Vzdělávací program - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Transkript

Vzdělávací program - Purkyňovo gymnázium Strážnice
Ć. j.: PGS 717-B/2009
Purkyňovo gymnázium Strážnice
Masarykova 379, 696 62 Strážnice
OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
1. Identifikační údaje
Název:
Osmileté vzdělávací studium
Vzdělávací program:
osmiletý
Studijní forma vzdělávání:
denní forma vzdělávání
Předkladatel:
Název školy:
Purkyňovo gymnázium Strážnice
Adresa:
Masarykova 379, 696 62 Strážnice
IČO:
61742902
Rezortní identifikátor školy:
IZO:
600014541
000559156
Ředitel školy:
RNDr. Václav Matyáš,CSc.
e-mail: [email protected]
Koordinátor pro tvorbu ŠVP:
Další kontakty:
PhDr. Jaroslava Večeřová
e-mail: [email protected]
telefon: 518 332 106
web: www.gys.cz
Zřizovatel:
Název:
Jihomoravský kraj
Adresa:
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Kontakty:
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon: 541 651 111
fax: 541 653 439
e-mail: slobodňá[email protected]
Platnost dokumentu:
od 1. září 2009
………………………………………
RNDr. Václav Matyáš,CSc., ředitel
3
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
4
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
OBSAH
1. Identifikační údaje ........................................................................................................... 3
2. Charakteristika školy ....................................................................................................... 7
2.1. Historie školy ……………… ................................................................................... 7
2.2. Velikost školy ……………… ................................................................................... 7
2.3. Vybavení školy ………………. ................................................................................ 7
2.4. Pedagogický sbor …………… ................................................................................. 8
2.5. Charakteristika žáků ………… ................................................................................. 8
2.6. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce ........................................................ 8
2.7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty ........................................................................ 8
3. Charakteristika ŠVP ...................................................................................................... 10
3.1. Zaměření školy ………………. .............................................................................. 10
3.2. Profil absolventa ……………. ................................................................................ 10
3.3. Organizace přijímacího řízení ................................................................................. 11
3.4. Organizace maturitní zkoušky ................................................................................. 11
3.5. Výchovné a vzdělávací strategie ............................................................................. 13
3.6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ............................ 14
3.7. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ....................................................... 14
3.8. Začlenění průřezových témat .................................................................................. 15
4. Učební plán ................................................................................................................... 21
4.1. Nižší stupeň osmiletého gymnázia .......................................................................... 21
4.2 Vyšší stupeň osmiletého gymnázia .......................................................................... 21
5. Učební osnovy ............................................................................................................... 23
5.1. Český jazyk a literatura ……… .............................................................................. 23
5.2. Anglický jazyk a konverzace …………….. ............................................................ 39
5.3. Německý jazyk ………………. .............................................................................. 54
5.4. Ruský jazyk …………………. ............................................................................... 62
5.5. Občanská nauka + Základy společenských věd………………. ............................... 72
5.6. Dějepis ………………………. ............................................................................... 87
5.7. Matematika …………………. .............................................................................. 100
5.8. Zeměpis …………………….. .............................................................................. 113
5.9. Chemie ……………………….............................................................................. 125
5.10. Biologie ……………………. ............................................................................. 136
5
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.11. Fyzika …………………………………………………………………………...151
5.12. Informatika a výpočetní technika ..……….……………………………………..161
5.13. Estetická výchova hudební ..……………………………………………….……167
5.14. Estetická výchova výtvarná ...………………….……………...………………..176
5.15. Tělesná výchova a zdraví …….…………………………………………………184
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy……..……………………………..…………….192
6.1. Pravidla hodnocení žáků ………….………………………………………..……192
6.2. Autoevaluace školy ………………….………………………………………..…197
7. Dodatek ……………………………………………………………………………......199
6
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2. Charakteristika školy
2.1. Historie školy
Školství ve Strážnici má dlouholetou tradici. V roce 1577 zde byla zřízena vyšší
bratrská škola. Mezi její nejznámější studenty patří Jan Ámos Komenský. V roce 1633 přišli
do Strážnice piaristé, kteří se věnují vzdělávání a v roce 1634 otevírají gymnázium. Když
v roce 1883 piaristické gymnázium zaniklo, správa města a místní inteligence po dlouholetých
jednáních dosáhli v roce 1896 souhlasu ke zřízení českého státního gymnázia. Ve školním
roce 1897/1898 bylo zahájeno vyučování v náhradních prostorách. V roce 1899 -27. srpna byla slavnostně otevřena budova gymnázia, jejíž stavba trvala necelý rok a která po
rekonstrukcích slouží škole dodnes. Časem tyto prostory nestačily pro neustále se zvyšující
počet žáků a bylo nutné přistavět školní jídelnu, tělocvičnu i nové vyučovací prostory.
Od roku 1948 procházelo české školství přestavbou. Ze školy se stala jedenáctiletá
střední škola, dvanáctiletá střední škola, všeobecně vzdělávací škola. Pak se škola vrátila
k pojmenování gymnázium. Od roku 1956 nesla u svého názvu přídomek Marie Kudeříkové,
bývalé žákyně strážnického gymnázia popravené nacisty. Po roce 1989 došlo opět ke změně
názvu na Purkyňovo gymnázium a tento název má škola dodnes. Škola má tedy více jak
stoletou tradici a během těch dlouhých let dokázala svou existenci vždy obhájit. Za tuto
dlouhou dobu zde působila řada významných osobností a škola dala základ pro profesní
rozvoj celé řadě žáků, z nichž se stali výborní lékaři, právníci, vědci, učitelé, politici, herci
apod. V současnosti má všechny předpoklady pro další dlouhou úspěšnou budoucnost moderní vybavení, kvalitní pedagogický sbor a velký počet zájemců o studium.
2.2. Velikost školy
Purkyňovo gymnázium je všeobecně vzdělávací škola se čtyřletým a osmiletým
studiem, která připravuje žáky ke studiu na všech typech vysokých škol. Celková kapacita je
490 žáků, pro osmileté studium maximálně 245 žáků, pro čtyřleté maximálně 260 žáků.
Školní jídelna má kapacitu 480 osob.
2.3. Vybavení školy
Gymnázium má velmi dobré materiální podmínky pro kvalitní výuku. Celkem je
k dispozici 28 učeben. Z toho odborné učebny pro Bi, F, Ch, Z, D, laboratoře (Ch, F, Bi),
3 jazykové učebny, 2 učebny IVT, odborná učebna pro Hv a Vv. Dále má škola také
knihovnu, školní jídelnu, bufet, tělocvičnu a venkovní asfaltové a travnaté hřiště a školní
galerii. Bohužel kolem školy není dostatek místa na vybudování atletického areálu. Starobylá
aula slouží k pořádání koncertů, přednášek a k jiným společným aktivitám.
Odborné učebny Bi, F, Ch, Z jsou stupňovité (kromě D) a jsou vybaveny televizním
okruhem s videem, kamerou a dataprojektorem. Dvě učebny IVT mají odpovídající množství
počítačů a dataprojektory. Počítač pro žáky je také ve školní knihovně. Všechny počítače ve
škole jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet.
Učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech. Jazykové učebny jsou vybaveny televizním
okruhem, zatím jedna učebna je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou
a dataprojektorem.
7
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.4. Pedagogický sbor
Na gymnáziu učí počet učitelů odpovídající počtu žáků v daném školním roce (kolem
30), ředitel a zástupce ředitele. Ve sboru je téměř polovina mužů, což v dnešních školách není
běžné. Sbor je věkově pestrý - od začínajících učitelů až po zkušené dlouholeté pedagogy.
Všichni jsou aprobováni a kvalifikováni. Na škole působí jeden výchovný poradce a jeden
metodik prevence, koordinátor pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu,
koordinátor pro tvorbu ŠVP, kteří mají odborné vzdělání získané studiem k výkonu
specializovaných činností, koordinátor pro práci s talentovanou mládeží a externí učitel
náboženství. Učitelé mají zájem se vzdělávat, a proto se v rámci DVVP účastní různých kurzů
a školení. Jsou sdruženi podle vyučovaných předmětů do šesti předmětových komisí, ve
kterých spolupracují, promýšlejí další strategie a řeší aktuální požadavky a problémy.
Předsedové těchto komisí jsou mimo jiné poradním orgánem ředitele školy.
2.5. Charakteristika žáků
Většina žáků dojíždí do školy z okolních menších měst (Veselí nad Moravou,
Hodonín, Uherský Ostroh, Bzenec) a obcí, především z Veselska, Horňácka a z Hodonínska,
výjimečně z Uh. Hradišťska a Břeclavska. Dopravní dostupnost je dobrá a možná jak vlakem,
tak i autobusem. Škola se nachází v regionu s dosti velkou nezaměstnaností.
2.6. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Škola se účastní mezinárodních projektů v rámci Sokrates „ Benediktini a cisterciáci
v Evropě“. Na tomto projektu spolupracujeme s naším dlouholetým partnerem - gymnáziem
v Herxheimu-Porýní-Falc. Zapojili jsme se také do mezinárodního projektu Ekoškola, Globe
a národních projektů Živá voda pro obec. V roce 2007 jsme získali prestižní titul Ekoškola,
který jsme v roce 2012 obhájili podruhé a jako jediné gymnázium v České republice jsme
získali tento titul již potřetí, tentokrát na čtyři roky (2012 – 2016). V letech 2011 – 2013 se
účastníme spolu se školami z Polska, Španělska a Portugalska Projektu Sokrates: Different
nations, one goal: Togetherness.
Ve škole jsou také realizovány projekty: CZ.1.07./1.1.02/01.0031 „Výuka matematiky,
fyzika a deskriptivní geometrie na počítači“. CZ.1.07./1.3.10/02.0063 „Zapojení ICT
a e-learningu do vzdělávání pracovníků škol regionu Slovácko“. Byl zahájen projekt
CZ.1.07/1.5.00/34.0449 Moderní škola – EU peníze středním školám (šablony).
Jsme také partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno v projektu Partnerství ve
vzdělávání. Tento projekt má posilovat zájem žáků o studium na této univerzitě a přispívat
k posilování kvality středoškolského vzdělávání.
Od roku 2006 probíhá každoroční výměnný pobyt s nizozemskou střední školou
Nehalennia v Middelburgu. Na podzim pobývají naši žáci v rodinách v Nizozemí a účastní se
týdenního programu, na jaře přijíždí žáci z Nizozemí do Strážnice. Dorozumívacím jazykem
je angličtina.
2.7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Škola velmi dobře spolupracuje se školskou radou, s Občanským sdružením při PGS,
které podporuje odpolední práce na Internetu a další mimoškolní kulturní, sportovní
a vzdělávací akce žáků. Ve spolupráci se Střediskem služeb školám a Zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín pravidelně škola organizuje okresní kola
Olympiády z německého jazyka a Dějepisné olympiády.
8
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Spolupráce školy s městem je realizována zejména přednáškami pro strážnickou
veřejnost v aule školy a kulturními akcemi školní cimbálové muziky podle potřeb města. Dále
spolupracujeme s řadou dalších organizací, občanských nebo zájmových sdružení. Velmi
dobrá je spolupráce s Kulturním domem Strážničan, Pedagogicko-psychologickou poradnou
ve Veselí nad Moravu, VIS Bílé Karpaty, Ústavem lidové kultury ve Strážnici, Muzejním
spolkem ve Strážnici, Kordárnou Velká nad Veličkou. Další organizace, s kterými
spolupracujeme jsou: SONS - oblastní pobočka Kyjov, Občanské sdružení Život dětem,
ACET, TJ Jiskra Strážnice, Domov pro seniory, DEV Lipka Brno.
Dvakrát ročně jsou organizovány pro rodiče třídní schůzky. Rodiče mají možnost
přístupu k informačnímu systému školy přes internet, kde získají veškeré informace týkající
se výuky a vzdělávání jejich dítěte. Rodiče mohou také kdykoliv individuálně konzultovat
s učiteli a být s nimi v kontaktu přes telefon nebo e-mail. Další informace o dění ve škole lze
nalézt na www.gys.cz, nebo v průběhu Dne otevřených dveří, který je pořádán každoročně
v prosinci. Škola má také každý rok svůj prezentační stánek na Veletrhu vzdělávání okresu
Hodonín.
9
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
3. Charakteristika ŠVP
3.1. Zaměření školy
Škola nabízí studium ve dvou vzdělávacích programech - osmiletém a čtyřletém, ve
kterých poskytujeme úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Žáky připravujeme
především k dalšímu studiu na vysoké škole, popřípadě k dalšímu pomaturitnímu studiu,
nezanedbatelné je i budování pozitivního vztahu ke vzdělávání jako základní podmínce pro
celoživotní učení. Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez specifického zaměření
a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Klademe důraz na všeobecné vzdělání, protože to
umožní v budoucnosti případnou změnu studia nebo profese.
Hlavní rysy našeho vzdělávacího programu pro osmileté studium:
účelné rozložení základního - společného učiva do nižších ročníků
možnost profilace ve vyšších ročnících studia podle zájmu a zaměření žáka volitelné předměty
podpora jazykového vzdělávání
podpora výuky informačních technologií
podpora environmentálního vzdělávání
budování pozitivního vztahu ke vzdělávání
podpora budování zdravého životního stylu
udržování bezpečného, přátelského a zdravého sociálního klimatu ve škole
Žáci od primy povinně studují angličtinu, další cizí jazyk (německý nebo ruský)
přibírají v tercii. V primě se žáci zúčastní Adaptačního pobytu, který je zaměřen na problémy
přechodu na střední školu, na vytváření nových kolektivů. V tercii a kvintě se mohou
zúčastnit lyžařského kurzu. V kvintě se zúčastní dalšího pobytu zaměřeného na zdravé klima
ve třídě a prevenci patologických jevů.
V posledním týdnu školního roku probíhají Dny netradiční výuky. Pro žáky jsou
připraveny různé druhy kurzů, ze kterých si mohou vybírat podle svých zájmů a zdokonalovat
se ve sportu nebo získávat dovednosti a znalosti z různých oblastí.
Třída kvarta realizuje projekt „Ekolečko“.
Zapojujeme se i do mezinárodních projektů.
Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve
všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hlubší odborné znalosti ve všech zvolených
volitelných předmětech.
Během celého studia klademe důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání
a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole.
Náš vzdělávací program vychází z prioritního cíle - kvalitně připravit absolventy
k přijetí na vysokou školu a k dalšímu studiu na vysoké škole a celoživotnímu vzdělávání.
Z toho důvodu jsme navázali spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně - projekt
Partnerství ve vzdělávání, abychom rozvíjeli zájem žáků o studium na této univerzitě
a posílili kvalitu středoškolského vzdělávání.
3.2. Profil absolventa
Profil absolventa Purkyňova gymnázia vychází z našich výchovných a vzdělávacích
strategií a ze zaměření školy. Vedeme a vzděláváme žáky tak, že po absolvování kvarty -
10
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
posledního ročníku nižšího stupně osmiletého studia a zároveň posledního ročníku povinné
školní docházky žák:
je vybaven klíčovými kompetencemi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV
ve všech vzdělávacích oblastech
je vybaven znalostmi a dovednostmi, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech
vzdělávacích oblastech
v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají podle Společného
evropského referenčního rámce (SERR) úrovni A1 - A2
Po absolvování posledního ročníku osmiletého studia žák:
má takové kompetence (znalosti a dovednosti), které mu umožní uspět u maturity
a složit zkoušku na zvolenou vysokou školu a pokračovat v dalším vysokoškolském
studiu
je schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný
je schopen prakticky používat ICT při své práci i pro své vzdělávání
je schopen samostatně se učit a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti
uplatňovat v praxi a dále je rozvíjet
je schopen pracovat v týmu
v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají dle SERR úrovni B1 B2 a je připraven složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek
Tento profil absolventa platí v případě, že žák využije podle svých schopností všech
možností, které mu škola nabízí.
3.3. Organizace přijímacího řízení
Přijímací řízení se řídí zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 671/2004 Sb., v platném
znění.
Podle těchto předpisů stanoví ředitel školy jednotná kritéria přijímacího řízení pro
všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech do osmiletého studia pro daný školní rok.
Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí, které je dáno aplikací těchto kritérií, a to v počtu
povoleném pro každý školní rok zřizovatelem.
Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách školy.
3.4. Organizace maturitní zkoušky
Organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon)
v platném znění a příslušnou vyhláškou, v platném znění.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Společná část
Povinné zkoušky:
1. Český jazyk a literatura
2. Cizí jazyk
3. Matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika
Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého
svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. Pro úspěšné složení
společné části maturitní zkoušky musí maturant uspět u všech tří povinných zkoušek.
11
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Žák si může zvolit (ale nemusí) maximálně 3 nepovinné zkoušky z této nabídky:
další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie,
fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění.
Profilová část
Profilová část je v kompetenci ředitele školy. Profilovou část vykoná žák úspěšně
tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek.
Povinné zkoušky:
Žák může konat maximálně jednu zkoušku formou maturitní práce.
Žák si vybere 2 povinné zkoušky z této nabídky:
český jazyk a literatura, další cizí jazyk, základy společenských věd, seminář ze
společenských věd, matematika, biologie, seminář z biologie, chemie, seminář z chemie,
dějepis, seminář z dějepisu, zeměpis, fyzika, seminář z fyziky, informatika a výpočetní
technika, estetická výchova.
Forma povinných zkoušek:
český jazyk
další cizí jazyk
základy společenských věd
seminář ze společenských věd
matematika
biologie
seminář z biologie
chemie
seminář z chemie
dějepis
seminář z dějepisu
zeměpis
fyzika
seminář z fyziky
informatika a výpočetní technika
estetická výchova
programování
- maturitní práce
- ústní zkouška
- ústní zkouška nebo maturitní práce
- maturitní práce
- ústní zkouška
- ústní zkouška nebo maturitní práce
- maturitní práce
- ústní zkouška nebo maturitní práce
- maturitní práce
- ústní zkouška nebo maturitní práce
- maturitní práce
- ústní zkouška
- ústní zkouška nebo maturitní práce
- maturitní práce
- maturitní práce
- maturitní práce + praktická část nebo ústní zkouška +
praktická část
- ústní zkouška
Nepovinné zkoušky:
Žák si může zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky z výše uvedené nabídky,
nepovinné zkoušky se konají vždy jako ústní zkoušky.
Neúspěch u nepovinných zkoušek ve společné nebo profilové části nemá vliv na
úspěšné vykonání maturitní zkoušky.
12
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
3.5. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
pozitivně motivujeme žáky k učení prostřednictvím příkladů využití učiva v praxi
vedeme žáky k využívání dalších zdrojů informací
vedeme žáky k systemizaci poznatků
zařazujeme do výuky takové činnosti, které vedou k rozvíjení žákovy paměti
vedeme žáky k práci s chybou tak, aby vyhledávání chyby v práci vlastní i cizí bylo
motivem zvládnout poznatky a postupy, které dosud neznali
podporujeme samostatnost a tvořivost
motivujeme k učení
povinným používáním Školního diáře PGS vedeme žáky k plánování a organizování
učení a dalších činností
Kompetence k řešení problémů
vedeme žáky k tomu, aby dovednosti a poznatky získané v jednom předmětu
dokázali využívat a vhodně uplatňovat i v jiných předmětech
vedeme žáky k sebehodnocení a k objektivnímu hodnocení spolužáků
podporujeme žáky v nalézání různých postupů při řešení problémů
učíme žáky nebát se problémů - problém je výzva, ne hrozba
podporujeme týmovou práci při řešení problémů
Kompetence komunikativní
co nejvíce zařazujeme samostatná vystoupení žáků
vedeme žáky k věcné argumentaci, k rozlišování důležitosti informací
vedeme žáky k aktivitě při vyučování
vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo ni
učíme žáky obhajovat svůj názor vhodnou formou a vhodně argumentovat
učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky a respektovat názory
druhých
Kompetence sociální a personální
motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách
vyžadujeme dodržování stanovených pravidel a umožňujeme žákům účast na tvorbě
pravidel
podporujeme spolupráci mezi žáky
Kompetence občanské
důsledně kontrolujeme plnění zadaných úkolů
vedeme žáky k ohleduplnosti k životnímu prostředí a k respektování přírody
vedeme žáky k účasti na kulturních, sportovních a jiných vhodných akcích
pořádaných školou i jinými organizacemi
vedeme žáky k pochopení a uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje
společnosti
Kompetence pracovní
umožňujeme žákům prezentovat v prostorách školy výsledky jejich práce
napomáháme žákům v další odborné a profesní orientaci
13
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
vedeme žáky k získávání správných pracovních návyků
vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví při jakékoliv
činnosti a k plnění povinností a závazků
Kompetence k podnikavosti
vedeme žáky k tomu, aby se při volbě seminářů a cvičení rozhodovali podle svého
dalšího vzdělávání a budoucího profesního zaměření tím, že jim poskytujeme co
nejvíce informací o studiu na VŠ
při organizaci společenských a kulturních akcí pořádaných školou vedeme žáky
k zodpovědnosti za zdárný průběh akce tím, že je pověřujeme zabezpečením dílčích
úkolů (např. výzdoba, nácvik tanečního nebo hudebního vystoupení, zajištění
sponzorů, sestavení programu………) nebo organizací celé menší akce
povinností vypracovat Závěrečnou seminární práci umožňujeme žákům rozvíjet
osobní i odborný potenciál, tvořivost a zodpovědnost za dokončení zahájených
aktivit
motivujeme žáky k dosahování úspěchu tím, že je odměňujeme a chválíme za
dosažené výsledky v nepovinných aktivitách a soutěžích
3.6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.
Ve škole není vybudován bezbariérový přístup. Je možná jen integrace žáků s lehčím
tělesným postižením, nevyžadujícím bezbariérové úpravy.
Ve všech těchto případech spolupracujeme prostřednictvím výchovného poradce
a metodika prevence sociálně patologických jevů s Pedagogicko psychologickou poradnou
a příslušnými odbornými institucemi a úřady.
Jinak zajišťujeme tyto podmínky:
individuální vzdělávací plán
individuální přístup učitelů a jejich spolupráce
možnost zapůjčení učebnic a učebních pomůcek, kopírování učebních materiálů
vhodná motivace ke studiu, vhodné učební metody
častější kontakt třídních učitelů se zákonnými zástupci
případná pomoc při začleňování do kolektivu třídy
využití školního Moodle – e-learningové studium
Zákonní zástupci žáků se sociálním znevýhodněním mohou požádat o finanční
příspěvek na akce pořádané školou Občanské sdružení při PGS.
Žákům se specifickými poruchami učení diagnostikovanými PPP vycházíme vstříc
úpravou podmínek. V jakékoliv fázi vzdělávání je přihlédnuto k doporučením PPP. Po
konzultaci s PPP se snažíme zajistit kromě výše uvedeného:
vytvoření vhodných podmínek při přijímacím řízení, důležité je včasné informování
školy ze strany rodičů, pokud byla porucha již dříve diagnostikována
zohlednění jejich potřeb a specifických nároků všemi pedagogy
volbu individuálního tempa
možnost rozdělení učiva na menší celky
vhodnou motivaci k další práci
vhodnou podporu založenou na spolupráci zákonných zástupců, školy a pracovníků
PPP, nebo jiných odborníků
využití školního Moodle – e-learningové studium
14
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
3.7. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Mimořádně nadaní žáci našeho gymnázia mohou pro svůj rozvoj využít následujících
možností:
individuální vzdělávací plány
účast na školních i mezinárodních projektech
olympiády a odborné soutěže, SOČ
spolupráce s MU - projekt Partnerství ve vzdělávání
individuální přístup
případnou pomoc při začleňování do kolektivu třídy
spolupráce mezi učiteli, kteří žáka vyučují
korespondenční semináře
konzultace s koordinátorem pro talentovanou mládež
využití školního Moodle – e-learningové studium
3.8. Začlenění průřezových témat
Průřezová témata jsme integrovali do jednotlivých předmětů a do práce třídních
učitelů - viz tabulky:
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Název tematického okruhu OV
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
KVARTA
I.Osobnostní rozvoj
1. Rozvoj schopnosti poznávání
ČJ, Fy
ČJ, Fy
AJ, RJ, Fy
RJ, Ch, Bi, Fy
AJ, NJ, RJ
2. Sebepoznání a sebepojetí
Adaptační kurz
NJ, RJ, Bi
3. Seberegulace a sebeorganizace
Adaptační kurz
Ch
4. Psychohygiena
Všechny
předměty
Adaptační kurz
Všechny
předměty
Všechny
předměty
Všechny
předměty
ČJ, Fy, Hv
ČJ, Fy, Hv
Hv
ČJ, RJ, Ch, Fy,
EVh
II.Sociální rozvoj
1. Poznávání lidí
Adaptační kurz
ČJ
RJ, Bi
2. Mezilidské vztahy
Fy
Adaptační kurz
ČJ, Fy
ČJ, AJ, NJ, RJ,
Dě, Fy
3. Komunikace
Fy, EVh
Adaptační kurz
ČJ, Fy, EVh
ČJ, AJ, NJ, RJ,
Fy, EVh
4. Kooperace a kompetice
Adaptační kurz
ČJ
Fy, Tv
Adaptační kurz
Ch, Fy
5. Kreativita
III.Morální rozvoj
1. Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
2. Hodnoty, postoje, praktická
etika
Tv
Adaptační kurz
15
ČJ, AJ, NJ,
Ch, Fy, EVh
Ch
Fy
Ch
AJ
AJ
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Osobnostní a sociální výchova
Pozn.: Tematické okruhy PT Osobnostní a sociální výchova je možno integrovat
v každém ročníku do všech předmětů jako součást běžné výuky a součást každodenní práce
třídního učitele.
Environmentální výchova
Název tematického okruhu NV
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
KVARTA
1. Ekosystémy
Dě, Bi
Dě, Bi
2. Základní podmínky života
Dě, Z
Dě, Ch, Bi
Ch
Ch, Bi
3. Lidské aktivity a životní
prostředí
ČJ, Bi
ČJ, Ch, Bi
ČJ, Dě, Ch
RJ, Ch, Bi
4. Vztah člověka a prostředí
ČJ, On, Bi,
Fy
ČJ, On, Ch, Bi
ČJ, Dě, Ch
NJ, RJ, Z, Ch,
Bi
Bi
Realizace také probíhá v projektu EKOLEČKO.
Výchova demokratického občana
Název tematického okruhu VDO
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
KVARTA
1. Občanská společnost a škola
AJ, On
On, Dě
AJ
Z
2. Občan, občanská společnost a stát
ČJ, AJ
ČJ
ČJ, AJ, Ch
ČJ, On
On
On
Dě
On
On, Dě
On, Ch
Dě, Ch
On, Z, Ch
3. Formy participace občanů
v politickém životě
4. Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Název tematického okruhu EGS
1. Evropa a svět nás zajímá
2. Objevujeme Evropu a svět
3. Jsme Evropané
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
KVARTA
AJ, Dě
Dě, Ch
AJ, NJ, RJ, Dě
ČJ, RJ, Ch
EVh
AJ
RJ, Dě, Hv
On, Ch
AJ, Dě
AJ, Dě
AJ, N, RJ, Hv
On, Ch
16
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Multikulturní výchova
Název tematického okruhu MKV
1. Kulturní diference
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
KVARTA
ČJ, AJ, On,
EVh
AJ, On, Dě,
EVh
ČJ, AJ, RJ, Hv
ČJ, AJ, RJ,
EVh
Ch
ČJ, RJ
RJ, Ch
On, Dě
Bi
2. Lidské vztahy
3. Etnický původ
On, Dě
ČJ, RJ, Dě
4. Multikulturalita
5. Princip sociálního smíru
a solidarity
RJ
Ch
Mediální výchova
Název tematického okruhu MEDV
PRIMA
SEKUNDA
TERCIE
KVARTA
ČJ, Fy
Ch, Fy
ČJ, Ch, Fy
ČJ, RJ, Z, Ch,
Bi, Fy
2. Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
On
On, Dě, Ch
3. Stavba mediálních sdělení - tvorba
ČJ
ČJ
1. Kritické čtení a vnímaní
mediálních sdělení
ČJ, Dě, Ch
RJ, Ch
ČJ
4. Vnímání autora mediálních sdělení
ČJ, Bi
5. Fungování a vliv médií ve
společnosti
Dě
6. Tvorba mediálních sdělení
AJ
7. Práce v realizačním týmu
Fy
ČJ, Ch
Fy
AJ
ČJ
Dě, Fy
ČJ, Bi, Fy
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Osobnostní a sociální výchova
Název tematického okruhu OV
1. Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
2. Seberagulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
3. Sociální komunikace
kvinta
sexta
septima
oktáva
Adp.kurz
AJ, EVh
Ch, AJ, EVh
Bi, Ch, AJ
AJ
Bi-bloky
Adp.kurz
Ch, EVh
Bi-bloky,
EVh
Ch
AJ
ČJ, EVv,
AJ, EVh
Adp.kurz
EVv, AJ, EVh
Bi
AJ
17
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
4. Morálka všedního dne
5. Spolupráce a soutěž
Adp.kurz
AJ, EVh
EVV ,Ch
,EVh
Adp.kurz
Ch, EVh
AJ, Bi
EVv, Ch, EVh
Ch
Bi
oktáva
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Název tematického okruhu EGS
kvinta
sexta
septima
1. Globalizační a rozvojové procesy
Z
Z, AJ
ZSV, Dě, Bi
2. Globální problémy, jejich příčiny
a důsledky
ZSV, Z
3. Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
4. Žijeme v Evropě
Dě, Bi
Z
Z
Dě, AJ
ČJ, Dě, Z,
AJ, EVh
Dě, AJ, EVh
ZSV, Dě
Vídeň
5. Vzdělávání v Evropě a ve světě
AJ
Praha
ZSV
Multikulturní výchova
Název tematického okruhu MKV
1. Základní problémy sociokulturních
rozdílů
2. Psychosociální aspekty
interkulturality
3. Vztah k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
kvinta
sexta
septima
oktáva
Z, EVh, AJ
ZSV,RJ, EVh,
AJ, Z
ZSV, Dě, Bi
AJ, NJ
RJ
RJ
RJ, EVh
RJ, EVh
AJ, ZSV
Vídeň
Praha
kvinta
sexta
septima
AJ, Z
Zdravý životní
styl - kurz
Bi
Environmentální výchova
Název tematického okruhu ENV
1. Problematika vztahů organismů
a prostředí
2. Člověk a životní prostředí
EVv, Dě, Z
3. Životní prostředí regionu a české
republiky
18
Fy, ČJ
Zdravý životní
styl - kurz
Z, Fy
Zdravý životní
styl - kurz
oktáva
Bi, Fy
AJ, NJ
Bi, Fy
NJ
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Mediální výchova
Název tematického okruhu MEDV
kvinta
sexta
septima
oktáva
1. Média a mediální produkce
Dě, Fy
Fy, ČJ
Fy
AJ
2. Mediální produkty a jejich
významy
AJ, NJ, ČJ
ČJ
ZSV, Dě
AJ
3. Uživatelé
ČJ
4. Účinky mediální produkce a vliv
médií
ZSV
5. Role médií v moderních dějinách
ZSV
ČJ
ČJ
AJ, ČJ
Dě
Kurzy
Ročník
V.
VI.
VII.
Podmínka pro
započtení akce
Název akce
1. Preventivní kurz
Kurz v přírodě zaměřený na
poznání kolektivu, utváření vztahů
v kolektivu, role žáka v kolektivu
a budování týmu
2. Sport a zdraví
Zimní sportovní kurz v přírodě
zaměřený na zimní sporty, první
pomoc, rizika při pobytu v horách,
řešení krizových situací
1. Zdravý životní styl a ekologie ve
škole, doma a v regionu
Kurz zaměřený na zásady správné
životosprávy a na ekologické problémy
ve škole, doma i v regionu.
1. Vídeň - kulturněhistorická exkurze
do Vídně
účast na kurzu
účast na školních
aktivitách
zaměřených na
prevenci sociálně
patologických jevů
účast na kurzu
kurz první pomoci
účast na kurzu
prezentace nebo
odborný referát na
dané téma
účast + vytvoření
skupinového příspěvku
do závěrečné práce
(výstavy) o Vídni
2. Organizace společenské akce
účast na organizaci
VIII.
1. Praha a Evropa
Kulturněhistorická exkurze do Prahy
Náhradní plnění
účast + vytvoření
skupinového příspěvku
do závěrečné práce
(výstavy, prezentace)
o Praze
19
vytvoření
programu pro
skupinu turistů
podle zadání
zajištění
sponzorského daru
do tomboly
sestavení programu
pro skupinu turistů
v Praze dle zadání
vyučujícího
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Kurzy jsou součástí ŠVP, a proto jsou částí závazného vzdělávání pro všechny žáky.
Je v zájmu školy, aby se kurzů účastnily co nejúplnější třídní nebo ročníkové kolektivy, proto
předpokládáme:
účast třídního učitele – pokud je to možné
v případě neúčasti žáka nutnost náhradního plnění – není-li splněna uvedená
podmínka, nejsou splněny podmínky pro uzavření klasifikačního období.
Každý kurz obsahuje:
tematické celky z PT – Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální
výchova, Mediální výchova
témata z oblastí Člověk a svět práce a Člověk a zdraví
Každý kurz bude mít jednoznačný výstup v jedné z těchto forem tak, aby byla vždy
doložitelná účast žáka.
zpracovaný projekt
závěrečná zpráva žáka
výrobek, dílo, literární zpracování, mediální sdělení
protokol
Přehled průřezových témat a použitých zkratek:
PT
OV
VDO
EGS
MKV
ENV
MED
ČJ
AJ
NJ
RJ
On
Dě
M
Z
Ch
- Průřezové téma
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova demokratického občana
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova
- Mediální výchova
- Český jazyk a literatura
Bi
- Biologie
- Anglický jazyk
Fy
- Fyzika
- Německý jazyk
IVT
- Informační a výpočetní technika
- Ruský jazyk
EVh - Estetická výchova-hudební
- Občanská nauka
EVv - Estetická výchova-výtvarná
- Dějepis
TV
- Tělesná výchova a zdraví
- Matematika
ZSV - Základy společenských věd
- Zeměpis
- Chemie
20
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
4. Učební plán
4.1. Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace
Člověk a společnost
Matematika a její
aplikace
Člověk a příroda
Informační
a komunikační
technologie
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Předmět
Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk
2. cizí jazyk volitelný
I.
II. III.
5
4,5
3
-
Občanská nauka
IV.
celkem
SP, D, Z
4
3
16,5
1,5 D
3
-
3
3
3
3
12
6
6D
1
2
2
1
6
Dějepis
2
2
2
2
8
1 SP
1Z
1D
Matematika
5
4,5
4
4+1
17,5+1
3,5 D
Zeměpis
Chemie
Biologie
Fyzika
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2 +1
2 +1
2 +1
7
6 +1
8 +1
8 +1
1 SP
10 D
IVT
1
-
1
1
3
1 SP
1D
3
3
2
2
10
-
3
3
2
2
10
29 30
31
32
122
1D
3 SP + 24 D
+1Z
Estetická výchova
hudební a výtvarná
TV
celkem
Poznámky k učebnímu plánu
Estetická výchova zahrnuje hudební a výtvarnou výchovu, každé jako samostatný
předmět jednu a půl hodiny týdně v primě a v sekundě a jednu hodinu v tercii a v kvartě.
Téma Člověk a svět práce (SP) jsme zařadili do našeho učebního plánu následně:
tematický okruh Svět práce jsme integrovali do občanské nauky v tercii a v kvartě s hodinou
týdně navíc v tercii. Hodinu týdně jsme přidělili tematickému okruhu Práce s laboratorní
technikou, který jsme integrovali do předmětů biologie, chemie a fyzika jako blok cvičení
v kvartě, jehož hodnocení je součástí hodnocení příslušných předmětů (Bi, Ch, Fy). Jednu
hodinu jsme přidělili tematickému okruhu Využití digitálních technologií v rámci IVT.
Disponibilní časovou dotaci 24 hodin (D) jsme využili takto: šest hodin jsme přidělili
povinně volitelnému předmětu Druhý cizí jazyk, tři a půl hodiny matematice, deset hodin
vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jednu hodinu IVT, jednu a půl hodiny českému jazyku
a literatuře, jednu hodinu tělesné výchově a jednu hodinu vzdělávací oblasti Člověk
a společnost.
Výchovu ke zdraví (Z) jsme integrovali do předmětu Občanská nauka s hodinou
týdně navíc v sekundě. Některé výstupy jsme integrovali do předmětů biologie, chemie,
fyzika a tělesná výchova.
Jako nepovinný předmět škola nabízí náboženství.
21
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
4.2. Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Informační
a komunikační
technologie
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Předmět
Český jazyk
a literatura
Anglický jazyk
Konverzace
v anglickém jazyce
2.cizí jazyk
Matematika
V.
VI.
VII. VIII. celkem
SP + D
3
3+1
3
3
13
1D
3
3
3
3
12
-
1
2
2
2
7
-
3
3
3
3
12
-
4+1 4+1
4
3
17
7D
Dějepis
2
2
Základy
2
2
společenských věd
Zeměpis
2
2
Fyzika
2+1 2+1
Chemie
2+1 2
Biologie + geologie 2+1 2+1
2
-
6
2
-
6
2
2
2
-
4
6+2
6+1
6+2
IVT
1
-
2
1
4
-
Estetická výchova
Tv + zdraví
1. vol. předmět
2. vol. předmět
3. vol. předmět
celkem
2
2
35
2
2
35
2
2
2
33
2
4
4
4
29
4
8
6
6
4
132
5D
6D
4D
26D
SP
3D
Poznámky k učebnímu plánu
Geologii jsme integrovali do předmětu biologie, zeměpis a chemie. Zdraví jsme
integrovali do předmětu biologie a občanský a společenskovědní základ.
26 disponibilních hodin jsme rozdělili takto: 1 hodina český jazyk, 7 hodin
matematika, 3 hodiny oblastem Člověk a společnost a Člověk a příroda a 15 hodin volitelným
vzdělávacím aktivitám v kvintě až oktávě. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce jsme
integrovali do předmětu Občanský a společenskovědní základ.
V kvintě jsou dvouhodinové bloky cvičení z předmětů matematika, fyzika, chemie,
biologie.
V sextě jsou dvouhodinové bloky cvičení z předmětů český jazyk, matematika,
biologie a fyzika.
Na konci sexty si žáci volí pro septimu a oktávu dva předměty z nabídky dvouletých
seminářů, na konci septimy si žák volí pro oktávu jeden předmět z nabídky jednoletých
cvičení.
(Seznam a obsah volitelných předmětů – viz. Příloha)
22
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5. Učební osnovy
5.1. Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
5
4,5
4
3
3
3+1
3
3
Časové, obsahové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, na nižším gymnáziu se realizuje
ve třech složkách, které se však ve výuce vzájemně prolínají a podmiňují - Jazyková výchova,
Komunikační a slohová výchova, Literární výchova. Na vyšším gymnáziu se dělí na Jazyk
a Jazykovou komunikaci a Komunikaci literární.
V Jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování
spisovné podoby českého jazyka v oblasti zvukové a grafické stránky jazyka, slovní zásoby
a tvoření slov, tvarosloví, skladby a také základní poučení z obecné jazykovědy. Cílem je
naučit žáky komunikovat obsahově i formálně správně, a to jak ústně, tak i písemně.
V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních
schopností žáků, přičemž prostředkem k dosažení tohoto cíle je čtení, naslouchání, mluvený
a písemný projev na úrovni dané osnovami pro nižší stupeň osmiletého gymnázia.
V Literární výchově se žáci prostřednictvím četby vhodných literárních textů
seznamují se základy literární teorie a historie (struktura literárního díla, literární druhy
a žánry), učí se interpretovat literární texty z hlediska uměleckého záměru autora, formulovat
vlastní názor na přečtené literární dílo, volně reprodukovat přečtený nebo slyšený literární
text. Cílem je rozvíjení estetického cítění žáka, jeho emocionální stránky osobnosti,
čtenářského zájmu, schopnosti rozeznat literárně hodnotné dílo od brakové literatury.
V Jazyce a Jazykové komunikaci je žák veden k porozumění různým typům textů
a promluv a přemýšlení o nich. Žák získává schopnosti vyjadřovat se správně a pohotově
spisovným jazykem.
V Komunikaci literární převažuje funkce esteticko-výchovná. Žák získává základní
přehled o vývoji české i světové literatury a je veden k pozitivnímu postoji k uměleckým
dílům.
Výchovné a vzdělávací strategie
- využíváme pro výuku vhodné učební pomůcky: učebnice a pracovní sešity, pracovní
texty, slovníky a jazykové příručky, encyklopedie, audiovizuální techniku (kompetence
k učení)
- zařazujeme práci žáků s jazykovými příručkami, slovníky a výukovými počítačovými
programy (kompetence k učení)
- zadáváme úkoly umožňující žákovi využití jeho kreativity a fantazie (kompetence
k řešení problémů)
- klademe důraz na analýzu přečtených textů, posouzení jejich obsahu a formy, na
následnou systemizaci a zobecnění (kompetence k řešení problémů)
- motivujeme žáka k samostatnému řešení daného problému na základě jeho dosavadních
vědomostí, dovedností a zkušeností (kompetence k řešení problémů)
23
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- zařazujeme mluvní cvičení a slohové práce na určitá témata s využitím různých
slohových útvarů a postupů (kompetence komunikativní)
- vedeme žáky k účasti v soutěžích (Soutěž v mluveném projevu, v recitaci, Olympiáda
v českém jazyce) (kompetence sociální a personální)
- uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami
učení včetně spolupráce se speciálním pedagogem (kompetence sociální a personální)
- posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatnost (kompetence sociální a personální)
- podporujeme u žáků projevování pozitivních postojů k hodnotným literárním dílům,
zájem o folklorní tradice (kompetence občanské)
- zapojujeme žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích (divadelní a filmová
představení, literární exkurze) (kompetence občanské)
- rozvíjíme u žáků smysl pro plnění studijních povinností (písemná a ústní příprava na
výuku) (kompetence pracovní)
- kontrolujeme a hodnotíme samostatné práce žáků (kompetence pracovní)
- motivujeme žáky k rozvíjení jejich odbornosti a k dosažení jejich cílů. Studenti septimy
se povinně účastní exkurze do Vědecké knihovny v Olomouci. Vedeme je k uplatňování
vlastní iniciativy a tvořivosti, a to např. účastí na různých soutěžích, olympiádách apod.
(kompetence k podnikavosti)
(V sekundě 1 hodina týdně volitelný předmět - český jazyk)
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, podle potřeby v učebnách informatiky
nebo v učebnách vybavených audiovizuální technikou. K dispozici žákům i učitelům je školní
knihovna, která je průběžně doplňována uměleckými literárními díly i odbornou literaturou.
24
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Český jazyk - jazyková výchova
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT - OSV - komunikace,
kreativita, rozvoj schopností
poznávání
Dějepis
Zeměpis
1.1 Tvarosloví
správně třídí slovní druhy
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci (14)
1.2 Skladba
rozlišuje některé větné členy a větu
jednoduchou od souvětí, vhodně je využívá
v dané komunikační situaci
1.3 Zvuková stránka jazyka
spisovně vyslovuje česká slova (11)
rozlišuje a používá větnou melodii, tempo
a pauzy
1.4 Rozvrstvení národního
jazyka
rozlišuje jednoduché spisovné výrazy od
nespisovných
nahradí nespisovné výrazy spisovnými
v jednoduchých promluvách
Spisovný jazyk, nářečí, slang
1.5 Jazykověda a její složky
přiřadí správně základní termíny
k jednotlivým jazykovědným složkám
Jazykové roviny
1.6 Nauka o významu slov
rozlišuje jednoduché spisovné výrazy od
nespisovných
nahradí nespisovné výrazy spisovnými
v jednoduchých promluvách
rozlišuje význam věcný a mluvnický
najde významová spojení mezi slovy
pojmenuje odbornými názvy předměty
rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření slov
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště
ve frazémech (12)
Význam slova
Slovo, sousloví, rčení, slova citově zabarvená
Synonyma a homonyma
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Odborné názvy
Dějepis
PT - OSV - osobnostní
a sociální rozvoj
Slovní zásoba a její obohacování
Způsoby tvoření slov - odvozování, skládání
a zkracování
Odvozování podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
Dějepis
PT - OSV - osobnostní rozvoj poznávání, kreativita, sociální
rozvoj - poznávání lidí,
mezilidské vztahy, komunikace,
I.
II.
1.7 Nauka o tvoření slov
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Větné členy
Věta jednoduchá
Souvětí
Hlásky
Spisovná a nespisovná výslovnost
Zvuková stránka slova a věty
25
PT - MEDV - kritické čtení
PT - ENV - vztah člověka
a prostředí
PT - OSV - komunikace
PT - MKV - kulturní diference
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
kooperace
ENV - vztah člověka a prostředí
1.8 Tvarosloví
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci (14)
1.9 Skladba
rozlišuje některé větné členy a větu
jednoduchou od souvětí, vhodně je využívá
v dané komunikační situaci
1.10 Pravopis
v písemném projevu zvládá částečně
pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché a souvětí (17)
objasňuje význam cizích slov
čte s porozuměním text s cizími slovy
vyslovuje spisovně běžně užívaná cizí slova
(11)
používá cizí slova ve vytvořené větě
doplní správné tvary obecných a vlastních
jmen přejatých
vytvoří vidovou dvojici
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov
a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci (14)
v písemném projevu správně doplní i/y, s/z,
bě/bje, mě, mně
1.11 Obohacování slovní zásoby
III.
1.12 Tvarosloví
1.13 Pravopis
26
Skloňování zájmena jenž
Mluvnické kategorie sloves, slovesný rod
Příslovečné spřežky
Stupňování příslovcí
Předložky, spojky, částice a citoslovce
Druhy vět podle postoje mluvčího
Věty jednočlenné a dvojčlenné, větný ekvivalent
Větné členy
Přístavek
Druhy vedlejších vět
Pravopis i/y ve vyjmenovaných slovech,
koncovkách, shoda přísudku s podmětem
Pravopis vlastních jmen
PT - OSV - osobnostní
a sociální rozvoj
Nauka o tvoření slov
Slova přejatá
Estetické výchovy - skloňování
jmen některých umělců
PT - OSV - mezilidské vztahy
a komunikace
Skloňování obecných jmen přejatých a cizích
vlastních jmen
Slovesný vid
Zeměpis - názvy geografických
objektů
Pravopis i/y v koncovkách
Pravopis s/z
Pravopis skupin bě/bje, mě/mně
Zeměpis - psaní útvarů
PT - ENV - lidské aktivity
a životní prostředí, vztah
člověka a prostředí
Hudební výchova - jména
Dějepis - jména
Zeměpis - názvy útvarů
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
1.14 Skladba
1.15 Obecné výklady o českém
jazyce
IV.
rozlišuje souvětí od věty jednoduché
pojmenovává druhy vedl. vět
využívá rozlišování druhů vět při tvoření
delšího textu
rozlišuje a používá vhodné spojky
zvládá pravopis - intrerpukce ve
jednodušších souvětích a mezi větnými
členy (17)
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a
dalšími příručkami a slovníky (13)
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu (18)
zdůvodňuje užití vrstev jazyka (18)
Věta jednoduchá a souvětí
Druhy vedlejších vět
Významové poměry mezi souřadnými větami
Významové poměry mezi větnými členy a
vedlejšími větami
Souvětí souřadné a podřadné
Spojky a interpunkce
PT - OSV - sociální rozvoj
PT - ENV - lidské aktivity
a životní prostředí, Vztah
člověka a prostředí
PT - MEDV - kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení
Slovanské jazyky
Jazyková kultura
Zeměpis - regiony ČR
PT - MKV - kulturní diference
1.16 Slovní zásoba a význam
slova
vyslovuje spisovně česká běžně užívaná
cizí slova (11)
používá cizí slova ve vytvořené větě
čte s porozuměním text s cizími slovy
Rozvoj slovní zásoby
Významové vztahy mezi slovy
Odborné názvy, slova mezinárodní
Cizí jazyk - slova přejatá
z angličtiny, němčiny
PT-MEDV - kritické čtení
1.17 Nauka o tvoření slov
rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby tvoření slov
a obohacování slovní zásoby (12)
Stavba slova
Odvozování, skládání, zkracování
PT - OSV - kreativita
1.18 Tvarosloví
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné
tvary slov a vědomě jich užívá ve vhodné
komunikační situaci (14)
Podstatná a přídavná jména
Slovesa - tvary slovesa být, přechodníky
Neohebné slovní druhy
PT - OSV - kreativita,
mezilidské vztahy
a komunikace
1.19 Skladba
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a souvětí (16)
PT - OSV- kreativita,
komunikace
PT - EGS - Evropa a svět nás
zajímá
MEDV - kritické čtení
1.20 Pravopis
v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický
i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
(17)
Stavba věty a souvětí
Tvoření souvětí
Přívlastek, doplněk
Významové poměry mezi větami ve složitých
souvětích
Samostatný větný člen, vsuvka
Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební
27
Zeměpis, dějepis - názvy
a jména z historie a názvy
útvarů
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
1.21 Zvuková stránka jazyka
1.22 Obecné výklady o jazyce
aplikuje poznatky z fonetiky: správně
intonuje, moduluje souvislou řeč, člení
souvislou řeč
rozlišuje spisovnýjazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich použití (18)
využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace (15)
Hlásky a hláskové skupiny
Větný přízvuk, větná melodie
PT - OSV - komunikace
Projev mluvený a psaný, jazykověda, jazyková
kultura
PT - OSV - komunikace
Český jazyk – komunikační a slohová výchova
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
1.1
I.
1.2
II.
Jednoduchý písemný
projev a jednoduché
komunikační žánry
Sloh a komunikace, další
slohové útvary
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
rozlišuje spisovný a nespisovný projev
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
rozlišuje komunikační záměr partnera
používá komunikační prostředky vzhledem ke
komunikačnímu záměru
vyhledává klíčová slova
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel
využívá poznatky o jazyce a stylu ke
gramaticky a věcně správnému písemnému
projevu
vytvoří koherentní text
ověřuje fakta porovnáním s dostupnými zdroji
využívá základy studijního čtení (klíčová slova,
práce s textem)
vytvoří otázky a stručné poznámky
Sloh, stylistika
Projevy mluvené a psané (základní poznatky)
Základní slohové postupy
Vyplňování jednoduchých tiskopisů
Praktické a věcné čtení
Prožitkové čtení
Zásady kultivovaného projevu
Připravený a nepřipravený krátký mluvený projev
Vzkaz, zpráva, oznámení
Inzerát
Objednávka
Dopis soukromý a úřední
Popis, druhy popisu
Vypravování
Odborný styl (základní poznatky)
Výtah, výpisky
Popis, druhy popisu
Charakteristika
Líčení
Výtah
Žádost
Životopis
rozlišuje spisovný a nespisovný projev
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
používá komunikační prostředky vzhledem ke
komunikačnímu záměru
vyhledává klíčová slova
formuluje hlavní myšlenky textu
28
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT - OSV Osobnostní rozvoj,
Sociální rozvoj
PT - VDO Občan, občanská
společnost a stát
PT - MV Stavba mediálních
sdělení - tvorba
Občanská nauka
Přírodovědné předměty podle
zaměření odborných textů
PT - OSV Osobnostní rozvoj,
Sociální rozvoj,
Morální rozvoj
PT - VDO Občan, občanská
společnost a stát
Občanská nauka
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
1.3
1.4
III.
1.5
IV.
Funkční styly (úvod)
Sloh a komunikace
z hlediska funkčních
stylů
Sloh a komunikace:
shrnutí, další žánry
vytvoří koherentní text
využívá poznatky o jazyce ke gramaticky
a věcně správnému písemnému projevu
využívá poznatky o jazyce a stylu k tvořivé
práci s textem i vlastnímu tvořivému psaní
rozlišuje fakta od názorů a hodnocení
uspořádá informace v textu s ohledem na účel
vhodně využívá jazykové prostředky vzhledem
ke komunikačnímu záměru
využívá poznatky o jazyce a stylu k tvořivé
práci s textem i k vlastnímu tvořivému psaní
rozlišuje spisovný a nespisovný projev
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
rozlišuje komunikační záměr partnera
vyhledává klíčová slova
formuluje hlavní myšlenky textu
vhodně používá jazykové prostředky vzhledem
ke komunikačnímu záměru
vytvoří koherentní text
využívá poznatky o jazyce a stylu ke
gramaticky a věcně správnému písemnému
projevu, k tvořivé práci s textem i vlastnímu
tvořivému psaní
vhodně používá verbálních, nonverbálních
i paralingválních prostředků v připraveném
mluveném projevu
zapojuje se do diskuse
rozlišuje spisovný a nespisovný projev
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
rozlišuje komunikační záměr partnera
odlišuje fakta od hodnocení a názorů
ověřuje fakta pomocí otázek a porovnáním
s dostupnými zdroji
rozpoznává manipulativní komunikaci
využívá základy studijního čtení
rozpozná manipulativní komunikaci v médiích
a zaujímá k ní kritický postoj
Vypravování
Projevy mluvené a psané
Připravený a nepřipravený krátký projev
Prožitkové čtení
Dějepis
Přírodovědné předměty podle
zaměření textů
Přehled funkčních stylů
Administrativní styl
PT - MV Stavba mediálních
sdělení - tvorba
Životopis v administrativním a uměleckém stylu
29
Funkční styly
Individuální styl
Projevy mluvené a psané
Slohové postupy a útvary
Výtah, práce s odbornými texty
Výklad
Charakteristika literární postavy, umělecký styl
Líčení
Úvaha v různých funkčních stylech
PT - OSV Osobnostní rozvoj,
Sociální rozvoj,
Morální rozvoj
Funkční styly
Slohové postupy a útvary
Čtení, naslouchání, písemný projev
Výklad, odborný styl
Popis
Charakteristika
Úvaha
Vypravování
Řečnický styl, rétorika
Zásady dorozumívání a kultivovaného projevu
PT - OSV Osobnostní rozvoj,
Sociální rozvoj,
Morální rozvoj
PT - VDO Občan, občanská
společnost a stát
PT - MV Kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení,
Interpretace vztahu m. sdělení
a reality,
Stavba m. sdělení,
Vnímání autora m. sdělení,
PT - VDO Občan, občanská
společnost a stát
PT - MV Kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení,
Vnímání autora m. sdělení
Občanská nauka
Přírodovědné a humanitní
předměty podle výběru textů
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel
vhodně užívá verbálních, nonverbálních
a paralingválních prostředků v mluveném
projevu
zapojuje se do diskuse, řídí ji
dorozumívá se kultivovaně, výstižně
Proslov, projev, přednáška
Připravený i nepřipravený projev na základě
poznámek
Diskuse
Publicistický styl, masmédia
Fejeton
Kritické a věcné čtení
Fungování a vliv médií ve
společnosti,
Tvorba mediálních sdělení,
Práce v realizačním týmu
Občanská nauka
Dějepis
Ostatní předměty podle
zaměření textů
Český jazyk – literární výchova
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
1.1
Literární výchova
1.2
Literární výchova
1.3
Literární výchova
I.
II.
III.
VÝSTUP
Tvořivá činnost s textem
Literární druhy a žánry
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Zeměpis, dějepis
PT - OSVa osobnostní rozvoj
PT - ENVd - vztah člověka
a prostředí
PT - OSVb - sociální rozvoj
Tvořivá činnost s textem
Literární druhy a žánry
Zeměpis, dějepis
PT - OSVa - osobnostní rozvoj
PT - MKVd - multikulturalita
Tvořivá činnost s textem
Literární druhy a žánry
Základy literární teorie
Zeměpis, dějepis
PT - OSVa - osobnostní rozvoj
PT - MKVd - multikulturalita
PT - MKVb - lidské vztahy
UČIVO
ŽÁK:
uceleně reprodukuje přečtený text
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního
díla
vlastními slovy interpretuje smysl díla
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo
rozlišuje základní literární druhy a žánry
porovnává je i jejich funkci
uvede jejich výrazné představitele
tvoří vlastní literární text podle svých
schopností a na základě osvojených znalostí
základů literární teorie
samostatně připraví a s textem přednese referát
uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
názor doloží dokumenty
porovnává různá ztvárnění téhož námětu
v literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
30
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
1.4
Literární výchova
IV.
rozpoznává základní rysy výrazného
individuálního stylu autora
uvádí základní literární směry a jejich
významné představitele v české a světové
literatuře
vyhledává informace v různých typech
katalogů, knihovně a dalších informačních
zdrojích
Tvořivá činnost s textem
Základy literární teorie a historie
Způsoby interpretace literárních a jiných děl
Zeměpis, dějepis
PT - OSVa - osobnostní rozvoj
PT - MKVa - kulturní diference
PT - MEDVe - fungování a vliv
médií ve společnosti
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Český jazyk – Jazyk a Jazyková komunikace
ROČ.
V.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
při analýze vybraných textů
popíše základní rysy češtiny a
vysvětlí zákonitosti jejího
vývoje i současné vývojové
tendence
odlišuje různé variety národního
jazyka a vhodně jich využívá ve
svém jazykovém projevu
v souladu s komunikační situací
v písemném projevu dodržuje
zásady pravopisu a s oporou
příruček řeší složitější případy;
účinně využívá možností
grafického členění textu
v mluveném i psaném projevu
vhodně využívá slohotvorné
rozvrstvení výrazových
prostředků češtiny
posoudí a interpretuje
VÝSTUP
UČIVO
vysvětlí pojem jazyk a řeč, objasní vztah
myšlení a jazyka, objasní vztah češtiny
a ostatních slovanských jazyků
na samostatných projevech prokáže praktickou
znalost zásad správné výslovnosti, vhodně
využívá zvukové prostředky řeči
na samostatném písemném projevu prokáže
znalost zásad českého pravopisu
objasní základní pojmy stylistiky
používá základní útvary funkčních stylů
rozlišuje komunikační strategie
Obecné poučení o jazyku a řeči
Zvuková stránka jazyka
Grafická stránka jazyka
Funkční styly a jejich realizace v textech
Slohová charakteristika výrazových prostředků
Komunikační strategie
Práce se slovníky
ŽÁK:
31
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT - OV - sociální komunikace
PT - MEDV - mediální
produkty a jejich významy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
komunikační účinky textu, svá
tvrzení argumentačně podpoří
jeho všestrannou analýzou
efektivně a samostatně využívá
různých informačních zdrojů
(slovníky, encyklopedie,
internet)
VI.
odlišuje různé variety národního
jazyka a vhodně jich využívá ve
svém jazykovém projevu
v souladu s komunikační situací
v písemném projevu dodržuje
zásady pravopisu a s oporou
příruček řeší složitější případy;
účinně využívá možností
grafického členění textu
v písemném i mluveném
projevu volí vhodné výrazové
prostředky podle jejich funkce
a ve vztahu k sdělovacímu
záměru, k dané situaci, kontextu
a k adresátovi; vysvětlí
a odůvodní význam slov
v daném kontextu
ve svém projevu uplatňuje
znalosti tvarosloví
a slovotvorných a syntaktických
principů českého jazyka
v mluveném i psaném projevu
vhodně využívá slohotvorné
rozvrstvení výrazových
prostředků češtiny
pořizuje z textu výpisky,
zpracovává výtahy, konspekty
efektivně a samostatně využívá
různých informačních zdrojů
(slovníky, encyklopedie,
internet)
rozlišuje spisovné výrazy od nespisovných
při produkci textu volí slova s patřičným
významem na základě významových odstínů
synonymních a antonymních výrazů
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve
frazémech a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby
zná základní slovníky pro slovní zásobu češtiny
a dokáže s nimi pracovat
rozlišuje základní způsoby tvoření slov a jejich
principy
na základě znalosti slovotvorné a morfémové
stavby slova zvládá pravopis utvořených slov
rozlišuje spisovná, správně utvořená slova od
slov nespisovných, tvořených chybným nebo
nadbytečným užitím tvaroslovných formantů
při produkci textů volí slova správně utvořená,
s patřičným významem
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary
slov a vědomě jich používá ve vhodné
komunikační situaci
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický
složitější případy řeší s pomocí příruček
slovní zásoba, sémantika a tvoření slov – jednotky
slovní zásoby (včetně frazeologických);
významové vztahy mezi slovy; rozšiřování slovní
zásoby; způsoby tvoření slov
tvarosloví (morfologie) – slovní druhy a jejich
mluvnické kategorie a tvary
slohová charakteristika výrazových prostředků
funkce komunikátů – sebevyjádření, apel,
přesvědčování, argumentace, kontakt aj. jako
dominantní funkce komunikátu, míra
připravenosti, oficiálnosti, formálnosti, veřejnosti
komunikace; mluvenost a psanost
komunikační strategie – adresnost, volba
jazykového útvaru, prostředků verbálních a
neverbálních s ohledem na partnera; vyjadřování
přímé a nepřímé, jazyková etiketa
základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby –
koherence textu (navazování, odkazování,
tematické posloupnosti); členění textu a jeho
signály; odstavec a další jednotky, vzájemné
vztahy textů (intertextovost)
funkční styly a jejich realizace v textech
publicistický styl
32
PT – OV Sociální komunikace
PT - ENV Člověk a životní
prostředí
PT - MKV Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
PT - MEDV Média a mediální
produkce
PT - MEDV Mediální produkty
a jejich významy
PT - MEDV Role médií
v moderních dějinách
Základy společenských věd
Dějepis
Další předměty podle zaměření
analyzovaných textů
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VII.
VIII.
ve svém projevu uplatňuje
znalosti tvarosloví
a slovotvorných a syntaktických
principů českého jazyka
v mluveném i psaném projevu
vhodně využívá slohotvorné
rozvrstvení výrazových
prostředků češtiny
používá různé prostředky
textového navazování
v mluveném projevu ovládá
zásady spisovné výslovnosti,
vhodně užívá zvukové
i nonverbální prostředky řeči
posoudí a interpretuje
komunikační účinky textu
rozezná manipulativní
komunikaci a dovede se jí bránit
efektivně a samostatně využívá
různých informačních zdrojů
(slovníky, encyklopedie,
internet)
při analýze vybraných textů
popíše základní rysy češtiny
a vysvětlí zákonitosti jejího
vývoje i současné vývojové
tendence
používá různé prostředky
textového navazování, uplatní
textové členění v souladu
s obsahovou výstavbou textu
a rozvíjením tématu
odlišuje různé variety národního
jazyka a vhodně jich využívá ve
svém jazykovém projevu
v souladu s komunikační situací
v písemném projevu dodržuje
zásady pravopisu a s oporou
volí adekvátní komunikační strategie
posoudí a interpretuje komunikační účinky
textu
vysvětlí a odůvodní význam slov v kontextu
ovládá zásady spisovné výslovnosti
účinně využívá možností grafického členění
textu
Skladba
Pravopis: interpunkce
Delší písemný projev (text a styl, míra
formálnosti, komunikační strategie, základní
vlastnosti textu, principy jeho výstavby, funkční
styly a jejich realizace v textech)
Z české jazykovědy
Odborný styl
Řečnický styl (zvuková stránka jazyka, rétorika,
komunikační strategie, monolog a dialog)
Funkce komunikátů
Oprava, posouzení a ohodnocení textu (slohové
práce mladších žáků)
Dějepis
Základy společenských věd
Přírodovědné předměty (viz
texty odborného stylu)
vysvětlí pojem jazyk a řeč, objasní vztah
myšlení a jazyka, objasní vztah češtiny
a ostatních slovanských jazyků
na samostatných projevech prokáže praktickou
znalost zásad správné výslovnosti, vhodně
využívá zvukové prostředky řeči
na samostatném písemném projevu prokáže
znalost zásad českého pravopisu
objasní základní pojmy stylistiky
používá základní útvary funkčních stylů
rozlišuje komunikační strategie
Jazyková kultura
Administrativní styl
Umělecký styl
Rétorika
Monolog a dialog
Esejistický styl
Kapitoly z nauky o komunikaci, funkce
komunikátu
PT- OV Sociální komunikace
33
PT - OV Osobnostní rozvoj
PT- OV Sociální rozvoj
PT - MEDV Účinky mediální
produkce a vliv médií
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
příruček řeší složitější případy;
účinně využívá možností
grafického členění textu
v mluveném i psaném projevu
vhodně využívá slohotvorné
rozvrstvení výrazových
prostředků češtiny
posoudí a interpretuje
komunikační účinky textu, svá
tvrzení argumentačně podpoří
jeho všestrannou analýzou
při tvorbě vlastního textu
mluveného i psaného využívá
základní principy rétoriky
využívá znalostí o větných
členech a jejich vztazích,
o aktuálním členění výpovědí
a o druzích vět podle záměru
mluvčího k vhodnému vyjádření
myšlenky, k účinnému
dorozumívání, logickému
strukturování výpovědi
a k odlišení záměru mluvčího
Český jazyk – literární komunikace
ROČ.
V.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
vystihne podstatné rysy
základních period vývoje české
i světové literatury,
významných uměleckých
směrů, uvede jejich
představitele a charakterizuje
a interpretuje jejich přínos pro
vývoj literatury a literárního
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
charakterizuje základní období literárního
vývoje ve světě i u nás
Základy literární vědy
Metody interpretace textu
Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení,
umění a kultury
Jazykové, kompoziční a tematické prostředky
výstavby literárního díla
Starověké literatury
Literatura středověku
rozezná základní žánry a uvede jejich příklady
objasní vztahy současné literatury k literárním
památkám minulosti na příkladech z vlastní
četby
34
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT - EGS Žijeme v Evropě
PT - MK Základní problémy
sociokulturních rozdílů
Dějepis
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VI.
myšlení
vysvětlí specifičnost vývoje
české literatury a vyloží její
postavení v kontextu literatury
světové
identifikuje využití jednoho
textu v textu jiném a objasní
jeho funkci a účinek na čtenáře
postihne smysl textu, vysvětlí
důvody a důsledky různých
interpretací téhož textu, porovná
je a zhodnotí, odhalí eventuální
dezinterpretace textu
rozezná typy promluv
a vyprávěcí způsoby a posoudí
jejich funkci v konkrétním textu
rozliší umělecký text od
neuměleckého, nalezne jevy,
které činí text uměleckým
na konkrétních příkladech
popíše specifické prostředky
básnického jazyka a objasní
jejich funkci v textu
při interpretaci literárního textu
ve všech jeho kontextech
uplatňuje prohloubené znalosti
o struktuře literárního textu,
literárních žánrech
a literárněvědných termínech
postihne smysl textu, vysvětlí
důvody a důsledky různých
interpretací téhož textu, porovná
je a zhodnotí, odhalí eventuální
dezinterpretace textu
samostatně interpretuje
dramatické, filmové a televizní
zpracování literárních děl
vystihne podstatné rysy
Literatura renesance a humanismu
Literatura v období baroka
Literatura klasicismu a osvícenství
Preromantismus
Národní obrození
Romantismus
Realismus
interpretuje význam a smysl textu
chápe jazykové, kompoziční a tematické
prostředky výstavby literárního díla
charakterizuje základní období literárního
vývoje ve světě i u nás
rozezná základní žánry a uvede jejich příklady
objasní vztahy současné literatury k literárním
památkám minulosti na příkladech z vlastní
četby
Metody interpretace textu – interpretační postupy
a konvence, význam a smysl, popis, analýza,
výklad a vlastní interpretace textu; čtenářské
kompetence; interpretace a přeinterpretování
Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl
a soudů nad nimi (osobní záznamy, anotace,
kritika a recenze, polemiky)
Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení,
umění a kultury – funkce periodizace literatury,
vývoj kontextu české a světové literatury;
tematický a výrazový přínos velkých autorských
osobností; literární směry a hnutí; vývoj
literárních druhů a žánrů s důrazem na moderní
literaturu
35
PT - OV Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
PT - OV Sociální komunikace
PT - OV Morálka všedního dne
PT - MKV Vztah
k multilingvní situaci a ke
spolupráci mezi lidmi z různého
kulturního prostředí
PT - MEDV Média a mediální
produkce
PT - MEDV Mediální produkty
a jejich významy
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VII.
základních period vývoje české
i světové literatury,
významných uměleckých
směrů, uvede jejich
představitele a charakterizuje
a interpretuje jejich přínos pro
vývoj literatury a literárního
myšlení
vysvětlí specifičnost vývoje
české literatury a vyloží její
postavení v kontextu literatury
světové (vzájemná inspirace,
příbuznost, odlišnosti a jejich
příčiny)
tvořivě využívá informací
z odborné literatury, internetu,
tisku a z dalších zdrojů, kriticky
je třídí a vyhodnocuje
vystihne podstatné rysy
základních period vývoje české
i světové literatury,
významných uměleckých
směrů, uvede jejich
představitele a charakterizuje
a interpretuje jejich přínos pro
vývoj literatury a literárního
myšlení
vysvětlí specifičnost vývoje
české literatury a vyloží její
postavení v kontextu literatury
světové
objasní rozdíly mezi fikčním
a reálným světem, jakým
způsobem se svět promítá do
literárního textu
samostatně interpretuje
dramatické, filmové a televizní
zpracování literárních děl
charakterizuje významné umělecké směry první
poloviny 20. století a jejich představitele
interpretuje přínos autorů pro vývoj literatury
a literárního myšlení
postihne smysl textu
porovná a zhodnotí různé interpretace textu
efektivně využívá různých informačních zdrojů
Vývoj literatury první poloviny 20. století
v kontextu dobového myšlení, umění a kultury
Základy literární vědy
Metody interpretace textu
Vyjadřování zážitků z literárních děl
Jazykové, kompoziční a tematické prostředky
výstavby literárního díla
PT - EGS Evropa a svět nás
zajímá
PT - MK Kulturní diference
PT - OV Osobnostní rozvoj
PT - MV Uživatelé
PT - MV Účinky mediální
produkce a vliv médií
Dějepis
Základy společenských věd
Hudební výchova
Výtvarná výchova
36
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VIII.
rozliší texty spadající do tzv.
literatury vážné, středního
proudu a braku a svůj názor
zdůvodní
tvořivě využívá informací
z odborné literatury, internetu
apod., kriticky je vyhodnocuje
rozliší a specifikuje jednotky
vyprávění (časoprostor,
vypravěč, postavy) a zhodnotí
jejich funkci a účinek na čtenáře
vystihne podstatné rysy
základních period vývoje české
i světové literatury,
významných uměleckých
směrů, uvede jejich
představitele a charakterizuje
a interpretuje jejich přínos pro
vývoj literatury a literárního
myšlení
vysvětlí specifičnost vývoje
české literatury a vyloží její
postavení v kontextu literatury
světové
při interpretaci literárního textu
uplatňuje prohloubené znalosti
o jeho struktuře, literárních
žánrech a termínech
identifikuje využití jednoho
textu v textu jiném a objasní
jeho funkci a účinek na čtenáře
postihne smysl textu, vysvětlí
důvody a důsledky různých
interpretací téhož textu, porovná
je a zhodnotí, odhalí eventuální
dezinterpretace textu
rozezná typy promluv
a vyprávěcí způsoby a posoudí
charakterizuje základní období literárního
vývoje ve světě i u nás
Ohlas války a osvobození v české literatuře
Česká poezie druhé poloviny 20. století
Česká oficiální próza druhé poloviny 20. století
Česká exilová a samizdatová literatura
Česká dramatická a divadelní tvorba druhé
poloviny 20. století
Současná česká literatura
Světová literatura druhé poloviny 20. století,
současné tendence
Jazykové, kompoziční a tematické prostředky
výstavby literárního díla
rozezná základní žánry a uvede jejich příklady
objasní vztahy současné literatury k literárním
památkám minulosti na příkladech z vlastní
četby
interpretuje význam a smysl textu
chápe jazykové, kompoziční a tematické
prostředky výstavby literárního díla
identifikuje využití jednoho textu v textu jiném
(intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek
na čtenáře
při interpretaci literárního textu ve všech jeho
kontextech uplatňuje prohloubené znalosti
o struktuře literárního textu, literárních žánrech
a literárněvědných termínech
tvořivě využívá informací z odborné literatury,
internetu, tisku a dalších zdrojů, kriticky je třídí
a vyhodnocuje
37
PT - OV Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
PT - MK Základní problémy
sociokulturních rozdílů
Dějepis
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
jejich funkci v konkrétním textu
získané schopnosti a dovednosti
tvořivě využívá v produktivních
činnostech rozvíjejících
individuálních styl
efektivně a samostatně využívá
různých informačních zdrojů
(slovníky, encyklopedie,
internet)
38
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.2. Anglický jazyk a konverzace
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
3
3
3
3
3+1K
3+2K
3+2K
3+2K
Časové, obsahové a organizační vymezení
Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání
2. stupně a Cizí jazyk RVP pro gymnázia. Na nižším stupni osmiletého gymnázia se pracuje
s částmi průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
Environmentální výchova a Mediální výchova, na vyšším stupni s tématy Osobnostní
a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Anglický jazyk se učí všichni žáci od primy. Na začátku studia jsou na základě
vstupního testu rozřazeni podle svých jazykových schopností a stupně pokročilosti do skupin.
Po ověřovacím testování na konci kvarty lze provést přeřazení žáka do skupiny, která více
odpovídá jeho aktuálním znalostem a dovednostem. Od kvinty rozvíjejí žáci své schopnosti
cizojazyčné komunikace v předmětu Konverzace v anglickém jazyce (viz tabulka). Žákům
septimy a oktávy nabízíme semináře a cvičení z anglického jazyka a z historie a kultury
anglicky mluvících zemí.
Žáci používají učenice anglických nakladatelství s bohatou škálou doplňkových
materiálů. Výuka probíhá převážně v jazykových učebnách vybavených příslušnou
didaktickou technikou. Část hodin probíhá v učebnách IVT, kde mají žáci možnost rozvíjet
a ověřovat si své znalosti na výukových programech, pracovat s autentickými zdroji na
internetu apod. K dispozici je žákům anglická sekce školní knihovny s anglickou beletrií pro
různé stupně pokročilosti. Výuka je v jednotlivých ročnících zaměřena na postupný rozvoj
všech jazykových kompetencí. Při stanovení výstupů a jejich dílčích úrovní vycházíme
z evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Na konci kvarty směřujeme k minimální
dosažené úrovni A2, na konci oktávy k úrovni B2.
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel vede důsledně žáky ke schopnosti komunikovat. Vyžívá při tom rozmanité
aktivity a staví na pevných gramatických základech (kompetence komunikativní,
kompetence k učení)
- učitel sleduje celkový rozvoj žáka v jazyce komplexními testovými metodami
(kompetence k učení)
- učitel vede žáky k četbě upravené zjednodušené beletrie a rozvíjí tak u žáků schopnost
četby v cizím jazyce (kompetence k učení, kompetence komunikativní)
- učitel zadává žákům samostatné tvořivé úkoly a umožňuje jim prezentovat výsledky
jejich práce v prostorách školy (kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní,
kompetence k učení)
- učitel vede žáky k získávání správných pracovních návyků při učení se cizímu jazyku
(kompetence pracovní)
- učitel motivuje žáky k účasti v soutěžích, projektech a olympiádách (kompetence
sociální a personální)
- učitel vede žáky k práci se slovníkem, internetem, výukovými programy aj.
(kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní)
39
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- učitel vede žáky k aktivitě při vyučování a k věcné argumentaci (kompetence
komunikativní)
40
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Anglický jazyk
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
1
2.1
I.
2.2
2.3
Způsob života, rodina,
volný čas
Společenské a kulturní
prostředí anglicky
mluvících zemí
Kultura, umění, rodina,
volný čas, škola
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
porozumí jednoduchým pokynům a adekvátně
na ně reaguje
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace
porozumí známým slovům v poslechu
vyslovuje a čte foneticky správně
v textu vyhledá specifickou informaci a zodpoví
otázky.
píše krátké, gramaticky správné texty
podá potřebné informace
umí požádat o pomoc
dokáže se dorozumět v běžných situacích.
rozumí významu jednoduchého autentického
materiálu
uplatňuje různé strategie efektivního učení
To be (v oznamovací větě a v otázce: he, she, plné
a zkrácené tvary, zápor)
Have got (v oznamovací větě a v otázce, plné
a zkrácené tvary, zápor).
Can (v oznamovací větě, v záporu a v otázce)
Přítomný čas prostý a průběhový (v oznamovací
větě a v otázkách s wh-, v otázce s do/does, zápor)
There is / There are
Množné číslo: pravidelné i nepravidelné tvoření
Přivlastňovací přídavná jména
Časové údaje, předložky, dny v týdnu
Slovní zásoba: rodina, koníčky, škola, kavárna,
člověk, obchod, číslovky, abeceda
Jazykové funkce: pozdravy, představování, školní
pokyny, požádání, spokojenost, nabídka, návrh,
vyžádání informace, omluva, rozhodnutí,
odmítnutí, objednání, nákup
vyhledá a využije informace
stručně převypráví obsah textu
porozumí pečlivě vyslovujícímu rodilému
mluvčímu
chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti
pracuje na vlastním projektu
Základní poznatky o angličtině ve světě:
Spojeném království, USA, Kanada, Austrálie
vyhledá a využije informace
porozumí pečlivě vyslovujícímu rodilému
mluvčímu
píše krátké, gramaticky správné texty
pracuje na vlastním projektu
Komunikační projekt
Projekt o svém životě
Projekt o volném čase
Projekt o různých osobách
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT-OSV Osobnostní rozvoj,
Sociální rozvoj, Morální rozvoj
PT-VDO Občanská společnost
a škola, Občan, občanská
společnost a stát
Občanská nauka
Český jazyk, stylistika
Zeměpis
Biologie
PT-EGS Evropa a svět nás
zajímá, Jsme Evropané
PT-MKV Kulturní diference
41
Občanská nauka, dějepis,
zeměpis aj. podle typu textu
PT-OSV Osobnostní rozvoj,
Sociální rozvoj, Morální rozvoj
PT-MEDV Tvorba mediálních
sdělení
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.4
Introduction
II.
pojmenovává barvy, oblečení, druhy sportů
zjišťuje detaily o osobách, s nimiž komunikuje
rozlišuje různé předložky podle situace
odhaduje druhy zboží a jeho ceny
aplikuje číslovky v datech
klasifikuje zvířata podle jejich vlastností
pojmenovává části lidského těla
vypočítává své aktivity v minulosti
porovnává život v minulosti a přítomnosti
naplánuje si objednávku a nákup jídla
rozhoduje postup při činnostech
rozlišuje mezi různými kulturními zvyky
srovnává ČR a naglicky nmluvící země
2 2.5
III.
Způsob života, rodina,
volný čas
používá dvojjazyčný slovník
porozumí jednoduchému textu
plynule a foneticky správně čte přiměřeně
dlouhý text
stručně reprodukuje obsah přiměřeného textu
porozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči
a adekvátně reaguje
komunikuje jednoduchým způsobem v běžných
situacích
písemně, gramaticky správně tvoří jednoduché
věty a krátké texty
vyhledává a vyhodnocuje informace
uplatňuje různé strategie efektivního učení
42
Pozdravy, základní komunikace
Popis osob - přítomný čas prostý
Rodina a její členové
Nakupování - základní číslovky
Narozeniny - řadové číslovky
Lidé a zvířata
Části těla
Nemoci
Uplynulý týden - minulý čas prostý
Staré dobré časy - nepravidelná slovesa
V restauraci - počitatelnost podstatných jmen
Vaření - použití členů, rozkazovací způsob
Anglicky mluvící země - popis kulturních zvyků
ve Spojeném království
Čtení - země světa
Projekt - moje země
Přítomný čas prostý a průběhový
I like …
Do you want to …?
Do you fancy …?
Have + podstatné jméno
Now, today, usually, …
Minulý čas prostý a průběhový
Ago, časové údaje
Going to …
Vyjadřování budoucnosti pomocí will
I think, I don´t think …
Will pro vyjádření rozhodnutí
Vyjednání budoucích záležitostí
Předpřítomný čas
Užívání zájmen
Určitý a neurčitý člen
Přivlastňovací přídavná jména
Slovní zásoba: příbuzenské vztahy, události,
sporty, školní předměty, doprava, místa, směry,
dům, byt, film, televize
Osobnostní rozvoj (OV)
Sociální rozvoj (OV)
Osobnostní rozvoj (OV)
Sociální rozvoj (OV)
Osobnostní rozvoj (OV)
Kulturní diference (MKV)
Objevujeme Evropu (MKV)
Jsme Evropané (MKV)
PT-OSV Rozvoj schopností
poznávání, Mezilidské vztahy,
Komunikace, Hodnoty,
postoje, praktická etika
PT-VDO Občanská
společnost a škola,
Občan, občanská společnost
a stát
PT-MEDV Tvorba mediálních
sdělení
Občanská nauka
Český jazyk, stylistika
Dějepis
Zeměpis
Biologie
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.6
2.7
IV.
Společenské a kulturní
prostředí anglicky
mluvících zemí
Svět kolem nás
porozumí autentickému materiálu
vyhledá a využije informace
odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu
stručně převypráví obsah textu
porozumí pečlivě vyslovujícímu rodilému
mluvčímu
chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti
rozumí gramatické struktuře vyjadřující příkaz
nebo zákaz.
vede jednoduché rozhovory týkající se běžných
situací
v konverzaci vyjadřuje návrh a souhlas s tím, že
něco udělá, přesvědčuje ostatní
reprodukuje jednoduchý text z učebnice za
použití vizuálních vodítek
dorozumívá se v běžných každodenních
situacích – rozumí pečlivě vyslovované řeči
a adekvátně na ni reaguje
rozumí sledu událostí v textu z učebnice;
vyhodnocuje a řadí informace podle vizuálních
vodítek
vypráví jednoduchý příběh z pohledu určité
osoby
ukončí otevřený příběh a následně srovnává svůj
závěr s poslechovým textem
rozumí jednoduchému textu v učebnici
a vyhodnocuje informace podle vizuálních
vodítek
píše krátký jednoduchý formální dopis
napíše gramaticky správně krátký příběh
aktivně používá základní slovní zásobu
k probíraným tématům
43
Jazykové funkce: požádání, spokojenost,
nabídka, návrh, zájem, vyžádání informace,
omluva, rozhodnutí, odmítnutí
Hovorová frazeologie
Základní poznatky o Spojeném království, USA,
Kanadě, Austrálii
PT-EGS Evropa a svět nás
zajímá, Jsme Evropané
PT MKV Kulturní diference
Občanská nauka, dějepis,
zeměpis aj. podle typu textu
-
Modální slovesa must, mustn’t, can, have to,
don’t have to, should, shouldn’t , will/won’t have
to, will/won‘t be able to
Modalita v minulém a budoucím čase (have to,
can, be able to)
Neurčitá zájmena: somebody, something,
everybody, everything…
Stavová slovesa want, like, think, prefer
Předpřítomný čas prostý a průběhový
Gramatické struktury
Minulý čas prostý a průběhový
Základní číslovky: vícemístná čísla
Frázová slovesa: sit down, try out/ on, get up/off,
switch on/off, look for/round
Slovní zásoba:
slip trip over, twist st., step on, stub st., fall over /
down / off;
části lid.těla,
povolání
zranění, úrazy v domácnosti,
druhy materiálů, elektrické spotřebiče a věci
běžné denní potřeby
oblečení,
nakupování
volný čas
zdraví, kondice
PT-OSV
- mezilidské vztahy
a komunikace
- sebepoznání a sebepojetí
- hodnoty, postoje,
praktická etika
- významné osobnosti
- rodina - vztahy mezi rodiči
a dětmi, problémy
dospívajících
- každodenní verbální
komunikace
- sport a volný čas
- pracovní výchova a volba
povolání
- odívání a móda, estetická
výchova
- blahopřání k úspěchu
vyjádření překvapení,
vyjádření obav
PT-MEGS
PT-VDO
- mezilidské vztahy,
charakteristika osoby
- člověk a společnost
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- jídlo,
- potraviny
- charakteristika osoby
Výrazy a fráze každodenní verbální komunikace
Forma formálního dopisu, jazykové prostředky
Reakce na výrok druhých
2.8 Společenské a kulturní
prostředí anglicky
mluvících zemí
V.
I 2.9 Svět práce, život
v současnosti
2.10 Zdravý způsob života,
porovnání přítomnosti
a minulosti
rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči.
rozumí jednoduchému textu v učebnici
a vyhodnocuje informace podle vizuálních
vodítek.
Významné anglické osobnosti
Volný čas
popíše svůj pracovní den
řekne, co by chtěl v životě dělat
rozumí obsahu a specifickým informacím
inzerátů nabízejících práci
odvodí zaměstnání od jeho popisu a náplně
popíše svůj styl oblékání
porovná módu v minulosti a dnes
popíše image současných mladých lidí
vede rozhovor o módě
a vzhledu
Fonetické symboly – souhlásky, samohlásky,
dvojhlásky
Přítomný čas prostý a průběhový (použití
v oznamovacích větách, v otázkách, záporné
věty)
Too / enough – rozdíl v použití.
Předpřítomný čas prostý a průběhový (použití
v oznamovacích větách, v otázkách, záporné
věty)
Použití výrazů since a for
Přivlastňovací přídavná jména.
Přídavná jména popisující činnosti a povolání,
místa výkonu povolání
Minulý čas prostý a průběhový
Musel/mohl/nemohl
Počet slov ve větě
„Moci“ a „muset“
„Budu muset“ a „budu moci“
Měl bys/neměl bys
Zdravá a nezdravá výživa
Zdravotní obtíže a jejich léčení
Části těla
vyhledá specifické informace v středně dlouhém
textu popisující konkrétní události jedné rodiny
na základě údajů odvodí, co se muselo, mohlo
nebo nemohlo dělat
popíše návštěvu u lékaře a své zdravotní
problémy
popíše svou životosprávu
podrobně popíše části těla
44
(historie, kultura, životní
styl, vývoj techniky)
- člověk a společnost (péče
o zdraví, životní styl,
stravování, výživa)
Mezipředmětové vztahy:
ON, D, ČJ, Z, EV, Bi, TV
PT-VDO
- významné anglické
osobnosti
- Spojené království
(geografie, kultura,
významné osobnosti)
PT-OSV
volný čas a práce
PT-OV Sociální rozvoj,
Osobnostní rozvoj
Občanská nauka
Český jazyk
PT-EGS Evropa a svět nás
zajímá, Jsme Evropané
PT- MKV Kulturní diference
Zeměpis
Biologie
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.11
V2.12
Náš svět – příroda
a životní prostředí
popíše činnosti v minulosti a od doby změny
k dnešku
odvodí hlavní dějovou linii podle obrázku
bez obsahové změny zestruční informaci
informuje o svých zážitcích a zkušenostech
napíše krátký článek do časopisu a hudební
nebo filmové hvězdě
rozumí delšímu populárně-naučnému textu
rozumí obsahu a zápletce rozhovoru několika
osob v neobvyklé situaci
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického čteného textu
identifikuje strukturu textu
odvodí význam neznámých slov
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace
porozumí známým slovům v poslechu
v textu vyhledá specifickou informaci a zodpoví
otázky
foneticky a gramaticky správně komunikuje
Náš svět
VI.
2.13
Práce, životní styl
2.14 Významné osobnosti,
povídky
●
●
●
●
porozumí hlavním bodům a myšlenkám ústního
projevu
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky
správně, spontánně a plynule
sestaví souvislý popis osoby a vyjádří svůj
subjektivní názor
čte s porozuměním
postihne zápletku i sled událostí
přednese souvislý projev na zadané téma
využívá odborné slovníky při zpracování
písemného projevu
s porozuměním přijímá a srozumitelně
i gramaticky správně předává informace
logicky a jasně strukturuje neformální písemný
projev
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý text
45
„Moci“ a „muset“
„Budu muset“ a „budu moci“
Měl bys/neměl bys
Podmiňovací způsob
Tvorba nových slov
Frázová slovesa
Jídlo, zdravá a nezdravá výživa
Zdravotní obtíže a jejich léčení
Části těla
Počasí, příroda, životní prostředí
Pomocná slovesa (be, have, do) k tvorbě otázek,
záporů, předpřítomného času, průběhového tvaru
a trpného rodu
have vs. have got
Výslovnost ve vztahu k pravopisu
Časté gramatické a pravopisné chyby
Jazykové funkce: běžné idiomatické fráze
Slovní zásoba: dovolená, zdraví
Předložky k slovesům
Slovní druhy
Přítomný čas: prostý a průběhový – tvary,
používání, slovesa vyjadřující stavy (state verbs)
Přítomný čas: činný a trpný rod
Slovní zásoba: povolání, sporty
Výrazy s čísly a datem
Popis osoby (vzhled, povaha, chování)
Synonyma, antonyma
Frázová slovesa
PT-ENV Základní podmínky
života
Minulý čas prostý a průběhový
Předminulý čas
Minulý čas v činném a trpném rodě
Přízvuk a intonace ve větách
while, during, for
Umístění příslovcí
Přeložky at, in a on ve výrazech času
Homofony
PT-OV Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
PT-MEDV Tvorba mediálních
sdělení
Český jazyk
Dějepis
Hudební výchova
PT-OV Sociální komunikace
Český jazyk
Dějepis
Zeměpis
PT-OV Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
PT-EGS Náboženství
Český jazyk
Tělesná výchova
Základy společenských věd
Český jazyk a literatura
Výtvarná a hudební výchova
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.15
Společenské vztahy
●
●
●
●
2.16
Práce, cestování
●
●
●
●
●
2.17 Stravování
●
●
●
●
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
písemného projevu složitějšího obsahu
vyhledá a shromáždí informace z různých textů
na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se
získanými informacemi
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory
a stanoviska vhodnou písemnou formou
reaguje a gramaticky správně užitím vhodných
výrazů
Jazykové funkce: vyjadřovat svůj názor
Slovní zásoba: umění
Modální a příbuzná slovesa (can, be able to,
must, have to, should, be allowed to)
Slovní zásoba: nápisy, lidské vlastnosti, státy
a národnosti
Odvozování slov (word formation)
Vyplnit přihlášku
Jazykové funkce: prosby, nabídky
Intonace ve větách
Frázová slovesa
gramaticky správně formuluje svoje plány
a záměry do budoucna
adekvátně a gramaticky správně okomentuje
a prodiskutuje texty
podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti
s nimi související
používá slovní zásobu k rozvíjení argumentace
komunikuje plynule a foneticky správně na
témata abstraktní i konkrétní v méně běžných
i odborných situacích
Vyjádření budoucnosti (will, be going to,
přítomný čas průběhový)
Psaní: rezervovat pokoj v hotelu
Jazykové funkce: cestování
Slovním zásoba: počasí, dovolená
Složeniny some/amy/no/every – body/one/thing/
time/where
Kolokace se slovesy make a do
Přeložky at, in a on vyjadřující místo
Výslovnost samohlásek a dvojhlásek
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory
a stanoviska vhodnou ústní formou
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
logicky a jasně strukturuje formální písemný
projev
píše pravopisně a gramaticky správné texty
Sloveso a příslovce like
like ↔ as
Spojení slovesa s infinitivem nebo gerundiem
(verb patterns)
Kolokace s podstatnými jmény people, towns,
food
Popsání místnosti
Jazykové funkce: informace, nápisy
Používání slovníku
Interpunkce souvětí
Frázová slovesa
Přízvuk ve větách
Slovní zásoba: jídla v restauracích
46
PT-OV Sociální komunikace
PT-EGS Žijeme v Evropě
PT-MKV Sociokulturní
rozdíly
Český jazyk
Zeměpis
Základy společenských věd
PT-OV Organizace času
(seberegulace)
PT-EGS Globalizace
PT-MKV Sociokulturní
rozdíly
Český jazyk
Zeměpis
Základy společenských věd
PT-OV Sociální komunikace
PT-EGS Globalizace
PT-MKV Sociokulturní
rozdíly
Český jazyk
Dějepis
Zeměpis
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.18
Práce a povolání
VII.
●
●
●
●
●
2.19
Každodenní život
●
●
●
●
2.20
Mezilidské vztahy
●
●
●
2.21
Volný čas a zábava
●
●
2.22
Každodenní život
●
●
●
●
identifikuje využití jednoho textu v jiném
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky
správně, spontánně a plynule
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory
a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického čteného textu
přednese souvislý projev na zadané téma
gramaticky správně formuluje myšlenky
postihne hledané informace v slyšeném
rozhovoru
rozumí hlavní myšlence autentického ústního
projevu složitějšího obsahu
sestaví souvislý text na širokou škálu témat - esej
adekvátně a gramaticky správně okomentuje
a prodiskutuje odlišné názory různých
faktografických i imaginativních textů
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý autentický text se slovní zásobou
a jazykovými strukturami odpovídajícími
náročnějšímu textu
s porozuměním přijímá a srozumitelně
i gramaticky správně předává obsahově složitější
informace
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky
správně, spontánně a plynule
vyhledá a shromáždí informace z různých textů
na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se
získanými informacemi
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
sestaví souvislý text na širokou škálu témat
a vyjádří své stanovisko
47
●
●
●
●
●
●
Předpřítomný čas prostý
Trpný rod předpřítomný
Frázová slovesa
Telefonní rozhovory
Žádost o práci
Podrobný životopis
Základy společenských věd
●
Podmínkové a časové věty
PT-EGS – Humanitární
pomoc a rozvojová spolupráce
●
Přídavná jména a slovesa
●
Nakupování
●
Zvuková stránka věty
●
●
●
Modální slovesa
Přídavná jména popisující charakter
Vztahy v rodině – diskuse
●
Zvuková výstavba slova
PT-OV Morálka všedního dne
●
Předpřítomný čas průběhový
Český jazyk
●
●
Složená slova
Vyjádření množství
●
●
●
●
●
●
Nepřímé otázky
Větné dodatky
Spojení slovesa s podstatným jménem
Idiomy
Životopis
Neformální angličtina
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Český jazyk
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.23
Rodina
●
●
●
●
2.24
VIII.
Domov, cestování, lidé
a společnost, osobní
a společenský život
●
●
●
●
●
2.25
Společenské a kulturní
prostředí anglicky
mluvících zemí, život
v cizích zemích
●
●
porozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického ústního projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
logicky a jasně strukturuje formální i neformální
písemný projev
podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti
s nimi související
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní
a doplňující informace
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky
správně a plynule
volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý autentický text se slovní zásobou
a strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu
s porozuměním přijímá a srozumitelně
i gramaticky správně předává obsahově složitější
informace
adekvátně a gramaticky správně okomentuje
a prodiskutuje odlišné názory různých
faktografických i imaginativních textů
●
●
●
●
●
●
využívá různé druhy slovníků, informativní
literaturu, encyklopedie a média
přednese souvislý projev na zadané téma
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2.26 Kultura, umění, volný
čas
●
●
●
postihne zápletku i sled událostí v uměleckém
díle
čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
reaguje spontánně a gramaticky správně
v složitějších, méně běžných situacích užitím
vhodných výrazů a frazeologických obratů
●
●
●
●
●
●
●
●
48
Nepřímá řeč
Nepřímá otázka
Nepřímá žádost a příkaz
Významné rodinné události
Omluva
Zvyky a obyčeje v rodině
Shrnutí: systém časů, slovesa
Další vyjádření minulosti a přítomnosti
Rozvité věty vedlejší
Složitá souvětí
Transpozice, transformace, valence
Ustálená spojení, kolokace, idiomy
Frázová slovesa
Ustálené větné rámce
Odborné výrazy a fráze na známá témata
Shrnutí: kratší slohové útvary (zejména
blahopřání, odpověď, pozvání, dopis, žádost,
inzerát, vzkaz)
Informace z médií
Shrnutí základních poznatků o Spojeném
království, USA, Kanadě, Austrálii (aktuální
události, ekonomika, společnost, kultura, vztahy
s Českou republikou, významné osobnosti a díla,
tradice a zvláštnosti)
Autentické materiály (tisk, turistické příručky,
film aj.)
Samostatný ústní projev a interakce
Další vyjádření budoucnosti
Shrnutí: jazykové funkce
Shrnutí: delší slohové útvary (zejména popis,
esej, vypravování)
Jazykově náročnější texty
Tvoření slov: morfémy, prefixy, sufixy
Shrnutí: jmenné a verbální fráze
Shrnutí: Vyjadřování množství
PT-OV Morálka všedního dne
PT-MK Vztah k multilingvní
situaci a ke spolupráci mezi
lidmi z různého kulturního
prostředí
Český jazyk
Základy společenských věd
PT-OV Osobnostní rozvoj,
Sociální rozvoj, Morální
rozvoj
PT-ENV Člověk a životní
prostředí
Občanská nauka
Český jazyk, stylistika
Zeměpis
Dějepis
PT- EGS Evropa a svět nás
zajímá, Jsme Evropané
PT-MKV Kulturní diference
Občanská nauka
Zeměpis
PT-MEDV Média a mediální
produkce
Mediální produkty a jejich
významy
Český jazyk a literatura
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Anglický jazyk – konverzace
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
2.1
Rodina
V.
VÝSTUP
ŽÁK:
představí se
zeptá se na osobní údaje a na podobné otázky
odpoví
rozumí slovní zásobě k tématu
popíše ústně/písemně svoji rodinu
rozumí hlavním bodům v textech
a vyhledá specifické výrazy
●
●
●
●
●
popíše ústně svého kamaráda/známou osobnost
rozumí slovní zásobě k tématu
užívá hovorové obraty v rozhovorech
rozumí hlavním bodům v textech
a vyhledá specifické výrazy
●
●
●
●
ústně popíše svůj školní či pracovní den
ústně popíše svůj víkend, prázdniny
z popisu pracovního dne odhadne něčí
zaměstnání
ústně popíše svoje povinnosti doma
rozumí hlavním bodům v textech a vyhledá
specifické výrazy
popíše podle obrázku situaci při běžném i méně
obvyklém cestování
charakterizuje výhody a nevýhody jednotlivých
druhů cestování
nepřímými otázkami formuluje zdvořilé
dotazy, například při odbavování na letišti či
v jiných situacích spojených s cestováním
a kupováním jízdenek
napíše neformální pozdrav z dovolené
zeptá se kamaráda na jeho ideální dovolenou
a na stejné otázky odpoví
●
●
●
●
●
●
2.2
2.3
Můj kamarád: popis
a charakteristika
Program dne: všední
dny, víkendy, prázdniny
●
●
2.4
Cestování, dopravní
prostředky
UČIVO
●
●
●
●
●
●
49
●
●
●
●
Slovní zásoba
- rodina, příbuzenské vztahy
- přídavná jména popisující charakter
- úmrtí/narození
Komunikační situace
- rozhovory
- popis rodinného příslušníka
- popis vlastního připraveného rodokmenu
- diskuse: generační problémy
Slovní zásoba
- přídavná jména popisující charakter
- přídavná jména popisující vzhled
Komunikační situace
- rozhovory
- popis kamaráda
- popis oblíbené známé osobnosti
Slovní zásoba
- cestování
- časové výrazy
Komunikační situace
- diskuse: ideální dovolená/prázdniny
- diskuse: typický školní den: klady/zápory
- prezentace: můj typický denní program
Slovní zásoba
- cestování a doprava
- přídavná jména spojená s cestováním
- dovolená, výlety a exkurze, turistika
Komunikační situace
- rozhovory: kupování jízdenky, objednání
ubytování v hotelu
- diskuse: ideální dovolená: kde, kdy, s kým
- prezentace: moje nejlepší/nejhorší dovolená
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
ZSV ( představování, setkání
s novými lidmi)
PT-OV Sociální komunikace
ZSV (představování, setkání
s novými lidmi)
PT-OV Sociální komunikace
PT-EGS Vzdělávání
v Evropě a ve světě
Fyzika – technické
a fyzikální vynálezy spojené
s cestováním
PT MEDV Média a mediální
produkce
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.5
Potraviny, stravování,
vaření
●
●
●
●
●
●
●
●
2.6
Životopis
VI.
●
●
●
●
●
●
●
●
2.7 Slavná osobnost
●
●
●
●
●
●
●
přiřadí názvy běžného jídla a pití k jejich
vyobrazení
rozumí hlavní myšlence textu a vyhledá
konkrétní informace
sdělí, co měl k jídlu
zeptá se na množství, řekne, kolik čeho je
objedná si jídlo a pití v kavárně nebo prodejně
rychlého občerstvení
zeptá se kamaráda, co měl k snídani a na
stejnou otázku odpoví
v diskusi si vyměňuje názory o různých
národních jídlech
domluví se v restauraci v pozici zákazníka
i číšníka
přiřadí názvy povolání k jejich vyobrazení
v slyšeném vyprávění rozpozná, jaké povolání
mluvčí popisují
rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům
článku a vyhledá konkrétní informace
zaujme stanovisko k předsudkům k volbě
povolání
popíše a stručně charakterizuje běžná povolání
sdělí, jaké má plány do budoucna
napíše žádost o práci a stručně popíše svoje
zkušenosti a schopnosti
napíše svůj životopis
rozumí stručnému čtenému životopisu známé
osobnost
zeptá se druhé osoby na základní životní údaje
simuluje s kamarády rozhovor žurnalisty
s hudební skupinou
vyhledá v tisku informace o celebritách a sdělí
kamarádům hlavní údaje, které se dověděl
podle fotografie a titulku popíše charakter
filmové hvězdy
vyhledá v bulvárním novinovém článku
specifické údaje ze života filmové hvězdy
zaujme stanovisko k obsahu sdělení
v bulvárním novinovém článku
50
●
●
●
●
●
●
Slovní zásoba
- potraviny
- ovoce, zelenina
- vaření
Komunikační situace
- rozhovory: objednání jídla a pití
v restauraci
- diskuse: různá národní jídla
- prezentace: můj oblíbený recept
Výchova ke zdraví –
zdravá výživa
Slovní zásoba
- povolání
- pracovní vztahy
Komunikační situace
- prezentace: mé plány do budoucna
- diskuse: oblíbená povolání, náročná
povolání, povolání a výdělek
Člověk a svět práce –
možnosti práce pro studenty
u nás, pracovněprávní vztahy
Slovní zásoba
- přídavná jména popisující charakter
- přídavná jména popisující vzhled
Komunikační situace
- rozhovor s osobností
- psaní biografie
PT-EGS Žijeme
v Evropě
PT-EGS Žijeme
v Evropě
PT-EGS Vzdělávání
v Evropě a ve světě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
2.8
Bydlení
●
●
●
●
●
2.9
Tradice, svátky
●
●
●
●
●
2.10
Nakupování
●
●
●
●
2.11
Příroda
●
●
VII.
●
●
2.12 Roční období, počasí
●
●
napíše biografii známé osobnosti
rozumí hlavním bodům článku a vyhledá
v něm specifické údaje
diskutuje s kamarády o rozdílech bydlení ve
městě/na venkově
popíše podle obrázku byt/dům a jeho vybavení
rozliší a pojmenuje typy bydlení, druhy
domácích zvířat, květiny na zahradě atd.
popíše, kde a jak by chtěl v budoucnu bydlet
a proč
přiřadí názvy svátků k jejich vyobrazení
rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům
článku a vyhledá konkrétní informace
popíše a stručně charakterizuje typické české
svátky/tradice dle vlastního výběru
sdělí, jaké má plány např. na oslavu narozenin
napíše vánoční/velikonoční pohled
rozliší a pojmenuje druhy obchodů
uvede, do jakých obchodů rád/nerad chodí
popíše kvalitu a vzhled oblečení
postihne hlavní myšlenku textu
●
●
●
●
●
rozliší a pojmenuje typy krajiny
rozliší a pojmenuje podle obrázků zvířata,
stromy atd.
rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům
článku a vyhledá konkrétní informace
popíše a stručně charakterizuje přírodu kolem
svého domu/bytu
●
rozliší a pojmenuje počasí
rozliší a pojmenuje podle obrázků , jaké je
●
●
51
Slovní zásoba
- dům a jeho vybavení
- zahrada a pole, nástroje
Komunikační situace
- diskuse: výhody/nevýhody bydlení na
venkově/ve městě
- prezentace: můj budoucí dům/byt
- rozhovory: domácí mazlík ano/ne
Slovní zásoba
- významné události/svátky/tradice (Vánoce,
Velikonoce, nový rok atd.)
Komunikační situace
- zvyky a obyčeje v rodině – diskuse
- prezentace: naše rodinné oslavy
PT-OV Sociální komunikace
Slovní zásoba
- obchody
- oblečení
- móda
Komunikační situace
- rozhovory: v obchodě
- diskuse: co si obléci k jaké příležitosti
- prezentace: můj vztah k nakupování/módě
Slovní zásoba
- typy krajiny
- stromy, keře, květiny
- divoká zvířata
Komunikační situace
- diskuse: čím dnes trpí zvířata, jak jim
můžeme pomoci?
- diskuse: co musím udělat, když chci mít na
zahradě/na poli dobrou úrodu
- rozhovory: v obchodě (nákup
ovoce/zeleniny)
Slovní zásoba
- roční období
PT-OV Sociální komunikace
PT-EGS Žijeme
v Evropě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
●
2.13 Škola, vzdělání
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2.14 Zdraví a nemoc, životní
styl
2.15
Životní prostředí
●
●
●
●
●
●
●
●
●
počasí
rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům
článku a vyhledá konkrétní informace
popíše a stručně charakterizuje roční období
●
pojmenuje vyučovací předměty a sdělí, které
má v oblibě
rozumí textu o vzdělávání a postihne jeho
hlavní body
vyhledá v textu specifické informace
popíše, co a kdo se nachází v dané místnosti,
na daném místě / v prostoru
vylíčí, jak si představuje ideální školu
podá instrukce, jak se v budově někam dostat
popíše typický týden ve škole
zeptá se kamaráda, jaké vyučovací předměty
v ten den má ve škole a na stejnou otázku
odpoví
zeptá se kamaráda na jeho školu, na možnosti
a povinnosti spojené s pobytem v ní
vyjmenuje výhody a nevýhody vyučování na
své škole
rozumí radě lékaře, jak se léčit
pojmenuje části těla a běžná zranění
popíše nemoci, jejich příznaky a způsob léčby
simuluje rozhovor pacienta a lékaře
zeptá se kamaráda na jeho zranění v životě a na
podobné otázky odpoví
rozumí hlavním bodům článku a vyhledá
v něm specifické údaje
diskutuje s kamarády o významu objevů
a vynálezů pro životní prostředí
uvede, co ho dokáže rozzlobit a co asi obvykle
rozzlobí jiné v souvislosti s životním
prostředím
popíše, jak sám/v rodině/ve škole přispívá ke
zlepšení životního prostředí
52
●
●
●
●
●
●
- počasí
Komunikační situace
- rozhovory: jaké je dnes počasí/jaké bude
počasí
- diskuse: oblíbené roční období a proč
- diskuse: životní prostředí a počasí
Slovní zásoba
- vyučovací předměty
- místnosti/zaměstnanci školy
Komunikační situace
- rozhovory: jak se v budově někam dostat
- ideální škola/učitel – diskuse
- náš školní řád: výhody a nevýhody –
diskuse
Slovní zásoba
- části těla, vnitřní orgány
- bolesti, symptomy, nemoci
Komunikační situace
- rozhovory: návštěva u lékaře
- zdraví a životní styl – diskuse
Slovní zásoba
- životní prostředí
Komunikační situace
- diskuse: význam objevů a vynálezů pro
životní prostředí
- rozhovory: Třídíš doma? A proč ne?
- prezentace: Co dělám pro životní prostředí?
Český jazyk – porovnání
názvů vyučovacích předmětů
v ČJ a v AJ
PT-OV Morálka všedního
dne
PT-EGS Vzdělávání
v Evropě a ve světě
PT-ENV Člověk a jeho
zdraví
PT-OV Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
PT-ENV Člověk a jeho
zdraví
PT-EGS: Žijeme
v Evropě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
2.16
Problémy naší doby
●
VIII.
●
●
2.17 Komunikace, sdělovací
prostředky
●
●
●
●
●
●
2.18
Naše město / vesnice
●
●
●
●
●
●
●
2.19 Volný čas, záliby
●
●
●
●
●
●
rozumí hlavním bodům článku a vyhledá
v něm specifické údaje
po brainstormingu diskutuje s kamarády
o vybraných problémech naší doby
uvede, co považuje za největší problém naší
doby a proč
●
rozumí hlavním bodům článku a vyhledá
v něm specifické údaje
přiřadí prostředky komunikace k obrázkům
rozumí hlavním bodům článku
stručně charakterizuje typy komunikace
a vyjádří svůj vztah k nim
diskutuje s kamarády o významu objevů
a vynálezů pro komunikaci
napíše formální dopis
●
popíše prostředí venkova nebo města
rozumí popisu města či venkova
vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve
městě či na venkově a vyjádří se k nim
podle instrukcí najde cíl své cesty
vysvětlí směr cesty a zeptá se na něj
vede rozhovor nad plánkem města
vyměňuje si s kamarádem informace
o způsobech jejich bydlení
přiřadí názvy sportů a volnočasových aktivit
k obrázkům
rozumí hlavním bodům článku
stručně charakterizuje běžné sporty a vyjádří
svůj vztah k nim
popíše svoje rutinní činnosti
vyjádří, co se mu líbí a co ne
zeptá se na oblíbené a neoblíbené činnosti a na
podobné otázky odpoví
●
●
●
53
●
●
●
Slovní zásoba
- životní prostředí
- všeobecná podle potřeby diskuse
Komunikační situace
- diskuse: jak se lidstvo může samo zničit
- diskuse: mládež a drogy
- diskuse: katastrofy a životní prostředí,
hladomor, války, genocida
Slovní zásoba
- televize a rádio
- tisk
- osobní komunikace: ústní/písemná
Komunikační situace
- diskuse: objevy významné pro komunikaci
- telefonování/nechání vzkazu na
záznamníku
Slovní zásoba
- určení směrů, předložky pro popis mapy
- budovy/instituce/služby ve městě
Komunikační situace
- popis mapy
- rozhovory: kudy se kam dostanu?
- prezentace: moje město/vesnice
Slovní zásoba
- sporty a volnočasové aktivity
Komunikační situace
- rozhovory
- diskuse: mám/nemám rád sport
- prezentace: můj den/týden, mé koníčky
Člověk a jeho zdraví
P-EGS Žijeme v Evropě
PT-MEDV Média a mediální
produkce
Fyzika – technické
a fyzikální vynálezy spojené
s komunikací
PT-MEDV Média a mediální
produkce
Účinky mediální produkce
a vliv médií
PT-OV Sociální komunikace
PT-EGS Žijeme v Evropě
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví – běžné
sporty, zdravé sporty
PT-EGS Žijeme v Evropě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.3. Německý jazyk
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
-
-
3
3
3
3
3
3
Časové, obsahové a organizační vymezení
Realizuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání
2. stupně a na vyšším stupni pro gymnaziální vzdělávání.
Na nižším stupni osmiletého gymnázia se pracuje s tematickými částmi průřezových
témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech a Multikulturní výchova.
Na vyšším stupni zařazujeme tematické části průřezových témat Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova.
Německý jazyk se vyučuje od tercie. Žáci mají možnost volit mezi německým nebo
ruským jazykem. Pro výuku jsou k dispozici jazykové učebny vybavené didaktickou
technikou.
Výuka je v jednotlivých ročnících zaměřena na rozvoj všech jazykových kompetencí
a jejich postupné rozšiřování. Při stanovení jednotlivých výstupů a jejich dílčích úrovní jsme
vycházeli z evropského referenčního rámce pro cizí jazyky, který směřuje ve 2. cizím jazyce
na konci kvarty k dosažení úrovně A1., na konci oktávy k úrovni B1.
Žáci mají možnost si od septimy zvolit navazující volitelné předměty: Seminář
v německém jazyce a v oktávě Cvičení v německém jazyce.
Maturitní zkoušku lze skládat ve společné i profilové části.
Hodinová dotace činí celkem 18 hodin; 3 hodiny týdně v každém ročníku
Hodinová dotace na nižším stupni osmiletého gymnázia činí celkem 6 hodin; 3 hodiny týdně
v každém ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel vede důsledně žáky k naplňování komunikativní kompetence, která je rozvíjena
rozmanitými aktivitami a zakotvena na pevných gramatických základech (kompetence
komunikativní, kompetence k učení)
- učitel sleduje celkový rozvoj žáka v jazyce komplexními testovými metodami
(kompetence k učení)
- učitel vede žáky k četbě upravené zjednodušené beletrie, rozvíjí tak u žáků potřebu
četby přímo v cizím jazyce (kompetence k učení, kompetence komunikativní)
- učitel zadává žákům samostatné tvořivé úkoly - samostatné jazykové projekty a umožňuje jim prezentovat výsledky jejich práce v prostorách školy (kompetence
k řešení problémů, kompetence pracovní, kompetence k učení)
- učitel vede žáky k získávání správných pracovních návyků při výuce 2. cizího jazyka
(kompetence pracovní)
- učitel motivuje žáky k účasti v soutěžích a olympiádách (kompetence sociální
a personální)
- učitel vede žáky k práci se slovníkem, internetem, výukovými programy (kompetence
komunikativní, kompetence k řešení problémů)
- učitel vede žáky k aktivitě při vyučování, k věcné argumentaci, k obhajování svého
názoru (kompetence komunikativní)
54
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- učitelé udržují v rámci projektových aktivit spolupráci s družební školou v Herxheimu
(Porýní-Falc), organizují pro žáky exkurzi do Vídně (kompetence komunikativní
a občanské)
- učitel motivuje žáky ke zdokonalování se v cizím jazyce s ohledem na jejich uplatnění
v budoucím povolání (kompetence k podnikavosti)
Cílem výuky na nižším stupni osmiletého gymnázia je dosáhnout prostřednictvím
učiva a uplatněním různých forem práce a metod výuky očekávaných výstupů tak, jak jsou
stanoveny v RVP pro základní vzdělávání.
Cílem výuky německého jazyka na vyšším stupni osmiletého gymnázia je dosáhnout
prostřednictvím učiva a uplatněním různých forem práce a metod výuky očekávaných
výstupů tak, jak jsou stanoveny v RVP pro gymnázia.
55
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Německý jazyk
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
3.1
III.
Svět kolem nás 1
Porozumění a poslech
Čtení
Mluvení
Psaní
VÝSTUP
ŽÁK:
●
●
●
●
●
●
●
●
3.2
IV.
Svět kolem nás 2
Porozumění a poslech
Čtení
Mluvení
Psaní
UČIVO
●
●
●
rozumí jednoduchým pokynům a větám
čte foneticky správně jednoduchý text
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých textů
využívá oboustranný slovník v učebnici, umí
pracovat s internetovým slovníkem
používá slovní zásobu z tematic. okruhů rodina,
bydlení, místo, kde žije, škola
reaguje na jednoduché pokyny, sdělení
si osvojí základní pravidla písemné podoby
německého jazyka
napíše stručný text o sobě
Jazykové prostředky
Fonetika (abeceda, zvuková podoba slov, přízvuk,
intonace vět oznamovacích a tázacích)
Pravopis
● jednoduché pravopisné jevy
Gramatické kategorie
● podstatná jména a členy
● přídavná jména v přísudku
● zájmena osobní, přivlastňovací a záporná v 1. p.
● jednoduché slovesné časy
● otázky zjišťovací a doplňovací
● zápor s nicht a kein
● předložky am, um, von…bis s časovými údaji
● základní číslovky
● věta jednoduchá a pořádek slov ve větě
Slovní zásoba
Tematické okruhy:
● rodina, seznamování
● škola
● byt, dům
● jídlo, stravování
● město, orientace ve městě
Komunikativní situace
● představení sebe a druhých
● poděkování
● rozloučení se
● jednoduché telefonování
reaguje na podněty běžně užívaných
komunikačních situací
chápe smysl jednoduché, pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace
rozumí instrukcím týkajícím se organizace výuky
56
Jazykové prostředky
Fonetika
● hláskové skupiny, dvojhlásky
Pravopis
● složitější pravopisné jevy
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV
● sebepoznání a sebepojetí
● mezilidské vztahy
● komunikace
EGS
● jsme Evropané
● Evropa a svět nás zajímá
OSV
● sebepoznání a sebepojetí
● mezilidské vztahy
● komunikace
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
čte foneticky správně a plynule jednoduchý text
vyhledává jednoduché informace z textu
reaguje na otázky k textu
pracuje s učebnicovým i internetovým slovníkem
tvoří gramaticky správné jednoduché věty
reaguje na otázky týkající se běžných
komunikačních okruhů
vypráví o sobě, své rodině, pokoji, městě,
oblečení, jídle, prázdninách
napíše pohlednici z dovolené
sestaví krátký dopis
napíše krátké vypravování
popíše jednoduchou věc
Dosažení úrovně A1 podle Společného
evropského referenčního rámce
Gramatické kategorie
● podstatná jména a členy ve 4. pádě
● přídavná jména v přívlastku v 1. a 4. p.
● osobní a přivlastňovací zájmena ve 4.p.
● ukazovací zájmena dieser, …
● tázací zájmena welcher, …
● způsobová slovesa
● perfektum u slabých a vybraných silných sloves
● rozkazovací způsob
● předložky se 3. a 4. pádem
● stupňování viel, gut, gern
● zápor kein ve 4.p.
● věta jednoduchá a pořádek slov ve větě
Slovní zásoba
Tematické okruhy:
● nákupy, služby
● průběh dne
● popis osob, přátelství
● zdraví a nemoci, zdravý životní styl
Komunikativní situace
● orientace ve městě
● blahopřání
ENV
● vztah člověka k přírodě
Dosažení úrovně A1 podle Společného
evropského referenčního rámce (SERR)
3.3
Svět kolem nás 3
●
Porozumění a poslech
Čtení
Mluvení
Psaní
●
●
●
V.
●
●
hovoří o vlastním vzdělání, o jazycích,
o rodinných oslavách, cestování, svých zájmech
a o médiích
popisuje cizí osobu a fotografii
rozumí dobře globálnímu poslechu
reaguje na podněty běžně užívaných
komunikativních situací – blahopřání, vyjadřování
názoru a domněnky
čte foneticky správně a plynule delší text
orientuje se dobře v textu, vyhledává různé
informace
57
Jazykové prostředky
Fonetika (nácvik souhlásek b, m, v, z, s, ts, h na
začátku slabiky, výslovnost skupiny souhlásek)
Pravopis
složitější pravopisné jevy
Gramatické kategorie
● vedlejší věty s weil, dass, wenn
● nepřímé otázky
● superlativ u přídavných jmen a příslovcí
● přivlastňovací zájmena v dativu
● adjektiva v dativu
OSV
● sebepoznání a sebepojetí
● vztah k lidem a okolí
● lidská komunikace
● spolupráce
MEDV
● mediální produkty a jejich
významy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
3.4
Svět kolem nás 4
●
sestaví a napíše pohlednici a dopis
●
hovoří o životě ve městě a na venkově, o svých
kulturních zájmech, o profesním životopisu
a přáních, o svátcích a zvycích, o filmu
srovnává svátky v německy mluvících zemích se
svátky u nás
čte a vyhodnocuje grafy, tabulky, inzeráty, pracuje
s věcnými texty a se schématy
uspořádá informace do tabulky
využívá oboustranný slovník v učebnici,školní
studijní slovník a umí pracovat s internetovým
slovníkem
používá slovní zásobu z tematic. okruhů: město
a venkov, kulturní svátky, vzdělání a zaměstnání,
svátky a zvyky, film, produkty a vynálezy
reaguje na složitější pokyny, sdělení, zdvořilé
prosby
rozpoznává a vyjadřuje emoce
rozumí obtížnějším poslechovým textům
popisuje průběh událostí a osobní zážitky
v minulosti
VI.
Porozumění a poslech
Čtení
Mluvení
Psaní
●
●
●
●
●
●
●
●
●
podstatná jména v dativu a genitivu
zvratná zájmena
slovesa s předložkami
neurčitá zájmena
osobní zájmena v dativu a akuzativu
Slovní zásoba
Tematické okruhy:
výuka jazyků
příbuzenské vztahy, rodinné oslavy
cestování
vytváření volného času
média v našem životě
Komunikativní situace
pozvání a reakce na ně
vyjádření názoru
vyjádření domněnky
vyjádření opaku a alternativy
reklamace
Jazykové prostředky
Fonetika (skupina hlásek „sch“, dvojhlásky ei, eu,
au, správná intonace, přízvuk a členění textu)
Pravopis
složitější pravopisné jevy
Gramatické kategorie
● způsobová slovesa v préteritu
● vedlejší věty s als, weil, wenn, um zu, damit,
vedlejší věty vztažné 1
● příslovce času damals, früher, heute, jetzt
● préteritum a perfektum
● sloveso werden
● substantivizace
● zdvořilá přání: hätte, könnte...
● předložky se 3. pádem
● slovesa se 3. pádem
● slovesa s předmětem ve 3. a 4. pádě
● předložky se 3. a 4. pádem
● trpný rod s werden/Arden
●
●
●
●
●
58
OSV
poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
vztah k lidem a okolí
lidská komunikace
spolupráce
EGS
žijeme v Evropě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
●
píše a vypráví o sobě, popisuje fotografie
napíše jednoduché souvislé texty na témata, která
ho osobně zajímají
Dosažení úrovně A2 podle Společného evropského
referenčního rámce (SERR)
3.5
Svět kolem nás 5
●
VII.
Porozumění a poslech
Čtení
Mluvení
Psaní
●
●
●
●
●
●
●
●
vypráví a reprodukuje příběhy, komentuje
informace, mluví o všedních problémech,
o partnerství, škole v Německu, povolání
popisuje svůj region, místo bydliště dopravní
nehody
vyjadřuje svá přání, dává rady a zdůvodňuje je
využívá všech typů slovníku
používá slovní zásobu z tematických okruhů:
všední život, mezilidské vztahy – muži a ženy,
největší města Německa, školství
rozumí slovům v dialektu
vyzná se v hlavních myšlenkách delšího poslechu
chápe podstatný smysl autentické konverzace
napíše osobní a úřední dopis
59
Slovní zásoba
Tematické okruhy:
● život ve městě a na venkově, hledání bydlení
● významná města evropské kultury, okružní cesta
po městě
● hudba, literatura, film, kultura, vztahy
● svět práce, povolání
● svátky a obyčeje
● produkty a vynálezy
Komunikativní situace
● žádost o pomoc, službu a informaci
● telefonický vzkaz
● vyjadřování emocí a reakce na ně
● zdvořilé prosby
● vyjádření názoru
Dosažení úrovně A2 podle Společného
evropského referenčního rámce (SERR)
Jazykové prostředky
Fonetika
● slovní přízvuk, zdvořilá intonace
Pravopis
● složitější pravopisné jevy
Gramatické kategorie
● spojky während, darum, deshalb, deswegen, weil,
dass, wenn...dann
● préteritum nepravidelných sloves
● konjunktiv II způsobovýh sloves
● infinitiv s zu
● graduace slov ein bisschen, sehr, ziemlich,
besonders
● přídavná jména s předponami un- a příponami los
● přídavná jména v přívlastku po členech a bez
členu
● imperativ
● konjunktiv II pomocných sloves wäre, hätte,
würde
● zdrobněliny
OSV
poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
mezilidské vztahy
lidská komunikace
EGS
rozmanitost Evropy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
3.6
Svět kolem nás 6
●
VIII.
Porozumění a poslech
Čtení
Mluvení
Psaní
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
rozumí hlavním myšlenkám vysloveným
spisovným jazykem o běžných tématech, se
kterými se setkává ve škole a ve volném čase
rozumí obtížnějším poslechovým textům, soustředí
se na detaily poslechu
čte srozumitelně a plynule delší texty
vyhledává v textu hlavní myšlenky i detailní
informace
čte a rozumí literárnímu textu
hovoří o počasí, životním prostředí a jeho
problémech, o životních etapách, generačních
problémech , o migraci, o Evropě a politice
komentuje různé situace, řeší konfliky, vyjadřuje
domněnky, popisuje alternativy
využívá všech typů slovníku
používá slovní zásobu z tematických okruhů:
klima a životní prostředí, pravidla chování,
generace, migrace, Evropa a politika
píše souvislé texty na témata, která dobře zná nebo
která ho osobně zajímají
popisuje zážitky a dojmy
Dosažení úrovně B1 podle Společného
evropského referenčního rámce (SERR)
60
● vztažné věty 2
Slovní zásoba
Tematické okruhy:
● časové události
● všední den
● mezilidské vztahy
● největší města Německa
● školství
Komunikativní situace
● rady a zdůvodnění
● vyjadřování souhlasu, nesouhlasu
● vyjadřování přání
Jazykové prostředky
Fonetika
● kontrastní přízvuky, spojování konsonantů, pauzy
při čtení, čtení r
Pravopis
● složité pravopisné jevy
Gramatické kategorie
● předložky s genitivem
● budoucí čas I
● dvojité spojky
● časové údaje
● partizip I
● vedlejší věty s obwohl
● vedlejší věty časové
● věty s wenn a sollte
● domněnka s könnte
● plusquamperfektum
● sloveso lassen
● přivlastňovací zájmena v genitivu
● man
● pronominální příslovce wovon, wofür, woran,
worüber …..
● brauchen + zu + infinitiv
● nejdůležitější předložkové vazby
● opakování gramatických jevů
Slovní zásoba
Tematické okruhy:
OSV
- poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
- mezilidské vztahy
- lidská komunikace
EGS
- rozmanitost Evropy
- žijeme v Evropě
ENV
MK
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
klima a životní prostředí
chování člověka ve společnosti
generační problémy
migrace
Evropa, EU a její instituce
politika
Komunikativní situace
● vyjadřování protikladu
● komentování situace
● diskutování o konfliktech
● vyjadřování domněnky
● vyjadřování obav a naděje
●
●
●
●
●
●
Dosažení úrovně B1 podle Společného
evropského referenčního rámce (SERR)
61
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.4. Ruský jazyk
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
-
-
3
3
3
3
3
3
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání
2. stupně.
Na nižším stupni osmiletého gymnáziu se pracuje s tematickými částmi průřezových
témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech a Multikulturní výchova.
Ruský jazyk se vyučuje od tercie. Žáci mají možnost volit mezi německým nebo
ruským jazykem. Pro výuku jsou k dispozici jazykové učebny vybavené didaktickou
technikou.
Výuka je v jednotlivých ročnících zaměřena na rozvoj všech jazykových kompetencí
a jejich postupné rozšiřování. Při stanovení jednotlivých výstupů a jejich dílčích úrovní jsme
vycházeli z evropského referenčního rámce pro cizí jazyky, který směřuje ve 2. cizím jazyce
na konci kvarty k dosažení úrovně A1.
Hodinová dotace na nižším stupni osmiletého gymnázia činí celkem 6 hodin; 3 hodiny
týdně v každém ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie
- vedeme důsledně žáky k naplňování komunikativní kompetence, která je rozvíjena
rozmanitými aktivitami a zakotvena na pevných gramatických základech (kompetence
komunikativní, kompetence k učení)
- sledujeme celkový rozvoj žáka v jazyce komplexními testovými metodami (kompetence
k učení)
- vedeme žáky k četbě upravené zjednodušené beletrie, rozvíjí tak u žáků potřebu četby
přímo v cizím jazyce (kompetence k učení, kompetence komunikativní)
- zadáváme žákům samostatné tvořivé úkoly - samostatné jazykové projekty a umožňujeme jim prezentovat výsledky jejich práce v prostorách školy (kompetence
k řešení problémů, kompetence pracovní, kompetence k učení)
- vedeme žáky k získávání správných pracovních návyků při výuce 2. cizího jazyka
(kompetence pracovní)
- motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách (kompetence sociální
a personální)
- vedeme žáky k práci se slovníkem, internetem, výukovými programy (kompetence
komunikativní, kompetence k řešení problémů)
- vedeme žáky k aktivitě při vyučování, k věcné argumentaci, k obhajování svého názoru
(kompetence komunikativní)
Cílem výuky na nižším stupni osmiletého gymnázia je tudíž dosáhnout
prostřednictvím učiva a uplatněním různých forem práce a metod výuky očekávaných
výstupů, tak jak jsou stanoveny v RVP pro základní vzdělávání.
62
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Realizuje se vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk RVP pro gymnázia (vyšší stupeň
osmiletého studia).
Na vyšším stupni osmiletého gymnázia se pracuje s tematickými okruhy průřezových
témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Ruský jazyk na vyšším stupni osmiletého gymnázia navazuje na výuku ruského jazyka
na nižším stupni osmiletého gymnázia ve 3. a 4. ročníku.
Pro výuku jsou k dispozici jazykové učebny vybavené didaktickou technikou.
Žáci mají možnost si zvolit navazující volitelné předměty: Seminář v ruském jazyce,
Cvičení v ruském jazyce (viz dále).
Maturitní zkoušku lze skládat ve společné i profilové části.
Výuka je v jednotlivých ročnících zaměřena na rozvoj všech komplexních
komunikačních kompetencí, na jejich postupné rozšiřování a na prohlubování komunikačních
schopností získaných na nižším stupni osmiletého gymnázia.
Vzdělávání v oboru Ruský jazyk navazuje na úroveň jazykových znalostí
a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky, které žák získal na konci 4. ročníku (kvarty), a směřuje
k dosažení úrovně B1 podle tohoto rámce.
Celková hodinová dotace na vyšším stupni osmiletého gymnázia činí 12 hodin, tj.
3 hodiny týdně v každém ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie
- vedeme žáky k využívání osvojených jazykových prostředků při komunikaci v ruském
jazyce z hlediska konkrétní situace, účastníků a stylové funkce jazykového projevu
v oblasti běžně dorozumívací, administrativní, odborné, umělecké, publicistické,
řečnické (kompetence komunikativní)
- dbáme na zvyšování jejich vyjadřovacích dovedností a schopností v projevech
mluvených i psaných nejen z hlediska věcného obsahu a jeho správnosti, ale také
z hlediska funkčního stylu, jazykové správnosti a formální úrovně (kompetence
komunikativní, kompetence k učení)
- vedeme žáky k nalézání, vyzkoušení si a následně k využívání jejich individuálního
způsobu učení a činností vedoucích ke zdokonalování jejich schopnosti komunikace
v cizím jazyce (kompetence k učení)
- seznamujeme žáky s různými formami, postupy a možnostmi získávání, výběru
a zpracování poznatků a informací, nabádáme je k jejich využití při studiu,
upozorňujeme je na nutnost kritického přístupu ke zdrojům těchto informací
(kompetence k učení)
- sledujeme celkový rozvoj žáků v oblasti učení se cizímu jazyku formou komplexních
testových metod, oceňujeme jejich úspěchy, vedeme je k poučení se z vlastních chyb
a ke schopnosti přijímat rady i kritiku (kompetence k učení, kompetence sociální
a personální)
- vedeme žáky k využívání moderní informační technologie (nejen jazykové učebnice, ale
i odborná literatura, časopisy, internet) – (kompetence k učení)
- vedeme žáky k efektivní práci se slovníky, výukovými programy (audioorálními,
videofilmy, internet) – (kompetence k učení, kompetence komunikativní)
63
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- zadáváme žákům samostatné projekty na různá témata a umožňujeme jim prezentovat
výsledky jejich práce (kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence
k řešení problémů)
- vedeme žáky k četbě uměleckých textů i textů jiných stylových oblastí přímo
v originále (kompetence k učení, kompetence komunikativní)
- vedeme žáky k aktivitě při vyučování, ke správné a věcné argumentaci, ke snaze
o správnou interpretaci mluvených projevů i textů v důsledku porozumění sdělením
různého typu a zaměření v různých situacích (kompetence k řešení problémů,
kompetence k učení, kompetence komunikativní)
- motivujeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách, k navazování přátelských vztahů
a ke komunikaci s rodilými mluvčími prostřednictvím elektronické pošty (kompetence
k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální)
- přihlížíme k individuálním schopnostem žáků, pomáháme jim překonávat osobní
překážky formou rad a pohovorů, motivujeme je k sebereflexi (kompetence sociální
a personální)
- vedeme žáky k aktivní spolupráci mezi sebou zadáváním úkolů pro skupinovou práci
(kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, kompetence k učení)
- seznamujeme žáky s reáliemi národa, jehož jazyku se učí, vedeme je k respektování
různorodosti národů, jejich kulturních, duchovních hodnot a tradicí (kompetence
občanská, kompetence k učení, kompetence komunikativní)
- motivujeme žáky ke zdokonalování se v ovládání cizího jazyka s ohledem na jejich
uplatnění v budoucím povolání i v osobním životě (kompetence k podnikavosti)
Cílem výuky na vyšším stupni osmiletého gymnázia je prostřednictvím učiva,
uplatněním různých forem práce a metod výuky dosáhnout očekávaných výstupů tak, jak jsou
stanoveny v RVP pro gymnázia.
64
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Ruský jazyk
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
4.1
III.
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
Člověk a svět kolem nás
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Porozumění a poslech
rozumí kratším textům a sdělením
rozumí jednoduchým pokynům a větám
Čtení
čte foneticky správně jednoduchý text
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých textů
využívá abecední slovník v učebnici
zkouší vyhledávat neznámé pojmy v ruskočeském slovníku
správně užívá intonaci ruských oznamovacích
a tázacích vět
Mluvení
používá slovní zásobu z tematických okruhů
rodina, povolání, záliby a oblíbené činnosti,
povolání, škola, divadlo, kino, nákupy
reaguje adekvátně na jednoduché pokyny a
sdělení
tvoří a obměňuje jednoduché věty a souvětí
pojmenovává a vyjmenovává různé
skutečnosti, sděluje své názory a
dojmy,zjišťuje informace, klade jednoduché
otázky, odpovídá na otázky týkající se
známých skutečností
Psaní
osvojí si základní aspekty písemné podoby
ruského jazyka
napíše krátký text o sobě, o rodině, o svých
zálibách
65
●
●
●
●
Jazykové prostředky
Fonetika
azbuka,zvuková podoba slova
výslovnost přízvučných a nepřízvučných
samohlásek
výslovnost tvrdých a měkkých souhlásek
intonace oznamovacích a tázacích vět
Pravopis
rozdíly mezi psanou a mluvenou podobou
slova
zvládnutí písmen azbuky
Gramatické kategorie
skloňování podstatných jmen
časování sloves v přítomném čase- I.a II.
časování
zvratná slovesa
minulý čas sloves
budoucí čas sloves
vyjadřování záporu
zájmena osobní a přivlastňovací
základní číslovky 1-100
řadové číslovky
Slovní zásoba
Tematické okruhy
rodina
seznamování
povolání
volný čas, koníčky
●
●
●
●
Komunikativní situace
představení sebe a druhých
pozdravy při setkání a loučení
telefonování
oblíbené činnosti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT- OSV
a)Osobnostní rozvoj
1), 2)
b) Sociální rozvoj
1),2), 3)
PT- EGS
a) Evropa a svět nás zajímá
b)Objevujeme Evropu
a svět
c) Jsme Evropané
PT- MKV
a) Kulturní diference
b) Lidské vztahy
c) Multikulturalita
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
poděkování
vyjádření potěšení a omluvy
Jazykové prostředky
Fonetika
● Pohyblivý přízvuk u podstatných jmen
● Intonace souvětí
● Pravopis
● Složitější pravopisné jevy
Gramatické kategorie
● Vazba s předložkami после а по
● Skloňování podst. jmen typů место а здание
● Nesklonná podst. jména
● Skloňování podst. jmen všech rodů v čísle
množ.
● Věty se spojkou потому что, поэтому
● Věty se slovy можно а нельзя
● Vazby odlišné od češtiny: похож на кого
●
для + 2. pád
● Časování slovesa надеть, давать, открыть
● Skloňování přídavných jmen vzor новый,
летний
● Datum, psaní data v dopise, letopočet
● Zpodstatnělá přídavná jména
● Zájmena какой, который
● Slovesné vazby odlišné od češtiny
● Vyjádření modálních významů
● Vyjádření času, hodiny, vyjádření přibližnosti
● Číslovky 100-1000, 1000 000
● 3. stupeň přídavných jmen
● Skloňování podst. jmen vzor тетрадь
● Podmiňovací způsob
● Použití ли, если, если бы
Slovní zásoba, (synonyma, antonyma,
význam slov v kontextu)
● Slohové útvary
● Jednoduchý dopis, adresa
● Žádost
● Krátké vyprávění
● Popis
●
●
4.2
IV.
Člověk a svět
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Poslech s porozuměním
rozumí jednoduchým mluveným projevům
z oblasti každodenního života, chápe celkový
smysl i složitější konverzace správně a pečlivě
vyslovované
reaguje na podněty z oblastí běžných
komunikačních situací
rozumí jednoduchým pokynům týkajících se
organizace výuky a adekvátně na ně reaguje
Mluvení
tvoří a obměnuje jednoduché věty
a jednoduchá souvětí, naplňuje je jednoduchým
obsahem z různých oblastí každodenního
života jednotlivce i společnosti, z reálií
pojmenovává a vyjmenovává různé
skutečnosti, sděluje své záměry, názory, dojmy
a představy, objasňuje a charakterizuje
jednoduché skutečnosti, zjišťuje informace,
klade otázky, podává jednoduché informace,
poskytuje jednoduché rady, odpovídá na otázky
týkající se známých jevů a skutečností
zapojuje se do jednoduchého rozhovoru na
předem známé téma
vypráví o svých zážitcích, popisuje známé
skutečnosti
používá vhodné lexikální prostředky,
frazeologii, dbá na gramatickou správnost
a osvojuje si řečové zvyklosti v určitých
komunikativních situacích
Psaní
osvojí si základní aspekty písemné podoby
jazyka a dále je prohlubuje
převádí všechny dovednosti z oblasti projevu
mluveného do písemné podoby
napíše krátký souvislý text, vyplňuje
jednoduchý dotazník
dbá na správnost písemného projevu ve všech
66
PT-OSV
a) Osobnostní rozvoj
1), 2), 5)
b) Sociální rozvoj 1),2),3),4
PT-EGS
a)Evropa a svět nás zajímá
b)Objevujeme Evropu
a svět
PT-MKV
a) Kulturní diference
b) Lidské vztahy
d) Multikulturalita
PT-ENV
a) Lidské aktivity
a životní prostředí
b) Vztah člověka
a prostředí
PT-MEDV
a)Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení a reality
b)Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
Mezipředmětové vztahy
- český jazyk
- zeměpis
- dějepis
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
jeho aspektech
●
●
Dotazník
Odpověď na inzerát
●
●
●
●
●
●
Tematické okruhy
Město, orientace
Nákupy, oblečení
Turistika, cestování
Zeměpisné údaje, reálie – ruská města
Škola
Praha
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4.3
V.
Člověk a svět kolem nás
●
●
●
●
●
●
Porozumění a poslech
rozumí hlavním bodům a myšlenkám
autentického mluveného projevu na běžná
a známá témata
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí,
identifikuje různé styly a citová zabarvení
promluvy
odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
Čtení
užívá různé techniky čtení dle typu textu
a účelu čtení
správně užívá intonaci vět oznamovacích,
tázacích i zvolacích
Mluvení
srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
67
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Komunikativní situace
Vyjádření možnosti a nemožnosti, zákazu
Vyjádření časových údajů
Vyjádření radosti a lítosti
Vyjádření příčiny, podmínky
Vyjádření srovnání
Vyjádření dojmů
Dotazy a odpovědi o cestování
Setkání přátel po časovém odstupu
Vyjádření omluvy a politování
Dotazy a odpovědi při objednávání noclehu
Komunikace v různých situacích na letišti
Jazykové prostředky
Fonetika
Pohyblivý přízvuk u podstatných jmen a sloves
Intonace tázacích vět
Intonace údivu
Pravopis
Složitější pravopisné jevy
Gramatické kategorie
Slovesné vazby odlišné od češtiny
Časování sloves открыть, закрыть, есть, пить
Věty se slovy нужен, нужна, нужно, нужны
Podmiňovací způsob sloves
Tvoření rozkazovacího způsobu
Spojka чтобы
Neurčitá zájmena a příslovce
2. stupeň přídavných jmen
PT- OSV
a) Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
b) Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
c) Sociální komunikace
d) Morálka všedního dne
PT- EGS
a) Globální problémy, jejich
příčiny a důsledky
b) Žijeme v Evropě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
●
●
●
●
vyslechnutý méně náročný text se slovní
zásobou na běžná témata
sděluje informace, klade otázky, odpovídá na
otázky
formuluje ústně svůj názor na běžná témata
srozumitelně a gramaticky správně
Psaní
písemně formuluje své názory na jednoduchá
témata
převádí všechny dovednosti z oblasti
mluveného projevu do písemné podoby
popíše souvisle své okolí, osoby, zájmy
a činnosti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4.4
VI.
Člověk a svět
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Poslech s porozuměním
rozumí jazykově nekomplikovanému
a logicky strukturovanému textu
rozliší texty informační, popisné i umělecké
odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
Mluvení
sestaví ústně souvislý text na jednoduché téma
jako lineární sled myšlenek
souvisle popíše své okolí, zájmy a činnosti
s nimi související
shrne a ústně sdělí běžné informace.
reprodukuje kratší text
vede formální i neformální rozhovor, diskutuje,
argumentuje, zaujímá určitý postoj, názor,
stanovisko
ústně vyjádří své emoce a morální postoje
Čtení
užívá různé techniky čtení podle typu textu
68
Zájmena этот, тот
Přechodník přítomný a minulý
Vazby s infinitivem
Příčestí a přídavná jména slovesná minulá
trpná
Slovní zásoba
Tematické okruhy
Vzhled a charakter člověka
Móda a odívání
Počasí
Setkávání se, vyjadřování pocitu
Komunikativní situace
Objednávání noclehu v hotelu
Komunikace při celní a pasové kontrole, na
letišti, na nádraží
Přivírání hosta, loučení s hosty
Komunikace při nákupu potravin a při
stolování
Životní styl mladých lidí, problémy a jejich
překonávání
Jazykové prostředky
Fonetika
Pohyblivý přízvuk podstatných jmen a sloves.
Intonace souvětí.
Rozvíjet foneticky správnou komunikaci.
Pravopis
Složitější pravopisné jevy.
Gramatické kategorie
Předložkové vazby.
Slovesné vazby odlišné od češtiny.
Přídavná jména slovesná činná přítomná
a minulá.
Jmenné tvary přídavných jmen.
Předložky между, среди.
Záporná zájmena.
3. stupeň přídavných jmen – tvary jednoduché.
Vidové dvojice.
Věty typu: Мне есть кому писать. Мне
c) Vzdělávání v Evropě a ve
světě
PT- MKV
a) Základní problémy
sociokulturních rozdílů
b) Psychosociální aspekty
interkulturality
c) Vztah k multilingvní
situaci a ke spolupráci mezi
lidmi z různého kulturního
prostředí
OSV
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Morálka všedního dne.
Spolupráce a soutěž
EGS
Žijeme v Evropě
MKV
Základní problémy
sociokulturních rozdílů
Psychosociální aspekty
interkulturality
Vztah k multilingvní situaci
a ke spolupráci mezi lidmi
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
4.5
VII.
Člověk a svět kolem nás
a účelu čtení
dbá na užívání správné výslovnosti, správného
přízvuku a intonace
Psaní
sestaví delší písemný projev – stručný
životopis, příběh, stručný popis
Čtení a poslech s porozuměním
rozumí obsahu tematicky i jazykově
složitějšího textu mluveného i psaného
rozlišuje texty z hlediska funkčního stylu
(styl prostě sdělovací, publicistický,
administrativní, umělecký, odborný)
i slohového postupu (informační, vyprávěcí,
popisný)
odhaduje význam neznámých slov na základě
kontextu a již osvojené slovní zásoby
využívá různé druhy slovníků při čtení
faktografických textů
užívá různé techniky čtení podle účelu a typu
textu
dbá při hlasitém čtení na správnou výslovnost,
přízvuk a intonaci
Mluvení
sestaví souvislý text na určité téma z běžného
života a ústně ho reprodukuje jako logicky
uspořádaný sled myšlenek
reprodukuje obsah přečteného nebo
vyslechnutého textu
formuluje ústně svůj názor na běžné téma
srozumitelně, jazykově a věcně správně
a výstižně
souvisle a výstižně ústně charakterizuje osoby,
své okolí, své zájmy a činnosti s nimi
69
некому писать.
Vyjadřování různých významů českého slovesa
„mít“.
Větný a členský zápor.
Slovní zásoba
Tematické okruhy
Sibiř
Ekologie
Doprava – na letišti
Stravování.
Život mladých lidí ve společnosti
Jazykové prostředky
Fonetika
slovní a větný přízvuk
rytmus, intonace vět podle postoje mluvčího ke
sdělované skutečnosti
správná výslovnost redukovaných slabik
správná výslovnost samohlásek a souhlásek
odlišných od češtiny
Pravopis
složitější grafické a gramatické pravopisné jevy
Gramatické kategorie
systemizace gramatických kategorií:
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
modální významy
větné členy
stavba věty, věty vedlejší a hlavní
vyjadřování záporu
Slovní zásoba
opakování stávající slovní zásoby
rozšiřování tematické slovní zásoby
Tematické okruhy
Vzdělání
z různého kulturního prostředí
MEDV
Média a mediální produkce
Role médií v moderních
dějinách
PT- OSV
a) Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
b) Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
c) Sociální komunikace
d) Morálka všedního dne
PT- EGS
a) Globalizační a rozvojové
procesy
b) Globální problémy, jejich
příčiny a důsledky
c) Žijeme v Evropě
d) Vzdělávání v Evropě
a ve světě
PT- MKV
a) Vztah k multilingvní situaci
a ke spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního prostředí
PT-ENV
a) Člověk a životní prostředí
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
související
sděluje nejrůznější běžné informace
vede formální i neformální rozhovory,
diskutuje, argumentuje, vyslovuje své názory,
sděluje své dojmy, vyjadřuje své pocity
a morální postoje
komunikuje foneticky správně s použitím
osvojené slovní zásoby a gramatických
prostředků
zapojí se adekvátně a gramaticky správně
v běžných, každodenních situacích užitím
jednoduchých vhodných výrazů
a frazeologických obratů
4.6
VIII.
Člověk a svět
Výuka jazyků
Bydlení
Zdraví a nemoci
Sport
Rusko a Česko
Komunikační situace
obsahově vyplývající z výše uvedených
tematických okruhů
Slohové útvary- písemné i mluvené
formální dopis
žádost
monolog a dialog na určité téma
popis
výtah
Psaní
sestaví delší logicky a jasně strukturovaný
písemný projev na běžná či známá témata.
využívá kompilační metody při písemném
zpracování méně běžného tématu, přičemž
používá překladové slovníky
vysvětlí gramaticky správně své názory
a stanoviska písemnou formou v krátkém
projevu na téma osobních zájmů nebo
každodenního života
Čtení a poslech s porozuměním
rozumí obsahu autentického ústního projevu
i psaného textu na běžná a známá témata
identifikuje strukturu i jazykově složitějšího
textu, rozliší zásadní obsahové informace
využívá různé druhy slovníků při čtení
komplikovanějších faktografických textů
rozumí struktuře a obsahu jednodušších
administrativních a odborných textů (styl
administrativní a odborný, slohový postup
informační, popisný, výkladový a úvahový)
Jazykové prostředky
Fonetika
slovní a větný přízvuk
rytmus, intonace vět podle postoje mluvčího ke
sdělované skutečnosti
správná výslovnost samohlásek a souhlásek
odlišných od češtiny
výslovnost redukovaných slabik
Pravopis
složitější grafické a gramatické pravopisné jevy
Gramatické kategorie
systemizace gramatických kategorií:
tvarosloví
skladba
Mluvení
samostatně tvoří a reprodukuje souvislé
70
Mezipředmětové vztahy
-
český jazyk
zeměpis
dějepis
základy společenských věd
PT-OSV
a) poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
b) Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
c) Sociální komunikace
d) Morálka všedního dne
PT-EGS
a) Globalizační a rozvojové
procesy
b) Globální problémy, jejich
příčiny a důsledky
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
projevy na témata z běžného života, z oblasti
kultury, historie, literatury, umění, sportu,
vědy, politiky a ze života lidské společnosti
vysvětlí gramaticky správně své názory
a stanoviska v krátkých mluvených projevech
na nejrůznější běžná témata týkající se jeho
osobního života či života společenského
s jistou mírou sebedůvěry komunikuje
foneticky správně s použitím osvojené slovní
zásoby a gramatických prostředků
vypráví o svých zážitcích, popisuje známé
skutečnosti
zapojí se do rozhovoru s rodilými mluvčími na
běžné a známé téma v předvídatelných
každodenních situacích
Psaní
převádí do písemné podoby všechny
dovednosti z oblasti mluveného projevu
zpracovává písemně kompilační metodou
informace získané z různých pramenů a zdrojů
(internet, časopisy, noviny, odborná literatura)
efektivně a správně pracuje s různými slovníky
dbá na správnost písemného projevu ve všech
jeho aspektech
71
Slovní zásoba
opakování a rozšiřování slovní zásoby k níže
uvedeným tematickým okruhům
Slohové útvary
výtah, kompilace, esej
obchodní jednání
úřední a obchodní dopis
Tematické okruhy
Cestování a dovolená
Charakter člověka, chování
Obchody, služby
Kultura
Životní prostředí
Komunikační situace
obsahově vyplývající z výše uvedených
tematických okruhů
c) Žijeme v Evropě
d) Vzdělávání v Evropě
a ve světě
PT-MKV
a) Vztah k multilingvní situaci
a ke spolupráci mezi lidmi
z různého kulturního prostředí
PT-ENV
a) Člověk a životní prostředí
PT-MEDV
a) Mediální produkty
a jejich významy
b) Role médií ve společnosti
Mezipředmětové vztahy
-
český jazyk
zeměpis
dějepis
základy společenských věd
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.5. Občanská nauka + Základy společenských věd
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
1
2
2
1
2
2
2
-
Nižší stupeň osmiletého gymnázia – Občanská nauka
Časové, obsahové a organizační vymezení
Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučuje se jako
samostatný předmět. Předmět přináší poznatky ze společenskovědních oborů, které umožní
žákům rozpoznat a kriticky hodnotit jevy sociální reality. Nabízí různé přístupy k řešení
každodenních problémů. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu
lidské důstojnosti; nabádá k ochraně života vůbec. Přispívá k udržování kulturních hodnot
naší civilizace, posiluje respekt k základním principům demokracie a evropanství. Rozvíjí
právní povědomí. Připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti.
Výuka probíhá zpravidla v kmenových třídách. Část výuky se podle potřeby
uskutečňuje v odborných učebnách (především učebna IVT), případně mimo školu. Vhodně
se využívá techniky (dataprojekce, videozáznamy…).
V občanské výchově se realizují všechny tematické okruhy průřezových témat
Výchova k občanství RVP ZV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
a Osobní a sociální výchova. Z průřezových témat Multikulturní výchova, Environmentální
výchova a Mediální výchova jsou zařazeny pouze vybrané tematické okruhy. Rovněž jsou
integrovány některé okruhy Výchovy ke zdraví v sekundě a tercii. Z předmětu Člověk a svět
práce je v tercii a kvartě integrován okruh Svět práce.
Výchovné a vzdělávací strategie
- nabádáme žáky, aby získávali informaci z různých zdrojů a vedeme je tak k orientaci
v problematice masových médiích jakož i ke kritickému posuzování jejich obsahů
(kompetence k učení)
- vedeme žáky k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí (kompetence občanské)
- napomáháme žákům při uvědomění si základních právních principů lidského soužití
a jejich respektování ve škole i mimo ni (kompetence občanské)
- podporujeme žáky v nalézání nových přístupů při řešení problémů týkajících se
především života ve společnosti a praktického života jedince (kompetence k učení)
- vedeme žáky k věcné argumentaci (kompetence komunikativní)
- podporujeme spolupráci mezi žáky (kupř. vhodným sestavováním skupin při skupinové
formě práce) - (kompetence pracovní)
- vedeme žáky k sebehodnocení a hodnocení spolužáků (kompetence sociální)
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia – Základy společenských věd
Časové, obsahové a organizační vymezení
Vyučovací předmět v 5. – 7. ročníku osmiletého gymnázia se opírá o cíle vzdělávacího
oboru Občanský a společenskovědní základ, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, která je
současně vzdělávacím oborem, a z vybraných částí vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví
72
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
v RVP GV. V rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie
- žák je učitelem veden k práci s odbornou literaturou (kompetence k učení)
- žák je veden ke korektní práci s informačními zdroji (především s internetem) tím, že
vypracovává referáty a další úkoly, které musí splnit dané standardy (kompetence
k učení)
- žáci jsou vedeni k porozumění textu. Pod vedením učitele žáci analyzují odborné
filozofické a politologické texty, vyvozují z nich závěry (kompetence k učení)
- učitel žákům pomáhá s vytvářením a zpřesňováním hypotéz formou sokratovského
tázání (kompetence k řešení problémů)
- učitel motivuje žáky k diskusi nad aktuálními společenskovědními problémy
(kompetence k řešení problémů)
- skupinovou formou práce se umožňuje žákům řešení hledání společných řešení
problémů – a to především na bázi divergenčního myšlení (kompetence k řešení
problémů)
- učitel vede žáky v diskusi a skupinové formě práce ke kladení jasných, srozumitelných
dotazů, k obhajobě vlastního názoru, k hledání argumentů a protiargumentů
(kompetence komunikativní)
- učitel vytvoří prostor pro modelové situace, v rámci nichž žák nacvičuje vhodné
způsoby chování (kompetence komunikativní)
- učitel uplatňuje týmovou práci a společné prezentace výsledků práce žáků, žák je tak
motivován přijímat jedinečnosti a zvláštnosti společenských skupin (kompetence
sociální a personální)
- učitel nabízí žákům nástroje k sebepoznání a sebereflexi, které vedou k uvědomění si
předností, které vytváří lepší uplatnění na trhu práce a v osobním životě (kompetence
sociální a personální)
- žák je veden k zájmu o aktuální situace v oblasti politické, ekologické, sociální nebo
ekonomické tím, že se nabízí žákům prostor k diskuzi (kompetence občanské)
- žák se stává politicky uvědomělý o svém podílu na správném fungování
demokratického aparátu skrze modelové situace a hry (kompetence občanské)
73
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Občanská nauka
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
5.1
Člověk ve společnosti
a Etická výchova
uplatňuje vhodné způsoby chování
a komunikace ve škole, rodině a mezi
vrstevníky
kriticky přistupuje k mediálním informacím
rozlišuje manipulační působení médií
a identifikuje se s pozitivními prosociálními
vzory
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně
z ní vybírá akce, které ho zajímají
ukazuje odlišnosti kultur na příkladech
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování
a vystupuje proti němu
objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
je vnímavý k sociálním problémům,
v kontextu své situace a svých možností
přispívá k jejich řešení
analyzuje etické aspekty různých životních
situací
rozhoduje se uvážlivě a vhodně
v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení
osobních problémů
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí
mezilidské vztahy
analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
aplikuje základní pravidla lidského soužití
vyjmenuje a vysvětlí základní lidské práva
rozliší typy volebních systémů
vyloží vlastnosti volebního práva
5.2
Výchova ke zdraví
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy
I.-II.
74
Rodinný život - rodinné vztahy, manželství,
děti, domov, náhradní výchova
Naše škola - školní docházka, práva
a povinnosti žáků, participace na životě školy,
učební proces
Naše obec - obec, obecní zřízení, významné
instituce, životní prostředí (naše okolí)
Naše vlast - vlast, vlastenectví, státní symboly
Význačné osobnosti národa - historie českého
státnictví, prezidenti, významné osobnosti,
památná místa
Malý úvod do lidských práv - fyzická a sociální
odlišnost, práva a povinnosti, rovnost, pomoc
lidem v nouzi, solidarita
Vztahy mezi lidmi - rodina, škola, vrstevníci,
komunikace, masmédia
Komunikace – zásady verbální komunikace
Reálné a zobrazené vzory
Kulturní život - rozmanitost kulturních projevů,
kulturní hodnoty, kulturní tradice, kulturní
instituce, masová kultura
Bohatství a majetek - kulturní, přírodní
a soukromé
Evropská spolupráce - tolerance, význam
mezinárodních společenství
Zásady lidského spolužití - rovnost, nerovnost,
svoboda, morálka, Všeobecná deklarace
lidských práv
Iniciativa a komplexní prosociálnost –
tvořivost, ochota, spolupráce
Řízení společnosti - zařazení do veřejného
života, volby, cesta k demokracii
Rodina a širší společenství - postavení muže
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
D
Vv
Čj
Bi
PT-OSV-Morální rozvoj,
Sociální rozvoj
PT-VDO-Občanská společnost
a škola, Formy, Principy
demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
participace
PT-ENV-Vztah člověka
k prostředí
PT-MKV- Etnický původ,
Kulturní diference
PT-MDV-Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality
Tv
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
II.-III.
5.3
III.
Člověk jako jedinec
a Etická výchova
spolku a uvede příklady vlivu na kvalitu
sociálního klimatu)
respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky
a partnery, pozitivní komunikací a kooperací
přispívá k utváření dobrých mezilidských
vztahů v širším společenství (v rodině,
komunitě)
vyhodnotí na základě svých znalostí
a zkušeností možný manipulativní vliv médií,
vrstevníků a sekt
usiluje v rámci svých možností a zkušeností
o aktivní podporu zdraví
samostatně využívá osvojené kompenzační
a relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání únavy
a předcházení stresovým situacím
spojuje fyziologická a mentální rizika užívání
návykových látek
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou
a životními cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné sexuální chování
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví
a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby,
objevuje vlastní jedinečnost a identitu
a vytváří si zdravé sebevědomí
rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti
rozeznává jednotlivé složky lidského chování
75
a ženy, jejich role, komunikace s vrstevníky,
láska, přátelství, manipulace
Zdravý způsob života - zdravá výživa, režim
dne, tělesná a duševní hygiena
Rizika ohrožující zdraví - stres, šikana,
návykové látky
Osobní bezpečí, prevence - násilí ve skupině,
násilí v sexualitě, pravidla bezpečnosti při
sportu a v silničním provozu, ochrana člověka
za mimořádných událostí
Hodnota zdraví, osobnostní a sociální rozvoj
Bi
Výchova ke zdraví integrováno
PT-OSV- Morální rozvoj,
Sociální rozvoj
Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, seberozvoj, hledání vlastní identity
Důstojnost a identita lidské osoby
Podobnost a odlišnost lidí – projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál
Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání,
Bi
PT-OSR-Osobnostní rozvoj
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.4
Svět práce
5.5
Stát a právo
III.-IV.
III.-IV.
a prožívání
hodnotí projevy chování a prožívání
objasní, jak může realističtější poznání sebe
sama napomoci vývoji osobnosti
posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných cílů
komunikuje otevřeně, pravdivě,
s porozuměním pro potřeby druhých
a přiměřeně situaci
nahrazuje agresivní a pasivní jednání
chováním asertivním, neagresivním způsobem
obhajuje práva
orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
vysvětlí základní pojmy prac. práva
posoudí své možnosti při volbě povolání
prokáže v modelových situacích schopnost se
prezentovat na trhu práce
využije profesní informace a poradenské
služby
rozlišuje jednotlivé právní úkony podle právní
způsobilosti
provádí jednoduché právní úkony a chápe
důsledky svých činů
přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje
práva a oprávněné zájmy druhých lidí
vysvětlí význam právního řádu
rozpozná protiprávní jednání
vyjmenuje a vysvětlí soudní instance
rozliší a vyloží různé typy a formy států
podá stručný výklad vývoje práva
vysvětlí funkci ústavy ČR
rozliší a porovná složky státní moci
uvede příklady institucí podílejících se na
správě obcí a krajů
na příkladech popíše politické spektrum ČR
vyloží smysl voleb do zastupitelstev
76
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe
i druhých lidí, sebehodnocení
Člověk v sociálních vztazích
Asertivní chování
Člověk na trhu práce
Zákoník práce
Je práce smyslem života?
Volba povolání
Člověk a předpoklady zapojení, poradenské
služby
IVT
Čj
Člověk a svět práce
okruh Svět práce - integrováno
Právo v každodenním životě - význam právních
vztahů; důležité právní vztahy
Právní řád České republiky - význam a funkce
právního řádu, právní norma, předpis, druhy
práva
Protiprávní jednání - trestní postižitelnost;
šikanování, soustava soudů
Právní základy státu - znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR
Složky státní moci, jejich orgány a instituce
státní správa a samospráva - orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
Principy demokracie - znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, význam a formy voleb do
zastupitelstev
Lidská práva - základní lidská práva, práva
dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv
D
TP-VDO-Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování, Formy
participace občanů
v politickém životě, Občan,
občanská společnost a stát
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.6
Stát a hospodářství
5.7
Mezinárodní vztahy,
globální svět
III.-IV.
v demokratických státech
vysvětlí jednotlivé volební systémy
uvede příklady poškozování lidských práv
posoudí význam ochrany práv a svobod
vyloží podstatu fungování trhu
objasní podstatu podnikání
objasní potřebu dodržování zásad ochrany
duševního vlastnictví
rozliší a porovnává různé formy vlastnictví,
uvede jejich příklady
dodržuje zásady hospodárnosti
vysvětlí funkci bank a bankovnictví
rozliší jednotlivé druhy cenných papírů
rozliší a porovná sektory trhu
uvede příklady výroby, obchodu, služeb
popíše výhody a nevýhody zapojení ČR do
EU
vysvětlí vliv členství EU na život občana
uvede a stručně vysvětlí významné
mezinárodní organizace a jednotlivých
společenství
objasní, ke kterým organizacím patří ČR
uvede příklady globalizace a objasní
souvislosti mezi lokálními a globálními
problémy
vysvětlí příklady mezinárodního terorismu
a práv dětí v dokumentech; poškozování
lidských práv, diskriminace
77
Funkce trhu – potřeby, poptávka, nabídka,
subjekty na trhu, podnikání
Majetek, vlastnictví, formy vlastnictví, hmotné
a duševní vlastnictví
Peněžní ústavy – peníze, bankovnictví, cenné
papíry, hospodářská politika, daně
Výroba, obchod, služby
M
Evropská integrace - podstata, význam, výhody;
Evropská unie a ČR
Mezinárodní spolupráce - ekonomická,
politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy,
její výhody; významné mezinárodní organizace
(RE, NATO, OSN aj.)
Globalizace - projevy, klady a zápory;
významné globální problémy, způsoby jejich
řešení
Z
D
PT-VME-Jsme Evropané
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Základy společenských věd
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
Člověk jako jedinec
UČIVO
ŽÁK:
rozlišuje mezi pojmy chování a prožívání.
Žák uvede příklady prožívání a chování.
uvede příklady vědomých a nevědomých
projevů psychiky
Podstata lidské psychiky
Psychologie jako věda
o prožívání a chování
porovná osobnost v jednotlivých vývojových
fázích života, vymezí, co každá etapa přináší
do lidského života nového a jaké životní
úkoly před člověka staví
odhalí hlavní znaky jednotlivých stádií
vývoje psychiky
vysvětlí některé teorie vývoje psychiky
Vývojová psychologie –
faktory, fáze a teorie vývoje
psychiky
vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává
skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho
vnímání a poznávání ovlivňovat
vyloží význam psychické vlastnosti
rozlišuje mezi základními druhy
psychických vlastností
vysvětlí typické znaky jednotlivých
psychických procesů
porovnává různé metody učení
a vyhodnocuje jejich účinnost pro své
studium s ohledem na vlastní psychické
předpoklady, uplatňuje zásady duševní
hygieny při práci a učení
využívá získané poznatky při sebepoznávání,
poznávání druhých lidí, volbě profesní
orientace
používá efektivní strategie učení
vyjmenuje příklady dobrých a špatných
návyků při učení
Psychologie osobnosti –
definice ps. vlastnosti, jejich
druhy
Psychické procesy – jejich
druhy
Psychické stavy
Psychologie učení – zásady
efektivního studia, význam
učení pro lidský život
5.1
V.
VÝSTUP
objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých
projevech chování, uvede příklady faktorů,
které ovlivňují prožívání, chování a činnost
člověka
na příkladech ilustruje vhodné způsoby
vyrovnávání se s náročnými životními
situacemi
rozhoduje podle osvojených modelů chování
a konkrétní situace o způsobu jednání
v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
pomocí testů poznává své vlastní profesní
předpoklady
na základě sebepoznání a psychické
sebereflexe nalézá vhodná povolání
ilustruje na příkladech způsoby vyrovná
se se stresem, vyjmenuje strategie řešení
konfliktů
78
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Bi
OSV - Poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti
Profesní orientace – systém
poradenství, sebepoznání
Psychohygiena – konflikty,
způsoby jejich řešení, stres,
deprivace, zvláštní zátěžové
situace
Psychické nemoci – neurózy,
psychózy
Integrováno Výchova ke
zdraví – Rizika ohrožující
zdraví a jejich prevence
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.2 Člověk ve společnosti
uplatňuje společensky vhodné způsoby
komunikace ve formálních i neformálních
vztazích, případné neshody či konflikty
s druhými lidmi řeší konstruktivním
způsobem
respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly
v projevu příslušníků různých sociálních
skupin, na příkladech doloží, k jakým
důsledkům mohou vést předsudky
objasní, jaký význam má sociální kontrola ve
skupině a ve větších sociálních celcích
V.-VI.
posoudí úlohu sociálních změn
v individuálním i společenském vývoji,
rozlišuje změny konstruktivní a destruktivní
objasní podstatu některých sociálních
problémů současnosti a popíše možné dopady
sociálně-patologického chování na jedince
a společnost
5.3 Občan ve státě
rozlišuje a porovnává historické i současné
typy států (forem vlády)
vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava
a které oblasti života upravuje
objasní, proč je státní moc rozdělena na tři
složky a porovná funkce jednotlivých orgánů
moci
vyloží podstatu demokracie, odliší ji od
nedemokratických forem řízení sociálních
skupin a státu, objasní podstatu a význam
politického pluralismu pro život ve státě,
rozlišuje druhy sociální komunikace
uplatňuje vhodné způsoby komunikace
nalézá vhodné způsoby řešení konfliktů
ve společnosti
Sociální psychologie – verbální,
nonverbální
Konflikt a spolupráce – teorie
a praxe konfliktu
vysvětlí podstatu multikulturní a globální
společnosti
na příkladech ukáže na kulturní odlišnosti
Kultura a příroda
vysvětlí pojmy socializace, internalizace
a výchova
uvede metody socializace
na příkladech uvede způsoby dobré
socializace
rozliší mezi vnitřním a vnějším způsobem
kontroly
vyloží společenský vývoj
rozliší jednotlivé systémy nerovnosti
Socializace
Metody a zprostředkovatelé
socializace
Sociální kontrola
Sociální patologie
MEDV – Účinky mediální
produkce a vliv médií
Vývoj společnosti
Stratifikace společnosti
Masová společnost
Teorie globálního světa
Masová společnost
Sociální patologie
MEDV – Role médií
v moderních dějinách
D
EGS – Globální problémy,
jejich příčiny a důsledky
nalezne řešení současných problémů
spjatých s nerovností, globalizací
kriticky hodnotí masovou společnost
vyloží teorii sociální patologie
vysvětlí podstatu a vymezení státu
objasní jednotlivé teorie vzniku státu
Politilogie. Politika
Stát. Právní stát
vysvětlí smysl ústavy pro občana ČR
uvede právní zdroj ústavního práva v ČR
Úvod k Ústavě ČR
odliší kompetence jednotlivých složek
moci
poukáže na principy vzájemné kontroly
moci
vyjmenuje znaky demokratických
systémů
uvede možná ohrožení demokracie
odliší různé ideologie a uvede základní
Práce s Ústavou ČR
79
Demokracie, ideologie
a ideologické systémy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
uvede příklady politického extremismu
a objasní nebezpečí ideologií, porovná
postavení občana v demokratickém
a totalitním státě
rozlišuje složky politického spektra,
porovnává přístupy vybraných politických
seskupení k řešení různých otázek
a problémů každodenního života občanů
uvede příklady, jak může občan ovlivňovat
společenské dění v obci a ve státě a jakým
způsobem může přispívat k řešení záležitostí
týkajících se veřejného zájmu
vyloží podstatu komunálních a parlamentních
voleb, na příkladech ilustruje možné formy
aktivní participace občanů v životě obce či
širších společenstvích
obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská
práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti
jejich porušování
uvede okruhy problémů, s nimiž se může
občan obracet na jednotlivé státní instituce,
zvládá komunikaci ve styku s úřady
uvede příklady projevů korupce, analyzuje
její příčiny a domýšlí její možné důsledky
5.4 Občan a právo
VI.
objasní, v čem spočívá odlišnost mezi
morálními a právními normami, odůvodní
účel sankcí při porušení právní normy
uvede, které státní orgány vydávají právní
předpisy i jak a kde je uveřejňují
rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede
jejich příklady
teze jejich učení
odliší jednotlivé pozice uvnitř politického
spektra
odliší pojmy ideologie a doktríny
objasní základní doktríny jednotlivých
politických stran v ČR
uvede příklady účasti člověka na výkonu
moci
objasní složky, které se podílejí na
fungování veřejného prostoru
odliší jednotlivé volební systémy
správně přiřadí volební systémy k daným
orgánům moci
Politické strany
vyloží základní body Listiny základních
práv a svobod
uvede příklady porušování lidských práv
na základě modelových situací prokáže
schopnost efektivně komunikovat s úřady
správně sestavuje písemnou žádost
uvede příklady korupčního jednání
Listina základních práv
a svobod
objasní, co je to právní norma, jaké má
znaky
odliší právní normy od norem morálních
na příkladech vysvětlí účel sankcí
Úvod do práva. Právo. Stát.
Právní stát. Právní norma
vyloží, kdo vydává zákony, jak jsou
zveřejňovány, objasní proces vydávání
podzákonných norem
odliší zákonná opatření od zákonů
na příkladech objasní strukturu právního
vztahu
vyjmenuje typy účastníků právních
vztahů
Právní předpis
80
Politická participace
Volby. Volební systémy
Styk s úřady. Formální úprava
oficiálních písemností
Právní vztahy. Účastníci
právních vztahů
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých
právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr,
manželství)
projevuje etické a morální postoje k ochraně
matky a dítěte
zná práva každého jedince v oblasti sexuality
a reprodukce
na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti
smlouvy, včetně jejích všeobecných
podmínek
rozeznává, jaké případy se řeší v občanském
soudním řízení a jaké v trestním řízen
uvede příklady postihů trestné činnosti,
rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí
podmínky trestní postižitelnosti občanů
a uvede příklady
uvede důsledky porušování paragrafů
trestního zákona souvisejících s výrobou
a držením návykových látek a s činností pod
jejich vlivem, sexuálně motivovanou
kriminalitou, skrytými formami
individuálního násilí a vyvozuje z nich
osobní odpovědnost
rozlišuje náplň činnosti základních orgánů
právní ochrany, uvede příklady právních
problémů, s nimiž se na ně mohou občané
obracet, ve svém jednání respektuje platné
objasní na příkladech podstatu jejich
právní subjektivity
uvede základní právní vztahy
na příkladech objasní povinnosti a práva
v pracovně právních vztazích
na příkladech rozpozná poškození práv či
nesplnění povinnosti v rámci daných
právních vztahů
orientuje se v problematice ochrany
matky a dítěte
rozeznává meze nezávadného sexuálního
chování
rozliší pojmenované a nepojmenované
smlouvy
vyhledává na příkladech smluv právní
nedostatky
objasní náležitosti jednotlivých
pojmenovaných smluv
uvede základní odlišnosti trestního
a občanského soudního řízení
vhodně volí na příkladech typ daného
soudního řízení
správně formuluje žalobu
zdroj pramen trestního právo
na příkladech odliší přestupek od
trestného činu
objasní náležitosti trestného činu
vyjmenuje typy trestů
orientuje se v oblasti drogové a sexuálně
motivované kriminality a v oblasti
individuálního násilí
vyloží hierarchii soudů
správně sepisuje žalobu
odliší agendu jednotlivých orgánů právní
ochrany
81
Vlastnické právo. Rodinné
právo. Pracovní právo
Integrováno Výchova ke
zdraví – Vztahy mezi lidmi
a formy soužití
Integrováno Výchova ke
zdraví – Změny v životě
člověka a jejich reflexe
Závazkové právo. Smlouvy
Soudní řízení. Občanské řízení.
Trestní řízení
Trestní právo
Právní ochrana
Integrováno Výchova ke
zdraví – Rizika ohrožující
zdraví a jejich prevence
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VI.
právní normy
5.5 Trh práce a profesní volba
kriticky posoudí své zdravotní, osobnostní
a kvalifikační předpoklady pro volbu dalšího
studia a profesní orientace
posuzuje profesní a vzdělávací nabídku
vztahující se k jeho profesní volbě a kariéře
posoudí profesní poptávku na českém
i evropském trhu práce a pružně na ni reaguje
dalším vzděláváním
vyhotoví potřebnou dokumentaci pro
přijímací řízení k dalšímu studiu i ve zvolené
profesi
vhodně prezentuje vlastní osobu a práci,
vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru
nebo konkurzu
VI.-VII.
reflektuje význam práce pro psychické zdraví
člověka, vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh
s ohledem na své osobní vztahy
5.6 Pracovněprávní vztahy
uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu
a podat výpověď
uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich
respektování od ostatních, respektuje své
pracovní povinnosti
objasní funkci odborů
volí bezpečné pracovní postupy šetrné
k životnímu prostředí, používá adekvátní
pracovní pomůcky
chová se poučeně a adekvátně situaci
na základě testu kriticky hodnotí své
schopnosti
na základě testu vysvětlí vlastní zájmové
zaměření
vysvětlí situaci na trhu práce v jím
zvoleném oboru
objasní předpoklady pro výkon zvoleného
povolání
vhodně volí semináře pro další seberozvoj
objasňuje možnosti prosazení se na trhu
práce
vyhotoví vlastní strukturovaný životopis
vyhotoví žádost o zaměstnání
Profesní volba – test zájmů
a schopností uchazeče
uvede, co může nabídnout potenciálnímu
zaměstnavateli
uvede i motivační důvody
předvede přijímací pohovor
sestaví vlastní pracovní harmonogram
uvede možná rizika plynoucí z pružné
a dlouhé pracovní doby
vyhotoví pracovní smlouvu
vyjmenuje náležitosti pracovní smlouvy
objasní možnosti rozvázání pracovní
smlouvy
objasní soubor práv a povinností jak
zaměstnavatele tak zaměstnance
na příkladech objasní porušení těchto
práv a povinností
vysvětlí smysl tripartity
objasní na příkladech, jaký význam mají
pro zaměstnance odbory
uvede postupy a pomůcky užívané v jím
zvoleném oboru
nalézá cesty k šetrnému zacházení
objasní postup při pracovním úrazu
Vystupování při přijímacím
pohovoru
82
Integrováno – Člověk a svět
práce
Profesní a vzdělávací nabídka
Struktura trhu a potřeba
vzdělání a rekvalifikace
Písemné podklady k přijetí do
zaměstnání
Psychohygiena práce
Pracovní smlouva
Práva a povinnosti zaměstnanců
a zaměstnavatelů
Odbory
Vztah práce a prostředí
Pracovní úrazy
Integrováno – Člověk a svět
práce
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VII.
VII.
v případě pracovního úrazu
5.7 Tržní ekonomika
vysvětlí na základě konkrétní, reálné
a aktuální situace ve společnosti mechanismy
fungování trhu
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku
a DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle typu
zákazníků, místa či období, objasní důvody
kolísání cen zboží či pracovní síly na trhu
podle vývoje nabídky a poptávky
rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH
aj.) a klamavé nabídky
rozlišuje a porovnává praktické využití
jednotlivých forem podnikání, posoudí, která
forma podnikání je v konkrétní situaci
nejvýhodnější, uvede jak postupovat při
založení obch. společnosti a při zřízení
živnosti
posoudí výhody a rizika podnikání
v porovnání se zaměstnáním
analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky
posuzuje podíl marketingu na úspěchu
výrobku na trhu
5.8 Národní hospodářství a úloha
státu v ekonomice
objasní základní principy fungování systému
příjmů a výdajů státu
rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, na
které jeho činnosti se zdaňovací povinnost
vztahuje, uvede, jakým způsobem podá
daňové přiznání především k dani z příjmu,
jak provede základní výpočty daní a zjistí
výši sociálního a zdravotního pojištění
na základě aktuálních mediálních informací
posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických
objasní typy hospodářských mechanismů
objasní základní tržní mechanismy
Hospodářské systémy
Tržní mechanismus
Integrováno – Člověk a svět
práce
spočítá cenu produktu
objasní vliv struktury zákazníků, období
či lokality na utváření ceny
na modelu vysvětlí vztah ceny a poptávky
po práci
odliší klamavou nabídku od seriózního
prodeje
odliší jednotlivé typy obchodních
společností
objasní náležitosti živnosti
Cena
Vliv ceny na trh práce
M
vyjmenuje soubor povinností podnikatele
a soubor povinností zaměstnance ve
vztahu ke státu
objasní problematiku odvodů státu
objasní základy psychologie reklamy
rozpoznává v reklamě její sdělení
Výhody a rizika podnikání
Reklama
MEDV – Mediální produkty
a jejich význam
objasní úlohu státního rozpočtu
jmenuje problémy spjaté se státním
rozpočtem
Fiskální politika, státní rozpočet
Integrováno – Člověk a svět
práce
objasní možnosti státního příjmu
odliší jednotlivé typy daní
Daňová politika státu
vyhledá aktuální základní
makroekonomické ukazatele
Základní makroekonomické
veličiny
83
Klamavá nabídka
Formy podnikání
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
ukazatelů (inflace, úroveň HDP, míra
nezaměstnanosti) na změny v životní úrovni
občanů
vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry,
dlouhodobé finanční plánování a uvede
příklady, jak se důsledkům inflace bránit
VII.
uvede postup, jak vypočítá životní minimum
své domácnosti, a zažádá o sociální dávku, na
niž má nárok
objasní funkci podpory v nezaměstnanosti,
funkci úřadů práce a personálních agentur,
vyhledá informace o zaměstnání a
rekvalifikaci v různých typech médií
5.9 Finance
rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy
a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet
domácnosti navrhne, jak řešit schodkový
rozpočet a jak naložit s přebytkovým
rozpočtem domácnosti
na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva
spotřebitele (při nákupu zboží a služeb,
včetně produktů finančního trhu)
navrhne způsoby, jak využít volné finanční
prostředky (spoření, produkty se státním
příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.),
vybere nejvýhodnější produkt pro investování
volných finančních prostředků a vysvětlí
proč, vybere nejvýhodnější úvěrový produkt
s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou
volbu, posoudí způsoby zajištění úvěru
a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení,
vybere nejvýhodnější pojistný produkt
s ohledem na své potřeby, vysvětlí způsoby
stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN
uvede důsledky pohybu daných
ekonomických faktorů
objasní pojem inflace a nástroje k jejímu
měření
poukáže na její možné důsledky
objasní možnosti redukce inflace
objasní nástroje ČNB
vypočítá životní minimum své
domácnosti
Inflace
objasní význam fiskální politiky
objasní význam ÚP
ukáže na souvislost mezi globálním trhem
a potřebou rekvalifikace
sestaví rozpočet domácnosti
zohlední příjmy pravidelné
a nepravidelné
Fiskální politika
objasní reklamační podmínky u různých
produktů
Ochrana spotřebitele
objasní jednotlivé finanční produkty
kriticky hodnotí jejich užití v jednotlivých
situacích
Finanční produkty
84
Životní úroveň
Rozpočet domácnosti
M
Integrováno – Člověk a svět
práce
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VII.
objasní funkci ČNB a její vliv na činnost
komerčních bank, využívá moderní formy
bankovních služeb, včetně moderních
informačních a telekomunikačních
technologií, ovládá způsoby bezhotovostního
platebního styku
5.10 Mezinárodní vztahy, globální
svět
objasní důvody evropské integrace, posoudí
její význam pro vývoj Evropy
rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady
jejich činnosti
posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie
na každodenní život občanů, uvede příklady,
jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci
EU uplatňovat svá práva
uvede příklady činnosti některých
významných mezinárodních organizací
a vysvětlí, jaký vliv má jejich činnost na chod
světového společenství, zhodnotí význam
zapojení ČR, uvede příklady institucí, na něž
se může obrátit v případě problémů při
pobytu v zahraničí
posoudí projevy globalizace, uvede příklady
globálních problémů současnosti, analyzuje
jejich příčiny a domýšlí jejich možné
důsledky
5.11 Úvod do filozofie a religionistiky
objasní podstatu filozofického tázání,
porovná východiska filozofie, mýtu,
náboženství, vědy a umění k uchopení
skutečnosti a člověka
rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich
klíčové představitele a porovná řešení
objasní souvislost mezi komerčními
bankami a CB
vyjmenuje funkce komerčních bank
Bankovní soustava
vyloží historii evropské integrace
poukáže na tendence v evropské integraci
objasní klady a zápory evropské integrace
Historie evropské integrace
EGS – Žijeme v Evropě
D
rozliší dvě strategie fungování orgánů EU
na příkladech objasní portfolio
jednotlivých orgánů
objasní jednotlivé politiky EU
na příkladech ukáže, jak politiky EU
vstupují do života občana EU
Orgány EU
Z
Politiky EU
EGS – Vzdělávání v Evropě
a ve světě
objasní základní orgány OSN
vyloží základní orgány NATO
uvede příklady toho, jak světové
organizace zasahují do života občanů ČR
Mezinárodní organizace
objasní pojem globalizace
uvede příklady, na nichž jsou zřejmé
vlivy globalizace
domýšlí možná nebezpečí globalizace –
v rovině životního prostředí, sociální,
politické, kulturní
rozliší vědu, filozofii, náboženství, umění
objasní, jak z mýtu povstává filozofie
(logos)
Globalizace a její důsledky
EGS – Globalizační
a rozvojové procesy
Z
Úvod do filozofie. Vztah mýtu
a logu
D
vyloží pojetí bytí ve smyslu ARCHÉ
porovná řeckou filozofii před
Dějiny filozofie – od antiky po
současnost
85
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
základních filozofických otázek
v jednotlivých etapách vývoje filozofického
myšlení
eticky a věcně správně argumentuje v dialogu
a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje
k argumentům druhých lidí, rozpozná
nekorektní argumentaci a manipulativní
strategie v mezilidské komunikace
zhodnotí význam vědeckého poznání,
techniky a nových technologií pro praktický
život i možná rizika jejich zneužití
posuzuje lidské jednání z hlediska etických
norem a svědomí jednotlivce, objasní
dějinnou proměnlivost základních etických
pojmů a norem
rozlišuje významné náboženské systémy,
identifikuje projevy náboženské a jiné
nesnášenlivosti a rozezná projevy
sektářského myšlení
antropologickým obratem a po něm
vyloží základní znaky středověké
filozofie
odliší novověkou filozofii od středověké
na příkladu německé klasické filozofie
demonstruje idealizaci myšlení
provede kritiku idealismu s pozic fil.
19. století
objasní současné fil. systémy
diskutuje o základních problémech
filozofie
věcně správně argumentuje v duchu
určitého filozofického systému
objasní současné gnozeologické problémy
na příkladech poukáže na nebezpečí
plynoucí z vědecké racionality
vyloží pojem etiky, morálky, mravu
vyloží základní teze z dějin etiky
věcně správně argumentuje v diskusi
o etických problémech
objasní základy věrouky světových
náboženství
na příkladech vysvětlí základní znaky
sekt
86
Filozofická diskuse
Filozofie vědy
Etika
Náboženství. Světová
náboženství. Sekty
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.6. Dějepis
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
2
2
2
2
2
2
2
-
Časové, obsahové a organizační vymezení
Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučuje se jako
samostatný předmět. Dějepisné učivo je uspořádáno cyklicky a chronologicky. Prvním
cyklem od pravěku až po současnost projdou žáci na nižším stupni osmiletého studia v primě
až tercii, částečně v kvartě, tak abychom splnili výstupy RVP ZV. Cílem je vytvořit u žáků
základy historického vědomí, vést je k zájmu o historii a vybavit je nejenom znalostí dat,
historických událostí, jevů a osobností, ale vést je také k tomu, aby pochopili podle svých
schopností souvislosti, kořeny a důsledky událostí a jevů a uvědomili si, že minulost
ovlivňuje současnost i budoucnost.
Podruhé cyklem od pravěku až po současnost projdou v kvartě až septimě tak,
abychom splnili výstupy RVP GV. Cílem druhého cyklu je především systemizace poznatků,
hlubší chápání společenských struktur, vazeb, jevů a procesů. Naším úkolem je především
utváření a kultivace historického vědomí a myšlení žáků. Vedeme je k tomu, aby chápali
události v širších souvislostech, aby dokázali analyzovat jejich příčiny a následky. Učíme je
dále pracovat s již získanými poznatky. Vedeme je k tomu, aby si uvědomili historické kořeny
současnosti, vzájemnou provázanost přítomnosti a minulosti a že znalost minulosti jim
pomáhá v orientaci v současném dění a že znalost původu určitých jevů a věcí jim pomůže
vytvořit si vlastní názor a měřítko hodnot. Vysvětlení mnoha stránek současného moderního
světa leží především v novověkém evropském vývoji, proto klademe důraz právě na dějiny
19. a 20. století.
Dějepis vyučujeme od primy do septimy dvě hodiny týdně v každém ročníku. Výuka
probíhá v odborné učebně dějepisu, nebo v kmenových třídách. Odborná učebna je vybavena
mapami, atlasy, nástěnnými obrazy a televizním okruhem. Je možné využívat také přenosný
dataprojektor. Některé hodiny probíhají v muzeu. Součástí výuky jsou také exkurze a besedy.
Na vyšším stupni mají žáci možnost volit si pro septimu a oktávu dvouletý seminář
z dějepisu, pro oktávu jednoleté cvičení z dějepisu, ve kterých doplňujeme a rozvíjíme
znalosti a dovednosti potřebné pro další studium na vysoké škole.
Plníme zde některé tematické okruhy všech průřezových témat.
V dějepise naplňujeme strategie školy rozvíjením těchto klíčových kompetencí:
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Výchovné a vzdělávací strategie
- vedeme žáky k používání vhodné literatury (atlasů, map, encyklopedií)
a k vhodnému využívání internetu (kompetence k učení)
- organizováním exkurzí na historicky významná místa, návštěvami muzeí, archivů apod.
vedeme žáky k porovnávání teoreticky získaných znalostí s realitou (kompetence
k učení, kompetence občanské)
- vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali mezipředmětové vztahy (kompetence
k učení)
- vedeme žáky k účasti v soutěžích – Dějepisná olympiáda a různé aktuální soutěže
(kompetence k učení)
87
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- vedeme žáky ke kritickému hodnocení pramenů (kompetence k řešení problémů)
- vedeme žáky k tomu, aby kvalitně prezentovali své znalosti (kompetence
komunikativní)
- zadáváním referátů vedeme žáky k samostatnému zpracovávání historických partií
a vhodné prezentaci získaných informací (kompetence komunikativní)
- vedeme žáky k respektování odlišných názorů (kompetence sociální a personální)
- vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali důsledky lidského jednání (kompetence
občanské)
- vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel (kompetence pracovní)
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Výchovné a vzdělávací strategie
- vedeme studenty k využití nejrůznějších zdrojů informací (odborná literatura,
encyklopedie, atlasy, internet, muzea atd.) a současně k jejich kritickému hodnocení
(kompetence k učení, kompetence k řešení problémů)
- zadáváme studentům motivační práce, které si mohou vybrat dle vlastního zájmu či
předložené nabídky, a vedeme je k samostatnému zpracování těchto úkolů, jež vyžadují
propojení znalostí z více vyučovacích předmětů (kompetence k učení, kompetence
k řešení problémů)
- vedeme studenty ke kvalitní prezentaci svých prací, učíme je vhodně formulovat
poznatky a výsledky jejich činností (kompetence komunikativní)
- vedeme studenty k sebehodnocení a k objektivnímu hodnocení druhých při prezentaci
výsledků svých prací (kompetence komunikativní, kompetence občanské)
- vedeme studenty k využití získaných poznatků a dovedností za použití kritického
myšlení a analytického hodnocení při řešení problémů (kompetence k řešení problémů)
- ve výuce vedeme studenty k týmové práci při řešení úkolů, jejichž zpracování vyžaduje
zapojení více lidí (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů)
- organizujeme exkurze na historicky významná místa, návštěvy muzeí, vědeckých
pracovišť a dalších institucí, kde se mohou seznámit s využitím získaných poznatků
v praxi (kompetence k učení, kompetence občanské)
- při výuce klademe důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky lidských činností
(kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské)
- vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel (kompetence pracovní)
- motivujeme žáky k dosahování úspěchu tím, že je odměňujeme a chválíme za dosažené
výsledky v nepovinných aktivitách a soutěžích (kompetence k podnikavosti)
88
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Dějepis
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
6.1
Člověk v dějinách
objasní význam dějepisných znalostí pro život
ve společnosti
objasní význam znalosti historických poznatků
na příkladech ze svého nejbližšího okolí
na příkladech ukáže druhy historických pramenů
popíše činnost archivů a muzeí, matrik
popíše různé způsoby měření času
zapamatuje si různé druhy map
objasní účel historické mapy
Úvod do studia dějepisu
Význam zkoumání dějin pro
současnost a budoucnost
Historické prameny, pomocné vědy
historické
Význam muzeí, archivů a knihoven
Periodizace dějin, práce s časovou
osou, orientace v historickém čase
a prostoru
M
On
PT-EGS-Evropa a svět nás
zajímá
PT-MEDV-Fungování a vliv
médií ve společnosti
Čj
6.2
Počátky lidské
společnosti
Pravěk
Vývoj člověka
Neolitická revoluce, nejstarší
zemědělské oblasti
Střední Evropa v pravěku
Z
Bi
Vv
PT-MKV-Etnický původ
PT-ENV-Ekosystémy, Základní
podmínky života
Čj
6.3
Nejstarší civilizace
Kořeny evropské
kultury
zapamatuje si typy obydlí, ve kterých žili
pravěcí lidé
vysvětlí nezbytnost přechodu od lovu k chovu
a od sběru k pěstování na základě změny
klimatu
popíše funkci pravěkých nástrojů
uvede příklady možností využití kovů v životě
pravěké společnosti
pozná typické znaky předmětů vyrobených
v jednotlivých archeologických kulturách na
našem území
ukáže na mapě oblasti vzniku nejstarších států
zapamatuje si souvislost mezi budováním
zavlažovacího systému a existencí nejstarších
států
identifikuje konkrétní významné historické
památky nejstaršího období
popíše vývoj řecké a římské kultury
identifikuje významné osobnosti antické kultury
popíše vznik řeckých městských států a uvede
na příkladu různé formy jejich řízení
vysvětlí příčiny a důsledky řeckých a římských
expanzí
Starověk
Staroorientální státy: Mezopotámie,
Egypt, Indie, Čína
Antika
Řecko
Řím
Střední Evropa
M-římské a arabské číslice,
Pythagorova věta
On-stát a právo
PT-VDO-Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování
PT-ENV-Základní podmínky
života
PT-EGS-Jsme Evropané
Tv-olympijské hry
I.
89
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6.4
Křesťanství
a středověká Evropa
6.5
Objevy a dobývání
Počátky nové doby
II.
na mapě ukáže místa, která osídlila nově
příchozí etnika
objasní souvislosti mezi příchodem nových
etnik a současným etnickým rozdělením
Evropy
zapamatuje si významné raně středověké říše
rozpozná rozdíly ve správě raně středověkých
říší
za pomoci mapy popíše významné územní
změny ve středoevropské oblasti a vysvětlí
jejich příčiny
vysvětlí okolnosti vzniku Velkomoravské říše
a českého státu
objasní politické vztahy Velkomoravské říše
a českého státu k významným evropským říším
a státům
popíše základní rysy křesťanství a islámu
vysvětlí příčiny a důsledky boje o investituru
objasní smysl učení o trojím lidu
popíše středověké způsoby hospodaření
objasní vnitřní vývoj českého státu a jeho
postavení v evropských souvislostech
rozliší základní znaky románského a gotického
životního stylu
objasní hlavní myšlenky Husova učení
porovná cíle jednotlivých husitských proudů
vysvětlí vztah českých panovníků k české
reformaci
vysvětlí příčiny, průběh a důsledky české
reformace
objasní vliv antiky na život raně novověkého
člověka
rozliší základní znaky renesanční architektury
popíše základní znaky renesančního výtvarného
umění
objasní nové myšlenky žádající reformu církve,
včetně reakce církve na tyto požadavky
90
Vytváření středověké Evropy,
stěhování národů
Byzantská říše
Arabové a jejich výboje
Franská říše, křesťanství v raném
středověku
Kyjevská Rus a státy jižních Slovanů
Vznik států ve střední Evropě
Vikingové a vznik Anglie
Křížové výpravy
Český stát v raném středověku
Románská kultura
Vznik měst a jejich význam
Český stát za posledních Přemyslovců
Boj mezi Anglií a Francií
Období gotiky
Český stát v době Karla IV.
M-grafy a tabulky
ČJ
PT-MKV-Etnický původ,
Kulturní diference
PT-EGS-Jsme Evropané
PT-EV-Ekosystémy
Husitství, vláda Jiřího z Poděbrad
Český stát za vlády Jagellonců
Renesance a humanismus v Itálii
Reformace a katolická reforma ve
střední Evropě
Turci a konec byzantské říše
Vznik španělského království
Zámořské objevy
Nizozemský odboj proti španělské
nadvládě
Český stát jako součást habsburské
mnohonárodnostní monarchie
Třicetiletá válka
PT-MKV-Kulturní diference
PT-EGS-Evropa a svět nás
zajímá
PT-EV- Základní podmínky
života
PT-MEDV-Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
Z
ČJ
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6.6
III.
Modernizace
společnosti
porovná cíle reformace a protireformace
zapamatuje si evropské mocnosti a osobnosti,
které realizovaly zámořské objevy a dobývání
demonstruje na mapě objevená a dobývaná
území
objasní vztah mezi expanzí a změnou životního
stylu
objasní význam rostoucí moci Habsburků pro
politický vývoj v Evropě
vysvětlí náboženské rozdělení Evropy
v 16.století a jeho důsledky
porovná postavení českého státu v Evropě před
nástupem Habsburků na český trůn a po něm
popíše vývoj vztahu habsburských panovníků
a českých stavů
popíše průběh třicetileté války
rozliší cíle konkrétních států - účastníků války
konkretizuje na příkladech evropských dějin
absolutismus, parlamentarismus a konstituční
monarchie
rozliší základní znaky baroka a rokoka
určí významné barokní památky u nás
a v nejbližším okolí
popíše výsadní pozici Anglie jako hospodářské
velmoci na přelomu 18.a 19.století
posoudí vliv osvícenských myšlenek na
společenské změny
vyjmenuje výrobní odvětví, ve kterých došlo
během modernizace k zásadním změnám
popíše nově vzniklá průmyslová odvětví
porovná vzhled evropských velkoměst před
vznikem továren a po něm
vysvětlí příčiny vzniku francouzské revoluce
a její důsledky pro Francii
popíše průběh francouzské revoluce
zapamatuje si francouzské politické kluby
z období revoluce a jejich představitele
91
České země za třicetileté války
Anglická revoluce
Průmyslová společnost a věda
Absolutismus na evropském
kontinentě - Francie, Rusko, Prusko
Velmoci v 15.-18.století
Baroko
Osvícenství
Počátky kapitalismu v Anglii
Počátky kolonialismu
Vznik USA
Velká francouzská revoluce
Napoleonské období. Jeho vliv na
Evropu a svět
Vídeňský kongres
Industrializace a její důsledky pro
společnost, sociální otázka
Národní hnutí velkých a malých
národů, utváření novodobého českého
národa
Revoluce 19. století jako prostředek
řešení politických, sociálních
a národnostních problémů
Politické proudy (konzervativismus,
liberalismus, demokratismus,
socialismus), ústava, politické strany,
občanská práva
PT-OSV-Mezilidské vztahy
PT-VDO-Občan, občanská
společnost a stát
PT-MKV-Kulturní diference
PT-EGS-Jsme Evropané
PT-EV-Lidské aktivity
a problémy životního prostředí
PT-MEDV-Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
ČJ
Z
Ov
Vv
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6.7
III.
Moderní doba
zapamatuje si základní myšlenky Deklarace
práv člověka a občana
popíše hlavní události období Napoleonovy
vlády
vyjádří vlastními slovy myšlenky osvícenského
absolutismu
uvede do souvislosti změny v habsburské
monarchii a etapy emancipace českého národa
zapamatuje si významné představitele českého
národního emancipačního hnutí
porovná cíle konkrétních evropských národních
emancipačních hnutí
objasní význam buržoazie pro rozvoj
evropských národních emancipačních hnutí
vysvětlí vliv dělnictva na průběh revolucí 1848
v konkrétních státech
objasní cíle dělnických sdružení a stran ve druhé
polovině 19. století
doloží příkladem sílení nacionalismu v Evropě
ve druhé polovině 19. století
vysvětlí důsledky sjednocení Itálie a Německa
popíše politický vývoj v USA ve druhé polovině
19.století
zhodnotí vliv nových vynálezů na rozvoj
evropské kultury
prezentuje příčiny rostoucího napětí na Balkáně
popíše rozdělení kolonií mezi mocnosti na konci
19. století
vysvětlí, proč došlo k rozdělení mocností do
válečných bloků
rozliší základní styly dobových uměleckých
stylů
popíše příčiny, průběh a důsledky obou
světových válek
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve
světových válkách a jeho důsledky
rozpozná klady a nedostatky demokratických
systémů
92
Sjednocení Itálie a Německa
Vývoj ve Francii
Osmanští Turci a Rusko
Občanská válka v USA
Dualismus
Kulturní rozrůzněnost doby
Mezinárodní situace před 1. světovou
válkou
Kolonialismus
Kultura na přelomu 19. a 20. století
První světová válka a její politické,
sociální a kulturní důsledky
Vznik ČSR
Ruské revoluce
Nové politické uspořádání Evropy,
PT-OSV-Mezilidské vztahy
PT-VDO-Formy participace
občanů na politickém životě
PT-MKV-Multikulturalita
PT-EGS-Objevujeme Evropu
a svět
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6.8
Rozdělený a integrující
svět
popíše významné historické mezníky
meziválečného období
na příkladech demonstruje společné a rozdílné
znaky vybraných meziválečných totalitních
systémů
objasní postoj totalitních režimů k lidským
právům
na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
zapamatuje si významné historické mezníky
vývoje ČSR 1918 - 1945
popíše politický systém ČSR
zhodnotí postavení ČSR v evropských
souvislostech a její vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní prostředí
vysvětlí pojem „studená válka“ a vysvětlí
příčiny jejího vzniku
charakterizuje příčiny a důsledky začlenění
Československa do sovětského bloku
doloží na příkladech vojenské střetávání
supervelmocí v období studené války
vysvětlí příčiny krizových projevů v zemích
východního bloku
specifikuje příčiny, které vedly v roce 1989
k revolucím v zemích východního bloku
vysvětlí a na příkladech doloží mocenské
a politické důvody euroatlantické hospodářské
a vojenské spolupráce
posoudí postavení rozvojových zemí
na příkladech demonstruje ekonomické,
politické a sociální problémy zemí třetího světa
v 60.- 80. letech 20. století
prokáže základní orientaci v problémech
současného světa
zhodnotí vliv globalizace na život ve vybraných
oblastech světa
popíše proces sjednocování Evropy
93
úloha USA ve světě
ČSR, hospodářsko-politický vývoj,
sociální a národnostní problémy
20. a 30.léta 20.století, totalitní
systémy - komunismus, fašismus,
nacismus - důsledky pro ČSR,
Mnichov
Druhá světová válka, holocaust
Protektorát Čechy a Morava, domácí
a zahraniční odboj, obnovení ČSR
Politické, mocenské a ekonomické
důsledky války
PT-EV-Lidské aktivity
a problémy životního prostředí
PT-MEDV-Fungování a vliv
médií ve společnosti
Z, Čj
Tv-zneužití olympijské myšlenky
Studená válka, rozdělení světa do
vojenských bloků, politické,
hospodářské, sociální a ideologické
soupeření
Vnitřní situace v zemích východního
bloku (na vybraných příkladech
srovnání s charakteristikou západních
zemí)
Československo od únorového
převratu do roku 1989, vznik ČR
Rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět
Problémy současnosti
Věda, technika a vzdělání jako faktory
vývoje, sport a zábava
PT-OSV-Mezilidské vztahy
PT-VDO-Principy demokracie
jako formy vlády a způsoby
rozhodování
PT-MKV-Multikulturalita
PT-EGS-Evropa a svět nás
zajímá
PT-EV-Vztah člověka
a životního prostředí
PT-MEDV-Práce v realizačním
týmu
Z, Čj
Tv-OH-jako prostředek soutěžení
mezi oběma tábory
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6.9
Úvod do studia historie
IV.
V.
6.10
Pravěk
6.11
Starověk
6.12
Středověk
objasní proces christianizace
a její vliv na konstituování
charakterizuje smysl historického poznání a jeho
povahu jako poznání neuzavřeného
a proměnlivého
rozlišuje různé zdroje historických informací,
způsob jejich získávání a úskalí jejich
interpretace
vymezí rozdíl mezi historií a dějepisem
vysvětlí metody práce historika
uvede typy historických pramenů
vysvětlí obsah jednotlivých pomocných věd
historických
objasní hlavní mezníky v periodizaci dějin
objasní ve shodě s aktuálními vědeckými
poznatky materiální a duchovní život lidské
společnosti v jednotlivých vývojových etapách
pravěku
charakterizuje pojem archeologická kultura
vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva
v důsledku cílevědomé zemědělské a řemeslné
činnosti
zařadí časově a prostorově hlavní archeologické
kultury pravěku
zdůvodní civilizační přínos vybraných
starověkých společenství, antiky a křesťanství
jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá
evropská civilizace
objasní židovství (vazbu mezi židovstvím
a křesťanstvím) a další neevropské náboženské
a kulturní systémy
popíše určující procesy a události, uvede
významné osobnosti starověkých dějin
popíše podstatné změny, které nastaly v Evropě
v důsledku stěhování národů
porovná základní rysy západoevropského,
94
Význam historického poznání pro
současnost
Práce historika, historické informace,
jejich typy, účel a možnost využití
Vznik historie jako vědy
Historické metody
Historické prameny
Pomocné vědy historické
Periodizace dějin
Vztah historie k ostatním vědám
Ov
Doba kamenná - paleolit, mezolit,
neolit, eneolit
Doba bronzová
Doba železná
Z
Bi-vývoj člověka
Vv-pravěké umění
Staroorientální státy
Mezopotámie
Egypt
Indie
Čína
Antické Řecko
Antický Řím
Naše země a ostatní Evropa v době
římské
Civilizovanost a barbarství
Limes Romanus jako civilizační
hranice
Barbarská Evropa
Byzantská říše
Franská říše
Čj
Z
Ov
Vv
M
F
PT – EGS – Žijeme v Evropě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
raně středověkých států
v Evropě; vysvětlí podstatu
vztahu mezi světskou
a církevní mocí v západním
i východním kulturním
okruhu i projevy vlivu
náboženství a církve ve
středověké společnosti
definuje proměny
hospodářského a politického
uspořádání středověké
společnosti 5. – 15. století
a jeho specifické projevy ve
vybraných státních celcích
charakterizuje základní rysy
vývoje na našem území
vymezí specifika islámské
oblasti
vysvětlí důsledky tatarských
a tureckých nájezdů, zejména
pro jižní a východní Evropu
středoevropského, byzantského a islámského
civilizačního světa
vysvětlí příčiny konfliktů mezi světskou
a církevní mocí
vysvětlí příčiny a důsledky křížových výprav
a jejich vliv na středověkou společnost
vysvětlí důvody sporů mezi středověkou Anglií
a Francií
objasní politický význam Sámovy říše
objasní proces christianizace a její vliv na
konstituování Velkomoravské říše a Českého
státu
porovná politická a hospodářská specifika
a odlišnosti Velkomoravské říše a Českého státu
vysvětlí příčiny a projevy dynastických sporů
mezi Přemyslovci a jejich vlivu na politický
vývoj Českého státu
porovná základní znaky českého státu za
Přemyslovců a za Lucemburků
zdůvodní ekonomickou prosperitu Českého
státu za vlády Karla IV.
vysvětlí příčiny společenské krize za vlády
Václava IV.
objasní podstatu husitských myšlenek, jejich
realizaci a dopad na vývoj českého státu
vysvětlí vliv osmanské říše na vývoj
jihovýchodní a východní Evropy
vysvětlí základní princip lenního systému
na příkladech vysvětlí politické a hospodářské
postavení jednotlivých vrstev středověké
společnosti
porovná základní znaky románské a gotické
kultury a uvede příklady památek
vymezí úlohu a vliv křesťanství a víry v životě
středověkého člověka
vysvětlí příčiny a důsledky německé kolonizace
českého území
na příkladech popíše způsob vzniku
95
Vikingové a západní Evropa
Slovanské státní útvary
Český stát ve středověku
Svatá říše římská, střet papežství
a císařství
Střet křesťanství a islámu
Mongolská expanze
Boj mezi Anglií a Francií
Románská kultura
Gotická kultura
Středověká společnost
Středověká kolonizace
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6.13
Počátky novověku
rozpozná nové filozofické
a vědecké myšlenky, které
byly zformulovány ve
14. – 17. století; zhodnotí
jejich praktické dopady
porozumí důsledkům
zámořských objevů, jež vedly
k podstatným hospodářským
i mocensko-politickým
změnám
popíše základní rysy
reformace a protireformace,
vysvětlí důsledky pro další
evropský i světový vývoj
vymezí základní znaky
stavovství a absolutismu;
uvede konkrétní projevy
v jednotlivých zemích
a příklady střetů
posoudí postavení českého
státu uvnitř habsburského
soustátí a analyzuje jeho
vnitřní sociální, politické
a kulturní poměry
VI.
6.14 Osvícenství, revoluce
a idea svobody,
modernizace
společnosti
určí a zhodnotí hlavní
myšlenky a principy
osvícenství, rozpozná jejich
uplatnění v revolucích
18. a 19. století
na konkrétních příkladech
středověkých měst
objasní význam vzniku univerzit
vysvětlí pojmy renesance a humanismus
rozpozná nové filozofické a vědecké myšlenky,
jež byly formulovány v 14. -17. st. a zhodnotí
jejich praktické dopady
vysvětlí důvody, které vedly k zámořským
objevům
zhodnotí dopady zámořských objevů pro
koloniální i kolonizovaná území
vysvětlí nové myšlenky, jež si vyžádaly reformu
církve, včetně reakce církve na tyto požadavky
porovná projevy reformace církve v 16. st.
s husitstvím
na příkladech evropských dějin konkretizuje
pojmy absolutismus, parlamentarismus,
konstituční monarchie a stavovská monarchie
uvede příklady střetu stavovství a panovnického
centralismu ve vybraných zemích
zhodnotí přínos habsburské vlády na vývoj
v českých zemích
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky
vymezí společné a rozdílné znaky stavovského
povstání v českých zemích s anglickou
a nizozemskou revolucí
objasní přínos barokní kultury
vysvětlí pojem osvícenství
zhodnotí hlavní myšlenky a ideje osvícenství,
rozpozná jejich uplatnění v revolucích
18. a 19. st.
vysvětlí příčiny a důsledky americké revoluce
posoudí význam ústavy a novou organizaci státu
vysvětlí důvody, které vedly ke vzniku velké
francouzské revoluce
zhodnotí dopady velké francouzské revoluce
popíše evropské dění během napoleonských
válek
96
Husitství, vláda Jiřího z Poděbrad,
Jagellonci
Renesance a humanismus
Náboženská reformace
Zámořské objevy
Západní Evropa na počátku novověku
(Anglie, Francie, Nizozemí)
První Habsburkové na českém trůně
Třicetiletá válka
Anglická revoluce
Absolutismus ve Francii a Rusku
Baroko
PT – EGS – Žijeme v Evropě
PT – MEDV – Média a mediální
produkce
Osvícenství a osvícenecký
absolutismus
Vznik USA
Francouzská revoluce
Napoleonská Evropa
Vídeňský kongres
Období rovnováhy sil a
Metternichovský absolutismus
Průmyslová revoluce a proměna
společnosti
PT – EGS – Žijeme v Evropě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
jednotlivých států
demonstruje postupný
rozklad, zánik a proměny
dosavadních systémů přes
úsilí mocenských struktur
o jejich udržení
posoudí význam ústavy
a novou organizaci státu,
uvede základní typy
parlamentních státních
systémů
vysvětlí emancipační hnutí
národů i jednotlivých
společenských vrstev;
vymezí místo utváření
českého novodobého národa
v tomto procesu, včetně jeho
specifických rysů
charakterizuje proces
modernizace, vysvětlí průběh
industrializace a její
ekonomické, sociální
a politické důsledky;
rozpozná její ekologická
rizika; určí základní příčiny
asymetrického vývoje
Evropy a světa v důsledku
rozdílného tempa
modernizace
vysvětlí expanzivní záměry
velmocí v okrajových částech
Evropy
a v mimoevropském světě,
jež byly příčinou četných
střetů a konfliktů daného
období
6.15 Moderní doba I.
(situace v letech 1918–
1945)
objasní souvislosti mezi událostmi francouzské
revoluce a napoleonských válek na jedné straně
a rozbitím starých společenských struktur
v Evropě na straně druhé
charakterizuje uspořádání politických
a společenských poměrů v Evropě po
vídeňském kongresu
vysvětlí příčiny rozbití starých společenských
struktur v důsledku národních hnutí
v evropských státech
vysvětlí politický, státoprávní, společenský
a hospodářský vývoj českých zemí za vlády
Marie Terezie a Josefa II.
objasní kořeny a příčiny národně-emancipačních
snah českého národa
charakterizuje základní znaky průběhu a vývoje
národního obrození, uvede významné
představitele a zhodnotí jejich přínos pro český
národ
vysvětlí důvody, které vedly ke vzniku americké
občanské války
zhodnotí dopad americké občanské války na
budoucí vývoj amerického kontinentu
popíše proměny politické mapy Evropy ve
2. pol. 19. st.
vysvětlí expanzivní záměry velmocí
v okrajových částech Evropy a
v mimoevropském světě, jež byly příčinou
mnoha střetů a konfliktů v budoucím dění
zhodnotí dopady průmyslové revoluce
z hlediska hospodářských i sociálních změn
charakterizuje mezinárodní vztahy, jež vedly
k rozpoutání 1. světové války
Emancipace evropských národů v roce
1848
Nové myšlenkové proudy a jejich
dopady na společnost
Nové státy na mapě Evropy
Občanská válka v USA
Vzestup kolonialismu
Společnost na přelomu 19. a 20. století
Vznik mocenských bloků
popíše příčiny, charakter, průběh, výsledky
a důsledky 1. světové války
První světová válka a její důsledky
Ruská revoluce, komunismus
97
PT – EGS – Globální problémy,
jejich příčiny a důsledky
PT – EGS – Žijeme v Evropě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VII.
charakterizuje dvě světové
války, dokumentuje sociální,
hospodářské a politické
důsledky
uvede příčiny a projevy
politického a mocenského
obrazu světa, který byl určen
vyčerpáním tradičních
evropských velmocí,
vzestupem USA a nastolením
bolševické moci v Rusku
vymezí základní znaky
hlavních totalitních ideologií
a dovede je srovnat se
zásadami demokracie;
objasní příčiny a podstatu
agresivní politiky
a neschopnosti potenciálních
obětí jí čelit
vysvětlí souvislost mezi
světovou hospodářskou krizí
a vyhrocením politických
problémů, které byly
provázeny radikalizací
pravicových i levicových
protidemokratických sil
popíše a zhodnotí způsob
života v moderní evropské
společnosti, zhodnotí význam
masové kultury
6.16 Moderní doba II. –
soudobé dějiny
charakterizuje vznik, vývoj
a rozpad bipolárního světa,
jeho vojenská, politická
a hospodářská seskupení,
zhodnotí dopady Versailleského systému na
budoucí vývoj Evropy
vysvětlí příčiny nástupu fašismu v Německu
a Itálii
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,
důvody jejich nastolení v ekonomickopolitických souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět
vysvětlí souvislosti mezi světovou
hospodářskou krizí a vznikem totalitních
systémů
vysvětlí příčiny, charakter, průběh, výsledky
a důsledky 2. světové války
na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
charakterizuje Versailleský mírový systém
z hlediska jeho dopadu na vývoj ČSR
vysvětlí politický odkaz osobností
T. G. Masaryka a E. Beneše
vysvětlí politický, státoprávní, společenský
a hospodářský vývoj ČSR ve 20. a 30. letech
20. st.
vysvětlí příčiny a důsledky Mnichovské dohody
a zániku ČSR
popíše dějiny Protektorátu Čechy a Morava
na příkladech charakterizuje československý
protifašistický odboj
popíše a zhodnotí životní styl moderní evropské
společnosti
Versailleský systém a nové uspořádání
Evropy
Vznik ČSR a jeho vývoj
v meziválečném období
Meziválečný vývoj v Evropě
světová hospodářská krize
Vznik totalitních ideologií v Itálii
a Německu
Kultura a hospodářský vývoj
1. pol. 20. st.
Druhá světová válka, její průběh
a projevy
Protektorát Čechy a Morava
Výsledky druhé světové války, její
dopady a důsledky
PT – MKV – Základní problémy
sociokulturních rozdílů
PT – MEDV – Role médií
v moderních dějinách
zhodnotí dopady poválečného uspořádání světa
na budoucí vývoj
objasní pojem studená válka a na příkladech
uvede její projevy
porovná život a vývoj v zemích obou
mocenských bloků
zhodnotí rozdílné aspekty tržního a centrálně
Vznik bipolárního světa a počátek
studené války
Život a vývoj v západním bloku
Život a vývoj ve východním bloku
ohniska napětí za studené války
Vývoj v komunistickém
Československu v letech 1948-1989
PT – EGS – Globalizační
a rozvojové procesy
PT – EGS – Globální problémy,
jejich příčiny a důsledky
PT – EGS – Humanitární pomoc
a mezinárodní rozvojová
spolupráce
98
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
vzájemné vztahy
a nejvýznamnější konflikty
vysvětlí základní problémy
vnitřního vývoje zemí
západního a východního
bloku; zejména se zaměří na
pochopení vnitřního vývoje
a vzájemných vztahů
supervelmocí USA, SSSR
a na situaci ve střední Evropě
a v naší zemi
porovná a vysvětlí způsob
života a chování v
nedemokratických
společnostech
a v demokraciích
popíše mechanismy
a prostředky postupného
sjednocování Evropy na
demokratických principech,
vysvětlí lidská práva
v souvislosti s evropskou
kulturní tradicí; zná základní
instituce sjednocující se
Evropy, jejich úlohu
a fungování
objasní hlavní problémy
specifické cesty vývoje
významných
postkoloniálních rozvojových
zemí; objasní význam
islámské, židovské a některé
další neevropské kultury
v moderním světě
vymezí základní problémy
soudobého světa a možnosti
jeho dalšího vývoje
plánovaného hospodářství
vysvětlí příčiny a důsledky lokálních konfliktů
objasní příčiny izraelsko-palestinského konfliktu
od samého počátku do současnosti
vysvětlí důvody, které vedly k politickoekonomickému sjednocování západní Evropy
vysvětlí příčiny a důsledky rozpadu východního
bloku
zhodnotí dopady dekolonizace na vývoj
v zemích třetího světa
posoudí současné postavení zemí třetího světa
zhodnotí přínos neevropských kultur pro
evropskou civilizaci
vysvětlí důvody, které vedly k nástupu
komunistického režimu v ČSR
popíše vývoj v komunistickém Československu
vysvětlí příčiny, projevy a výsledky „Pražského
jara“ a srpna 1968
zhodnotí dopady socialistického systému
a normalizace v československém státu
vysvětlí příčiny, které vedly k pádu
komunistického režimu v ČSSR
zhodnotí politický a společenský odkaz
listopadu 1989
99
„Třetí svět“ a proces dekolonizace
Současná ohniska napětí ve světě
Globalizace a dnešní svět
PT – EGS – Žijeme v Evropě
PT – MKV – Základní problémy
sociokulturních rozdílů
PT – MEDV – Mediální
produkty a jejich významy
PT – MEDV – Role médií
v moderních dějinách
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.7. Matematika
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
5
4,5
4
4+1
4+1
4+1
4
3
Časové, obsahové a organizační vymezení
Obsahová náplň předmětu matematika je na osmiletém gymnáziu dána obsahem
vzdělávací oblastí Matematika a její aplikace, jež vychází z RVP ZV a RVP GV.
Výuka probíhá ve třídách. Některé učivo - především v primě - je možné procvičovat
v učebnách výpočetní techniky.
Hodinový rozsah předmětu na nižším stupni (prima až kvarta) je dán tabulkou,
v sekundě a kvartě dochází k dělení tříd na poloviny.
Matematika na vyšším stupni osmiletého studia se vyučuje ve v kvintě až v oktávě
s hodinovou dotací uvedenou v tabulce. V kvintě a sextě je výuka posílená hodinou, při níž se
třída dělí na poloviny.
Na předmět matematika navazují volitelné předměty Seminář z matematiky (pro žáky
septimy) a Aplikovaná matematika (pro žáky oktávy). Poznatky z geometrie (eukleidovské
i analytické) jsou využívány ve volitelných předmětech Seminář z deskriptivní geometrie (pro
žáky septimy) a Cvičení z deskriptivní geometrie (oktávy).
Maturitní zkoušku z předmětu matematika lze skládat jako povinně volitelnou zkoušku
ve společné části maturitní zkoušky nebo jako volitelnou zkoušku v profilové části.
Matematika na nižším stupni osmiletého studia (prima - kvarta) rozvíjí především
logické myšlení, ale i paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke
srozumitelné a věcné argumentaci získaných poznatků. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější
informace a vše ostatní si odvodit. Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické
představivosti, jak v rovině, tak v prostoru.
Cílem výuky na vyšším stupni osmiletého studia (kvinta – oktáva) je kromě výše
popsaného také osvojení a zvládnutí účelné strategie pro řešení úloh a problémů, ovládnutí
nástrojů a poznatků nutných pro další vzdělávání i běžný život a v pěstování a rozvoji
schopnosti aplikace poznatků. Žáky vedeme k tomu, aby si uvědomili, že matematický aparát
a poznatky mají využití v přírodních , technických i společenských oborech.
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Výchovné a vzdělávací strategie
- klademe důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vedeme tak žáky
k propojení mechanicky zvládnutých poznatků a postupů s postupy pro objevování
nových cest a k odvozování a zdůvodňování nových vlastností (kompetence k řešení
problémů, kompetence k učení)
- vedeme žáky k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledku
práce (kompetence komunikativní)
- organizujeme práci žáků ve skupinách (kompetence sociální a personální, kompetence
občanské)
- klademe důraz na mezipředmětové vztahy (kompetence k učení, kompetence
k řešení problémů)
100
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- klademe důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací,
jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého
(kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální)
- podpora matematických soutěží (Matematická olympiáda, Matematický klokan,
Pythagoriáda, korespondenční semináře) (kompetence k řešení problémů, kompetence
komunikativní)
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Výchovné a vzdělávací strategie
- klademe důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vedeme tak žáky
k propojení mechanicky zvládnutých poznatků a postupů s postupy pro objevování
nových cest a k odvozování a zdůvodňování nových vlastností (kompetence k řešení
problémů, kompetence k učení)
- vedeme žáky k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledku
vlastní práce (kompetence komunikativní)
- organizujeme práci žáků ve skupinách (kompetence sociální a personální, kompetence
občanské)
- klademe důraz na mezipředmětové vztahy (kompetence k učení, kompetence k řešení
problémů)
- klademe důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací,
jak v písemném, tak v mluveném projevu, důraz na respekt k práci druhého
(kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální)
- podpora matematických soutěží (Matematická olympiáda, Matematický klokan,
korespondenční semináře) (kompetence k řešení problémů, kompetence
komunikativní)
- žáky se zájmem motivujeme dle jejich osobních předpokladů k dalšímu vzdělávání
(kompetence k podnikavosti)
101
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Matematika
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
UČIVO
ŽÁK:
7.1
Úvodní opakování
rozvíjí vědomosti a dovednosti získané na
1. stupni ZŠ
7.2
Kladná a záporná čísla
7.3
Dělitelnost
provádí početní operace v oboru celých čísel
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
převádí jednotky času, hmotnosti, délky,
obsahu a objemu
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti
v oboru přirozených čísel
7.4
Osová a středová souměrnost
7.5
Racionální čísla a procenta
7.6
Trojúhelníky a čtyřúhelníky
I.
II.
VÝSTUP
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve
středové a osové souměrnosti
provádí početní operace v oboru racionálních
čísel
řeší aplikační úlohy na procenta
rozpoznává části trojúhelníku a využívá jejich
vlastnosti
načrtne a sestrojí obraz trojúhelníku pomocí vět
o shodnosti trojúhelníků
vypočítá obvod a obsah rovinného útvaru
102
Číslo a číslice
Množiny
Přirozená a desetinná čísla
Číselné výrazy
Rovnice a jejich využití ve slovních úlohách
Základní geometrické útvary v rovině a
prostoru
Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných
čísel
Převádění jednotek, aritmetický průměr
Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel
Číselná osa a soustava souřadnic
Násobek a dělitel
Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu
Znaky dělitelnosti čísly 10,5,2,4,8,3,9
Prvočísla a čísla složená, rozklad složených
čísel
Společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná,
společný násobek
Shodnost jednoduchých geometrických útvarů
Osová souměrnost
Středová souměrnost
Zlomek, smíšené číslo, složené zlomky
Rozšiřování a krácení zlomků
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků
Racionální čísla
Procento, základ, počet procent, úrok, promile
Vnitřní a vnější úhly
Shodnost trojúhelníků
Střední příčky, těžnice, výšky
Kružnice opsaná a vepsaná
Osově souměrné trojúhelníky
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
D-římské číslice
Fy-převody jednotek
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
7.7
Hranoly
načrtne síť hranolu
načrtne a sestrojí obraz jednoduchého hranolu
vypočítá objem a povrch hranolu
užívá Pythagorovu větu k výpočtům
7.8
Výrazy
7.9
Rovnice a nerovnice
používá při výpočtech druhou a třetí mocninu
a odmocninu
využívá k výpočtům odmocnin kalkulátor
zaokrouhluje s danou přesností
aplikuje poznatky o mocninách v geometrii
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny
řeší lineární rovnice a využívá je ve slovních
úlohách
užívá k zápisu intervaly
řeší jednoduché nerovnice
7.10 Kruhy a válce
charakterizuje části kružnice, kruhu a jejich
vzájemné polohy, polohy s přímkou
užívá Thaletovu kružnici ke konstrukcím
a výpočtům
vypočítá délku kružnice a obsah kruhu
načrtne válec a vypočítá jeho povrch a objem
7.11 Úměrnosti
řeší situace vyjádřené poměrem
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti a vyjádří
je grafem, tabulkou nebo vzorcem
užívá sloupkové a kruhové diagramy
pracuje s měřítky map a plánů
7.12 Geometrické konstrukce
využívá pojem množina bodů dané vlastnosti
k charakteristice útvaru a k řešení polohových
a nepolohových konstrukčních úloh
III.
103
Konstrukce trojúhelníka
Čtyřúhelník, lichoběžník, rovnoběžník,
konstrukce a výpočet obvodu a obsahu
Hranol, kvádr a krychle
Zobrazení hranolu
Síť hranolu
Povrch a objem hranolu
Pythagorova věta
Druhá a třetí mocnina a odmocnina
Vyšší mocniny
Mocniny v geometrii
Velká a malá čísla
Číselné výrazy a výrazy s proměnnými
Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů, dělení
mnohočlenů jednočleny
Rovnost a rovnice
Ekvivalentní úpravy rovnic
Výpočet neznámé ze vzorce
Slovní úlohy, úlohy o pohybu
Nerovnosti, intervaly
Nerovnice a jejich řešení
Kružnice a kruh
Kružnice, přímka a jejich vzájemná poloha
Části kružnice a kruhu
Thaletova kružnice
Délka kružnice a obsah kruhu
Válec
Povrch a objem válce
Poměr, úměra, postupný poměr
Trojčlenka
Závislost veličin
Přímá a nepřímá úměrnost
Měřítko
Diagramy
Množiny bodů daných vlastností
Konstrukční úlohy
Fy-úlohy o pohybu
Z-měřítka map
IVT-diagramy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
7.13 Výrazy
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
v posunutí
dělí mnohočlen mnohočlenem
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním
řeší úlohy s lomenými výrazy
7.14 Rovnice a jejich soustavy
řeší složitější lineární rovnice a kvadratické
rovnice
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic
a jejich soustav
využívá různé metody řešení soustav rovnic
7.15 Funkce
sestrojuje grafy funkcí a využívá je při řešení
slovních úloh
užívá spojnicový diagram
7.16 Podobnost a funkce úhlu
užívá k argumentaci a při výpočtech věty
o podobnosti trojúhelníků
užívá kalkulátor k výpočtům goniometrických
funkcí
užívá funkce sinus, kosinus, tangens
a kotangens k výpočtům
7.17 Jehlany a kužely
načrtne obraz jehlanu, kužele a komolého
jehlanu a kužele
vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele,
komolého jehlanu, komolého kužele a koule
pracuje s racionálními čísly ve tvaru zlomku
i desetinných čísel
znázorňuje racionální čísla na číselné ose
zná geometrický význam absolutní hodnoty
reálného čísla
IV.
7.18
.
Číselné obory
V.
číslo a proměnná
104
Konstrukce trojúhelníku a čtyřúhelníku
Posunutí
Mocniny
Dělení mnohočlenů mnohočleny
Umocňování mnohočlenů, rozklad na součin
Sčítání, odčítání, násobení a dělení lomených
výrazů
Rovnice a jejich úpravy
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Kvadratické rovnice
Slovní úlohy, úlohy o společné práci, úlohy
o směsích
Rovnice s více neznámými
Funkce jako matematický pojem
Přímá úměrnost, lineární funkce
Absolutní hodnota
Kvadratická funkce
Nepřímá úměrnost
Grafické řešení rovnic
Diagramy, základy statistiky
Podobnost útvarů, užití podobnosti
Podobné trojúhelníky
Sinus, kosinus, tangens a kotangens ostrého
úhlu
Vztahy mezi funkcemi úhlů
Řešení úloh o trojúhelníku
Přímky a roviny v prostoru
Kolmost přímek a rovin
Jehlany a kužely
Komolé jehlany a kužely
Koule
Druhy čísel
Obor přirozených čísel
Obor celých čísel
Obor racionálních čísel
Obor reálných čísel
Ch-úlohy o směsích
IVT-diagramy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
7.19 Množiny
argumentace a ověřování
7.20 Základní poučení o výrocích
argumentace a ověřování
7.21 Elementární teorie čísel
číslo a proměnná
7.22 Mocniny s přirozeným
a celým mocnitelem
číslo a proměnná
7.23 Mnohočleny
číslo a proměnná
7.24 Lomené výrazy
číslo a proměnná
7.25 Pravoúhlý trojúhelník
geometrie
7.26 Rovnice, nerovnice a jejich
řešení
zná základní množinové pojmy – podmnožina,
doplněk, průnik, sjednocení a rozdíl množin
dovede pracovat s Vennovými diagramy
na číselné ose znázorňuje intervaly a určuje
jejich sjednocení a průnik
zná pojem výroku a jeho negace
zná konjunkci, disjunkci, implikaci,
ekvivalenci a umí utvořit jejich negaci
zná pojem kvantifikátor, umí negovat
kvantifikované výroky
rozlišuje mezi definicí a větou
zná pojem přímého a nepřímého důkazu
a důkazu sporem
umí dokázat jednoduché matematické věty
zná pojem prvočísla a čísla složeného
zná jednoduché znaky dělitelnosti
ovládá způsob určení nejmenšího společného
násobku a největšího společného dělitele
celých čísel
bezpečně ovládá výpočty s mocninami
s přirozeným i celým exponentem
umí sčítat, násobit a dělit mnohočleny
a rozložit je na součin pomocí vzorců
a vytýkáním před závorku
umí sčítat, násobit a dělit lomené výrazy
dokáže z daného vzorce vyjádřit neznámou
umí použít Pythagorovu větu a goniometrické
funkce k výpočtu délek stran a velikostí
vnitřních úhlů v pravoúhlém trojúhelníku
identifikuje jednotlivé typy rovnic a nerovnic
seznámí se s metodami řešení lineární rovnice
105
Druhá a třetí odmocnina
Absolutní hodnota reálného čísla
Základní množinové pojmy
Vennovy diagramy
Intervaly
Výrok a jeho negace
Složené výroky - konjunkce a disjunkce
Složené výroky – implikace a ekvivalence
Negace složených výroků
Kvantifikované výroky a jejich negace
Definice, věty, důkazy
Zápisy přirozených čísel, násobek a dělitel čísla
Znaky dělitelnosti
Prvočísla a složená čísla
Největší společný dělitel, nejmenší společný
násobek
Mocnicny s přirozeným mocnitelem
Mocnicny s celým mocnitelem
Výrazy
Sčítání, násobení a dělení mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů
Krácení a rozšiřování lomených výrazů
Sčítání a násobení lomených výrazů
Dělení lomených výrazů
Vyjádření neznámé ze vzorce
Pythagorova a Thaletova věta
Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
Lineární rovnice
Lineární nerovnice
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
číslo a proměnná
7.27 Geometrické útvary v rovině
geometrie
a nerovnice s jednou neznámou
seznámí se s metodami řešení soustav
lineárních rovnic a nerovnic s více neznámými
seznámí se s metodami řešení kvadratické
rovnice a nerovnice
seznámí se s metodami řešení soustav
nelineárních rovnic s více neznámými
seznámí se s metodami řešení rovnic
a nerovnic s parametrem
využije k řešení rovnic a nerovnic kromě
algebraické metody i metodu grafickou
chápe základní geometrické pojmy (bod,
přímka, rovina, polorovina) a vztahy mezi nimi
umí definovat geometrické útvary (úsečka,
úhel, rovinný pás, trojúhelník, čtyřúhelník,
106
Grafické řešení lineární rovnice a nerovnice
Soustavy lineárních nerovnic
Rovnice v součinovém tvaru
Nerovnice v součinovém tvaru
Rovnice v podílovém tvaru tvaru
Nerovnice v podílovém tvaru tvaru
Rovnice s absolutními hodnotami
Nerovnice s absolutními hodnotami
Lineární rovnice se dvěma neznámými
Lineární nerovnice se dvěma neznámými
Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
Grafické řešení soustav lineárních rovnic
a nerovnic se dvěma neznámými
Soustavy lineárních rovnic s více neznámými
Neúplná kvadratická rovnice
Obecná kvadratická rovnice
Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické
rovnice
Grafické řešení kvadratické rovnice
Kvadratická nerovnice
Grafické řešení kvadratické nerovnice
Rovnice vyšších stupňů
Rovnice a nerovnice v součinovém a
podílovém tvaru
Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
Rovnice a nerovnice s neznámou pod
odmocninou
Soustavy lineárních a kvadratických rovnic
s více neznámými
Použití substituce
Rovnice s parametry
Nerovnice s parametry
Přímka a její části
Polorovina, úhel, dvojice úhlů
Dvě přímky, rovnoběžnost přímek, kolmost
přímek
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
konvexní n-úhelník, kružnice, kruh) pomocí
množinových operací a pomocí
charakteristické vlastnosti
rozliší konvexní a nekonvexní geometrické
útvary
umí diskutovat vzájemnou polohu dvou
geometrických útvarů
umí definovat odchylku dvou přímek,
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou
rovnoběžných přímek
aktivně ovládá pojmy úhel, velikost úhlu
v míře stupňové i obloukové a převody mezi
nimi, orientovaný úhel a jeho velikost, dvojice
úhlů (vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé),
středový a obvodový úhel
aktivně ovládá v trojúhelníku pojmy těžnice,
výška, střední příčka, kružnice opsaná, vepsaná
a jejich vlastnosti
umí aplikovat věty o určenosti trojúhelníku,
věty o stranách a úhlech v trojúhelníku
umí formulovat a použít věty o shodnosti
a podobnosti trojúhelníků, větu Pythagorovu,
Eukleidovy věty o výšce a odvěsně
aktivně ovládá pojmy čtyřúhelník,
rovnoběžník, lichoběžník, vlastnosti stran
a úhlů
aktivně ovládá pojem mnohoúhelník, vztahy
pro počet úhlopříček, součet vnitřních
a vnějších úhlů konvexního mnohoúhelníku
aktivně ovládá pojem pravidelný n-úhelník,
umí odvodit a použít vztah mezi délkou strany,
poloměrem kružnice opsané a vepsané
aktivně ovládá pojmy kružnice, kružnicový
oblouk, tětiva, kruh, kruhová úseč, kruhová
výseč, mezikruží
zná a umí použít vzorce pro obvod a obsah
trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kosočtverce,
kosodélníku, lichoběžníku, pravidelného
107
Trojúhelník
Shodnost trojúhelníků
Podobnost trojúhelníků
Mnohoúhelníky
Čtyřúhelníky
Kružnice, kruh
Úhly příslušné k oblouku kružnice
Obvody a obsahy rovinných obrazců
Euklidovy věty, věta Pythagorova
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
7.28 Konstrukční úlohy
VI.
geometrie
7.29 Zobrazení v rovině
geometrie
7.30 Funkce a jejich vlastnosti
závislosti a funkční vztahy
n-úhelníku a kruhu
umí určit délku kružnicového oblouku, obsah
kruhové výseče, mezikruží
umí využít poznatků o rovinných útvarech
v praktických úlohách
umí charakterizovat a sestrojit základní
množiny všech bodů dané vlastnosti (osu
úsečky, osu úhlu, osu pásu, osu úhlu, který
svírají dvě různoběžky, Thaletovu kružnici,
kružnicové oblouky)
umí sestrojit trojúhelník, čtyřúhelník a kružnici
užitím množin bodů dané vlastnosti
umí provést konstrukci úseček, jejichž délky
jsou vyjádřeny jednoduchými algebraickými
výrazy
chápe pojem geometrické zobrazení, shodné
a podobné zobrazení v rovině
umí definovat osovou a středovou souměrnost,
posunutí, otočení a stejnolehlost
chápe pojem souměrnost rovinných útvarů
dovede v daném shodném zobrazení
a stejnolehlosti sestrojit obraz bodu, přímky,
mnohoúhelníku, kružnice
ovládá problematiku stejnolehlosti dvou
kružnic
umí použít shodná zobrazení a stejnolehlost při
řešení konstrukčních úloh
rozhoduje, zda daný předpis je funkce, určuje
definiční obor a obor hodnot funkce dané
tabulkou nebo grafem
charakterizuje vlastnosti funkce
zná vlastnosti lineární funkce, funkce absolutní
hodnota, kvadratické funkce, mocninných
funkcí, lineární lomené funkce a umí sestrojit
jejich grafy
užívá grafy lineárních a kvadratických funkcí
při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav
provádí úpravy výrazů s mocninami
108
Množiny bodů dané vlastnosti
Jednoduché geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů
Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků
Konstrukce kružnic
Konstrukce na základě výpočtu
Shodné zobrazení
Osová souměrnost
Středová souměrnost
Posunutí
Otočení
Stejnolehlost
Stejnolehlost kružnic
Užití stejnolehlosti
Fy - zobrazení
Definice funkce
Graf funkce
Obor hodnot funkce
Rostoucí a klesající funkce
Sudá a lichá funkce
Omezená funkce
Maximum a minimum funkce
Definice lineární funkce
Grafy lineárních funkcí při řešení rovnic,
nerovnic a jejich soustav
Ch – užití logaritmů
F – grafy funkcí a jejich užití
při řešení rovnic a jejich
soustav
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
a odmocninami
zná vlastnosti exponenciální a logaritmické
funkce, umí sestrojit jejich grafy, zná věty
o logaritmech
řeší exponenciální a logaritmické rovnice,
nerovnice a jejich soustavy
užívá získané poznatky o funkcích při řešení
úloh z praxe
7.31 Goniometrie
závislosti a funkční vztahy
užívá při studiu vlastností funkcí pojem
periodická funkce
zná vlastnosti goniometrických funkcí sinus,
kosinus, tangens a kotangens definovaných
pomocí jednotkové kružnice a umí sestrojit
jejich grafy
řeší goniometrické rovnice
řeší úlohy s užitím součtových vzorců a dalších
vzorců z nich odvozených
109
Některé vlastnosti lineárních funkcí
Funkce absolutní hodnota
Funkce s absolutními hodnotami
Kvadratická funkce
Grafy kvadratických funkcí
Grafy kvadratických funkcí při řešení rovnic
a nerovnic
Nepřímá úměrnost
Lineární lomená funkce
Mocninné funkce s přirozeným exponentem
Mocninné funkce s celým exponentem
Inverzní funkce
Definice n-té odmocniny
Počítání s odmocninami
Mocniny s racionálním exponentem
Mocniny s iracionálním exponentem
Exponenciální funkce
Exponenciální rovnice
Logaritmická funkce
Logaritmus
Věty o logaritmech
Logaritmické a exponenciální rovnice
Přirozená exponenciální funkce, přirozený
logaritmus
Periodická funkce
Goniometrické funkce ostrého úhlu
Velikost úhlu v míře stupňové a v míře
obloukové
Orientovaný úhel
Funkce sinus a kosinus
Grafy funkcí sinus a kosinus
Funkce tangens a kotangens
Goniometrické rovnice
Základní vztahy mezi hodnotami
goniometrických funkcí
Součtové vzorce
Další goniometrické vzorce
Fy – grafy goniometrických
funkcí
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
7.32 Trigonometrie
závislosti a funkční vztahy
7.33 Stereometrie
VII.
geometrie
7.34 Tělesa
geometrie
7.35 Kombinatorika
zná kosinovou větu, sinovou větu a věty z nich
odvozené (věta pro poloměr kružnice
trojúhelníku opsané a věta pro obsah
trojúhelníku), umí tyto věty aplikovat při řešení
trigonometrických úloh
užívá získané poznatky při řešení úloh z praxe
umí ve volném rovnoběžném promítání
zobrazit jednoduchá tělesa
umí popsat všechny možnosti pro vzájemnou
polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou
a tří rovin
umí rozhodnout o rovnoběžnosti přímek
a rovin užitím kritérií pro rovnoběžnost
umí sestrojit rovinné řezy na hranolu a jehlanu,
průsečík přímky s hranolem a jehlanem,
průsečnici rovin a průsečnici přímky s rovinou
chápe pojmy odchylka dvou přímek, přímky
a roviny, dvou rovin a umí tyto odchylky určit
umí rozhodnout o kolmosti přímek a rovin
užitím kritérií pro kolmost
chápe pojmy vzdálenost bodů, bodu od přímky,
bodu od roviny, dvou rovnoběžných přímek,
přímky a roviny rovnoběžné s přímkou, dvou
rovnoběžných rovin a umí tyto vzdálenosti
určit
umí charakterizovat základní mnohostěny
(krychli, kvádr, hranol, čtyřstěn, jehlan,
komolý jehlan) a zná a umí použít vzorce pro
pro jejich povrch a objem
umí charakterizovat základní rotační tělesa
(válec, kužel, komolý kužel, kouli a kulovou
plochu a jejich části – úseč, výseč, vrstvu,
vrchlík a pás) a zná a umí použít vzorce pro pro
jejich povrch a objem
umí využít poznatků o tělesech v praktických
úlohách
zná a umí použít základní kombinatorická
pravidla
110
Sinová věta
Kosinová věta
Dvě další trigonometrické věty
Užití sinové a kosinové věty v úlohách z praxe
Fy – užití sinové a kosinové
věty
Tělesa
Volné rovnoběžné promítání
Základní vztahy mezi body, přímkami
a rovinami
Vzájemná poloha dvou přímek
Vzájemná poloha přímky a roviny
Vzájemná poloha dvou rovin
Rovnoběžnost přímek a rovin
Vzájemná poloha tří rovin
Řešení polohových konstrukčních úloh
Odchylka přímek
Kolmost přímek a rovin
Odchylky přímek a rovin
Vzdálenost bodu od přímky a od roviny
Vzdálenost přímek a rovin
Mnohostěny
Rotační tělesa
Objem a povrch tělesa
Objem a povrch mnohostěnů
Objem a povrch rotačních těles
Základní kombinatorická pravidla
Variace
Z – koule a její části (objem a
povrch)
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
práce s daty, kombinatorika,
pravděpodobnost
7.36 Pravděpodobnost
práce s daty, kombinatorika,
pravděpodobnost
7.37 Statistika
práce s daty, kombinatorika,
pravděpodobnost
7.38 Posloupnosti
práce s daty, kombinatorika,
pravděpodobnost
zná pojmy variace, kombinace a permutace bez
opakování a v jednoduchých příkladech umí
použít vzorce pro jejich počet
ovládá základní vlastnosti kombinačních čísel
a upravuje výrazy s kombinačními čísly
a faktoriály
ovládá uspořádání kombinačních čísel do
Pascalova trojúhelníku
zná binomickou větu a dokáže ji použít
v obvyklých příkladech
zná pojem náhodného pokusu a množiny
možných výsledků pokusu
dovede určit pravděpodobnost jevu, je-li znám
počet příznivých a všech možných výsledků
umí určit pravděpodobnost opačného jevu,
pravděpodobnost sjednocení jevů
a pravděpodobnost nezávislých jevů
zná pojem binomické rozdělení
rozumí pojmům statistický soubor, jednotka,
znak, četnost jevu
rozdělení četností umí vyjádřit tabulkou
i diagramem
z daných hodnot dovede určit aritmetický
i geometrický průměr, medián, modus, rozptyl,
směrodatnou odchylku
zná pojmy percentil, kvartil, mezikvartilová
odchylka
chápe posloupnostmi jako speciální případ
funkce, charakterizuje monotónnost
a omezenost posloupností a užívá tyto
vlastnosti při studiu posloupností
umí v jednoduchých případech posloupnost
danou rekurentně vyjádřit vzorcem a obráceně
chápe podstatu důkazu matematickou indukcí
a umí tento typ důkazu aplikovat na
konkrétních případech
zná vzorce pro n-tý člen a součet prvních
111
Permutace
Kombinace
Vlastnosti kombinačních čísel
Binomická věta
Množina možných výsledků pokusu
Jevy
Pravděpodobnosti
Pravděpodobnosti jevů
Sčítání pravděpodobností
Nezávislé jevy
Nezávislé pokusy
Binomické rozdělení
Statistický soubor, jednotka, znak
Rozdělení četností; jeho grafické znázornění
Charakteristiky polohy a variability
Pojem posloupnosti
Rekurentní určení posloupnosti
Některé vlastnosti posloupností
Matematická indukce
Aritmetická posloupnost
Užití aritmetických posloupností
Geometrická posloupnost
Užití geometrických posloupností
Vlastnosti aritmetických a geometrických
posloupností
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
7.39 Analytická geometrie
VIII.
geometrie
7.40 Kuželosečky
geometrie
n členů aritmetické a geometrické posloupnosti
a užívá je při řešení úloh s důrazem na oblast
finanční matematiky
rozšíří své znalosti o užití soustavy souřadnic
seznámí se s prací s vektory
užívá různé způsoby vyjádření přímky v rovině
umí řešit jednoduché metrické a polohové
úlohy v rovině
zná základní vlastnosti kuželoseček
umí najít střed, asymptoty, osy, vrcholy,
ohniska kuželoseček
umí určit tečny kuželosečky daným bodem
řeší jednoduché úlohy na vzájemnou polohu
kuželoseček a přímky
112
Souřadnice v rovině
Souřadnice v prostoru
Vzdálenost bodů
Střed úsečky
Orientované úsečky
Co je vektor
Sčítání vektorů
Násobení vektoru číslem
Skalární součin vektorů
Pravotočivá a levotočivá báze
Vektorový součin a smíšený součin
Parametrické vyjádření přímky
Vzájemná poloha přímek daných
parametrickými rovnicemi
Obecná rovnice přímky
Polohové úlohy v rovině
Metrické úlohy v rovině
Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky
Kružnice
Kružnice a přímka
Elipsa
Elipsa a přímka
Parabola
Hyperbola
Hyperbola a přímka
Fy - vektory
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.8. Zeměpis
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
2
2
2
1
2
2
-
-
Časové, obsahové a organizační vymezení
Předmět plně pokrývá v této vzdělávací oblasti zahrnutý vzdělávací obor Geografie
a část vzdělávacího oboru Geologie (další části oboru Geologie jsou naplňovány
v předmětech Biologie a Chemie). Realizují se tematické okruhy průřezových témat Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV, Environmentální výchova RVP
GV a Multikulturní výchova RVP GV. Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená
didaktickou technikou. Na předmět navazuje volitelný předmět Cvičení ze zeměpisu
(8. ročník studia). Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části.
Součástí předmětu zeměpis je terénní exkurze v místním regionu pro kvintu a sextu,
při které se seznámí s prací s mapou a naučí se využívat geografické poznatky v praxi.
Cílem předmětu Zeměpis je získání takových vědomostí a dovedností, které
odpovídají vzdělávacímu obsahu a jsou v plném souladu s výstupy pro jednotlivá témata
oboru Geografie. Od ostatních předmětů v rámci výše uvedené vzdělávací oblasti se zeměpis
liší tím, že obsahuje informace jak přírodovědného, tak i společenského charakteru.
Žák je veden k tomu, aby: chápal, že k pochopení látky je třeba dostatečné množství
znalostí, dokázal plně využívat základních geografických vyjadřovacích prostředků- map,
mapových náčrtů, fotografií atp., orientoval se ve všech ostatních zdrojích informací, kriticky
informace zpracovával, chránil přírodu a životní prostředí, kulturní a historické tradice, chápal
historické, politické i geografické podmínky pro život v různých lokalitách.
Výchovné a vzdělávací strategie
- vedeme žáky k používání vhodné literatury a internetu (kompetence k učení)
- vedeme žáky, aby kvalitně prezentovali své znalosti (kompetence komunikativní)
- klademe důraz na mezipředmětové vztahy a důsledky lidských činností (kompetence
k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské)
- vedeme žáky k respektování odlišných názorů (kompetence sociální a personální)
- vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel (kompetence pracovní)
- vedeme žáky k aktivnímu přístupu, k vlastní iniciativě a tvořivosti (kompetence
k podnikavosti)
113
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Zeměpis
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
8.1
I.
Přírodní obraz Země
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
určí polohu Země ve Sluneční soustavě
porovná vlastnosti Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy
určí a popíše tvar Země s pomocí Glóbu
posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem
charakterizuje Měsíc
zhodnotí důsledky pohybu Země na život lidí
a organismů
objasní stavbu zemského tělesa a litosféry
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary
zemského povrchu
pojmenuje základní části a mechanismus
oběhu vody v přírodě
pojmenuje a vyhledá jednotlivé oceány
a jejich části
rozliší a pojmenuje pohyby mořské vody
popíše vlastnosti mořské vody, zhodnotí
význam oceánů pro životní prostředí a lidskou
společnost
znázorní vodní tok a jeho části od pramene
k ústí
vyhledá v mapách příklady: povodí, rozvodí,
úmoří, jezer
popíše útvary podpovrchových vod
pojmenuje složky ovzduší, stavbu atmosféry
porovná jednotlivé oblasti na Zemi podle
množství dopadajícího slunečního záření teplotní pásy
vysvětlí pojem biosféra
určí orientačně geografickou polohu
přírodních oblastí Země
popíše život obyvatel v přírodních oblastech
Země
114
Vesmír
Tvar Země
Měsíc
Pohyby Země
Čas a časová pásma
Stavba zemského tělesa
Litosféra
Oceány, kontinenty a světadíly
Oběh vody na Zemi
Světový oceán
Vodstvo na pevnině
Atmosféra
Pedosféra
Biosféra a přírodní oblasti Země
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT-EV - základní podmínky
života
PT-VO - smluvní čas, přínos,
problémy
PT-EV - význam vody pro
lidské aktivity, druhová
odlišnost, význam pro biosféru
PT-EV - ochrana čistoty vody,
pitná voda ve světě a u nás
PT-EV - význam pro život,
ohrožování ovzduší
a klimatické změny
PT-EV- zdroj výživy,
propojenost složek prostředí
PT-EV - druhová rozmanitost,
význam pro život, funkce
ekosystému
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
8.2
II.
Geografické informace,
zdroje dat, kartografie
a topografie
8.3
Regiony světa
8.4
Terénní geografická
výuka, praxe a aplikace
8.5
Regiony světa
používá pojmy: glóbus, zeměpisná síť,
zeměpisná poloha
popíše mapu, objasní měřítko mapy, dokáže
určit vzdálenosti na mapách různých měřítek
vyhledá na glóbu a mapách jednotlivé regiony
určí geografickou polohu a rozlohu
posoudí hospodářský význam a význam pro
životní prostředí
pojmenuje a vyhledá prvky horizontální
členitosti
popíše výškovou členitost povrchu
určí podnebné pásy
vyhledá hlavní toky řek, bezodtoké oblasti,
vybraná jezera a známé vodopády
vyhledá a srovná šířková pásma
pojmenuje příklady rostlinstva a živočišstva
vymezí na mapě jednotlivé regiony
pojmenuje a vyhledá vybrané státy, příklady
plodin, hlavní nerostné suroviny
vyhledá nejvýznamnější města a střediska
cestovního ruchu
určuje světové strany, orientuje se podle
význačných objektů v krajině, pracuje na
mapách s buzolou
aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu
ve volné přírodě
vyhledá na glóbu a v mapách
určí geografickou polohu
pojmenuje a vyhledá významné prvky
horizontální členitosti
posoudí výškovou členitost povrchu
vyjmenuje a vyhledá nejvýznamnější
povrchové útvary, toky vybraných řek,
významná jezera a známé vodopády
určí bezodtoké oblasti
115
Glóbus a zeměpisná síť
Mapa
Oceány
Afrika
Austrálie a Oceánie
Polární oblasti
PT-EV - ochrana čistoty vod
PT-EV - ohrožování
tropického deštného lesa,
ohrožení půdy, význam změny
krajiny činností člověka, zdroj
výživy, ochrana přírody
PT-EV - ochrana přírody,
ohrožování tropického
deštného lesa
PT-EV - ochrana přírody
Topografie
Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
Severní Amerika
Střední Amerika
Jižní Amerika
Jihozápadní Asie
Střední Asie
Jižní Asie
Jihovýchodní Asie
Východní Asie
Přírodní podmínky Evropy
PT-EGS - orientace na
politické mapě světa, na
obecně zeměpisné mapě
PT-EV - ochrana přírody
PT-VDO - respektování
kulturních, etnických
a jiných odlišností (lidské
rasy, náboženství, jazyky)
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
8.6
III.
Česká Republika
vymezí podnebné pásy
pojmenuje a vyhledá v mapách šířková pásma
popíše příklady rostlinstva a živočišstva
lokalizuje rozmístění původních kultur
vyhledá nejhustěji a řídce zalidněné oblasti, na
mapách vybraná velká města
určí hlavní sídelní a hospodářské oblasti
charakterizuje obyvatelstvo
porovnává a přiměřeně hodnotí vybrané státy
jednotlivých světadílů
zvažuje jaké změny ve vybraných regionech
nastávají, mohou nastat a co je příčinou změn
v nich
Obyvatelstvo Evropy
Evropská unie
Severní Evropa
Západní Evropa
Jižní Evropa
Střední Evropa
Jihovýchodní Evropa
Východní Evropa
určí geografickou polohu vzhledem k Evropě
rozliší typy a průběh státní hranice
vymezí na mapě oblast Českého masívu
a Karpat
vyhledává hlavní pohoří
pojmenuje hlavní činitele ovlivňující podnebí
vysvětlí pojem teplotní inverze
vyjádří rozmístění podnebných oblastí
uvádí příklady lidských vlivů na podnebí
a počasí
vyjmenuje umoří ČR
vyhledá v mapách hlavní toky, vodní nádrže,
jezera
stručně charakterizuje vývoj obyvatelstva
rozděluje sídla podle určitých kritérií
rozlišuje nerostné suroviny podle jejich
charakteru a využití
vymezí a lokalizuje v mapách oblasti těžby
nerostných surovin
charakterizuje rostlinnou a živočišnou výrobu
člení průmyslová odvětví
rozlišuje druhy dopravy
vymezí a vyhledá v mapách hlavní dopravní
Poloha a vývoj
Přírodní podmínky
Obyvatelstvo, Sídla
Hospodářství
Kraje ČR
Místní region
116
PT-EGS - Naši sousedé
v Evropě
PT-EV - ochrana přírody
PT-EV - historické etapy
rozvoje průmyslu na území
ČR, vliv hospodářské činnosti
na životní prostředí.
PT-MdV - kritické čtení
a mediální sdělení
o regionech ČR
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
8.7
IV.
Společenské
a hospodářské prostředí
tahy
vyhledá na mapách vybraná střediska
cestovního ruchu
rozlišuje a vyhledá na mapách skupiny
vybraných chráněných území
rozlišuje základní administrativní členění
srovnává jednotlivé regiony ČR podle
vybraných kritérií: z hlediska přírodních
podmínek, osídlení, hospodářství, životní
úrovně, životního prostředí
vymezí a lokalizuje místní oblast podle
bydliště nebo školy
zhodnotí vývoj počtu obyvatel
rozlišuje obyvatelstvo podle kritérií: pohlaví,
věkové složení, rasové složení, národnostní
složení, náboženské složení
pojmenuje obecné, základní, geografické
znaky sídel
vymezí ekonomicky rozvinuté a ekonomicky
slabé státy
dokumentuje vývoj hospodářství
v historických etapách lidstva
uvádí příklady faktorů ovlivňujících
rozmístění zemědělské výroby
uvede a lokalizuje na mapách nejvýznamnější
průmyslové oblasti světa
charakterizuje problémy spojené
s hospodářskou činností člověka na les
popíše typy pevninské, námořní a vzdušné
dopravy
popíše předpoklady cestovního ruchu,
lokalizuje na mapách hlavní světové oblasti
cestovního ruchu
objasní pojem státní hranice, určí jejich typy
a vyhledá příklady na mapách, srovnává státy
podle fyzicko-geografických kritérií
uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami
státního zřízení, příklady a vyhledává
117
Obyvatelstvo
Sídla
Zemědělství
Průmysl
Doprava
Cestovní ruch
Mezinárodní organizace
Politická geografie
Globální problémy
PT-EV - vztah člověka
k prostředí
PT-VDO - občanská
společnost
PT-EGS - orientace
v tématických mapách
PT-MdV - kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení
PT-VDO - principy
demokracie
PT-EV - problémy životního
prostředí
PT-EGS - příčiny a důsledky
politických, náboženských
a kulturních rozporů.
Orientace na politické mapě
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
8.8
V.
Přírodní prostředí
porovná postavení Země ve
vesmíru a podstatné vlastnosti
Země s ostatními tělesy
sluneční soustavy
rozliší složky a prvky
fyzickogeografické sféry
a rozpozná vztahy mezi nimi
porovná složení a strukturu
jednotlivých zemských sfér
porovná na příkladech
mechanismy působení
endogenních a exogenních
procesů a jejich vliv na
utváření zemského povrchu
a na život lidí
analyzuje energetickou bilanci
Země a příčiny vnitřních
a vnějších geologických
procesů
určí nerostné složení
v mapách
uvede názvy hlavních mezinárodních
politických organizací, jejich cíle a příklady
členských států
charakterizuje jednotlivé typy přírodních
katastrof a vymezí příklady na mapách
objasní problémy celosvětové spotřeby
energie
lokalizuje problémové oblasti na mapách
vysvětlí problémy, které vznikají rozdílným
stupněm hospodářského vývoje, rasovými,
náboženskými, národnostními spory
popíše způsoby znečištění ovzduší
určí příčiny změny rozmanitosti přírody
a rozšiřování pouští
vysvětlí pojem globalizace
popíše vznik vesmíru a Sluneční soustavy
porovná hlavní kategorie vesmírných těles se
Zemí
se znalostí mechanismu deskové tektoniky
lokalizuje a vysvětlí jevy na rozhraní
litosférických desek
uplatňuje principy deskové tektoniky při
vysvětlení zemětřesení a vulkanismu
rozpozná a správně pojmenuje tvary
vulkanického reliéfu v přírodě a na
fotografiích
na mapě ukáže nejvýraznější vulkanické jevy
světa
rozliší složení oceánské a pevninské zemské
kůry a jejich tvary
popíše mechanizmus vrásnění a zlomové
činnosti a eroze
žák popíše procesy v atmosféře tak, které
použije pro vysvětlení jevů počasí a podnebí
objasní mechanizmus vzniku proudění
vzduchu a vznik podnebných pásů na Zemi
vysvětlí hydrologický cyklus
118
Vesmír
Zemské těleso
Litosféra
Atmosféra
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra
PT – ENV – Problematika
vztahu organismů a prostředí
PT – ENV – Člověk
a životní prostředí
Geologie – Složení, struktura
a vývoj Země – integrováno
Geologie – Geologické
procesy v litosféře –
integrováno
Geologie – Voda –
integrováno
Geologie – Člověk
a anorganická příroda –
integrováno
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
a rozpozná strukturu u
běžných magmatických,
sedimentárních
a metamorfovaných hornin
analyzuje různé druhy poruch
v litosféře
využívá geologickou mapu
ČR k objasnění geologického
vývoje regionů
objasní mechanismy globální
cirkulace atmosféry a její
důsledky pro vytváření
klimatických pásů
objasní velký a malý oběh
vody a rozliší jednotlivé
složky hydrosféry a jejich
funkci v krajině
zhodnotí využitelnost různých
druhů vod a navrhne možné
způsoby efektivního
hospodaření vodou
v příslušném regionu
hodnotí vodstvo a půdní obal
Země jako základ života
a zdroje rozvoje společnosti
rozliší hlavní biomy světa
využívá vybrané metody
identifikace minerálů
určí základní vlastnosti vzorku
půdního profilu
a navrhne využití a způsob
efektivního hospodaření
s půdou v daném regionu
8.9 Geografické informace
a terénní vyučování
používá dostupné
kartografické produkty
charakterizuje povrchovou vodu
popíše vlastnosti vody v oceánech a mořích
porovná hospodářské využití oceánů, jezer
a řek na Zemi
charakterizuje hlavní biomy světa
rozlišuje základní typy půd
určí polohu místa na Zemi pomocí
zeměpisných souřadnic
pracuje s různými druhy map a vysvětlí
informace v nich obsažené
využívá topografickou mapu pro pohyb
Kartografie
Topografie
119
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
a další geografické zdroje dat
a informací v tištěné
i elektronické podobě pro
řešení geografických
problémů
orientuje se s pomocí map
v krajině
používá s porozuměním
vybranou geografickou,
topografickou
a kartografickou terminologii
vytváří a využívá vlastní
mentální schémata a mentální
mapy pro orientaci
v konkrétním území
čte, interpretuje a sestavuje
jednoduché grafy a tabulky,
analyzuje a interpretuje
číselné geografické údaje
8.10 Sociální prostředí
zhodnotí na příkladech
dynamiku vývoje obyvatelstva
na Zemi, geografické,
demografické
a hospodářské aspekty
působící na chování, pohyb,
rozmístění a zaměstnanost
obyvatelstva
analyzuje hlavní rasová,
etnická, jazyková,
náboženská, kulturní
a politická specifika
s ohledem na způsob života
a životní úroveň
v kulturních regionech světa
identifikuje obecné základní
geografické znaky sídel
a aktuální tendence ve vývoji
v krajině
pracuje se základními kartografickými údaji
vysvětlí příčiny odlišného růstu počtu
obyvatel a důvody nerovnoměrného
rozmístění populace na Zemi
objasní základní migrační proudy obyvatel
a určí jejich důvody
pojmenuje a porovná hlavní rasové, jazykové
a náboženské skupiny obyvatelstva i jejich
další diferenciaci
porovná charakteristiky a funkce města
a vesnice
s pomocí mapy vymezí hlavní jádrové
a periferní oblasti světa
porovná základní rozdíly mezi světovými
jádry a periferiemi
lokalizuje nejvýznamnější těžební oblasti
světa
vyjmenuje a charakterizuje nejznámější
mezinárodní politické a hospodářské
organizace
120
Geografie obyvatelstva
Geografie sídel
Zemědělství
Průmysl
Služby
Politická geografie
Globální problémy lidstva
Problémové oblasti dnešního světa
PT – ENV – Člověk
a životní prostředí
PT – EGS – Globalizační
a rozvojové procesy
PT – EGS – Globální
problémy, jejich příčiny
a důsledky
PT – EGS – Humanitární
pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
osídlení
zhodnotí na příkladech
světové hospodářství jako
otevřený dynamický systém
s určitými složkami,
strukturou a funkcemi
a zohlední faktory územního
rozmístění hospodářských
aktivit, vymezí jádrové
a periferní oblasti světa
zhodnotí nerovnoměrné
rozmístění, objem
a distribuci světových
surovinových a energetických
zdrojů
rozliší a porovná státy světa
a jejich mezinárodní
integrační uskupení
a organizace podle kritérií
vzájemné podobnosti
a odlišnosti
lokalizuje na politické mapě
světa hlavní aktuální
geopolitické změny
s přihlédnutím k historickému
vývoji
vyhledá na mapách hlavní
světové oblasti cestovního
ruchu, porovná jejich
lokalizační faktory a potenciál
8.11 Životní prostředí
zhodnotí na příkladech různé
krajiny jako systém pevninské
části krajinné sféry se
specifickými znaky, určitými
složkami, strukturou, okolím
a funkcemi
porovná nejběžnější formy vlády světa
s pomocí mapy vymezí základní problémové
regiony světa a vysvětlí jejich původ
lokalizuje nejznámější centra cestovního
ruchu
popíše základní typy krajin a porovná je na
základě jejich charakteristických znaků
podle fotografií rozpozná jednotlivé krajiny
vyjmenuje základní přírodní a civilizační
rizika, určí jejich původ a navrhne jejich
vlastní řešení
Krajina a životní prostředí
121
PT – ENV – Člověk
a životní prostředí
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
analyzuje na konkrétních
příkladech přírodní a kulturní
(společenské) krajinné složky
a prvky krajiny
zhodnotí některá rizika
působení přírodních
a společenských faktorů na
životní prostředí v lokální,
regionální a globální úrovni
8.12 Regiony
rozlišuje na konkrétních
územních příkladech
mikroregionální, regionální,
státní, makroregionální
a globální geografickou
dimenzi
lokalizuje na mapách
makroregiony světa, vymezí
jejich hranice, zhodnotí jejich
přírodní, kulturní, politické
a hospodářské poměry
a jednotlivé makroregiony
vzájemně porovná
8.13 Regiony
VI.
rozlišuje na konkrétních
územních příkladech
mikroregionální, regionální,
státní, makroregionální
a globální geografickou
dimenzi
lokalizuje na mapách
makroregiony světa, vymezí
jejich hranice, zhodnotí jejich
přírodní, kulturní, politické
a hospodářské poměry
a jednotlivé makroregiony
na základě přírodních, populačních
a ekonomických charakteristik rozlišuje
jednotlivé světové makroregiony a vzájemně
je porovná
vymezí nejdůležitější jádrové a periferní
oblasti, vysvětlí příčiny jejich rozdílného
postavení
Přírodní podmínky Evropy
Obyvatelstvo Evropy
Západní Evropa
Severní Evropa
Jižní Evropa
Střední Evropa
Jihovýchodní Evropa
PT – EGS – Globalizační
a rozvojové procesy
PT – EGS – Humanitární
pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
PT – EGS – Globální
problémy, jejich příčiny
a důsledky
PT – EGS – Žijeme v Evropě
PT – MKV – Základní
problémy sociokulturních
regionů
rozlišuje na konkrétních územních příkladech
mikroregionální, regionální, státní,
makroregionální a globální geografickou
dimenzi
vymezí nejdůležitější jádrové a periferní
oblasti, vysvětlí příčiny jejich rozdílného
postavení
zhodnotí postavení ČR v Evropě a ve světě
z hlediska přírodních, společenských
a hospodářských měřítek
popíše přírodní podmínky ČR
vysvětlí současný stav populace v ČR na
základě jejího historického vývoje
vysvětlí urbanizační a suburbanizační procesy
SNS
Východní Asie
Jihovýchodní Asie
Jižní Asie
Jihozápadní Asie
Severní Afrika
Černá Afrika
Severní Amerika
Latinská Amerika
Austrálie a Oceánie
Polární oblasti
Oceány
Přírodní podmínky ČR
Obyvatelstvo ČR
PT – EGS – Globalizační
a rozvojové procesy
PT – EGS – Humanitární
pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce
PT – MKV – Základní
problémy sociokulturních
regionů
PT – ENV – Životní prostředí
regionu a České republiky
122
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
vzájemně porovná
zhodnotí polohu, přírodních
poměry a zdroje České
republiky
lokalizuje na mapách hlavní
rozvojová jádra a periferní
oblasti České republiky,
rozlišuje jejich specifika
vymezí místní region (podle
bydliště, školy) na mapě podle
zvolených kritérií, zhodnotí
přírodní, hospodářské a
kulturní poměry mikroregionu
a jeho vazby k vyšším
územním celkům a regionům
v ČR a jejich historické a hospodářské pozadí
na pozadí transformačních procesů vysvětluje
aktuální problémy v jednotlivých
hospodářských sektorech ČR
rozliší české průmyslové oblasti a odvětví
v nich
posuzuje vhodnost zemědělské výroby
vzhledem k fyzickogeografickým podmínkám
a krajinnému plánování
zhodnotí postavení ČR z hlediska cestovního
ruchu
uvede příklady nejnavštěvovanějších regionů
ČR a vysvětlí příčiny jejich atraktivnosti
123
Hospodářství ČR
Regionální geografie ČR
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.9. Chemie
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
-
2
2
2+1
2+1
2
2
-
Časové, obsahové a organizační vymezení
Vyučovací předmět chemie je jednou z částí vzdělávací oblasti Člověk a příroda
a souvisí také s tematickým okruhem Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence vzdělávacího
oboru Výchova ke zdraví. Dále také navazuje na tematický okruh Práce s laboratorní
technikou vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Cílem předmětu je poskytnout žákům
poznatky o chemických látkách a jevech. Předmět poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné
k pochopení průběhu chemických reakcí a k vytváření základních představ o stavbě
a vlastnostech látek. Seznamuje žáky s pravidly bezpečnosti práce a se zásadami první
pomoci. Vede je ke kladnému vztahu k životnímu prostředí.
Chemie se vyučuje na nižším gymnáziu v sekundě, tercii a kvartě, vždy dvě hodiny
týdně. Součástí výuky chemie jsou také praktická laboratorní cvičení, která probíhají ve dvou
hodinách jednou za dva týdny a jsou zařazena do kvarty. Třída se pro laboratorní práce dělí na
poloviny. Chemie se vyučuje v chemické posluchárně nebo ve třídě. Laboratorní cvičení se
koná v laboratoři. Posluchárna je vybavena přívodem vody, plynu, odsávacím zařízením,
počítačem, projektorem, televizním okruhem, zpětným projektorem a videem. Základní
formou výuky je výklad doplňovaný demonstračními pokusy, videem, informacemi
z internetu, dále samostudium, práce ve skupině, popřípadě exkurze a referáty.
Obsahová náplň předmětu chemie na vyšším gymnáziu vychází z obsahu vzdělávacího
oboru Chemie RVP GV a částí obsahu vzdělávacího oboru Geologie RVP GV. Oba tyto
obory jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Souvisí také s průřezovými tématy:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova.
Chemie se vyučuje na vyšším gymnáziu v pátém, šestém a sedmém ročníku
osmiletého studia. V kvintě jsou zařazeny laboratorní cvičení v rozsahu 2 hodin za 2 týdny.
Třída je při nich dělena na skupiny. Úlohy v laboratorních cvičeních volíme dle dostupnosti
chemikálií a dalšího materiálního vybavení a rovněž v souladu s předpisy o bezpečnosti práce.
Výuka chemie probíhá buď v odborné chemické posluchárně vybavené didaktickou
technikou, nebo v kmenových třídách. Laboratorní cvičení je realizováno v chemické
laboratoři.
Na tento předmět navazuje v 7. a 8. ročníku volitelný předmět Seminář z chemie
a v 8. ročníku volitelný předmět Cvičení z chemie.
Při vyučování chemii získávají žáci ucelenou představu o molekulové stavbě látek
a o základních chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějích. Žáci mají
příležitost osvojit si elementární metody přírodovědného výzkumu, uvědomují si důležitost
přírodovědného poznání, jeho objektivitu pro řešení problémů, s nimiž se člověk při
zkoumání přírody setkává. Důraz klademe na souvislosti poznatků s dalšími vzdělávacími
přírodovědnými obory. Žáky vedeme k tomu, aby rozuměli základním typům chemických
reakcí, charakterizovali jejich význam a postavení v přírodě a každodenním životě, účelně
užívali matematický aparát pro základní chemické výpočty, aplikovali poznatky při provádění
laboratorních cvičení a byli při nich schopni účinně spolupracovat ve skupině.
124
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel vede žáky k používání správné terminologie a symboliky a podporuje používání
výpočetní techniky (kompetence k učení)
- učí zpracovávat informace podle důležitosti, porovnávat je a vyvozovat závěry
(kompetence k učení)
- klade důraz na pozorování a správnou dokumentaci experimentu (kompetence k učení)
- učitel rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat jeho řešení na základě
modelových situací (kompetence k řešení problémů)
- vybízí k zobecňování poznatků a k jejich využití při řešení problémů (kompetence
k řešení problémů)
- učitel vede ke správně formulovanému a souvislému projevu (kompetence
komunikativní)
- vybízí k logické a stručné argumentaci a k přehlednému a správnému sdělení výsledků
pozorování a experimentů (kompetence komunikativní)
- učitel podporuje vzájemnou pomoc žáků a učí je pracovat ve skupině (kompetence
sociální a personální)
- uplatňuje individuální přístup k žákům nadaným i slabším (kompetence sociální
a personální)
- učitel dbá na bezpečné zacházení s chemickými látkami a vede žáky k ekologickému
myšlení (kompetence občanské)
- upozorňuje na možnosti využití i zneužití chemie (kompetence občanské)
- podporuje odmítavý postoj žáků k návykovým látkám.Vede žáky k zodpovědnosti za
jejich zdraví (kompetence občanské)
- učitel seznamuje žáky s pravidly BOZP , PO a se zásadami pro poskytování první
pomoci (kompetence pracovní)
- vede je k optimálnímu provádění experimentů a zpracování získaných dat (kompetence
pracovní)
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel vede žáky k používání správné terminologie a symboliky a podporuje používání
výpočetní techniky (kompetence k učení)
- učí zpracovávat informace podle důležitosti, porovnávat je a vyvozovat závěry
(kompetence k učení)
- klade důraz na pozorování a správnou dokumentaci experimentu (kompetence k učení)
- učitel rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat jeho řešení na základě
modelových situací (kompetence k řešení problémů)
- vybízí k zobecňování poznatků a k jejich využití při řešení problémů (kompetence
k řešení problémů)
- vybízí k logické a stručné argumentaci a k přehlednému a správnému sdělení výsledků
pozorování a experimentů (kompetence komunikativní)
- učitel podporuje vzájemnou pomoc žáků a učí je pracovat ve skupině (kompetence
sociální a personální)
- uplatňuje individuální přístup k žákům nadaným i slabším (kompetence sociální
a personální)
- učitel dbá na bezpečné zacházení s chemickými látkami a vede žáky k ekologickému
myšlení (kompetence občanské)
- upozorňuje na možnosti využití i zneužití chemie (kompetence občanské)
125
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- podporuje odmítavý postoj žáků k návykovým látkám.Vede žáky k zodpovědnosti za
jejich zdraví (kompetence občanské)
- učitel seznamuje žáky s pravidly BOZP, PO a se zásadami pro poskytování první
pomoci a dalšími možnostmi studia v chemii (kompetence k podnikavosti, kompetence
občanská)
- vede je k optimálnímu a cílevědomému provádění experimentů a zpracování získaných
dat (kompetence k podnikavosti)
126
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Chemie
ROČ.
TÉMA+ VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
9.1
II.
Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
●
●
9.2
Úvod do chemie
9.3
Vlastnosti látek
●
●
●
●
●
9.4
Směsi
●
●
●
●
●
●
●
●
Oddělování složek směsí
●
●
●
●
●
9.6
Voda a vzduch
●
●
●
Čím se chemie zabývá
Látky a tělesa
Chemické fyzikální děje
Fy-Stavba a vlast. látek
Z
PT-OSV-Os.rozvoj
●
●
Způsoby zjišťování vlastností látek
Skupenství látek a skupenské změny
Fy-Vlastnosti látek
PT-OSV-Os.rozvoj
●
●
●
●
Látky chem.čisté, směsi, stejnorodé
a různorodé směsi
Složky směsí
Složení roztoků
Výpočty hmotnostního zlomku
Fy-Skupenství látek
Z
M-Procenta
●
●
●
●
●
Usazování
Filtrace
Destilace
Sublimace
Krystalizace
Fy-Vlastnosti tekutin
Bi-Voda
PT-ENV-Vztah člověka
a prostředí
●
●
●
Voda a její vlastnosti
Výroba pitné vody
Čistota vody
Fy-Skupenství látek
Bi-Význam vody v živých
org., dýchání
UČIVO
ŽÁK:
●
●
9.5
●
Havárie a únik nebezpečných látek
Zásady bezpečné práce v chem.
laboratoři
První pomoc při úrazu v laboratoři
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT-ENV-Zák. podm. živ.
PT-OSV-Os. rozvoj
PT-OSV-Soc. rozvoj
PT-OSV-Mor.rozvoj
VÝSTUP
●
●
●
uvede příklady nebezpečných chem. látek
zná zásady bezpečné práce v laboratoři a ovládá první
pomoc při úrazu v laboratoři
vysvětlí význam R a S vět
objasní efektivní chování v případě havárie s únikem
nebezp. látek.
uvede příklady fyzikálních a chemických dějů
rozliší pojmy látka a těleso, určí společné a rozdílné
vlastnosti látek
uvede příklady využití chemie ve svém okolí
uvede příklady fyzikálních a chemických vlastností látek
rozliší vybrané látky podle jejich vlastností
přehledně zaznamená výsledky jednoduchých pokusů
vyhledá vybrané vlastnosti v tabulkách
rozpozná skupenství a jejich změny
rozliší chem. látky a směsi
uvede příklady pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi
užívá ve správných souvislostech pojmy: složka roztoku,
rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, nasycený
a nenasycený roztok
vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných
látek
vypočítá hmotnostní zlomek rozp. látky
popíše jednoduchou aparaturu pro filtraci a vysvětlí
princip filtrace
popíše jednoduchou aparaturu pro destilaci a vysvětlí
princip destilace
vysvětlí princip krystalizace a usazování
navrhne postupy pro oddělování směsí z běžného života
uvede příklady chemických výrob, které využívají
oddělování složek směsí
rozliší vodu v jednotlivých skupenstvích
zhodnotí význam vody pro život na Zemi
uvede využití vody v praxi
127
●
●
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
●
●
●
●
9.7
Částicové složení látek
●
●
9.8
Chemické prvky
a chemické sloučeniny
●
●
●
●
●
9.9
Chemické prvky
a periodická soustava
chem. prvků
●
●
9.10
Chemické reakce
a rovnice
●
●
●
●
●
9.11
Oxidy
●
●
●
9.12
Halogenidy
●
●
rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a
použití
popíše koloběh vody v přírodě
charakterizuje kyslík jako prvek podporující hoření látek,
popíše princip hašení
uvede příklady zdrojů informací o znečištění ovzduší,
rozumí pojmům smog, teplotní inverze
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním
prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní
opatření a způsoby likvidace znečištění
používá pojmy atom a molekula ve správných
souvislostech
popíše stavbu atomu a vznik kationtu a aniontu
●
●
Vzduch - složení, vlastnosti
Čistota ovzduší
IVT-Vyhledání informací
PT-MEDV-Kritické čtení
PT-MED-Interpretace vztahu
med. sděl. a reality
PT-VDO-Principy demokracie
PT-OSV-Soc.rozvoj
●
●
●
●
Fy-Stavba látek
rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy
užívá ve správných souvislostech
ovládá značky a názvy vybraných prvků
vysvětlí pojem protonové číslo
rozliší pojem chemické značky a chemického vzorce
odvodí složení chemické sloučeniny z jejího vzorce
orientuje se v periodické soustavě prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné
vlastnosti
rozliší periody a skupiny v PSP a vyhledá známé prvky
s podobnými vlastnostmi
rozliší na konkrétních příkladech výchozí látky
a produkty
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí
uvede zákon zachování hmotnosti
upraví rovnice jednoduchých chem. reakcí
přečte chemické rovnice a s užitím zákona o zachování
hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech
vytvoří název oxidu ze vzorce a vzorec oxidu z jeho
názvu
porovná vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí
jejich vliv na životní prostředí
určí oxidační číslo atomů v halogenidech
vytvoří název halogenidu ze vzorce a vzorec halogenidu
●
●
●
Atomy a molekuly
Atomové jádro, protony a neutrony
Elektrony a elektronový obal
Valenční elektrony a ionty
Chemické prvky
Vybrané názvy a značky chem. prvků
Prot. číslo, chem. sloučenina a vazba
●
●
Nekovy
Kovy
Bi-Biogení prvky
●
●
●
●
●
Chemický děj
Výchozí látky a produkty
Zákon zachování hmotnosti
Látkové množství, molární hmotnost
Jednoduché chem. rovnice
M-Výpočty
Fy-Stavba látek
●
●
Názvosloví oxidů, oxidační číslo
Přehled vybraných oxidů
Bi
Z-Podnebí, klima
PT-ENV-Vztah člověka a živ.
prostř.
●
●
Ionty, halogenidy
Názvosloví halogenidů
Bi
128
Bi-Biogenní prvky
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
9.13
Kyseliny, pH
●
●
●
9.14
Hydroxidy
●
●
9.15
Neutralizace, soli
●
●
●
●
●
9.16
III.
Bezpečnost práce, havárie
s únikem nebezpečných
látek
●
●
●
9.17
Redoxní reakce
●
●
●
●
●
●
z jeho názvu
porovná vlastnosti použití a vliv na životní prostředí
vybraných halogenidů
vytvoří z názvu kyseliny vzorec a ze vzorce její název
rozliší kyselé, zásadité a neutrální roztoky pomocí pH,
změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace
v praxi
popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, hydroxidů,
posoudí jejich vliv na životní prostředí
vytvoří z názvu hydroxidu vzorec a ze vzorce jeho název
popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů, posoudí
jejich vliv na životní prostředí
popíše neutralizaci pomocí chemických rovnic
rozliší, které látky patří mezi soli
zapíše z názvů vybraných solí jejich vzorce a ze vzorců
jejich názvy
uvede příklady využití solí v praxi, posoudí jejich vliv na
životní prostředí
uvede význam hospodářsky významných solí
(průmyslová hnojiva, stavební pojiva)
uvede příklady nejrozšířenějších výbušných, hořlavých
a toxických látek.
uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie
s únikem nebezpečných látek.
uvede zásady bezpečné práce v chemii a zásady první
pomoci
●
Přehled vybraných halogenidů
●
●
●
●
Kyseliny
Názvosloví kyselin
pH
Přehled vybraných kyselin
●
●
●
Hydroxidy
Názvosloví hydroxidů
Přehled vybraných hydroxidů
Neutralizace
Vznik solí
Názvy a vzorce vybraných solí
Přehled vybraných solí
Hospodářsky významné látky
vysvětlí pojem oxidace a redukce, určí oxidační
a redukční činidlo, rozpozná, které reakce jsou redoxní.
na základě řady kovů rozhodne, zda proběhne daná reakce
vysvětlí princip výroby železa a oceli a zhodnotí jejich
význam pro národní hospodářství
objasní princip elektrolýzy a uvede příklad praktického
využití
porovná činnost galvanických článků a elektrolýzy
definuje pojem koroze, uvede způsoby ochrany před
korozí
●
●
●
●
●
●
129
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Látky výbušné, hořlavé a toxické.
Zásady chování při úniku nebezpečných
látek.
Improvizovaná ochrana při úniku
nebezpečných látek.
Zásady bezpečnosti práce v chemii.
a první pomoci
Oxidace a redukce
Redoxní vlastnosti kovů a nekovů
Výroba železa a oceli
Elektrolýza
Galvanický článek
Koroze
Bi-Příjem a zpracování
potravy
PT-ENV-Lidské aktivity
a živ. prostř.
PT-EGS-Evropa a svět nás
zajímá
PT-OSV-sociální rozvoj
PT-ENV-Lidské aktivity
a živ. prostř.
PT- OSV-Morální rozvoj
Bi, Z
PT-ENV-Vztah člověka
a živ. prostř
PT-MKV-Lidské vztahy
PT-OSV-Osobnostní rozvoj
PT-ENV-Zákl. podm. života
PT-VDO-Principy
demokracie, rozhodování
Fy
M
PT-ENV-Zákl. podm. života
PT-OSV-Rozvoj schopnosti
poznávání, kreativita
PT-OSV-Kooperace,
komunikace
PT-OSV-Řešení problémů,
rozhodovací dovednosti
PT-EGS-Evropa a svět
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
9.18
Energie a chemické reakce
●
●
●
●
9.19
Uhlovodíky
●
●
9.20
Deriváty uhlovodíků
●
●
●
●
●
9.21
Přírodní látky
●
●
●
●
9.22
Chemie a společnost
●
●
●
třídí známé reakce na endotermické a exotermické,
porovnává hodnoty molárního tepla exotermické
a endotermické reakce
zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako
zdrojů energie a uvede příklady produktů zpracování ropy
zhodnotí význam, vlastnosti, a složení uhlí, ropy
a zemního plynu
definuje radioaktivitu a možnosti jejího využití či zneužití
rozliší organické a anorganické sloučeniny, vyjádří
složení organických sloučenin vzorcem
objasní rozdíly mezi nejjednoduššími uhlovodíky, popíše
jejich vlastnosti a praktické použití, a zdroje
●
●
●
●
●
●
Exotermické a endotermické reakce
Molární teplo reakce.
Paliva
Uhlí, ropa a zemní plyn
Jaderná energie
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
●
●
●
●
●
rozliší uhlovodíky a deriváty uhlovodíků, rozpozná
jednotlivé deriváty podle funkčních skupin, uvede jejich
vlastnosti a použití a zdroje
zapíše vzorce základních derivátů
zapíše rovnici esterifikace a hydrolýzy esteru a porovná ji
s neutralizací
vysvětlí pojem makromolekula a makromolekulární látka,
uvede příklady plastů, vymezí oblast jejich použití
a popíše jejich vlastnosti
posoudí vliv plastů na životní prostředí
se orientuje ve výchozích látkách a produktech
fotosyntézy a koncových produktů biochemického
zpracování bílkovin, tuků a cukrů, zapíše rovnici
fotosyntézy, uvede podmínky pro její průběh a význam
pro život na Zemi
rozliší jednotlivé přírodní látky, uvede příklady zdrojů
těchto látek , posoudí různé potraviny z hlediska zdravé
výživy
uvede chemické složení přírodních látek
vymezuje funkce enzymů, vitamínů a hormonů v tělech
organismů
doloží význam chemických výrob pro národní
hospodářství a pro člověka
vyjmenuje příklady prvotních a druhotných surovin pro
chemické výroby
zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace
●
●
●
●
●
●
●
Charakteristika organických sloučenin
Alkany a cykloalkany
Alkeny, cykloalkeny alkyny
Areny
Průmyslové zpracování ropy
Charakteristika derivátů uhlovodíků
Halogenové deriváty
Alkoholy a fenoly
Aldehydy a ketony
Karboxylové kyseliny
Estery a esterifikace
Plasty a syntetická vlákna
●
●
●
●
Cukry
Tuky
Bílkoviny
Enzymy, vitamíny a hormony
Bi-Zdravá výživa,
metabolismus, genetika
PT-ENV-Zákl. podm. života
PT-MED-Interpretace vztahu
med. sdělení a reality
PT-OSV-Osobnostní rozvojseberegulace a sebeorganizace
●
●
●
●
●
Chemizace
Léčiva
Pesticidy
Detergenty
Drogy
Bi-Léčiva, drogy
PT-ENV-Lidské aktivity
a živ. prostř.
PT-OSV-Osobnostní rozvoj
PT-OSV-Sociální rozvoj
130
Fy
M
PT-ENV-Lidské aktivity
a živ. prostř.
PT-MKV-Lidské vztahy
PT-MEDV-Kritické čtení
a vnímání med. sdělení
Z-Ropa, uhlí, zem. plyn
Bi-Složení živé a neživé přír.
Fy-Teplota varu
PT-ENV-Zákl. podm. života
PT-ENV-Lidské aktivity a živ
prostř.
Bi-Zákl. podm.života
PT-ENV-Vztah člověka a živ.
prostředí
PT-MEDV-Kritické čtení
a vnímání med. sdělení
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
●
●
●
9. 23 Obecná chemie
●
IV.-V.
●
●
využívá odbornou terminologii
při popisu látek a vysvětlování
chemických dějů
provádí chemické výpočty
a uplatňuje je při řešení
praktických problémů
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
IV.-V.
využívá znalosti o částicové
struktuře látek a chemických
vazbách k předvídání některých
fyzikálně-chemických vlastností
látek a jejich chování
●
●
●
●
●
odpadů
vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady
uvede příklady otravných látek, rozpozná označení látek
hořlavých, toxických a výbušných
dává do souvislosti psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a životní perspektivou
mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti
a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými
jevy, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě
nebo druhým
zachází s běžnými mycími a čistícími prostředky
používanými v domácnosti bezpečně a s ohledem na
životní prostředí
rozliší pojem látka a těleso, chemicky čisté látky a směsi
homogenní a heterogenní
charakterizuje chemické prvky a sloučeniny
určuje jednotlivé typy vzorců
vysvětlí pojem oxidační číslo, určí oxidační čísla
jednotlivých prvků ve sloučeninách
odvozuje názvy binárních sloučenin, bezkyslíkatých
a kyslíkatých kyselin, hydroxidů a solí
tvoří vzorce anorganických sloučenin
rozliší různé typy chemických reakcí
provádí vyrovnávání chemických rovnic
používá základní chemické pojmy a aplikuje je na řešení
jednoduchých příkladů na výpočet hmotnosti, objemu
a počtu částic
provádí výpočty z chemického vzorce a chemické rovnice
ovládá pojem látkové množství a provádí jednoduché
výpočty
vyjadřuje složení roztoků – hmotnostní zlomek,
hmotnostní koncentrace, objemový zlomek, molární
koncentrace, ředění roztoků
řeší výpočty pH
poznává vývoj názorů na stavbu hmoty
vysvětlí stavbu elektronového obalu atomu
zapíše elektronové konfigurace
vysvětlí radioaktivitu jako vlastnost atomového jádra
doloží příklady využití a zneužití jaderných reakcí
131
●
●
●
●
Otravné látky
Zdravá výživa
Znečišťování ovzduší, vody a půdy
Péče o ochranu životního prostředí
PT-OSV-Morální rozvoj
PT-MEDV-Kritické čtení
a vnímání med. sdělení
PT-VDO-Občan, obč. spol.
PT-MKV-Princip sociálního
smíru a solidarity
Z-Průmysl ČR
Bi-Zdravý životní styl
●
●
●
●
●
●
●
●
Soustavy látek a jejich složení
Homogenní a heterogenní soustavy
Prvky a sloučeniny
Názvosloví anorganických sloučenin
Chemické reakce a rovnice
Chemické výpočty a veličiny
Látkové množství
Roztoky a jejich složení
Fyzika – Skupenství látek
IVT – Vyhledávání informací
PT – OSV - 6.1 e
Spolupráce a soutěž
●
●
●
●
●
Stavba atomu
Radioaktivita
Periodická soustava prvků
Chemická vazba a vlastnosti látek
Fyzika – Stavba a vlastnosti
látek
Základy společenských věd –
Materialistické názory na
stavbu hmoty
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
v chemických reakcích
v chemických procesech na
základě poznatků o periodické
soustavě prvků
zhodnotí využitelnost různých
vod a posoudí možné způsoby
efektivního hospodaření s vodou
v příslušném regionu*
●
●
●
●
●
●
●
●
●
V9. 24
IV.- V.
Anorganická chemie
charakterizuje významné
zástupce prvků a jejich
sloučeniny, zhodnotí jejich
surovinové zdroje, využití
5
v praxi a vliv na životní prostředí
● využívá názvosloví anorganické
chemie při popisu sloučenin
● předvídá průběh typických reakcí
anorganických sloučenin
● využívá vybrané metody
identifikace minerálů*
9. 25 Organická chemie
●
●
●
zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku
významné pro strukturu
organických sloučenin
aplikuje pravidla systematického
názvosloví organické chemie při
popisu sloučenin s možností
využití triviálních názvů
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
orientuje se v periodické soustavě prvků
vysvětlí souvislost stavby elektronového obalu a polohy
prvku v periodické tabulce
objasní vznik chemické vazby
využívá znalosti o chemických vazbách k určení
vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích
objasní vliv faktorů na rychlost chemických reakcí
vysvětlí pojem kyselina, zásada a neutralizace
reprodukuje informace o vlastnostech a využití kyslíku
a vodíku a jejich sloučenin
zhodnotí význam vody, druhy vod a jejich využití v praxi
uvede příklady znečišťování vod
chápe souvislosti mezi elektronovou konfigurací prvků
a jejich vlastnostmi
rozlišuje prvky nepřechodné, přechodné a vnitřně
přechodné
charakterizuje jednotlivé skupiny periodické tabulky
porovnává vlastnosti a použití sloučenin, posoudí jejich
vliv na životní prostředí
popíše výroby technicky významných sloučenin
vysvětlí příčiny a možnosti ochrany kovů proti korozi
uvede význam kovů v praxi
●
●
●
●
●
Chemická rovnováha
Základy termochemie
Teorie kyselin a zásad
Vodík, kyslík a jejich sloučeniny
Voda a její vlastnosti, chemické složení,
pH
Biologie – Biogenní a stopové
prvky, Význam vody v živých
organismech
IVT – Vyhledávání informací
PT – ENV – 6. 4 b
Člověk a životní prostředí
PT – ENV – 6. 4 c
Životní prostředí regionu
a České republiky
*integrováno z celku
GEOLOGIE
●
●
●
●
●
●
s – prvky
p – prvky
d – prvky
f – prvky
Výroba kovů
Výroba a použití technicky
významných anorganických sloučenin
Elektrolýza
Koroze
Fyzika – Vlastnosti látek,
Kovy
PT – OSV - 6.1.e
Spolupráce a soutěž
PT – ENV – 6. 4 b
Člověk a životní prostředí PT
– ENV – 6. 4 c
Životní prostředí regionu
a České republiky
*integrováno z celku
GEOLOGIE
porovná vlastnosti jednoduché, dvojné a trojné vazby
vysvětlí pojem izomerie a uvede jednotlivé typy
zapíše organické sloučeniny různými typy vzorců
uvede příklady nebezpečných organických chemických
látek
odvozuje názvy organických sloučenin a tvoří vzorce
●
Úvod do organické chemie (vlastnosti
organických sloučenin,vzorce, izomerie,
reakce, štěpení vazby)
Názvosloví organických sloučenin
Uhlovodíky a jejich klasifikace
Zeměpis – Ropa, uhlí a zemní
plyn
132
●
●
●
●
PT – ENV – 6. 4 b
Člověk a životní prostředí
PT – OSV - 6.1.e
Spolupráce a soutěž
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
VI.
●
charakterizuje základní skupiny
organických sloučenin a jejich
významné zástupce, zhodnotí
jejich surovinové zdroje, využití
v praxi a vliv na životní prostředí
charakterizuje základní skupiny
organických sloučenin a jejich
významné zástupce, zhodnotí
jejich surovinové zdroje, využití
v praxi a vliv na životní prostředí
popíše základní suroviny výroby
charakterizuje přípravu, fyzikální a chemické vlastnosti,
typické reakce a prakticky
významné zástupce
popíše princip adice, substituce, eliminace a přesmyku
a aplikuje na konkrétních příkladech
aplikuje pravidla systematického názvosloví organické
chemie
využívá znalosti struktury derivátů k určení průběhu
chemických reakcí
charakterizuje jednotlivé typy derivátů uhlovodíků
uvede významné deriváty uhlovodíků a zhodnotí jejich
využití
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
uvede význam heterocyklů
vysvětlí pojem polymery a uvede princip jejich vzniku
jmenuje některé významné polymerní sloučeniny
uvede významné produkty polykondenzace a polyadice
rozdělí léčiva dle jejich účinku
uvede prakticky významné syntetické detergenty, barviva
a pesticidy
●
●
●
●
●
●
●
●
uvede chemické složení živých soustav
jmenuje významné zástupce přírodních
makromolekulárních látek
zhodnotí funkci přírodních látek, jejich význam pro
organismy
uvede charakteristiku, strukturu, vlastnosti a zástupce
zhodnotí význam enzymů jako biokatalyzátorů
vysvětlí pojem katabolismus a anabolismus
uvede podstatu metabolismu základních živin
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
klasifikuje nebezpečné chemické látky podle zákona
č. 356/2003 Sb. a dodržuje zákon o odpadech
vysvětlí význam R a S vět
objasní chování v případě havárie
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
aplikuje znalosti o průběhu
organických reakcí na
konkrétních příkladech
9. 26 Biochemie
VII.
●
●
objasní strukturu a funkci
sloučenin nezbytných pro
důležité chemické procesy
probíhající v organismech
charakterizuje základní
metabolické procesy a jejich
význam
49. 27 Práce v laboratoři
IV.+V.
●
využívá znalostí základů
kvalitativní a kvantitativní
●
●
●
●
●
●
●
●
133
●
●
●
●
Alkany a cykloalkany
Alkeny
Alkadieny
Alkyny
Areny
Zpracování ropy
Deriváty uhlovodíků a jejich
klasifikace
Halogenderiváty
Nitrosloučeniny, aminy
Alkoholy a fenoly, ethery, aldehydy
a ketony
Karboxylové kyseliny, funkční
a substituční deriváty kyselin
Heterocyklické sloučeniny
Syntetické makromolekulární látky
Léčiva
Pesticidy
Barviva
Detergenty
IVT – Vyhledávání informací
Fyzika – Kapaliny, bod varu
Základy společenských věd –
Alkoholismus a drogy
PT – OSV – 6. 1. d Morálka
všedního dne
PT – OSV – 6. 1
a Poznávání a rozvoj vlastní
osobnost
Biologie – Porfiny.
Léčiva. Drogy
Fyzika – Vlastnosti plastů
PT – ENV – 6. 4 b
Člověk a životní prostředí
PT – ENV – 6. 4 c
Životní prostředí regionu
a České republiky
Chemické složení živých soustav
Biologie – Složení živých
Aminokyseliny
soustav, metabolismus,
Peptidy a bílkoviny
životospráva, genetika
Sacharidy
IVT – Vyhledávání informací
Lipidy
Základy společenských věd –
Izoprenoidy
Problémy dnešní mládeže,
Alkaloidy
Anorexie a bulimie
Nukleové kyseliny
PT – OSV - 6.1.a
Vitamíny
Poznávání a rozvoj vlastní
Enzymy
osobnosti
Metabolismus sacharidů
PT - ENV – 6. 4 b
Metabolismus lipidů
Člověk a životní prostředí
Metabolismus bílkovin
(biopotraviny a GMO)
Bezpečnost práce v chemické laboratoři Matematika – Výpočty
Laboratorní pomůcky
Fyzika – Veličiny a jednotky
Laboratorní operace
SI
Sledování průběhu chemických reakcí IVP – Zpracování dat
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
●
analýzy k pochopení jejich
praktického významu
v anorganické chemii
využívá znalostí základů
kvalitativní a kvantitativní
analýzy k pochopení jejich
praktického významu
v organické chemii
●
●
●
●
●
●
●
●
●
popíše zásady první pomoci při úrazu
v chemické laboratoři
vysvětlí význam dodržování pravidel bezpečného
zacházení s chemickými látkami a přípravky
provádí jednoduché laboratorní práce a postupy (vážení,
odměřování objemů, měření teploty, stanovení hustoty,
filtrace, krystalizace, destilace a sublimace)
vede záznamy naměřených hodnot
provádí jednoduché výpočty
zpracovává výsledky měření včetně tabulek a grafů
v elektronické podobě
provádí jednoduché důkazy a stanovení vybraných látek
anorganických a organických
chápe význam neutralizačních, redoxních, srážecích
a komplexometrických reakcí v analytické chemii
zhodnotí význam analytických metod v praxi
134
●
●
●
●
Preparace anorganických látek
Preparace organických látek
Důkazy kationtů a aniontů, vybraných
organických látek
Základy kvantitativní analytické
chemie
PT – OSV - 6.1.a
Poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
PT – OSV – 6.1 b
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
PT – ENV – 6. 4 b
Člověk a životní prostředí
PT – OSV – 6.1 b
Seberegulace, organizační
dovednosti a efektivní řešení
problémů
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.10. Biologie
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
2
2
2
2+1
2+1
2+1
2
-
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Biologie je součástí vzdělávacího oboru Biologie, Geologie, Výchova ke zdraví,
Člověk a svět práce.
Současně jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat Environmentální
výchova.
Biologie je vyučována jako samostatný předmět. Učivo je uspořádáno cyklicky
a chronologicky tak, aby na sebe jednotlivé cykly navazovaly. Prvním cyklem v primě je
obecná biologie, která je základním předpokladem pro pochopení dalších cyklů v sekundě biologie rostlin, tercii - biologie živočichů. Konečným cyklem nižšího gymnázia je v kvartě
geologie. Na předmět navazuje v kvartě Cvičení z biologie. Učivo je uspořádáno tak, aby byly
splněny výstupy RVP ZV.
Biologie je v primě až kvartě vyučována dvě hodiny týdně v každém ročníku. Výuka
probíhá jak v kmenové třídě, odborné učebně, tak i laboratoři a v terénu. Odborná učebna je
vybavena obrazovými tabulemi, modely, schématy a televizním okruhem. Současně je možné
používat zabudovaný dataprojektor.
Ve vyučování biologii mají žáci získat představu o podstatě života, o jeho
rozmanitosti, základech evoluce a základech biologické systematiky.
Cílem je orientace v základních formách živé a neživé přírody, ochrana přírody,
pochopení důsledků lidské činnosti, spolupráce ve skupině při provádění laboratorních
cvičení.
Plníme zde některé tematické okruhy průřezových témat.
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel vede žáky k užívání vhodné literatury (atlasů, klíčů…) a vhodného užívání
internetu (kompetence k učení)
- učitel vede žáky k tomu, aby kvalitně prezentovali své znalosti osvojené během studia
(kompetence komunikativní)
- učitel dbá na bezpečnost práce v laboratoři, vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví
i zdraví ostatních, zdůrazňuje zásady předlékařské pomoci v případě úrazu
(kompetence občanské)
- učitel vede žáky k samostatnému zpracování daného tématu, jeho prezentace a obhajoby
(kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů)
- učitel vede žáky k dodržování stanovených pravidel (kompetence pracovní)
- učitel zadává úkoly formou skupinové práce (kompetence sociální, personální
a občanské)
135
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Obsahová náplň předmětu biologie vychází z obsahu vzdělávacího oboru Biologie
RVP GV a částí obsahu vzdělávacího oboru Geologie RVP GV. Oba tyto obory jsou součástí
vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Souvisí také s průřezovými tématy např.
Environmentální výchova.
Biologie se vyučuje v kvintě, sextě a septimě osmiletého studia. V kvintě a sextě jsou
zařazena laboratorní cvičení s časovou dotací dvě hodiny za dva týdny. Hodiny jsou
realizovány v biologické laboratoři a v terénu. Laboratoř je vybavena mikroskopickou
technikou a videokamerou.
Na tento předmět navazuje v septimě a v oktávě volitelný předmět Seminář z biologie
s dvouhodinovou týdenní dotací. V oktávě volitelný předmět Cvičení z biologie – rovněž
dotován dvěma hodinami týdně.
Při vyučování biologie získávají žáci poznatky o živé přírodě a o ekologických
problémech. Dle možností a nabídky bude v jednotlivých ročnících zařazen vhodný výukový
program, přednáška nebo beseda.
Seznamují se s morfologickou a anatomickou stavbou živočišných a rostlinných
organismů. Rovněž s jejich fyziologií a taxonomickým členěním. Získávají základní
informace z oblasti genetiky a obecné biologie. Při terénních vycházkách se učí poznávat
základní druhy rostlin a živočichů.
Na základě těchto poznatků se u nich vytváří kladný vztah k přírodě a ekologické
myšlení.
Výchovné a vzdělávací strategie
- vhodnými příklady z praxe vede učitel žáky k využívání různých informačních zdrojů literatura, internet, výukové programy (kompetence k učení)
- zadáváním konkrétních úkolů vede žáky k rozlišování informací podstatných
a okrajových (kompetence k učení)
- sběrem bylin a ostatních organismů podporuje samostatnost, tvořivost, schopnost
pozorování a ověřování různých skutečností (kompetence k učení)
- opakováním a procvičováním rozvíjí žákovu paměť (kompetence k učení)
- projektovou činností, referáty a samostatnou prací podporuje tvořivost a samostatnost
žáků (kompetence k učení)
- seznámením žáků s pravidly hodnocení vede žáky k objektivnímu hodnocení sebe
i spolužáků (kompetence k řešení problémů)
- výběrem vhodných příkladů z učiva vede žáky k uplatňování těchto poznatků
i v jiných předmětech (kompetence k řešení problémů)
- kolektivní a týmovou prací učí žáky nalézat různé postupy při řešení problémů
(kompetence k řešení problémů)
- zařazováním samostatných vystoupení učitel u žáků rozvíjí schopnost správné
formulace, stručné argumentace, souvislého projevu a obhajování vlastního názoru
(kompetence komunikativní)
- skupinovou prací a projektovým vyučováním vede žáky k aktivitě při vyučování, ke
vhodnému způsobu komunikace se spolužáky a učitelem (kompetence komunikativní)
- individuálním ohodnocením motivuje žáky k účasti v soutěžích a olympiádách
(kompetence sociální a personální)
- zadáváním skupinových prací a týmových projektů vede žáky ke spolupráci a vzájemné
toleranci (kompetence sociální a personální)
- důslednou kontrolou zadaných úkolů vede žáky k odpovědnosti (kompetence občanská)
136
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- aktivním zapojením do projektu Ekoškola buduje u žáků ekologické myšlení a konání
(kompetence občanská)
- zařazováním vhodných přednášek a besed s ekologickou a zdravotní tematikou vedeme
žáky k ohleduplnosti k životnímu prostředí, k pochopení principu trvale udržitelného
rozvoje, k vybudování odmítavého postoje k návykovým látkám a k zodpovědnosti ke
svému zdraví (kompetence občanská)
- prostřednictvím všech předchozích strategií buduje kladný vztah k biologii
a seznamuje žáky s dalšími možnostmi studia tohoto oboru a s využitím získaných
poznatků v každodenním životě (kompetence pracovní, kompetence k podnikavosti)
- prostřednictvím laboratorních cvičení buduje u žáků základní pracovní a hygienické
návyky (kompetence pracovní)
137
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Biologie
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
10.1
Obecná biologie
I.
10.2
10.3
Biologie hub
Biologie rostlin
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
rozlišuje základní projevy organismů
rozlišuje základní podmínky života
seznámí se s stavbou buňky a funkcí základních
organel
seznámí se s vybranými názory na vznik života
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou,
živočišnou a bakteriální
uvede význam a praktické využití bakterií
uvede na příkladech z běžného života význam
virů
rozlišuje pletivo , tkáň, odvodí základní typy
pletiv
třídí organismy a zařadí je do říší i nižších
taxonů
objasní význam penicilinu a kvasinek
charakterizuje houby a základní typy jejich
výživy- symbióza, parazitismus, saprofytismus
popíše pozitivní a negativní vliv na člověka
a živé organismy
vysvětlí význam hub v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích,rozpozná naše
nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi
a porovná je podle charakteristických znaků
objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
vysvětlí podstatu pohlavního, nepohlavního
a vegetativního rozmnožování
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou
a živočišnou
objasní důležitost řas pro atmosféru, výživu…
rozlišuje základní systematické skupiny řas
a jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
odvodí na základě pozorování uspořádání
138
Živé organismy
Podmínky života
Buňka
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT-ENV-vztah člověka
a prostředí
Vznik života
Bakterie
Výskyt,význam a praktické využití bakterií
Viry - výskyt, význam, virová onemocnění
Rostlinná pletiva
Význam a zásady třídění organismů, taxonomické
jednotky
Houby bez plodnic
Základní charakteristika
PT-ENV-lidské aktivity
a životní prostředí, vztah
člověka a prostředí
Houby s plodnicemi - stavba těla, funkce,
rozmnožování, význam
Zásady sběru, konzumace a první pomoc při
otravě houbami
Lišejníky
Rozmnožování
Fotosyntéza
Nižší rostliny
Řasy červené, zelené, hnědé
Rostlinné orgány
PT-ENV-ekosystémy, lidské
aktivity a životní prostředí
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
rostlinného těla od buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům
porovná vnější a vnitřní stavbu kořene
rozlišuje stonek bylinný a dřevinný,vysvětlí
stavbu stonku
objasní morfologii , anatomii a fyziologii listu,
odvodí význam květu pro rozmnožování rostlin
vyvodí význam semen pro zachování
rostlinných druhů
třídí plody podle kvality oplodí na suché
a dužnaté
odvodí na základě pozorování plodů a semen
způsob jejich rozšiřování
zhodnotí význam mechů pro život lesa a jeho
okolí
objasní vznik rašeliny
odvodí na základě pozorování morfologii
kapraďorostů
objasní jejich podíl na vzniku černého uhlí
odvodí na základě pozorování, jak jsou
jehličnany adaptovány k suchu
určí hlavní zástupce pomocí klíčů a atlasů
určuje pomocí klíčů a atlasů nejdůležitější
zástupce čeledí
poznává některé zástupce
popíše význam lesa a základních druhů dřevin
odvodí jak obohacují některé cizokrajné rostliny
náš trh - ovoce, zelenina, koření léky, suroviny..
vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití při
pěstování rostlin
10.4
Základy ekologie
uvede příklady výskytu rostlin v určitém
prostředí a vztah mezi nimi
odvodí na základě pozorování přírody závislost
a přizpůsobení některých rostlin podmínkám
prostředí
uvede příklady populace, společenstva,
139
Kořen
Stonek
List
Květ
Semeno
Plod
Rozšiřování plodů a semen
Mechorosty
Kapradiny, přesličky, plavuně
Přesličky, plavuně
Nahosemenné rostliny
Jehličnany
Vybrané čeledi dvouděložných a jednoděložných
rostlin/ pryskyřníkovité, růžovité, brukvovité,
bobovité, miříkovité, hvězdicovité, hluchavkovité,
lilkovité, liliovité, lipnicovité/
Naše nejrozšířenější dřeviny
Cizokrajné rostliny
Pěstování rostlin
Rostliny a prostředí
Rostlinná společenstva
Les
PT-ENV-ekosystémy, lidské
aktivity a životní prostředí
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
10.5
Obecná biologie
10.6
Biologie živočichů
II.
ekosystému, biotických a biotických faktorů
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí
uvede příklady narušení rovnováhy ekosystému
popíše základní rozdíly mezi buňkou
rostlin,živočichů a bakterií
objasní funkci základních organel
rozlišuje vnější a vnitřní stavbu trepky
určuje vybrané prvoky
porovná vnitřní a vnější stavbu nezmara
objasní horotvorný význam korálů
odvodí nebezpečí nákazy endoparazity
popíše přenos parazitů na člověka
vysvětlí hospodářský význam žížal
rozlišuje vybrané kroužkovce
popíše morfologii a anatomii berušky vodní
rozčlení vybrané korýše na sladkovodní, mořské
a suchozemské
popíše způsob života tohoto modelového
pavoukovce
vysvětlí hospodářský význam pavouků pro
člověka
popíše na tomto modelu anatomii a morfologii
hmyzu
vysvětlí užitek i nebezpečí pro člověka
rozlišuje u hmyzu proměnu dokonalou
a nedokonalou
seznamuje se s hlavními zástupci těchto řádů
charakterizuje hlavní zástupce
poznává naše nejběžnější brouky
rozlišuje denní a noční motýli
popisuje stavbu těla na modelovém zástupci
popíše vybrané zástupce
zhodnotí rozdíl mezi mlži a plži
seznámí se s hlavními zástupci
třídí strunatce na podkmeny
popíše hlavní znaky ryb na modelovém zástupci
140
Ochrana lesa
Ochrana rostlin
Živočichové mají mnoho společného
Živočichové mohou být různí
Trepka-celý živočich v jedné buňce
Prvoci-svět malých živočichů
Nezmar obecný
Žahavci
Ploštěnci
Hlístice
Žížala obecná
Kroužkovci
Beruška vodní
Korýši
Pokoutník
Pavoukovi
Vosa obecná
Jak se hmyz přizpůsobuje prostředí
Vážky, jepice,ploštice
Rovnokřídlí,vši, stejnokřídlí a škvoři
Blanokřídlí a dvoukřídlí
Brouci
Motýli
Hlemýžď zahradní
Plži
Mlži
Hlavonožci a ostnokožci
Strunatci
Plotice obecná
PT-ENV-vztah člověka
a prostředí
PT -ENV-ekosystémy, lidské
aktivity a životní
prostředí,vztah člověka
a prostředí
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
odhaluje souvislosti mezi tvarem a funkcí,
zbarvením a prostředím
seznamuje se s našimi nejběžnějšími druhy ryb
seznamuje se s hlavními zásadami lovu a chovu
ryb
nastíní vývoj obratlovců a jejich postupnou
adaptaci k suchozemskému způsobu života
popisuje postupný přechod obojživelníků na
souš
člení obojživelníky na ocasaté a bezocasé
poukáže na vývojově progresivní znakydokonalejší srdce, plíce, krční páteř, vaječné
obaly…
seznámí se s nejběžnějšími druhy našich
i cizokrajných ještěrů
dělí hady na nejedovaté, jedovaté a škrtiče
poukáže na nové, progresivní znaky ve vývoji srdce, plíce
popíše znaky, kterými jsou ptáci adaptováni
k letu
všímá si souvislosti tvaru zobáku a způsobu
výživy, tvaru končetiny a způsobu života
rozezná zástupce jednotlivých taxonů a taxony
dovede charakterizovat
poukáže na druhy ptáků, které lze chovat
seznámí se s některými rody našich
i cizokrajných okrasných ptáků - holub,
andulka, papoušek….
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraného živočicha a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
přičleňuje vybrané živočichy k různým
biotopům
objasní na příkladech způsob života
a přizpůsobení danému prostředí
rozeznává hlodavce od zajícovců podle stavby
chrupu
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
141
Přizpůsobení ryb prostředí
Ryby žijí v každé vodě
Ryby a člověk
Ryby a jejich příbuzní - kruhoústí, paryba, ryby
lalokoploutvé
Skokan hnědý
Obojživelníci
Ještěrka obecná
Ještěři
Hadi
Krokodýli a želvy
Sýkora koňadra
Přizpůsobení ptáků prostředí
Hrabaví,vrubozobí, brodiví, dravci, sovy, pěvci
Ptáci a člověk
Ptáci pro radost
Myš domácí
Přizpůsobení savců prostředí
Vejcorodí, vačnatci a hmyzožravci
Hlodavci a zajícovi
Šelmy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
10.7
Základy ekologie
10.8 Obecná biologie a genetika
III.
10.9 Biologie člověka
živočichů- šelmy psovité, kočkovité,
medvědovité, lasicovité
seznámí se s vybranými zástupci těchto řádů
objasní jejich způsob života a přizpůsobení
danému prostředí
zhodnotí význam určitých živočichů pro člověka
a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku
se živočichy
vysvětlí pojmy etologie, instinkt, vrozené
a získané chování
rozlišuje a uvede příklady systémů organismůpopulace, společenstvo, ekosystém a objasní na
základě příkladu základní princip existence
živých a neživých složek ekosystému
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy ekosystému
uvede příklady vlivů člověka na narušení
rovnováhy ekosystému (mokřady, remízky,
doupné stromy..)
rozliší základní projevy a podmínky života
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní funkci základních
organel
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
definuje pojem gen a křížení
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
objasní stavbu a funkci kostry a svalů
určí polohu, stavbu a funkci srdce , cév krve
a mízy
rozlišuje příčiny, příznaky běžných nemocí
a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění
a jiném poškození těla
určí polohu, stavbu a funkci dýchacích cest
142
Kopytníci a chobotnatci
Primáti
Savci a člověk /domestifikované druhy - kůň, osel,
tur, ovce, prase , koza, pes, kočka, králík….
Projevy a chování živočichů
Ekosystém
Bezobratlí v ohrožení
PT-ENV-ekosystémy,
základní podmínky života,
lidské aktivity a životní
prostředí, vztah člověka
a prostředí
Ohrožení obratlovci
Základní vlastnosti organismů
Stavba buňky a funkce jejich základních součástí
PT-ENV-základní podmínky
života
Dědičnosti a proměnlivost organismů
Hmotná podstata dědičnosti
Vývoj živé přírody
Původ a vývoj člověka
Soustava opěrná a pohybová
Soustava oběhová a imunitní
PT-OSV-sebepoznání
a sebepojetí
SR-poznávání lidí
MKV-etnický původ
Nakažlivé nemoci
OV, D, Z
Nepřímá masáž srdce, přiložení tlakového obvazu
Soustava dýchací
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
10.10 Neživá příroda
IV.
a orgánů
aplikuje předlékařskou první pomoc při zástavě
dechu
objasní funkci a stavbu trávících orgánů
seznámí se se zásadami správné výživy
popisuje zákl. stavební jednotku ledvin a činnost
a stavbu vylučovací soustavy
aplikuje podle řezu kůží její stavbu a činnost
rozlišuje centrální a periferní nervový systém
vysvětluje stavbu a funkci míchy a jednotlivých
částí mozku
definuje rozdíl mezi nervy mozkomíšními
a vegetativními
rozlišuje základních pět smyslů , stavbu čidel
a jejich poruchy
odvodí rozdíl mezi reflexem podmíněným
a nepodmíněným
vnímá význam střídání aktivity a odpočinku
a negativní vliv užívání návykových látek
aplikuje předlékařskou první pomoc při daném
poranění těla
charakterizuje endokrinní žlázy a jejich
hormony
popisuje stavbu a funkci pohlavní soustavy ženy
a muže
objasní vznik a vývin nového jedince od početí
až do stáří
diskutuje o názorech na vznik Země a sluneční
soustavy
rozlišuje jednotlivé planety sluneční soustavy
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik
a trvání života
rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty s použitím určovacích
pomůcek
objasní principy krystalografie a základní
fyzikální vlastnosti nerostů
143
Umělé dýchání
Soustava trávící
Přeměna látek a výživa
Soustava močová
Soustava kožní a péče o kůži
Soustava řídící
Centrální nervový systém
Obvodový nervový systém
Čidla, jejich stavba a činnost
Vyšší nervová činnost
Hygiena duševní činnosti
Zásady první pomoci při poranění mozku, míchy
a při šoku
Žlázy s vnitřním vyměšováním
Rozmnožovací soustava
Vývin jedince
Vznik Země
PT-ENV-základní podmínky
života
Postavení ve vesmíru
Stavba Země
Z, F, CH
Nerosty
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
10.11 Základy ekologie
rozpozná podle charakteristických vlastností
vybrané horniny
popíše běžné vyvřelé horniny
popíše běžné přeměněné horniny a jejich využití
popíše příčiny vzniku usazenin
popíše geologický oběh hornin
popíše geologický oběh vody
porovná význam půdotvorných činitelů pro
vznik půdy
porovná hlavní typy půd v naší přírodě
vysvětlí příčiny a důsledky vnitřních
geologických dějů
objasní pohyb litosférických desek
rozlišuje vrásy, zlomy, kerné přesmyky
objasní příčiny a důsledky zemětřesení
seznámí se s typy vnějšího geologického děje
rozlišuje zvětrávání mechanické a chemické
objasní působení gravitace na přetváření
zemského povrchu
uvede příčiny a důsledky tohoto děje
objasní vznik vápence, dolomitu, rašeliny, uhlí,
ropy a zemního plynu
rozlišuje jednotlivá geologická období a typické
zástupce fauny a flóry
objasní geologické složení tohoto území jako
důsledek geologických dějů
uvede na základě pozorování význam vlivu
podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na
Zemi
vysvětlí pojem ekologie a základní ekologické
pojmy
objasní na základě příkladu základní princip
existence živých a neživých složek ekosystému
vysvětlí podstatu a význam jednoduchých
potravních řetězců v různých ekosystémech
seznámí se s kategoriemi chráněných území
uvede příklady kladných i záporných vlivů
144
Horniny
Horniny vyvřelé
Horniny přeměněné
Horniny usazené
Horninotvorný cyklus
Vznik podzemních vod a jejich ochrana
Vznik půd
Typy půd
Vnitřní geologický děj
Vznik pevnin a oceánů - pohyb pevnin
Poruchy zemské kůry
Zemětřesení
Vnější geologický děj
Zvětrávání
Působení gravitace
Geologická činnost vody a větru
Organogenní usazeniny
Vývoj zemské kůry a života na Zemi
Geologická stavba Českého masívu a Západních
Karpat
Podnebí a počasí
Základy ekologie
Biotické a biotické faktory
Vztahy v ekosystému
Ochrana přírody a životního prostředí
Globální problémy a jejich řešení
PT-ENV-ekosystémy,
základní podmínky života,
lidské aktivity a životní
prostředí, vztah člověka
a prostředí
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
10.12 Praktické poznávání
přírody
10.13 Práce s laboratorní
technikou
10.14 Obecná biologie
V.
odliší živé soustavy od neživých
na základě jejich
charakteristických vlastností
vysvětlí význam specializace
a diferenciace buněk pro
mnohobuněčné organismy
objasní stavbu a funkci
strukturních složek a životní
člověka na životní prostředí a příklady narušení
rovnováhy
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání živé a neživé přírody
daná bezpečnostním řádem
používá lupu a mikroskop, mikroskopické
potřeby
určuje pomocí atlasů a klíčů rostliny a živočichy
zakládá herbáře a sbírky
odchytává a určuje některé bezobratlé
suchozemské a vodní živočichy
aplikuje praktické metody poznávání přírody
prakticky používá vhodné pracovní postupy,
přístroje a laboratorní techniku
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích
své laboratorní práce
zformuluje závěry, ke kterým dospěl
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
pozoruje základní buněčné struktura
rozlišuje základní typy pletiv
rozlišuje anatomii a morfologii základních
rostlinných orgánů
mikroskopuje kvasinky a plísně
vyhledává v dostupných informačních zdrojích
podklady, jež mu pomohou provést danou
experimentální práci
dodržuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí při experimentální práci
rozlišuje základní projevy života a rozdíly mezi
živou a neživou soustavou
rozlišuje buňku prokaryotickou a eukaryotickou,
buňku rostlinou a živočišnou, charakterizuje
základní buněčné struktury a děje v nich
probíhající
chápe rozdíl mezi typy dělení buněk
seznámí se s osobností C. Linného a rozlišuje
jednotlivé taxony
145
Bezpečnost práce v biologické laboratoři
a v terénu
Terénní cvičení
Naše nejběžnější dřeviny
Základy mikroskopické techniky
Laboratorní protokol, postupy a metody
Základy první pomoci
Rostlinná buňka
Pletiva – podle tloušťky buněčné stěny
Pletiva – krycí
Pletiva – provětrávací, nasávací, vyměšovací,
vodivá
Biologické vědy a obecné vlastnosti živých
soustav
Stavba a funkce buňky
Dělení buněk
Binomická nomenklatura
PT-MR-řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
ENV- ekosystémy,základní
podmínky života, lidské
aktivity a životní prostředí,
vztah člověka a prostředí
PT: OSV-Osobnostní rozvojRozvoj schopností poznávání
MEDV-kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení,
vnímání autora mediálního
sdělení,
Práce v realizačním týmu
Člověk a svět práce integrováno
F, Ch
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
projevy prokaryontních
a eukaryotních buněk
10.15 Viry
charakterizuje viry jako
nebuněčné soustavy
zhodnotí způsoby ochrany proti
virovým onemocnění a metody
jejich léčby
zhodnotí pozitivní a negativní
význam virů
10.16 Bakterie
charakterizuje bakterie
z ekologického, zdravotnického
a hospodářského hlediska
zhodnotí způsoby ochrany proti
bakteriálním onemocněním
a metody jejich léčby
10.17 Biologie protist
charakterizuje protista (sinice)
z ekologického, zdravotnického
a hospodářského hlediska
10.18 Biologie rostlin
popíše stavbu těl rostlin, stavbu
a funkci rostlinných orgánů
objasní princip životních cyklů
a způsoby rozmnožování rostlin
porovná společné a rozdílné
vlastnosti stélkatých a cévnatých
rostlin
posoudí vliv životních podmínek
na stavbu a funkci rostlinného
těla
10.19 Biologie živočichů
rozlišuje pojem virus, virion, bakteriofág, virová
infekce a životní cyklus
chápe význam vakcinace a jiné ochrany člověka
proti virovým chorobám
chápe pozitivní význam virů z hlediska evoluce
Stavba a funkce virů
popisuje stavbu prokaryotické buňky a jejich
struktur
posuzuje účinek antibiotik na bakterie
rozlišuje pozitivní a negativní význam bakterií
Stavba a funkce bakterií
rozlišuje prokaryotickou buňku sinic od
prokaryotické buňky bakteriální podle způsobu
výživy
odvozuje stavbu
vysvětluje význam sinic
popíše stavbu orgánů vegetativních
a generativních
rozlišuje rozmnožování pohlavní, nepohlavní,
vegetativní a metagenezi
rozliší stélku a kormus
objasní životní funkce a individuální vývoj
rostlin
Stavba a funkce protist (sinic)
Morfologie, anatomie a fyziologie rostlin:
Nižší rostliny
Mechorosty
Kapraďorosty
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny
Morfologie, anatomie a fyziologie živočichů:
Systém a evoluce živočichů
určí a rozliší modelové zástupce jednotlivých
taxonů
146
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VI.
VII.
charakterizuje hlavní
taxonomické jednotky živočichů
a jejich významné zástupce
popíše evoluci a adaptaci
jednotlivých orgánových soustav
objasní principy základních
způsobů rozmnožování a vývoj
živočichů
pozná a pojmenuje (s možným
využitím různých informačních
zdrojů) významné živočišné
druhy a uvede jejich ekologické
nároky
posoudí význam živočichů
v přírodě a v různých odvětvích
lidské činnosti
charakterizuje pozitivní
a negativní působení živočišných
druhů na lidskou populaci
charakterizuje základní typy
chování živočichů
zhodnotí problematiku
ohrožených živočišných druhů
a možnosti jejich ochrany
10.20 Biologie člověka
podle předloženého schématu
popíše a vysvětlí evoluci člověka
charakterizuje individuální vývoj
člověka a posoudí faktory
ovlivňující jej v pozitivním
a negativním směru
využívá znalostí o orgánových
soustavách pro pochopení vztahů
mezi procesy probíhajícími
v lidském těle
usiluje o pozitivní změny ve
svém životě související
zdůvodní evoluci jednotlivých orgánových
soustav
vysvětlí základní způsoby rozmnožování
živočichů
zařadí jednotlivé živočišné druhy a posoudí
jejich ekologické nároky
posoudí pozitivní a negativní význam živočichů
v přírodě
stanoví pozitivní a negativní význam
živočišných druhů na lidskou populaci
objasní chování získané a vrozené u živočichů
navrhne způsob ochrany ohrožených živočichů
Prvoci
Houby
Žahavci
Měkkýši
Kroužkovci
Členovci
Ostnokožci
Strunatci
Obratlovci nižší – kruhoústí, paryby, ryby,
obojživelníci
Obratlovci vyšší – plazi, ptáci savci
Živočichové a prostředí
Etologie
aplikuje podle předloženého schématu evoluci
člověka
objasní anatomickou a morfologickou stavbu
jednotlivých tělních soustav a zdůvodní jejich
funkci
rozpozná pozitivní a negativní faktory působící
na člověka
pojmenovává hlavní kosterní a svalové skupiny
na základě znalosti stavby jednotlivých orgánů
vyvozuje jejich fyziologii, chápe vzájemné
vztahy probíhající v lidském těle
rozlišuje hormonální a nervové řízení organismu
porovnává rozdílné znaky ženské a mužské
pohlavní soustavy
147
Vývoj člověka
Soustavy látkové přeměny – oběhová, dýchací,
vylučovací, trávící
Zdravá výživa
Opěrná a pohybová soustava
Soustavy regulační – nervová, hormonální
Soustava rozmnožovací
Hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství
OSV
1. poznávání a rozvoj vlastní
osobnosti
3. sociální komunikace
4. morálka všedního dne
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
s vlastním zdravím a zdravím
druhých, zařazuje do denního
režimu osvojené způsoby
relaxace, v zátěžových situacích
uplatňuje osvojené způsoby
regenerace /integrovánoVýchova ke zdraví – Zdravý
způsob života a péče o zdraví/
10.21 Genetika
využívá znalostí o genetických
zákonitostech pro pochopení
rozmanitosti organismů
analyzuje možnosti využití
znalostí z oblasti genetiky
v běžném životě
10.22 Ekologie
používá základní ekologické
pojmy
objasňuje základní ekologické
vztahy
10.23 Biologie rostlin
chápe pojem producent
organických látek
10.24 Člověk a anorganická
příroda (integrováno –
geologie)
definuje pojmy rekultivace
a revitalizace krajiny
vyvozuje následky těžby pro
objevuje zdravý životní styl a chápe rizika
užívání návykových látek
aplikuje základní genetické pojmy a zákony
vyvozuje rozdíly mezi dědičností a variabilitou
objasňuje hlavní genetické onemocnění
a rozlišuje základní druhy mutací
chápe zákonitosti ve velkých a malých
populacích
vysvětluje ekologické pojmy
rozlišuje abiotické a biotické podmínky života
chápe biosféru jako soubor všech ekosystémů
Molekulární a buněčné základy dědičnosti
Dědičnost a proměnlivost
Genetika člověka
Genetika populací
Vysvětluje základní ekologické pojmy
Podmínky života
Biosféra a její členění
zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných
druhů a možnosti jejich ochrany
Ohrožené druhy rostlin
posuzuje geologickou činnost člověka z hlediska
možných dopadů na životní prostředí
posoudí význam i ekologickou únosnost těžby
a zpracovatelských technologií v daném regionu
vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů
a efektivitu využívání druhotných surovin
v daném regionu
Rekultivace a revitalizace krajiny
148
F, Che
EGS
1.globalizační a rozvojové
pr ocesy
2. globální problémy, jejich
příčiny a důsledky
ENV
1. problematika vztahů
organismů a prostředí
2. člověk a životní prostředí
3. životní prostředí regionu
a ČR
ENV
1. problematika vztahů
organismů a prostředí
2. člověk a životní prostředí
ČR
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
region
zaujme stanovisko
k odpadovému hospodářství
10.25 Složení, struktura a vývoj
Země (integrováno
z geologie)
analyzuje jednotlivé geologické éry
Geologické éry
hodnotí vývoj života
v jednotlivých geologických
érách
10.1 Biologie hub
V.
bloky
VI.
bloky
Taxonomie hub
Pozorování hub
houby
10.2 Biologie rostlin
Pozorování rostlinných orgánů
Kořen, stonek, list, květ
Významné čeledi krytosemenných rostlin
Čeledi dvouděložných rostlin
Čeledi jednoděložných rostlin
pozná a pojmenuje (s možným
využitím různých informačních
zdrojů) významné rostlinné
druhy a uvede jejich ekologické
nároky
10.3 Biologie živočichů
Pozorování prvoků
Taxonomie členovců
Taxonomie strunatců – ryby, obojživelníci, plazi,
ptáci, savci
Opěrná svalová soustava
Dýchací soustava – vitální kapacita plic
Soustava oběhová – tep, tlak
Smyslové orgány – fyziologie zraku
10.20 Biologie člověka
149
Z
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.11. Fyzika
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
2
2
2
2+1
2+1
2+1
2
-
Časové, obsahové a organizační vymezení
Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučuje se jako samostatný
předmět v prvních sedmi ročnících. Cílem je pochopení fyzikální podstaty některých
přírodních jevů a porozumění spojení fyziky s praktickým životem. Dále je cílem vést žáky
k většímu zájmu o tento předmět.
Fyzika je vyučována v primě, sekundě, tercii a septimě 2 hodiny týdně. V kvartě,
kvintě a sextě jsou ještě navíc zařazeny laboratorní cvičení 2 hodiny jednou za dva týdny.
Toto rozdělení umožňuje zařazovat praktické činnosti žáků, frontální a skupinovou práci.
Výuka probíhá alespoň jednu hodinu týdně v odborné učebně.
V septimě mají žáci se zájmem o fyziku ještě možnost volby semináře a v oktávě
cvičení z fyziky.
Některá probíraná témata využívají znalostí žáků z matematiky a navazují na poznatky
z chemie, biologie a zeměpisu. Součástí výuky jsou exkurze.
Výchovné a vzdělávací strategie
- vedeme žáka k samostatnému projevu - interpretaci daného tématu (kompetence
k učení)
- snažíme se, aby žáci sami vyvodili závěry probíraného učiva (kompetence k učení)
- motivujeme žáky k učení ukázkami využití učiva v praxi, pokud je to možné, umožníme
žákům, aby si platnost jeho tvrzení mohli ověřit sami (kompetence k učení)
- doporučujeme žákům další vzdělávací aktivity (sledování televize, rozhlasu, četba
nových knih a odborných časopisů, internet, výukové programy), hovoříme s nimi
o nově nabytých informacích, popř. jich využíváme v probírané látce (kompetence
k učení)
- vedeme žáky k samostatnosti při řešení úloh a při vytváření referátů (kompetence
k řešení problémů)
- vyžadujeme po žákovi, aby vlastními slovy vysvětlil, jak pochopil zadaný úkol
(kompetence k řešení problémů)
- vedeme žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. matematiky, chemie, biologie
(kompetence k řešení problémů)
- podporujeme žáky při hledání různých postupů řešení zadaných úloh (kompetence
k řešení problémů)
- upozorňujeme žáky na chyby, kterých se při práci mohou dopustit, vedeme je
k vyloučení možné chyby, např. ověřováním výsledku (kompetence k řešení problémů)
- vedeme k opakovanému hledání správných postupů řešení, jestliže předchozí nevedly
k cíli (kompetence k řešení problémů)
- vedeme žáka k používání specifických výrazových prostředků, které pomáhají
zjednodušit řešený problém, např. náčrtek, diagram, vzorec atd. (kompetence k řešení
problémů)
- využíváme samostatné práce či laboratorního cvičení k tomu, aby si žáci nacvičili
rozebírání problému a stanovení cíle práce (kompetence k řešení problémů)
150
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- vedeme žáky při práci s textem k rozlišování podstatných a zavádějících informací
(kompetence komunikativní)
- vedeme žáka k hodnocení vlastní samostatné práce i práce jiných žáků (kompetence
komunikativní)
- vyžadujeme používání správné (přesné) terminologie při komentáři vlastních úvah
a prací (kompetence komunikativní)
- podporujeme vhodný zásah žáků do výkladu (dotaz, rozšiřující informace, upozornění
na chybu) a adekvátně na něj reagujeme (kompetence komunikativní)
- využíváme v některých hodinách skupinovou práci a také podporujeme řešení úloh
v malých skupinkách (kompetence sociální a personální)
- klademe důraz na pomoc slabším žákům při skupinové práci (kompetence sociální
a personální)
- procvičujeme s žáky vyjadřování vlastních stanovisek (i opačných), žáci jsou vedeni,
aby vyslechli názory druhých a přiměřeně na něj reagovali (kompetence sociální
a personální)
- podporujeme talenty pomocí školních nebo oblastních soutěží (kompetence sociální
a personální)
- vyžadujeme dodržování stanovených pravidel, např. řádů učeben apod. (kompetence
sociální a personální)
- důsledně kontrolujeme plnění uložených úkolů (kompetence občanské)
- zařazujeme práci s pomůckami (kompetence pracovní)
- umožňujeme prezentovat vlastní výrobky žáků (kompetence pracovní)
- seznamujeme se světem práce - exkurze, besedy s odborníky atd. (kompetence
pracovní)
151
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Fyzika
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
UČIVO
ŽÁK:
11.1
Vlastnosti látek a těles
11.2
Měření fyzikálních veličin
11.3
Elektrický obvod
11.4
Země a vesmír
11.5
Pohyb a síla
I.
II.
VÝSTUP
rozlišuje pojmy těleso a látka,chápe
pojmy molekula, atom, iont
rozezná, kolem jakých těles je dané pole,
na jaká tělesa působí, popíše magnet
vysvětlí pojem fyzikální veličina,
používá značky a jednotky těchto veličin,
změří tyto veličiny, předpoví změnu
délky a objemu tělesa při změně teploty
sestaví jednoduchý elektrický obvod,
chápe pojem el. vodič a izolant, popíše
princip a využití tepelného spotřebiče
dokáže využít vlastností magnetického
pole cívky s proudem
chápe rozdíl mezi průchodem proudu
nerozvětveným a rozvětveným obvodem
zná zásady bezpečného zacházení s el.
spotřebiči a zná základy první pomoci při
úrazu el. proudem
ví, jaká tělěsa patří do Sluneční soustavy
odliší hvězdu od planety
vysvětlí pojem galaxie
má přehled o vývoji dobývání vesmíru
rozhodne o klidu a pohybu tělesa
vzhledem k jinému tělesu, řeší příklady
na výpočet rychlosti a dráhy
rovnoměrného pohybu
graficky znázorní sílu, určí výslednici
v jednoduchých případech
152
Stavba látek
Gravitační pole
Elektrické vlastnosti látek
Magnetické vlastnosti látek
Délka
Objem
Hmotnost
Hustota
Čas
Teplota
Vodiče el. proudu,
jednoduchý obvod
Tepelné spotřebiče
Magnetické pole cívky
Rozvětvený a nerozvětvený
obvod
Základní pravidla
bezpečnosti
Sluneční soustava
Naše Galaxie
Kosmonautika
Pohyb tělesa
Síla a její měření
Skládání sil
Pohybové zákony
Otáčivý účinek síly
Tření
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Ch - vlastnosti a stavba látek
M - převody jednotek.
Práce ve skupině,cvičení
pozornosti a soustředění
OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy,
komunikace
Praktické využití v běžném
životě
Výchova ke zdraví
OSV - řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
Z,Bi - Sluneční soustava
OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání,
kreativita
MEDV - kritické čtení,
vnímání med. sdělení, práce
v realizačním týmu
Praktické využití
jednoduchých strojů; tlak
v praxi
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
III.
11.6
Mechanické vlastnosti kapalin
a plynů
11.7
Světelné jevy
11.8
Základy akustiky
11.9
Práce, energie teplo
využívá Newtonovy pohybové zákony při
objasnění situací z praxe
chápe význam páky, řeší příklady na
výpočet tlaku na podložku
chápe význam třecí síly
využívá poznatky o přenosu tlaku
v kapalinách
řeší příklady na výpočet hydrostat. tlaku,
chápe pojem vztlaková síla, pozná, jaké
síly působí na těleso v tekutině
zná pojem atmosférický tlak, přetlak a
podtlak
využívá zákon o přímočarém šíření světla
a zákon odrazu, rozhodne o lomu světla
ke kolmici nebo od kolmice
rozpozná spojku a rozptylku
ví, kdy dojde k rozkladu světla
rozpozná zdroje zvuku
porovná rychlost šíření zvuku v různých
prostředích
umí posoudit škodlivost nadměrného
hluku
určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu
energie tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi
výkonem,vykonanou prací a časem
využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a jejich
153
Účinky vnější tlakové síly
Hydrostatický tlak
Vztlaková síla
Atmosféra, atmosférický tlak
Tlak v uzavřené nádobě
Z - vodstvo
ENV - ochrana životního
prostředí
Přímočaré šíření světla
Odraz světla, zrcadla
Lom světla, čočky
Optické přístroje
Rozklad světla
Vznik a šíření zvuku
Vlastnosti zvuku
Bi - stavba oka
Práce,výkon,mechanická
energie
Vnitřní energie,teplo
Tepelná výměna
Změny skupenství
(Spalovací motory)
Bi - vnímání zvuku
EVh - výška tónu
Výchova ke zdraví
OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností
poznávání,kreativita
OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy,
komunikace
OSV - řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
MEDV - kritické čtení,
vnímání med. sdělení, práce
v realizačním týmu
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
IV.
11.10
Elektromagnetické jevy
11.11
Jaderná energie
11.12
Fyzikální veličiny a jejich
Měření
rozliší skalární veličiny od vektorových
a využívá je při řešení fyzikálních
problémů a úloh
měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými
metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky
měření
přenosu při řešení konkrétních problémů
a úloh
určí v jednoduchých případech teplo
přijaté či odevzdané tělesem
zná vzájemné přeměny skupenství,dokáže
popsat probíhající děj a určí druh tepelné
výměny
rozliší vodič, izolant a polovodič na
základě analýzy jejich vlastností
využívá Ohmův zákon pro část obvodu
při řešení praktických problémů; umí
použít vztahy pro řazení rezistorů,umí
určit práci a výkon el. proudu
zná vliv magnetického pole na
cívku,rozliší stejnosměrný proud od
střídavého a změří elektrický proud
a napětí
umí vysvětlit pojem radioaktivita
a dokáže popsat princip uvolňování
jaderné energie
zná možná použití i zneužití jaderné
energie a jejich vliv na životní prostředí
a zdraví člověka
uvede seznam jednotek soustavy SI
rozliší skalární veličiny od vektorových,
graficky provádí skládání vektorových
fyz. veličin
dodržuje pravidla daná řádem laboratoře
využívá vhodné pracovní postupy při
měření, zpracuje protokol
v jednodušších případech vypočítá chyby
měření
154
Elektrický proud-vedení
Proud,napětí,Ohmův zákon
Odpor,řazení rezistorů
Práce a výkon elektrického
proudu
Elektromagnetické jevy
Střídavý proud
Využití v praxi
Člověk a práce
OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy,
komunikace
Radioaktivita
Uvolňování jad.energie
Jaderná energetika
Ochrana před zářením
Ch - jaderné reakce
Využití v praxi
Výchova ke zdraví
OSV - osobnostní rozvoj rozvoj schopností
poznávání, kreativita
OSV - řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
MEDV - kritické čtení,
vnímání med. sdělení, práce
v realizačním týmu
M - již dříve poznané fyzikální
veličiny, operace s vektory
Fyzikální veličiny a jednotky
Skalární a vektorové
fyzikální veličiny
Laboratorní práce v Ch a Bi
Absolutní a relativní
odchylka měření
OSV - organizační
dovednosti, řešení
problémů, sociální
komunikace, spolupráce
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
11.13 Pohyb těles a jejich vzájemné
Působení
užívá základní kinematické vztahy při
řešení problémů a úloh o pohybech
rovnoměrných a rovnoměrně
zrychlených/zpomalených
využívá (Newtonovy) pohybové zákony
k předvídání pohybu těles
využívá zákony zachování některých
důležitých fyzikálních veličin při řešení
problémů a úloh
určí v konkrétních situacích síly a jejich
momenty působící na těleso a určí
výslednici sil
rozliší druhy pohybů, vypočítá rychlost
a zrychlení, aplikuje poznatky při řešení
základních úloh
objasní pojem úhlová rychlost, rychlost
hm. bodu, dostředivé zrychlení
využívá pohybové zákony při popisu
pohybu těles
využívá zákonů zachování hybnosti
a hmotnosti při řešení příkladů
popíše rozdíl mezi smykovým třením
a valivým odporem
rozliší inerciální soustavu od neinerciální
řeší příklady na výpočet práce, pozná,
kdy těleso koná práci a kdy ji nekoná
rozliší pojem kinetická a potenciální
energie, ví, na čem závisí, poznatky
využívá při řešení příkladů
formuluje zákon zachování energie
pomocí vzorců řeší příklady
posoudí důsledky vzájemného
gravitačního působení dvou těles
vysvětlí pojem gravitační a tíhová síla
formuluje Keplerovy zákony pro pohyb
planet
definuje moment síly, objasní
momentovou větu
pomocí momentu síly řeší případy
skládání a rozkládání sil
odhadne přibližně těžiště tělesa, vnímá
jeho fyzikální význam
definuje tlak, popíše využití Pascalova
zákona v praxi
reprodukuje Archimédův zákon,
rozhodne o chování tělesa v kapalině
(podle jeho hustoty)
155
Kinematika hmotného bodu
Dynamika hmotného bodu
Mechanická práce
a mechanická energie
Gravitační pole
Z - Sluneční soustava
Mechanika tuhého tělesa
Mechanika kapalin a plynů
Z - atmosférický tlak
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
11.14 Stavba a vlastnosti látek
V.
objasní souvislost mezi vlastnostmi látek
různých skupenství a jejich vnitřní
strukturou
aplikuje s porozuměním termodynamické
zákony při řešení konkrétních fyzikálních
úloh
využívá stavovou rovnici ideálního plynu
stálé hmotnosti při předvídání stavových
změn plynu
analyzuje vznik a průběh procesu pružné
deformace pevných těles
porovná zákonitosti teplotní roztažnosti
pevných těles a kapalin a využívá je
k řešení praktických problémů
VI.
objasní procesy vzniku, šíření, odrazu
a interference mechanického vlnění
s využitím principů kinetické teorie látek
popíše rozdíl ve vnitřní struktuře látky
pevné, kapalné a plynné
používá vztah pro převod Celsiovou
a Kelvinovou teplotou
objasní pojem vnitřní energie tělesa a její
změny
porozumí pojmům teplo, měrná tepelná
kapacita
dokáže sestavit kalorimetrickou rovnici
formuluje 1. zákon termodynamiky
popíše ideální plyn
v příkladech používá stavovou rovnici
plynu stálé hmotnosti
popíše tepelný děj s ideálním plynem
stálé hmotnosti
popíše kruhový děj s ideálním plynem
formuluje 2. zákon termodynamiky
popíše jednoduché deformace pevného
tělesa
definuje normálového napětí
používá Hookův zákon a vztahy teplotní
roztažnost při řešení úloh
popíše povrchovou vrstvu kapaliny
definuje povrchové napětí
popíše kapilární jevy
charakterizuje jednotlivé změny
skupenství
rozliší pojmy skupenské teplo a měrné
skupenské teplo
popíše kmitání mechanického oscilátoru
uvede vztahy pro vlastní periodu
a frekvenci oscilátoru
porozumí podstatě a vzniku vlnění
rozliší vlnění postupné a stojaté, podélné
a příčné, uvede příklady
pomocí rovnice vlnění popíše vlastnosti
156
Základní poznatky
molekulové fyziky
a termodynamiky
Vnitřní energie,práce,teplo
Struktura a vlastnosti plynů
Kruhový děj s ideálním
plynem
Struktura a vlastnosti
pevných látek
Struktura a vlastnosti kapalin
Skupenské přeměny
Kmitání mechanického
oscilátoru
Mechanické vlnění
Ch - struktura látek
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
11.15
Elektromagnetické jevy, světlo
porovná účinky elektrického pole na vodič
a izolant
využívá Ohmův zákon při řešení
praktických problémů
aplikuje poznatky o mechanismech vedení
elektrického proudu v kovech,
polovodičích, kapalinách a plynech při
analýze chování těles z těchto látek v
elektrických obvodech
využívá zákon elektromagnetické indukce
k řešení problémů a k objasnění funkce
elektrických zařízení
vlnění
uvede podmínky pro vznik interference
a změny směru vlnění
vyjmenuje zdroje zvuku
popíše podstatu vzniku zvuku
uvede vlastnosti zvuku
vysvětlí pojem elementární elektrický
náboj, použije zákon zachování el. náboje
v úlohách
popíše chováni elektricky nabitých těles
znázorní el. pole různě nabitých těles
používá Coulombův zákon
určí velikost a směr intenzity el. pole
v jednoduchých případech
porovná účinky el. pole na vodič a izolant
určí kapacitu vodiče a kondenzátoru
charakterizuje el. proud jako děj
a veličinu
formuluje Ohmův zákon
používá vztahy pro výsledný odpor
jednoduchých sestav rezistorů
řeší úlohy na výpočet práce a výkonu
stejnosměrného proudu
rozliší typy polovodičů, popíše diodu,
tranzistor
charakterizuje proud v kapalinách
a plynech
popíše magnetické pole magnetu
a vodiče s proudem
vypočítá magnetickou sílu
popíše magnetické pole pomocí
magnetické indukce
rozdělí látky podle magnetických
vlastností
popíše možnosti vzniku nestacionárního
mag. pole
objasní podstatu elektromagnetické
157
Bi - vnímání zvuku, podstata
sluchových vjemů a řeči
EVh - výška, barva tónu
Elektrický náboj a elektrické
pole
Vznik elektrického proudu
El. proud v kovech
El. proud v polovodičích
El. proud v tekutinách
Stacionární magnetické pole
Nestacionární magnetické
pole
Ch - elektolýza, zákony
elektrolýzy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VII.
porovná šíření různých druhů
elektromagnetického vlnění v rozličných
prostředích
využívá zákony šíření světla v prostředí
k určování vlastností zobrazení předmětů
jednoduchými optickými systémy
11.16
Mikrosvět
využívá poznatky o kvantování energie
záření a mikročástic k řešení fyzikálních
problémů
posoudí jadernou přeměnu z hlediska
vstupních a výstupních částic i energetické
bilance
využívá zákon radioaktivní přeměny
k předvídání chování radioaktivních látek
indukce
určí magnetický indukční tok
vysvětlí Faradayův zákon
elektromagnetické indukce
popíše vznik střídavého proudu a jeho
vlastnosti
určí výkon střídavého proudu, vysvětlí
význam efektivních hodnot střídavého
proudu a napětí
využívá zákon elektromagnetické indukce
k objasnění funkce elektrických zařízení
popíše druhy elmag. vlnění, uvede jejich
použití
rozliší spektra látek
popíše jevy svědčící o vlnové podstatě
světla
uvede základní vlastnosti šíření světla
formuluje zákony odrazu a lomu světla
vysvětlí disperzi světla
stanoví význačné směry paprsků při
zobrazení odrazem a lomem
geometrickou konstrukcí nebo výpočtem
stanoví vlastnosti obrazu
popíše jednoduché zobrazovací soustavy
popíše stavbu a vlastnosti atomů
využije Planckovu kvantovou hypotézu
k popisu zákonitostí fotoel. jevu
vysvětlí pojem foton, popíše jeho
vlastnosti
objasní dualistické chování částic
vysvětlí podstatu funkce laseru
používá zákony zachování při zápisu
jaderných reakcí
popíše druhy radioaktivního záření
v úlohách využívá zákon radioaktivních
přeměn
vysvětlí rozdíl mezi jadernými reakcemi
158
Střídavý proud
ENV- člověk a životní
prostředí, životní prostředí
České republiky
Základní pojmy optiky
Zobrazování optickými
soustavami
M - geometrické konstrukce
Bi - stavba oka
Vlastnosti mikrosvěta
Atomová fyzika
Ch - stavba atomu
Jaderná fyzika
Ch - jaderné reakce
Integrováno Výchova ke
zdraví – Ochrana člověka za
mimořádných situací
ENV - člověk a životní
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
navrhne možné způsoby ochrany člověka
před nebezpečnými druhy záření
popíše jadernou elektrárnu
navrhne možné způsoby ochrany člověka
před nebezpečnými druhy záření
159
prostředí, životní prostředí
České republiky
MEDV - kritické čtení,
vnímání med. sdělení –
v průběhu celé výuky
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.12. Informatika a výpočetní technika
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
1
-
1
1
1
-
2
1
Časové, obsahové a organizační vymezení
Informatika a výpočetní technika pokrývá oblast Informační a komunikační
technologie podle požadavků uvedených v RVP ZV (prima - kvarta) a RVP GV (kvinta oktáva) a vychází z tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce (RVP ZV), ze které také čerpá část hodinové dotace. Předmět je zařazen
do šesti ročníků z osmiletého studia s hodinovou dotací dle tabulky. Výuka probíhá ve dvou
učebnách IVT, vybavených 16 pracovními stanicemi, základními periferiemi
a dataprojektorem. Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 16 studentů. Do
předmětu je zařazen částečně obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce - Využití
digitálních technologií. V rozpracování obsahu předmětu jsou výstupy vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce RVP ZV označeny zkratkou (ČaSP).
Na předmět navazuje volitelný předmět Programování pro studium od 7. ročníku.
Maturitní zkoušku lze skládat v profilové části.
Žáci se zdokonalí v ovládání operačního systému počítače, naučí se optimálně volit
softwarové nástroje podle druhu zpracovávaných informací. Naučí se pokročile ovládat
aplikační programy. Při tvorbě dokumentů se budou řídit základními typografickými pravidly.
Žáci se zdokonalí v používání základních síťových služeb. Žák je veden k posuzování
relevantnosti získaných informací z on-line zdrojů. Žák je veden k aplikování svých
získaných znalostí v ostatních předmětech, i ve svém běžném životě.
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel vede žáky k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování
informací, k orientaci ve zdrojích informací (kompetence k učení, kompetence
pracovní)
- učitel podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů (kompetence
k řešení problémů)
- učitel provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti
(kompetence komunikativní)
- učitel vede žáky ke střídmému, jasnému a logicky strukturovanému vyjádření
(kompetence komunikativní)
- učitel podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků,
klade důraz na význam výpočetní techniky a digitálních technologií ve všech oblastech
života (kompetence k učení, kompetence sociální, kompetence pracovní)
- učitel nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným
každodenním aktivitám (kompetence občanské)
- učitel na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje studentům
základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu (kompetence sociální)
- učitel učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve
společnosti, oceňovat ta dobrá a užitečná, a motivuje žáky k aktivnímu zapojení vlastní
tvorbou (kompetence sociální)
- učitel vede žáky k optimální prezentaci své práce (kompetence komunikativní)
160
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Informatika a výpočetní technika
ROČ.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
12.1
I.
III.
Úvod, seznámení se
s prostředím
12.2
Práce s myší a klávesnicí
12.3
Textový editor
12.4
Základní pojmy
12.5
Výukové programy
12.6
Práce se soubory
12.7
Základy služeb internetu
12.8
Fungování PC
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
ovládá a využívá techniku a základní funkce
operačního systému v souladu s pravidly
respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem
i softwarem a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ovládá spouštění programů
orientuje se v možnostech uplatnění ICT
v různých oblastech společenského poznání
a praxe
ovládá základní operace s programy, okny
pracovní plocha, nástroje pro kreslení, barevná
paleta, ukládání a otevírání
ovládá základní funkce textového editoru
orientuje se v základních pojmech v informatice
využívá teoretické i praktické poznatky
o funkcích jednotlivých složek hardwaru
a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh
ovládá samostatně výukové programy
využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
provádí základní úkony v manipulaci se soubory
organizuje účelně data a chrání je proti
poškození či zneužití
komunikuje pomocí internetu
využívá prostředky e-mailové komunikace
vysvětlí význam jednotlivých součástí počítače
a základní principy fungování
161
Přihlašování, popis systému a sítě, školní účty,
e-mail, web
Další školní technika a služby v oblasti ICT,
tiskárny
Ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
PT-ENV
ČaSP
Psaní na klávesnici, výběr myší, práce s myší
EVV
Základní úpravy textu - odstavce, zarovnání,
vzhled, typ, řez a barva písma
Použití schránky
Členění dokumentu
Hardware, software, kapacity, bit, byte
ČJ
Výběr výukového programu, nastavení obtížnosti,
vyhodnocení
Složka, adresář, názvy, práce s programy pro
správu souborů
Označování více objektů
Vyhledávání souborů a jejich atributy
M, Fy, Bi, Z, Čj, Aj, Nj
E-mail - tělo, přílohy, adresy, bezpečnost
PT-OSV-SR
Komponenty počítače: procesor, paměti, vstupní
a výstupní zařízení
Fy
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení
pracuje uživatelským způsobem s mobilními
technologiemi
využívá prostředky e-mailové komunikace
a zvládá navigaci a vyhledávání na webových
stránkách
při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
vyhledává informace na portálech, v knihovnách
a databázích
využívá nabídku informačních a vzdělávacích
portálů, encyklopedií, knihoven
využívá dostupných služeb informačních sítí
k vyhledávání informací, ke komunikaci
a vlastnímu vzdělávání
posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost,
relevanci a věrohodnost informačních zdrojů
a informací
využívá informační a komunikační služby
v souladu s etickými, bezpečnostními
a legislativními požadavky
Historie internetu
Služby internetu
E-mail - tělo, přílohy, adresy, bezpečnost
Webová stránka - prvky, navigace (odkazy),
formuláře, adresa
On-line zdroje - rozcestníky, vyhledávání,
informační systémy na internetu
Všechny předměty
12.10 Textový editor
pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru
uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem
ČJ
EVV
12.11 Grafika. Multimédia
ovládá základní funkce digitální techniky
dodržuje ergonomická pravidla pro práci
s počítačem
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při práci s digitální techn.
zpracovává a prezentuje výsledky své práce
s využitím pokročilých funkcí aplikačního
software a multimediálních technologií
pokročilým způsobem zpracovává multimédia
ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky
ICT
Formátování písma, typografická pravidla
Formátování odstavce - zarovnání, odsazení,
řádkování, mezery
Čísla stránek a vzhled stránky, tisk dokumentu
Grafika, digitální fotografie, práce s digitální
technikou
Úprava snímků
Tvorba prezentace
Grafika, tvorba animace
12.9
IV.
Použití služeb internetu
Práce s informacemi
162
PT-MEDV
PT-OSV-MR
ČaSP
EVV
ČaSP
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
12.12
Počítačové sítě
12.13 Tabulkový kalkulátor
12.14 Digitální technologie
V.
ovládá, propojuje a aplikuje
dostupné prostředky ICT
orientuje se v možnostech
uplatnění ICT v různých
oblastech společenského
poznání a praxe
12.15 Zpracování
a prezentace informací
zpracovává a prezentuje
výsledky své práce s využitím
pokročilých funkcí aplikačního
software a multimediálních
technologií
12.16 Zdroje a vyhledávání
informací, komunikace
využívá dostupné služby
informačních sítí
k vyhledávání informací, ke
komunikaci, k vlastnímu
vzdělávání
rozumí fungování počítačových sítí
zná a umí používat běžné služby internetu
používá tabulkový kalkulátor ke zpracování dat
a k prezentaci výsledků formou grafů
ovládá a využívá techniku a základní funkce
operačního systému v souladu s pravidly
užívá desetiprstovou metodu psaní na klávesnici
dodržuje ergonomická pravidla pro práci
s počítačem
ovládá práci s textovým editorem
uplatňuje základní estetická a typografická
pravidla pro práci s textem a obrazem
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni
informace v textové podobě
vytváří rozsáhlejší dokumenty v textovém
editoru
používá objekty a jejich formátování
ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem
informace vhodně prezentuje použitím tabulek,
grafů
ovládá práci s programem pro tvorbu databází
vyhledává informace a posuzuje jejich
relevantnost
vyhledává a využívá možnosti informačních
portálů, encyklopedie a výukové programy
k vlastnímu vzdělávání
používá prostředky elektronické komunikace
163
Historie počítačových sítí
Běžné služby lokální sítě - sdílení dat, zařízení
Organizace dat v sešitu - listy, řádky, sloupce,
buňky
Úprava formátu a datového typu v buňce
Vzorec, adresace relativní a absolutní, základní
matematické, statistické a logické funkce
Tvorba grafů na základě existujících dat, typy
grafů a jejich úprava
Prstoklad pro ovládání klávesnice
Ergonomie, hygiena a bezpečnost při práci
s počítačem
Oblasti využití ICT
M
PT – EGS – Vzdělávání
v Evropě a ve světě
Textové editory, vzhled stránky, formát, vkládání ČJ, M
objektů
Odkazy, tvorba obsahů rejstříků, poznámek
Provázanost stylů s číslováním
Hromadná korespondence
Tabulkové editory, formát buňky, vzorce, funkce,
relativní a absolutní adresace, tvorba grafů
Programy pro tvorbu databází, jednotlivé objekty –
tabulky, sestavy, dotazy; nastavení datových typů,
indexace
Webová stránka - prvky, navigace, adresa
On-line zdroje, vyhledávání, informační centrály
na internetu
Elektronická komunikace
PT – MEDV – Média
a mediální produkce
PT – MEDV – Mediální
produkty a jejich významy
PT – MEDV - Uživatelé
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
a týmové spolupráci
využívá nabídku informačních
a vzdělávacích portálů
a výukových programů
posuzuje aktuálnost, relevanci
a věrohodnost informačních
zdrojů
12.17 Digitální technologie
VII.
ovládá, propojuje a aplikuje
dostupné prostředky ICT
využívá teoretické i praktické
poznatky o funkcích
jednotlivých složek hardwaru
a softwaru k tvůrčímu řešení
úloh
12.18 Zpracování
a prezentace informací
zpracovává a prezentuje
výsledky své práce s využitím
pokročilých funkcí aplikačního
software a multimediálních
technologií
12.19 Digitální technologie
VIII.
ovládá, propojuje a aplikuje
dostupné prostředky ICT
využívá teoretické i praktické
poznatky o funkcích
jednotlivých složek hardwaru a
softwaru k tvůrčímu řešení
úloh
organizuje účelně data a chrání
je proti poškození či zneužití
12.20 Zpracování
a prezentace informací
vysvětlí základní funkce počítače, jednotlivých
komponent a periférií
orientuje se v aktuálních trendech hardware
rozpozná základní typy sítí, a orientuje se
v síťových službách
orientuje se v číselných soustavách
Základní schéma počítače
Hardware, jednotlivé komponenty a jejich
charakteristiky
Periférie a jejich charakteristiky
Historie počítačových sítí
Typologie sítí, síťové služby, protokoly
Číselné soustavy
M, Fy
PT – OV – Sociální
komunikace
PT – OV – Spolupráce
a soutěž
aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů
používá rozložení problému na dílčí problémy
vytvoří zápis algoritmu
Základy algoritmizace
Zápis algoritmu, vývojové diagramy
Úvod do programování
Základní programovací prostředky – proměnná,
objekt, funkce, cyklus, přiřazení hodnoty, datové
typy
M
ovládá a využívá dostupnou výpočetní techniku,
software a hardware
při práci s výpočetní technikou využívá
teoretické poznatky o funkcích jednotlivých
složek hardware a software
vysvětlí funkci operačního systému
orientuje se v operačních systémech a v jejich
základních možnostech
ovládá základní operace pro správu operačního
systému
Hardware – funkce počítače
Software – funkce operačních systémů a
aplikačních programů
Druhy operačních systémů, jejich specifikace
Správa operačního systému
Fy
tvoří webové stránky pokročilými metodami
a podle standardů W3C
Základní syntaktická pravidla značkovacích jazyků EVV
Standardy W3C pro oblast webových prezentací
zpracovává a prezentuje
164
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
výsledky své práce s využitím
pokročilých funkcí aplikačního
software a multimediálních
technologií
12.21 Digitální technologie
ovládá, propojuje a aplikuje
dostupné prostředky ICT
využívá teoretické i praktické
poznatky o funkcích
jednotlivých složek hardwaru
a softwaru k tvůrčímu řešení
úloh
používá digitální technologie v oblasti grafiky –
fotoaparát, skener, tiskárnu
orientuje se v grafických formátech a dokáže je
optimálně použít
tvoří objekty vektorové grafiky
upravuje objekty rastrové grafiky
165
Práce s fotoaparátem, skenerem, tiskárnou
Grafické formáty a jejich použití
Grafický program pro tvorbu vektorové grafiky,
základní funkce, objekty, tvorba jednodušších
prací
Grafický program pro úpravu rastrové grafiky,
pokročilejší funkce pro úpravu fotografií
EVV
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.13. Estetická výchova hudební
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
3
3
2
2
2
2
-
-
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Realizuje obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova RVP ZV a Hudební obor RVP
GV. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP
ZV a RVP GV, Multikulturní výchova a Enviromentální výchova RVP ZV. Na nižším stupni
gymnázia se třída dělí na skupiny. Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená
hudebními nástroji, Orffovým instru-mentářem a audio-vizuální technikou. Předmět Hudební
výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu
s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se žáci seznámí se
základními hudebními styly, žánry a formami, s kategoriemi hudebních nástrojů
i s moderními prostředky pro editaci a zpracování hudby. Důležitou složkou je přehled
nejvýznamnějších hudebních skladatelů a děl. Žák je veden k tomu, aby zejména:
- chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život
- v rámci svých možností interpretoval a (re)produkoval hudbu
- našel v hudbě prostředek relaxace i duševního obohacení
- chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny
- si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých
utvářel nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím
- chápal význam hudby v historickém kontextu
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních
schopností (kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální)
- učitel organizuje žákům práci formou větších společných projektů, rozvíjí tak jejich
schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnost jedince za společné dílo (kompetence
sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní)
- učitel organizuje návštěvy výstav, koncertů a divadelních představení podle aktuálních
možností, formuje tak postoje žáků k emotivním a pocitovým prožitkům a formuje
jejich vztah k hudbě, rozvíjí tak jejich kulturní rozhled (kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální)
- učitel zadává žákům referáty k samostatnému či skupinovému zpracování a prezentaci
(kompetence k učení, kompetence komunikativní)
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Estetická výchova hudební realizuje obsah vzdělávacího oboru Hudební obor RVP
GV. Její obsah je protínán průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova
RVP GV. Výuka předmětu Estetická výchova hudební (dále jen Hv) probíhá v kvintě a sextě.
166
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená hudebními nástroji, Orffovým
instrumentářem a audio-vizuální technikou. Z předmětu je možno skládat maturitní zkoušku.
Hudební výchova má význam při formování osobnosti žáka nejen z pohledu rozvíjejí
citlivosti vůči estetice obecně a jejím jednotlivým složkám (zde konkrétně k hudbě), ale
zároveň posiluje vůli jednotlivce a jeho schopnost začlenit se a přizpůsobit kolektivu, který je
při nácviku skupinových hudebních čísel na jeho píli, ukázněnosti, ochotě, schopnostech atp.
závislý. Předmět doplňuje všeobecný kulturně-společenský přehled žáka v kontextu
s ostatními, převážně naukovými předměty, poskytuje však žákovi i jistou dávku odreagování,
zábavy a aktivního odpočinku. V průběhu výuky se žáci seznámí se základními hudebními
styly, žánry a formami, s kategoriemi hudebních nástrojů, místními tradicemi, etnickou
hudbou i s moderními prostředky pro editaci a zpracování hudby. Největší důraz je však
kladen na přehled nejvýznamnějších hudebních skladatelů a děl. Žák je veden k tomu, aby
zejména:
- poznal a pokud možno i pocítil emotivní stránku hudby
- v rámci svých možností interpretoval a (re)produkoval hudbu
- našel v hudbě prostředek relaxace i duševního obohacení
- chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny
- si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých
utvářel nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím
- chápal význam hudby v historickém kontextu
- porozuměl a poznal regionální tradice, pochopil jejich kulturně – náboženskou
základnu a dostal možnost naučit se prakticky realizovat ty její projevy, jež
souvisí s hudbou a lidovou slovesností
Ve druhém ročníku žák zpracovává referát/prezentaci na zadané téma.
Součástí nabídky hudebního vzdělávání na škole jsou nepovinné kroužky: cimbálová
muzika, sborový zpěv a příležitostně country tance. Tyto kroužky se realizují jednou týdně.
Výsledky práce v těchto kroužcích jsou prezentovány na školních akcích (vánoční besídka,
kulturní den, veřejný koncert).
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních
schopností (kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální)
- učitel organizuje žákům práci formou větších společných projektů, rozvíjí tak jejich
schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnost jedince za společné dílo (kompetence
sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní)
- učitel organizuje návštěvy výstav, koncertů a divadelních představení podle aktuálních
možností, formuje tak postoje žáků k emotivním a pocitovým prožitkům a formuje
jejich vztah k hudbě, rozvíjí tak jejich kulturní rozhled (kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální)
- učitel zadává žákům referáty k samostatnému či skupinovému zpracování a prezentaci
(kompetence k učení, kompetence komunikativní)
- žáci (kteří nehrají na žádný hudební nástroj) získávají zkušenosti s jednoduchými
hudebními nástroji a spolu s žáky, kteří hrají na hudební nástroje, vytvářejí hudební díla
přiměřená jejich úrovni a všichni jsou tak nuceni přizpůsobovat své individuální
schopnosti celku (kompetence pracovní, kompetence sociální a personální,
kompetence komunikativní)
- žáci jsou vyučování základním krokům moravských lidových tanců (kompetence
pracovní)
- žáci jsou vedeni k tomu, aby kultivovaně projevovali svůj názor opřený o věcné
argumenty se schopností používat odbornou terminologii (kompetence komunikativní)
167
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
- hudební ukázky a následné diskuze jsou používány k tomu, aby student poznával
žánrové oblasti a výrazové prostředky v hudbě a analyzoval je (kompetence k řešení
problémů)
- žák dostává nabídku možností, jak a kde získat informace a poznatky k učivu a je
vybídnut k tomu, aby si sám zvolil způsob jejich osvojení (kompetence k učení)
168
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Estetická výchova hudební
ROČ.
I.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
orientuje se v jednoduchém notovém zápisu a základních
hudebních pojmech
vokální činnosti
intonační cvičení
rozšiřování hlasového rozsahu
zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem a základními
hudebními pojmy
využívá své individuální schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
opakuje zahrané jednoduché melodie na flétnu
zatancuje několik jednoduchých country sestav
instumentální činnosti
noty, pomlky
jednoduché úryvky na flétnu
hudebně pohybové činnosti
pantomima
využívání řeči těla
country tance
poslechové činnosti
poznávání hudebních nástrojů
základní poznatky z tvorby a fungování hudby
poslech vybraných skladeb
rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a dokáže je
pojmenovat
pochopí základní principy fungování hudby a jejího členění
II.
UČIVO
pracuje na rozšiřování svého hlasového rozsahu
vnímá souvislost písně s lidským životem, provázanost lidského
bytí s přírodou
demonstruje naučené například na školním koncertě
rozpozná některé druhy lidových písní a tanců, zvolí vhodný typ
hudebních pohybových prvků k poslouchané hudbě
na základě individuálních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
vokální činnosti
hlasová hygiena
lidský hlas, mutace
vokální projev
lidové a umělé písně
instrumentální činnosti
pokračování ve hře na flétnu
jednoduché dvojhlasy
užití hry v praxi s kytarovým nebo klavírním doprovodem
hudebně pohybové činnosti
lidový tanec (danaj), druhy a typy lidových písní regionu, vlasti
a světa
169
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Bi
PT - OSV - OR,SR
Kreativita, Komunikace - prolíná
celým studiem na NG
MEDV
Kulturní diference - prolíná
celým studiem na NG
D
ZSV
PT- EGS - Objevujeme Evropu
a svět
PT- Vztah člověka a prostředí
PT- Vztah člověka a prostředí
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
při poslechu využívá dosavadní získané zkušenosti
pochopí základní principy fungování hudby a jejího členění
III.
IV.
zpívá na základě svých individuálních schopností a získaných
dovedností intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase,
vícehlase
dokáže ocenit kvalitní pěvecký projev druhého
využívá získaných dovedností v praxi
doprovod jednoduchých písní
vícehlas
na základě svých individuálních schopností a dovedností
rozpozná některé druhy lidových tanců, zvolí vhodný typ
hudebních pohybových prvků k poslouchané hudbě
lidový tanec - sedlácká
všímá si dynamických a výrazových změn v hudebním proudu
reflektuje rozdíl mezi hudbou artificiální a nonartificiální
orientuje se v hudebních slozích světové hudební tvorby
dle svých hudebních dispozic zpívá kultivovaně, intonačně čistě
a rytmicky přesně vybrané písně v jednohlase i vícehlase
dle svých individuálních schopností a dovedností doprovází
vokální projev
na základě svých individuálních schopností a dovedností
rozpozná některé druhy lidových tanců, zvolí vhodný typ
hudebních pohybových prvků k poslouchané hudbě
lidový tanec - čardáš
využívá získané znalosti a zkušenosti k postižení hudebních
výrazových prostředků
reflektuje rozdíl mezi hudbou artificiální a nonartificiální
orientuje se v hudebních slozích české hudební tvorby
poslechové činnosti
poslech vybraných skladeb
skladba vokální a instrumentální
prohloubení základních poznatků z tvorby a fungování hudby
vokální činnosti
hlasová a rytmická cvičení
rozšiřování hlasového rozsahu
hlasová hygiena, mutace
instrumentální činnosti, hra na flétnu
nástrojová reprodukce různých melodií
hudebně pohybové činnosti
lidové tance (sedlácká)
vlastní ztvárnění znějící moderní hudby
poslechové činnosti
výběr poslechových skladeb světové tvorby art a nonartificiální
vokální činnosti
vlastní osobitý projev
zpěv v jednohlase i vícehlase
sluchová analýza
instrumentální činnosti, flétna
prolínají do ostatních hudebních činností během školního roku
skupinová hra s dostupnými nástroji, vyjadřování pocitů hudbou
hudebně pohybové činnosti
lidový tanec - čardáš
prolínají se do ostatních hudebních činností během roku
vlastní ztvárnění znějící moderní hudby
poslechové činnosti s důrazem na českou (non)artificiální hudbu
harmonizace, nahrávací technika, návštěva nahrávacího studia
170
D
Tv
PT - EGS - Objevujeme Evropu
a svět, Jsme Evropané
D
PT - EGS - Objevujeme Evropu
a svět, Jsme Evropané
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
V.
Vokální činnosti
využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, při
mluvním projevu vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně
artikuluje, logicky člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
hlasové hygieny v běžném životě
Instrumentální činnosti
využívá jednoduché a podle vybavení školy i složitější hudební
nástroje (keyboardy, keyboardy ve spojení s počítačem) při
individuálních či společných hudebních aktivitách a přiměřeně
svým hudebním schopnostem a dovednostem používá hudební
nástroje jako prostředek sdělování hudebních i nehudebních
myšlenek a představ
orientuje se v zápise jednoduchých, případně i složitějších
vokálních, instrumentálních i vokálně-instrumentálních písní
a skladeb; na základě svých individuálních hudebních
schopností tyto skladby realizuje
Hudebně pohybové činnosti
reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji úměrně svým hudebním
schopnostem a pohybovým dispozicím; pohyb ve spojení
s hudbou využívá k vyjádření vlastních představ a pocitů
Teorie hudby
vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící hudby,
rozpoznává hudebně výrazové prostředky užité ve skladbě,
uvědomuje si hudební formu díla a k dílu přistupuje jako
k logicky utvářenému celku
popíše a na vybraných hudebních dílech (částech hudebního
díla) ukáže důležité znaky tvorby a interpretace, vysvětlí, v čem
tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta,
možná poselství sdělovaná prostřednictvím hudby na základě
svých schopností, znalostí i získaných zkušeností dešifruje
a interpretuje
interpretuje hudbu na základě vědomostí a individuálních
hlasová výchova – správné dýchání, hlasová hygiena,
rozezpívání, artikulace, využití jazykolamů
zpěv – jednohlasé písně lidové a umělé, kánony, dvojhlasé písně
intonace – zpěv hudebních motivů, imitace, intonační nácvik
opěrné písně
zhudebnění vlastních jednoduchých motivů nebo skladeb
základní a složené intervaly
základní atributy hudby – melodie, harmonie, rytmus, tempo,
dynamika
základ harmonie – T, D, S
rytmizace textů a písní rytmickými nástroji
tvorba instrumentálních doprovodů – jednoduchá aranžmá
využití elektronických hudebních nástrojů v kombinaci
s počítačem
notace
stupnice a tónina – princip kvintového a kvartového kruhu
hra na hudební nástroj dle dosaženého stupně vzdělání ve hře na
něj (ZUŠ)
Jč
PT - OSV
hudebně pohybové činnosti
pantomima
využívání řeči těla
danaj, sedlácká, čardáš, polka, valčík
country tance
dějiny hudby od jejích počátků po raný romantismus
poslechové činnosti
hudebně - výrazové prostředky
poslech a analýza vybraných skladeb
okolnosti vzniku několika konkrétních skladeb
formální stránka hudby
historické pozadí vzniku a zániku jednotlivých hudebních směrů
referáty o hudbě, kterou student poslouchá (i s jejím
myšlenkovým základem)
kulturně – historický kontext hudby menšinových etnik žijících
na našem území nebo v úplně těsné blízkosti žáků (v souvislosti
Tv
PT-MtkV
171
PT – OSV
PT-MedV
D
ZSV
PT- EGS
PT-MtkV
PT- MedV
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VI.
hudebních schopností; vytváří vlastní soudy a preference, které
dokáže v diskusi obhájit
orientuje se ve vývoji hudebního umění; uvědomuje si rozdílnost
hudebního myšlení v jednotlivých etapách, rozlišuje hudební
slohy podle charakteristických hudebních znaků, na základě
historických, společenských a kulturních kontextů popíše
podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla
odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce,
rozpozná vhodnost či nevhodnosti využití určité hudby
v konkrétních situacích
uvědomuje si roli hudebního průmyslu v současném světě;
popíše možnosti využití hudby v „mimohudební“ oblasti a je
schopen poukázat na příklady jejího zneužívání
uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých lidí k hudbě
a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako způsob prezentace vlastních
idejí a názorů i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí a na základě
toho je schopen se s hudbou ztotožnit, či ji odmítnout
upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s sebou nesou
netoleranci, rasismus a xenofobii, a dokáže se od takové hudby
distancovat
Vokální činnosti
využívá svůj individuální pěvecký potenciál při zpěvu, při
mluvním projevu vede svůj hlas zněle a přirozeně, správně
artikuluje, logicky člení větu (obsah sdělení), uplatňuje zásady
hlasové hygieny v běžném životě
Instrumentální činnosti
využívá jednoduché a podle vybavení školy i složitější hudební
nástroje (keyboardy, keyboardy ve spojení s počítačem) při
individuálních či společných hudebních aktivitách a přiměřeně
svým hudebním schopnostem a dovednostem používá hudební
nástroje jako prostředek sdělování hudebních i nehudebních
myšlenek a představ
orientuje se v zápise jednoduchých, případně i složitějších
s různými významnými dny v kalendáři – př. 27. leden jako Den
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
nebo také v důsledku momentálních společenských událostí
souvisejících s některými etniky)
hudební průmysl
interpret
hlasová výchova – správné dýchání, hlasová hygiena,
rozezpívání, artikulace, využití jazykolamů
zpěv – jednohlasé písně lidové a umělé, kánony, dvojhlasé písně
intonace – zpěv hudebních motivů, imitace, intonační nácvik
opěrné písně
zhudebnění vlastních jednoduchých motivů nebo skladeb
základní a složené intervaly
základní atributy hudby – melodie, harmonie, rytmus, tempo,
dynamika
základ harmonie – T, D, S
rytmizace textů a písní rytmickými nástroji
tvorba instrumentálních doprovodů – jednoduchá aranžmá
využití elektronických hudebních nástrojů v kombinaci
s počítačem
notace
stupnice a tónina – princip kvintového a kvartového kruhu
hra na hudební nástroj dle dosaženého stupně vzdělání ve hře na
něj (ZUŠ)
172
Jč
PT - OSV
PT – OSV
PT-MedV
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
vokálních, instrumentálních i vokálně-instrumentálních písní
a skladeb; na základě svých individuálních hudebních
schopností tyto skladby realizuje
Hudebně pohybové činnosti
reaguje na hudbu pohybem, ztvárňuje ji úměrně svým hudebním
schopnostem a pohybovým dispozicím;pohyb ve spojení
s hudbou využívá k vyjádření vlastních představ a pocitů
Teorie hudby
vyděluje podstatné hudební znaky z proudu znějící hudby,
rozpoznává hudebně výrazové prostředky užité ve skladbě,
uvědomuje si hudební formu díla a k dílu přistupuje jako
k logicky utvářenému celku
popíše a na vybraných hudebních dílech (částech hudebního
díla) ukáže důležité znaky tvorby a interpretace, vysvětlí, v čem
tkví originální a nezaměnitelný přínos skladatele a interpreta,
možná poselství sdělovaná prostřednictvím hudby na základě
svých schopností, znalostí i získaných zkušeností dešifruje
a interpretuje
interpretuje hudbu na základě vědomostí a individuálních
hudebních schopností; vytváří vlastní soudy a preference, které
dokáže v diskusi obhájit
orientuje se ve vývoji hudebního umění; uvědomuje si rozdílnost
hudebního myšlení v jednotlivých etapách, rozlišuje hudební
slohy podle charakteristických hudebních znaků, na základě
historických, společenských a kulturních kontextů popíše
podmínky a okolnosti vzniku hudebního díla
odliší hudbu podle jejího stylového zařazení, významu a funkce,
rozpozná vhodnost či nevhodnost využití určité hudby
v konkrétních situacích
uvědomuje si roli hudebního průmyslu v současném světě;
popíše možnosti využití hudby v „mimohudební“ oblasti a je
schopen poukázat na příklady jejího zneužívání
uvědomuje si rozdílnost přístupů jednotlivých lidí k hudbě
a hudební tvorbě, vnímá hudbu jako způsob prezentace vlastních
idejí a názorů i idejí, pocitů a názorů ostatních lidí a na základě
toho je schopen se s hudbou ztotožnit, či ji odmítnout
upozorní na ty znaky hudební tvorby, které s sebou nesou
hudebně pohybové činnosti
pantomima
využívání řeči těla
danaj, sedlácká, čardáš, polka, valčík
country tance
dějiny hudby od romantismu po hudbu 20. století
filmová hudba
muzikál
poslechové činnosti
hudebně - výrazové prostředky
poslech a analýza vybraných skladeb
okolnosti vzniku několika konkrétních skladeb
formální stránka hudby
historické pozadí vzniku a zániku jednotlivých hudebních směrů
referáty o hudbě na zadané téma
kulturně – historický kontext hudby menšinových etnik žijících
na našem území nebo v úplně těsné blízkosti žáků (v souvislosti
s různými významnými dny v kalendáři – př. 27. leden jako Den
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
nebo také v důsledku momentálních společenských událostí
souvisejících s některými etniky), návštěva synagogy a žid.
hřbitova
hudební průmysl
interpret
173
Tv
PT-MtkV
D
ZSV
PT- EGS
PT-MtkV
PT- MedV
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
V.-IV.
netoleranci, rasismus a xenofobii, a dokáže se od takové hudby
distancovat
Společný vzdělávací obsah hudebního i výtvarného oboru
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji
jako základní faktor rozvoje své osobnosti;
dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby
i v životě
vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně
diferencovaný a dokáže v něm rozpoznat a nalézt umělecké
znaky od objevných až po konvenční
na příkladech vysvětlí umělecký výraz jako neukončený
a nedefinitivní ve svém významu; uvědomuje si vztah mezi
subjektivním obsahem znaku a významem získaným v
komunikaci
uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik
estetického prožitku; snaží se odhalit vlastní zkušenosti
i zkušenosti s uměním, které s jeho vznikem souvisejí
vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého
díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti
objasní podstatné rysy magického, mytického,
univerzalistického, modernistického přístupu k uměleckému
procesu, dokáže je rozpoznat v současném umění a na
příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu
objasní podstatné rysy aktuálního (pluralitního,
postmodernistického) přístupu k uměleckému procesu a na
základě toho vysvětlí proces vzniku „obecného vkusu“
a „estetických norem“
dokáže vystihnout nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na
příkladech uvést jejich vliv na proměnu
komunikace v uměleckém
procesu
umělecký proces a jeho vývoj
umělecký proces a realita
chápání uměleckého procesu
znakové systémy jednotlivých druhů umění
historické proměny pojetí uměleckého procesu
prezentace uměleckého díla
role subjektu v uměleckém procesu
smyslové vnímání a jeho rozvoj
interpretace a recepce uměleckého díla
tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta, recipienta
úloha komunikace v uměleckém procesu
umění ve společnosti
role umělce
proces tvorby nových, sociálně dosud nezakotvených
znaků
publikum a jeho role
nové technologie a jejich vliv na umělecký proces
subjektivní chápání uměleckých hodnot a hodnoty společensky
uznávané
Téma prolíná celým učivem Hv
174
PT – OSV
PT-MtkV
ZSV
D
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.14. Estetická výchova výtvarná
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
3
3
2
2
2
2
-
-
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Předmět výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového
vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty. V průběhu
výuky se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami. Důležitou složkou je přehled
nejvýznamnějších výtvarných směrů, autorů a děl. Žák je veden k tomu, aby zejména:
- chápal význam emotivních a pocitových zážitků pro život
- se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole
- se v rámci svých možností snažil vyjádřit výtvarnými prostředky
- chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny
- si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých
utvářel nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím
- chápal význam díla a výtvarného umění v historickém kontextu
Organizační podmínky předmětu:
Na nižším stupni gymnázia se třída dělí na skupiny, výuka v primě a sekundě probíhá
v tříhodinových blocích, v tercii a kvartě v dvouhodinových blocích jednou za dva týdny.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna.
Některé tematické celky mohou být uskutečněny formou dlouhodobých projektů.
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních
schopností (kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální)
- učitel organizuje návštěvy výstav podle aktuálních možností, formuje tak postoje žáků
k emotivním a pocitovým prožitkům, rozvíjí tak jejich kulturní rozhled (kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální)
- učitel organizuje žákům práci formou větších společných projektů, rozvíjí tak jejich
schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnosti jedince za společné dílo (kompetence
sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní)
- učitel zadává žákům referáty k samostatnému či skupinovému zpracování a prezentaci
(kompetence k učení, kompetence komunikativní)
- žáci zpracovávají projekt s výtvarnou tématikou - téma zpracují a vlastní výsledky
prezentují a obhajují (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problému)
Zařazení průřezových témat:
Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP
ZV a RVP GV a Multikulturní výchova RVP ZV.
175
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP GV.
Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova RVP
GV.
Pro výuku je k dispozici odborná učebna.
Předmět Výtvarná výchova má velký význam pro formování estetického
a pocitového vnímání žákův kontextu s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty.
V průběhu výuky se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami. Důležitou složkou je
přehled nejvýznamnějších výtvarných směrů, autorů a děl. Žák je veden k tomu, aby zejména:
- chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život
- se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole
- se v rámci svých možností snažil vyjádřit výtvarnými prostředky
- chápal, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny
- si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých
utvářel nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím
- chápal význam výtvarného díla a výtvarného umění v historickém kontextu
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních
schopností (kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální)
- učitel organizuje návštěvy výstav podle aktuálních možností, formuje tak postoje žáků
k emotivním a pocitovým prožitkům, rozvíjí tak jejich kulturní rozhled (kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální)
- učitel organizuje žákům práci formou větších společných projektů, rozvíjí tak jejich
schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnost jedince za společné dílo (kompetence
sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní)
- učitel zadává žákům referáty k samostatnému či skupinovému zpracování a prezentaci
(kompetence k učení, kompetence komunikativní)
176
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Estetická výchova výtvarná
ROČ.
I.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích,užívá některé metody současného výtvarného umění
a digitálních médií počítačové grafiky, videa, fotografie
užívá VOV k zaznamenávání vizuálních zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenávání podnětů z představ
a fantazie
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků VOV
a jejich vztahů ,uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité VOV,
porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných VOV
interpretuje umělecká VOV současnosti i minulosti, vychází
přitom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
rozliší působení VOV v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného
symbolického obsahu
II.
UČIVO
žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích, užívá některé metody současného výtvarného umění
a digitálních médií počítačové grafiky, videa, fotografie
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků VOV
a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
práce s uměleckým dílem
experimenty s reprodukcí
vyjadřování prožitků netradičními způsoby
počítačová grafika
záznamy emocí, prožitků, představ, vjsmů
výtvarné vyjádření povrchu, struktury
výtvarné vyjádření prožitků z hudby
fantazie, sny, představy, příběh
plošné a prostorové vyjadřování
kombinované techniky, experimenty s materiály
pohyb, rytmus, řazení prvků
princip sériovosti
proměna tvaru
barvy základní, komplementární
malba temperou, akvarel
barevný kontrast, kompozice
vertikála, horizontála
tělo ve výtvarném umění
portrét, mimika, gesto
lidská figura, pohyb
vztah člověka k prostředí
krajina, reliéf
stavba tvaru, struktura, detail
kresba a malba podle modelu
práce zachycující proměnu času
komiks, práce s fotografií
fáze pohybu a prostředky zachycení jeho jednotlivých fází
roční období proměny světla, krajiny
mobilní objekty, hra s prostorem
hudební záznam zvukových partitur
využití malby, kresby, grafiky
prostorová tvorba
177
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY,
PŘESAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
PT – OSV – sociální rozvoj
Hv
Č
PT – OSV – osobnostní rozvoj
Inf
M
F
M
Tv
Z
Hv
F
Inf
F
PT – ENV – vztah člověka
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
vjemů představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
užívá VOV k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenávání podnětů
z představ a fantazie
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité VOV,
porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných VOV
ověřuje komunikační účinky VOV v sociálních vztazích
a vhodnou formou je prezentuje
objasňuje záměr tvorby a její proměny z hlediska
komunikačního obsahu vlastních i uměleckých, v historických,
sociálních a kulturních souvislostech
interpretuje umělecká VOV současnosti i minulosti, vychází
přitom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
III.
žák rozpoznává specifičnost různých vizuálně obrazných
znakových systémů a zároveň vědomě nově uplatňuje jejich
prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci
v konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření vlastní
i umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky
vizuální obrazné znakové systémy z hlediska poznání
a komunikace
interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora,
příjemce, interpreta
seznámení s českou výtvarnou scénou
návštěvy galerií, výtvarné techniky, nová média
na příkladech vizuálně obrazných vyjádřeni uvede, rozliší
a porovná osobní a společenské zdroje tvorby, identifikuje je při
vlastní tvorbě
práce s různými materiály / dřevo, textil, papír, plast /
koláž, roláž
kombinované techniky
divadlo, performance
živly
haptické etudy
hledání vlastního výrazu
hledání výrazových prostředků pro vyjádření nálad, pocitů
interier, exterier
perspektiva vnějšího a vnitřního prostoru
samostatná tvorba
skupinová práce
velký formát, vývojová řada, projekt
interpretace díla, příběh
design, reklama
figurální námět
uměleckohistorické slohy
návštěva galerií, muzeí
video, film, architektura
přírodní národy, inspirace východní kulturou
řemesla
možnost forem vizuálně obrazných vyjádření
linie, barva, tvar, světlo
plocha, objem, prostor
grafické techniky
k prostředí
PT – OSV – osobnostní rozvoj
člověk a prostředí
architektura a její vliv na člověka v proměnách času
současná česká výtvarná scéna, návštěvy galerií
výtvarné techniky, nová média
Č
D
proměny života
osobnost, vztahy, vnitřní krajina
studie, inspirace přírodními motivy
diskuse v intencích esteticky hodnotících hledisek vizuální
kultury
individuální, kolektivní projev
Bi
PT – OSV – sociální rozvoj
178
Hv
D
Ov
Ov
PT – MDV – tvorba mediálního
sdělení
D
F
Inf
Ov
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
své aktivní kontakty a získané poznatky z výtvarného umění
uvádí do vztahů, jak s aktuálními i historickými uměleckými
výtvarnými projevy, tak s ostatními vizuálně obraznými
vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci
IV.
na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní,
zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění
od konce 19. století do současnosti promítají do aktuální
obrazové komunikace
na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí
a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření, aktivně vstupuje do
procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové
vnímání, typy kontrastů, rozvržení tvarů a hmot v ploše
a prostoru, vyjádření pohybu a změn v obraze a vědomě s nimi
pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého
smyslového vnímání
při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti
a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu,
interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření
samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými
prostředky a při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké
vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění
nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro
uskutečňování svých projektů
využívá znalostí, aktuálních způsobů vyjadřování a technických
možností zvoleného média pro vyjádření své představy
charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně
obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl a porovnává
výběr a způsob užití prostředků
na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně
obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní
i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů
a hodnot
vytváří si přehled uměleckých vizuálně obrazných vyjádření
podle samostatně zvolených kritérií
rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry, s důrazem na umění
práce ve skupině, akční tvorba
vliv reklamy
film, fotografie
užitá grafika, design
masovost a autenticita projevu
citace, parafráze
komiks
kresba v plenéru
komunikace, hra s formou
gestická malba
haptická projekce
Ov
PT – MOV – fungování a vliv médií
ve společnosti
Č
Ov
Tv
práce s materiály
kompozice, barva
tvar, linie, bod
kontrast, rytmus, plocha
inspirace hudbou
já, moje identita
osobní značka, znak, logo
subjektivní vyjádření
dlouhodobý projekt
možnost seberealizace a sebevyjádření (extrovert – introvert)
Hv
Vv
M
F
seznámení s novými médii a technikami (poč. grafika)
současné umělecké směry
výtvarné techniky
základy fotografie, film, divadlo, prostor
moderní umění, principy a zdroje inspirace
klasická a nová média v proměnách času
proměnlivost obrazu v čase
návštěva galerií, interpretace obsahu obr. Vyjádření
reflexe vývoje umění v současné společnosti
umělecké směry 20. stol.
současné výtvarné tendence
body art, land art, koncept
Inf
179
Ov
Vv
PT – OSV – osobnostní rozvoj
Ov
Č
F
Ov
D
Z
Tv
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
V.
od konce 19. stol. do současnosti, z hlediska podstatných
proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně
obrazných vyjádření
na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů
a objasní širší společenské a filosofické okolnosti vzniku
uměleckých děl
Obrazové znakové systémy
rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových
systémů a zároveň vědomě nově uplatňuje jejich prostředky
k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci
v konkrétních případech vizuálně obrazných vyjádření vlastní
i umělecké tvorby identifikuje pro ně charakteristické prostředky
Objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu
a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření
vizuálně obrazné znakové systémy z hlediska poznání
a komunikace
interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli
autora,příjemce,interpreta
uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové,
subjektivní a komunikační
na příkladech vizuálně obrazných vyjádření uvede, rozliší
a porovná osobní a společenské zdroje tvorby, identifikuje je při
vlastní tvorbě
na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich
proměn na interpretaci obsahu vizuálně obrazného vyjádření
a jeho účinku v procesu komunikace
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové
vnímání, typy kontrastů, rozvržení tvarů a hmot v ploše
a prostoru, vyjádření pohybů a změn v obraze a vědomě s nimi
pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého
smyslového vnímání
vývoj umělec. vyjadřovacích prostředků
nestandardní postupy ve výstavbě díla
současné výstavy v kontextu společenského dění
D
experiment z hlediska inovace prostředků
analýza vizuálně obrazových systémů
klasické postupy jednotlivých výtvarných disciplin
možnosti forem vizuálně obrazných vyjádření
technologické postupy tvorby
Ch
člověk a prostředí
architektura a její vliv na člověka v proměnách času
seznámení s aktuální situací na české výtvarné scéně
výtvarné techniky
nová média
proměny života
osobnost, vztahy
vnitřní krajina
studie, inspirace přírodními motivy
diskusní fórum v intencích esteticky hodnotících hledisek
vizuální kultury
individuální, kolektivní projev
práce ve skupině
akční tvorba
transformace hodnot a její odraz v umění
světonázorové, náboženské, filosofické zázemí historických
slohů
práce s materiály
kompozice, barva
tvar, linie, bod
kontrast, rytmus. plocha
inspirace hudbou
práce v exteriéru
PT – ENV – člověk a životní
prostředí
180
D
Inf
Bi
PT – OV –spolupráce a soutěž
Zsv
F
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
V.-IV.
já – moje identita
při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky,zkušenosti a znalosti,
rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci
a přijetí vizuálně obrazných vyjádření
na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí
a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření, aktivně vstupuje do
procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
Znakové systémy výtvarného umění
samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými
prostředky a při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké
vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění
nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro
uskutečňování svých projektů
využívá znalostí, aktuálních způsobů vyjadřování a technických
možností zvoleného média pro vyjádření své představy
Společný vzdělávací obsah hudebního i výtvarného oboru
Umělecká tvorba a komunikace
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách, objasní její
význam v procesu umělecké tvorby i v životě i jako základního
faktoru rozvoje své osobnosti
vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji
jako zákl. faktor rozvoje své osobnosti, dokáže objasnit její
význam v procesu umělec. tvorby i v životě
vysvětlí umělecký znakový systém jako systém vnitřně
diferencovaný a rozpozná v něm umělecké znaky od objevných
až po konvenční
na příkladech vysvětlí roli uměleckého znaku jako neukončenou,
nedefinitivní ve svém významu, vysvětlí vztah mezi
subjektivním obsahem znaku a významem získaným
v komunikaci
objasní význam osobně založených podnětů na vznik estetického
prožitku, popíše vlastní zkušenosti i zkušenosti s uměním, které
s jeho vznikem souvisejí
vysvětlí jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého
díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti
objasní podstatné rysy magického, mýtického,
univerzalistického, modernistického přístupu k uměleckému
procesu , rozpozná je v současném umění a na příkladech
osobní značka, znak
subjektivní vyjádření, introspekce
komunikace, hra s formou
gestická malba
haptická projekce
dlouhodobý projekt
možnost seberealizace a vyjádření
seznámení s novými médii a technikami
současné umělecké směry a jejich vliv na společnost na konci
20. století
Umělecký proces a jeho vývoj
umělecký proces a realita
chápání uměleckého procesu
znakové systémy jednotlivých druhů umění
historické proměny pojetí uměleckého procesu
O zařazení učiva do ročníku
rozhoduje učitel s přihlédnutím
k individuálním schopnostem žáků
Tv
Inf
PT –OV – Sociální komunikace a
Spolupráce a soutěž – prolíná celým
studiem na vyšším stupni
D
prezentace uměleckého díla
Role subjektu v uměleckém procesu
smyslové vnímání a jeho rozvoj
interpretace a recepce uměleckého díla
tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta, recipienta
Úloha komunikace v uměleckém procesu
umění ve společnosti
role umělce
proces tvorby nových, sociálně dosud nezakotvených znaků
publikum a jeho role
nové technologie a jejich vliv na umělecký proces
181
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
VI.
vysvětlí posun v jejich obsahu
objasní podstatné rysy aktuálního / pluralitního,
postmodernistického / přístupu k uměleckému procesu a na
základě toho vysvětlí proces vzniku
Znakové systémy výtvarného umění
charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně
obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl a porovnává
výběr a způsob užití prostředků
své aktivní kontakty a získané poznatky z výtvarného umění
uvádí do vztahů jak s aktuálními i historickými uměleckými
výtvarnými projevy, tak s ostatními vizuálně obraznými
vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci
na konkrétních příkladech vysvětlí , jak umělecká vizuálně
obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní
i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů
a hodnot
vytváří si přehled uměleckých vizuálně obrazných vyjádření
podle samostatně zvolených kritérií
rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry, s důrazem na
umění od konce 19. století do současnosti, z hlediska
podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších
vizuálně obrazných vyjádření
na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých směrů
a objasní širší společenské a filosofické okolnosti vzniku
uměleckých děl
na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní,
zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění
od konce 19. století do současnosti promítají do aktuální
obrazové komunikace
výtvarné techniky / grafika /, malba
základy fotografie
prostorová tvorba
vliv reklamy
film, fotografie
street art
užitá grafika, design
masovost a autenticita projevu
moderní umění a archetypální principy jako zdroj inspirace
archetypální souznění různých kultur
tradice, zvyky, folklór
klasická a nová média v proměnách času
proměnlivost obrazu v čase
seznámení se současnými výtvarnými tendencemi
body-art
land-art
konceptuální umění
vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků
nestandardní postupy ve výstavbě díla
současné výstavy v kontextu společenského dění
citace, parafráze, narážka
humor ve výtvarném umění
autenticita projevu a možnosti forem
seznámení s umělecko-historickými památkami v nejbližším
okolí
182
Ch
Z
Hv
D
Tv
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
5.15. Tělesná výchova a zdraví
Charakteristika předmětu
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Hodinová dotace
3
3
2
2
2
2
2
2
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Tělesná výchova realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP ZV a RVP
GV. Výuka probíhá odděleně pro chlapce a dívky. Studenti tercie absolvují lyžařský
výcvikový kurz. Součástí výuky Tv je i sportovní kurz v zahraničí.
Výuka Tv probíhá ve školní tělocvičně vybavené běžným sportovním nářadím
a náčiním, na školním hřišti a v areálu TJ Jiskra Strážnice. Atletická dráha je však již po
několik let v nevyhovujícím stavu.
Předmět Tv si klade za cíl seznámit studenty se základy všech běžných sportovních
odvětví a získat studenty k aktivnímu pohybu. Studenti našeho gymnázia se pravidelně
účastní sportovních soutěží a zápasů. Každý měsíc probíhá na naší škole turnaj v různých
sportovních hrách, kterého se účastní okolo devadesáti studentů.
Ve výuce i v turnajích je kladen důraz na prevenci úrazů a na význam správné
životosprávy.
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel klade důraz na individuální přístup k žákům podle jejich schopností a dovedností
(kompetence komunikativní, sociální a personální)
- učitel organizuje a řídí ve výuce kolektivní hry a tím rozvíjí zodpovědnost studentů za
výsledek práce kolektivu (kompetence komunikativní, sociální a personální,
kompetence občanské)
- učitel organizuje ve výuce soutěže jednotlivců a tím rozvíjí morálně volní vlastnosti
studentů (kompetence sociální a personální, kompetence občanské)
- učitel klade důraz na hodnocení individuálního zlepšení výkonů každého žáka a tím jej
motivuje k dalšímu zdokonalení (kompetence sociální, personální a občanské)
- učitel vyžaduje dodržování pravidel sportovních her a soutěží (kompetence
komunikativní, sociální a personální, kompetence občanské)
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Časové, obsahové a organizační vymezení
Realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G a část vzdělávacího
obsahu oboru Výchova ke zdraví RVP G.
Výuka probíhá odděleně pro chlapce a dívky.
Žáci kvinty absolvují šestidenní lyžařský výcvikový kurz.
Výuka probíhá v tělocvičně vybavené běžným sportovním nářadím a náčiním, na
venkovním školním sportovním hřišti, atletickém stadionu Jiskry Strážnice a v přírodě v okolí
Strážnice.
Předmět Tělesná výchova si klade za cíl vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za
své zdraví. Tím, že jsou žáci seznámeni se základy všech běžných sportovních odvětví
183
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
a vedeni k aktivnímu pohybu, mohou během období studia najít sportovní činnost, která jim
bude blízká a v budoucnu jim umožní věnovat se aktivnímu pohybu. Teoretické poznatky
z oblasti tréninku, relaxace a účinků fyzické zátěže na organizmus žákům umožní
i v budoucnu plánovat svou fyzickou aktivitu přiměřeně svým možnostem.
Škola se pravidelně účastní sportovních soutěží v nejrůznějších odvětvích a účast je
otevřena všem zájemcům z řad žáků školy.
Ve výuce je rovněž kladen důraz na prevenci úrazů a význam správné životosprávy
a správného životního stylu pro duševní zdraví.
Součástí výuky jsou ušlechtilé myšlenky spojené se sportem a olympismem.
Výchovné a vzdělávací strategie
- učitel klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti
a posouvá jejich limity (kompetence komunikativní, kompetence sociální
a personální)
- učitel organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost
jednotlivce za výsledek práce kolektivu (kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální, kompetence občanské)
- učitel organizuje ve výuce soutěže jednotlivců, tím rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků
a učí snášet neúspěchy (kompetence sociální a personální, kompetence občanské)
- učitel klade důraz na hodnocení individuálního zlepšení výkonů každého žáka a tím jej
motivuje k práci na vlastním zdokonalení (kompetence sociální a personální,
kompetence občanské)
- učitel striktním požadavkem na dodržování sjednaných pravidel rozvíjí morálně volní
vlastnosti žáků a respekt před danými pravidly a předpisy (kompetence komunikativní,
kompetence sociální a personální, kompetence občanské)
184
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Tělesná výchova a zdraví
ROČ.
I.–IV.
TÉMA + VÝSTUP V RVP G
ŽÁK:
15.1 Činnosti ovlivňující
zdraví
15.2
Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností
VÝSTUP
UČIVO
ŽÁK:
aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti;
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou činností
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné
se sportovní etikou a zdravím
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům
o znečištěném ovzduší
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí
jim svou činnost
projevuje odpovědné chování v situacích
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech
v případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc
zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných
pohybových dovedností a usiluje
o sebezdokonalování
posoudí provedení osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny
respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné
185
Význam pohybu pro zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost, její složky,
kondiční programy
Tělesná a duševní hygiena
Dodržování pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví
a hygieny
Pohybové hry
Pohybové dovednosti
Pohybové odlišnosti a handicapy
Kondiční a estetické formy cvičení
Atletika
- běhy
- skoky
- hody
Gymnastika
- dopomoc a záchrana
- názvosloví
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY, PŘESAHY,
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Učivo prolíná všemi ročníky.
Učivo je zařazováno průběžně
a s přiměřenou gradací
v návaznosti na zařazované
pohybové aktivity a ostatní
učivo
PT - OSV- morální rozvoj
Soutěže v rámci školních
turnajů.
Učivo je zařazováno průběžně
a s přiměřenou gradací
v závislosti na schopnostech,
dovednostech a kondici
skupiny.
Hloubka a náplň učiva se liší
podle toho, zda jde
o chlapeckou či dívčí skupinu
PT - OSV - osobnostní rozvoj,
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
pohybové rozdíly a přizpůsobí svou pohybovou
činnost dané skladbě sportujících
15.3 Lyžování a snowboarding
respektuje zásady bezpečnosti při lyžování
a snowboardingu a pravidla bezpečného pohybu
na sjezdových tratích
projevuje odpovědné chování na sjezdových
tratích, na vleku
řídí se pokyny správce areálu, horské služby
a instruktorů
zvládá podle svých předpokladů a možností
techniku lyžování, snowboardingu
poskytne v případě potřeby adekvátní první
pomoc
15.4 Estetická a kondiční
cvičení s hudbou
186
- posilovací a kompenzační cvičení
- akrobacie
- přeskoky
- hrazda
- šplh
Úpoly
Sportovní hry
- pravidla
- basketbal
- florbal
- fotbal
- házená
- frisbee
- vybíjená
- volejbal
- hokej
- badminton
- softbal
Lyžování a snowboarding
morální rozvoj, sociální
rozvoj
Aerobik
Hloubka a náplň učiva se liší
podle toho, zda jde o
chlapeckou či dívčí skupinu
PT - OSV - osobnostní rozvoj,
morální rozvoj
Žák si volí výuku
snowboardingu, lyží, případně
obojího dle vlastního uvážení
na LVVZ
PT - OSV - osobnostní rozvoj,
morální rozvoj
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
15.5
V.-VIII.
Činnosti podporující
pohybové učení
užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisu,
uživatele internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky - fair play jednání, pomoc
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
organizátora, diváka
sleduje určené prvky pohybové činnosti
a výkony, eviduje je a vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché
turnaje, závody na úrovni školy
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
zpracuje naměřená data a informace
o pohybových aktivitách a podílí se na jejich
prezentaci
15.6 Činnosti ovlivňující
zdraví
organizuje svůj pohybový
režim a využívá v souladu
s pohybovými předpoklady,
zájmy a zdravotními potřebami
vhodné a dostupné aktivity
ověří jednoduchými testy
úroveň zdravotně orientované
zdatnosti a svalové
nerovnováhy
usiluje o optimální rozvoj své
zdatnosti; vybere z nabídky
vhodné kondiční programy
nebo soubory cviků pro udržení
či rozvoj úrovně zdravotně
orientované zdatnosti
187
Komunikace v TV
Sportovní výzbroj a výstroj
Historie a současnost sportu
Pravidla osvojovaných pohybových činností
Zásady jednání a chování v různém prostředí
a v různých činnostech
Měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností
Učivo prolíná všemi ročníky
PT - OSV - osobnostní rozvoj,
morální rozvoj
Význam pohybu pro zdraví
Zdravotně orientovaná zdatnost, její složky,
kondiční programy
Tělesná a duševní hygiena
Dodržování pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví
a hygieny
Učivo prolíná všemi ročníky.
Učivo je zařazováno průběžně
a s přiměřenou gradací
v návaznosti na zařazované
pohybové aktivity a ostatní
učivo
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
a samostatně je upraví pro
vlastní použití
vybere z nabídky vhodné
soubory vyrovnávacích cvičení
zaměřených na kompenzaci
jednostranného zatížení, na
prevenci a korekci svalové
nerovnováhy a samostatně je
upraví pro vlastní použití
využívá vhodné soubory
cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci
připraví organismus na
pohybovou činnost s ohledem
na následné převažující
pohybové zatížení
uplatňuje účelné a bezpečné
chování při pohybových
aktivitách i v neznámém
prostředí
poskytne první pomoc při
sportovních či jiných úrazech
i v nestandardních podmínkách
15.7 Činnosti ovlivňující
úroveň pohybových
dovedností
Pohybové hry
Pohybové dovednosti
Pohybové odlišnosti a handicapy
Kondiční a estetické formy cvičení
Pohybové hry
Průpravná cvičení
Atletika
- běhy
- skoky
- hody
Gymnastika
- dopomoc a záchrana
Názvosloví
Posilovací a kompenzační cvičení
Akrobacie
provádí osvojované pohybové
dovednosti na úrovni
individuálních předpokladů
zvládá základní postupy
rozvoje osvojovaných
pohybových dovedností
a usiluje o své pohybové
sebezdokonalení
posoudí kvalitu stěžejních částí
pohybu, označí zjevné příčiny
nedostatků a uplatní konkrétní
188
Soutěže v rámci školních
turnajů.
Učivo je zařazováno průběžně
a s přiměřenou gradací
v závislosti na schopnostech,
dovednostech a kondici
skupiny.
Hloubka a náplň učiva se liší
podle toho, zda jde
o chlapeckou či dívčí skupinu
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
osvojované postupy vedoucí
k potřebné změně
respektuje věkové, pohlavní,
výkonnostní a jiné pohybové
rozdíly a přizpůsobí svou
pohybovou činnost dané
skladbě sportujících
15.8
- přeskoky
- hrazda
- šplh
Úpoly
Sportovní hry
- pravidla
- basketbal
- florbal
- fotbal
- házená
- frisbee
- vybíjená
- volejbal
- hokej
- badminton
- softbal
Učivo prolíná všemi ročníky
Komunikace v TV
Sportovní výzbroj a výstroj
Historie a současnost sportu
Pravidla osvojovaných pohybových činností
Zásady jednání a chování v různém prostředí
a v různých činnostech
Měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností
Olympismus v současném světě – jednání fair play
Úspěchy našeho sportu
Činnosti podporující
pohybové učení
užívá s porozuměním
tělocvičné názvosloví (gesta,
signály, značky) na úrovni
cvičence, vedoucího
pohybových činností,
organizátora soutěží
volí a používá pro osvojované
pohybové činnosti vhodnou
výstroj a výzbroj
a správně ji ošetřuje
připraví (ve spolupráci
s ostatními žáky) třídní či
školní turnaj, soutěž a podílí se
na její realizaci
respektuje pravidla
osvojovaných sportů;
rozhoduje (spolurozhoduje)
třídní nebo školní utkání,
závody, soutěže
189
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
v osvojovaných sportech
respektuje práva a povinnosti
vyplývající z různých
sportovních rolí – jedná na
úrovni dané role; spolupracuje
ve prospěch družstva
sleduje podle pokynů
(i dlouhodobě) pohybové
výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem
a zdravím – zpracuje naměřená
data, vyhodnotí je a výsledky
různou formou prezentuje
aktivně naplňuje olympijské
myšlenky jako projev obecné
kulturnosti
115.9 Lyžování
a snowboarding
Lyžování a snowboarding
První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních
příhodách
respektuje zásady bezpečnosti
při lyžování a snowboardingu
a pravidla bezpečného pohybu
na sjezdových tratích
projevuje odpovědné chování
na sjezdových tratích, na vleku
řídí se pokyny správce areálu,
horské služby a instruktorů
zvládá podle svých
předpokladů a možností
techniku lyžování,
snowboardingu
poskytne v případě potřeby
adekvátní první pomoc
podle konkrétní situace zasáhne
při závažných poraněních
a život ohrožujících stavech
190
Žák si volí výuku
snowboardingu, lyží, případně
obojího dle vlastního uvážení
na LVVZ
Výchova ke zdraví integrována
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Předpis „Hodnocení žáků“ je součástí školního řádu Purkyňova gymnázia, Strážnice.
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Hodnocení
by mělo být pro žáky motivující. Pří hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní
ověřovaný problém (žákova práce). Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost,
pedagogický takt a soustředit se na individuální pokrok každého žáka (nesmí docházet ke
srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné). Žáci jsou cíleně vedeni
k sebehodnocen a k sebekontrole.
6.1. Pravidla hodnocení žáků
Hodnocení žáků upravuje zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláška
č.13/2005 Sb., v platném znění.
Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci. U průběžného hodnocení používáme
různé formy - klasifikaci, bodové hodnocení, slovní hodnocení i sebehodnocení žáků.
Zásady hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci (klasifikační řád)
1. Klasifikaci provádí a zodpovídá za ni vyučující příslušného předmětu. V případě, že
se na vyučování předmětu podílí více vyučujících, stanoví známku po vzájemné
dohodě. Při stanovení výsledné známky vyučující vychází z podkladů, které získává
v průběhu celého klasifikačního období:
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
- různými druhy zkoušek (písemné, grafické, ústní, praktické, pohybové…) dle
specifik jednotlivých předmětů a didaktickými testy. Obsah a rozsah těchto
zkoušek musí odpovídat tomu, co bylo do doby zkoušky odučeno.
- čtvrtletními kontrolními písemnými pracemi
- analýzou výsledků různých činností žáka - aktivita při výuce, pozornost, zaujetí
pro předmět, písemné zpracování laboratorních protokolů, domácí úkoly různého
charakteru apod.
2. Pravidla pro získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci mohou být při
zachování těchto zásad a ostatních platných předpisů upravena v předmětových
komisích. V případě stanovení těchto pravidel předmětovou komisí, jsou závazná
pro všechny vyučující dané komise.
3. V první hodině vyučovaného předmětu v každém pololetí školního roku vyučující
prokazatelně seznámí žáky s pravidly pro získávání podkladů pro klasifikaci
a s požadavky nutnými pro ukončení klasifikace.
4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje. Každá
známka podstatná pro klasifikaci bude zapsána ve studijním průkazu
a parafována. Kontrola známek ve studijním průkazu vyučujícími je součástí
klasifikace.
5. Stupni prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.
Výsledný prospěch za klasifikační období vychází z podkladů pro k hodnocení
a klasifikaci, stupeň prospěchu však nemusí být udělen pouze na základě průměru
známek za příslušné období.
191
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci a jiném hodnocení
žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace
i způsob získávání známek.
7. Ústní a jiné zkoušení má být průběžné v celém klasifikačním období, nemá se
hromadit před jeho koncem. Písemné zkoušky je nutné koordinovat tak, aby
nedocházelo k jejich hromadění. V jednom dni může žák psát pouze jednu
hodinovou písemnou práci, test delší než 25 minut nebo písemnou práci delší než
25 minut. Termíny hodinových prací zapisují vyučující do třídní knihy.
8. V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je
zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín
9. V případě náhlého zhoršení prospěchu žáka (o 2 stupně a více) informuje učitel
daného předmětu neprodleně třídního učitele, který informuje zákonného zástupce
žáka. V případě předpokládaného nedostatečného prospěchu informuje třídní učitel
zákonného zástupce žáka prokazatelným způsobem.
10. Zákonní zástupci jsou seznamováni s průběžnou klasifikací prostřednictvím
studijních průkazů, kam je klasifikace zaznamenávána.
11. Učitel:
- ohodnocené práce ukáže žákům
- vysvětlí správné řešení
- hodinové a delší práce archivuje do konce školního roku
12. Ústní zkoušení je prováděno zásadně před třídním kolektivem, přičemž učitel vždy
oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na
klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
13. Pokud žák neodevzdá zadanou práci v určeném termínu (bez řádné a zdůvodněné
omluvy), je hodnocena nedostatečně.
14. Žák má právo omluvit se z ústního zkoušení, byl-li již v jednom dni dvakrát
individuálně zkoušen.
15. Učitel dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména:
- nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden
týden
- je si plně vědom toho, že účelem zkoušení není jen nacházet mezery ve
vědomostech žáka, ale především zhodnotit získané a prokázané dovednosti
- v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem
sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu
bude ověřována, tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma
výuky
- známka z vyučovaného předmětu nezahrnuje hodnocení chování žáka
16. Hodnocení za klasifikační období je žákům sděleno nejméně tři dny před
pedagogickou radou. Žák je za klasifikační období klasifikován nejméně dvakrát,
z toho jednou za první (třetí) čtvrtletí. Nemá-li žák v předmětu dostatečný počet
známek, nebo podle mínění učitele nemá známky rozhodující o klasifikaci, může
učitel žákovi klasifikaci odložit.
17. Dvacet a více procent absence žáka v daném předmětu je závažným důvodem, pro
který mu může být odložena klasifikace. Patnáct a více procent absence
v maturitním předmětu nebo semináři souvisejícím s maturitním předmětem je
závažným důvodem, pro který může být žákovi odložena klasifikace.
18. Termíny odložených klasifikací určuje ředitel školy v souladu se školským zákonem
(§ 69). Přesně je organizace zkoušek při odložených klasifikacích stanovena
vnitřním předpisem 1/2008, který je součástí školního řádu. Není-li možné žáka
192
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
19.
20.
hodnotit ani v náhradních termínech, postupuje ředitel podle školského zákona § 69
odst. 5 (první pololetí) a § 69 odst. 6 (druhé pololetí).
Komisionální zkoušky se konají podle školského zákona.
U žáka s prokázanou vývojovou poruchou učení při jeho výuce i klasifikaci učitel
přihlédne k charakteru poruchy, respektuje doporučení PPP, volí vhodné
a přiměřené způsoby získávání podkladů pro klasifikaci, které odpovídají
schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Učitel klade důraz na ten
druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.
Stupně prospěchu a celkový prospěch
Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáže samostatně činit
nové závěry ze získaných vědomostí, v laboratorních a praktických cvičeních je schopen
samostatně a správně používat pomůcky, nástroje a přístroje. Samostatně a tvořivě uplatňuje
osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Je
schopen samostatně studovat vhodné texty. Zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a
bez chyb.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly, dokáže
samostatně reprodukovat získané vědomosti a je schopen za menší pomoci učitele činit nové
závěry ze získaných dovedností, v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně
používat pomůcky, nástroje a přístroje. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti jsou bez podstatných nedostatků. Je
schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Zadané práce odevzdává ve
stanoveném termínu a bez podstatných chyb.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je
schopen reprodukovat získané vědomosti, podstatnější nepřesnosti a chyby dokáže korigovat
za pomoci učitele. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů
s chybami. V laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky,
nástroje a přístroje, s nápovědou učitele dokáže vyvodit závěry, ústní a písemný projev není
vždy správný, přesný a výstižný. Zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými
nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly. V uplatňování osvojených
poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují i závažné
chyby. V laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele používat
pomůcky, nástroje a přístroje, pod vedením učitele dokáže vyvodit závěry. Jeho ústní
a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s vážnými nedostatky, nebo po stanoveném
termínu bez podstatných chyb. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák ani s nápovědou učitele není schopen řešit zadané úkoly, stupeň osvojení znalostí,
vědomostí a dovedností neumožňuje pokračovat v dalším osvojování učební látky. Při
samostatné práci není schopen ani naznačit postup řešení. V laboratorních a praktických
cvičeních se dopouští vážných omylů, nedokáže používat pomůcky, nástroje a přístroje,
193
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
nedokáže ze své činnosti vyvodit závěry, zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu.
Nedovede samostatně studovat.
Uvolněn
Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn (§ 67 školského zákona),
uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn/a“.
Nehodnocen
Není-li možné hodnotit žáka z některého předmětu (§ 67 školského zákona), uvede se
na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen/a“.
Chování žáka
Hodnocení chování se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve
škole, při školních akcích a reprezentaci školy a provádí je třídní učitel po dohodě s ostatními
vyučujícími. Je klasifikováno těmito stupni:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu, méně
závažných přestupků se dopouští ojediněle, je vždy přístupný výchovnému působení a snaží
se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního
řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků, nebo se opakovaně dopouští méně
závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, dopouští se
takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo zdraví jeho
i jiných osob, záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně-vzdělávací činnost školy.
K posílení kázně žáků ve výuce slouží:
a) poznámka – jako nástroj k informování zákonných zástupců a osob mající
vyživovací povinnost vůči zletilému žáku o drobných nedostatcích v chování
žáka (jako je kupř. ojedinělý pozdní příchod do výuky)
a dále výchovná opatření v souladu s § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., dále s § 10 vyhlášky
13/2005 Sb. a s § 31 zákona 561/2004 Sb., jimiž jsou:
b) napomenutí třídním učitelem – uděluje se za 3-5 pozdních příchodů, které
nebyly v den vzniku nepřítomnosti písemně omluveny s podpisem rodiče a
zároveň nevznikly zpožděním veřejného dopravního prostředku a další drobné
přestupky proti školnímu řádu
c) důtka třídního učitele – uděluje se za 6-8 pozdních příchodů, které nebyly
v den vzniku nepřítomnosti písemně omluveny s podpisem rodiče a zároveň
nevznikly zpožděním veřejného dopravního prostředku, opakovaný drobný
přestupek proti školnímu řádu, nedovolené opuštění školy v době školní
přestávky, drobnější slovní urážky mezi žáky, užití vulgarismů ve výuce,
nenošení žákovských pomůcek, pokus o podvod, 1-5 neomluvených hodin aj.
d) důtka ředitele školy – uděluje se za další pozdní příchody, které nebyly v den
vzniku nepřítomnosti písemně omluveny s podpisem rodiče a zároveň
nevznikly zpožděním veřejného dopravního prostředku, opakované přestupky
uvedené v písm. c), 6-20 neomluvených hodin, poškozování majetku školy
nebo fyzické osoby aj.
194
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
e) podmíněné vyloučení ze studia – uděluje se za vandalismus, šikanování,
úmyslné ublížení na zdraví, krádeže, hrubé slovní i fyzické útoky na
pracovníka školy, soustavně neomluvené nepřítomnosti, šíření poplašné
zprávy, žák je v areálu školy nebo během akce organizované školou pod
vlivem psychotropní látky (lehké či tvrdé drogy) či alkoholu (lze hodnotit dle
okolností a celkového profilu žáka), požívání, nošení, držení či distribuce
psychotropních látek v areálu školy a mimo areál během přestávek a volných
hodin či při akcích organizovaných školou. Zkušební doba podmíněného
vyloučení je nejdéle jeden rok
f) vyloučení ze studia – při další neomluvené nepřítomnosti žáka ve výuce nebo
porušení školního řádu po podmíněném vyloučení
Písmeno e) a f) neplatí, jedná-li se o žáky, kteří plní povinnou školní docházku.
Žákům lze udělit pochvalu:
a) třídního učitele – za práci nad rámec svých povinností či za výjimečné plnění
svých povinností
b) ředitelky školy – za mimořádnou práci a zásluhy nad rámec svých povinností,
za výbornou reprezentaci školy
Celkové hodnocení
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
Za první pololetí se vydává místo vysvědčení Výpis z vysvědčení.
195
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
6.2. Autoevaluace školy
Vychází ze školského zákona a příslušné vyhlášky
CÍLE
OBLASTI AUEVALUACE
Podmínky ke vzdělávání
Udržovat a modernizovat
stávající materiální vybavení
a patřičně ho využívat
Zjistit vliv kvality a množství
uchazečů o studium na
vzdělávací strategie školy
Průběh vzdělávání
Připravit žáky ke studiu na
všechny typy VŠ
Účastnit se soutěží a olympiád
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči.
Vliv vzájemných vztahů žáků, rodičů
a školy
Spokojenost žáků, rodičů
a zaměstnanců
Výsledky přijímacího řízení
korespondují s hodnocením
přihlášených žáků v předchozím
vzdělávání
Úspěšnost absolventů při dalším
studiu v oborech jimi
preferovaných
Umístění v krajských a vyšších
kolech
NÁSTROJE
ČASOVÝ
HARMONOGRAM
Analýza požadavků PK na
vybavení
Jednou za dva roky
Dotazník žákům, rodičům
a zaměstnancům.
Předmětové komise
a vedení školy
Jednou za 3 roky
Dvouleté a jednoleté
semináře
Jednou za rok
Umístění -výsledkové listiny
Průběžně - PK
Používat metody aktivního
učení
Větší zapojení žáků do vlastního
učení
Ověření efektivity ŠVP
Podporovat žáky při aktivitách,
soutěžích a projektech, které
rozvíjí KK, ale nejsou součástí
výuky
Náměty na změny
Hospitační činnost,
hodnocení předsedů PK
Sebehodnocení učitelů
Podklady PK
Realizované projekty a aktivity
- počet, účast a umístění
v soutěžích
Doklady o umístění, rozbor
Seminární práce, Výroční
zprávy
Jednou za rok
PK
Účast rodičů na třídních
schůzkách, četnost kontaktů
s rodiči
Rozbor zápisů třídních
schůzek a záznamy TU
Čtvrtletně
TU, vedení školy
Efektivní chod školy
Převaha pozitivního hodnocení
Zápisy z porad PR,
individuální pohovory,
a z provozních porad,
dotazníky, SWOT
Průběžně, nejméně
jednou za dva roky
Vedení školy, předsedové
PK
Stabilita PS
Stálý a kvalifikovaný
pedagogický sbor
Plán personálního rozvoje –
analýza pracovního místa
Jednou za rok -vedení
Zlepšovat spolupráci s rodiči
a dalšími institucemi
Řízení školy, kvalita personální práce,
kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
KRITERIA
196
Průběžně – PK, vedení
školy
Jednou za rok
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
Využití nových poznatků ve
výuce
Plnění zásad ŠVP
Hospitace, pohovor
Průběžně
Dosahování závazných výstupů
1x ročně, PK, vedení
Úspěšné absolvování studia,
zvládnutí výstupů ŠVP
95% úspěšných maturantů
Hospitace, pohovor s učiteli
Klasifikace, statistiky
programu Bakalář,
seminární práce, maturitní
zkoušky
Úspěšné absolvování
přijímacích zkoušek na VŠ
Vytvoření plánu práce , který
vychází ze strategických cílů
školy
Úspěšnost přijetí k VŠ studiu je
vyšší než 80%
Výsledky přijímání na VŠ
Výchovný poradce-září
Tři priority na školní rok
Realizace
Průběžně
Naplnění kapacity školy
Naplnění kapacity více než 95%
Rozbor zahajovacího
výkazu, rozbor výroční
zprávy, respektování
demografického vývoje
1x za tři roky
Dodržování rozpočtu školy
a plnění investičních záměrů
Kladný nebo vyrovnaný
výsledek hospodaření
Škola předkládá každý rok
zřizovateli investiční záměr na
reprodukci investičních prostř.
Rozbor zpráv o hospodaření
školy
Vedení školy 1x za rok
Výsledky vzdělávání žáků
Úroveň výsledků práce školy zejména
vzhledem k podmínkám vzdělávání
a ekonomickým zdrojům
DVPP
197
PK, výchovný poradce,
vedení školy – 1x ročně
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379, ŠVP – osmileté všeobecné studium
7. Dodatek
Ke dni 1. 9. 2010 byly opraveny některé drobné chyby tisku a doplněny tyto kapitoly:
2.4., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 4.2.
Od 1. 9. 2010 byl ŠVP rozšířen o dokument Příloha ŠVP – volitelné předměty.
Dne 11. 10. 2010 byla doplněna kapitola 6.1. o bod č. 18.
K 1. 9. 2011 byly provedeny drobné úpravy v kapitolách 3.3. a 3.4 a v předmětu
Estetická výchova hudební.
Ke dni 1. 9. 2012 byly provedeny tyto změny:
v celém textu bylo slovní spojení „nižší gymnázium“ nahrazeno výrazem „nižší stupeň
osmiletého gymnázia“
v celém textu bylo slovní spojení „vyšší gymnázium“ nahrazeno výrazem „vyšší stupeň
osmiletého gymnázia“
v kapitole 3.4. – Profilová část – Povinné zkoušky byl změněn počet povinných zkoušek
ze 3 na 2
Dále byly provedeny drobné změny v kapitolách 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. a byly provedeny
úpravy v kapitole 6.1. Dále proběhlo doplnění a konkretizace výstupů ČJ, A, M na základě
doplněných Standardů pro základní vzdělávání podle přílohy č.1 RVP ZV. Ještě byly
provedeny malé úpravy v předmětech Bi, Z.
V Příloze ŠVP byly provedeny drobné změny v semináři a cvičení ze ZSV.
198