Stáhnout - Bohdalov

Transkript

Stáhnout - Bohdalov
mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD
19.2.2011
18:05
Stránka 4
Bohdalov
Úřad městyse: Bohdalov 250, 592 13, tel.: 566 677 137, fax/zázn. 566 677 050, e-mail: [email protected]
Zprávy a informace
z činnosti zastupitelstva
a úřadu městyse
Na pracovních jednáních v měsících lednu
a únoru byly zastupitelstvem městyse projednávány a diskutovány tyto záležitosti:
- příprava a organizační zajištění koncertu Jakuba Pustiny
- informování občanů o přerušení dodávky elektrické energie v měsících lednu,
únoru a březnu, z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, rozhlas, WWW stránky,
vývěsky,
- inventarizace majetku městyse
- výstavba rodinných domů v lokalitě
Žlíbky II., v této lokalitě nastala pro stavebníky složitá situace způsobená tím, že
doposud nemáme zajištěny finanční prostředky na výstavbu nové ČOV, zastupitelstvo se tedy zabývalo reálnými předpoklady a možnostmi výstavby nové
ČOV pod Dolnomlýnskýn rybníkem
a také možnostmi řešení problémů výstavby rodinných domů v této lokalitě
souvisejících s výstavbou nové ČOV
a) výtlačné potrubí od přečerpávací stanice ze spodního konce městyse vede
přes tři stavební parcely, na kterých
nelze v současné době stavět
b)stoka A splaškové kanalizace Žlíbky II.
(= ulice navazující na ulici Žlíbky I)
měla být napojena na novou ČOV, stavebníci se tedy v současné době tedy
nemohou na ČOV napojit a u svých
rodinných domů musí budovat jímky
na vyvážení
c) stoka B splaškové kanalizace (podél
silnice k Pokojovu) je součástí projektu výstavby nové ČOV, to znamená,
že i rodinné domy u této větve se nemohou napojit na splaškovou kanalizaci a odpadní vody musí řešit jímkou
na vyvážení,
d)stoka B dešťové kanalizace je součástí
smlouvy o dílo, ale prozatím není vybudována
e) na dokončení inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení) v lokalitě Žlíbky II. jsou dle uzavřené smlouvy o dílo
zapotřebí finanční prostředky ve výši
6.011.096,- Kč
- v současné době je velice příznivá cena
dřeva, ve II. Q pravděpodobně dojde
k poklesu ceny, s ohledem na nedostatek finančních prostředků na nutné investiční akce v městysi a zároveň vyměřený odvod finančních prostředků za
porušení rozpočtové kázně, bylo proto
rozhodnuto o provedení mýtní těžby
v obecních lesích v souladu s platným
lesním hospodářským plánem, těžbu je
třeba provést co nejrychleji, aby se podařilo při prodeji dřeva využít stávajících příznivých cen
- krajem Vysočina byl vyhlášen Program
obnovy venkova Vysočiny, městys bude žádat o dotaci z tohoto programu na
rekonstrukční práce v KD Chroustov,
spolufinancování této dotace městysem
je 50%
- žádost ing. Křivánka a ing. Burianové,
žadatelé zakoupili od městyse
Bohdalov stavební parcelu pro výstav-
12
Ples plný překvapení
V sobotu před Valentýnem uspořádali
chovatelé z Bohdalova v místním kulturním domě svůj ples. Premiéru
v Bohdalově měla nejenom na plakátech
uvedená známá skupina Barel Rock, ale
k překvapení večera patřilo i vystoupení
obnovené dívčí kabely Bosorky.
Všichni návštěvníci byli také zvědaví,
jakou kulturní vložku si pro nás v letošním roce připravil Sbor z hor. A bylo se
opravdu na co těšit. Nejprve se v sálu objevil samotný sultán, kterého na nosítkách přinesli čtyři urostlí muži, následovaný skupinou tanečnic. A pak už představení, určené nejenom pro sultána, ale
i pro všechny návštěvníky plesu mohlo
začít. Za rytmů exotické hudby a doprovodu tleskajících návštěvníků předvedlo
osm tanečnic kousek ze svého umění,
v závěru ještě doplněného ohnivými
efekty od sultánových mužů. Vysloužili si
tak bouřlivý potlesk všech návštěvníků.
Posledním překvapením pro návštěvníky pak byla balónková soutěž. Ten, komu se podařilo chytit si ten pravý balónek
ve tvaru srdíčka s nápisem I love you, získal ještě zvláštní cenu. Ostatní, kterým se
podařilo si svůj balónek uchránit, měli
památku na tento předvalentýnský ples
případně dárek pro svoje děti.
Milí občané, koledníci Tříkrálové sbírky,
Tříkrálová sbírka roku 2011 byla úspěšně ukončena. Na počátku sbírky bylo mezi koledníky vydáno 369 kasiček,
které byly postupně rozpečetěny a za
účasti zástupců příslušných městských
a obecních úřadů a Oblastní charity
Žďár byl jejich obsah postupně spočítán
a předán na účet Tříkrálové sbírky.
Jedenáctá Tříkrálová sbírka je nejúspěšnější za dobu celého svého trvání. I přes počáteční skeptické prognózy o výsledku letošní sbírky vykoledovali králové neuvěřitelných
2 167 854 Kč. Výtěžek je i přes stále
pokračující ekonomickou krizi vyšší
o 135 028 Kč.
Velmi si vážím toho, že i v době
ekonomické krize a snížení rodinných
příjmů jsou mezi námi lidé, kteří si uvědomují důležitost a potřebnost
Tříkrálové sbírky. Letošní výtěžek znovu dokazuje, že je ještě mnoho lidí, kteří nemyslí jen na sebe. Proto děkuji
všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli
tak svým dobrým skutkem těm, kteří
naši společnou pomoc potřebují. Velmi
všem děkuji za důvěru.
Přeji Vám příjemný a požehnaný
rok 2011.
Ing. Jana Zelená, ředitelka
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo městyse připravilo koncert Jakuba Pustiny
Když se asi před 3 měsíci objevil
známý operní zpěvák, Jakub Pustina na
besedě s dětmi v základní škole, nikdo
v té době nevěděl ani nečekal, že se podaří tohoto umělce získat v krátkém čase
opět do městyse Bohdalov. Ale stalo se.
Zpěvák a barytonista Jakub Pustina přijal pozvání zastupitelstva městyse
Bohdalov a v rámci svého koncertního
turné „Jakub Pustina zpívá pro obce kraje Vysočina“ předvedl své pěvecké umě-
ní v sobotu 5. 2. 2011 v bohdalovském
kulturním domě.
Prvotní obavy, jak bude tento hudební žánr u nás přijat, byly nahrazeny počtem diváků, aby se nakonec projevila
umělcova profesionalita ve zpěvu i v komunikaci s obecenstvem. Asi všichni
jsme byli mile překvapeni, jak nás Jakub
Pustina doslova vtáhl svým nenásilným,
ale příjemným způsobem do „hry“,
vlastně do zpěvu, takže v závěru zpíval
celý kulturní dům. Bylo s podivem, jak si
dokázal porozumět s obecenstvem
a příjemnou formou představil a zazpíval
více či méně známé skladby různých autorů.
Věříme, že pro všechny z nás, kteří
jsme se tohoto vystoupení zúčastnili, byl
výkon rodáka ze Žďáru nad Sázavou
Jakuba Pustiny velice milým překvapením. O to více nás těší umělcův příslib
dalšího koncertu v Bohdalově.
BOHDALOV
mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD
19.2.2011
18:05
Stránka 5
Hodnotíme 1. pololetí školního
roku 2010/2011
Nastal poslední den měsíce ledna –
den, kdy žáci základní školy hodnotí, co se jim během 1. pololetí školního roku podařilo dokázat.
Předávání vysvědčení připadlo na
pondělí, a tak jsme se na konci vyučovacího dne všichni sešli v tělocvičně
školy na slavnostním zakončení pololetí. Vysvědčení většinu žáků
určitě potěšila, protože snaha zvlád-
nout všechny úkoly, které na děti
v průběhu pololetí čekaly, byla velká. Ze 77 žáků prvního stupně prospělo s vyznamenáním 61, z nich 38
mělo na vysvědčení samé jedničky.
Na druhém stupni se učí 51 žáků
a s vyznamenáním prospěla téměř
polovina z nich – 23. I mezi nimi byla některá vysvědčení se samými
jedničkami, celkem u 4 žáků. Žáci 9.
třídy k vysvědčení obdrželi i výstupní hodnocení, které zhodnotilo jejich
přístup k učivu a škole, zájmy a také
dovednosti, kterých dosáhli.
Při této příležitosti byly vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru léčivých bylin za rok 2010. Děti nasbíraly byliny za téměř tři tisíce korun. Nejlepší sběrači byli odměněni
věcnými cenami.
Výsledky soutěže:
1.
Petr Peřina 5. třída
2.
Zita Jahodová 6. třída
3.
Filip Boháček 3. třída
4.
Denisa Peřinová 4. třída
5.
Milan Remsa 7. třída
6.
Lukáš Krčál 2. třída
7.
Edita Brzoňová 2. třída
8.
Tereza Janošťáková 5. třída
9.
Jiří Prokeš 5. třída
Zprávy a informace
z činnosti zastupitelstva
a úřadu městyse
-
.
-
Vyhlášeny byly i výsledky dalších
soutěží, které ve škole v posledních
měsících probíhaly, a jejich vítězové
byli odměněni věcnými cenami.
Jednalo se o školní turnaj v piškvorkách, tipovací soutěž „Jak vysoký je
vánoční stromeček“, soutěž žáků
1. stupně Zdravé zuby a sběr starého
papíru.
Teď už nás čeká další práce. A té
bude pochopitelně i v 2. pololetí
hodně – příprava na naukové a sportovní soutěže a reprezentace školy,
organizace výletů, 7. mezinárodní
setkání žáků bohdalovské školy
a gymnázia ve Starych Oborzyskach,
které tentokrát proběhne v partnerské
škole v Polsku, a především každodenní práce se žáky ve vyučování.
Přejeme tedy žákům i učitelům, aby
se jim dobře pracovalo, aby je vyučování bavilo a byli ve svém snažení
úspěšní.
ředitelství školy
Hasičský bál
V sobotu 29. 1. 2011 pořádal náš
sbor tradiční Hasičský bál. K tanci
a poslechu hrála skupina Pohoda.
Jako již loni, tak i letos bylo připraveno předtančení dětského tanečního kroužku pod vedením sl.
Prokopové. Našeho pozvání využilo
asi 180 hostů a naši přátelé
z Bohdalova (okres Svitavy). Nálada
na plese byla tradičně výborná, díky
našim sponzorům byla připravena
i bohatá tombola, za což jim patří
poděkování.
P.S. Na sobotu 5. března připravujeme tradiční masopustní průvod,
který pod patronací místních hasičů
projde naší obcí . :o)
BOHDALOV
-
-
-
-
-
-
bu rodinného domu, následně se zjistilo,
že středem této parcely vede výtlačný
řad na stávající ČOV, stavební parcelu
chtějí vrátit obci a požadují částečnou
úhradu rozpracované projektové dokumentace
projednání špatného stavebního stavu
budovy MŠ a s tím související zvažované nástavby MŠ na budově ZŠ, návrh
na kompletní rekonstrukci stávající budovy MŠ, oslovit projekční kanceláře,
případně i vysoké školy se zadáním prvotní studie návrhu rekonstrukce budovy, proběhla kontrola Hygienické správy v MŠ, nutné opravy v budově MŠ
– oprava podlahy, nefunkčních prvků
sociálního zařízení, bude podána žádost
o dotaci z Fondu Vysočiny v programu
„Naše školka 2011“, spolufinancování
městysem 50%
žádosti o povolení ke skácení stromů
darovací smlouvy na pozemky s krajem
Vysočina, jedná se o majetkové vypořádání pozemků souvisejících s obchvatem a o pozemky uvnitř městyse na
krajských komunikacích a podél nich
kvůli nevyužívání spoje dojde pravděpodobně ke zrušení nočního linkového
spoje ICOM transport z Polné do
Bohdalova (22.00-22.15 hod.)
přeložení elektrického vedení do země
v úseku od Skálových po hasičskou
zbrojnici a po druhé straně od hasičské
zbrojnice až po budovu Jednoty, v tomto úseku bude nutné položit zemní kabel
pro veřejné osvětlení a postavit nové
sloupy veřejného osvětlení, nyní je veřejné osvětlení vedeno po sloupech
elektrického vedení, které budou odstraněny, v současné době se připravuje
projekt, předpokládané náklady na veřejné osvětlení se budou pohybovat mezi 200-300 000,- Kč, náklady na přeložení el. vedení hradí E.ON,
v r. 2012-2013 by se měla část el. vedení překládat do země i v Chroustově,
opět vzniknou náklady spojené se znovuvybudováním veřejného osvětlení
žádosti o odkoupení pozemků – jedná
se o pozemky u Pokojova
žádost p. Lalákové v souvislosti se špatným hygienickým stavem nebytových
prostor pronajímaných od městyse
místní komunikace od Blažkova, rekonstrukce kanalizace pod touto komunikací, informace o způsobu financování, průběhu stavby, smlouvě o dílo,
provedených pracích, dotačních podmínkách této investiční akce, stav této
komunikace po provedené rekonstrukci
kanalizace, dokončení úprav povrchu,
cyklistický závod Masters, 26.6.2011 by
se měla jet časovka jednotlivců na trase
Nové Veselí - Březí - Bohdalov, cca od
9.00-15.00 bude tato trasa uzavřena
navržení nového člena školské rady za
městys – navržen ing. Luděk Kuba
kritéria pro přijímání dětí do MŠ v případě více zájemců než je kapacita MŠ
informace o vyřizování přestupků na území městyse, tuto agendu městys nemůže
vyřizovat, bude uzavřena smlouva s městem Žďár nad Sázavou, městys hradí za
projednání jednoho přestupku 1500,- Kč
zřízení věcného břemene s firmou
E.ON na vstup na pozemky
žádost o úhradu nákladů na postavení
zahradní pergoly u hospůdky na hřišti
www stránky obce, správcovství, zajištění aktualizace, oprávnění ke zveřejňování dokumentů na stránkách, odkazy, poskytované informace na stránkách
informace z pracovních jednání
připravil Arnošt Juda
13