m obec Nqkoň gé]predstávuie

Transkript

m obec Nqkoň gé]predstávuie
;: .
m
,.-t ,
...;
obec Nqkoňgé]predstávuie
I .
:'''
:l:-
.:,.1...,
,..r,..,,f,,
bi|ímavá m i9tar. oĚt i..N
"libr
[5.] rurcurní'sPortovnía společensk
| /\ akcevobci
Turistické zaiímavosti
Celou 1ednutňetinuob)tnych
dom tvočírekreačnÍ
objekty,
podmíkterévyužíva1í
místních
nef
nnrlf,orcl
NejsiInější
sPolek s dIouholetou tradr.
cí 1e SdruženídobrovoInych hasičťr
se
zásahovou jednotkou, dalším]e místní
Tl So(o| Ne|,or,'Ces|,y .7oáísky s'taz
se stodvaceti|etoutrad cí umě|éhoodc l . o u u . l b ' Y / qi / e c t e s d r u Ž e n' Č e s l,
č e r, ^ r i , ž L 1 |l S l | p s i l n . te | - o h ^- t
m|ádeŽe azahrádká(i'
P r a v i d en ě s e v z i m n í mo b d o b í k o n a j í
n n -e1,1g-
p ohre
a c ' N . á z P a s t v i ^ sél p . e h . a d 1
r n'ilel-lo ol olr e rr Ir nsLr,
nlč'nhre
rnž
<L.nl
p
vr ivnu| r ' r
nn.]
Pv' r-
mínkypro vodníspor1y,spor
tovníryboov r chví]e
k|idného
annnlnL
r í ) h o r r l l c t n i I e-r n p
tá'
,,Petrv palouk'.s vei.e1nym
hn:š.ěn
dnc|l|
pr
r.|
f,.r<.'Á
l n'
l
Historie obce, osobnosti
O b e c N e i .o ' s e r a c h a z r, p o d h - ' O ' c i r c l - l - o - p ' L o l , r e , D . o l e O r r i c e .
\ o o c p a l a i o s a d z B ' e o l ' L a a t J o o . P ' r , ^ p s e . r r ^ ez r n l , s a ^ a j d o r o ' u
3 4 4 - 5 5 ' k d y N e k o č p a t i ' l | ak Ž a m p a z s e| m u a l . y S p e r s l e m up a n s t v í P' o c h a
katastručni )a7 ha,současny
pocet obyvate|1eB75'
oler
o n;e i:.é
..o
1^on|kem
Nlet nra
nnrh:'
i nal n
.
.-ir r^rJ:r .-
raP,Lu,
M
ll .e ' s i pr
n:
ne[irn:
'rc'ltc|a
p .ĎÓ-..
lednvnr r n nrhn
s ] 'l n : r i t n
]o0 rr.t
|so - zde i "1oz^osri
: . | éq
mé -m nn
'ehcm
l
lině.
n.|.Ónn|
Ka|endáĚ
Únor
Hobby Motoskijtiring
Květen
NekoĚslcf kros
závodv pĚesponímběhu
Červen RybáĚslcftáborák
Cervenec Mezinárodníturnaj
v minifotbale
Hasičslcftáborák
Srpen
Poutovf nohejbalovf
turnai
Mys|iveckéhody
NekoĚskf Pohár
) o L L ě l . p o ž a r '- r . p o . L '
Varhanní koncert
. L o : L e l es . . f 1 i k , a S e
v rámc or cko k|adského
varhanníhoÍést
va L'
Lrstopad Tradičnícountrybál
| ' ',
11^á.1^ 1u^
p i L . | ) ' d ě a n L e o | o g c e | " L - | L )a . e ' 1 o '
Chalupo l oscr1ěUdoli
' ' s o l ' 6 r š L o |p . a ž sÍl c h 'r e | L , r e c e n á š e o b c eš o ' ' h e 1 o d . > " : e o b d . z e |
. a c : Ž e | e z r o I n . . ' q ' ) t : V . e T n e- j 11r r ' r l . o ^ . : : ' ] 1 ; n ] n . é t n d e s | '- l m s l ě n u
u vchodu koste|a' PhDr' FrantršekA|o s |Ya|ečekse sta| v roce IB93 rektorem rak.ousl.ehosptace v ']eruzaémě' |ng' lY roslav Smok zastáva v ro.
c e 9 6 0 | u n k c m n s t r a h u t n í h op r Ů m y s | ua r u d n y c hd o u ' D a | š í m
vyznamnlm
-^: il ^I UUdr E|
|
| l^^ l^-^T
U/| | š' JU)c]
L .
LU^'
" Lq|
/
1dJ
d-
u a ' u ^ L c e. r ' s L o p ' e d , e d , r l a d ) .. - l n s - r a
z o r é d a r s . , i ; n r o d . e e' | .D J - C S | ' T r '
m]ntstňi,
kteňísvéškoInívzděánÍzapočaIi místnízák|adníškoe, jsou pňipomenuti
í "o|y.
1 a p a n é L n , d e s c ev p r u Č e |Š
V obci tráví Vo|né dny i nekoňsk;irodák, světoznám/ choreograf Pražského
komomího ba|etu a držitel ceny Thá|ie
profesor Pave| Šmok.
Poměni deska
o)Lele )..
ni programy.
' nťr Ó' "Ť o' 'n'. I
Ze-
- u^u "u )-L, . : r a z s f . e L a _
P
I
kal nevd|'
,
l " l . u , a^ :-^e -T^a- ^Ti .n, -v1 a, l ^p;" v,a^ n. - 'L a^ ^- n
cn ,o'
) nro
osobností:
ThDr' |Yiku|áš
Tomek, od
roku B2B kanovníku sv' Vita v Praze
d
ta(Ldn/
lr.I
l t;rotl er
r e d e . a ' r ' . r a K l a s\ e l o ' a . > .
Z | - | t t - l c | p a ^ , lrae j e . e Z n a ^ l Č ,I;o S te sv' Ykuáše z roku 698, hi'btovní
z e o '|' . a m e t n , ' ,7 ' . a p | e ' U o o | ' z ' o n Č
ky' sousošísv' Trojice, pomník obětem
L s , e t o . e, a l ; a r o u o 3 5 p o , L " . e ' ,
Husťrvsbor - kostel círj<ve
Cesros ovenské hus tské'
7
; al:
certech' venkovní divade|ní amÍlteátr
t' " o|. r lh z .: |e) o''ně da], |'l L-r
. redě|sl eho c.araL
ě\tr
édl]la:U-
|i,.r|P'')at
/ěl(L
stany a karavany i s moŽností
'u,uL/ L UJV^d r. , : .I' v J:c^
^ LT1 |r uLz :K u ^
. . ' c h a t k á c h 'D á | e v ] a s t n í| < u | t u r n i dm s r e s t a u r a c í
5L
vyl
teru' m|mo ňady drobnych soukrom/ch
rndnil.'ott
l|eq.
Pet o^st',o,a-e
u b 4 o ' á r . : ' . o u . o . r i d \ e d ' o u p e ^ z i o r e c hd' ' a o b c " o d ' r e ) l a L . a c e ' i ^ a . -
p|ehrady
H rcz Pastvinské
c-n
MolebnÓ kro1inav okolíNekoie
Matosl4)oring
D ětsk.yrnaškarnik.arneval
trNEAtrm6trtr
Ubytování
a stravování
tr ul
"j,i*:a;.-.
Sport a aktivní odpočinek
Sdruženíobcíorlicko
Poutovynohe al
Pohied lc dcir..i čd.si l']ekoie
Penzion or|íček
Nei<oi'280
t e l .' { 6 56 2 5 3 1 1 , 4 6 56 7 5 3 1
furro1sDo/kur mrnifotbo/e
\].loi-i] iiÚ5
Do Nekoi'e se dostanete autobusovym spo]en m z o| o nich měst Letohrad'
+,
, / " r o e 1 o | a o | o . r . - r d o r i . | o b é . p . o . 1 d r . ^o l | - t i . c . L | e z e
a cykotras' K procházkám |áká oko í vyrovnávacínádrže Pastuins e pi.ehrad1
t z v ' | l a l á p i : e h r a d as c h a t o v o u o s a d o u U d o . n e d a e l < éS t u d e n e c < és | < á y s horo|ezecl<ymterénem. oka ta Pod Bor<y z vyznamnym chráněnym
v y s k y , t e mb | e d u | ej a r n ív o k o í m e a n d r u B o r i t a v s e| h o p o t o l < aV' i c e Ú č e o v é
' . i ' e r . e Ó ' a 'a ' . ' h ^ l ' r r ' n o L r r r t ^ . i . ' l n | . | " ] . . o " ^ b " u r o | ^
Y"'
" /
<opané'
po ohu 1e Nekoň vyh edávána turisty i pro vy et1 do ob
Pro svo1 pi'íhraniční
ast Or ckych hor i pos<ého[ods a' V zme je obec vhodnym zázemím
< yŽai:s|<ym
sport m'
m^
| |
wwwoTl cl<o.cz
7
Pension A-Bonet
Nekoi'6
L e i ' 4 6 5 6 ) 5 1 9 , 7 7 77 a l 7 B l
wwworl cl<o.czlubytovan
/abonet
w,^
cko.cz
"v.ori
Chatová osada - Camp Zátiší
Zfiil 67
41,645 59 1 A86
t e . :6 0 5 5 9
z a t i s i @ q uc < . c z
r ^ " r ^ nl.col o . . z , b 4 o . " / a . \
wwworl cl<o.cz
Restaurace KD NekoĚ
Ne|<oi: 6 náměstíč|<o
t e l . :6 0 ' 1 3 0 7 6 8 2
Stanové táboĚiště
Petrúv pa|ouk
Ne<o'37
tel:465 625 89 131 187 )37,
737 576 58
wwworl cl<o.cz
Penzion avinárna U Mostu
r e l . . 4 6 56 ) 5 6 4
icko.czlub;4ovani/umostu
w"w"w,orl
w^wv,l.orl
c <o.cz
Cha|upa - Š|ezingrová R žena
Ne<o'93
tel : 604 )66 35)
W\VWOTILCKO,CZ
Ubytování v soukromí
- Straka Zdeněk
Ne<oň75
rel .11f 680 0B'+
w"ww.ortcko.cz
www.nekon,cz
www.orlicko.cz
HraZmÚÉprehrddy
Veškeréb| žšíiníormace o obci ze získatna
o b e c n í m r i Ě a d ě N e k o Ě , t e l . :4 6 5 0 5 | ) ) ,
ouneko@orl cko.cz, www.nel<or.cz
.i
loa]o scružení ojci cr cko (v roce 2006) |en/ obe. Nckoi Foto ] Por káiek
.Ří.k/ desgr ! o. Ka!áeL Llognl e Rek]í'n] jtJ.]o Ka Tsk GZH : ': o
#j
Tento pro]e|cbyLspo ufinancovánze zdrojÚ EU v rámci Inicat v7
]NTERREG A proíi.edn ctvímEuroregonu G acensis