prašanta-manasarh hy enam yoginam sukham uttamam upaiti šánta

Transkript

prašanta-manasarh hy enam yoginam sukham uttamam upaiti šánta
prašanta-manasarh hy enam yoginam sukham uttamam
upaiti šánta-rajasam brahma-bhúiam akalmasam
Yogí, jehož mysl se upírá na Mě, dosahuje nejvyšší dokonalosti transcendentálního štěstí. Překonává kvalitu vášně, vnímá svou kvalitativní totožnost
s Nejvyšším a tak je oproštěný od všech reakcí za své dřívější činy.
VYZNÁM: Brahma-bhúta je stav, kdy je živá
bytost oproštěna od hmotného znečištění a prokazuje
transcendentální službu Pánu - mad-bhaktim labhate
parám (Bg. 18.54). Nikdo nemůže setrvat na úrovni
Brahmanu, Absolutního, pokud se jeho mysl trvale
neupíná na Pánovy lotosové nohy (sa vai manah
krsna-padáravindayoh). Být vždy zaměstnaný
transcendentální láskyplnou službou Pánu neboli
setrvávat na úrovni vědomí Krsny znamená být
skutečně osvobozený od kvality vášně a prostý
všeho hmotného znečištění.
Šrila Suhotra Swami: Slovo šánta
znamená mír. Když je před sanskrtským slovem předpona pra,
tak to znamená, že je slovo zdů­
razněno. Prašánta tedy znamená
dokonalý mír. Prašánta-manasam. Manasarh znamená mysl.
Krsna vysvětlil ve druhé kapitole
Bhagavad-gíty, že pro člověka, jehož
mysl je rozrušena, není možné
udělat pokrok v duchovním
životě. Krsna popisuje roz­
rušenou mysl slovy bahušdkhá hy anantas ca, což
znamená mysl, která je rozvět­
vená. V materiální existenci
není mysl nikdy spokojena,
to je lidské podmínění.
Ve třetí řádce verše můžete
vidět slovo rajasam, což
znamená vášeň. Lidská mysl
je plná vášně - káma esa
krodha
esa
rajo-gunasamudbhavah. Z rajo-guny,
kvality vášně, přichází káma,
chtíč a potom krodha, což je
hněv. Krsna říká, že chtíč pochá­
zející z kvality vášně pálí jako
oheň a nemůže být nikdy uspoko­
jen - duspúrenánalena ca.
Šríla Rúpa Goswámí ve své
Upadešámrtě popisuje, jak se ten­
to chtíč projevuje šesti způsoby.
V tomto těle a mysli existuje šest
cayaveg neboli popudů, vášní.
První z nich je váco-vegam, touha
mluvit. Když se setkají dva přátelé,
tak se tato touha okamžitě manife­
stuje. Jazyk nás neustále nutí mlu­
vit, i když to jsou samé nesmysly,
nedá se to zastavit. Tak jako žáby
nebo jiná stvoření, pořád vydávají
nějaké zvuky, které přitahují jejich
nepřátele. Žába svým kvákáním
přivolává černého hada, který se
připlazí a spolkne ji.
Další vášní je manasah-vegarh
neboli mysl samotná, která chce pořad
o něčem snít a halucinovat. Stane se
takovým duchem, který se nás snaží
ulovit s různými šílenými nápady.
Dále je krodha-vegam neboli
hněv. Někdy se rozhněváme,
aniž bychom k tomu měli důvod
nebo je ten důvod velice nepatr­
ný. Když se nás zmocní hněv, zač­
neme mluvit tvrdá slova a výhrůžky.
Dále je jihvá-vegarh neboli
jazyk, který neustále touží po
uspokojení a nutí nás ochutnávat
různá jídla a pochoutky. Jazyk je
nenasytný a velice dravý. Lidé
pojídají živočichy, které vylovili ze
dna oceánu nebo které vykopali
pod nějakými skálami. Také pojí­
dají jídla vařená z vnitřností růz­
ných živých bytostí, jsou schopni
jíst všechno.
Dále je udaropasthavegarh
neboli břicho, které chce s?'
být pořád plné. Když je i^Lfc
naplněné břicho, začne
být velice silná sexuální
touha, což je šestý chtíč. Těchto
šest vášní nás neustále rozrušuje,
a proto lidská mysl nemůže
nikdy najít klid.
Někdy se nám zdá, že
jsme klidní, když spíme,
ale když se probudíme,
tak se nás tyto vášně znovu
zmocní. Vyženou nás z postele
a diktují nám - dělej toto, dělej
tamto... Tyto vášně nás dostávají
do velice nepříznivých a nebez­
pečných situací.
Například sexuální touha je
v dnešní společnosti tak silná,
že nutí lidi, aby se zaměstná­
vali v různých podobách nedo­
v o l e n é h o pohlavního styku.
Nyní se po celém světě rozšiřuje
nemoc AIDS. Slyšel jsem jednou
v rádiu, že každých patnáct vte­
řin někdo na této planetě dostává
AIDS. Lidé jsou mimo jakoukoliv
kontrolu, nedokáží se ovládat.
Když se potká chlapec s chlap­
cem, chlapec s dívkou, dívka
s dívkou nebo chlapec se zvíře­
tem, pořád musí mít sex. Takto
se AIDS rozšiřuje a zabíjí všechny.
Lidská bytost není dnes nic
jiného než dvounohé zvíře.
Dokonce i velice velké zvíře
jako je slon, může být velice
snadno chyceno. Slon může být
mocný, ale přesto nedokáže
ovládat své smysly. Vezmou slo­
nici, přivážou ji ke stromu a
vykopou před ní ohromnou díru,
kterou zakryjí větvemi a slámou,
aby nebyla vidět. Když slon ucítí
slonici, tak k ní okamžitě začne
běžet. Slon je tak ohromný, velký
a silný, že nemůže být chycen
žádným jiným způsobem. Tímto
způsobem však chytí sám sebe.
Běží ke slonici a spadne do díry.
upnutý na lotosové nohy
Krsny. Člověk se osvo° bodí a zbaví se sklonu
\ \ užívat si hmoty, když
]/ je neustále upnutý na
lotosové nohy Krsny.
o
-7
To je zvíře. Šrila Prabhupáda
dává také příklad s rybou.
Když se ve vodě objeví háček
s trochou masa nebo s ně-jakým
červem, ryba nedokáže ovládat
svůj jazyk. Vidí, že na hladině je
velká loď, slyší, jak nahoře někdo
mluví, vidí, jak se spouští vlasec,
všechno může vidět, ale když je
na konci háčku malinký kus jídla,
nedokáže ovládat svůj jazyk.
Zakousne se a okamžitě se chytí.
Lidské bytosti dnes spadly do
stejného zvířecího života, jejich
mysl se dostala úplně pod vládu
vášnivých smyslů. Krsna však říká,
že existuje způsob, jak dosáhnout
dokonalého klidu mysli - prašántamanasarh hy enam. Yoginam člověk se musí stát yoginem. Yogi
znamená ten, kdo je spojený
s Krsnou. Pomocí yogy člověk
dosáhne nejvyššího transcendentálního štěstí, vědomí Krsny - sukham
uttamam. Díky vědomí Krsny se
člověk může zříci těchto vášní upaiti šánta-rajasam a dospět na
úroveň brahma-bhútam, kde je
upevněný v pochopení, že nejsme
toto tělo. Tímto způsobem se
osvobozuje od veškeré karmy.
Karma označuje sklon užívat
si tohoto světa. Díky tomuto sklonu
se nacházíme v materiálních tělech.
Nemůžeme zjistit ani počátek
tohoto sklonu, protože nás udr­
žuje v hmotné existenci už ne­
spočetně mnoho životů.
Jak se zbavit sklonu užívat si
hmoty? Šrila Prabhupáda říká, že
prašánta také znamená být
bhavantam
evánnairan niruntarah prašántanihšesamariomthdníamh kadáham
ail^ritika-nitya kiňharah
praharsayisyámi sanatha-jwitam
Toto je pěkný verš od Šrlly
Yámunácáryi, velkého vaisnavaácáryi. Říká se v něm, že když je
člověk neustále za­
městnaný službou lo­
tosovým nohám Krsny,
tak se všechny jeho
hmotné touhy utiší
a dosáhne úrovně
prašdnta, dokonalého
míru.
Srí Caitanya Maháprabhu vysvětlil, že
existují tři druhy od­
daných neboli služeb­
níků Krsny.
pokročilí jako akáma oddaní.
Třetí skupinu tvoří ti, jejichž
srdce je naplněno všemi možnými
hmotnými touhami a kteří doufají,
že sloužením Krsnovi se jednoho
dne dočkají naplnění všech svých
tužeb. Tito oddaní se označují
slovem sarva-káma.
V tomto hnutí pro vědomí Krsny
můžeme vidět oddané, kteří jsou
upevněni v oddané službě, kteří
jsou velice stálí a nerozrušeni svou
myslí. Jsou tady také ti, kteří jsou
někdy sužováni hmotnými touhami.
Tito oddaní se snaží vzít útočiště
u Krsny a chtějí se těchto mate­
riálních tužeb zbavit. Například
bramhacaň, který žije v celibátu, je
sei upásaka haya trividha prakára
akdma, moksa-káma,
sarva-káma ára
Mezi upásaky, ne­
boli těmi, kdo uctívají
Krsnu - sei upásaka
haya trividha prakára,
existují tři druhy akáma, moksa-káma,
sarva-káma ára. Oddaní, kteří
jsou velice pokročilí se nazývají
akáma, nebo-li ti, kdo překonali
veškeré hmotné touhy. Ostatní
jsou moksa-káma, tj. ti, kteří jsou
ještě pořád sužováni materiálními
touhami, ale kteří se jich chtějí
zbavit. Tito oddaní nejsou tak
někdy pokoušen sexuální touhou.
Snaží se ji překonat tím, že zpívá
Hare Krsna, vstává brzy ráno,
redukuje jídlo atd.
A potom je tady třetí druh odda­
ných, kteří také cítí sexuální touhu,
ale nepovažují to za nic špatného
a modlí se: „Krsno, prosím Tě,
Když má člověk štěstí a získá společnost oddaných. Krs novu
milost a nektarovou povahu samotně bhakti, tak se ocitne pod
sladkýma lotosovýma nohama Krsny.
pošli mi nějakou krásnou ženu a já
ti budu sloužit tím, že zplodím
mnoho krásných dětí."
To jsou tři druhy oddaných,
o kterých se zmiňuje Srí Caitanya
Maháprabhu. Všichni jsou nazý­
váni upásaka, všichni slouží
Krsnovi. Ve službě Krsnovi se
člověk ocitne tváří v tvář třem
velice úžasným transcendentálním výhodám. Jsou to sádhusaňga - společnost oddaných,
krsna-krpa
milost
Krsny
a bhaktira svabháva - samotná
přirozenost oddanosti.
Povahou oddanosti je, že se
člověk odevzdává jako služebník
Krsny, ne jako poživatel nebo
pán, ale jako služebník, který je
určen pro Jeho požitek. Srí
Caitanya Maháprabhu říká e tine saba chádáya, kare krsne
'bháva'.
Tyto tři transcendentální
výhody očišťují oddaného a nutí
ho, aby se stal pokročilým v lásce
k Bohu - kare krsne 'bháva'.
Oddaný, který je akáma, který
nemá žádné hmotné touhy, dělá
rychlý pokrok v lásce k Bohu.
Ten, který je moksa-kama,
sužovaný hmotnými žádostmi,
kterých se snaží zbavit, je
Krsnovou milostí od těchto žádo­
stí osvobozen a dosahuje 'bháva',
dostává vyšší chuť, vyšší štěstí yoginam sukham uttamam.
A dokonce i ten, jehož srdce je
plné hmotných tužeb, které chce
uspokojit, může Krsnovou milostí
dosáhnout něčeho velice úžasného.
Jeho hmotné touhy jsou zašlápnu­
ty lotosovýma nohama Krsny.
Krsna takového oddaného pokryje
svými lotosovýma nohama.
Když se oddaný uchýlí k lotoso­
vým nohám Krsny, tak zjistí, že
jeho veškeré hmotné touhy jsou
uspokojeny a že je o ně postaráno.
Chtěl jsi krásnou ženu? U Krsnových lotosových nohou je tolik
krásných žen, které se Mu odev­
zdaly!
Šríla Prabhupáda jednou mluvil
o přijetí grhasta ášramu: „Tady je
tolik krásných žen, které se ode­
vzdaly Krsnovi. Potřebuješ jednu?
Tak si ji vezmi!" Ale jelikož je
oddaný pod ochranou Krsnových
lotosových nohou, tak i když
dosáhnul svého vytouženého
objektu, tak chtíč, který nás tlačí
ke smyslovému požitku, je pokrytý.
Manžel a manželka jednoduše
slouží Krsnovi. I když z hmotného
hlediska on může vypadat velice
pěkně a ona může být velice krásná,
neexistuje tam žádný zájem o smy­
slový požitek. Chuť ze služby loto­
sovým nohám Krsny způsobí, že
se chuť na smyslový požitek stane
úplně bezvýznamnou.
To je princip v oddané službě.
Na úroveň brahma-bhutam akalmasam se dostáváme díky vyšší
chuti z transcendentální služby
Pánu, třebaže naše srdce může být
znečištěno tolika hmotnými touhami.
Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvati
Thákur jednou vyprávěl příběh,
který to pěkně ilustruje. V Bengálsku se tento příběh jmenuje „Kravské
ghí a balamská rýže."
Byl jednou jeden boháč, který
měl velký pozemek, spoustu
peněz a velký dům, ale nemohl
udržet žádné služebníky. Měl pro
ně spoustu práce, jeho pozemky
byly velké, ale všichni byli příliš
líní. Vždycky, když někoho najal,
tak mu dal velký seznam prací,
které má udělat. Avšak po dvou až
třech dnech služebník řekl: "Tolik
práce?!!" a odešel.
Boháč měl přítele, který byl stejně
bohatý a který si velice pěkně udržoval
své služebníky. Jak je možné, že
u tebe chtějí zůstat a u mě ne?" Pří­
tel mu odpověděl: „Poslouchej,
prozradím ti mé tajemství. Příště,
když si najdeš služebníka, tak mu
nedávej žádnou práci a každý den
mu dávej k jídlu balamskou rýži
s kravským ghí. Takhle to dělej
několik týdnů."
Balamská rýže je ta nejlepší
rýže, kterou můžete získat. Někdy
jste možná slyšeli o rýži basmati,
ale balamská rýže je ještě lepší.
Můžete ji sehnat jenom v Bangla­
déši. Když ji dáte do dlaně ještě
syrovou, nevařenou, tak krásně
voní. Lidé v Bengálsku mají velice
rádi rýži, je to jejich oblíbené jídlo.
Ochutnat balamskou rýži je pro
Bengálce stejné jako dostat se do
nebe. Jíst takovou rýži s kravským
ghí je velice zvláštní, protože když
jedí v Bengálsku rýži, tak ji větši­
nou jí s olejem nebo s ghí, které je
vyrobené z buvolího mléka, které
není příliš dobré.
Přítel mu poradil: „Několik týdnů
krm svého služebníka balamskou
rýží s kravským ghí a nedávej mu
žádnou práci. Po nějaké době, mu
dej tolik práce, kolik chceš a uvidíš,
co se stane." On to takhle udělal.
Najal si služebníka a několik týdnů
ho krmil balamskou rýží s krav­
ským ghí. Služebník měl velkou
radost, že může pracovat pro
tohoto pána, protože nemusel nic
dělat a mohl jen jíst.
Po několika týdnech přišel
pán s ohromným seznamem
a řekl: „Tohle všechno musíš
dneska rychle udělat." Služeb­
ník se podíval na listinu a řekl:
„Óóó, néééé!!" Potom to chvíli
zkoušel dělat, ale zjistil, že je
to příliš těžké, a tak se sbalil I
a šel domů.
Manželka se divila: „Ty už
jsi zpátky z práce? Už nepracu­
ješ?" On jí odpověděl: „Pán mi
dává tolik práce, já už to
nemůžu dělat!" Manželka řekla:
„Nevadí, vykoupej se, za chvíli
bude oběd." Usedli k obědu
a manželka mu servírovala oby­
čejnou bengálskou rýži bez krav­
ského ghí.
Jedl, ale nedokázal dojíst ani
jeden talíř, byl velice nešťastný.
Snažil se zůstat doma, chvíli se
zkoušel natáhnout, ale cítil velký
hlad. Potom přišla večeře. Posadil
se, ale na jídlo neměl žádnou
chuť.
Druhý den ráno byla snídaně,
ale nemohl to jíst. V té době už
měl velký hlad. Začal přemýšlet:
„V té bývalé práci, tam jsem tak
dobře jedl a vše co za to chtěl
bylo, abych udělal jenom nějakou
práci. Myslím, že bych to zvládl,
jdu zpátky." Na druhý den přišel
zpátky a řekl: „Omlouvám se, že
jsem vás včera opustil, ale udělalo
se mi trochu špatně. Teď jsem se
vrátil a chtěl bych velice nadšeně
něco dělat. Dejte mi prosím najíst
a já potom budu velice těžce pracovat."
Boháč odpověděl: J e n se posaď
a jez, tady máš balamskou rýži
s kravským ghí!" Když naplnil
svůj žaludek, šel pracovat. Zjistil,
že to není zas tak těžké, zvláště
když neustále myslel na to, kdy už
bude oběd.
Tímto způsobem přišel boháč
na to, jak si může vydržovat velice
stálého služebníka. Později, když
potkal svého přítele, který mu dal
dobrou radu, přivítal ho se slovy:
„Sláva balamské rýži a kravskému
ghí!"
Toto je princip služby, která přináší
vyšší chuť. Normálně bychom si
ani nedovedli představit, že se
můžeme vzdát našeho smyslového
požitku pro službu Bohu. To je
důvod, proč dnes velká nábožen­
ství upadají. V kostele káží: „Musíš
být dobrý člověk, nesmíš hřešit
atd.", ale Kali-yuga dělá pokroky
den za dnem. Lidé se stávají čím
dál víc degradovanější a myslí si:
„Hříšný život, to mě udělá šťast­
ným, to je skutečná radost!" Ale
není to štěstí. Jako třeba dostat AIDS
každých patnáct vteřin, v tom není
žádná radost..
Když má člověk štěstí a získá
společnost oddaných, Krsnovu
milost a nektarovou povahu
samotné bhakti, tak se ocitne pod
sladkými lotosovými nohami
Krsny. Tento úkryt je tak pěkný
a má daleko vyšší chuť. Člověk
nakonec zjistí: „Hmm, sloužit
Krsnovi není zas tak špatné. Není
tak špatné vstávat brzy ráno, zpívat
šestnáct kol a chodit ven rozdávat
knihy Šríly Prabhupady." Není
to tak? Když se na to podíváme
z hmotného hlediska, kdo by
chtěl rozdávat tyto knihy?
Představte si sebe před několi­
ka lety. Mám na mysli ty, kteří roz­
dávají knihy každý den. Kdyby
vám někdo před pěti, šesti
nebo sedmi lety řekl, že zbytek
svého života strávíte na ulici
a budete nabízet lidem knihy,
mysleli byste si: „Cože, já?
Tohle bych nikdy nechtěl
dělat! Co je to za život?" Pak ti
řekne: „Budeš to dělat, nebudeš
mít žádnou dovolenou a nedo­
staneš za to ani žádné peníze.
Peníze, které za to získáš, ode­
vzdáš. Budeš mít na sobě
jenom prostěradlo a budeš
spát na zemi s osmi dalšími osobama v jedné místnosti." Co myslí­
te, že byste mu tehdy řekli? „To
není možné, to nikdy nebudu
dělat!" Ale nějakým způsobem se
Krsno-vy lotosové nohy dostaly na
naši hlavu a ten úkryt je tak pěkný,
že to všechno děláme a líbí se nám
to. Ve skutečnosti si ani nedoká­
žeme představit, že bychom
mohli dělat něco jiného. Kdyby
někdo přišel a řekl: „Nelíbilo by
se ti na chvíli toho nechat a jet si
třeba zalyžovat na hory? Nebo jet
v létě k Černému moři a lehnout
si tam na pláž? Stojíš tady na ulici,
podívej, tám-hle je pěkné kino,
ve kterém dávají nový film
s Arnoldem Scwarzeneggerem."
Saňkírtanový oddaný mu odpoví:
„Ne, jsi v máyi, je to nesmysl, měl
bys číst Prabhupádovy knihy!"
To je vyšší chuť - yoginam sukham uttamam. Ten, kdo je yogl,
spojený s Krsnou, zakouší vyšší
štěstí. Tímto způsobem se vášně
a materiální touhy, které tlačí
všechny materialisty do pekla,
nemohou oddaného ani dotknout.
Hare Krsna. **