Zpravodaj DUBEN 2016

Komentáře

Transkript

Zpravodaj DUBEN 2016
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SLOVO MÍSTOSTAROSTY
MÍSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvních dnech jarního období. Máme tady měsíc duben, který je
známý svým aprílovým počasím, ale to určitě nebrání v pokračování údržby a oprav městského
majetku. Navážu tedy na článek z březnového čísla zpravodaje a seznámím Vás alespoň s částí
největších oprav a údržby chystanou pro rok 2016:
– Výměna osvětlení v areálu zámeckého parku
– Realizace osvětlení historických budov
– Další část opravy střechy starého zámku
– ZŠ Butovická – stavební úpravy bytu školníka na sborovnu a knihovnu
– ZŠ Butovická – výměna dveří a zárubní na prvním stupni
– ZŠ Butovická – výměna splachovačů k WC včetně trubic
– ZŠ TGM – oprava dlažby před vstupem do přístavby tělocvičny
– ZŠ TGM – sanace učeben keramiky a pěstitelských prací v suterénu školy (odizolováníobvodových
stěn, oprava omítek, výmalba)
– Dům s byty zvláštního určení – zateplení střechy nad bytovou částí domu a výměna střešní krytiny
– Bytové domy čp. 808 a 809 na ulici Budovatelské – oprava střechy
– Bytové domy čp. 808–811 na ulici Budovatelské – výměna hlavních vstupních dveří
– Nákup a instalace herních prvků
– Úprava návodního čela propustku na ulici 2. května včetně projektové dokumentace
– Oprava břehové nátrže Studéneckého potoka
– Opravy místních komunikací – výtluky a propady
– Opravy povrchů částí místních komunikací (na ulicích:U Rybníčku, R. Tomáška, Nádražní od hlavní silnice po Mlýnku včetně slepé
části, Mírová v úseku od ulice A. Dvořáka kolem prodejny nábytku, v Nové Horce od hlavní silnice po budovu mateřské školy)
– Opravy a úpravy chodníků a přechodů (na části ulice Nádražní, na celé ulici Bezručova, na ulici 2. května v úseku od ulice
Sjednocení směrem k železničnímu přejezdu k poslednímu rodinnému domu, u ZŠ TGM od hřiště po vjezd do garáže, kolem
Dělnického domu až po ulici Na Trávníkách, na části ulic Butovická a Poštovní)
– Obnova stávajícího vodorovného značení na místních komunikacích města a nástřik nového vodorovného značení na parkovišti na
ulici L. Janáčka před domem čp. 728–730
– Realizace topného systému ve fitcentru víceúčelové sportovní haly
– Instalace vzduchotechniky na baru víceúčelové sportovní haly
– Výměna oken na budově SDH na ulici Družstevní
– Oprava sociálního zázemí v budově městského úřadu
Toto je hrubý výběr plánované údržby, na které zastupitelstvo města svým rozhodnutím v prosinci 2015 vyčlenilo v rozpočtu města
částku 14.200.000 Kč.
Na poslední schůzi rady města byl schválen návrh grantové komise na rozdělení finančních prostředků pro žadatele z řad organizací
působících na území města Studénky. Podrobný soupis najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz. Dále rada
města rozdělila i veřejnou finanční podporu ve své kompetenci a navrhla zastupitelstvu výši rozdělení finančních prostředků
v kompetenci zastupitelstva. Zastupitelstvo bude tento materiál projednávat na svém zasedání konaném 07.04.2016. Jedná se
především o veřejnou finanční podporu pro sociální služby a sportovní organizace. Celkem je z rozpočtu vyčleněno na granty
a veřejnou finanční podporu 3.568.000 Kč.
Přeji Vám všem krásné prožití jarních dnů, hodně sluníčka, abychom se dobrou náladou nastartovali do období letních sportů, různých
koníčků, výletů a procházek či práce na zahrádkách.
Petr Odchodnický
místostarosta
3
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY
Další schůze rady města se konaly 25.02.2016 a 09.03.2016
v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu
byly mimo jiné tyto záležitosti:
Rada rozhodla:
– poskytnout veřejnou finanční podporu – grant z rozpočtu
města Studénky pro rok 2016 těmto žadatelům o grant: Český
svaz chovatelů, základní organizace Studénka, ve výši 3.000 Kč
na projekt „Místní výstava králíků, drůbeže a holubů“, 7.000 Kč
na projekt „Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů“; Spolek
žen Studénka ve výši 8.000 Kč na projekt „Dětský maškarní
ples“; AS Bizon Studénka ve výši 6.000 Kč na projekt
„IXX. ročník memoriálu A. Bůžka v malé kopané“; Rodičovské
sdružení při ZŠ Studénka ve výši 6.000 Kč na projekt „In line
lety čarodějnic“, 3.000 Kč na projekt „O putovní pohár předsedy
SRPDŠ ve sjezdovém lyžování“; Základní škola Studénka ve
výši 4.000 Kč na projekt „Butovická hvězdička“, 4.000 Kč na
projekt „HAVE FUN WITH ENGLISH“, 1.500 Kč na projekt
„Studénecká laťka“; p. J. Kuncek ve výši 3.000 Kč na projekt
„Studénecká pětka“; Příroda kolem nás, o. p. s., ve výši
20.000 Kč na projekt „Pony den Studénka“; Leteckomodelářský
klub 260 Studénka ve výši 3.000 Kč na projekt „AIR SHOW
Studénka 2016“; Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží
ve výši 5.000 Kč na projekt „Soutěž požárních družstev
v požárním útoku o pohár starosty SDH Studénka-nádraží“;
Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice ve výši 5.000 Kč
na projekt „29. ročník fotbalového turnaje o pohár SDH
a starosty města“, 4.000 Kč na projekt „11. ročník pohárové
soutěže mladých hasičů v požárním útoku“, 3.000 Kč na projekt
„Zakončení léta s dětmi“; Základní organizace OS KOVO MSV
Studénka ve výši 2.000 Kč na projekt „Setkání důchodců“;
SK Studénka, z. s. ve výši 3.500 Kč na projekt „Pouliční turnaj
v národní házené“; 3.500 Kč na projekt „Losovací turnaj ve
volejbale smíšených družstev“; FOTBAL STUDÉNKA, o. s.,
ve výši 10.000 Kč na projekt „49. ročník žákovského turnaje
v kopané a 24. ročník memoriálu Oldřicha Halusky“, 3.000 Kč
na projekt „3. ročník turnaje předpřípravek“, 4.000 Kč na
projekt „4. ročník turnaje přípravek“, 1.000 Kč na projekt
„2. ročník náborového odpoledne mládeže“; Sdružení rodičů při
ZŠ Studénka ve výši 15.000 Kč na projekt „Rodinné
odpoledne“; Sportovní klub Statek Nová Horka ve výši
2.000 Kč na projekt „Turnaj v kopané memoriál A. Nazalaníka“,
2.000 Kč na projekt „Turnaj ve volejbale“, 4.000 Kč na projekt
„Dětský den“; Český svaz včelařů, o. s., ve výši 3.000 Kč na
projekt „Včelařské odpoledne“; Sportovní klub policie Ostrava,
oddíl sportovní kynologie ve výši 15.000 Kč na projekt
„23. ročník soutěže Obranářský speciál SKP Ostrava“, 1.000 Kč
na projekt „Hurá na prázdniny – kynologové dětem“; Mateřská
4
škola Studénka ve výši 10.000 Kč na projekt „Předškolka“;
Základní škola T. G. Masaryka Studénka ve výši 6.000 Kč na
projekt „Moje škola v našem městě aneb nanečisto“; Základní
škola Studénka, Sjednocení 650, ve výši 7.000 Kč na projekt
„Den pro zdraví“; Raketové a míčové sporty, o. s., ve výši
4.000 Kč na projekt „Mikulášský turnaj dětí – čtyřhra
v badmintonu“, 3.000 Kč na projekt „Kombinovaný dvojturnaj
– turnaj dětí a turnaj dětí s rodiči v badmintonu“, 2.000 Kč na
projekt „Turnaj čtyřher o titul Raketový mistr města Studénky
v raketovém trojboji“, Základní umělecká škola
J. A. Komenského Studénka ve výši 2.000 Kč na projekt
„Studénecký slavíček“, 3.000 Kč na projekt „Keramické milíře,
zahradní slavnosti a malování na vodě“, 1.000 Kč na projekt
„Pískohrátky aneb den dětí trochu jinak“, 2.000 Kč na projekt
„Soutěžní klavírní přehlídka Il Pianoforte per Tutti“,
– upustit jednorázově od postupu stanoveného
vnitroorganizační směrnicí Oběh účetních dokladů a pokladní
operace při prodeji neupotřebitelného movitého majetku města
Studénky,
– zveřejnit záměr prodeje osobního automobilu Škoda Fabia
Combi; zájemci předloží své nabídky v zalepené obálce
v termínu do 16.03.2016; osobní automobil bude odprodán
zájemci, který předloží nejvyšší nabídku,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „Suché poldry ve Studénce,
priorita č. I a II“ mezi městem Studénka, jako objednatelem,
a společností Pas Natura, s. r. o., jako zhotovitelem,
– zadat nadlimitní veřejnou zakázku na službu „Údržba veřejné
zeleně ve městě Studénka“,
– uzavřít smlouvu o poskytování služeb mezi městem Studénka,
jako objednatelem, a firmou Ing. Petr Pavlík, jako zhotovitelem,
– podat ohlašovně Městského úřadu Studénka návrhy na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu, a to v souladu s § 12 odst. 1 písm.
c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, občanům,
kterým zaniklo užívací právo k bytu ve vlastnictví města
Studénky,
– uzavřít nájemní smlouvy k bytům na ul. Tovární
a Budovatelské ve Studénce,
– vyhovět žádosti nájemkyně bytu v domě s byty zvláštního
určení na ul. Budovatelské ve Studénce a souhlasí s opravami
koupelny spočívajícími ve výměně WC a umývadla za invalidní
a v rozšíření vstupu do koupelny, a to na náklady pronajímatele
a při splnění podmínky, že nájemce před započetím stavebních
prací uzavře dodatek k nájemní smlouvě, jehož předmětem bude
zvýšení nájemného od 01.06.2016,
– upustit jednorázově od postupu stanoveného
vnitroorganizační směrnicí Pravidla pro stanovení nájemného
z nebytových prostor a pozemků pro účely podnikání, které jsou
ve vlastnictví města Studénky,
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
– zveřejnit záměr pronájmu místnosti ve 2. nadzemním podlaží
budovy čp. 386 na pozemku parc. č. 1694 v obci Studénka, k. ú.
Butovice, a to místnosti kabinetu o ploše 19,5 m2 za účelem
zkoušek hudebního souboru na dobu neurčitou. Nájemné za
užívání nebytového prostoru je stanoveno ve výši minimálně
200 Kč/m2/rok,
– uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 15/3 v k. ú.
Nová Horka o výměře 4 000 m2 mezi městem Studénka, jako
půjčitelem, a p. Kabátem, jako vypůjčitelem, za účelem chovu
koní, a to na dobu neurčitou,
– zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/73
v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 44 m2 za účelem
zřízení venkovního posezení před provozovnou Sport bar na
nám. Republiky, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do
01.10.2016, při ceně nájmu 330 Kč/m2/rok,
– upustit jednorázově od postupu stanoveného
vnitroorganizační směrnicí Pravidla pro stanovení nájemného
z nebytových prostor a pozemků pro účely podnikání, které
jsou ve vlastnictví města Studénky,
– zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/69
v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 20 m2, za účelem
zřízení venkovního posezení před provozovnou Elefant na ulici
A. Dvořáka, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.09.2016,
při ceně nájmu 330 Kč/m2/rok,
– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „PD –
rekonstrukce strojovny zimního stadionu ve Studénce“,
– uzavřít písemnou dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce
mezi městem Studénka, jako vypůjčitelem, a Zámkem Nová
Horka, příspěvkovou organizací, jako půjčitelem, a to
k 29.02.2016,
– na základě a v souladu s výsledky elektronické aukce
nadlimitní veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky
elektrické energie v síti NN a VN pro město Studénku a jeho
příspěvkové organizace“ o výběru nejvhodnější nabídky
a uzavření smluv o dodávkách elektrické energie s uchazečem:
CENTROPOL ENERGY, a. s., za cenu nejvýše přípustnou
1.603.526 Kč bez DPH a 1.940.266,46 Kč s DPH.
Rada schválila:
– změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady
města Studénky č. RO/RMS/2016/02,
– provedenou inventarizaci majetku a závazků města Studénky
k 31.12.2015,
– výjimku z ceníku za služby a práce prováděné Jednotkou
sboru dobrovolných hasičů města Studénky a stanovuje pro
požární asistenci na akci „Dny NATO v Ostravě & Dny
vzdušných sil Armády České republiky 2016“.
Rada souhlasila:
– s nákupem vozidla na splátky formou leasingu pro rozvoz
stravy pro Mateřskou školu Studénka, Komenského 700,
– s upuštěním od vymáhání pohledávek Mateřskou školou
Studénka, Komenského 700, v celkové výši 3.066 Kč.
Rada stanovila:
– upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2016 odboru
školství, kultury a sociálních věcí, odboru vnitřních věcí,
odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru
místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi
městského úřadu, organizační složce Středisko čistírny
odpadních vod a kanalizace,
– prodejní cenu sady tašek na třídění odpadu ve výši 40 Kč
včetně DPH.
fond).
Rada vzala na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady
města Studénky,
– informaci o stavu pohledávek města Studénky k 31.12.2015,
– „Výroční zprávu za rok 2015 o činnosti Městského úřadu
Studénka v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. (1)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů“,
– zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2015,
– podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „Posouzení
vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou
EPC“ v budovách ve vlastnictví města Studénky,
– informaci tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům města
Studénky provedené 09.02.2016 zaměstnanci odboru právního
a organizačního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
zaměřenou především na aplikaci zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů, a z toho vyplývající správní řízení, správu místních
poplatků zavedených na území města podle zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně
souvisejících daňových řízení podle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vybírání správních
poplatků podle položek č. 1 a 21 sazebníku zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
v období od 01.01.2014 do 08.02.2016 se závěrem, že
kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Doporučila ZMS:
– na základě nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené
pracoviště Nový Jičín, na převod pozemku parc. č. 2179/3 –
ostatní plocha o výměře 428 m2, v obci Studénka, k. ú. Studénka
nad Odrou, požádat o bezúplatný převod tohoto pozemku do
vlastnictví města Studénky.
Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města
www.mesto-studenka.cz.
Lubomír Šobich
starosta
Rada stanovila:
– vnitroorganizační směrnici Zásady pro tvorbu a použití
prostředků fondu péče o zaměstnance města Studénky (sociální
5
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Další zasedání Zastupitelstva města Studénky se konalo 11.02.2016 ve velkém sále Dělnického domu. Projednávaly se mimo jiné tyto
záležitosti:
Zastupitelstvo rozhodlo:
– poskytnout veřejnou finanční podporu – grant z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli SAK Studénka, příspěvková
organizace, ve výši 94.600 Kč na projekt „Tamburaš Studénka kemp 2016“,
– bezúplatně nabýt altán a dětskou hrací sestavu na pozemku parc. č. 2291/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, v celkové hodnotě
268.250 Kč z vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů, se sídlem Studénka, do vlastnictví města Studénky, a to formou daru,
– nevyhovět žádosti p. Dolinského o prodej pozemků parc. č. 2064, parc. č. 2151/22, parc. č. 2979/2 a parc. č. 2153/11, vše v obci
Studénka, k. ú. Butovice,
– nevyhovět žádosti p. Šumného o prodej části pozemku parc. č. 1127 – ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Butovice,
– podat nabídku České republice – Vojenským lesům a statkům ČR, s. p., na výkup pozemku parc. č. st. 214 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba budovy bez čp/če – stavba občanského vybavení, a pozemku parc. č. 130/29 –
ostatní plocha o výměře 8 149 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, do vlastnictví města Studénky za cenu dle varianty č. 1,
– uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě k pozemku parc. č. 2842 – ostatní plocha o výměře 46 279 m2, v obci Velké Albrechtice,
k. ú. Velké Albrechtice, mezi obcí Velké Albrechtice, jako budoucím prodávajícím, a městem Studénka, jako budoucím kupujícím,
– uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru dle zásad pro vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města Studénky
č. 1/2010 s žadatelem p. Pokusiňským ve výši 50.000 Kč,
– v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět částečně žádosti
o prominutí dluhu pí Tóthové, a to poplatku z prodlení specifikovaného v článku I odst. 2) dohody o prominutí dluhu, která tvoří
přílohu č. 2 předloženého materiálu, za podmínky úhrady dluhu ve výši 27.413 Kč specifikovaného v článku I odst. 1) dohody
o prominutí dluhu,
– poskytnout za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky měsíční odměny ve výši schválené usnesením
ZMS č. 27/02/14 ze 04.12.2014,
Zastupitelstvo uložilo RMS:
Radě města Studénky, aby právní stanovisko ve věci „zda bývalé vedení města (2010–2014) uvedlo členy Zastupitelstva města
Studénky (2010–2014) v omyl informacemi, které jim jako jediné poskytlo na semináři Zastupitelstva města Studénky k problematice
slučování činností společnosti SAS, s. r. o., a organizace MěKS Studénka, p. o., v době před hlasováním o zřizovací listině
SAK Studénka, příspěvková organizace“ (šlo zejména o informace: ke dni sloučení budou veškeré závazky a pohledávky společnosti
SAS, s. r. o., vyrovnány, vyjma smluvních vztahů se společnostmi Zásobování teplem Vsetín, a. s., a Plzeňský Prazdroj, a. s.; dále pak
kontokorent bude zrušen ke dni sloučení a dále v červenci až srpnu bude provedeno vyúčtování a veřejnosprávní kontrola
u společnosti SAS, s. r. o., ze strany městského úřadu) vypracovala Advokátní kancelář JUDr. P. Holub a dle tohoto právního
stanoviska rozhodnout, jak ve věci dále konat.
Zastupitelstvo schválilo:
– změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2016/1.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky.
Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.
Lubomír Šobich
starosta
6
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE STUDÉNCE
Dlouhodobým záměrem města Studénky je zvyšovat bezpečnost chodců, která bude
posílena rekonstrukcí stávajících chodníků. Město chce pro tento účel využít finance
z Integrovaného regionálního operačního programu, který poskytuje až 90% dotaci na
rekonstrukci chodníků. V současné době jsou připravovány podklady pro podání
žádosti o dotaci. Je zpracovávána projektová dokumentace a požadovaný audit
bezpečnosti. Nezbytnou podmínkou bylo také provedení sčítání dopravy, které se
uskutečnilo na ulici Poštovní a Bezručově. Rekonstrukcí projde část chodníků na ulici
2. května, Nádražní, Bezručově, Poštovní a Butovické.
V souvislosti s tím bude posílena bezpečnost chodců úpravou některých přechodů na
ulici Poštovní. Stavební práce budou provedeny v rozsahu cca 5 mil. Kč, rekonstrukce
se bude týkat chodníků v celkové délce více než 2,5 km. V případě obdržení dotace
bude možné začít akci realizovat v závěru roku 2016 a dokončit ji v roce 2017.
Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku
CYKLOSTEZKA STUDÉNKA – NOVÁ HORKA
Město Studénka pokračuje v podpoře rozvoje cyklodopravy na svém území.
V současné době je zájem směřován na dobudování cyklostezky do Nové
Horky. V minulých letech byla dokončena cyklostezka k nádraží
k bíloveckému nástupišti a část cyklostezky k Matiční ulici. Trasa do Nové
Horky však stále čeká na realizaci. S vyhlášením výzvy v dotačním programu
IROP jsme zahájili práce na revizi projektové dokumentace a přípravu
zpracování žádosti o dotaci. Podle stávajícího záměru bude cyklostezka řešena
částečně výstavbou nového tělesa, částečně bude využívat stávající
komunikace.
Hlavní stavební práce jsou plánovány v trase souběžné se silnicí č. II/464. Na
místních a účelových komunikacích (ul. Matiční, Nová Horka u autobusové
zastávky) bude provedeno liniové značení, které upozorní motoristy na
přítomnost cyklistů. Realizace projektu je naplánována na konec roku 2016 a rok 2017, vše však bude záležet na získání dotace
z programu IROP, která by mohla pokrýt až 90 % nákladů na realizaci. Cyklostezka významným způsobem podpoří bezpečnost
cyklodopravy ve městě, umožní propojení místní části Nová Horka s nádražím a centrem města.
Petr Odchodnický
místostarosta
OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM
Vážení občané,
dle informace Moravskoslezského kraje došlo v letošním roce k velkému nárůstu
počtu případů otrav oxidem uhelnatým (kysličník uhelnatý, CO). Apelujeme tímto
na Vás, abyste se zamysleli nad riziky spojenými se zanedbáváním pravidelných
kontrol spotřebičů, revizí komínů, neodbornou opravou spotřebičů a zateplováním
budov. Snížit nebezpečí otravy můžete také nákupem a instalací účinných detektorů
úniku CO, které jsou k dostání již v řádu několika set korun. Včasná a účinná
prevence je nejspolehlivějším nástrojem řešení rizik.
Informace o působení nebezpečného plynu a prevence
Oxid uhelnatý a další nebezpečné plyny v domácnosti
Každý den používáme v domácnostech k vaření, ohřevu vody nebo topení nebezpečné plyny. Tyto plyny mohou při špatné údržbě
nebo technické závadě spotřebiče ohrozit náš život. Instalací detektorů plynů, prováděním pravidelných kontrol a revizí spotřebičů,
včetně rozvodů, můžeme eliminovat riziko vyplývající z jejich používání na minimum.
Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý CO je silně jedovatý plyn bez zabarvení a zápachu. Člověk jej nedokáže při kontaktu nikterak rozpoznat, což je jeho
největší zrádnost. Kvůli těmto vlastnostem je přezdívaný jako tichý zabiják. Nejčastěji může vzniknout při závadě na spalovacím
zařízení (plynová karma, kotel nebo benzinové motory a jimi poháněné přístroje). Nejčastější příčinou je nedokonalé spalování při
7
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
špatném přístupu vzduchu (nízká hladina kyslíku v uzavřeném prostoru nebo ucpání otvoru pro přisávání kyslíku do přístroje).
Oxid uhelnatý je velmi nebezpečný nejen kvůli své vysoké toxicitě, ale také proto, že jen pomocí vhodného vybavení určeného k jeho
detekci (detektoru/měřícího zařízení oxidu uhelnatého) můžeme jednoznačně posoudit, zdali nejsme pod jeho vlivem.
Kdo je v ohrožení před oxidem uhelnatým?
Každá osoba, která žije v prostředí s potenciální hrozbou intoxikace oxidem uhelnatým, je vystavena jeho vlivu. Nicméně účinky
oxidu uhelnatého ve stejné koncentraci mohou na dva lidi (jejich organismus) působit rozdílně.
Skupiny s největším rizikem jsou
– novorozenci, kojenci a děti,
– těhotné ženy,
– senioři,
– lidé se srdečními vadami a respiračními chorobami,
– zvířata.
Příznaky otravy oxidem uhelnatým
Největší zrádností oxidu uhelnatého je jeho
nemožnost jakkoliv jej ucítit nebo vidět. První
příznaky lehké otravy jsou podobné obyčejné
chřipce.
Příznaky lehké otravy – bolest hlavy, únava
a nevolnost, závratě
Příznaky těžké otravy – zvracení, ztráta
koordinace, ztráta vědomí, smrt
Jak se vyhnout otravě oxidem uhelnatým
Pro zajištění maximálního bezpečí a minimalizace
vzniku oxidu uhelnatého je dobré zajistit několik
kroků a ty striktně dodržovat:
– při instalaci spotřebiče s možností vzniku CO
vždy využít odborníka nebo firmu a dodržet
všechny parametry uvedené výrobcem,
– pravidelně provádět předepsaný a kvalifikovaný
servis a revize, zejména u plynových spotřebičů v domácnosti,
– neprovozovat přenosná spalovací zařízení v uzavřené místnosti, a to ani při otevřených oknech,
– v rizikových místech vždy instalovat a udržovat hlásič oxidu uhelnatého,
– nepoužívat kempingové vařiče v uzavřených prostorách, pokud to není výslovně uvedeno v manuálu k vařiči,
– nespalovat tuhá paliva v místnosti u zařízení, která k tomu nejsou určena,
– vyvarovat se používání kamen na tekutá paliva v místnostech určených ke spaní,
– nepřikrývat otvory určené k přisávání vzduchu do místnosti nebo do spalovacího zařízení,
– při výměně oken za nová lépe těsnící se ujistit, že do místnosti je dostatečný přísun kyslíku,
– při použití odsavače par se ujistěte, že existuje i cesta, kudy může kyslík zpět do místnosti.
Co dělat při zasažení oxidem uhelnatým
Pokud dojde k nadýchání oxidu uhelnatého nebo naleznete takto zasaženou osobu:
– okamžitě ji dostaňte ze zamořeného prostoru na čerstvý vzduch,
– zajistěte dostatečnou informovanost okolí, aby nedošlo k dalšímu zasažení osob,
– nikdy se nevracejte zpět do zasaženého prostoru,
– pokud nelze zajistit zdroj oxidu uhelnatého, požádejte o pomoc hasiče.
Zdroje oxidu uhelnatého
Obecně se dá říci, že jimi jsou všechna zařízení spalující jakékoliv palivo. Nejčastěji sem patří:
– karmy,
– plynové kotle,
– kotle na dřevo, uhlí nebo topný olej,
– krby, krbová nebo kachlová kamna,
– plynové ohřívače a přímotopy,
– plynové trouby a sporáky,
– zařízení poháněné motorem, jako jsou přenosné generátory, automobily,
– zařízení provozována v domácnostech a jiných uzavřených prostorách.
Výše uvedená zařízení mohou být zdrojem oxidu uhelnatého za následujících podmínek:
– v případě, že byla nesprávně instalovaná, došlo k jejich poškození,
– odtah kouřovodů nebo vedení spalinových cest je poškozené, zanesené nebo jiným způsobem blokované,
– do objektu není zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu.
8
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Zdrojem CO mohou být také auta v garáži s nastartovaným motorem nebo grily používané v uzavřených prostorách.
Často dochází také k tomu, že se oxid uhelnatý vyskytne v důsledku zpětného tahu či změn atmosférického tlaku.
Další ohrožující plyny
Metan je hlavní složkou zemního plynu, je hořlavý a výbušný.
Propan-butan je hořlavý a výbušný.
Detektory
Detektory signalizují přítomnost nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy
ještě není přímo ohrožen váš život.
Výhody detektorů:
pořizovací cena není vysoká v porovnání s uchráněným majetkem a životy,
– nízké náklady na provoz, malé rozměry a hmotnost,
– dlouhá životnost a poskytovaná záruka,
– jednoduchý způsob instalace a manipulace,
– zvukový i vizuální alarm,
– možnost umístění do všech obytných prostor (vlhko, teplo).
Umístění detektorů
Detektor metanu (zemního plynu) se umisťuje cca 30 cm pod stropem na stěnu, protože metan je lehčí než vzduch a stoupá ke stropu.
Detektor propan-butanu se umisťuje cca 10 cm nad podlahou, protože propan-butan je těžší než vzduch a šíří se při zemi.
Detektor oxidu uhelnatého se umisťuje cca 15 cm pod stropem nebo do výše očí a současně do blízkosti karem a kotlů, protože oxid
uhelnatý je mírně lehčí než vzduch a stoupá ke stropu. Pokud máte jakýkoli spotřebič používající plyn nebo uskladněné plynové lahve,
je vhodné do stejné místnosti umístit i detektor hořlavých plynů.
Zdroj: HZS MSK, CZKOM
Další informace: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
ZE ŠKOL
VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKA ZŠ TGM V KRAJSKÉM FINÁLE
Dne 25. ledna 2016 proběhlo v Ostravě krajské kolo soutěže v jazyce ruském. Naši
školu v kategorii základních škol reprezentoval žák 9. třídy Vojtěch Štěpán, který
získal 34 bodů z 38 možných a obsadil celkově 1. místo z devatenácti soutěžících.
Nejlépe ze všech byl porotou hodnocen v konverzaci a řešení jazykových situací.
Zároveň bylo Vojtovi vyjádřeno uznání poroty za ústní projev.
Soutěž v ruském jazyce měla tento obsah:
1. poslech s porozuměním (splnění úkolu na základě slyšeného textu),
2. konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma (rodina, kamarádi, škola,
třída, volný čas, zájmy, bydliště),
3. řešení jazykových situací (schopnost adekvátně reagovat na dané otázky),
4. u konverzace a řešení jazykových situací byla hodnocena pohotovost
a kreativita, bohatost slovní zásoby, adekvátnost reakcí.
Přejeme Vojtovi hodně štěstí v přijímacím řízení na střední školu a věříme, že se na své vysněné škole bude nadále věnovat ruskému
jazyku a stavět na základech, které doposud získal.
Mgr. Zdeňka Hradská
učitelka ruského jazyka ZŠ TGM
9
ZE ŠKOL
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT B.E.S.T.T.
Dne 27.01.2016 proběhlo 2. zasedání Žákovského parlamentu B.E.S.T.T. Tentokrát jsme se sešli
v prostorách ZŠ Sjednocení, a zahájili tak novou tradici, kdy se budeme scházet na půdě
jednotlivých škol ve Studénce. Jednání se zaměřilo především na doladění podrobností před
největší akcí, která nás čeká 1. dubna – celoměstské kolo Miss/Missák 2016. Největší změnou bude
jiné publikum – finalistům budou tentokrát fandit jejich spolužáci, protože tato akce se bude konat
v dopoledních hodinách a bude určena pro třídy 1. stupně základních škol.
V závěru jsme se ještě domluvili na společném florbalovém turnaji smíšených družstev, který se
bude konat v dubnovém termínu. Další zasedání Žákovského parlamentu proběhne 6. dubna
v ZŠ TGM, mluvčím budou žáci této školy, zapisovatelem ZŠ Sjednocení.
Ivona Musílková, Andrea Hanzelková
8. třída ZŠ TGM
I LETOS ANGLIČTINA TROŠKU JINAK
I v tomto školním roce zamířil showman Schelie Nielsen se svou
anglickou show do ZŠ T. G. Masaryka ve Studénce. Jeho programu se
zúčastnili na konci února všichni žáci školy.
Děti z 1., 2. a 3. třídy zhlédly představení The Cooking Show, při kterém
se Scheliem „pekly“ koláč, a tak se naučily spoustu nových slovíček
s krásnou výslovností.
Žáci 4., 5. a 6. třídy zhlédli pohádku Lenka a čajová čarodějnice se
spoustou kouzel, triků, převleků, ale především opět zněla krásná
angličtina v podání rodilého mluvčího.
Nejstarší žáci ze 7., 8. a 9. třídy zhlédli poučnou, ale i tak velmi zábavnou
Australskou show 2, při které se dozvěděli spoustu zajímavostí a nových poznatků o Austrálii v neopakovatelném podání rodilého
Australana.
Závěrem mu žáci 8. třídy položili několik otázek, které si připravili v angličtině. Vyzkoušeli si, co to znamená vést anglický rozhovor,
sledovat a zapisovat si odpovědi v podání rodilého mluvčího. Rozhovor si všichni přečteme v následujícím vydání školního časopisu.
Z pozitivních ohlasů žáků napříč ročníky víme, že žáci byli z Schelieho nadšení a že takovéto akce rozhodně posilují jejich motivaci
a chuť učit se cizí jazyky.
Mgr. Martina Štěpánová
KONZULTAČNÍ DEN TROCHU JINAK
koncepce výuky přispívá k rozvíjení matematického myšlení,
intelektuálních a komunikačních schopností a dovedností,
tvořivosti, ba dokonce sociálního chování žáků. Může rozvíjet
jejich schopnosti zkoumat danou situaci, hledat vhodná řešení
problémů, dopomoci k získání zkušeností s organizací jevů, se
zpracováním dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky,
geometrie i kombinatoriky. Většinu z těchto schopností
můžeme rozvíjet pomocí různých prostředí, v nichž hraje
žákova životní zkušenost klíčovou roli. Úlohy vybízejí
k experimentování a k objevování. Náměty jednotlivých
prostředí jsou většinou pro žáky lákavé.
Byl čtvrtek 10. března 2016 a po patnácté hodině se začaly
trousit skupinky rodičů hlavním vchodem do budovy ZŠ TGM
ve Studénce. V rámci konzultačního dne byly pro rodiče 1. až 3.
ročníku připraveny ukázkové hodiny výuky matematiky podle
prof. Milana Hejného, kterou na naší škole vyučujeme. Nová
10
Tentokrát se do role žáků vžili jejich rodiče, a mohli tak hlouběji
proniknout do tajů „Hejného“ matematiky. Průvodci
a pomocníky jim byly při řešení různých úkolů jejich děti.
Autobus, krokování, krychlové stavby, pavučiny a hadi,
součtové trojúhelníky, parkety, děda Lesoň, to jsou jen některá
prostředí, která pro rodiče již nejsou neznámou. Ze zpětných
vazeb vyplynulo, že rodiče ocenili nápad pro uspořádání
ukázkové hodiny výuky matematiky a mohli si vše vyzkoušet
ZE ŠKOL
na vlastní kůži.
V rámci konzultačního dne nezahálely ani ostatní třídy.
Po lednovém lyžařském výcviku na Soláni si žáci 4. a 7. ročníku
připravili ve svých třídách prezentaci pro své rodiče. Žáci ve
spolupráci se svými učiteli strávili nad přípravou hodně času
a výsledkem byla ukázka fotek, videí, přehlídka složených
básniček, informací o pobytu, lyžování, ale i o nebezpečí hor či
připravený kvíz pro rodiče. Škoda jen, že si nenašlo
k prezentacím cestu více rodičů. Naši čtvrťáci se již teď těší na
lyžařský výcvik, který je bude opět čekat za tři roky. Sedmákům
se výcvik také líbil a všechny své zážitky zdokumentovali
v kronice lyžařských výcviků.
Mgr. Milan Stiller
ředitel školy
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2016
Jarní prázdniny se blížily ke konci a naše třída 7. A společně
s šesťáky a vybranými žáky z osmého ročníku se začala
připravovat na týden do Malenovic. V neděli v 9 hodin jsme
nasedli do autobusu a rodiče se s námi loučili s úsměvy na
tvářích. Přijeli jsme na místo s velkým nadšením. Po
úspěšném zdolání zledovatělé cesty do prudkého kopce jsme
odložili svá zavazadla a šli na oběd. Po dobrém jídle se naši
učitelé rozhodli, že se podívají, jak to s tím naším lyžováním
vlastně je. Většina z nás jela na lyžák s tím, že nikdy nestála na
lyžích. Po hromadě pádů nás rozdělili do tří skupin podle
dovedností – na bílé, zelené a červené. Osmačky vyfasovaly
modré dresy. Ubytovali nás do pokojů a večer jsme se sešli
v jídelně a spolu si zahráli pár her. Večerka byla o půl desáté,
únavou všichni spali jak zabití.
V pondělí ráno jsme vstali a připravili se na nový den. Za celé dopoledne lyžování se někteří z nás dokázali probojovat k lepšímu
družstvu, červených už zůstalo méně. Dolyžovali jsme a byl oběd, který nám moc chutnal. Vařili pro nás dobře. Po odpoledním
lyžování následoval večerní program, který si připravily osmačky. Úterý probíhalo skoro stejně jako pondělí až na to, že přijel syn
paní učitelky Dreslerové, známý závodník v rallye, který nám večer povídal právě o tomto sportu.
Ve středu jsme se podívali z okna a viděli jsme vločky padající na zem. A protože nás čekal odpočinkový den, celé dopoledne jsme
strávili hraním společenských her. Po odpoledním klidu jsme šli ven projevit své umělecké dovednosti stavěním staveb ze sněhu.
Učitelé nás vyfotili u našich výtvorů a šli jsme na večeři. Potom nám ukázali fotky z předchozích dnů a naše pokroky natočené na
kameře. Následovala diskotéka. Dotancovali jsme a šli jsme spát.
Ve čtvrtek se nám dobře lyžovalo v nově napadaném sněhu. Večer se všichni oblékli do masek a byl maškarák, který jsme si zpestřili
tancem macarenou v maskách. A opět jsme chtěli diskotéku.
V pátek proběhl obří slalom, v němž soutěžila všechna družstva. Po chutném obědě a odpoledním klidu jsme měli volné jízdy. Všichni
jsme si je moc užili. Večer bylo vyhlášení vítězů v různých soutěžích. A poslední diskotéka byla tu, a tak jsme si společně zatančili
a užívali si večera.
V sobotu jsme se všichni sbalili a připravovali se pomalu k odjezdu, museli jsme vyklidit pokoje a dát všechno do pořádku. Potom už
jsme jenom čekali na autobus zpět do Studénky. Před školou jsme se uvítali s rodiči, rozloučili jsme se s kamarády a každý šel domů.
Lyžák se nám líbil a myslíme si, že na něj budou všichni vzpomínat v dobrém.
Terka Vyvialová a Bára Červenková, 7. A
11
ZE ŠKOL
DISKOTÉKA S KRTEČKEM
Prvňáčci ZŠ TGM se celý rok ve svých týdenních plánech
setkávají s různými postavičkami z večerníčků. A přestože
deváťáci už je nesledují, vzpomněli si i oni na svého oblíbeného
kamaráda z dětství – KRTEČKA. A proto se další akce, kterou si
pro své svěřence v rámci patronátu mezi 1. a 9. třídou připravili,
nesla v duchu pohádky Jak krtek ke kalhotkám přišel. V pondělí
29. února jsme se všichni sešli v naší školní tělocvičně a po úvodu,
kdy jsme si zařádili v rytmu taneční hudby, museli prvňáčci plnit
úkoly stejné jako krtek. Vytrhali kytičkám lnu plevel, vybírali mu
kamení, pořádně je zalili (i podlahu v tělocvičně), hledali zvířátka,
která pomáhala i krtkovi, spojovali písmenka do slov a vět. Za
každý splněný úkol dostali jeden díl krtkových kalhotek, na
jejichž rubu byla písmenka, která je nakonec dovedla ke dvěma
velikánským krtkům, které deváťáci schovali ve své šatně.
S pořádným bojovým pokřikem je přinesli do tělocvičny a nalepili jim i kalhotky. A protože by byla škoda tyto krtky, kteří byli větší
než mnozí prvňáčci, vyhodit, pověsili jsme je do 1. třídy, kde můžou „dohlížet“ na své objevitele, jak se pilně učí. Před závěrečnou
„židličkovou“ soutěží dostal každý prvňáček, jako vzpomínku na tuto akci, od svého patrona ještě malého krtečka, kterého jim žáci
9. třídy vlastnoručně vyrobili.
Mgr. Marcela Svatošová
DĚTI Z MŠ CHODÍ BRUSLIT
„Kam mě brusle povezete?
Nepojedu, kam vy chcete.
Když jsem jednou na ledu,
kam chci já, tam pojedu!“
Jistě nám dáte za pravdu, že začátky na bruslích jsou vždycky těžké.
Ovšem pod odborným vedením obětavých a fundovaných lektorů se
nakonec s ledem a bruslemi skamarádí každý kluk i holka. Ledová
plocha na zimním stadionu ve Studénce zve každou středu naše
předškoláky na „oťukávačku“ – seznamování se (pro některé děti)
s novým sportem. Od září 2015 jsme už všichni na ledě jako doma.
Móóóc děkujeme všem vedoucím, trenérům za trpělivost
a kamarádský přístup ke všem – kdopak ví? Možná i budoucím hokejovým nadějím!
Magda Hošková
za spokojené děti MŠ Komenského
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ STUDÉNKA NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
V souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), stanovuji místo, termín a dobu pro podání žádostí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Studénka ve školním roce 2016/2017 takto:
– středa 27.04.2016 od 13:00 do 17:00 hod.v sídle Mateřské školy Studénka, Komenského 700,
– čtvrtek 28.04.2016 od 13:00 do 17:00 hod.na odloučeném pracovišti Poštovní 659.
Další informace:
Tiskopisy žádosti o přijetí si mohou rodiče vyzvednout od 10.02.2016 kdykoli v době provozu na těchto místech:
MŠ Studénka
Doba provozu
Kontaktní telefon
Předpokládaný počet volných míst pro školní rok
2016/2017
Komenského 700
6:00–16:00
552 303 707
1
Budovatelská 580
6:00–16:00
552 302 758
17
Butovická 106
6:00–16:00
552 302 759
8
Nová Horka 50
6:30–15:45
552 302 760
5
Poštovní 659
6:00–16:00
552 302 757
54
R. Tomáška 491
6:30–16:00
552 302 756
11
12
ZE ŠKOL
Žádosti jsou k dispozici také v Informačním centru na
městském úřadě ve Studénce a ke stažení na stránkách
www.msstudenka.m-zone.cz. K zápisu se zákonní zástupci
dětí dostaví s již vyplněnou žádostí ve výše uvedené době
s rodným listem dítěte a občanským průkazem.
Den či hodina podání žádosti není rozhodující, o přijetí nebo
nepřijetí bude rozhodováno v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb., správním řádem, a to podle kritérií stanovených vnitřním
předpisem MŠ Studénka VP 1/2015:
1.
Přijaty mohou být pouze děti, které:
1.1
splňují podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (doklad o povinném očkování dítěte,
imunitě proti nákaze nebo neočkování pro trvalou kontraindikaci),
1.2
dosáhnou nejméně tří let věku ve školním roce 2016/2017, tj. od 01.09.2016 do 31.08.2017.
2.
Přednostně bude přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
3.
Zvýhodněno při přijetí bude dítě s trvalým pobytem nebo pobytem zákonného zástupce na území města Studénky. Toto
zvýhodnění se vztahuje taktéž na děti občanů z EU a cizince z třetích zemí, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů a místo pobytu
mají hlášeno na území města Studénky.
4.
Zvýhodněno může být dítě, u něhož ředitelka přihlédne k sociální situaci či sociální potřebnosti dítěte, s ohledem na zásadu
součinnosti mezi správními orgány, po posouzení orgánem sociálně právní ochrany dítěte.
5.
Zvýhodněno bude dítě věkově starší (datum narození dítěte).
6.
Zvýhodněno bude při přijetí dítě přihlášené k celodenní docházce.
7.
Zvýhodněno na daném pracovišti bude při přijetí dítě, jehož starší sourozenec se v MŠ již vzdělává.
Přesné počty volných míst na jednotlivých pracovištích pro školní rok 2016/2017 budou zveřejněny v první den konání zápisu,
tzn. 27.04.2016.
Na děti, které jsou již do MŠ Studénka přijaty, se tento zápis nevztahuje.
Žádosti přijaté po termínu zápisu nebudou při rozhodování v rámci správního řízení k vyhlášenému zápisu posuzovány.
Mgr. Pavla Honová
ředitelka MŠ
SPORT A KULTURA
TANČÍRNA SPECIÁL
V tomto roce si připomeneme 75 let od tragické smrti největšího českého písničkáře,
skladatele, herce a vlastence Karla Hašlera. Dne 22.12.1941 skonal v koncentračním
táboře Mauthausen na následky zranění, které mu byly způsobeny při mučení a nelidském
zacházení. Kdo by neznal dnes již zlidovělé šlágry jako Po starých zámeckých schodech,
Pětatřicátníci, Bílý kvíteček, Muziky, muziky, Vltavo, vltavo či tu nejslavnější „hašlerku”
Tu naši písničku českou.
Tyto písničky se mnohým z nás vryly do srdcí právě pro svou jednoduchost, krásnou
a mnohdy i nostalgickou melodii, ale taky i proto, že se vždy zpívaly v těch nejpohnutějších
dobách naší historie, a jsou tak s ní navždy spojené. Zpívaly se, aby povzbudily a dodaly
sebevědomí.
Památce Karla Hašlera bude věnováno „speciální vydání” tančírny pod názvem
Pozdravujte mi nastokrát. V komponovaném večeru si připomeneme ty nejdůležitější
okamžiky v jeho životě, včetně těch nejosudovějších, které měly vliv na jeho skladatelskou
i ostatní uměleckou činnost, a v podání velkého swingového Evergreen bandu zazní ty
nejznámější „hašlerky”, které si budete moci všichni společně zazpívat. V pořadu
rovněž vystoupí mažoretky ze Studénky. Ve druhé části večera Vás pak Evergreen band
vyzve k tanci nejen ve víru polky, valčíku či tanga, ale i blues, rokenrolu, twistu a řady
dalších, včetně těch nejmodernějších rytmů.
Všichni jste srdečně zváni do Dělnického domu dne 08.04.2016 v 18:00 hodin. Vstupné je 120 Kč.
Pavel Hanzelka
13
SPORT A KULTURA
„MONOLOGY VAGÍNY“
„Světové divadelní představení“ bude hostit Dělnický dům.
Tentokráte se můžete těšit na hru napsanou na motivy
světoznámé knihy Eve Ensler „Monology vagíny“, které
pro zdejší prkna, co znamenají svět, zrežírovala Irena
Žantovská a přeložila Dáša Bláhová. Inscenaci ztvární
Intimní Divadlo Dáši Bláhové, v hlavních rolích se představí
Dáša Bláhová, Jitka Asterová a Michaela Sajlerová. Tuto
okouzlující, zábavnou a místy nesnesitelně dojemnou hru
budete moci zhlédnout v pátek 22.04.2016 od 17:00.
Inscenace očima režisérky:
„Monology, které diváci uslyší, jsou zhutněnými, víceméně
doslovně ze života opsanými soukromými dějinami žen.
Různých žen typově, sociálně, povahově, žen s různými
osudy a s různou schopností osudu čelit. Některé z příběhů
jsou na první pohled banální, jiné tančí na vratkém laně nad
propastí citového kýče. Jiné zase přicházejí jakoby z onoho
světa násilí, brutality, sprostoty, bezcitnosti, světa, kde lidský
život obecně má pramalou cenu, ale ženský život skoro žádnou. Oba póly patří k sobě jako noc a den, setkávají se v nekonečné
a bezedné vagíně vesmíru jako útočišti, poslední vidině naděje pro tonoucí a bludné.
A přitom to není feministický nářek, ani intelektuální cvičení pro pátý semestr katedry komunikace. Být militantní feministkou
znamená mít svého nepřítele, maskulinního netvora, proti němuž je třeba bojovat. Ale podle mně je to boj bez smyslu, protože je to boj
s nedílnou polovinou ženy. A žena to ví. Ví to její vagína.
Snažila jsem se toto publicistické drama inscenovat pravdivě. O víc si text sám ani neříká. A má-li být zpovídání z osudů pravdivé, není
jen dramatické, truchlivé, bezvýchodné, ač zvenčí to mnohdy tak vypadá, ale je i groteskní, plné paradoxů, přirozeně hledající
odlehčení v humoru, jakkoli černém, protože bez něj by té pravdy bylo půl. A nadto by byla jaksi k nepřežití.“
Cena vstupného je 180 Kč. Vstupenky budou v předprodeji od 01.03.2016, a to na obvyklých předprodejních místech nebo
prostřednictvím webových stránek www.sak-studenka.cz a systému odbav.to.
A ač to dle názvu nevypadá, z vlastní zkušenosti mohu říci, že tato inscenace není učena pouze ženám. Takže klidně vezměte svou
drahou polovičku s sebou. Pokud něco stojí za zhlédnutí, tak je to právě tato inscenace.
Nikola Horňáková
koordinační, projektový a programový pracovník
STUDÉNKU OVLÁDNE HISTORIE I ROMANTIKA
V letošním roce se uskuteční v celé republice oslavy 700. výročí
narození našeho nejznámějšího panovníka a Otce vlasti Karla
IV. Výročí narození Karla IV. bylo zařazeno mezi světová výročí
UNESCO, a protože se týká celé naší země, tak si význam tohoto
panovníka, myslitele, stavitele, cestovatele a vizionáře
připomeneme i ve Studénce.
V pátek 13. května se vrátíme zpět do historie, do dob největší
slávy Karla IV.
Dopoledne bude patřit interaktivnímu programu se žáky z místních
mateřských a základních škol, odpolední a večerní program pak
široké veřejnosti.
Již nyní Vám můžeme prozradit, že se můžete těšit na originální atmosféru, kterou dotvoří dobové kostýmy, historické postavy,
kejklíři, hrnčíř, lukostřelec, královské ceremonie s průvodem, chybět nebudou koně, sokolníci, ale také hudba a umění. Prostě vše, co
neodmyslitelně patří ke králi národů, Karlu IV. Vše se bude odehrávat v romantických zákoutích studéneckého zámku a nebojte se, za
zdejšími zdmi se ženy zdržovati mohou.
Těšíme se na Vás.
Nikola Horňáková
koordinační, projektový a programový pracovník
14
SPORT A KULTURA
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ PRO DĚTI A JEJICH
RODIČE ANEB ODPOLEDNE S ANDERSENEM
Městská knihovna připravila na 01.04.2016 pro děti a jejich rodiče zábavné odpoledne nejen s knihou.
Vstup zdarma.
Program:
14:30–16:00 – pracovní dílna Studia bez kliky, kde si mohou děti vytisknout obrázek na opravdovém
knihtisku
14:30–16:00 – představení knižních novinek pro děti
16:00–17:00 –setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem, kde je NUTNÁ REZERVACE MÍSTA
výstava prací dětí studéneckých škol
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
OBEZITA – EPIDEMIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ
V této přednášce, která se koná v úterý 19.04.2016 v 17:00 hod. v knihovně na sídlišti, se posluchači dozví
řadu informací o obezitě, jejích druzích, vlivu obezity na lidské zdraví a o její spojitosti s civilizačními
nemocemi a taky o těch opravdu nejúčinnějších možnostech redukce váhy.
Budou shrnuty poznatky o dělené stravě a jejím významu v léčbě obezity. Přednáší MUDr. Pavel Hanzelka.
Vstupné je 30 Kč.
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
IMUNITNÍ SYSTÉM A ZÁŘENÍ KOLEM NÁS
Slovo „geopatogenní“ je složeno ze dvou řeckých slov, kde „geo“ znamená „Země“ a „pathos“
znamená „utrpení“ nebo „nemoc“. Volně přeloženo je „geopatogenní“ utrpení nebo nemoc, které
pochází ze Země. Nejstarší známé zmínky o geopatogenních zónách pochází z Číny a jsou staré více
než 4 000 let. Naši předkové o těchto zónách věděli a uměli jejich negativní působení co nejvíce
omezit (slamníky, dubové lavice, stoly a postele, častý pobyt venku a téměř žádné elektrospotřebiče).
Ale co dnes? Musíme si uvědomit, jak se za asi posledních padesát let změnilo prostředí kolem nás.
Stačí se jenom podívat na kopce a střechy v našem okolí. Kolik se tam objevilo různých vysílačů
a antén. A jak se změnily naše domácnosti a pracoviště. A to vše do našeho prostředí přidalo jednu
velmi negativní věc – technické záření. Spojením geopatogenních zón a technického záření vzniká
tzv. biorezonanční pole, které působí na každou buňku našeho organismu. Zatím ani vědci, učenci
a lékaři neznají dlouhodobý dopad pobytu v tomto poli na naše zdraví.
Pokud máte zájem dozvědět se o této problematice více, přijďte na přednášku, která se koná v pondělí
25.04.2016 v 17:30 v knihovně na sídlišti. Přednáší Ing. Pavel Kavřík. Vstup je zdarma.
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
DUBNOVÁ SENIOR KAVÁRNA
Ve středu 27.04.2016 v 9:30 proběhne v baru na zimním stadionu přednáška Stáří v průběhu věků aneb Všechno už tu jednou
bylo... Obsahem přednášky bude stáří v antice, stáří ve středověku, obraz stáří v umění. Vstupné je 40 Kč.
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
15
SPORT A KULTURA
CESTOVATELSKÉ ZÁŽITKY CESTOVALETE A MUZIKANTA
JIŘÍHO ERLEBACHA
„Povídat budu o tom nejkrásnějším a nejzajímavějším z mého už dvacetiletého
cestování po světě. Nejvíce budu vyprávět o Antarktidě, kterou jsem navštívil již
12krát a která mi opravdu učarovala. Jsem houslista, zpěvák a entertainer, který se
svou hudební show na zaoceánských lodích už 4krát obeplul celý svět.
V populární soutěži ‚Německo hledá talent' jsem se dostal až do semifinále. Jsem
především multižánrovým houslistou, který zahraje od klasiky, swingu až po
irskou či country hudbu,“ říká Jiří Erlebach.
Přednáška se koná v úterý 26.04.2016 v 17:30 v knihovně na sídlišti. Vstupné je
60/40 Kč.
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
CO VÍME A NEVÍME O KARLU IV.
V květnu uplyne 700 let od narození Karla IV., nazývaného Otec vlasti. Jeho přínos pro Čechy i Evropu
je nezpochybnitelný. Existuje ale něco, co se mu v životě nepovedlo? Měl také nějaké zápory? Nejen nad
tím se zamyslíme v přednášce pod názvem Co víme a nevíme o Karlu IV., která proběhne v knihovně na
sídlišti v pondělí 02.05.2016 v 17:30. Přednáší Mgr. Dagmar Válková, vstup je zdarma.
– 02.05.2016 přednáška Mgr. Dagmar Válkové „Co víme a nevíme o Karlu IV.“
– tematická výstava dětí z MŠ a žáků a dětí keramického kroužku ze ZŠ Sjednocení
– výstava zajímavostí o Karlu IV.
– výstava knih o životě a vládě Karla IV.
Výstavy si můžete prohlédnout během května v knihovně na sídlišti v hodinách určených veřejnosti.
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
VYŠŠÍ JÁ ANEB SÁM SOBĚ RÁDCEM POMOCÍ VLASTNÍ
ENERGETICKÉ KRESBY
Pro velký zájem se přednáška bude opakovat v úterý 03.05.2016 v 17:00 v knihovně na sídlišti.
Přednáší Mgr. Gabriela Onderková.
Na přednášce se dozvíte o energetické podstatě člověka, o duši a egu, o vyšším já. V praktické části se
spojíte se svým „vyšším já“ pomocí vlastní kresby.
Přineste si s sebou červenou, oranžovou, kanárkově žlutou, světle zelenou, růžovou, bledě modrou,
tmavě modrou a fialovou pastelku, 4 ks výkresu formátu A4, blok na zápisky a pero, zvědavost a touhu
dovědět se něco nového.
Vstupné je 60/40 Kč. Kapacita míst je omezena. NUTNÁ REZERVACE MÍSTA osobně v knihovně,
mailem na [email protected] nebo tel. na 552 303 792.
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
CIVILIZAČNÍ STRAVA – NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ?
MUDr. Pavel Hanzelka bude v závěrečné přednášce informovat o tom, zda a jaká nebezpečí a rizika na nás číhají v průmyslově
vyráběných potravinách včetně neekologicky produkovaného ovoce a zeleniny. Dozvíte se o možnostech využití potravin
nezatížených chemickými látkami včetně ovoce a zeleniny a o významu takovýchto bioekologických produktů v prevenci řady
onemocnění. Přednáška se koná v knihovně na sídlišti v úterý 31.05.2016 v 17:00. Vstupné je 30 Kč.
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
16
SPORT A KULTURA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DÁLE PŘIPRAVUJE...
NOVÝ ZÉLAND OD SEVERU K JIHU
V loňském roce se nám přednáškami o Bosně a Hercegovině a o Makedonii představili dva mladí
průvodci, Dominika „Doda“ Sommerová a Martin „Komár“ Hessler.
V úterý 05.04.2016 v 17:00 nám představí v knihovně na sídlišti Nový Zéland od severu k jihu.
Vstupné je 60 Kč pro pracující a 40 Kč pro důchodce, děti a ZTP.
PŘEDNÁŠKA „DALŠÍ OPRAVNÍK NEJKŘIKLAVĚJŠÍCH BIOLOGICKÝCH
OMYLŮ”
V pondělí 11.04.2016 v 17:30 se koná v knihovně na sídlišti ve Studénce přednáška „Další
opravník nejkřiklavějších biologických omylů“. Přednášející Mgr. Pavel Netušil se nám už v
březnu představil s první částí Opravníku. Tato druhá část přednášky bude věnovaná převážně
omylům spojeným s člověkem a genetikou. Vstupné je 60/40 Kč.
PŘEDNÁŠKA „VZÁCNÉ LISTY ČECH A MORAVY“
V pondělí 18.04.2016 v 17:30 se koná v knihovně na sídlišti přednáška Vzácné listy Čech
a Moravy. Přednáší PhDr. Hana Vavříková. Vstupné je 60 Kč pro pracující, 40 Kč důchodce a ZTP.
VÝSTAVA OBRÁZKŮ „VALAŠSKO A LAŠSKO“ STANISLAVA ŠAJTARA
Butovický rodák výtvarník Stanislav Šajtar se snaží ve svých obrázcích zachytit pomíjivou krásu rodného kraje.
Výstava je k vidění v Městské knihovně Studénka od 22.04. do 10.06.2016 v hodinách určených veřejnosti.
STRES A CIVILIZAČNÍ CHOROBY
V této přednášce se dozvíme, jak stres ovlivňuje naše zdraví, seznámíme se základními druhy stresu a s přírodními antistresovými
postupy a prostředky. MUDr. Iva Macháčková seznámí posluchače s nejzávažnějšími civilizačními nemocemi a s přírodními
možnostmi a prostředky, jak se těmto nemocem „vyhnout“. Přednáška proběhne v knihovně na sídlišti v úterý 10.05.2016 v 17:00.
Vstupné je 30 Kč.
Hana Bajnarová
vedoucí knihovny
BŘEZEN V RODINNÉM CENTRU
V březnu se toho v rodinném centru dělo opravdu hodně, začátkem měsíce proběhlo
velikonoční focení, kterého se zúčastnilo přes 30 dětí. Následovala přednáška o imunitě dětí
s Lucií Tomáškovou, která představila produkty řady Just a Nahrin. Poslední akcí pro
veřejnost byl seminář o látkových plenách, na kterém se sešly budoucí maminky, které se
rozhodují, jaké pleny budou využívat pro své dítě.
Březen byl také měsíc karnevalů, a proto u nás proběhl maškarní karneval pro ty nejmenší.
Lektorka Andrejka se postarala o úžasnou výzdobu a zábavu pro děti. Maminky vystrojily
své ratolesti do úžasného kostýmu a v každé lekci proběhl maškarní rej zvlášť, odměnou byla medaile a radost dětí i rodičů.
I děti v odpoledních kroužcích nezahálí, v pohybových hrách a MINIBALETU si rychle zvykli na nové prostory tělocvičny
v MŠ Poštovní. Tímto bych chtěla poděkovat vedení MŠ Studénka a také vedoucí učitelce MŠ Poštovní za skvělou příležitost
a zapůjčení tělocvičny.
V dubnu nás čeká velká akce, a to 5. mezinárodní závody kočárků – Strollering. Závody proběhnou na náměstí Republiky 10.04.2016
v 15:00 hod. Těšit se můžete na 3 kategorie, a to maminky s kočárkem, dítě na odrážedle nebo s kočárkem a třetí kategorie bude
netradiční povoz. Závody probíhají v chůzi na 100m dráze, nikoliv v běhu, takže jsou zcela bezpečné. Cena startovného činí 50 Kč za
kočárek, hlásit se můžete na www.zavodykocarku.cz nebo na e-mailu: [email protected] Budeme se těšit, ať už dorazíte
závodit, nebo jen fandit.
Lucie Zajícová
Rodinné centrum
17
ČLÁNKY ČTENÁŘŮ
OCENĚNÍ MLADŠÍCH ŽÁKYŇ SK STUDÉNKA
Mladším žákyním SK Studénka se v loňském roce 2015 velmi
dařilo. V zimní části zvítězila v oblastních kolech Zimního
halového poháru a vybojovala si tak postup na
celorepublikové finále ZHP 2015, které se konalo v hale ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí. I na tomto turnaji si počínala děvčata
sebevědomě, a získala tak 1. místo a titul Zimní halové
mistryně ČR 2015.
Vítězná šňůra pokračovala i v jarní části sezony 1. místem
v oblastním přeboru Moravskoslezského kraje. Touto výhrou
se žákyně probojovaly na Mistrovství ČR 2015 konaném ve
středočeském Březně. Do Března jela děvčata v roli mírných
favoritek. Po 3 dnech plných sportovních výkonů opět
zvítězila a získala titul Mistryně ČR 2015.
Tyto výsledky nezůstaly nepovšimnuty, a proto byla děvčata
pozvána 08.03.2016 do Nového Jičína, kde se konalo
vyhlašování Nejúspěšnějších sportovců roku 2015. Z této akce si odnesly ocenění za úspěšný Kolektiv okresu Nový Jičín.
Děvčatům za předvedené výkony a výsledky děkujeme a k ocenění gratulujeme.
Kateřina Černá, Zdeňka Černá
MLADŠÍ ŽÁCI VYBOJOVALI NA HALOVÉM MČR
V NÁRODNÍ HÁZENÉ BRONZOVOU MEDAILI
Březen je již tradičně v národní házené měsícem, kdy končí
perná zimní příprava, ale zároveň také probíhá finále
halového Mistrovství ČR. Nejinak tomu bylo i letos. Mladší
žáci po vítězném turnaji oblastního přeboru v Troubkách
postoupili stejně jako loni do finále, které probíhalo
v nádherném sportovním stánku obce Spořice nedaleko
severočeského Chomutova. Jak se již stalo tradicí,
doprovázeli hráče i jejich věrní fanoušci a cestu na druhý
konec republiky absolvovali autobusem všichni společně.
Cesta, která čítala bezmála 450 km, proběhla bez větších
problémů a asi o půl desáté večer jsme byli na místě.
S ubytováním hráčů a fanoušků už mají trenéři bohaté
zkušenosti, a tak jsme za malou chvilku byli rozděleni na
jednotlivé pokoje. Hráči věděli, že je příští den čeká náročný
úkol – zopakovat minimálně úspěch z loňského roku, kdy
vybojovali stříbrné medaile, a tak ani moc neodmlouvali,
když je trenéři poslali ihned po rozdělení spát. V sobotu 12. března ráno mohlo vše začít. Budíček, rozcvička, nezbytné seznámení
s povrchem haly a prostředím, snídaně. Toto vše museli hráči absolvovat před prvním zápasem turnaje, ve kterém se utkali se
středočeskými Řevnicemi. Mužstvo z rodné obce tenistky Martiny Navrátilové ale nebylo jednoduchým soupeřem. Studénečtí
házenkáři jakoby si vzpomněli na své tradiční pomalé začátky na velkých turnajích. Soupeř se hned na začátku dostal do vedení, které
udržoval skoro po celou dobu zápasu. Naši hráči působili unaveným dojmem a stále se nemohli dostat do optimálních otáček. Nedařilo
se útočníkům, a ani zadní řady nepůsobily jistým dojmem. Ale povedlo se.
V závěru se mužstvo konečně chytlo a doslova vydřelo první vítězství na turnaji v poměru 6:5. V průběhu utkání se projevila stará
turnajová pravda. Hrací doba 2 x 10 min. nedává moc možností k taktizování. Každá ztráta míče potrestaná brankou se v tak krátkém
čase špatně dohání. Druhým soupeřem byl východočeský Krčín – další nevyzpytatelný soupeř. Tady ale Studénka nastoupila naplno
hned od začátku a v polovině zápasu bylo rozhodnuto. V tuto chvíli si mohli trenéři dovolit poslat na hřiště mladší generaci, která
poprvé v životě zakusila atmosféru podobných zápasů. Domácí Chomutov, který se postavil na odpor v dalším utkání, rovněž nebyl
vážnějším soupeřem a vítězství 7:3 bylo naprosto zasloužené. Tímto utkáním se turnaj posunul do své druhé poloviny, ve které už
čekali podstatně silnější soupeři. Tím prvním byl západočeský Božkov, který patřil k hlavním favoritům turnaje a jeho výsledky tomu
nasvědčovaly. Nejinak tomu bylo i v tomto utkání. Hráči Studénky poprvé na tomto turnaji tahali za pomyslný delší konec provazu,
a protože se ke kvalitám soupeře přilepila házenkářská smůla v podobě nastřelených tyček, skončil zápas vítězstvím soupeře 3:6.
Jednalo se o první porážku mladších žáků Studénky od loňského 21. března, kdy jsme rovněž na halovém přeboru ČR prohráli s PlzníÚjezdem. I přes obdrženou porážku odměnili studénečtí fanoušci mužstvo potleskem, protože viděli, že hráči bojovali, ale soupeř byl
v tuto chvíli zkrátka lepší. Čekaly ještě poslední 2 zápasy. Utkání s vítězem jihomoravské soutěže Humpolcem se v počátku také
nevyvíjelo podle představ, ale vítězství 7:4 zajišťovalo v tento okamžik minimálně bronzové medaile. Poslední utkání se Žatcem bylo
asi nejnáročnější z celého turnaje. Soupeř byl od počátku stále o jednu branku napřed. Pokud se Studénce podařilo srovnat, tak hned
z dalšího protiútoku se soupeř opět dostal do vedení. Hráči dřeli, bojovali, ale soupeř byl nakonec šťastnější. Minutu před koncem
18
ČLÁNKY ČTENÁŘŮ
vsítil vítěznou branku a tímto si zajistil stříbrné medaile. Studénka
skončila třetí. Zklamání hráčů z výsledku určitě nebylo na místě,
což potvrdilo i studénecké publikum, které jako po každém zápase
odměnilo mužstvo děkovným potleskem. Při závěrečném
vyhodnocení obdrželo mužstvo Studénky nejen bronzové medaile,
ale také cenu za nejlepšího útočníka turnaje, kterou převzal náš
nejlepší střelec Jakub Holík. Studénečtí házenkáři předvedli po
celou dobu turnaje velmi dobrý výkon a třetí místo v ČR je dalším
vynikajícím výsledkem žákovské házené našeho města.
Zanedlouho začíná jarní sezona, kterou naši mladší žáci vedou bez
ztráty bodu. Pokud se jim bude i nadále stejně dařit, čeká je
o víkendu 24. až 26. června 2016 další vrchol sezony. Tentokrát
opět na severu Čech – v Žatci, kde proběhne přebor ČR sezony
2015/16. Obhajoba loňského titulu z Přeštic a ze Studénky před
dvěma lety bude sice těžká, ale ne nesplnitelná. Studénečtí fanoušci, kteří zde nebudou jistě chybět, poženou své svěřence opět
k dalšímu vítězství. Budeme držet palce!
Brankář: Filip Grosman
Obránci: Filip Mojžíš, Matěj Dostál, Aleš Chytil, Adam Holaň, Maxim Nábělek
Útočníci: Jakub Holík, Michal Krupa, Václav Pokorný, František Klos, Daniel Tomášek, Adam Grosman, Marek Nový, Adam Stiller
Trenéři: Milan Mojžíš, Milan Stiller
Pavel Rýdl
Rozpis domácích mistrovských zápasů FOTBAL STUDÉNKA - aktuální info na www.fotbalstudenka.cz
Datum
Čas
Domácí - Hosté
Datum
Čas
26.3.2016
12:30
DOROST
-
26.3.2016
14:30
MUŽI
9.4.2016
10:00
9.4.2016
Domácí - Hosté
Darkovičky
14.5.2016
14:30
DOROST
-
Vratimov
-
Tísek
14.5.2016
17:00
MUŽI
-
Pustějov
ŽÁCI
-
Bartošovice
20.5.2016
16:30
PŘÍPRAVKY "A"
-
Odry
13:00
DOROST
-
Vítkov
21.5.2016
10:00
ŽÁCI
-
Příbor
9.4.2016
15:30
MUŽI
-
Bartošovice
24.5.2016
17:00
PŘÍPRAVKY "A"
-
Nový Jičín C
22.4.2016
16:30
PŘÍPRAVKY "A"
-
Petřvald
26.5.2016
16:30
PŘÍPRAVKA "B"
-
Kateřinice
23.4.2016
10:00
ŽÁCI
-
Kateřinice
28.5.2016
14:30
DOROST
-
Dolní Benešov
23.4.2016
13:30
DOROST
-
Stará Bělá
28.5.2016
17:00
MUŽI
-
Kunín
23.4.2016
16:00
MUŽI
-
Vražné
4.6.2016
15:00
ŽÁCI
-
Lichnov
28.4.2016
16:30
PŘÍPRAVKA "B"
-
Rybí
4.6.2016
17:00
MUŽI
-
Velké Albrechtice
6.5.2016
16:30
PŘÍPRAVKY "A"
-
Frenštát A
10.6.2016
16:30
SP
-
Nový Jičín B
12.5.2016
16:30
PŘÍPRAVKA "B"
-
Bílovec B
11.6.2016
14:30
DOROST
-
Svinov
14.5.2016
10:00
ŽÁCI
-
Trojanovice-Bystré
17.6.2016
17:30
MUŽI
-
Suchdol
25 LET VE STUDÉNCE ANEB TV ODRA KDE JSI?
Kdo z nás by nerad slavil výročí, a když je to dvacáté páté, tak o to je to radostnější.
V sobotu 5. března 2016 se konal v Dělnickém domě již po dvacáté páté tradiční
společenský večírek spojený s oslavou Mezinárodního dne žen, který každoročně
pořádá městský výbor a základní organizace KSČM ve Studénce pro své členy
a příznivce levice. Tentokrát byl plný nejen sál, ale obsazeny byly stoly i v přísálí.
Pozvání přijali nejen „Studeňáci“, ale také přátelé z Ostravy, Fulneku, Příbora,
Nového Jičína i dalších obcí našeho okresu.
Již druhým rokem hrála skupina KAREL GOTT REVIVAL MORAVA a taneční
parket byl pořád plný. Při dobré muzice návštěvníci zapomněli na denní starosti
a výborně se bavili. Nechyběly tradiční koláče Karla Poláka, občerstvení ani bohatá
tombola.
V úvodní části večírku vystoupila Julie Anna Tomášková, dále malé tanečnice TS P.U.S.A. z pionýrské skupiny Butovická, premiérou
discotance se blýskly i T. G. Matonky ze ZŠ T. G. Masaryka Studénka. Překvapením bylo vystoupení taneční skupiny Relaxko
19
ČLÁNKY ČTENÁŘŮ
z Fulneku s kankánem a cvičením mužů v plavkách.
Přítomným ženám k svátku popřáli milí hosté: Kateřina Konečná, poslankyně EP za KSČM, Marie Pěnčíková, poslankyně PS
Parlamentu ČR za KSČM, Karel Kuboš, zastupitel MSK za KSČM a předseda OV KSČM Nový Jičín, Ivan Strachoň, náměstek
hejtmana MSK za KSČM, Filip Zachariáš, předseda OV KSČM Vyškov, Jiří Hurta, člen zastupitelstva MSK za KSČM, Petr
Havránek, člen zastupitelstva MSK za KSČM, Pavel Pisch, kandidát do Senátu PČR za KSČM ve volebním obvodě Nový Jičín.
Nechyběli ani zastupitelé za KSČM ze Studénky Ludmila Štegnerová, Miroslav Havránek a Karel Polák.
Jediným záporem bylo, že za celých 25 let si nikdo z kulturního střediska ani televize TV Odra nenašel chvilku čas na návštěvu. Že by
o nás nevěděli? Že by nečetli zpravodaj ani nesledovali vlastní vysílání, ani plakáty ve městě? Škoda. Dle našich skromných výpočtů
jenom na tuto akci přišlo více než 5 000 lidí, což je v současné době více než polovina našeho města.
Při hodnocení této tradiční akce děkuji jménem všech návštěvníků za přípravu i průběh této krásné akce všem pořadatelům.
Šrámková Bohumíra
VYJÁDŘENÍ PRACOVNÍKŮ SAK STUDÉNKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, A TV ODRA
K ČLÁNKU „25 LET VE STUDÉNCE ANEB TV ODRA KDE JSI?”
Vážená paní Šrámková,
mrzí nás, že takto vystupujete ve zpravodaji města, ale musíme reagovat na Vaši výtku ohledně neúčasti pracovníků kultury a
TV Odra na oslavách 25 let „Společenského večírku”, který každoročně pořádá městský výbor a základní organizace KSČM ve
Studénce pro své členy a příznivce levice.
TV Odra je apolitická a není příznivcem ani levice, ani pravice a nenatáčí všechny akce konané ve Studénce. Stejně jako Vy by si
tedy mohli na nepřítomnost TV Odra postěžovat hasiči, sportovci či jiná sdružení ve městě, která pořádají vlastní plesy a večírky
a nebyla na nich TV Odra přítomna.
Mrzí nás i fakt, že Vaše akce byla před jejím konáním v rámci pozvánek propagována v TV Odra, ale osočujete nás z naší vlastní
nevědomosti o vysílání. Naší snahou je podporovat dění ve městě, ale i to musí mít nějaké mantinely. Právě pro zviditelnění
kulturních akcí a zlepšení jejich podpory jsme vytvořili nový pořad s názvem KULTURART, který v jednom souhrnu propaguje
a bude měsíčně propagovat různé akce ve městě.
K námitce o nepřítomnosti pracovníků kultury na Vaší akci není snad třeba ani dodávat, že se jednalo o komerční akci městského
výboru a základní organizace KSČM ve Studénce, která je podložena smlouvou o pronájmu prostor, a není povinností žádného
z pracovníků SAK Studénka, příspěvkové organizace (Městské kulturní středisko už neexistuje) se takovýchto akcí účastnit.
I přes Vaše připomínky se SAK Studénka, příspěvková organizace, i TV Odra snaží vycházet vstříc občanům a věříme, že až se
příště potkáme, budeme spolu mluvit o příjemnějších a podnětnějších tématech.
Petr Libosvár
vedoucí studia TV Odra
Bc. Filip Nekola
vedoucí programu a propagace
PROČ ZROVNA MONTESSORI?
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Toto je prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii
Montessori.
Odkud pochází název Montessori?
Jedná se o jméno italské lékařky Marii Montessori (1870–1950), která se začala ihned po studiu
zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Dospěla k překvapivému zjištění – dítě se naučí
chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost, nikoli proto, že ho to dospělí
učí. Na základě toho vypracovala tzv. metodu Montessori, která pomocí speciálních učebních
pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu
zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.
Vzdělávací systém M. Montessori vychází z vývojových potřeb dítěte, učí ho rozvíjet jeho
přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Je výsledkem dlouholetého hledání a ověřování metod
vzdělávání malých dětí jak v předškolních zařízeních a školách, tak i v rodině. Upozorňuje rodiče na závažnost jejich poslání
a připomíná, že láskyplným a respektujícím přístupem k dítěti mohou kladně ovlivnit život celé společnosti a budoucnost lidstva.
Podstatu přístupu vystihuje následující věta: „Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu.”
20
ČLÁNKY ČTENÁŘŮ
Montessori pedagogika v České republice
Před revolucí
V době před rokem 1989 u nás informace o přístupu k výchově a vzdělávání podle
Marii Montessori nemohly být uplatňovány, na pedagogických školách a v učebních
textech byla pedagogika Montessori zmiňována pouze okrajově. V České republice
byl o Montessori metodě vydán jeden spis v období 1. republiky s názvem Příručka
vědecké pedagogiky. Dnes je situace již daleko příznivější a o přístup k výchově
a vzdělávání dětí inspirovaný dr. M. Montessori je mezi rodiči i pedagogy stále větší
zájem.
První mateřské školy a kurzy
Montessori pedagogika začala v České republice vzkvétat v 90. letech minulého
století, kdy vznikla Asociace Montessori a Kruh přátel Montessori škol se soukromou školou Montessori v Praze na Černém Mostě.
I díky jejich organizátorovi panu Ing. Plachému byly vydány tři přeložené publikace doktorky Montessori. Spolu s prof. Rýdlem a dr.
Baxovou sestavili Vzdělávací program Mateřská a základní škola Montessori (1. a 2. stupeň), který předložili na MŠMT pro režim
pokusného ověřování. První kurz o metodě Montessori pro pedagogy a veřejnost se konal roku 1998 v Praze pod vedením amerických
lektorů. Program Montessori začaly realizovat mateřské školy v Kladně a v Jablonci nad Nisou. Pedagožky nejen z těchto mateřských
škol jezdily na vzdělávací kurzy v Evropě a získávaly zkušenosti v evropských školách s dlouhodobější tradicí.
V květnovém čísle budeme pokračovat v představení Montessori pedagogiky, a to přiblížením základních principů, jimiž jsou:
partnerský přístup, svobodná volba práce, respektování senzitivních období, věková heterogenita, polarizace pozornosti, připravené
prostředí, osobnosti průvodce, třístupňová výuka, práce s chybou a práce s pochvalou. Také se zmíníme o známých osobnostech, které
mají Montessori vzdělání.
Pokud Vás Montessori vzdělávání zaujalo, zveme Vás na besedu s názvem Montessori cestou aneb „Pomoz mi, abych to dokázal
sám.“ Beseda se bude konat v sobotu 14.05.2016 ve 14:00 v Dělnickém domě ve Studénce. Lektorkou bude Mgr. Martina
Štanclová, zkušená ředitelka soukromé mateřské školy a základní školy v Praze (www.kouzelneskoly.cz).
Jaké jsou základní principy a pojmy?
1. Partnerský přístup
Jedním z klíčových pojmů pedagogiky Marii Montessori je partnerský přístup, vzájemný respekt a úcta.
K dětem bychom se měli chovat tak, abychom nezraňovali jejich lidskou důstojnost. Základním
vodítkem při tom je nedovolit si k nim nic, co nechceme, aby si dovolili oni k nám. Cesta k vhodnému
chování dítěte vede přes společné vytváření pravidel pro soužití ve třídě i ve škole. Když jsou tato
pravidla vytvořena společně učitelem (správné pojmenování v této pedagogice je průvodce) a dětmi,
děti se jimi ochotně řídí a samy dohlížejí na jejich dodržování. Respektující přístup umožňuje dětem
vytvářet si vysokou sebeúctu. Budou snadno dodržovat dohody, dokážou si samostatně hledat
informace a podle nich se rozhodovat, spolupracovat s ostatními, vcítit se do druhého a pomoci, když je
třeba. Zároveň umí vyjádřit svůj názor, a to i nesouhlasný, a zastat se druhého i vůči dospělému.
2. Svobodná volba práce
Dítě si na základě vlastního rozhodnutí může zvolit:
– co – jaký materiál/učební oblast si vybere, co se chce učit a o čem chce získat další informace,
– kde – místo, kde bude ve třídě pracovat,
– kdy – každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu,
– s kým – může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině.
Volná práce však neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení nebo nedělá nic. Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane
ponecháno samo sobě nebo že učitel vůbec nezasahuje do jeho vzdělávání a učebních procesů, nějakou činnost si dítě zvolit musí.
Průvodce činnost dětí koordinuje a musí využít své pedagogické dovednosti, aby bez příkazů pomohl najít dítěti činnost, která ho
zaujme. Pokud se dítě pro něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit. Pokud chce pracovat s určitým materiálem, který ho
zajímá – samo se svobodně rozhodne – je jeho povinností dodržet daná pravidla. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.
3. Respektování senzitivních (citlivých) období
Jedná se o období ve vývoji každého dítěte. Tyto fáze přicházejí samy, bez vlivu dospělých. Vychází z vývojových potřeb dítěte
a vyznačují se výrazným zájmem a zaujetím dítěte o činnost určitého typu. Dítě se samo ze svého vnitřního popudu zaměří na
vybranou činnost nebo jev, které ho zaujaly a po určitou dobu se o toto soustředěně zajímá (např. o význam písmen, čísel a o jejich
psaní, o improvizování na nějaký hudební nástroj). Dítě je v tomto období nejlépe připraveno a naladěno na zvládnutí určitého
problému či učebního postupu. Zvládne se naučit novým věcem bez námahy a s radostí. I když senzitivní fáze po určité době pomine a
vystřídá ji jiná, dítě se v době své soustředěnosti posunulo v ověřování určitého problému a prohloubilo své poznání v daném směru. Je
důležité, aby nebylo chování dítěte, které touží po nových podnětech a znalostech, zaměňováno s obyčejným zlobením. Jen tak se
může harmonicky rozvíjet ve všech oblastech. Postoj průvodce k citlivým obdobím je tedy nesmírně důležitý. Jeho úkolem je tato
období nejen rozpoznat, ale také respektovat a dát dítěti prostor pro realizaci.
Na další se můžete těšit v květnovém čísle. Pro zajímavost uvádíme např. připravené prostředí, třístupňová lekce, práce s chybou
a pochvalou a další.
Mgr. Lucie Aparicio
21
POZVÁNKY
Pozvánka na 6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu
Termín: sobota 21. 5. 2016, Místo konání: Jistebník - areál TJ
Délky závodů: - 3, 6 km - běh Galerijní ulicí, - 11, 070 km - čtvrtmaraton, - 21, 097 km - půlmaratón, - 42, 195 km - maraton
+ od 10.00 hod dětská olympiáda s následným zábavným programem
+ večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND
Naše MOTTO: Dopoledne fandí rodiče dětem, odpoledne děti rodičům!!!
Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 kč.
Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz
Martin Otto, hlavní pořadatel
22
INZERCE
Restaurace Dělnický dům
vás zve
ve dnech 19.-20.4.2016
na zvěřinové hody
Jídlo podáváme od 10 hodin.
3 z vylosovaných hostů
vyhrávají kačenu a husokachnu.
Těšíme se na Vás.
Studénka - Zpravodaj města - Periodický tisk územně-správního celku města Studénky &
Měsíčník města &
Náklad 600 ks &
číslo 04/2016, vychází 1. dubna 2016
Vydává SAK Studénka, příspěvková organizace, www.sak-studenka.cz, IČ 66183561 DIČ CZ66183561 &
Ev. č. MK ČR 10209
&
Redakce: Mgr. Hana Maiwaelderová, Bc. Filip Nekola, Alena Podstavková, Mgr. Dagmar Válková &
Sazba: Bc. Filip Nekola
&
Adresa redakce: 2. května 7, Studénka, 742 13 &
Tel.: 556 400 411, e-mail: [email protected] &
Inzerce: Bc. Filip Nekola, [email protected]
&
Tisk: ZEMAN ART s.r.o. - www.tiskarna.zemanart.cz &
Uzávěrka dalšího čísla: 15. dubna 2016 &
On-line verze: www.zpravodajstudenka.cz, www.sak-studenka.cz
&
Redakce nemusí souhlasit s obsahem a vyhrazuje si právo na úpravu textu. &
V případě nedostatku místa si redakce vyhrazuje právo na nezařazení příspěvků &
KALENDÁŘ AKCÍ
DUBEN 2016
01.04.2016 od 14:30 do 17:00
Městská knihovna Studénka
19.04.2016 od 17:00
Městská knihovna Studénka
ODPOLEDNE S ANDERSENEM
OBEZITA – EPIDEMIE TŘETÍHO
TISÍCILETÍ
Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče
Vstup zdarma
02.04.2016 od 17:00
Klub Peklo
WINE, HELL AND ROCK'N'ROLL
Přednáší MUDr. Pavel Hanzelka.
Vstupné 30 Kč
22.04.2016 od 8:00
Rodinné centrum
Produkty místního vinaře Jakuba Sikory můžete porovnat se
vzorky jihomoravských vinařů. Zároveň vystoupí kapela The
Basecell z Větřkovic s hostem.
Vstup zdarma
Výroba placek s otisky rukou nebo nohou dětí, nutné přihlášení
05.04.2016 od 17:00
Městská knihovna Studénka
22.04.2016 od 17:00
Dělnický dům
NOVÝ ZÉLAND OD SEVERU K
JIHU
MONOLOGY VAGÍNY
OTISKY RUČIČEK DO
KERAMICKÉ HLÍNY
Vstupné 180 Kč
Přednášejí Dominika „Doda“ Sommerová a Martin „Komár“
Hessler.
60 Kč pracující, 40 Kč děti, ZTP a důchodci
23.04.2016 od 21:00
Sportovní centrum-zimák
08.04.2016 od 18:00
Dělnický dům
Oblíbená diskotéka tentokrát s DJ Paulem Doctorem
Vstupné 50 Kč
TANČÍRNA SPECIÁL
Tentokrát je tančírna věnovaná Karlu Hašlerovi.
Vstupné 120 Kč
10.04.2016 od 15:00
náměstí Republiky
ZÁVODY KOČÁRKŮ –
STROLLERING
I Studénka se připojí k celostátní akci.
Startovné 50 Kč
11.04.2016 od 17:30
Městská knihovna Studénka
DISKOTÉKA NA ZIMÁKU
25.04.2016 od 17:30
Městská knihovna Studénka
IMUNITNÍ SYSTÉM A ZÁŘENÍ
KOLEM NÁS
Přednáší Ing. Pavel Kavřík.
Vstup zdarma
26.04.2016 od 17:30
Městská knihovna Studénka
CESTOVATELSKÉ ZÁŽITKY
CESTOVATELE A MUZIKANTA
JIŘÍHO ERLEBACHA
OPRAVNÍK NEJKŘIKLAVĚJŠÍCH
BIOLOGICKÝCH OMYLŮ 2
Přednáší multižánrový houslista Jiří Erlebach.
60 Kč pracující, 40 Kč děti, ZTP a důchodci
Přednáší Mgr. Pavel Netušil, vyučující Masarykova gymnázia v
Příboře.
60 Kč pracující, 40 Kč děti, ZTP a důchodci
27.04.2016 od 09:30
Sportovní centrum-zimák
16.04.2016 od 20:00
Dělnický dům
Tentokrát o péči o seniory v průběhu věků
Vstupné 40 Kč
SENIOR KAVÁRNA
AC/CZ + NEVÍM
Koncert revivalové skupiny s předkapelou Nevím
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 120 Kč
27.04.2016 od 19:00
Dělnický dům
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
18.04.2016 od 17:30
Městská knihovna Studénka
Vstupné 390 Kč
VZÁCNÉ LISTY ČECH A MORAVY
Přednáší PhDr. Hana Vavříková.
60 Kč pracující, 40 Kč děti, ZTP a důchodci
29.04.2016 od 14:00
Zahrada ZŠ Sjednocení
IN-LINE LETY ČARODĚJNIC
Tradiční akci pořádá SRPDŠ
SAK Studénka, p. o.
tel.: 556 400 789
www.sak-studenka.cz

Podobné dokumenty

Zpravodaj LEDEN 2016

Zpravodaj LEDEN 2016 Trávníkách“ mezi městem Studénka a společností Ing. Lubomír Novák – AVONA, se sídlem Nový Jičín, – uzavřít nájemní smlouvy k bytům na ul. Budovatelské ve

Více