Návod ke stavbě

Transkript

Návod ke stavbě
Model skladiště ŽST Litovel
TT LAS 4006
H0 LAS 5006
Návod ke stavbě
Na mnoha místních drahách i malých nádražích na hlavních tratích byla vybudována koncem 19. a
počátkem 20. století dřevěná skladiště, u nichž byly nakládací rampy různých rozměrů, většinou
přizpůsobené místním podmínkám. Jde o dřevěnou stavbu na kamenné podezdívce, z kamene byla i
celá nakládací rampa, která byla u nájezdu opatřena kamennými kužely, její horní hrana byla
zpevněna dubovými trámy. Dřevěné části skladiště byly natřeny konzervační látkou, která způsobila,
že natřené plochy byly černohnědé. Střecha byla kryta ve shodě spolu s přejímací budovou většinou
bobrovkami, při pozdějších rekonstrukcích i jinou krytinou. Později v některých místech se tato
skladiště natírala na zeleno nebo na šedo. Podkladem pro model tohoto skladiště se stal typový list
skladiště v Litovli v době jeho stavby, nyní má podobu změněnou.
Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: smrkové nosníky (pro velikost N 1x1mm; pro velikost TT
1,5x1,5mm; pro velkost H0 2x2mm), nosník 2x2 event. 3x3mm na vyztužení podélných stran budovy
a rampy, temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá), kousek polystyrénového nálitku,
drátek o průměru 1mm, disperzní a sekundové lepidlo, travní posyp a jemný štěrkový posyp.
Z pomůcek je to nůž s odlamovaní čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č.
4-6, brusný papír jemné zrnitosti.
Sestava budovy: z kartonků přeříznutím můstků vyřežeme jednotlivé díly pláště budovy, slepíme
obvod pláště skladu (POZOR na orientaci bočních stěn – čtyřhranné otvory pro trámky pochozích
lávek musí být proti sobě, štítová strana s vyříznutými otvory u paty musí být orientována směrem
k rampě). Vlepíme strop a „podlahu“ budovy. Vnější rohy skladu oblepte páskem novinového papíru
kvůli zpevnění (pozor na otvor pro trámek nesoucí pochozí lávky - nezaslepovat). Sestavte rampu a
vyztužte ji ve všech rozích smrkovými nosníky.
Budovu skladu oblepte podezdívkou (textura kamene), dbejte na to, aby se otvory pro trámky kryly.
Alternativou je podezdívku vybarvit a kameny naznačit tmavou linkou. Výřezy oken a dveří obarvěte
z hrany s mírným přesahem hnědou barvou, aby se sjednotily s obložením. Vlepte okna a dveře. Při
lepení dveří dbejte na to, aby byly čtvercové otvory pod nimi průchozí, spodní hrana dveří musí těsně
navazovat na spodní hranu výřezu ve stěně. Poté oblepte budovu skladu „dřevěným obložením“
z gravírovaného hnědého kartonu. Štítová strana je ve špici zesílena – dvojmo.
Podle počtu otvorů v bočních stěnách si připravte potřebné množství nosníků: Pro velikost N 1x1mm
o délce 54,5 mm; pro velikost TT 1,5x1,5mm o délce 72,5mm; pro velikost H0 2x2mm o délce
100mm, natřete hnědošedou barvou a vlepte symetricky do otvorů na spodním okraji budovy tak,
aby na obě strany budovy přečnívala stejná délka. Na tyto vyčnívající trámky pak nalepte pochozí
lávky. V místě, kde končí společně s hranou budovy, navazují lávky na rampu. Na druhý konec vlepte
sestavené schůdky. Na budovu přilepte střechu, než ji vyříznete z kartonku, narýhujte si z rubové
strany ohyb hřebene střechy podle vyznačených rysek. Spodní část která přečnívá okraj budovy lze
vylepšit nalepením podbíjení znázorněného proužky barvené balsy, vyčnívající části krokví, rovněž tak
i povrch střechy lze vylepšit „eternitovou“ krytinou nařezanou z barveného papíru, nebo polepením
bobrovek řezaných do barvené samolepky. Ze zbytku hnědého kartonku lze uříznout 4 ks proužku,
který může znázornit návětrnou lištu ze štítu střechy. Střechu můžete vylepšit okapy vyrobenými
z papíru ohnutého do L a nebo plastovými výlisky ze zbytků stavebnice domečku např. fy. Auhagen.
Svodové roury lze zhotovit z kulatiny (evergreen, drát..). Objímky zhotovit z pásků papíru, nabarvit, a
přilepit k okapům a podél rohů.
Obr.: možnost vyztužení rampy a budovy skladu smrkovými nosníky
K budově skladu přilepte rampu, při tom si můžete vypomoci smrkovými nosníky, které lze
provléknout prořezy v rampě a v budově a které zajistí souběžnost sestavy. Rampu z horní plochy
přesypte šedým prachem imitujícím štěrk, v rozích u budovy náletovou zelení.
Skladiště je možno dovybavit různými detaily, např. hasící přístroj a skříňka, závory a kování na
vratech, izolátory vedení el. sítě se stožárem, rozvodná a pojistková skříň, osvětlovací lampy, nápisy,
výstražné žlutočerné pruhy na rampě, zboží, palety….
Tip pro stavbu: osvědčilo se napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po
vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu
přes hranu). Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku,
než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm,
jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.
Přeji hodně zábavy. V případě dotazů a nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na
[email protected] . Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na
www.mtb-model.com . Zde lze také stáhnout i tento návod.
Karel Barták

Podobné dokumenty

Hanse Kogge cesky

Hanse Kogge cesky k tomuto účelu navržené. Nejsnadnější je ohýbání pomocí elektrických ohýbaček, také běžně dostupné ve specializovaných prodejnách. Při ohýbání dílů, kdy je potřeba docílit velice malých rádiu, aneb...

Více

LAS 5_4025 Veranda 16_H

LAS 5_4025 Veranda 16_H Rozměry modelu: V H0 (šířka x hloubka x výška): 180x45x50 mm; v TT 130x33x36mm. Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské ...

Více

ŘECKÁ BIRÉMA, 6-století př. n.l. Měřítko: 1/72

ŘECKÁ BIRÉMA, 6-století př. n.l. Měřítko: 1/72 a)Před lepením planěk ke kostře je potřeba plaňky ohnout do potřebného tvaru, aby se při lepení nelámaly. Postup ohýbaní je podrobněji popsán v úvodu návodu. Před lepením je také potřeba nosník seř...

Více

Výlet do NDR 2

Výlet do NDR 2 později na webu Auhagen ověřil, tento jeřáb skutečně sloužil jako předloha modelu pro velikost H0 i TT. Abychom měli místo ve vyhlídkovém voze na konci vlaku, vzdáváme se pěšího průzkumu stanice a ...

Více

metodická příručka projektu – platónská tělesa

metodická příručka projektu – platónská tělesa 3. – první část 4. hodiny – pracovní listy č. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E a č. 4 – Seznamte se a Vlastnosti mnohostěnů tentokrát žáci pracují v rámci skupiny ve dvojicích a v počítačové učebně seznámení se ...

Více

psaný návod Z.7745

psaný návod Z.7745 pøizpùsobení velikosti a funkènosti pantù velice nevzhledné. Z levé spodní strany modelu pøidejte posilovaè øízení díly è.97 - 99., držák táhla øízení è.100 (ve stavebnici zùstala chyba oznaèení - ...

Více

laserové gravírovací a řezací stroje

laserové gravírovací a řezací stroje Podpora fontu čárových kódů (čte 1D a Datamatrix, PDF417 2D čárové kódy) Podpora lineárního a smyčkového plnění. Podpora proměnlivých textů. Obsah těchto textů může být ovlivněn různými parametry: ...

Více