Národní program Životní prostředí Výzva č. 5

Transkript

Národní program Životní prostředí Výzva č. 5
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
Národní program Životní prostředí Výzva č. 5
Tématická oblast:
Životní prostředí
Žadatel:
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Občan
Umístění dotace:
Česká republika
Datum uzávěrky:
2.4.2018
WWW:
http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_vyzva_5_2016
Popis:
I. Předmět a účel podpory
Dotace je určena na systémy nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských
zařízení. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, a také o
podporu motivace zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy.
Podporovanými aktivitami jsou:
- Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků.
II. Druh podpory
Celková alokace výzvy činí 60 mil. Kč.
Výše podpory je v případě řádného odevzdání vybraných komodit 600 Kč za autovrak, respektive 900 Kč za
autovrak, který nesplňuje emisní normu EURO1 (pro potřeby Výzvy se za takové považuje každé vozidlo s rokem
výroby 1992 a starší).
III. Organizační zabezpečení
Žádosti o poskytnutí podpory za komodity odevzdané:
- v roce 2016 je možno podat od 2. 1. 2017 do 31. 3. 2017 do 14.00 hodin.
- v roce 2017 je možno podat od 2. 1. 2018 do 2. 4. 2018 do 14.00 hodin.
Žádosti se podávají v předepsaném formuláři osobně do podatelny Fondu nebo prostřednictvím pošty na adresu:
Státní fond životního prostředí ČRO, odbor realizace Národního programu, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.
Další možností je podání žádosti pomocí datové schránky ID: favab6q.
Kontaktními osobami jsou pan Mgr. Přemysl Valeška, tel.: 267 994 331, e-mail: [email protected] a paní Ing.
Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e"mail: [email protected]
Podmínky:
I. Kritéria programu
O finanční podporu mohou žádat právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s
nebezpečnými odpady (autovraky).
II. Ostatní podmínky
Realizace projektů je na území České republiky. Podpora bude vyplacena za komodity z autovraků odevzdané
nejpozději do konce roku 2016 nebo 2017. Pokud žadatel provádí pouze částečné zpracování autovraku a předává
částečně zpracovaný autovrak jinému zpracovateli, musí i tento zpracovatel provozovat zařízení v souladu s
platným právním a provozním řádem.
Seznam dotačních programů a titulů - © 2016 Centrum pro regionální rozvoj České

Podobné dokumenty