PD-A520

Transkript

PD-A520
SI-45K0B-02
Základní bezpečnostní pokyny
UPOZORNĚNÍ - Prevence nebezpečí nehody:
UPOZORNĚNÍ
SPD pedály jsou navrhovány tak, že je možné uvolnit z nich
obuv pouze pokud to má jezdec v úmyslu. Nejsou
konstruovány tak, aby automaticky uvolnily nohu např. při
pádu. Důvodem je předcházení ztrátě kontroly a pádům z kola,
způsobených nechtěným uvolněním obuvi z pedálu.
S těmito pedály používejte výhradně SPD obuv. Jiné typy obuvi
nemusí jít z pedálů uvolnit, nebo se naopak mohou uvolnit
neočekávaně.
●
Před zkušební jízdou s těmito pedály a obuví se ujistěte, že
rozumíte principu upínání/uvolňování zarážek (obuvi) do
a z pedálu.
●
Před zkušební jízdou s těmito pedály a obuví stiskněte brzdové
páky a s jednou nohou na zemi zkoušejte druhou nohou
upínání a uvolňování až do nabytí zručnosti a schopnosti
provádět upnutí i uvolnění s minimálním úsilím.
●
Do získání jistoty z upínání a uvolňování obuvi z pedálů jezděte
po rovině.
●
Před používáním nastavte předpětí mechanismu pedálu podle
osobních potřeb.
●
Při pomalé jízdě, nebo když předpokládáte, že bude potřeba
zastavit (např. při otáčení, před křižovatkou, zdolávání kopců,
nebo v nepřehledné zatáčce) uvolněte nohu z pedálu
s předstihem, aby bylo možné dát nohu kdykoli rychle na zem.
●
V nepříznivých podmínkách používejte nižší předpětí zámků
pedálu.
●
Pro zaručení spolehlivé funkce udržujte zarážky obuvi i zámky
pedálů v čistotě.
●
Nezapomeňte pravidelně kontrolovat opotřebení zarážek.
Pokud jsou zarážky opotřebované, vyměňte je. Po výměně
zarážek vždy zkontrolujte předpětí zámků pedálů. Pokud
budete zanedbávat stav zarážek a zámků pedálů, upínání
a uvolňování obuvi se může stát nepředvídatelné, nebo obtížné
a může způsobit vážné zranění.
●
Při jízdě v noci nezapomeňte upevnit odrazová skla. Pokud
došlo k jejich znečištění nebo poškození, nepokračujte v jízdě,
neboť pro blížící se vozidla je pak jezdec hůře viditelný.
●
Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte
servisní pokyny. Uvolněné, opotřebované, nebo poškozené
součástky mohou zapříčinit vážné poranění jezdce. Důrazně
doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly
Shimano.
●
S jakýmikoli dotazy ohledně pedálů se obraťte na odborné
prodejce.
●
Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je
na bezpečném místě pro budoucí potřebu.
Pro tyto pedály jsou dodávány zarážky
s jednosměrným uvolňováním (SM-SH51)
a vícesměrné zarážky (SM-SH56).
Každý typ zarážek má své charakteristické
vlastnosti, proto se pozorně seznamte se servisními
pokyny a zvolte typ, který lépe vyhovuje vašemu
jízdnímu stylu, převládajícímu terénu a podmínkám
ve kterých se pohybujete.
Další typy zarážek, jako jednosměrné zarážky
(SM-SH52) a vícesměrné (SM-SH55) nelze používat,
neboť nezaručují dostatečné vlastnosti při
uvolňování obuvi, nebo dostatečnou upínací sílu.
●
Zacvaknutí zarážek do pedálů
Tlačte zarážku do pedálu při otáčení klik zepředu dolů.
kleští, nebo podobným nářadím odstraňte pryžový plát
1. Pomocí
kryjící otvory pro upevnění zarážek.
●
Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení
a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.
Při intenzivním šlapání může dojít k bezděčnému vychýlení paty
směrem ven a může dojít k nepředvídanému uvolnění. Nečekané
uvolnění obuvi může vést k pádu z bicyklu s vážnými následky.
Předcházet tomu je možné nastavením množství síly nutné pro
uvolnění zarážky ze zámku. Jezdec by měl cvičit uvolňování
dokud si nezvykne na množství síly a úhel potřebný pro uvolnění
obuvi.
Pokud se obuv nečekaně uvolní z pedálů,může dojít k pádu z kola
s vážným zraněním.
Pokud jezdec není dostatečně obeznámen s vícesměrným
uvolňováním, může dojít k nečekanému uvolnění mnohem častěji
než u zarážek s jednosměrným uvolňováním.
Nečekanému uvolnění lze předcházet upravením předpětí zámku
pro uvolňování z pedálu a cvičením uvolňování pro nabytí jistoty
v použití potřebné síly a úhlu vytočení nohy.
Nastavovací šroub
Indikační destička
2
1
Nastavovací
šroub
Snižování
2
Zvyšování
1
Imbus klíč 3mm
Otáčením nastavovacího šroubu vpravo zvyšuje předpětí pružiny,
otáčení vlevo předpětí pružiny snižuje.
Vícesměrné uvolňování
Uvolnění zarážky z pedálu pomocí vytočení
paty směrem ven.
Uvolnění zarážek z pedálu vytočením nohy
libovolným směrem.
Pozn.:
Pozn.:
Uvolňování je nezbytné
trénovat dokud si ho jezdec
nezautomatizuje.
Ve vícesměrném režimu
uvolňování je důležité
nacvičovat uvolňování dokud
si na něj jezdec nezvykne.
Uvolnění zvednutím paty
vyžaduje zvláštní nácvik.
Indikační destička
Pokud se indikační destička při nastavování dostane do
krajní polohy, nepokoušejte se otáčet tímto směrem dál.
Pozn.:
• Pro předcházení nečekaného uvolnění se ujistěte, že předpětí
zámku je vhodně nastaveno.
• Předpětí pružin by na obou pedálech mělo být nastaveno
stejně. Pokud není předpětí pružin nastaveno rovnoměrně,
může způsobovat problémy při upínání, nebo uvolňování
obuvi z pedálů.
Utěsnění proti vodě
Předběžně dotáhněte upevňovací šrouby zarážky.
Vyjměte vložky a nalepte vodovzdornou náleku.
Upevnění odrazových skel (možnost)
Utěsnění proti vodě
Pozn.:
Imbus klíč 4mm
Zarážka
Odrazová skla (SM-PD59) jsou volitelné příslušenství. Obraťte se na
odborné cykloprodejce.
Těsnící nálepky je
dodávána s typy obuvi
Shimano, které vyžadují
utěsnění.
Vložka
Vyjměte vložky a na oválné otvory vložte plát zarážky.
Vložka
Plochým klíčem 15mm upevněte pedál na kliku. Pravý pedál má
pravý závit, levý pedál levotočivý.
Pokud máte pocit nedokonalé funkce jakékoli části pedálu, je
nezbytné pedál seřídit. Pro informace se obraťte na odborného
cykloprodejce.
mají možnost nastavování 20mm
1. Zarážky
v podélném a 5mm v příčném směru.
Po předběžném dotažení zarážek nacvičujte
upínání a uvolňování, vždy jen jednou nohou.
Měňte polohu zarážky pro stanovení její
optimální polohy.
Plát zarážky
Údržba jednotky osy
Montáž pedálů na kliky
Nastavte polohu zarážky
Výměna zarážek
Zarážky se průběžně opotřebovávají a měly by se pravidelně měnit.
Zarážky by měly být vyměněny, pokud se začne zhoršovat upínání
do zámku pedálu, nebo se začnou uvolňovat s mnohem menším
úsilím, než když byly nové.
Trojúhelníkovou část
orientujte ke špičce obuvi.
2.
Nejmenší předpětí
Nastavovací
šroub
Jednosměrné uvolňování
Dopředu
Tento krok není u některých provedení obuvi nezbytný.
stanovení optimální polohy dotáhněte pevně
2. Po
upevňovací šrouby pomocí imbus klíče 4mm.
Utahovací moment:
5-6Nm
PD-A520
Přestože je možné tyto zarážky uvolňovat z pedálů vytočením
nohou v jakémkoli směru, nebo tažením, nemusí po ztrátě
rovnováhy uvolnit obuv dostatečně rychle.
Z tohoto důvodu, v situacích, kde je zřejmé, že může dojít ke
ztrátě rovnováhy dbejte, aby byl dostatek času na včasné uvolnění
obuvi.
Oválná podložka
Pozn.:
SI-45K0B
Při ztrátě rovnováhy se zarážky rychle neuvolní. Z tohoto důvodu,
v situacích, kde je zřejmé, že může dojít ke ztrátě rovnováhy
dbejte, aby byl dostatek času na včasné uvolnění obuvi.
Šrouby zarážek
Pozn.:
Pokud vlastnosti šlapání vykazují odlišnosti, zkontrolujte vše
znovu.
Vzhledem k tomu, že tyto zarážky lze rovněž uvolnit zvednutím
nohou, mohou být nebezpečné, pokud jezdec při šlapání přenáší
sílu na pedály i směrem vzhůru.
Tyto zarážky nejsou vhodné pro ty jízdní styly, které využívají
vytahování pedálů vzhůru, nebo pro aktivity jako jsou skoky, kdy
se na pedály přenáší tahové síly, které by mohly způsobit uvolnění
obuvi z pedálu.
Pryžový plát kryjící otvory pro
upevnění zarážek
Při nedodržení výše uvedených pokynů se nemusí podařit
uvolnit obuv z pedálů včas, nebo naopak může dojít
k nečekanému samovolnému uvolnění a může dojít
k vážnému zranění.
●
Umožňují přenášet sílu na pedály i při pohybu vzhůru, neboť obuv
se uvolní až po vytočení paty ven.
Předběžný dotahovací
moment šroubů zarážek:
2,5Nm
Tento krok není u některých
provedení obuvi nezbytný.
VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ UPOZORNĚNÍ POZORNĚ
ČTĚTE A DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE.
Před jízdou na bicyklu kontrolujte, zda není žádný díl ani spoj
uvolněn. (BB-FC, FC-PD)
Zarážky lze uvolnit vytočením nohy v jakémkoli směru.
spodní strany obuvi umístěte nad otvory zarážku a oválnou
3. Ze
podložku s otvory. Zarážky jsou pro levý i pravý pedál stejné.
Upevnění zarážek
SPD obuv
●
SM-SH56 (stříbrné, zlaté/volitelné příslušenství)
Tyto zarážky lze uvolnit z pedálu pouze otáčením kotníkem ven.
Při pohybu kotníkem jakýmkoli jiným směrem k uvolnění zarážek
nedojde.
Největší předpětí
Pozn.:
●
Zarážky pro vícesměrné uvolňování:
R
Používejte pouze zarážky Shimano (SM-SH51/SM-SH56)
a upevňovací šrouby do podešví pevně dotáhněte.
SM-SH51 (černé)
Předpětí pružiny se nastavuje otáčením nastavovacího šroubu.
Nastavovací šroub je umístěn za každým zámkem. Na každém
pedálu je jeden nastavovací šroub. Sledováním indikátoru a počítáním
otáček nastavovacího šroubu vyrovnejte napětí. Předpětí pružiny lze
nastavit ve čtyřech stupních pro každou otáčku nastavovacího
šroubu.
Dávejte pozor na
označení
R: pravý pedál
L: levý pedál
R
●
Zarážky s jednosměrným uvolňováním:
Pedály a zarážky nepoužívejte žádným jiným
způsobem než je popsáno v těchto servisních
pokynech. Zarážky jsou navrženy pro upnutí
a uvolnění z pedálu v poloze k sobě.
Níže jsou uvedeny pokyny pro upevnění zarážek.
ZANEDBÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZAPŘÍČINIT
VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.
R
●
Způsob uvolnění se liší v závislosti na typu použitých zarážek.
(Pro stanovení způsobu uvolňování zkontrolujte označení a barevné provedení vašich zarážek.)
SM-SH51
●
Nastavení předpětí pružiny zámku
Uvolnění zarážek z pedálů
R
Typy zarážek a použití pedálů
Klíč 15mm
15
02
Technické a servisní pokyny
Utahovací moment:
35Nm
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění.
(Czech)

Podobné dokumenty

PD-M545 PD-M424

PD-M545 PD-M424 • Nezapomeňte pravidelně kontrolovat opotřebení zarážek. Pokud jsou zarážky opotřebované, vyměňte je. Po výměně zarážek vždy zkontrolujte předpětí zámků pedálů. Pokud budete zanedbávat stav zarážek...

Více