pozvanka 2011.cdr

Transkript

pozvanka 2011.cdr
GENERÁLNÍ PARTNER
MÌSTSKÉ GALERIE
U ZLATÉHO SLUNCE
Starosta mìsta Týn nad Vltavou Mgr. Milan Šnorek,
Mìstské centrum kultury a vzdìlávání
a 74 výtvarných umìlcù volného a užitého umìní
z Èeské republiky, Itálie, Kanady, Moldavska,
Rumunska, Ruska a Slovenska
Altmann Jiøí, Balej Vilém, Beneš Karel, Benešová Daniela,
Bílek Jindøich, Bím Tomáš, Blahutová Barbora, Born Adolf,
Bradáèek Lukáš, Bruckmüller Josef, Buzu Teodor,
Doubek František, Eliáš Bohumil, Exner Milan, Geršl Josef,
Grimm Jan, Grosseová Elzbieta, Hamurari Nina,
Heømanská Eva, Hodný Ladislav, Houdek Roman,
Höhmová Zdena, Chabera Milan, Chiavistelli Cecilia,
Chisalita Mihai, Janouch David, Janouch Ladislav,
Kimlová Jolana, Kindler Alfréd, Kodet Kristian, Kremanová Jana,
Krumphanzlová Vìra, Kuklík Ladislav, Kuklíková Michaela,
Kuchta Ján, Kulhánek Oldøich, Lázníèková-Velebová Jaroslava,
Lesaøová-Roubíèková Michaela, Lorenc Josef, Mansfeldová Eva,
Marschalová Zdena, Mézl Zdenìk, Mlynáø Miroslav,
Nath Robert, Netopil Zdenìk, Nìmec Martin, Nosek Vladimír,
Oliva Miroslav, Rybièková Jana, Rybièková Kvìta, Samec Jan,
Samohelová Helena, Saudková Sára, Severová Jaroslava,
Schönová Dominika, Skalník Pavel, Sládek Karel, Slíva Jiøí,
Sobota Jan, Sobotová Jarmila, Stanìk Jan, Suchánek Vladimír,
Svátek František, Šechtlová Michaela Marie, Šuhajek Jiøí,
Tabery Marta, Taberyová Marta, Trnka Jiøí Matouš,
Vejsová Vìra, Vlasáková Eva, Vlèek Jan, Vondrák Matouš,
Zamatìvskaja Svìtlana, Zoubek Olbram
Vás srdeènì zvou
na 222. slavnostní vernisáž a setkání s vystavujícími autory
u pøíležitosti XVII. roèníku výstavy volného a užitého umìní
Vltavotýnské výtvarné dvorky 2011
XVII. roèník
/malba, grafika, kresba, plastika, keramika, sklo,
fotografie, knižní vazba/
která se uskuteèní pod záštitou
hejtmana Jihoèeského kraje Mgr. Jiøího Zimoly
v sobotu dne 25. èervna 2011 v 16 hodin
v Mìstské galerii U Zlatého slunce, nám. Míru 37, Týn nad Vltavou
telefon 604 207 826, www.tnv.cz, [email protected]
Výstavu zahájí
Mgr. Milan Šnorek, starosta mìsta Týn nad Vltavou
K výstavì promluví
Mgr. Jiøí Zimola, hejtman Jihoèeského kraje
Zástupce ruské spoleènosti TVEL
Ing. Miloš Štìpanovský, øeditel Jaderné elektrárny Temelín
Mgr. Jana Mráèková, øeditelka MCKV
Marie Hanušová, galeristka
V rámci slavnostní vernisáže
zahraje vynikající jazzový interpret Štìpán Markoviè
Od 18 hodin se koná na námìstí koncert, na kterém vystoupí
SAX TET Štìpána Markovièe se sólistou Martinem Válkem (housle),
od 19.30 hodin vystoupí František Uhlíø Team v obsazení:
František Uhlíø (kontrabas), Adam Tvrdý (kytara),
Jaromír Helešic (drums) a americký zpìvák Andrew Lee Davison
Prodejní výstava je otevøena
dennì 10 - 17 hodin a potrvá do 30. srpna 2011
Hlavní sponzor výstavy je ruská spoleènost TVEL Corporation
Generální partner Mìstské galerie U Zlatého slunce je Skupina ÈEZ