Bezpečnostní list Havoline AFC+B _BL02_

Transkript

Bezpečnostní list Havoline AFC+B _BL02_
TEXACO
BEZPEČNOSTNÍ LIST
PŘED POUŽITÍM, MANIPULACÍ, LIKVIDACÍ PROSTUDUJTE
TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST
HAVOLINE AFC+B(BL02)
Datum vydání
Datum revize
27. srpna 1999
25. května 2005
1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE
1.1. Identifikace látky nebo přípravku
NÁZEV PRODUKTU
Havoline Antifreeze Coolant (AFC+B(BL02))
KÓD PRODUKTU
43765
1.2. Popis produktu
Nemrznoucí kapalina
1.3. Použití produktu
Náplň chladících systémů spalovacích motorů
1.4. Identifikace dovozce
TEXACO LUBRICANTS v. o. s.
Špitálská 2a
190 00 Praha 9
Tel : +420 2 66 79 91 50
Fax : +420 2 66 79 91 55
IČO 25694219
1.5. Identifikace výrobce
TEXACO LTD. - PEMBROKE PLANT
Pembroke, Pembrokeshire
South Wales SA71 5SJ
U.K.
Tel : +44/1646 64 1331
Fax : +44/1646 641242
1.6. Telefonní čísla pro mimořádné situace
Pohotovost – Toxikologické centrum (Česká republika):
Pohotovost (UK):
+420 2 2491 9293
+44 (0) 18 65 407 333
2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU
2.1. Chemická charakteristika
Chladící kapalina na bázi ethylenglykolu
2.2. Složení produktu
Název složky
Ethan-1,2-diol;
ethylenglykol; glykol
% hm.
CAS č.
ES č.
Symbol
R – věty
80 – 94,99
107-21-1
203-473-3
Xn
R22
(Úplné znění R – vět: bod 16 bezpečnostního listu)
Strana 1 (celkem 7)
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1. Nebezpečné vlastnosti produktu a jejich klasifikace
Symbol
R – věta
Klasifikace
Xn
R22 – Zdraví škodlivý při požití
Zdraví škodlivý
Produkt je klasifikován jako nebezpečný podle zákona 356/2003 Sb.
Upozornění
Přípravek obsahuje hořké látky (preventivní ochrana proti požití).
3.2. Účinky expozice
Akutní účinky expozice pro člověka
Vdechnutí
Páry nebo mlha v koncentraci převyšující povolené limity nebo v neobvykle vysoké koncentraci vzniklé při
zahřívání materiálu, v nedostatečně větraných nebo uzavřených prostorách mohou vyvolat dráždění nosu a
hltanu, bolesti hlavy, nevolnost a malátnost.
Zasažení pokožky
Krátkodobá expozice může vyvolat slabé podráždění. Dlouhodobý kontakt, např. s nasáknutým oděvem,
může vyvolat vážnější, mírně bolestivé podráždění, které se projevuje jako místní zarudnutí nebo případně otok.
Vniknutí do očí
Může vyvolat podráždění, projevující se jako nepříjemné pocity. Objevuje se zvýšené zarudnutí očí.
Požití
Ethylenglykol a diethylenglykol jsou při požití toxické. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je 1-2 ml na
kilogram nebo přibližně 100 ml na osobu. Symptomy zahrnují závratě, nezřetelnou výslovnost a ztrátu
koordinace, zmatenost, slabost, nevolnost, zvracení, zvýšený srdeční tep, obtížné dýchání, poruchy zraku, křeče
a kolaps. Symptomy mohou být opožděné. Může také dojít ke snížení vylučování moči, selhání ledvin a
poškození nervového systému.
Může dojít vdechnutí do plic při požití nebo zvracení, které vede k jejich poškození.
Chronické účinky expozice pro člověka
Opakované požití může poškodit ledviny.
Zhoršení zdravotního stavu expozicí
Opakovaná přeexpozice může způsobit zhoršení stávajícího stavu onemocnění ledvin.
Vzhledem k dráždivým účinkům může přípravek při opakovaném kontaktu s pokožkou způsobit zhoršení
stávající dermatitidy (stavu pokožky).
Účinky expozice na životní prostředí
Předpokládá se, že přípravek nepředstavuje dlouhodobé nebezpečí pro vodní prostředí.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1. Cesty expozice
Vdechnutí
Při dráždění, bolesti hlavy, nevolnosti nebo malátnosti vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud
symptomy přetrvávají nebo při problematickém dýchání a v případě pochybností přivolejte lékaře .
Zasažení pokožky
Zasažené místo několik minut oplachujte velikým množstvím vody s mýdlem. Pokud potíže přetrvávají,
vyhledejte lékařské ošetření.
Vniknutí do očí
Oči vyplachujte proudem vody min. 15 minut. Při vyplachování přidržujte oční víčka rozevřená, aby se
opláchl celý povrch oka i oční víčka. Vyhledejte lékařské ošetření.
Strana 2 (celkem 7)
Požití
Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc. Pokud je postižený při vědomí, okamžitě mu podejte 2 sklenice vody
(500 ml), avšak nevyvolávejte zvracení. Pokud ke zvracení dojde, podejte vodu opět. Nechejte lékaře posoudit,
zda postižený má vyvolat zvracení nebo se má přistoupit k výplachu žaludku. Postiženému v bezvědomí nebo v
křečích nepodávejte nikdy nic ústy.
Další doporučení
Otrava ethylenglykolem může zpočátku způsobit změny v chování, ospalost, zvracení, průjem, pocit žízně a
křeče. Poškození nebo selhání ledvin společně s metabolickou acidózou jsou pozdní známky
otravy ethylenglykolem. Okamžité odborné ošetření může snížit účinky otravy (s použitím hemodialýzy pokud
je potřeba). Uznaným protilékem je nitrožilní aplikace etanolu v roztoku hydrouhličitanu sodného. Kontaktujte
toxikologické centrum pro další informace.
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1. Vhodné hasicí prostředky
Vodní mlha, prášek, pěna nebo kysličník uhličitý. K ochlazení nádob vystavených ohni použijte vodu. Pokud
unikající nebo rozlitý přípravek nehoří, použijte vodní mlhu k rozptýlení par a zabezpečte ochranu pro osoby,
které pracují na zastavení úniku.
5.2. Hasicí prostředky, které nesmějí být z bezpečnostních důvodů použity
Proud vody.
5.3. Specifická rizika přípravku samotného, produktů hoření, uvolňujících se plynů
Žádná.
5.4. Speciální ochranné prostředky pro hasiče
Požadavky na speciální ochranné prostředky závisí na velikosti požáru, rozsahu požáru na možnostech
přirozeného větrání. V uzavřených a špatně větraných prostorách se doporučuje ohnivzdorný oděv a ochranná
maska s přívodem vzduchu, v případě velkých požárů použijte úplný žáruvzdorný oděv.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
6.1. Postup v případě náhodného rozlití nebo úniku
Vyvětrejte. Nevdechujte výpary. Při velkém úniku nebo v uzavřených prostorách použijte dýchací přístroj
nebo masku s přívodem vzduchu. Zachyťte pokud možno zpět do obalu. Vytřete nebo použijte vhodný sorpční
materiál a uložte do nádob k likvidaci. Zabraňte vniknutí do nadzemních, podzemních vod a kanalizace.
Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima nebo oděvem.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A
SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
7.1. Zacházení
Minimalizujte dobu, po kterou je přípravek vystaven vysokým teplotám. Zabraňte kontaminaci vody.
7.2. Skladování
Přepravujte, nakládejte a skladujte produkt v souladu s místními předpisy. Užívejte pouze označené nádoby
určené pro tento produkt.
7.3. Specifické (specifická) použití
Pro získání podrobnějších informací o použití produktu nahlédněte, prosím, do produktového listu.
Strana 3 (celkem 7)
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA
OSOB
8.1. Expoziční limity
Expoziční limity pro ethylenglykol:
Časově vážený průměr ( TWA/OEL) – 8 hodin:
Nejvyšší přípustná koncentrace (STEL):
Nejvyšší přípustná koncentrace (ACGIH: STEL):
52
104
100
mg / m3
mg / m3
mg / m3
8.2. Omezování expozice
Omezování expozice pracovníků
Dodržujte pracovní hygienu. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte.
Ochrana dýchacích orgánů
Koncentraci par ve vzduchu udržujte na minimální možné úrovni. Proti parám a mlze použijte masku 3M
typu 7002 vybavenou zásobníkem pro organické výpary, např. typ 3M/6057. Při odstraňování větších úniků, při
vstupu do nádrží nebo v jiných uzavřených prostorách použijte dýchací přístroj, např. masku Dräger panorama
Nova a respirátor typu PA94.
Ochrana rukou
Jsou doporučeny nitrilové/neoprenové rukavice.
Ochrana očí
Jsou doporučeny ochranné chemické brýle nebo ochranný štít.
Ochrana kůže
Vyhněte se kontaktu s kůží. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo vodou s mýdlem.
Omezování expozice životního prostředí
Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY
NEBO PŘÍPRAVKU
9.1. Všeobecné informace
Skupenství
Barva
Zápach (vůně)
kapalné
světle modrá
slabý zápach
9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Bod varu
Bod vzplanutí
Výbušné vlastnosti
Relativní hustota
Tenze par
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient
n-oktanol/voda
pH
Viskozita
nestanoveno
min. 115 °C
(ASTM D92)
za podmínek manipulace a skladování nevytváří výbušné směsi
1,130 kg/l
při 20°C
nestanoveno
100 %
nestanoveno
7,2
20
mm2/s
při 20°C
9.3. Další informace
Žádné.
10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
Při předepsaných podmínkách skladování a nakládání je produkt stabilní.
Strana 4 (celkem 7)
10.1. Podmínky, kterým je třeba zamezit
Přítomnost zápalných zdrojů, přímý styk s ohněm.
10.2. Materiály, které nelze použít (kterých je nutno se vyvarovat)
Silně oxidující látky .
10.3. Nebezpečné produkty rozkladu
Oxidy uhlíku, aldehydy a ketony.
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO
PŘÍPRAVKU
11.1. Akutní účinky expozice
Vdechnutí
Vysoké koncentrace par nebo mlhy budou pravděpodobně dráždit dýchací systém a mohou vyvolat
nevolnost, závratě, bolesti hlavy, malátnost.
Zasažení kůže
Slabé dráždění pokožky.
Vniknutí do očí
Může vyvolat dráždění, projevující se jako nepříjemné pocity. Dochází k zarudnutí nebo otoku očí.
Požití
Škodlivé. Způsobuje bolesti hlavy, slabost, zmatenost, ztrátu koordinace, závratě, nevolnost, zvracení, snížení
krevního tlaku, zrychlení srdečního rytmu, edém plic, selhání ledvin, bezvědomí a koma. Symptomy mohou být
opožděné. Těžká otrava může zapříčinit smrt.
11.2. Chronické účinky expozice
Opakované požití může poškodit ledviny.
Opakovaná přeexpozice může zhoršit stávající stav onemocnění ledvin.
11.3. Další účinky
Senzibilizace
Narkotické účinky
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci
Nepředpokládá se.
Nejsou známy.
Nepředpokládá se.
Nepředpokládá se.
Nepředpokládá se.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU
12.1. Ekotoxicita
Toxicita pro vodní organismy
Předpokládá se, že přípravek není toxický pro vodní organismy.
WGK = 1
Je nepravděpodobné, že úniky malého množství produktu naruší provoz úpravny vody.
Toxicita pro půdní organismy
Není uvedena.
12.2. Mobilita
Nestanovena.
12.3. Persistence a rozložitelnost
Podle kritérií EC: Předpokládá se, že přípravek je snadno odbouratelný
12.4. Bioakumulační potenciál
Předpokládá se nízký potenciál k bioakumulaci.
Strana 5 (celkem 7)
12.5. Další nepříznivé účinky
Žádné.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
13.1. Způsoby zneškodňování látky
Znehodnocený produkt, nespotřebované zbytky a odpad předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za účelem jeho dalšího využití nebo likvidace.
Kód odpadu: N 160114 Kód sorbentu: N 150202
13.2. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdat na sběrné místo nebezpečných odpadů. Obaly se zbytky výrobku
odkládat na místě určeném obcí nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady.
Kód odpadu (obalu): N 150110
13.3. Právní přepisy o odpadech
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
Přeprava není regulována.
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE
NEBO PŘÍPRAVKU
15.1. Informace o označení produktu / etiketa
Symbol
R – věta
S – věta
Xn
R22 – Zdraví škodlivý při požití
Veřejné použití:
S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí
S46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení
Průmyslové použití:
S36/37 – Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
Složky
Zvláštní varování
Ethylenglykol
Není.
Produkt je klasifikován jako nebezpečný dle zákona č. 356/2003 Sb.
15.2. Specifická ustanovení o ochraně osob nebo životního prostředí
Žádná.
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam uvedených R – vět
R22 – Zdraví škodlivý při požití
R63 – Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
16.2. Pokyny pro školení
Nejsou nutné.
16.3. Doporučená omezení použití
Akutní nebo chronické orální požívání produktů obsahující ethylenglykol může mít pro lidský nebo zvířecí
organismus závažné následky, včetně smrti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Takovéto produkty by neměly být
používány v systémech dodávky pitné vody nebo v takových systémech, kde hrozí nebezpečí kontaminace
zdrojů pitné vody (např. rekreační vozidla, ochrana zdrojů pitné vody proti zamrznutí).
Neslévejte do neoznačených nádob.
Strana 6 (celkem 7)
16.4. Další informace
Kontaktní místo pro poskytování technických informací:
TEXACO LUBRICANTS v. o. s.
Špitálská 2a
190 00 Praha 9
Tel : +420 2 66 79 91 50, 44-45
16.5. Změny v bezpečnostním listu
Obsah bezpečnostního listu koresponduje s požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 231/2004, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a
chemickému přípravku.
Veškeré informace uvedené v tomto bezpečnostním listu, a zejména informace týkající se zdraví a
bezpečnosti a životního prostředí, jsou poskytovány v nejlepší víře a na základě našich nejlepších znalostí v
čase vydání tohoto dokumentu.
Společnost nezaručuje přesnost a kompletnost těchto informací pro jakékoli obecné nebo zvláštní podmínky.
Opatření uvedené v tomto bezpečnostním listu nelze chápat jako úplnou informaci, které odstraní nebezpečí
ve všech možných situacích uživatele, které určují vhodnost použití přípravku popřípadě odpovídající
bezpečnostní opatření a doporučení pro ochranu životního prostředí, pro specifické případy použití.
Dále, povinností uživatele je používat tento přípravek bezpečně a zabezpečit splnění všech zákonů a směrnic
vztahujících se na tento výrobek.
Společnost nenese žádnou zodpovědnost za úrazy, ztráty nebo škody - vzniklé nedodržením bezpečnostních a
dalších doporučení obsažených v tomto bezpečnostním listu, - vzniklé v důsledku nebezpečných vlastností
přípravku, - vzniklé nevhodným použitím přípravku.
Strana 7 (celkem 7)