plán práce - Nabídka zájmových kroužků 2016/2017

Transkript

plán práce - Nabídka zájmových kroužků 2016/2017
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BLOVICE
pobočka Spálené Poříčí
DOMEČEK
PLÁN PRÁCE
Na ŠKOLNÍ ROK
2015 – 2016
OSNOVA:
1. Identifikační údaje
2. Hlavní úkoly na školní rok 2015/2016
3. Pravidelná činnost
4. Příležitostná činnost
5. Letní činnost
6. Spolupráce s jinými organizacemi
7. Granty a projekty
8. Kontrolní činnost
9. Charitativní činnost
10. Závěr
1. Identifikační údaje:
Název:
Dům dětí a mládeže Blovice, pobočka Spálené Poříčí – DOMEČEK
Adresa:
Tyršova 31, Spálené Poříčí 335 61
Telefon:
604285793 – Bc.Pavlína Tymlová
E-mail:
[email protected]
Web:
www.domecek-spaleneporici.cz
IČO: 69979375
Ředitelka zařízení: Ing. Božena Šroubková
Vedoucí pobočky Spálené Poříčí: Bc. Pavlína Tymlová
Doplňková činnost:
- pořádání kulturních akcí, vystoupení a provozování akcí sloužící k výchově a zábavě
- pořádání výstav, přehlídek, akademií a podobných akcí
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a
rekondici
Základní informace:
Dům dětí a mládeže zaštiťuje činnost pobočky Spálené Poříčí Domeček, sídlí v Blovicích
Tyršova ulice 807. Základna zajišťuje veškerou administrativní a ekonomickou činnost.
Zároveň je významným zázemím v rámci pedagogických aktivit, včetně určování priorit pro
další období, kontrolní, metodickou a letní činnost. Pobočka v rámci svých pravomocí a
povinností zajišťuje svoji administrativní část týkající se jejího provozu, určuje si termíny
svých akcí, příměstských táborů a letní činnost. Provoz pobočky zajišťují dvě pedagogické
pracovnice – vedoucí pobočky Bc. Pavlína Tymlová na plný úvazek a Kristýna Tymlová na
úvazek 0,8 hod.
Posláním DDM a její pobočky je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé
k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou
aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním zázemím.
2. Hlavní úkoly na školní rok 2015/2016
Hlavním a nejdůležitějším úkolem na tento školní rok je spolu s externími pracovníky
pobočky DDM vytvořit stabilní, kvalifikovaný a hlavně spolehlivý pracovní tým, který půjde
jednotně s vedením DDM společnou cestou a v duchu ŠVP. Prioritou je vytvořit takový tým,
který bude respektovat loajalitu k zařízení, bude rozšiřovat dobrou pověst a image DDM na
veřejnosti, aktivně se zapojoval do činnosti krátkodobých a dlouhodobých cílů, které si
stanovily jak DDM Blovice, tak pobočka Spálené Poříčí v ŠVP.
Dále je potřeba se zaměřit na zpestření nabídky kroužků pro příští školní rok, která by měla
vystihovat potřeby a přání dětí a mládeže. V nabídce se zaměříme na rozšíření zájmové
činnosti, na její zdokonalení. Nabídka v tištěné podobě je vždy k dispozici na začátku
školního roku, nejpozději do konce měsíce září. Děti i dospělí ji obdrží v DDM, na
internetových stránkách domu dětí, na Základní škole Spálené Poříčí a v dalších školských
zařízeních ve Spáleném Poříčí a okolí. Nabídka je určena všem věkovým skupinám a nabízí
celou škálu zájmových aktivit pobočky DDM Spálené Poříčí. Obsahuje mimo jiné i
předběžnou nabídku připravovaných akcí, seznam dalších aktivit, letní a táborovou činnost,
pedagogické zabezpečení a kontakty na vedoucí kroužků, kontakty na Domeček a jiné
potřebné informace.
Další úkoly v letošním školním roce:
nadále rozvíjet dosavadní aktivity, stále rozšiřovat nabídku pravidelné i příležitostné činnosti,
rozšířit metodickou činnost pro MŠ a ZŠ a stále zkvalitňovat pedagogický a odborný dohled.
Dále pak:
-
pokračovat v práci na ŠVP, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje
klást důraz na svědomitou přípravu zájmových kroužků a na různé vyhlášené soutěže
a akce, zaměřit se na pravidelnou činnost, rozšířit nabídku o nové činnosti, zatraktivnit
dosavadní
rozvíjet práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a talentovanými dětmi a
mládeží, tím si neustále budovat vážnost a prestiž našeho zázemí
zabezpečovat akce, soutěže, vystoupení ve spolupráci s dalšími organizacemi a hledat
tak nové zdroje ve financování
zapojit pracovníky DDM do různých mimo kroužkových aktivit, zviditelnit jejich
práci a tím je motivovat k účasti na akcích, soutěžích, vystoupeních, výstavách apod.
pokračovat ve zkvalitňování odborné přípravy pedagogů a to především jejich účastí
na vzdělávacích programech DVPP
zaměřit se na pedagogickou kvalifikovanost interních i externích pracovníků a
-
podpořit jejich další vzdělávaní a především jejich odbornou práci
realizovat a pečlivě připravovat vybrané projekty
zapojovat pracovníky do projektové a grantové politiky
dále stabilizovat financování DDM a posílit rozpočet jak z prostředků zřizovatele,
vlastních tržeb, tak i získávat prostředky na činnost a vybavení z jiných zdrojů s cílem
nenárokových složek
získávání sponzorů a prohlubování spolupráce s ostatními organizacemi
trvale posilovat vnímání DDM u široké veřejnosti a zvyšovat jeho vážnost a důležitost
zaměřit se na propagaci DDM v tisku, místním tisku, médiích a hlavně využívat
rodičovskou veřejnost
v rámci akreditací - DVPP – využívat dotace z MŠMT
snažit se vyřešit problematiku financování, které se nevztahuje na předškoláky a
klienty nad 21 let věku
průběžně ověřovat účinnost a kvalitu ŠVP, společně se všemi pedagogickými
pracovníky uvažovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje
Nová nabídka kroužků pro školní rok 2015/2016:
Floorball pro děvčata – pro fanynky floorballového sportu nabízíme vytvoření dívčího družstva
florbalistek. Dívčích družstev se mnoho nevidí, proto i na účastech v turnajích a soutěžích mají
děvčata velkou šanci na umístění! Minimální počet pro vytvoření družstva je 7 děvčat.
Zápisné: 250,-/pololetí Vedoucí: Karlík Václav
Míčové hry – kroužek pro děti, které si chtějí zahrát míčové hry (vybíjená, fotbal, basket,
volejbal…atd.) v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti. Abyste si mohli zahrát, je nutný minimální počet 10
dětí, pro utvoření družstev.
Zápisné: v I.pololetí – bez zápisného (nový kroužek),II.pol.–250,-Kč Vedoucí: Karlík Václav
Dětské paličkování – pro zručné a šikovné děti od první třídy, které mají zájem o to, se naučit základy
krajkářské techniky s paličkami. Děti se naučí základy paličkování, seznámí se s technikou krásného
krajkářství a postupně se budou učit vzory paličkování. Do kroužku mohou chodit děti začátečníci i ty,
které už paličkování zkoušely. Paličkování je velice hezké a dá se dobře naučit, přestože vypadá velice
náročně. Přesvědčíte se, když se na tento kroužek přihlásíte.
Cílem je udržet krajkářskou tradici, seznámit zájemce s historií paličkování a technikou krajky,
podpořit tvůrčí nápady při zpracování návrhů motivů pro paličkování.
Schůzka se bude domlouvat podle možností dětí i vedoucí.
Zápisné: v I. pololetí – bez zápisného (nový kroužek), II.pol.–250,-Kč,
Vedoucí:Tymlová Kristýna
FIMO technika a jiná kreativní tvoření – kroužek zaměřený pro zájemce o kreativní tvorbu a
kreativní techniky – FIMO, Kumihimo apod. Nadstandartní materiál kreativní tvorby je nutno doplatit
dle aktuálních cen materiálu, dle velikosti výrobku a spotřebovaného materiálu. Výrobky jsou velice
hezké a stojí za to. Můžete se přesvědčit na našich webových stránkách (www.domecekspaleneporici.cz), kde jsme pro Vás v rubrice Fotografie - „FIMO a kreativní techniky“ zařadili pár
obrázků. Přesvědčit se také můžete, pokud se na tento kroužek přihlásíte. Kroužek bude probíhat
pouze od listopadu 2015 do ledna 2016.
Zápisné: do konce prosince bez zápisného, podle zájmu se činnost kroužku bude prodlužovat.
Od ledna zápisné 250,-Kč Vedoucí: Kristýna Tymlová
Taneční kroužky (Step, Mažoretky a Aerobic) jsou v letošním roce již obsazené stávajícími
tanečnicemi, začátečníky Stepu, Mažoretek a Aerobicu přijímáme od 2.třídy. Taneční pomůckypompony, stepařské plechy, hůlky budou dětem zapůjčeny v DDM. Kroužky budou otevřeny
v případě, že se přihlásí 5 a více zájemců.
Zápisné: 250,-/pololetí Vedoucí: Yvona Plojharová, Kristýna Tymlová
Deskové hry - tento kroužek umožňuje zájemcům seznámení se stolními hrami (Člověče nezlob se,
Osadníci z Katanu, Ubongo, Umí prase létat, Twister, Svět v kostce, Rummikub apod.), dále se
seznámí s pravidly karetních her a vyzkouší si i jiné vědomostní netradiční hry. Děti si mohou přinést i
své hry, které mají doma schované v šuplíčku.Také se mohou účastnit i turnajů v předem určených
hrách v oblastních i krajských kolech. Pro děti od 1.třídy.
Zápisné: I.pol bez poplatku – od II.pol.250,- Vedoucí: Jana Herboltová
Stavění z MERKUR stavebnice – znovu zařazujeme kroužek MERKUR, kde si postavíte svůj model
ze známé stavebnice. Tento kroužek bude zábavnou formou rozvíjet technickou zručnost, nápaditost
prostorovou viditelnost dětí. Cílem je posílit schopnost spolupráce, tvořivé myšlení a rozvoj
intelektuální i manuální schopnosti dětí
Zápisné: I.pol. bez zápisného – nový kroužek , II.pol. 250,-Kč
Vedoucí: Josef Šváb
Pravidelná činnost
Pobočka DDM Blovice – Domeček Spálené Poříčí, Tyršova 31, 335 61 Spálené Poříčí
Domečkáři I. – V.
Pohybáček
pro děti školního věku
pro děti do 3 let – s maminkami
cena na pololetí: 250,-Kč
cena: formou kurzovného
pondělí-pátek
pondělí
11:30 – 15:30 hod.
9:00 - 10:30 hod.
vedoucí: Mgr. K. Pešková
vedoucí: Bc. P. Tymlová, K. Tymlová
Floorball pro ml. žáky
pro kluky a holky 1.a2.třídy ZŠ
cena na pololetí: 250,-Kč
pondělí
13:15 – 14:00 hod.
vedoucí: V. Karlík, K. Tymlová
Floorball pro st. žáky
pro kluky a holky 3. -5. tř. ZŠ
cena na pololetí: 250,-Kč
pondělí
14:00 – 14:45 hod
vedoucí: V. Karlík, K. Tymlová
Floorball pro pokročilé
pro děti II.stupně ZŠ
cena na pololetí: 250,-Kč
pondělí
14:45 – 15:30 hod.
vedoucí: V. Karlík, Bc. P. Tymlová
Fimo I.
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
pondělí
14:45 – 15:30 hod.
vedoucí: K. Tymlová
Dětské paličkování
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
úterý
13:00 – 14:00 hod.
vedoucí: K. Tymlová
Fimo II.
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
úterý
14:00 – 15:00 hod.
vedoucí: K. Tymlová
Rybářský kroužek Čudlička
pro děti od 2. třídy
cena na školní rok : 300,-Kč
individuální rozvrh
dle rybářské sezóny
vedoucí: R. Rochovský
.
Country Karamelky
pro děti od 1. do 4. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
úterý
15:00 – 16:00 hod.
vedoucí: Mgr. J. Regentová
Kašpárek
pro děti od 2. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
úterý
13:45 – 15:15 hod.
vedoucí: A. Kyselová, I. Jakubčíková
Merkur
pro děti školní i předškolní
cena na pololetí: 250,-Kč
úterý
14:45 – 15:45 hod.
vedoucí: J. Šváb
Mažoretky
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
středa
13:00 – 13:45 hod.
vedoucí: K. Tymlová, Y. Plojharová
Aerobic
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
středa
13:45 – 14:30 hod.
vedoucí: K. Tymlová, Y. Plojharová
Step
pro děti od 3. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
středa
14:30 – 15:15 hod.
vedoucí: K. Tymlová, Y. Plojharová
Keramika
pro děti i dospělé
cena na pololetí: 250,-Kč
středa – 1x za 14 dní
15:45 – 18:00 hod.
vedoucí: M. Plachá, Bc. P. Tymlová
MišMaš
pro děti z MŠ, předškolní i školní
cena na pololetí: 250,-Kč
středa
15:30 – 16:30 hod.
vedoucí: K. Tymlová, Y. Plojharová
Bc. P. Tymlová, A. Kyselová
Trampolíny
pro děti a dospělé
cena formou kurzovného
středa
17:30 – 18:30 hod.
vedoucí: M. Hodková
Mlsounovo vaření I.
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
středa
13:45-15.00 hod.
vedoucí: J. Herboltová
Mlsounovo vaření II
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
čtvrtek
13:30 – 14:45 hod.
vedoucí: J. Herboltová
Kytarový kroužek Brnkálek
pro děti mírně pokročilé a pokročilé
cena na pololetí: 250,-Kč
čtvrtek
13:45 – 15:30 hod.
vedoucí: Ing. B. Šroubková
Taneční kroužek Domino
pro děti od 5 do 10 let
cena na pololetí: 250,-Kč
čtvrtek
16:00 – 17:00 hod.
vedoucí: Ing. B. Šroubková
Kroužek BESIP
pro děti 3. - 8. tříd
bez zápisného
čtvrtek
13:30 – 14:45 hod.
vedoucí: Bc. H. Jindrová
Kroužek Paličkování
pro dospělé i děti
cena na pololetí: 250,-Kč
čtvrtek
15:00 – 19:00 hod.
vedoucí: Bc. H. Jindrová
Powerjóga
pro děti i dospělé
cena dle kurzovného
čtvrtek
17:15 – 18:15 hod.
vedoucí: H. Kopčáková
Jóga pro dospělé
pro velké děti a dospělé
cena dle kurzovného
čtvrtek – Blovice
17:30 – 19:30 hod.
vedoucí: Ing. M. Janovská
Deskové hry
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,- Kč
čtvrtek
14:45 – 15:30 hod.
vedoucí: J. Herboltová
Kroužek Velký Šikula
pro děti od 3. třídy
cena na pololetí: 250,pátek
13:45 – 15:15 hod.
vedoucí: K. Tymlová
Míčové hry
pro děti od 3. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
pátek
14:15 – 15:00 hod.
vedoucí: Bc. P. Tymlová
Zdravotní cvičení
pro děti předškolní i školní
cena na pololetí: 250,- Kč
pondělí + pátek
15:30 – 16:30 hod.
vedoucí: S. Rybáková
Stolní tenis
pro děti od 3. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
pátek
13:30 – 14:15 hod.
vedoucí: Bc. P. Tymlová
Logopedické služby
pro děti s potřebou nápravy řeči
a procvičování čtenářských dovedností
cena: formou kurzovného
dle domluvy s lektorkou
vedoucí: Mgr. M. Muchová
Taneční přípravka
pro děti od 1. třídy
cena na pololetí: 250,-Kč
úterý
13:00 – 13:45 hod.
vedoucí: K. Tymlová
Klub dětí Domeček
pro děti, které nejsou organizované v žádném kroužku, mohou navštěvovat Domeček nepravidelně, dle
své potřeby, trávit zde volný čas s kamarády, sledováním DVD, hrami na PC, na X-Boxu apod.
Celkově v letošním roce nabízíme 34 aktivních kroužků a zájmových činností v pravidelné
činnosti
3. Příležitostná činnost
Tato činnost je nabízena všem zájemcům formou nabídky akcí – jsou aktualizovány a
nabízeny podle poptávky a podle tematiky ročních období. O konání akcí je veřejnost
informována formou plakátů vyvěšováním v Domečku a všech školských zařízeních, formou
vývěsek, na sociálních sítích, osobní informací ve třídách ZŠ, na webu.
Rozvoj příležitostných a programových aktivit pro neorganizovanou mládež je částečně spjat
s programy dotací a s dary sponzorů, protože z těchto aktivit v drtivé většině neplynou
organizaci žádné příjmy. Některé aktivity jsou provázány s DDM Blovice, který se podílí na
přípravách příležitostných činností a osobně se jich účastní.
Příležitostné činnosti jsou velice různorodé od akcí malého rozsahu, přes programové bloky
(dny otevřených dveří) až po některé akce na přání zřizovatele a ZŠ Spálené Poříčí.
Příležitostné akce jsou ze stránky finanční nelukrativní jak ze strany financovatele, tak ze
strany organizace, jsou však nesporně důležité pro zvyšování prestiže Domečku, jeho
zviditelnění a prezentace práce DDM a jeho zaměstnanců. Důležitá pomoc přichází od
Sociální komise města Spálené Poříčí, která se svojí osobní účastí a aktivitou podílí na konání
velkého počtu příležitostných akcí, ze strany Městského úřadu Spálené Poříčí, který pomáhá
spolu s Infocentrem při propagacích těchto akcí.
Plánované akce na školní rok 2015/2016:
06. 09. 2015
29. 09. 2015
02. 10. 2015
09. 10. 2015
24. 10. 2015
11. 11. 2015
25. 11. 2015
02. 12. 2015
17. 12. 2015
20. 01. 2016
02. 02. 2016
16. 02. 2016
09. 03. 2016
24. 03. 2016
14. 04. 2016
01. 05 .2016
14. 05. 2015
27. 05. 2016
od 10.00 hod.
od 10.00 hod.
od 18.00 hod.
od 18.00 hod.
od 9:00 – 18:00 hod.
od 18.00 hod.
od 16.30 hod.
od 16.30 hod.
od 16.30 hod.
od 18.00 hod.
od 18.00 hod.
od 16.30 hod.
od 16.30 hod.
od 16.30 hod.
od 17.00 hod.
od 15.00 hod.
od 16.30 hod.
od 15.30 hod.
Pohádkový les – Cesta kolem světa
Ukázka tvorby FIMO a Paličkování
Hrátky s podzimem
Drakiáda s Domečkem
Fit den
Předveď svůj talent
Adventní věnce
Čertovská konference
Tvoření s vůní Vánoc
Hrátky s FIMEM
Přípravy maškar
Maškarní rej s Domečkem
Beseda šikovných rukou
Zkrášlujeme kraslice
Vítáme jaro s Domečkem
Krajkujeme s paličkami
Stepujeme klapeme
Akademie kroužků
Kulturní a jiná vystoupení:
-
taneční soutěže a vystoupení
ukázky z činnosti DDM – Den otevřených dveří, Akademie kroužků
vystoupení pro důchodce
maškarní bály, karnevaly
Ostatní akce:
-
metodická činnost pro MŠ, ZŠ a CSOŠ Spálené Poříčí
výtvarné techniky
výstavy výrobků z činnosti DDM
účast na akci ZŠ - Stonožka
Jako každý rok se zúčastníme zimního a jarního jarmarku, který se koná v prosinci a v březnu
a je zaměřený na vánoční výrobky a na výrobky s jarní tématikou. Na jarmarcích
prezentujeme výrobky dětí z Domečku a práci našich pracovníků.
Školní rok zakončíme přehlídkou kroužků – Akademií, kde děti z různých volnočasových
aktivit zveřejní svoji činnost, předvedou své umění a to, co se naučily. Na Akademii jsou
vždy srdečně zváni rodiče, sponzoři a široká veřejnost.
5. Letní činnost
Tak jako v minulých letech jsou připraveny příměstské tábory a tábor hlavní, který se bude
konat ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kralovice – Na Oblátku. Tento tábor bude
v letošním roce opět vícedenní, termín bude upřesněn podle volného místa na základně.
V týdnu od 11. 07. 2016 do 15. 07. 2016 plánujeme Příměstský tábor v Domečku pro
přihlášené děti. Tábor bude probíhat denně od 9.00 hod. do 16.00 hod. Ve spolupráci
s členkou Sociální komise p. Ivou Jakubíkovou, vezmeme děti na výlet po okolí Spáleného
Poříčí, spojený s tradiční zábavnou výpravou. Obědy si budeme buď vařit na Domečku, nebo
požádáme školní jídelnu, zda by nám obědy nezajistila a máme pro ostatní dny připravený pro
děti bohatý program.
V týdnu od 22. 08.2016 do 26. 08.2016 bude probíhat na Domečku další z Příměstských
táborů, v tomto školním roce poslední. Je taktéž připraven bohatý program s jednodenním
výletem a přespáním na táboře, program budeme uzpůsobovat podle počtu a věku
přihlášených dětí. Obědy si znovu uvaříme na Domečku nebo si zajistíme ve školní jídelně a
budeme se dětem plně věnovat v celých pěti dnech. Pro děti v době trvání všech táborů je
zajištěn pedagogický dozor, jídlo 5x denně v době velkého tábora Na Oblátku a ve dnech, kdy
děti budou přespávat na Domečku. V ostatních dnech děti dostanou jídlo 3x denně, pitný
režim, pojištění a samozřejmě bohatý program.
Ideou letních táborů je pro děti připravit zážitky z prázdnin, pobyt v kolektivu dětí různých
věkových skupin a v neposlední řadě i pomoc rodičům, kteří v době, kdy pracují, měli o děti
postaráno, nemuseli si brát dovolené a neplacená volna apod.
Vzhledem k tomu, že Domeček Spálené Poříčí nenaplní kapacitu velkého tábora a malý počet
přihlášených dětí se odrazí na ceně tábora – ta je v dnešní době pro rodiny nemalým
finančním zatížením – je volba spolupráce s DDM Kralovice nejschůdnější formou poskytnutí
možnosti dětem navštívit a zúčastnit se táboru s velkou kapacitou dětí a s velice vydařeným
programem. Protože se na tento tábor každoročně přihlašuje cca 90 dětí, je schopné vedení
DDM Kralovice zajistit velké množství sponzorů a finanční pomoci, což se nemalou měrou
odráží na kvalitě tábora. Děti z Domečku Spálené Poříčí, které v loňském roce na táboře byly,
jsou už v letošním roce přihlášené znovu a velice se na letní pobyt Na Oblátku těší.
6. Spolupráce s jinými organizacemi
Velmi důležitá je spolupráce s jinými organizacemi, a to především s DDM Blovice, která je
naší kmenovou základnou, dále s naším zřizovatelem, s ostatními školskými institucemi,
s obcemi, s jednotlivými řediteli škol a jejich zaměstnanci, s Městským úřadem Spálené
Poříčí, který je naším nemalým podporovatelem a pomocníkem. V neposlední řadě se
neustále snažíme prohlubovat spolupráci s rodiči a více je zapojovat do našich aktivit. Velký
dík patří externím pracovníkům, kteří svůj volný čas věnují práci s dětmi, u některých si
troufám říci na profesionální úrovni. Bez těchto členů pedagogického sboru našeho Domečku
bychom jen stěží tuto činnost pro děti a jejich rodiče mohli uskutečnit.
7. Granty a projekty
Finanční zlepšení našeho rozpočtu přináší i řada vyhlášených projektů a grantů, které se
chystáme opět využít. Tyto částky nám pomohou při dofinancování některých našich aktivit,
jako jsou sportovní kroužky, taneční kroužky, klub dětí Domeček apod. V této otázce jsme
ještě nezaznamenali odmítnutí ze strany Městského úřadu Spálené Poříčí, který nám vždy
vyjde vstříc, jeho podpory si nesmírně vážíme.
8. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost se týká všech pracovníků – podle organizační struktury. Kontrolní činnost
ředitelky se týká i dalších oblastí jako je BOZP, oblast financování a rozpočtu, majetku,
zajištění soutěží atd.
Další kontroly plnění povinností pracovníků DDM Spálené Poříčí a externích pracovníků
budou zabezpečovány vedoucí DDM Spálené Poříčí a namátkově také ředitelkou DDM
Blovice. Dále bude kladen důraz na ekonomiku, vyúčtování jednotlivých akcí, hospodárnost a
nákupy pro jednotlivé kroužky. Největší důraz bude kladen opět na administrativní činnost, a
to – vedení a řádné vyplňování třídních knih jednotlivých kroužků, čerpání rozpočtu,
statistiky, přihlášky, platby apod. samozřejmě ve spolupráci s účetní a pokladní DDM
Blovice.
9. Charitativní činnost
Každoročně se náš Domeček podílí na výrobě drobných předmětů a dárků, které poskytujeme
na Benefiční vánoční jarmark. Nadaci pro transplantace kostní dřeně může podpořit každý
nákupem drobností na tradičním Vánočním jarmarku, který se i v letošním roce uskuteční
v prosinci ve strakonické sokolovně. Předmětem prodeje opět budou věnované drobné
dekorativní předměty s vánoční tématikou i cukroví.
Podle organizátora akce Ing. Zdeňka Švehly bude výtěžek z prodeje v plném rozsahu
poukázán ve prospěch nadace, která podporuje dárcovství kostní dřeně, transplantační
program i pacienty s poruchou krvetvorby.
10. Závěr
Tento plán byl vytvořen pro práci Domu dětí a mládeže Spálené Poříčí a je součástí ŠVP
DDM Spálené Poříčí.
Tento plán je k dispozici na pobočce Spálené Poříčí DDM Domeček na přístupném místě, kde
se s ním mohou průběžně seznamovat i ostatní zájemci. Všichni pracovníci DDM Spálené
Poříčí jsou povinni se jím řídit.
Bc. Pavlína Tymlová
vedoucí pobočky DDM Spálené Poříčí Domeček
Ve Spáleném Poříčí 09.09.2015