V. Bíteš „B“, HC Nedvědice „B“ a TJ Náměšť (u TJ Náměšť podle rozhodnutí, kde družstva „A“ a „B“ hrají). 3. Hráči uvedeni...

Více