Studijní programy 2015/2016 VY SOKÉ UČENÍTECHNICKÉ V BRNĚ

Transkript

Studijní programy 2015/2016 VY SOKÉ UČENÍTECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
Studijní
programy
2015/2016
FA
Fakulta
architektury
adresa ——— Poříčí 5, 639 00 Brno
telefon ——— 541 146 620
e-mail ——— [email protected]
web ——— www.fa.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Den otevřených dveří 4. 11. 2014 v 15 hodin
Termín podání přihlášek
Bc.: 30. 11. 2014
NMgr.: 15. 3. 2015
PhD.: 31. 3. 2015
Termín přijímacích zkoušek
Bc.: talentová zkouška — 12.–20. 1. 2015
přijímací zkouška — 8. 6. 2015
NMgr.: 11. 6. 2015
PhD.: 4. 6. 2015
Náhradní termín přijímacích zkoušek
nebude vypisován
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Architektura a urbanismus
(PS, 4letý), s oborem:
— Architektura
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Architektura a urbanismus
(PS, 2letý), s oborem:
— Architektura
Architecture and Urbanism
(PS, 2letý, v AJ), s oborem:
— Architecture
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Architektura a urbanismus
(PS, KS, 4letý), s obory:
— Architektura
— Urbanismus
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Přijati budou uchazeči, kteří předloží doklad
o úspěšně ukončeném středoškolském
vzdělání, úspěšně absolvují přijímací řízení
a dosáhnou takového bodového ohodnocení
v celém přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu
přijímaných studentů.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Do magisterského studijního programu
uskutečňovaného na Fakultě architektury
VUT v Brně se mohou hlásit absolventi Bc.
programu vyhovující čl. 46 Evropské směrnice
2005/36/EC o vzdělávání architekta.
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
STIPENDIUM
Do PhD. programu se mohou přihlásit absolventi magisterského studijního programu.
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
I. část — talentová zkouška
II. část — písemný test z matematiky,
písemný test z oblasti kultury, architektury
a umění, ústní odborná rozprava
Do všech akreditovaných studijních
programů na Fakultě architektury je nutno
konat přijímací zkoušky.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
Bez požadavku.
PŘÍPRAVNÉ
KURZY
V přijímacím řízení pro akademický rok
2015/2016 Fakulta architektury nepředpokládá konání přípravných kurzů.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Absolvent bakalářského studijního
programu je připravován pro činnost
v architektonicko-stavebních kancelářích
a dalších institucích v oblasti výstavby
a architektury. Je schopen řešit základní
úlohy navrhování staveb od širších urbanistických vazeb až po technický a výtvarný detail.
Posouzení předloženého portfolia,
ústní pohovor.
Podle stipendijního řádu VUT v Brně mohou
být studentům v Bc. a NMgr. studijních
programech fakultami vyplácena stipendia
prospěchová, mimořádná, v doktorských
pak doktorská, mimořádná a vědecké
granty. Kromě toho mohou být studentům
vyplácena ubytovací a sociální stipendia
a mimořádné stipendium přiznané
rektorem. Jejich výši upravují příslušná
rozhodnutí rektora a děkana. Každá žádost
studenta o stipendium je posuzována
individuálně.
Prospěchové stipendium se na FA studentům Bc. a NMgr. programů neuděluje.
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Ústní odborná rozprava ke zvolenému
tématu doktorského studia.
Mimořádné stipendium se studentům
Bc. a NMgr. programů uděluje v případě,
které uvádí Stipendijní řád VUT v Brně
(část druhá, čl. 4).
POPLATKY
ZA STUDIUM
Doktorské stipendium se na FA studentům
PhD. programů přiznává v souladu se Stipendijním řádem VUT v Brně (část třetí, čl. 5 a 6).
Výuka v AJ je zpoplatněna částkou
7 000 EUR za rok.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
Počet přihlášených (Bc.)
Počet přijatých (Bc.) Počet přihlášených (NMgr.) Počet přijatých (NMgr.)
503
100
178
87
Absolvent magisterského studijního
programu — inženýr architekt (Ing. arch.),
je připravován jako odborník — tvůrčí pracovník, který v celém komplexu své profese
zvládne projekční a řídící činnost v procesu
investiční výstavby. Současně mu jeho
kvalifikace umožní vykonávání činností
v orgánech státní správy.
Cílem studijního programu je také zajistit
takový stupeň absolventovy vzdělanosti,
aby v rámci jeho odborné způsobilosti
v procesu autorizace — při vstupu
do České komory architektů prokázal
požadované znalosti a dovednosti.
16 VLASTNÍCH
STRAVOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ
FEKT
Fakulta
elektrotechniky
a komunikačních
technologií
adresa ——— Technická 3058/10, 616 00 Brno
telefon ——— 541 146 346
e-mail ——— [email protected]
web ——— www.feec.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Den otevřených dveří 26. 11. 2014, 16. 12. 2014 a 28. 1. 2015
Termín podání přihlášek
31. 3. 2015
Termín přijímacích zkoušek
červen 2015
Náhradní termín přijímacích zkoušek
červen nebo červenec 2015
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
Angličtina v elektrotechnice a informatice
(PS, 3letý), s oborem:
— Angličtina v elektrotechnice
a informatice
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Electrical, Electronic, Communication
and Control Technology
(PS, 3letý, v AJ), s obory:
— Automation and Measurement
— Electronics and Communication
— Microelectronics and Technology
— Power Electrical and Electronic
Engineering
— Teleinformatics
Elektrotechnika, elektronika,
komunikační a řídicí technika
(PS, KS, 3letý), s obory:
— Automatizační a měřicí technika
— Elektronika a sdělovací technika
— Mikroelektronika a technologie
— Silnoproudá elektrotechnika
a elektroenergetika
— Teleinformatika
Biomedicínská technika
a bioinformatika
(PS, 3letý), s oborem:
— Biomedicínská technika
a bioinformatika
Audio inženýrství
(PS, 3letý), s oborem:
— Audio inženýrství
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Elektrotechnika, elektronika, komunikační
a řídicí technika
(PS, KS, 2letý), s obory:
— Biomedicínské a ekologické inženýrství
— Elektroenergetika
— Elektronika a sdělovací technika
— Elektrotechnická výroba a management
— Kybernetika, automatizace a měření
— Mikroelektronika
— Silnoproudá elektrotechnika
a výkonová elektronika
— Telekomunikační a informační technika
Biomedicínské inženýrství
a bioinformatika
(PS, 2 letý), s oborem:
— Biomedicínské inženýrství
a bioinformatika
Electrical, Electronic, Communication
and Control Technology
(PS, 2letý, v AJ), s obory:
— Biomedical and Ecological Engineering
— Communications and Informatics
— Cybernetics, Control and Measurements
— Electrical Manufacturing
and Management
— Electronics and Communication
— Microelectronics
— Power Electrical and Electronic
Engineering
— Power Electrical Engineering
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Elektrotechnika a komunikační
technologie
(PS, KS, 4letý), s obory:
— Biomedicínská elektronika
a biokybernetika
— Elektronika a sdělovací technika
— Fyzikální elektronika a nanotechnologie
— Kybernetika, automatizace a měření
— Matematika v elektroinženýrství
— Mikroelektronika a technologie
— Silnoproudá elektrotechnika
a elektroenergetika
— Teleinformatika
— Teoretická elektrotechnika
Biomedicínské technologie
a bioinformatika
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Biomedicínské technologie
a bioinformatika
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
zkoušky jsou zejména: otázky k zaměření
studia a předpokládané disertaci, otázky
obecně teoretické, otázky specializované,
vážící se k oboru studia, ověření znalostí
anglického jazyka, ověření dosavadní
odborné a vědecké činnosti.
Podmínkou pro zařazení do přijímacího
řízení je v termínu odeslaná přihláška,
odevzdané maturitní vysvědčení
a zaplacený manipulační poplatek.
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínky pro prominutí přijímací
zkoušky jsou uvedeny v Pravidlech
pro přijímací řízení.
Podmínkou pro zařazení do přijímacího
řízení je v termínu odeslaná přihláška,
řádné ukončení Bc. studijního programu
a zaplacený manipulační poplatek.
POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Bez požadavku.
Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském
studijním programu je řádné ukončení
studia v magisterském studijním programu
a složení přijímací zkoušky. Náplní přijímací
Electrical Engineering and Communication
(PS, KS, 4letý, v AJ), s obory:
— Biomedical Electronics
and Biocybernetics
— Electronics and Communications
— Physical Electronics and Nanotechnology
— Cybernetics, Control and Measurements
— Microelectronics and Technology
— Mathematics in Electrical Engineering
— Power Electrical and Electronic
Engineering
— Theoretical Electrical Engineering
— Teleinformatics
PŘÍPRAVNÉ
KURZY
Uchazeči o Bc. studium mají možnost
navštěvovat kurzy matematiky a fyziky,
které jsou pořádány v průběhu měsíce
února až dubna. Přesné termíny a informace jsou každoročně vyvěšeny na webových
stránkách fakulty. Kurzy jsou zaměřeny
na okruhy požadavků přijímací zkoušky.
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Písemná zkouška do bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika,
komunikační a řídicí technika se koná
z předmětů matematika a fyzika nebo
matematika a základy informatiky. Písemná
zkouška do bakalářského studijního
programu Biomedicínská technika
a bioinformatika se koná z předmětů
matematika a biologie. Písemná zkouška
do bakalářského studijního programu
Angličtina v elektrotechnice a informatice
se koná z předmětů matematika a anglický
jazyk. Přijímací zkouška do bakalářského
studijního programu Audio inženýrství se
skládá z talentové zkoušky a zkoušky znalostí z předmětů matematika a fyzika nebo
matematika a základy informatiky.
POPLATKY
ZA STUDIUM
Poplatek za studium v cizím jazyce činí
3 000–4 500 EUR za jeden akademický
rok (dle studijního programu).
STIPENDIUM
FEKT přiznává svým studentům prospěchové stipendium až 3 000 Kč měsíčně podle
studijních výsledků a uděluje mimořádná
stipendia za mimostudijní aktivity pro
fakultu. Studenti prezenční formy doktorského studia pobírají pravidelné měsíční
stipendium, které je každý rok stanoveno
aktuální vyhláškou.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Fakulta připravuje kvalifikované pracovníky
ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií, mikroelektroniky,
nanotechnologií, teleinformatiky, audio
inženýrství, biomedicínského inženýrství,
bioinformatiky, robotiky, řídicí a měřicí
techniky, výpočetní techniky, silnoproudé
elektrotechniky a elektroenergetiky,
elektronických zařízení a systémů,
elektrotechnické výroby a managementu.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
Počet přihlášených (Bc.)
Počet přijatých (Bc.)
Počet přihlášených (NMgr.)
Počet přijatých (NMgr.)
1 849
1 266
787
588
98 % ABSOLVENTŮ
MÁ ZAJIŠTĚNOU PRÁCI
DO JEDNOHO ROKU
WWW.VUTBR.CZ
VÍCE NEŽ
50 SPORTOVNÍCH
SPECIALIZACÍ
FCH
Fakulta
chemická
adresa ——— Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
telefon ——— 541 14 93 57-9
e-mail ——— [email protected]
web ——— www.fch.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Den otevřených dveří 4. 12. 2014 a 5. 3. 2015
Termín podání přihlášek
Bc., NMgr.: 31. 3. 2015
PhD.: 30. 4. 2015
Termín přijímacích zkoušek
Bc.: 3. 6. 2015
NMgr.: 10. 6. 2015
PhD.: 10. 6. 2015
Náhradní termín přijímacích zkoušek
Bc., NMgr.: 15. 7. 2015
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Chemie a chemické technologie
(PS, KS, 3letý), s obory:
— Spotřební chemie
— Chemie a technologie ochrany
životního prostředí
— Chemie, technologie a vlastnosti
materiálů
— Chemie pro medicínské aplikace (PS)
Chemie a technologie potravin
(PS, KS, 3letý), s obory:
— Potravinářská chemie
— Biotechnologie
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Chemie a technologie ochrany životního
prostředí (PS, KS, 2letý), s oborem:
— Chemie a technologie ochrany životního
prostředí
Spotřební chemie (PS, KS, 2letý), s oborem:
— Spotřební chemie
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
(PS, KS, 2letý), s oborem:
— Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Chemie a technologie potravin
(PS, KS, 2letý), s oborem:
— Potravinářská chemie a biotechnologie
Chemie pro medicínské aplikace
(PS, 2 letý), s oborem:
— Chemie pro medicínské aplikace
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Fyzikální chemie
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Fyzikální chemie
Physical Chemistry
(PS, KS, 4letý, v AJ), s oborem:
— Physical Chemistry
Makromolekulární chemie
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Chemie makromolekulárních materiálů
Macromolecular Chemistry
(PS, KS, 4letý, v AJ), s oborem:
— Chemistry of Macromolecular Materials
Chemie a technologie potravin
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Potravinářská chemie
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Chemie, technologie a vlastnosti
materiálů
POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
Chemie a technologie ochrany
životního prostředí
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Chemie životního prostředí
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je maturita, splnění podmínek
přijímací zkoušky, případně její prominutí
dle „Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských
studijních programech na FCH VUT v Brně
v akademickém roce 2015/16“.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou pro přijetí do navazujícího
magisterského studijního programu
je absolvování bakalářského studijního
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Potvrzení lékaře o způsobilosti pro práci
v chemické laboratoři.
PŘÍPRAVNÉ
KURZY
Fakulta chemická organizuje v rámci
programů celoživotního vzdělávání kurz
zaměřený na přípravu uchazečů k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských
studijních programech. Kurz je plánován
v rozsahu 18 hodin ve třech sobotních šestihodinových blocích. Kurz bude ukončen
závěrečným testem (obdobné náplně
a rozsahu jako je test k přijímacím zkouškám). Účastníci obdrží certifikát o absolvování. Úspěšným absolventům kurzu bude
prominuta přijímací zkouška. Bližší
informace budou zveřejněny nejpozději
v lednu 2015 na www stránkách fakulty.
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie.
Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny
body za správnou odpověď. Pro celkovou
úspěšnost v testu je stanovena minimální
hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací
zkoušky, případně její prominutí.
programu v chemických a chemicko-technologických oborech, splnění podmínek
přijímací zkoušky, případně její prominutí
dle „Pravidel pro přijímací řízení a podmínek
pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na FCH
VUT v Brně v akademickém roce 2015/16“.
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou pro přijetí do doktorského
studijního programu je absolvování
magisterského studijního programu
stejného nebo příbuzného oboru
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Podmínky prominutí přijímací zkoušky
jsou uvedeny v dokumentech „Pravidla
pro přijímací řízení...“.
odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu
je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu
je úspěšné složení přijímací zkoušky,
případně její prominutí.
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Přijímací zkouška je členěna na písemný
test z angličtiny a ústní pohovor před přijímací komisí, která je složena z předsedy
a vybraných členů Oborové rady příslušného doktorského studijního programu,
jmenovaných děkanem FCH VUT v Brně.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
POPLATKY
ZA STUDIUM
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady
pro studium 2. stupně vysokoškolského
vzdělání v rozsahu státních bakalářských
zkoušek na FCH VUT se zaměřením na
znalosti chemických disciplín a výpočtů
chemických reakcí. Jednotlivým otázkám
testu jsou přiděleny body za správnou
Poplatek za studium programů, které jsou
akreditovány v angličtině, je 7 000 EUR/rok.
STIPENDIUM
Fakulta vyplácí prospěchová stipendia již
po prvním semestru studia a stipendia
mimořádná (spolupráce na výzkumných
projektech). VUT v Brně pak stipendia
ubytovací a sociální.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Absolventi bakalářského studia
Absolventi mohou nabyté teoretické
znalosti a praktické dovednosti využít
v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu,
na všech stupních státní správy a samosprávy a v celé škále laboratoří zaměřených na chemii, ve sférách kontrolních,
výzkumných, vědeckých a akademických
institucích. Doplňující skladba oborových
předmětů zabezpečí prakticky orientovanému absolventovi okamžitý nástup do praxe,
především v oblasti chemického průmyslu.
Absolventem je chemicko-technický
bakalář vzdělaný i v biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech.
Absolventi mohou dále získat pracovní
pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat
funkce vysoce kvalifikovaných dělníků
a také pozice nižšího a středního managementu a účastnit se tak řízení výroby
i doprovodných procesů, jako je např. práce
v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.
Absolventi magisterského studia
Absolventem je kvalifikovaný inženýr
chemie ovládající teoretický základ důležitý
pro malotonážní chemické výroby, výroby
speciálních chemických produktů, průmysl
výrobků každodenní spotřeby nebo výroby
dílčích komponent či pomocných prostředků pro jiné průmyslové obory a vycvičený
v samostatné experimentální, laboratorní
práci. Absolventi se uplatní nejen přímo
v provozech, ale i v řídících strukturách
(managementu) nebo výzkumných a vývojových institucích firem a společností.
Absolventi mají možnost uplatnit se v oboru jako pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje, konstrukce a investic, řízení procesů
(technologie) a managementu chemických
provozů. Studium poskytuje dostatek
praktických informací i pro vstup absol-
ventů do sféry podnikatelské, jak výrobní,
tak poradenské. Absolvent je schopen
posoudit výsledek interakce materiálů
s prvky životního prostředí z hlediska životnosti materiálu a vlivu na životní prostředí,
dokáže pracovat s chemickou literaturou
a je obeznámen se základy obchodního
a patentového práva, managementu pracovního kolektivu a ekonomiky podniku.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
Počet přihlášených (Bc.) Počet přijatých (Bc.) Počet přihlášených (NMgr.) Počet přijatých (NMgr.) 2 HODINY
SPORTU
TÝDNĚ ZDARMA
9 KNIHOVEN
TÉMĚŘ
24 000 STUDENTŮ
1 395
848
178
141
FIT
Fakulta
informačních
technologií
adresa ——— Božetěchova 2, 612 66 Brno
telefon ——— 541 141 145, 541 141 143
e-mail ——— [email protected]
web ——— www.fit.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORY
Den otevřených dveří 16. 1. 2015
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Termín podání přihlášek
Bc.: 31. 3. 2015
NMgr.: 15. 4. 2015
Informační technologie
(PS, 3letý), s oborem:
— Informační technologie
Termín přijímacích zkoušek
Bc.: 13. 6. 2015
NMgr. 12. 6. 2015
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Náhradní termín přijímací zkoušky
Bc.: 29. 6. 2015
Poplatek za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
Informační technologie
(PS, 2letý), s obory:
— Bioinformatika a biocomputing
— Bezpečnost informačních technologií
— Informační systémy
— Inteligentní systémy
— Management a informační technologie
— Matematické metody v informačních
technologiích
— Počítačová grafika a multimédia
— Počítačové a vestavěné systémy
— Počítačové sítě a komunikace
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Výpočetní technika a informatika
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Výpočetní technika a informatika
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
Podmínkou přijetí ke studiu bakalářského
studijního programu je dosažení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
PŘÍPRAVNÉ
KURZY
FEKT a FIT VUT v Brně pořádají přípravný
kurz z matematiky. Kurz připraví studenty
ke studiu na vysoké škole a doplní jejich
znalosti z vybraných partií matematiky
na úroveň potřebnou k zahájení vysokoškolského studia technického směru.
Výuka bude probíhat v pátek od 15.00
do 17.00 hodin v areálu VUT, Technická 8.
Zahájení kurzu: únor 2015.
Studenti se mohou přihlásit e-mailem
od 1. 11. 2014 na adrese:
RNDr. Edita Kolářová, Ph.D.,
Ústav matematiky FEKT VUT, Technická 8,
616 00 Brno, e-mail: [email protected].
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Zkouška je písemná, a to z matematiky
v rozsahu učební látky gymnázia. Skládá
se z testových otázek. Každá otázka je
hodnocena samostatně a je označena
maximálním počtem bodů, které lze získat
při správném řešení. Zadání písemných
prací je vypracováno v několika variantách
se stejnou obtížností. Tato zadání mají
až do rozpečetění před uchazeči přísně
tajný charakter. U přijímací zkoušky nejsou
povoleny žádné pomůcky (např. tabulky
nebo kalkulátor). Písemná zkouška trvá
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Absolvent bakalářského studijního oboru
Informační technologie má základní
teoretické znalosti z oblasti technických
i programových prostředků. V praxi
se může uplatnit jako projektant,
konstruktér a údržbář počítačových
systémů a číslicových zařízení, jako
technik pro instalace číslicových systémů
a počítačových sítí, jako programátor
aplikací a správce programů, databázových
a informačních systémů a správce
počítačových sítí a jako kvalifikovaný
podnikatel v oboru výpočetní techniky.
60 minut a maximální počet bodů, které
lze získat, je 1 000.
STIPENDIUM
FIT VUT v Brně přiznává prospěchové
stipendium až do výše 32 000 Kč za
semestr.
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Uchazeč může požádat děkana nejméně
14 dnů před termínem přijímacích
zkoušek o zproštění povinnosti konat
přijímací zkoušku, pokud splní některou
z vyhlášených podmínek. Podmínky budou
vyhlášeny nejpozději 30. listopadu 2014.
Podmínky prominutí zkoušky zveřejňuje
fakulta na svém webu.
POPLATKY
ZA STUDIUM
CERTIFIKÁTY
A OSVĚDČENÍ
NAVÍC BĚHEM
STUDIA
V bakalářském studijním programu/oboru
Informační technologie lze získat:
— Certifikát Microsoft Certified Professional
— Certifikát Cisco Certified Network Associate
— Certifikát o studiu se základy
manažerských kompetencí
— Certifikát o studiu s rozšířenými
jazykovými kompetencemi
Studium v AJ v bakalářském a navazujícím
magisterském studijním programu je
zpoplatněno částkou 6 000 EUR za rok,
v doktorském studijním programu 7 000
EUR za rok.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
Počet přihlášených (Bc.): Počet přijatých (Bc.): Počet přihlášených (NMgr.): Počet přijatých (NMgr.):
1 578
800
466
400
9 Z 10 ABSOLVENTŮ
BY I DNES
VOLILO PRO SVOJE STUDIUM
VUT V BRNĚ
FAST
Fakulta
stavební
adresa ——— Veveří 331/95, 602 00 Brno
telefon ——— 541 147 120, 541 147 127
e-mail ——— [email protected]
web ——— www.fce.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Den otevřených dveří 22. 11. 2014, 17. 1. 2015
Termín podání přihlášek
Bc.: 31. 3. 2015
NMgr.: 15. 4. 2015
Termín přijímacích zkoušek
Bc.: Architektura pozemních staveb
— talentové zkoušky — polovina února
2015, test — polovina června 2015
Ostatní Bc. obory — polovina června 2015
NMgr.: dle příslušné směrnice děkana pro
přijímací řízení pro daný akad. rok
Náhradní termín přijímacích zkoušek
nebude vypisován
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Stavební inženýrství
(PS, KS, 4letý), s obory:
— Pozemní stavby
— Konstrukce a dopravní stavby
— Vodní hospodářství a vodní stavby
— Stavebně materiálové inženýrství
— Management stavebnictví
Civil Engineering
(PS, 4letý, v AJ), s obory:
— Building Constructions
— Building Material Engineering
— Structures and Traffic Constructions
— Water Management and Water
Structures
— Civil Engineering Management
Architektura pozemních staveb
(PS, 4letý), s oborem:
— Architektura pozemních staveb
Geodézie a kartografie
(PS, KS, 3letý), s obory:
— Geodézie, kartografie a geoinformatika
— Geodézie a kartografie
Městské inženýrství
(PS, 4letý), s oborem:
— Městské inženýrství
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Stavební inženýrství
(PS, KS, 1,5letý), s obory:
— Pozemní stavby
— Konstrukce a dopravní stavby
— Vodní hospodářství a vodní stavby
— Stavebně materiálové inženýrství
— Management stavebnictví
— Realizace staveb (PS)
Civil Engineering
(PS, 1,5letý, v AJ), s obory:
— Building Constructions
— Building Material Engineering
— Structures and Traffic Constructions
— Water Management and Water
Structures
— Civil Engineering Management
— Construction Technology
Geodézie a kartografie
(PS, 2letý), s oborem:
— Geodézie a kartografie
Civil Engineering
(PS, KS, 4letý, v AJ), s obory:
— Building Constructions
— Structures and Traffic Constructions
— Water Management and Water
Structures
— Physical and Building Materials
Engineering
— Civil Engineering Management
Architektura a rozvoj sídel
(PS, 2letý), s oborem:
— Architektura a rozvoj sídel
Geodézie a kartografie
(PS, KS, 3letý), s oborem:
— Geodézie a kartografie
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
Stavební inženýrství
(PS, KS, 4letý), s obory:
— Pozemní stavby
— Konstrukce a dopravní stavby
— Vodní hospodářství a vodní stavby
— Fyzikální a stavebně materiálové
inženýrství
— Management stavebnictví
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
Architektura pozemních staveb
Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí.
První část přijímací zkoušky tvoří talentová
zkouška, druhou část přijímací zkoušky
tvoří odborná zkouška.
Talentové zkoušky
se účastní všichni uchazeči, kteří postupně
vypracují 3 úkoly:
— kresbu kompozice geometrických těles
(doba zpracování 60 minut),
— kresbu sedící postavy podle živého
modelu (doba zpracování 60 minut),
— návrh jednoduchého interiéru podle
konkrétního zadání (doba trvání
60 minut).
Odborná zkouška se skládá:
— z písemného testu z deskriptivní
geometrie,
— z písemného testu z matematiky,
— z odborné rozpravy.
Podmínkou přijetí ke studiu bakalářského
studijního programu je absolvování
středoškolského studia zakončeného
maturitou a složení přijímací zkoušky
s klasifikací „prospěl“ spolu s umístěním
na takovém místě v pořadí uchazečů podle
Test z deskriptivní geometrie
Test ověří následující znalosti: kuželosečky,
jejich konstrukce, ohniskové vlastnosti
(věty o tečnách). Afinita a kolineace
v rovině a v prostoru. Kolmé promítání na
dvě k sobě kolmé průmětny – průměty
bodů, přímek a rovin; úlohy polohové
a metrické; třetí průmětna. Elementární
tělesa – hranoly, jehlany, válce, kužele,
koule – jejich sdružené průměty, průniky
těchto těles s rovinou nebo přímkou.
Doba zpracování testu je 60 minut. Test
vypracovávají všichni účastníci odborné
zkoušky.
Test z matematiky
Test ověřuje znalosti na úrovni
středoškolské látky gymnázií. Doba
zpracování testu je 60 minut. Test je
prominut těm uchazečům, kteří v průběhu
středoškolského studia dosáhli ze všech
studovaných předmětů studijního průměru
do 1,5 včetně.
Odborná rozprava
Ústní rozprava ověřuje skutečný
počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky,
které nepřesahuje kapacitní možnosti
fakulty.
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Dle příslušných směrnic děkana pro přijímací
řízení pro daný akad. rok.
POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
Bez požadavku.
PŘÍPRAVNÉ
KURZY
Půlroční intenzivní jarní kurzy z matematiky,
fyziky a deskriptivní geometrie. Přípravné
kurzy na talentové zkoušky pro studijní
program Architektura pozemních staveb.
a dlouhodobý zájem uchazeče o obor,
jeho všeobecnou kulturní úroveň, přičemž
důraz je kladen na základní orientaci
v architektuře a umění. Odbornou rozpravu
absolvují všichni účastníci odborné
zkoušky.
Ostatní Bc., NMgr. a PhD. studijní programy
Dle příslušné směrnice děkana pro
přijímací řízení pro daný akad. rok.
POPLATKY
ZA STUDIUM
Studijní program Civil Engineering
vyučovaný v angličtině — 5 000 EUR
za akademický rok.
STIPENDIUM
Vynikajícím studentům (od 2. ročníků) je
poskytováno prospěchové stipendium (do
průměrného studijního prospěchu 1,50
v předchozím akademickém roce). Jeho
výše se řídí každoročně směrnicí děkana.
Fakulta poskytuje také ubytovací a sociální
stipendium. Žádosti jsou posuzovány
individuálně.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
BAKLÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Architektura pozemních staveb
Ve srovnání s ostatními školami
architektury v České republice je
větší důraz kladen na průpravu ke
kvalitní realizaci staveb, k dobrému
architektonicko-stavebnímu detailu a ke
schopnosti převést ideovou podstatu
stavby do odpovídající projektové
dokumentace.
Geodézie a kartografie
Studijní program je zaměřen na získání
dostatečných teoretických, odborných
a praktických poznatků a dovedností
z oblasti geodetických a kartografických
věd i věd příbuzných, které absolventovi
umožní pokračovat v navazujícím
magisterském studiu tohoto programu,
nebo bezprostředně uplatnit poznatky
z bakalářského studia v zeměměřické
a katastrální praxi a nalézt uplatnění např.
ve státní a veřejné správě, zejména na
katastrálních a pozemkových úřadech.
Stavební inženýrství a Civil Engineering
Absolventi Bc. studijních oborů jsou
oprávněni vykonávat následující vybrané
a odborné činnosti: vypracovávat
projektovou dokumentaci staveb,
podílet se na vypracování projektové
dokumentace pozemních staveb, provádět
statické a dynamické výpočty staveb,
provádět stavebně technické nebo
inženýrské průzkumy, provádět zkoušení
a diagnostiku staveb, pokud zvláštní
předpis nestanoví jinak, vydávat odborná
stanoviska, vést realizaci stavby, provádět
geodetická měření pro projektovou činnost
a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy
nestanoví jinak, provádět autorský nebo
technický dozor nad realizací stavby,
zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele
na podkladě zmocnění při územním,
stavebním nebo kolaudačním řízení,
katastru nemovitostí, vytyčovací práce
ve stavebnictví a geodetické práce,
související s pozemkovými úpravami. Dále
pak by měl být schopen provádět mapovací
práce ve velkých a středních měřítcích,
náročné práce v inženýrské geodézii a při
budování a údržbě geodetických základů
(polohové, výškové a tíhové pole) a základní
práce související s vytvářením a údržbou
prostorových informačních systémů. Po
absolvování dostatečné praxe a po složení
předepsaných zkoušek mu bude umožněno
získat oprávnění k provádění veškerých
geodetických prací, vyžadujících příslušné
oprávnění.
Stavební inženýrství a Civil Engineering
Do těchto studijních programů budou
posluchači přijímáni po ukončení
čtyřletého bakalářského programu
absolvovaného na některé ze stavebních
fakult v ČR. Nejlepším absolventům
bude umožněno pokračování ve studiu
doktorského studijního programu.
Architektura a rozvoj sídel
Zmnožuje škálu studia architektury
o dosud nenabízené disciplíny, zejména
ze společenskovědních a ekonomických
oborů. Garanty výuky určitých disciplín
jsou proto i pracovníci Ekonomicko-správní
fakulty Masarykovy univerzity.
Studium je čtyřsemestrální zakončené
diplomovou prací.
Počet přihlášených (Bc.): Počet přijatých (Bc.): Počet přihlášených (NMgr.): Počet přijatých (NMgr.): INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
2 464
1 946
1 546
682
vykonávat v orgánech státní správy odborné
funkce na úseku stavebního řádu nebo
územního plánování, pokud zvláštní předpis
nestanoví jinak.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ
PROGRAMY
Geodézie a kartografie
Absolvent navazujícího studijního programu
je ve srovnání s absolventem bakalářského
studijního programu v odpovídajících
předmětech vybaven hlubšími teoretickými
znalostmi a širšími praktickými zkušenostmi.
Jeho znalosti z oblasti práva, ekonomie
a managementu jsou rozšířené tak,
aby byl schopen, po požadované praxi,
zastávat vedoucí místa ve státní a veřejné
správě, zejména na katastrálních úřadech
všech stupňů, na pozemkových úřadech,
v projekčních kancelářích a firmách, či řídit
geodetickou firmu. Z hlediska odbornosti
by měl být absolvent tohoto studia
schopen samostatně provádět a řídit
geodetické práce související s pořizováním
geometrických plánů a vedením operátu
Otevřeno
na VUT
Máš chytrý telefon s operačním
systémem Android nebo iOS?
Pak si stáhni do mobilu aplikaci,
která tě upozorní na dny otevřených
dveří na VUT.
500
stipendií
pro
prváky
Již počtvrté odměňuje VUT v Brně
nejlepší maturanty!
500 nejúspěšnějším absolventům
státních maturit, kteří se přihlásí
a nastoupí ke studiu na Vysokém
učení technickém v Brně,
dá škola jednorázové stipendium.
Podrobnější informace a kritéria
pro přiznání stipendia budou zavčas
zveřejněny na webových stránkách
www.vutbr.cz.
FP
Fakulta
podnikatelská
adresa ——— Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
telefon ——— 541 14 2648, 541 14 3386 [Bc., NMgr.], 541 14 2815 [PhD.]
e-mail ——— [email protected], [email protected]
web ——— www.fbm.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Dny otevřených dveří
15. 1. 2015 a 5. 2. 2015
Termín podání přihlášek ke studiu
Bc., NMgr.: 31. 3. 2015
Ph.D.: duben 2015
Termín přijímacích zkoušek
Bc.: květen 2015
NMgr.: červen 2015
Ph.D.: červen 2015
Poplatek za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ekonomika a management
(PS, 3letý), s obory:
— Ekonomika podniku
— Ekonomika a procesní management
— Účetnictví a daně
Systémové inženýrství a informatika
(PS, 3letý), s oborem:
— Manažerská informatika
Kvantitativní metody v ekonomice
(PS, 3letý), s oborem:
— Matematické metody v ekonomice
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Ekonomika a management
(PS, KS, 2letý), s obory:
— Řízení a ekonomika podniku
— Účetnictví a finanční řízení podniku (PS)
— Ekonomika obchodních korporací (PS)
(v akad. roce 2015/2016 bude obor
otevřen za předpokladu udělení
akreditace)
Systémové inženýrství a informatika
(PS, 2letý), s oborem:
— Informační management
Economics and Management
(PS, 2letý, výuka v AJ), s oborem:
— European Business and Finance
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ekonomika a management
(PS, KS, 4letý), s obory:
— Řízení a ekonomika podniku
— Podnikové finance
Economics and Management
(PS, KS, 4letý, výuka v AJ), s obory:
— Company Management and Economics
— Corporate Finance
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování
středoškolského studia zakončeného
maturitou a složení přijímací zkoušky
s klasifikací „prospěl“ spolu s umístěním
na takovém místě v pořadí uchazečů podle
počtu dosažených bodů u přijímací zkoušky,
které nepřesahuje kapacitní možnosti fakulty.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou přijetí je řádné ukončení
bakalářského příbuzně orientovaného
studijního programu, tj. programu
obsahujícího předměty teoretického základu
bakalářského studia inženýrského typu.
Ve sporných případech je nezbytné, aby
uchazeč projednal splnění této podmínky
na studijním oddělení ještě před podáním
znalost je ověřována Testem studijních
předpokladů (inženýrská matematika,
informatika, makroekonomie,
mikroekonomie, ekonomika a finance).
Zahrnuje i informace o rozsahu znalostí
potřebných pro úspěšné složení Testu
z anglického jazyka.
Termín konání: duben 2015.
Cena kurzu: 1 650 Kč.
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
Přijímací zkouška do bakalářských
i navazujících magisterských studijních
oborů je písemná, skládá se ze dvou částí:
Test studijních předpokladů trvá 45 minut
a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami
odpovědí pro bakalářské obory, se čtyřmi
alternativami pro navazující magisterské
obory. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi
body, žádná odpověď žádným bodem a za
nesprávnou odpověď se odečte jeden bod,
tj. maximální počet dosažitelných bodů
je 100. Na obor European Business and
přihlášky ke studiu. Jestliže uchazeč
uvedené podmínky nesplňuje, přijímací řízení
se mu zastavuje. Další podmínkou je složení
přijímací zkoušky s klasifikací „prospěl“
spolu s umístěním na takovém místě
v pořadí uchazečů podle počtu dosažených
bodů u přijímací zkoušky, které nepřesahuje
kapacitní možnosti fakulty.
dosáhnou stanoveného percentilu
v Národních srovnávacích zkouškách, nebo
stanoveného prospěchu ve vybraných
předmětech na střední škole.
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Bez požadavku.
Podmínkou pro přijetí je dosažení vysokoškolského vzdělání v NMgr. studijním
programu, předložení vědecké eseje na
předpokládané téma disertační práce,
souhlas předpokládaného školitele,
úspěšné složení přijímací zkoušky, znalost
AJ nebo NJ jazyka minimálně na úrovni B2.
PŘÍPRAVNÉ
KURZY
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Uchazečům o studium Bc. oborů může být
prominuta přijímací zkouška, jestliže
Finance je zadání testu v angličtině.
Test z jazyka anglického trvá 20
minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi
alternativami odpovědí. Správná odpověď
se hodnotí jedním bodem, žádná nebo
nesprávná odpověď žádným bodem, tj.
maximální počet dosažitelných bodů je 25.
POPLATKY
ZA STUDIUM
Studium v oborech, kde výuka probíhá
v angličtině, je zpoplatněno dle rozhodnutí
děkana pro příslušný akademický rok.
V navazujícím magisterském studijním
oboru European Business and Finance
je navíc poplatek za 3. semestr studia ve
Velké Británii cca 2 500 GBP.
POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Kurz je zaměřen na matematickou část
Testu studijních předpokladů.
Termín konání: duben 2015.
Cena kurzu: 1 550 Kč (v ceně je Příručka
pro přípravu k přijímacím zkouškám).
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Kurz je zaměřen na oblasti, jejichž
dosažením váženého studijního průměru
za předchozí ročník studia (1,00–1,30).
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Absolventi Fakulty podnikatelské se
uplatňují v ekonomických útvarech
firem, na finančních úřadech, v účetních
a daňových firmách, jako daňoví specialisté, poradci, analytici, v útvarech
informačních systémů a informačních
technologií.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
STIPENDIUM
Prospěchové stipendium může být
přiznáno ve 2. a 3. ročníku Bc. studia,
ve 2. ročníku NMgr. studia – výše
prospěchového stipendia je vázána
Počet přihlášených (Bc.)
Počet přijatých (Bc.)
Počet přihlášených (NMgr.)
Počet přijatých (NMgr.)
2 493
1 209
2 468
742
FSI
Fakulta
strojního
inženýrství
adresa ——— Technická 2896/2, 616 69 Brno
telefon ——— 541 141 111, 541 142 135
e-mail ——— [email protected]
web ——— www.fme.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Den otevřených dveří 5. 12. 2014, 16. 1. 2015
Termín podání přihlášek
Bc.: 31. 3. 2015
NMgr: 31. 3. 2015
Termín přijímacích zkoušek Bc.: 22. 6.–25. 6. 2015 (termín může být
upraven Pokynem děkana k přijímacímu
řízení podle termínu maturit v roce 2015).
NMgr.: obecná část — 18. 5.–19. 5. 2015,
oborová část — 1. 6.–26. 6. 2015
Náhradní termín přijímacích zkoušek
Bc.: 29. 6. 2015
NMgr.: 25. 5. 2015
Poplatek za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Strojírenství
(PS, KS, 3letý), s obory:
— Základy strojního inženýrství (PS)
— Aplikovaná informatika a řízení (PS, KS)
— Energetika, procesy a ekologie (PS)
— Kvalita, spolehlivost a bezpečnost (PS, KS)
— Profesionální pilot (PS)
— Stavba strojů a zařízení (PS, KS)
— Strojírenská technologie (PS, KS)
Aplikované vědy v inženýrství
(PS, 3letý), s obory:
— Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
— Matematické inženýrství
— Materiálové inženýrství
— Mechatronika
— Průmyslový design ve strojírenství
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Strojní inženýrství
(PS, KS, 2letý), s obory: — Aplikovaná informatika a řízení (PS, KS)
— Automobilní a dopravní inženýrství (PS) — Energetické inženýrství (PS)
— Fluidní inženýrství (PS)
— Konstrukční inženýrství (PS)
— Kvalita, spolehlivost a bezpečnost (PS, KS)
— Letecký provoz (PS)
— Procesní inženýrství (PS)
— Slévárenská technologie (PS)
— Stavba letadel (PS)
— Strojírenská technologie (PS, KS)
— Strojírenská technologie a průmyslový
management (PS, KS)
— Technika prostředí (PS)
— Výrobní stroje, systémy a roboty (PS, KS)
Aplikované vědy v inženýrství
(PS, 2letý), s obory:
— Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
— Inženýrská mechanika a biomechanika
— Matematické inženýrství
— Materiálové inženýrství (PS)
— Mechatronika (PS)
— Průmyslový design ve strojírenství (PS)
— Přesná mechanika a optika (PS)
Výrobní systémy
(PS, 2letý, s dvojím diplomem
— českoněmeckým), s oborem:
— Výrobní systémy
Fyzikální a materiálové inženýrství
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Fyzikální a materiálové inženýrství
nebo úplného středního odborného vzdělání
a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud
nebyla uchazeči prominuta).
Stroje a zařízení
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Konstrukční a procesní inženýrství
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
Podmínky přijetí
Podmínkou přijetí do NMgr. studijního
programu je řádné ukončení studia
bakalářského studijního programu
v oblastech technických věd, matematicko‐
fyzikálních, přírodních věd nebo v oblastech
průmyslového designu a úspěšné vykonání
částí přijímací zkoušky, které nebyly
děkanem prominuty.
Aplikace přírodních věd
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Aplikovaná matematika
Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení
jsou včas odeslaná a vyplněná přihláška,
zaplacený manipulační poplatek, maturitní
vysvědčení, účast na přijímacím řízení.
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Aplikované vědy v inženýrství
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Inženýrská mechanika
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Podmínkou přijetí do Bc. studijního
programu je dosažení úplného středního
Přijímací zkouška může být prominuta
uchazečům na základě výsledků maturitní
zkoušky, středoškolského průměru,
Národní srovnávací zkoušky nebo jiných
mimořádných aktivit.
PŘÍPRAVNÉ
KURZY
POPLATKY
ZA STUDIUM
Od 9. ledna 2015 se uskuteční přípravný
kurz matematiky a přípravný kurz fyziky
na FSI.
Poplatek za studium v cizím jazyce byl
stanoven pro bakalářské, navazující
magisterské a doktorské studium ve výši
3 000 EUR za akademický rok.
Industrial Engineering
(PS, 2letý, s dvojím diplomem
— českofrancouzským)
— Industrial Engineering
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Obecná část přijímací zkoušky může být
prominuta uchazečům na základě jejich
dosavadních studijních výsledků (zejm.
studijního průměru, struktury bakalářského
studia), motivace.
POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
Pro zájemce o bakalářský studijní obor
Profesionální pilot je informace o zdravotní
způsobilosti zveřejněna na webu
www.lu.fme.vutbr.cz.
Strojírenská technologie
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Strojírenská technologie
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKA
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Přijímací zkouška do bakalářských
studijních programů je písemná
z matematiky a fyziky v rozsahu
středoškolské učební látky.
Přijímací zkouška do navazujících
magisterských studijních programů
je písemná a má obecnou část
z matematiky, fyziky a technické
mechaniky a oborovou část z oborově
specifické tématiky.
STIPENDIUM
Fakulta přiděluje prospěchová, mimořádná,
ubytovací, sociální a jiná stipendia; každá
žádost je posuzována individuálně.
CERTIFIKÁTY
A OSVĚDČENÍ
NAVÍC
BĚHEM
STUDIA
Magisterské studium s dvojím diplomem
(double diploma) – Německo, Francie, Itálie.
Osvědčení pro účastníky kurzů
celoživotního studia.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Absolventi bakalářských studijních
programů najdou uplatnění například
v technických funkcích ve vývojových
a konstrukčně technologických ústavech
nebo kancelářích, ve výrobních podnicích,
ve službách a obchodu. Dobří absolventi
na FSI obvykle pokračují ve studiu
v navazujícím magisterském studijním
programu a dosahují titulu inženýr.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
Počet přihlášených studentů (Bc.) 2 258
Počet přijatých studentů (Bc.)
1 494
Počet přihlášených studentů (NMgr.) 1 069
Počet přijatých studentů (NMgr.)
850
Absolventi navazujících magisterských
studijních programů nacházejí
uplatnění například ve strojírenském,
elektrotechnickém, automobilním,
leteckém průmyslu, při aplikaci špičkových
technologií a nanotechnologií, v oblasti
výzkumu a vývoje, v projekčních
a konstrukčních ústavech a kancelářích,
v managementu, obchodní a servisní
činnosti, při řízení procesů, při zavádění
systémů řízení jakosti, v zastoupení
zahraničních firem, ve vědeckovýzkumné
a pedagogické činnosti na VŠ.
WWW.VUTBR.CZ
DLOUHODOBĚ
V ŽEBŘÍČKU NEJLEPŠÍCH
SVĚTOVÝCH UNIVERZIT
QS TOP UNIVERSITIES
2 SPORTOVNÍ AREÁLY,
2 FITNESS CENTRA
1 LODĚNICE
FAVU
Fakulta
výtvarných
umění
adresa ——— Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno
telefon ——— 541 146 803
e-mail ——— [email protected], [email protected]
web ——— www.ffa.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Den otevřených dveří 24. a 25. 1. 2015, 20. a 21. 6. 2015
Termín podání přihlášek
Bc.: 23. 11. 2014
NMgr.: 2. 8. 2015
PhD.: 31. 3. 2015
Termín přijímacích zkoušek
Bc.: 6.—7. 1. 2015 a 10.—11. 2. 2015
NMgr.: 1.—2. 9. 2015 (předpoklad)
PhD.: 29. 4. 2015
Náhradní termín přijímacích zkoušek
nebude vypisován
Výše poplatku za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Výtvarná umění
(PS, 4letý), s obory:
— Výtvarné umění – konceptuální tendence
(Ateliér environmentu)
— Výtvarné umění – grafický design
(Ateliér grafického designu 1)
— Výtvarné umění – grafický design
(Ateliér grafického designu 2)
— Výtvarné umění – konceptuální tendence
(Ateliér intermédií)
— Výtvarné umění – grafika
(Ateliér kresby a grafiky)
— Výtvarné umění – grafika
(kresba)
— Výtvarné umění – video
– multimédia – performance
(Ateliér multimédií)
— Výtvarné umění – malířství – volná tvorba
(Ateliér malířství 1)
— Výtvarné umění – malířství – volná tvorba
(Ateliér malířství 2)
— Výtvarné umění – malířství – volná tvorba
(Ateliér malířství 3)
— Průmyslový design
(Ateliér produktového designu)
— Výtvarné umění – video – multimédia
– performance – performance
(Ateliér performance)
— Výtvarné umění – sochařství – volná tvorba
(Ateliér sochařství 1)
— Výtvarné umění – sochařství – volná tvorba
(Ateliér sochařství 2)
— Průmyslový design
(Ateliér tělového designu)
— Výtvarné umění – video – multimédia
– performance
(Ateliér video)
— Výtvarné umění – video – multimédia
– performance – fotografie
(Ateliér fotografie)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Výtvarná umění
(PS, 2letý, v ČJ i AJ), s obory:
— Výtvarné umění – konceptuální tendence
(Ateliér environmentu)
— Výtvarné umění – grafický design
(Ateliér grafického designu 1)
— Výtvarné umění – grafický design
(Ateliér grafického designu 2)
— Výtvarné umění – konceptuální tendence
(Ateliér intermédií)
— Výtvarné umění – grafika
(Ateliér kresby a grafiky)
— Výtvarné umění – grafika (kresba)
— Výtvarné umění – video – multimédia
– performance
(Ateliér multimédií)
— Výtvarné umění – malířství – volná tvorba
(Ateliér malířství 1)
— Výtvarné umění – malířství – volná tvorba
(Ateliér malířství 2)
— Výtvarné umění – malířství – volná tvorba
(Ateliér malířství 3)
— Průmyslový design
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ
PROGRAM V ANGLICKÉM JAZYCE
Podávání přihlášek i přijímací řízení
probíhá ve stejném termínu a za stejných
podmínek jako běžné přijímací řízení do
magisterského studia v českém jazyce.
Přihlášky je možné podávat písemně
i elektronicky a na studijní odd. FaVU je ve
stanoveném termínu nutné doručit tyto
dokumenty:
Při podání papírové přihlášky
— přihláška ke studiu
— osvědčení o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání ověřené
matrikou nebo notářem
— podrobný životopis v tištěné podobě
a motivační dopis
— doklad o absolvování mezinárodní
zkoušky z anglického jazyka TOEFL
(min. 550), IELTS (min. 6), CAE (min. C)
nebo CPE (min. C)
— kopii dokladu o zaplacení poplatku
550 Kč na účet FaVU
(Ateliér produktového designu)
— Výtvarné umění – video – multimédia
– performance
(Ateliér performance)
— Výtvarné umění – sochařství – volná tvorba
(Ateliér sochařství 1)
— Výtvarné umění – sochařství – volná tvorba
(Ateliér sochařství 2)
— Průmyslový design
(Ateliér tělového designu)
— Výtvarné umění – video – multimédia
– performance
(Ateliér video)
— Výtvarné umění – video – multimédia
– performance – fotografie
(Ateliér fotografie)
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Výtvarná umění
(PS, KS, 3 až 5letý), s oborem:
— Výtvarné umění a umělecký provoz
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou pro zařazení do přijímacího
řízení je v termínu odeslaná přihláška,
odevzdané maturitní vysvědčení a zaplacený
manipulační poplatek. Dále musí uchazeč
složit přijímací zkoušku.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou přijetí do navazujícího
magisterského studia je absolvování
bakalářského studijního programu Výtvarná
umění anebo bakalářského studijního
programu obdobného zaměření, doloženého
platným dokladem. Další podmínkou je
absolvování a složení talentové zkoušky.
Uchazeč musí kromě jiného předložit svůj
projekt magisterského studia.
Při podání elektronické přihlášky
— podepsaný protokol e-přihlášky
společně s čestným prohlášením
— osvědčení o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání ověřené
matrikou nebo notářem — podrobný
životopis v tištěné podobě a motivační
dopis
— doklad o absolvování mezinárodní
zkoušky z anglického jazyka TOEFL
(min. 550), IELTS (min. 6), CAE (min. C)
nebo CPE (min. C).
Uchazeči o tento stupeň studia se hlásí
k jednotlivým školitelům schváleným
Oborovou radou. Podání přihlášky
většinou předchází konzultace uchazeče
se školitelem, který je v případě přijetí
uchazeče doktorandský projekt ochoten
vést.
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
a) formulář elektronické přihlášky
s podepsaným čestným prohlášením
Podmínkou přijetí do doktorského
studijního programu je řádné ukončení
magisterského studia ve studijním
programu Výtvarná umění nebo obdobných
studijních programů na školách v ČR a na
školách s obdobným studijním programem
v zahraničí. Lze připustit přijetí absolventa
magisterského studia teoretického oboru
z jiných oblastí umění a kultury na školách
v ČR a zahraničí.
Spolu s přihláškou musí uchazeč do
31. března 2015 doručit na studijní odd.
FaVU VUT osobně nebo poštou tuto
dokumentaci:
b) notářem nebo matrikou ověřené doklady
o ukončeném vysokoškolském vzdělání
(min. magisterský titul, netýká
se absolventů NMgr. studia na FaVU
z předchozího akad. roku)
c) životopis – CV – curriculum vitae (zadává
se přímo do e-přihlášky, obsahuje zejména
soupis individuálních a kolektivních výstav,
realizovaných projektů, účastí a ocenění
v soutěžích a realizací projektů a návrhů,
dále soupis jiných odborných aktivit
– sympózia, workshopy, pedagogická,
publikační a jiná činnost
d) uchazeč uvede úroveň zvládání cizích
jazyků (písemné prohlášení) a zřetelně
vyznačí jeden světový jazyk, z něhož bude
prověřen v předepsané jazykové zkoušce,
která je povinnou součástí přijímacího řízení
e) portfólio představující v dostatečné
šíři dosavadní výtvarnou tvorbu formou
výstižné dokumentace (diapozitivy,
fotografie, v případě potřeby navíc
videozáznam nebo CD), dále záznam
odborných aktivit a seznam publikační
činnosti
f) teoretickou diplomovou práci a její
posudky od vedoucího práce a oponenta,
nebo písemnou obhajobu praktické
diplomové práce a její dokumentaci
s posudky vedoucího práce a oponenta
2. kolo – talentová zkouška (práce
v ateliéru) a test teoretických znalostí.
Vybraní uchazeči se dostaví ke druhé
části talentové zkoušky do ateliérů FaVU,
kde během dvou dnů vypracují čtyři úkoly
a vyplní test z teoretických znalostí z dějin
umění a obecného kulturního přehledu.
Obě kola zkoušky se hodnotí samostatně,
vždy ve stupnici 0 – 10 bodů.
Jednotlivá kola se konají v rozmezí
1 měsíce. V prvním kole je možno získat
0 – 10 bodů, postupují uchazeči, kteří
získali 5 – 10 bodů. Ve druhém kole je
možno získat za každý z pěti úkolů 0 – 10
bodů, celkově je možno získat max. 50
bodů. Přijati mohou být uchazeči, kteří
získají v druhém kole alespoň 35 bodů.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ
STUDIJNÍ PROGRAM
Přijímací řízení má 2 kola:
1. kolo je určeno pro absolventy
bakalářského studia FaVU, kteří hodlají
g) recenze tvorby, odborné posudky
projektů, ohlasy v odborném tisku
h) písemně formulovanou koncepci
disertační práce, tj. výzkumného nebo
uměleckého projektu
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Tato možnost existuje pouze v případě
1. kola přijímacího řízení do navazujícího
magisterského programu a vychází
z dosaženého prospěchu ve studiu na
FaVU. Uchazeči z řad studentů FaVU
v programu Výtvarná umění, kteří absolvují
bakalářskou zkoušku z ateliéru v tomtéž
akad. roce s hodnocením A, B, nebo C,
mohou být přijati do magisterského studia
na základě Statutu VUT, čl. 8, odst. 5 –
přijímací zkouška jim může být prominuta.
studovat v navazujícím magisterském
programu bezprostředně po vykonání
bakalářské státní zkoušky. K zařazení
do přijímacího řízení postačí doručení
vytištěné el. přihlášky. Toto kolo přijímacího
řízení probíhá současně s vykonáním
státní bakalářské zkoušky a přijat je
každý uchazeč, který vykonal bakalářskou
zkoušku – praktickou část s hodnocením
A, B, nebo C.
2. kolo je určeno pro uchazeče, kteří
ukončili studium v bakalářském studijním
programu Výtvarná umění anebo
v bakalářském studijním programu
obdobného zaměření na jiné vysoké škole.
K zařazení do přijímacího řízení musí
uchazeč kromě vytištěného formuláře el.
přihlášky doručit také notářsky ověřený
doklad o absolvování bakalářské zkoušky
a písemný projekt magisterského studia.
Toto kolo přijímacího řízení má dvě části:
1. Talentová zkouška sestává z osobní
prezentace prací uchazeče, nebo jejich
dokumentací. Uchazeč předloží soubor
POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
Bez požadavku.
PŘÍPRAVNÉ
KURZY
Uchazeči se nemohou zapisovat
do zvláštních přípravných kurzů, mohou
se ale zúčastnit kurzů pro veřejnost,
které probíhají v průběhu roku.
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Přijímací řízení pro bakalářské studium
je dvoukolové.
1. kolo – domácí práce (předložení vlastních
výtvarných prací) – hodnotí vybraná odborná
komise.
(prezentaci) svých prací. V případě, že
ukončil své bakalářské studium v témže roce,
předloží soubor školních i domácích prací.
V případě, že uchazeč dosáhl bakalářského
vzdělání v minulých letech, musí předložit
kromě portfolia i práce vytvořené po
ukončení studia (nebo jejich dokumentaci).
Komise pak v uzavřeném jednání doporučí
vybrané uchazeče k přijímacímu pohovoru,
který proběhne téhož dne. Výsledky této
části zkoušky jsou zveřejněny do 14:00 hod.
na úřední desce fakulty.
2. Ústní zkouška sestává z obhajoby
projektu do magisterského studia
a pohovoru na téma ateliérového zaměření
uchazeče. Každá část zkoušky se hodnotí
samostatně v rozpětí 0 – 10 bodů, přičemž
z prvního do druhého kola postupuje
uchazeč, který získal 5 – 10 bodů a k přijetí
je doporučen uchazeč, který v druhé části
získal 5 – 10 bodů. Výsledky obou kol se
nesčítají.
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
POPLATKY
ZA STUDIUM
Přijímací řízení má dvě části:
1) Jazyková zkouška – uchazeč musí
prokázat schopnost studovat odbornou
literaturu a formulovat alespoň v jednom
cizím neslovanském jazyce na úrovni B2
Evropského referenčního rámce.
2) Pohovor – osobní pohovor o doktorském
projektu s důrazem na teoretické
znalosti oboru, na dosavadní uměleckou
praxi uchazeče a její výsledky i ohlasy
(bibliografie) a na kvalitu prezentovaného
doktorského projektu. Uchazeč musí
v pohovoru prokázat rozhled a dostatečnou
šíři vědomostí z dějin umění a estetiky,
orientaci v současném dění v oboru,
zejména vzhledem ke zvolenému tématu.
Každá část přijímacího řízení je hodnocena
zvlášť, uchazeč může získat v druhém
kole nejvíce 20 bodů. Přijato může být
nejvíce 5 uchazečů, doporučeni k přijetí
jsou uchazeči podle výsledného pořadí
bodového hodnocení.
Poplatek za studijní program v AJ činí
7 000 EUR za jeden akademický rok.
STIPENDIUM
Děkan může vyhlásit a udělit prospěchová
a mimořádná stipendia podle možností
fakulty. Mimořádné stipendium uděluje
děkan např. jako Cenu děkana za
mimořádný studijní výkon, a to
při příležitosti bakalářských nebo
magisterských promocí.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Bakalář FaVU se může uplatnit jako
volný umělec schopný splnit soukromou
i veřejnou zakázku, jako organizátor
kulturního provozu (kurátor, pracovník
galerie), případně se uplatnit jako
pedagog. Je připraven také zastávat zcela
nové kreativní pozice v technologicky
se rozvíjejících oborech. Absolvent
bakalářského stupně FaVU je individuálně
profilován v rámci oborů podle ateliérových
specializací.
Magistr FaVU se může uplatnit jako
volný umělec, designér, autor realizací
v architektuře, schopný splnit soukromou
i veřejnou zakázku. Může působit jako
organizátor kulturního provozu (kurátor,
pracovník galerie, publicista), případně
se uplatnit jako pedagog. Je připraven
také zastávat zcela nové kreativní pozice
v nově vznikajících oborech. Absolvent
magisterského stupně FaVU je individuálně
profilován v rámci oborů podle ateliérových
specializací.
Absolvent doktorského studijního programu
FaVU je schopen pracovat jako umělec nebo
designér, který dokáže své dílo na vysoké
teoretické úrovni reflektovat. Zároveň
může pracovat také jako umělecký teoretik,
kurátor, odborný pracovník v kulturních
institucích a je schopen zastávat funkci
vysokoškolského pedagoga.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE 2014/2015
Počet přihlášených (Bc.) Počet přijatých (Bc.) Počet přihlášených (NMgr.) Počet přijatých (NMgr.)
344
48
69
36
DLOUHODOBĚ
MEZI TOP 3
V SOUTĚŽI KOLEJ ROKU
ÚSI
Ústav
soudního
inženýrství
adresa ——— Údolní 244/53 (budova U2), 602 00 Brno
telefon ——— 541 146 031, 541 146 026
e-mail ——— [email protected]
web ——— www.vutbr.cz/usi
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Den otevřených dveří 6. 2. 2015
Termín podání přihlášek
NMgr.: 31. 3. 2015
PhD.: 31. 5. 2015
Termín přijímacích zkoušek
NMgr.: 18.—22. 5. 2015
PhD.: 22.—30. 6. 2015
Náhradní termín přijímacích zkoušek
NMgr.: 27. 5. 2015
Poplatek za přijímací řízení
elektronická přihláška z ČR — 400 Kč
elektronická přihláška mimo ČR — 16 EUR
tištěná přihláška — 550 Kč
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
Soudní inženýrství
(PS, 2letý), s obory:
— Expertní inženýrství v dopravě
— Realitní inženýrství
Obor Expertní inženýrství v dopravě
připravuje studenty pro práci
v inženýrských oblastech spojených
s dopravou. Jedná se zejména o expertní
činnosti spojené s bezpečností silničního
provozu, ekonomikou provozu a oprav,
přepravou zboží, posuzováním příčin
a průběhu dopravních nehod, oceňováním
vozidel a hodnocením environmentálních
aspektů silničního provozu.
Obor Realitní inženýrství připravuje
studenty pro práci v inženýrských
oblastech spojených s realitní činností.
Jedná se zejména o expertní činnosti
spojené s obchodováním s nemovitostmi,
správou nemovitostí, investiční činností
v oblasti nemovitostí, řešením pojistných
událostí a oceňováním nemovitostí pro
nejrůznější účely.
Rizikové inženýrství
(PS, 2letý), s obory:
— Řízení rizik stavebních konstrukcí
— Řízení rizik strojních zařízení
— Řízení rizik elektrotechnických zařízení
— Řízení rizik v informačních systémech
— Řízení rizik firem a institucí
— Řízení rizik chemických technologií
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Soudní inženýrství
(PS, KS, 4letý), s oborem:
— Soudní inženýrství
Obor Soudní inženýrství připravuje studenty
pro vědeckou a výzkumnou činnost,
která se zaměřuje na zkoumání průběhu
negativních technických jevů, zjišťování
jejich příčin, hodnocení jejich ekonomických
důsledků, oceňování majetku a na další
výzkum potřebný pro různorodá technická
a technicko-ekonomická posuzování
různorodých typů objektů, se kterými se
setkávají znalci, příp. experti v technických
a technicko-ekonomických oborech. Výuka
probíhá ve čtyřech zaměřeních – analýza
dopravních nehod, oceňování majetku vč.
hodnocení škod na majetku, posuzování vad
a poruch v technice a forenzní ekotechnika.
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Přijímací zkouška do navazujících
magisterských studijních programů je
písemná, formou testu. Ověřovány jsou
studijní předpoklady pro magisterský
studijní program, kterými jsou základní
znalosti matematiky, fyziky a odborné
znalosti uchazeče ve zvoleném oboru.
Podrobné informace k přijímacím
zkouškám, k jejich průběhu a vzorové testy
jsou uvedeny na webových stránkách ÚSI.
POPLATKY
ZA STUDIUM
Podmínkou pro přijetí uchazeče do
navazujících magisterských studijních
programů je řádné ukončení vhodně
zaměřeného bakalářského studijního
programu technického, ekonomického,
případně i právního zaměření, v termínu
odeslaná přihláška, složení přijímací
zkoušky a zaplacený manipulační poplatek.
oblastech a dále v bankách, v pojišťovnách
nebo ve státní správě v oblasti správy
majetku.
Podle § 58 zákona 111/1998 Sb. a následně
čl. 14 Statutu VUT v Brně se poplatky za
studium týkají studentů, kteří překročili
standardní dobu studia o více než 1 rok,
a dále absolventů Bc. nebo NMgr.
studijního programu, kteří studují v dalším
Bc. nebo Mgr. programu.
STIPENDIUM
Podle interních pravidel VUT v Brně
jsou vyplácena stipendia prospěchová,
mimořádná a ubytovací. Každá žádost je
posuzována individuálně.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Absolventi oboru Expertní inženýrství
v dopravě uplatní své vzdělání ve firmách
zabývajících se spediční a přepravní
činností, na úřadech státní správy a ve
firmách těmito úřady vytvářených, ve
výzkumných institucích, v pojišťovnách,
při samostatné podnikatelské činnosti
v dopravě, opravárenství dopravních
prostředků, činnosti samostatných
likvidátorů škod apod.
Absolventi oboru Realitní inženýrství
uplatní své vzdělání ve firmách zabývajících
se správou nemovitostí, realitní, příp.
developerskou činností, při samostatné
podnikatelské činnosti v uvedených
VÍCE NEŽ 50
SPORTOVNÍCH SPECIALIZACÍ
Absolventi studijního programu
Rizikové inženýrství uplatní své vzdělání
v profesích spojených s projektováním,
přípravou, výstavbou, provozem a údržbou
technických objektů i v oblasti řízení.
Práci naleznou v řadě firem výrobního
i nevýrobního charakteru na odborně
náročných pozicích a rovněž jako soudní
znalci.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
Počet přihlášených (NMgr.)
Počet přijatých (NMgr.)
546
315
WWW.VUTBR.CZ
STI
Středoevropský
technologický
institut VUT
v Brně (CEITEC)
adresa ——— Technická 3058/10, 616 00 Brno
telefon ——— +420 541 146 131
e-mail ——— [email protected]
web ——— www.ceitec.vutbr.cz
PS ——— prezenční studium
KS ——— kombinované studium
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TERMÍNY
Termín podání přihlášek:
30. 4. 2015
Termín přijímacích zkoušek:
info na www.ceitec.cz
Náhradní termín přijímacích zkoušek:
nebude vypisován
Výše poplatku za přijímací řízení:
— elektronická přihláška z ČR – 400 Kč
— elektronická přihláška mimo ČR – 16 EUR
INFORMACE
O STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
A OBORECH
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Pokročilé materiály a nanovědy
(PS, KS, 4letý), s obory:
— Pokročilé nanotechnologie
a mikrotechnologie
— Pokročilé materiály
absolvování navazujícího magisterského
studijního programu stejného nebo
obdobného zaměření, včas zaslaná přihláška
a zaplacený manipulační poplatek a úspěšné
vykonání přijímací zkoušky. Podrobnější
informace najdou uchazeči na stránkách
www.ceitec.cz/phd.
MOŽNOST
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
Advanced Materials and Nanosciences
(PS, 4letý, v AJ), s obory:
— Advanced Nanotechnologies
and Microtechnologies
— Advanced Materials
Přijímací zkouška se nepromíjí.
OBECNÉ
INFORMACE
O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ
Bez požadavku.
Podmínkou přijetí do doktorského
studijního programu je úspěšné
Přijímací zkouška je ústní a koná se před
zkušební komisí. Náplní přijímací zkoušky
POŽADAVEK
NA ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOST
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
jsou zejména následující oblasti:
a) Otázky k zaměření studia a předpokládanému tématu dizertační práce
b) Otázky týkající se vědního základu oboru
c) Ověření znalostí anglického jazyka
d) Ověření dosavadní odborné a vědecké
činnosti.
POPLATKY
ZA STUDIUM
Poplatek za studium programů, které jsou
akreditovány v angličtině, je 3 000 EUR
za akademický rok.
STIPENDIUM
Studentům v prezenční formě je přiznáno
stipendium řádné – 6 500 Kč a mimořádné
– 6 500 Kč. Zahraničním studentům
(mimo SR) je přiznáno stipendium
na mobilitu 2 000 Kč. Stipendia jsou
vyplácena měsíčně.
UPLATNĚNÍ
ABSOLVENTŮ
Absolvent bude schopen na potřebné
úrovni aplikovat nabyté znalosti pro
další rozvoj na pracovištích svého
dalšího působení (akademických
a vědeckých institucích a institucích
realizační oblasti) a přispět ke zlepšování
konkurenceschopnosti výstupů
výzkumné a aplikační oblasti těchto
institucí. Koncepce studijního programu
umožňuje studentům získat dostatečné
kompetence pro spolupráci v národních
a mezinárodních vývojových, konstrukčních
a vědecko-výzkumných týmech. Absolvent
tohoto oboru získá solidní schopnosti
a dovednosti působit ve vědeckých
a výzkumných centrech nejenom
v České republice, ale i v zahraničí.
INFORMACE
O POČTECH
STUDENTŮ
V AKADEMICKÉM
ROCE
2014/2015
Počet přihlášených (Ph.D.) Počet přijatých (Ph.D.) 8 FAKULT
VUT V BRNĚ MEZI
TOP 150 UNIVERZITAMI
SVĚTA V OBORU
CIVIL ENGINEERING
WWW.VUTBR.CZ
NEJVĚTŠÍ UBYTOVACÍ
KAPACITY V BRNĚ —
5 AREÁLŮ KOLEJÍ
40
25

Podobné dokumenty

Manuál pro vypracování bakalářské práce

Manuál pro vypracování bakalářské práce Knihy a odborné časopisy. Vedle odborných knih, které obsahují soubor trvalejších poznatků, je pozornost nutno věnovat i poznatkům aktualizovaným pomocí odborných časopisů a dalších periodik (novin...

Více

Seznam BP_2012-13

Seznam BP_2012-13 Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Anotace Cílem bakalářské práce je analýza image destinace cestovního ruchu a formulace návrhů na z...

Více

Jdi pracovat 01/2010

Jdi pracovat 01/2010 jednotlivých odborech studenty humanitních oborů, na ÚVT a FI je zaměstnán velký počet studentů FI, kteří vykonávají i vysoce kvalifikovanou práci. Velké množství studentů bylo zaměstnáno na projek...

Více

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE školy (mám na mysli čtyřleté studium na střední škole zakončené maturitou) je dobře určen učebnicemi Matematika pro gymnázia (řada [1] až [11] jedenácti učebnic vydaná poprvé v letech 1992-1997 v n...

Více

Untitled - Koleje a menzy VUT v Brně

Untitled - Koleje a menzy VUT v Brně jednotlivé členské země IAESTE a v rámci Generální konference se česká delegace snaží vyměnit praxe získané v České republice za ty nejlepší praxe pro české studenty, nejenom dle preferovaných zemí...

Více

Autotronik - Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Autotronik - Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Jedná se o studijní obor s rozsáhlejším odborným výcvikem, který je více zaměřen na praktické zvládnutí oprav silničních vozidel včetně diagnostiky. V průběhu studia je absolvent seznámen s konstru...

Více