CaSys – datové skfiínű

Transkript

CaSys – datové skfiínű
CaSys – datové skfiínû
datové skfiínû
‰ífika 600 mm
6 v˘‰ek, 2 hloubky
obecné charakteristiky
■ Oceloplechová
skfiíÀ v prá‰kové barvû
odstínu:
– ‰edé RAL 7035, vnûj‰í plá‰È skfiínû;
– modré RAL 5015, stojiny skfiínû.
■ Mechanická odolnost: IK08.
■ NavrÏeny pro interiérové pouÏití (do
nároãn˘ch prostfiedí volte 19" provedení
skfiíní Spacial).
■ Konstrukce skfiíní zaji‰Èuje kontinuitu
kostry.
■ Nosnost: 250 kg.
rozmûry
v˘‰ka
poãet U (1)
24 U
hloubka
mm
600
800
29 U
600
800
33 U
600
800
38 U
600
800
42 U
600
800
47 U
600
Changed with the800
DEMO
(1) U = 44,45 mm.
v˘‰ka
mm
1200
1200
1400
1400
1600
1600
1800
1800
2000
2000
2200
2200
VERSION
of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
konstrukce datové skfiínû
■ Spodní
a horní rám je se‰roubován ke
stojinám skfiínû.
■ SkfiíÀ je dodávána s otevfien˘m dnem.
■ Stfiecha s vystfiiÏen˘mi vûtracími
Ïaluziemi je zakryta odnímateln˘m
stfie‰ním panelem.
■ Dvefie:
– 4 mm silné bezpeãnostní sklo;
– pravo/levá montáÏ;
– 180° úhel otevfiení;
– zámek s vloÏkou (kód 333).
■ Zadní panel a boãnice lze lehce
odejmout bez pouÏití nástrojÛ.
■ Integrované stavûcí noÏky.
■ Dvû 19" li‰ty z pokovené oceli, 100 mm
odsazené od dvefií, s moÏností
hloubkové montáÏe v kroku 25 mm.
Datová skfiíÀ a fiadová datová skfiíÀ
fiadová datová skfiíÀ
■ Stejná
konstrukce jako v˘‰e, ale bez
boãnic.
■ Vãetnû spojovací sady.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
206
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
datová skfiíÀ a fiadová
datová skfiíÀ
‰ífiky 600 mm
v˘‰ka skfiínû
podle poãtu U
24 U
29 U
33 U
38 U
42 U
47 U
rozmûry
‰ífika
hloubka
600
600
800
600
600
800
600
600
800
600
600
800
600
600
800
600
600
800
v˘‰ka
1200
1200
1400
1400
1600
1600
1800
1800
2000
2000
2200
2200
datová skfiíÀ
datová fiadová skfiíÀ
11100
11101
11104
11105
11108
11109
11112
11113
11116
11117
11120
11121
11340
11341
11344
11345
11348
11349
11352
11353
11356
11357
11360
11361
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Pfiíklad: pro spojení tfií datov˘ch skfiíní objednejte 1 datovou skfiíÀ a 2 fiadové datové
skfiínû.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
207
CaSys – datové skfiínû
datové skfiínû
‰ífika 800 mm
6 v˘‰ek, 2 hloubky
obecné charakteristiky
■ Oceloplechová
skfiíÀ v prá‰kové barvû
odstínu:
– ‰edé RAL 7035, vnûj‰í plá‰È skfiínû;
– modré RAL 5015, stojiny skfiínû.
■ Mechanická odolnost: IK08.
■ NavrÏen pro interiérové pouÏití (do
nároãn˘ch prostfiedí volte 19" provedení
skfiínû Spacial).
■ Konstrukce skfiíní zaji‰Èuje kontinuitu
kostry.
■ Nosnost: 250 kg.
rozmûry
v˘‰ka
poãet U (1)
24 U
hloubka
mm
600
800
29 U
600
800
33 U
600
800
38 U
600
800
42 U
600
800
47 U
600
Changed with the800
DEMO
(1) U = 44,45 mm.
v˘‰ka
mm
1200
1200
1400
1400
1600
1600
1800
1800
2000
2000
2200
2200
VERSION
of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
konstrukce datové skfiínû
■ Spodní
a horní rám je se‰roubován ke
stojinám skfiínû.
■ SkfiíÀ je dodávána s otevfien˘m dnem.
■ Stfiecha s vystfiiÏen˘mi vûtracími
Ïaluziemi je zakryta odnímateln˘m
stfie‰ním panelem.
■ Dvefie:
– 4 mm silné bezpeãnostní sklo;
– pravo/levá montáÏ;
– 180° úhel otevfiení;
– zámek s vloÏkou (kód 333).
■ Zadní panel a boãnice lze lehce
odejmout bez pouÏití nástrojÛ.
■ Integrované stavûcí noÏky.
■ Dvû 19" li‰ty z pokovené oceli, 100 mm
odsazené od dvefií, s moÏností
hloubkové montáÏe v kroku 25 mm.
■ Podle typu lze volit skfiíÀ s krycími panely
mezi 19" li‰tami a boãnicemi a skfiíní bez
krycích panelÛ.
Datová skfiíÀ a fiadová datová skfiíÀ
fiadová datová skfiíÀ
■ Stejná
konstrukce jako v˘‰e, ale bez
boãnic.
■ Vãetnû spojovací sady.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
208
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
datová skfiíÀ a fiadová
datová skfiíÀ
‰ífiky 800 mm
v˘‰ka skfiínû
podle poãtu U
24 U
29 U
33 U
38 U
42 U
47 U
rozmûry
‰ífika
hloubka
800
600
800
800
600
800
800
600
800
800
600
800
800
600
800
800
600
800
v˘‰ka
1200
1200
1400
1400
1600
1600
1800
1800
2000
2000
2200
2200
datová skfiíÀ
bez krycích panelÛ
11102
11103
11106
11107
11110
11111
11114
11115
11118
11119
11122
11123
fiadová datová skfiíÀ
s krycími panely
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11342
11343
11346
11347
11350
11351
11354
11355
11358
11359
11362
11363
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Pfiíklad: pro spojení tfií datov˘ch skfiíní objednejte 1 datovou skfiíÀ a 2 fiadové datové
skfiínû.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
209
CaSys – datové skfiínû
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
210
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
pln˘ stfie‰ní panel
■ Odnímateln˘
stfie‰ní panel z ocelového
plechu.
■ Barva: prá‰ková epoxy/polyester.
■ Odstín: RAL 7035.
■ Stfie‰ní panel je souãástí dodávky skfiínû.
stfie‰ní panel s kartáãov˘m
tûsnûním
pln˘ stfie‰ní panel
11178
balení
1
stfie‰ní panel s kartáãov˘m tûsnûním
11172
balení
1
sokl
11140
11141
11142
11143
balení
1
1
1
1
■ Odnímateln˘
stfie‰ní panel z ocelového
plechu, doplnûn˘ kabelov˘m prÛchodem
s kartáãov˘m tûsnûním.
■ Barva: prá‰ková epoxy/polyester.
■ Odstín: RAL 7035.
sokl
■ Sokl z ocelového plechu.
■ Barva: prá‰ková epoxy/polyester.
■ Odstín: RAL 7035.
■ V˘‰ka: 100 mm.
■ UmoÏÀuje montáÏ standardních
‰ífika
600
600
800
800
hloubka
600
800
600
800
stavûcích noÏek, antivibraãních
noÏek i manipulaãních koleãek.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
19" stojiny
■ MontáÏ
na pomocné li‰ty pro hloubkovou
montáÏ.
■ Stavitelná montáÏ v kroku 25 mm.
■ Dodávány po 2, se spojovacím
materiálem.
dílãí 19" stojiny v˘‰ky 12 U
■ Sada
2 dílãích stojin se spojovacím
materiálem.
■ MontáÏ na pomocné li‰ty 11156 aÏ
11159.
■ Stavitelná montáÏ v kroku 25 mm.
pomocné li‰ty pro hloubkovou
montáÏ 19" stojin
■ Pomocné
li‰ty slouÏí k montáÏi
19" stojin.
■ Dodávány po 2, se spojovacím
materiálem.
19" stojiny
11150
11151
11152
11153
11154
11155
(1) U = 44,45 mm.
19" dílãí stojiny
11149
pomocné
li‰ty
11156
11157
11158
11159
skfiíÀ
‰ífika
600
600
800
800
poãet U
24 U
29 U
33 U
38 U
42 U
47 U
balení
1
1
1
1
1
1
poãet U
12 U
balení
1
hloubka
600
800
600
800
balení
1
1
1
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
211
CaSys – datové skfiínû
metrické stojiny
■ MontáÏ
na pomocné li‰ty pro metrické
stojiny. Nahrazují 19" stojiny.
■ Stavitelná montáÏ v kroku 25 mm.
■ Dodávány po 2, se spojovacím
materiálem.
pomocné li‰ty pro metrické
stojiny
■ Pfiímá montáÏ na rám skfiínû.
■ Dodávány po 2, se spojovacím
materiálem.
krycí panel s kartáãov˘m
tûsnûním (J2) (K2)
metrické
v˘‰ka
stojiny
skfiínû
11160
1200
11161
1400
11162
1600
11163
1800
11164
2000
11165
2200
(1) SU = 25 mm.
pomocné
li‰ty
11166
11167
11168
11169
skfiíÀ
‰ífika
600
600
800
800
poãet
SU (1)
43 SU
52 SU
59 SU
68 SU
75 SU
84 SU
balení
1
1
1
1
1
1
balení
hloubka
600
800
600
800
krycí panel s kart. tûsnûním
11173
1
1
1
1
balení
1
■ MontáÏ na sokl nebo stfie‰ní panel jako
Changed
with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
kombinace s ostatními krycími panely.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Spojovací materiál je souãástí
dodávky.
krycí panely s/bez ventilátorÛ
∅ 120 m (J3)
■ MontáÏ
na sokl nebo stfie‰ní panel jako
kombinace s ostatními krycími panely.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Verze s ventilátory je osazena tfiemi
ventilátory s prÛtokem 130 m3/h, 230 V,
50 Hz.
Ventilátory jsou elektricky propojeny
a dodávány s 2m kabelem.
■ Spojovací materiál je souãástí dodávky.
krycí panely s/bez ventilátorÛ
∅ 120 m a kartáãového tûsnûní
■ MontáÏ
na sokl nebo stfie‰ní panel jako
kombinace s ostatními krycími panely.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Verze s ventilátory je osazena tfiemi
ventilátory s prÛtokem 130 m3/h, 230 V,
50 Hz.
Ventilátory jsou elektricky propojeny
a dodávány s 2m kabelem.
■ Spojovací materiál je souãástí dodávky.
krycí
panel
11179
11174
ventilátory
krycí
panel
11177
11182
ventilátory
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
212
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
ano
ne
ano
ne
balení
1
1
balení
1
1
CaSys – datové skfiínû
krycí panel s vûtracími otvory
(J5) (K3)
krycí panel s vûtracími otvory
11175
balení
1
krycí panel pln˘
11176
balení
1
■ MontáÏ
na sokl nebo stfie‰ní panel jako
kombinace s ostatními krycími panely.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Spojovací materiál je souãástí dodávky.
krycí panel pln˘ (J1) (K1)
■ MontáÏ
na sokl nebo stfie‰ní panel jako
kombinace s ostatními krycími panely.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Spojovací materiál je souãástí dodávky.
pfiíklad vzájemné kombinace krycích panelÛ
skfiíÀ
‰ífika
hloubka
kombinace 1
kombinace 2
kombinace 3
kombinace 4
Changed
600 with
mm the DEMO
600 mmVERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
a
800 mm
800 mm
pevná police
■ Pfiímá montáÏ na rám skfiínû.
■ Ocelov˘ plech v barvû RAL 7035.
■ Nosnost: 50 kg.
■ Spojovací materiál je souãástí dodávky.
pevná
police
11266
11267
11268
11269
skfiíÀ
‰ífika
600
600
800
800
balení
hloubka
600
800
600
800
1
1
1
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
213
CaSys – datové skfiínû
závûsná oka
■ Sada 4 závûsn˘ch pfiepravních ok.
■ MontáÏ na rám skfiínû.
■ Nosnost: 360 kg pro 4 závûsná oka
obj. ãíslo
11188
balení
1
obj. ãíslo
11185
balení
1
obj. ãíslo
11187
balení
1
(v úhlu 60 °).
popisn˘ ‰títek
■ Rozmûry:
100 x 40 mm.
spojovací sada (R1)
■ Sada
■ Sada
pro spojení datov˘ch skfiíní.
je dodávána se 4 konzolami
a spojovacím materiálem.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
zámky (P1)
■ UmoÏÀují
zamykání boãnic a zadního
panelu.
■ Zámek je osazen zámkovou vloÏkou
ãís. 333.
dvefiní zámkov˘ systém s klikou
a klíãi
■ MontáÏ
na dvefie na místo standardního
zámku dodávaného se skfiíní.
■ Zámek je osazen zámkovou vloÏkou
ãís. 333.
obj. ãíslo
11181
balení
1
obj. ãíslo
11180
balení
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
214
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
antivibraãní noÏky (M2)
■ Sada 4 noÏek.
■ Ocelové noÏky,
obj. ãíslo
11184
balení
1
obj. ãíslo
11183
balení
1
obj. ãíslo
11186
balení
1
v˘‰kovû stavitelné, jsou
doplnûné o gumové patky tlumící
vibrace.
■ Pfiímá montáÏ na rám nebo sokl skfiínû.
■ Závit: M10.
standardní noÏky (M1)
■ Sada
4 noÏek, které jsou souãástí
dodávky skfiínû.
■ Ocelové noÏky jsou v˘‰kovû stavitelné.
■ Pfiímá montáÏ na rám nebo sokl skfiínû.
■ Závit: M10.
manipulaãní koleãka (M3)
■ Sada 4 koleãek, z nichÏ 2 jsou
■ Pfiímá montáÏ na rám skfiínû.
■ Závit: M10.
■ Nosnost: 250 kg/4 koleãka.
s brzdou.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
adaptér pro manipulaãní koleãka
a noÏky
obj. ãíslo
11418
balení
1
■ Sada
obsahuje 4 konzoly a 4 koleãka
bez brzd.
■ UmoÏÀují kombinaci montáÏe koleãek
11186 a 11183.
■ Pfiímá montáÏ na rám skfiínû nebo sokl.
■ Závit: M10.
distanãní sada pro stfie‰ní
ventilaci (Q1)
obj. ãíslo
11282
v˘‰ka
20 mm
balení
1
40
0
40
0
■ Sada 4 distanãních ‰roubÛ.
■ Pfiímá montáÏ na rám skfiínû.
■ Odsazení: 20 mm.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
215
CaSys – datové skfiínû
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
216
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
pfiední 19" panel 1 U s kovov˘mi
svorkami
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Materiál: ocelov˘ plech
panel
s kovov˘mi sv.
11210
11211
barvy RAL 7035.
pfiední 19" panel 1 U s plastov˘mi
svorkami
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Materiál: ocelov˘ plech
poãet svorek
vert.
horiz.
4
0
3
2
balení
1
1
panel s plast. svorkami
11212
balení
1
panel s kab. kanálem
11213
balení
1
panel s prostfiihy
11214
balení
1
barvy RAL 7035
s plastov˘mi svorkami.
pfiední 19" panel 2 U s kabelov˘m
kanálem
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Materiál: ocelov˘ plech
barvy RAL 7035.
pfiední 19" panel 1 U s prostfiihy
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Prostfiihy jsou chránûny
gumov˘m
tûsnûním.
■ Materiál:
ocelov˘
plech barvy
RAL 7035.of
Changed
with the
DEMO
VERSION
CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
pfiední 19" panel 1 U s prostfiihy
a kabelov˘m vedením
panel s prostfiihy a kab. vedením
11215
balení
1
panel s kartáãov˘m tûsnûním
11216
balení
1
spojovací materiál
11246
balení
1
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Prostfiihy jsou chránûny
gumov˘m
tûsnûním.
■ UmoÏÀuje vedení kabeláÏe.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy RAL 7035.
pfiední 19" panel 1 U
s kartáãov˘m tûsnûním
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Materiál: ocelov˘ plech
barvy RAL 7035.
spojovací materiál
■ Pro montáÏ pfiíslu‰enství na 19" stojiny.
■ Sada obsahuje 50 ‰roubÛ M6 x 16 mm,
50 klecov˘ch matic M6 a 50 podloÏek.
spojovací materiál
■ Pro montáÏ pfiíslu‰enství na 19" stojiny.
■ Sada obsahuje 50 1/4otáãkov˘ch ‰roubÛ
spojovací materiál
11419
11420
síla panelu
1,5 mm
3 a 4 mm
balení
1
1
s klipovou maticí.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
217
CaSys – datové skfiínû
nosníky pro kabelové
pfiíslu‰enství (montáÏ na rám)
obj. ãíslo
■ Pfiímá montáÏ na rám skfiínû.
■ UmoÏÀují snadné upevnûní kabelÛ
pomocí stahovacích páskÛ (napfi. 46902
aÏ 46978).
■ Sada obsahuje 2 nosníky a spojovací
materiál.
nosníky pro kabelové
pfiíslu‰enství (montáÏ na
19" stojiny)
11201
11202
11203
11204
skfiíÀ
‰ífika
600
800
–
–
balení
obj. ãíslo
11197
11198
pro stojiny
19"
metrické
balení
1
1
obj. ãíslo
11199
11200
mont. rozteã
256 mm
456 mm
balení
1
1
hloubka
–
–
600
800
1
1
1
1
■ Pfiímá
montáÏ na 19" nebo metrické
stojiny.
■ UmoÏÀují snadné upevnûní kabelÛ
pomocí stahovacích páskÛ (napfi. 46902
aÏ 46978).
■ Sada obsahuje 2 nosníky a spojovací
materiál.
nosníky pro kabelové
pfiíslu‰enství (montáÏ mezi pfiední
a zadní 19" stojiny)
■ Pfiímá
montáÏ na 19" nebo metrické
stojiny.
■ UmoÏÀují snadné upevnûní kabelÛ
pomocí stahovacích páskÛ (napfi. 46902
aÏ 46978).
■ Sada obsahuje 2 nosníky a spojovací
materiál.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
svorky
19" svorky
11275
11276
11277
■ Pro
montáÏ na:
– 19" stojiny z boku;
– v‰echny nosníky kabelového
pfiíslu‰enství;
– na 19" police zezadu;
– na rám skfiínû prostfiednictvím
pomocn˘ch konzol 11278.
■ Materiál: plast barvy RAL 7035.
■ Dodávány v sadû po 10.
balení
1
1
1
pomocné konzoly
11278
balení
1
kabelová prÛvodní oka
11209
balení
1
Cablofil
11415
11416
balení
1
1
11278/11276
kabelová prÛvodní oka
■ Pfiímá montáÏ na rám skfiínû.
■ Oka slouÏí ke svazkování kabelÛ
rozmûry
40 x 100
40 x 60
100 x 100
mezi
dvûma skfiínûmi.
■ Materiál: ocel v barvû RAL 7035.
■ Dodávány v sadû po 5.
kabelové kanály „Cablofil“
■ ·ífika
200 mm, délka 1 800 mm, hloubka
30 a 54 mm.
■ MontáÏ na nosníky 11201 aÏ 11204.
hloubka
30 mm
54 mm
stfiihací nástroj
11417
stfiihací nástroj pro kanály
„Cablofil“
■ Stfiihací
nástroj pro kabelové kanály,
zabraÀující tvorbû ostr˘ch hran.
11415/11416
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
218
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
balení
1
CaSys – datové skfiínû
pfiední 19" panel 2 U s prostfiihy
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Prostfiihy jsou chránûny
obj. ãíslo
66093
balení
1
obj. ãíslo
66094
balení
1
obj. ãíslo
66095
balení
1
gumov˘m
tûsnûním.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy RAL 7035.
kabelová vodítka
■ Sada 4 vodítek.
■ MontáÏ na panel 66093.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy
RAL 7035.
zadní konzola
■ Sada 4 vodítek.
■ MontáÏ na panel 66094.
■ UmoÏÀuje vertikální upevnûní
■ Materiál: pokovená ocel.
kabelÛ.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
vertikální kabelová vodítka
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Materiál: pokovená ocel.
samolepicí kabelové pásky
■ Pro rychlé svazkování
■ K dodání 3 verze:
kabelÛ.
– pásky ‰ífiky 13 mm, délky 225 mm,
v 6 rÛzn˘ch barvách, dodávány po
10 kusech;
– pásky ‰ífiky 16 mm, délky 5 m, barvy
bílé a ãerné;
– suché zipy délky 50 mm, ‰ífiky 20 mm,
dodávány po 10 kusech.
obj. ãíslo
66050
66051
66052
66053
v˘‰ka U
9
4,5
3
1,5
hloubka
120
120
120
106
balení
1
1
1
1
pásky 225 mm
11421
11422
11423
11424
11425
11426
pásky 5 m
11427
11428
barva
modrá
Ïlutá
ãerná
zelená
ãervená
bílá
barva
bílá
ãerná
balení
10
10
10
10
10
10
balení
1
1
suché zipy
11429
barva
ãerná
balení
10
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
219
CaSys – datové skfiínû
19" krycí panel ocelov˘
■ MontáÏ
na 19" stojiny pomocí ‰roubÛ
11246 nebo 1/4otáãkov˘ch ‰roubÛ
11420.
■ Materiál: ocelov˘ plech síly 1,5 mm,
v barvû RAL 7035.
19" krycí panel hliníkov˘, síly
3 mm
■ MontáÏ
na 19" stojiny pomocí ‰roubÛ
11246 nebo 1/4otáãkov˘ch ‰roubÛ
11420.
■ Materiál: hliníkov˘ plech síly 3 mm.
19" krycí panel hliníkov˘, síly
4 mm
■ MontáÏ
na 19" stojiny pomocí ‰roubÛ
11246 nebo 1/4otáãkov˘ch ‰roubÛ
11420.
■ Materiál: hliníkov˘ plech síly 4 mm.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor
19" krycí panel ocelov˘ pro
modulární pfiístroje
ocelov˘ panel
11235
11236
11237
11238
11239
11240
poãet U
1U
2U
3U
4U
5U
6U
balení
1
1
1
1
1
1
hliníkov˘ panel 3 mm
62021
62022
62023
62024
62025
62026
62027
62028
62029
62030
62031
62032
poãet U
1U
2U
3U
4U
5U
6U
7U
8U
9U
10 U
11 U
12 U
balení
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
hliníkov˘ panel 4 mm
62061
62062
62063
62064
62065
62066
62067
(http://www.cadkas.com).
62068
62069
62070
62071
62072
poãet U
1U
2U
3U
4U
5U
6U
7U
8U
9U
10 U
11 U
12 U
balení
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
modulární panel
11245
poãet U
3U
balení
1
modulární panel
80126
80128
poãet U
3U
4U
balení
1
1
modulární panel
80127
80129
poãet U
3U
4U
balení
1
1
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ UmoÏÀuje montáÏ 22 modulárních
pfiístrojÛ.
■ Materiál:
ocelov˘ plech síly 1,5 mm,
v barvû RAL 7035.
19" krycí panel hliníkov˘ pro
modulární pfiístroje, síly 3 mm
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ UmoÏÀuje montáÏ 22 modulárních
pfiístrojÛ.
■ Materiál:
hliníkov˘ plech 3 mm.
19" krycí panel hliníkov˘ pro
modulární pfiístroje, síly 4 mm
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ UmoÏÀuje montáÏ 22 modulárních
pfiístrojÛ.
■ Materiál:
hliníkov˘ plech 4 mm.
1 U = 44,45 mm
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
220
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
19" panel 2 U pro konektory
IBM ADS nebo 8310574 (8 + 1)
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Dodáván bez konektorÛ.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy
obj. ãíslo
11221
11222
11223
typ konektoru
9
15
25
balení
1
1
1
RAL 7035.
19" panel 1 U pro 16 konektorÛ F0
typ ST/ST2
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Dodáván bez konektorÛ.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy
balení
1
RAL 7035.
19" panel 2 U pro 16 konektorÛ
SUB-D
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Dodáván bez konektorÛ.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy
obj. ãíslo
11220
obj. ãíslo
11227
balení
1
obj. ãíslo
11228
balení
1
RAL 7035.
19" panel 1 U pro 24 konektorÛ F0
typ SC
Changed
with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Dodáván bez konektorÛ.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy
RAL 7035.
19" panel 1 U pro 24 konektorÛ F0
typ S-FMA 6,5
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Dodáván bez konektorÛ.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy
balení
1
obj. ãíslo
11230
balení
1
RAL 7035.
19" panel 2 U pro 24 koaxiálních
konektorÛ typu BNC
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Dodáván bez konektorÛ.
■ Materiál: ocelov˘ plech barvy
obj. ãíslo
11229
RAL 7035.
19" panel 2 U, spojovací skfiíÀka
pro optické kabely
obj. ãíslo
66036
‰ífika
482
v˘‰ka
89
balení
1
16 otvorÛ
pro konektory ST.
■ Materiál: ocelov˘ plech síly 2 mm.
■ Povrchová úprava: prá‰ková epoxy
barva se strukturou (IBM).
2U
■ MontáÏ na 19" stojiny.
■ Na pfiední stranû je vystfiiÏeno
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
221
CaSys – datové skfiínû
19" zásuvka v˘‰ky 2 U
■ MontáÏ
na teleskopické li‰ty 11258
a 11259 (nejsou souãástí dodávky).
■ Hloubka: 400 mm.
■ Pfiední plech barvy RAL 7035.
■ Nosnost: 20 kg.
■ Vãetnû spojovacího materiálu.
19" teleskopické li‰ty
■ Sada 2 li‰t pro uchycení zásuvky.
■ Nosnost: 20 kg.
■ Vãetnû spojovacího materiálu.
19" pevné li‰ty
■ Sada 2 li‰t pro uchycení zásuvky.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Nosnost: 60 kg.
obj. ãíslo
11260
obj. ãíslo
11258
11259
11926
obj. ãíslo
11263
11264
balení
1
hloubka
skfiínû
600
800
1000
rozteã
montáÏe
258
458
658
rozteã montáÏe
258 mm
458 mm
balení
1
1
1
balení
1
1
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
19" pevné dílãí li‰ty 2 U
■ Sada 2 li‰t.
■ Materiál: pokovená
■ Nosnost: 15 kg.
plech barvy RAL 7035.
19" teleskopická police v˘‰ky 2 U
■ Materiál: ocelov˘
■ Nosnost: 5 kg.
balení
1
ocel.
19" police v˘‰ky 2 U
■ Materiál: ocelov˘
■ Nosnost: 20 kg.
obj. ãíslo
11265
plech barvy RAL 7035.
obj. ãíslo
11271
11272
hloubka police
250
380
balení
1
1
obj. ãíslo
11270
hloubka police
250
balení
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
222
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
zásuvková li‰ta s jistiãem
■ MontáÏ na rám pomocí konzol 11284.
■ Zásuvky jsou chránûny 2pólov˘m
jistiãem.
■ Li‰ta je osazena zásuvkami typu VDE
nebo UTE (kolík) 230 V, 10/16 A.
délka
704
1232
v˘‰ka hloubka poãet zás.
44
76
6
44
76
12
■ MontáÏ na rám pomocí konzol 11248.
■ Zásuvky jsou vypínatelné 2pólov˘m
vypínaãem se signálkou.
■ Li‰ta je osazena zásuvkami typu VDE
nebo UTE (kolík) 230 V, 10/16 A.
v˘‰ka hloubka poãet zás.
44
42
7
44
42
10
typ zásuvek
UTE (kolík)
11292
11294
VDE
11295
11297
balení
poãet
zásuvek
7
10
typ zásuvek
UTE (kolík)
11286
11288
VDE
11289
11291
poãet
zásuvek
6
typ zásuvek
UTE (kolík)
11293
VDE
11296
1
1
upevn. body
2
2
zásuvková li‰ta s vypínaãem
délka
704
968
poãet
zásuvek
6
12
balení
1
1
upevn. body
2
2
19" zásuvková li‰ta 1 U s jistiãem
■ MontáÏ pfiímo na 19" stojiny.
■ Zásuvky jsou chránûny 2pólov˘m
balení
1
jistiãem.
■ Li‰ta je osazena zásuvkami typu VDE
nebo UTE (kolík) 230 V, 10/16 A.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
19" zásuvková li‰ta 1 U
s vypínaãem
■ MontáÏ pfiímo na 19" stojiny.
■ Zásuvky jsou vypínatelné 2pólov˘m
poãet
zásuvek
8
typ zásuvek
UTE (kolík)
11298
VDE
11290
balení
poãet
zásuvek
7
typ zásuvek
UTE (kolík)
11300
VDE
11301
poãet
zásuvek
9
typ zásuvek
UTE (kolík)
11287
VDE
11299
1
vypínaãem se signálkou.
je osazena zásuvkami typu VDE
nebo UTE (kolík) 230 V, 10/16 A.
■ Li‰ta
■ MontáÏ pfiímo na 19" stojiny.
■ Li‰ta je osazena 7 zásuvkami
19" zásuvková li‰ta 1 U
s odru‰ovacím filtrem
typu VDE
nebo UTE (kolík) 230 V, 10/16 A.
■ MontáÏ pfiímo na 19" stojiny.
■ Li‰ta je osazena 9 zásuvkami
19" zásuvková li‰ta 1 U
bez odru‰ovacího filtru
konzoly pro zásuvkové li‰ty
19
Ø6
■ Pro vertikální montáÏ zásuvkov˘ch
■ Sada 2 konzol se spojovacím
li‰t.
osu skfiínû je
urãena konzola 11283, konzola 11284
pro jiné uchycení.
konzola
11284
11283
1
balení
1
balení
1
1
40
materiálem.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Pro montáÏ na podélnou
spoleãné charakteristiky
zásuvkov˘ch li‰t
4
typu VDE
nebo UTE (kolík) 230 V, 10/16 A.
balení
60
11283
11284
■ Napájecí
kabel (3 C x 1,5 mm2) je dlouh˘
2 m.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
223
CaSys – datové skfiínû
svûtla
■ Svûtla
jsou k dispozici ve tfiech verzích:
– se senzorem pohybu;
– s vypínaãem;
– transportní lampa.
■ Zdroj svûtla: kompaktní záfiivka E27,
230 V, 50 Hz, 20 W.
■ Kromû ‰roubové montáÏe nabízí
uchycení magnetem (se senzorem
a vypínaãem) a samolepicí montáÏ
(transportní lampa).
■ Pfiipojení:
– svorky, u typÛ se senzorem
a vypínaãem;
– kabel, u transportní lampy.
■ Krytí: IP20.
■ Tfiída izolace: II.
21420
obj. ãíslo
21420
21421
21422
21423
21419
21460
21461
21409
popis
svûtlo se senzorem
svûtlo se zásuvkou
transportní lampa
napájecí kabel
zásuvka UTE
zásuvka VDE
zásuvka IMQ
náhradní záfiivka
balení
1
1
1
1
1
1
1
1
21421
pfiíslu‰enství
■ Napájecí
kabel pro lampy 21423, 21420
a 21421.
■ Náhradní záfiivka.
21422
svûtlo se zásuvkou
■ Svûtlo
je osazeno záfiivkou (DZ) 230 V,
50 Hz, 11 W, vypínaãem a zásuvkou.
■ Rychlá
pomocí silného
magnetu.of
Changed
withmontáÏ
the DEMO
VERSION
CAD-KAS PDF-Editor
dvefiní spínaã
Spínaã slouÏí ke spínání svûtla po
otevfiení dvefií.
■ Spínací schopnost: 10 A/500 V.
■ MontáÏní materiál je souãástí dodávky.
■
kapsa na dokumentaci
obj. ãíslo
11303
obj. ãíslo
■K
dispozici tfii typy podle formátu
a hloubky.
■ Materiál: plast barvy RAL 7035.
■ Samolepicí montáÏ.
tangenciální 19" ventilátor 2 U
■ Napájení: 230 V, 50 Hz.
■ PrÛtok vzduchu: 300 m3/h.
■ Pfiíkon: 37 W.
■ Akustick˘ tlak: 53 dB.
19" panel 1 U s vypínaãem
a termostatem pro ventilátor
■ Pfiímá montáÏ na 19" stojiny.
■ Vypínaã je podsvûtlen˘.
■ Termostat: 0–60 °C, 5 A/250
obj. ãíslo
typ zásuvky
21415
UTE (kolík)
21416
VDE
21417
BS (Britsk˘ standard)
(http://www.cadkas.com).
21465
UL–CSA
21466
CH
21322
21323
21317
popis
dvefiní spínaã
kapsa
formát
A4
A4
A3
balení
1
1
1
1
1
balení
1
balení
hloubka
22 mm
40 mm
35 mm
1
1
1
tangenciální ventilátor
21330
balení
1
obj. ãíslo
11217
balení
1
V.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
224
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
19" ventilaãní jednotky 1 U
■
■
obj. ãíslo
Napájení: 230 V, 50 Hz.
Pfiímá montáÏ na 19" rám.
prÛtok
m3/h
400
800
1200
poãet
vent.
3
6
9
hluk
50 dB
52 dB
55 dB
hloubka
mm
100
310
445
21313
21316
21319
v˘kon
W
36
72
108
zemnicí pfiípojnice
pfiípojnice
11285
11281
■K
dispozici dva typy:
– izolovaná mûdûná pfiípojnice prÛfiezu
10 x 5 mm se 40 ‰rouby;
– uzemnûná nerezová pfiípojnice pro
fastony 6,5.
■ MontáÏ na 19" stojiny nebo rám skfiínû.
■ Délka: 480 mm.
zemnicí pásky
■ Materiál:
■ PrÛfiez a
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor
délka
mm
21740
150
21742
150
21743
155
21744
200
21746
200
(http://www.cadkas.com).
zemnicí vodiãe
obj. ãíslo
■ Odpovídá standardu NF C 20-130.
■ Mûdûné vodiãe se zeleno/Ïlutou PVC
21721
21715
21716
21725
21735
izolací.
■ Zaji‰Èují
kontinuitu kostry mezi
19" panely a stojinami.
■ Provedení: ocelov˘ klip profiezávající
pfii montáÏi vrstvu barvy.
zemnicí klipy
stahovací pásky
1 000 kusech.
kle‰tû na stahovací pásky
■ Kle‰tû
umoÏÀují staÏení a ustfiiÏení
pásek do ‰ífiky 9 mm.
1
1
1
prÛfiez
mm2
6
6
6
10
25
‰ífika
mm
12
17
20
21
40
prÛfiez
mm2
6
10
16
25
50
balení
délka
mm
130
160
160
250
350
oko
∅
6,4
6,4
8,3
6,4
8,3
balení
zemnicí klipy
11302
obj. ãíslo
polyamid.
po
balení
typ
balení
izolovaná mûdûná
1
uzemnûná nerezová
1
obj. ãíslo
cínovaná mûì.
délku vyberte z tabulky.
■ Materiál: bezhalogenov˘
■ Dodávány jsou v sadách
váha
(kg)
3
4,8
7,6
46902
46908
46939
46914
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
balení
100
délka
mm
100
140
200
188
kle‰tû
46150
‰ífika
mm
2,5
3,6
3,6
4,8
prÛmûr
max.
18
33
50
43
balení
1000
1000
1000
1000
balení
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
225
CaSys – datové skfiínû
rozmûry
‰ífika skfiínû 600 mm
440
min./max. : A+16/A+41
A—120
19" stojiny
465
A—155
A
451
536
12
1
2
100
25
275
25
425/625
Zadní pohled
‰ífika skfiínû 800 mm
19" stojiny
440
465
A
A–155
451
736
mini/maxi : A+16/A+41
A–120
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
12
1
2
100
25
275
25
425/625
pohled shora
460/660
poãet U
600/800
400/600
min.60
475/675
400
24 U
29 U
33 U
38 U
42 U
47 U
v˘‰ka
A
1221
1421
1621
1821
2021
2221
600/800
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
226
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
v˘‰ka s noÏkami
min.
max.
1237
1262
1437
1462
1637
1662
1837
1862
2037
2062
2237
2262
CaSys – datové skfiínû
44,45
B
A–110
31,75
12,7
44,45
19" stojina (detail)
461/661
sokl
8,5
100
A–75
skfiíÀ
‰ífika
600
A
A–75
hloubka
600
800
600
800
panel s kartáãov˘m tûsnûním
panel s kartáãem a ventilátory
360
detail metrické stojiny
23
78 (1)
198
107
3xØ110
25 25
216
(2)
425
14
125
450
125
50
52
B
596
596
796
796
50
800
A
550
750
550
750
60
8,5
425
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS450
PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
(1) V˘‰ka ventilátorÛ.
nosníky pro kabelové
pfiíslu‰enství
pevná police
482,6
76,2
88
482,6
26x11
A
25 10
Detail A
A
250
400
25
220
50…200
B
379,6
B
60
437
15
88
76,2
A
14,1
24,8 30
B
220
350
Detail B
teleskopické li‰ty
100
128,4/103,4/78,4/53,4
54/79/104/129
258/458
Pfiední
Zadní
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
227
CaSys – datové skfiínû
19" skfiíÀ s pevn˘m
rámem
■ Nástûnná
skfiíÀ z ocelového plechu,
v prá‰kové epoxy/polyesterové barvû,
odstín RAL 7035.
■ Provedení: na základním rámu jsou
otvíratelné a odnímatelné boãnice,
otevfiená záda, 19" pevn˘ rám a dvefie
z koufiového skla.
technické charakteristiky
■ Na
tûle jsou v pfiední ãásti vystfiiÏeny
prÛchody pro pfiirozenou ventilaci. Jako
kabelov˘ vstup slouÏí otevfiená záda
a prostupy na dnû i stfie‰e skfiínû. Na
zadním panelu jsou otvory pro
nástûnnou montáÏ. Zadní panel lze
doobjednat.
■ Boãnice jsou snadno otevíratelné pomocí
1/4otáãkov˘ch ‰roubÛ a taky je lze bez
pouÏití nástroje sundat ze závûsÛ.
■ 19" rám je vyroben z pokovené oceli
a je hloubkovû staviteln˘ v kroku 25 mm.
■ Dvefie z bezpeãnostního koufiového skla
jsou osazeny zámkem ãís. 333.
poãet U
6
9
12
15
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS
18
rozmûry
v˘‰ka
375
skfiíÀ
hloubka
400
11750
500
11770
523
600
400
11751
500
11771
670
600
400
11752
500
11772
600
11797
818
600
400
11753
PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
500
11773
965
600
400
11754
500
11774
600
11799
‰ífika
600
zadní krycí
panel
11790
11790
11791
11791
11792
11792
11792
11793
11793
11794
11794
11794
balení
Detail 1/4otáãkového ‰roubu pro
otevfiení boãnice
Detail vysunutí ze závûsu
Detail zámku
Detail zad s kabelov˘mi prostupy na
stfie‰e a dnû skfiínû
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
228
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CaSys – datové skfiínû
19" skfiíÀ s otoãn˘m
rámem
■ Nástûnná
skfiíÀ z ocelového plechu,
v prá‰kové epoxy/polyesterové barvû,
odstín RAL 7035.
■ Provedení: na základním rámu jsou
otvíratelné a odnímatelné boãnice,
otoãn˘ 19" rám a dvefie z koufiového
skla.
technické charakteristiky
■ Na
tûle jsou v pfiední ãásti vystfiiÏeny
prÛchody pro pfiirozenou ventilaci. Jako
kabelov˘ vstup slouÏí otevfiená záda
a prostupy na dnû i stfie‰e skfiínû. Na
zadním panelu jsou otvory pro
nástûnnou montáÏ. Zadní panel lze
doobjednat.
■ Boãnice jsou snadno otevíratelné
pomocí 1/4otáãkov˘ch ‰roubÛ a taky je
lze bez pouÏití nástroje sundat ze
závûsÛ.
■ 19" rám je vyroben z pokovené oceli
a je hloubkovû staviteln˘ v kroku 25 mm.
■ Dvefie z bezpeãnostního koufiového skla
jsou osazeny zámkem ãís. 333.
poãet U
rozmûry
v˘‰ka
375
6
9
12
15
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS
18
skfiíÀ
hloubka
400
11755
500
11775
523
600
400
11756
500
11776
670
600
400
11757
500
11777
818
600
400
11758
500
11778
PDF-Editor
965
600(http://www.cadkas.com).
400
11759
500
11779
‰ífika
600
Detail 19" rámu
poãet U
■ SkfiíÀ je dodávána rozloÏená.
■ Nástûnná skfiíÀ z ocelového plechu,
6
rozmûry
v˘‰ka ‰ífika
375
600
9
523
600
12
670
600
15
818
600
18
965
600
Technické charakteristiky odpovídají
vybrané konfiguraci skfiínû.
balení
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Detail zadního panelu s kabelov˘mi
prostupy na stfie‰e a dnû skfiínû
19" skfiíÀ – souprava
v prá‰kové epoxy/polyesterové barvû,
odstín RAL 7035.
zadní krycí
panel
11790
11790
11791
11791
11792
11792
11793
11793
11794
11794
hloubka
400
500
400
500
400
500
400
500
400
500
typ 19" rámu
pevn˘
11760
11780
11761
11781
11762
11782
11763
11783
11764
11784
otoãn˘
11765
11785
11766
11786
11767
11787
11758
11788
11769
11789
zadní krycí
panel
11790
11790
11791
11791
11792
11792
11793
11793
11794
11794
balení
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
229
CaSys – datové skfiínû
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
230
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
zadní krycí panel
■
Panel je vyroben z ocelového plechu,
v prá‰kové epoxy/polyesterové barvû,
odstín RAL 7035.
pevn˘ 19" rám
Sada obsahuje dvû 19" stojiny
a spojovací materiál.
■ Materiál: ocelov˘ plech síly 2 mm
v prá‰kové epoxy/polyesterové barvû,
odstín RAL 7035.
■ Nosnost: 25 kg/U.
■
otoãn˘ 19" rám
Rám je aretovateln˘ pomocí ‰roubÛ.
Úhel otevfiení: 120 °.
Materiál: ocelov˘ pokoven˘ plech síly
2 mm.
■ Nosnost: 25 kg.
■
■
■
krycí panel
11790
11791
11792
11793
11794
poãet U
6
9
12
15
18
balení
1
1
1
1
1
19" pevn˘ rám
11800
11801
11802
11803
11804
poãet U
6
9
12
15
18
balení
1
1
1
1
1
19" otoãn˘ rám
11805
11806
11807
11808
11809
poãet U
6
9
12
15
18
balení
1
1
1
1
1
poãet U
2
balení
1
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
pfiídavné konzoly
Sada 2 konzol v˘‰ky 2 U.
MontáÏ na záda skfiínû.
Souosost perforací s pfiedním
19" rámem.
■ Materiál: pokovená ocel.
■
■
■
kabelová pfiíruba s kartáãem
■
Materiál: pokovená ocel.
sokl
Materiál: ocelov˘ plech síly 1,5 mm
v prá‰kové epoxy/polyesterové barvû,
odstín RAL 7035.
■ V˘‰ka: 100 mm.
■
konzoly
11810
kab. pfiíruba s kartáãem
11812
sokl
11815
11816
‰ífika
600
600
balení
1
hloubka
400
500
balení
1
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
231
CaSys – datové skfiínû
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
232
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
rozmûry
F
A—80
F
A
A—80
skfiíÀ s 19" otoãn˘m rámem
A
skfiíÀ s 19" pevn˘m rámem
nástûnná montáÏ
nástûnná montáÏ
225/325/450
400/500/600
480
225/325
400/500
480
600
600
300
0/
44
0
85/110/135
34
225/325
225/325/425
90
90
300
85/110/135
/5
40
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS
PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Detail nástûnné montáÏe
25
6
poãet U
6U
9U
12 U
15 U
18 U
(1) U = 44,45 mm.
A
375
523
670
818
965
F
235
368
502
635
768
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
233
CaSys – datové skfiínû
19" skfiínû 2 a 3dílné
‰ífiky 600 mm, 6 aÏ 18 U
obecné charakteristiky
■ Skfiínû
jsou vyrobeny z ocelového
oh˘baného a svafiovaného plechu
v prá‰kové barvû (epoxy/polyester)
odstínu:
– ‰edé RAL 7035, pro dvefie a tûlo
skfiínû;
– modré RAL 5015, pro boãní kryty
(mimo hloubku 120 mm).
■ Dvefie umoÏÀují pravo/levou montáÏ
a jsou k dispozici plné nebo prÛhledné
se 4 mm siln˘m bezpeãnostním sklem,
úhel otevfiení je 180 °.
Zámek s klíãem ãís. 333.
■ Mechanická odolnost: IK08.
■ Kabelové vstupy jsou osazeny z obou
stran skfiínû; na spodní stranû pln˘m
panelem, na horní panelem s kartáãov˘m tûsnûním.
2dílná skfiíÀ s hloubkou 400 mm
rozmûry
v˘‰ka
poãet U (1)
6U
9U
12 U
15 U
18 U
(1) U = 44,45 mm.
v˘‰ka
mm
350
483
614
750
883
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
3dílná skfiíÀ s hloubkou 420 nebo
520 mm
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
234
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
19" skfiínû 2dílné
hloubka 400 mm
6 aÏ 18 U
tûlo skfiínû
2dílná skfiíÀ
poãet U
6U
9U
12 U
15 U
18 U
rozmûry
‰ífika
600
600
600
600
600
hloubka
400
400
400
400
400
v˘‰ka
350
483
614
750
883
skfiíÀ s dvefimi
prÛhledné
11006
11007
11008
11009
11010
plné
11016
11017
11018
11019
11020
■ Zadní
pevn˘ panel umoÏÀuje pfiímou
nástûnnou montáÏ.
■ Plné krycí panely na dnû a stfie‰e skfiínû
umoÏÀují prÛchod kabeláÏe nebo
instalaci chladicích ventolátorÛ.
dvefie
■ Dvefie
umoÏÀují pravo/levou montáÏ
a jsou k dispozici plné nebo prÛhledné,
se 4 mm siln˘m bezpeãnostním sklem,
úhel otevfiení je 180 °.
Zámek s klíãem ãís. 333.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Spodní krycí panel
Prostfiihy na skfiíni pro pfiirozenou
ventilaci
Zámek na dvefiích
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
235
CaSys – datové skfiínû
19" skfiínû 3dílné
hloubka 420 a 520 mm
6 aÏ 18 U
zadní panel
■ Hloubka: 120 mm.
■ Plné krycí panely na
dnû a stfie‰e skfiínû
umoÏÀují prÛchod kabeláÏe nebo
instalaci chladicích ventilátorÛ.
■ Zadní panel je s tûlesem spojen závûsy
a zámkem ãís. 333.
3dílná skfiíÀ
poãet U
6U
9U
12 U
15 U
18 U
rozmûry
‰ífika
600
600
600
600
600
hloubka
420
420
420
420
420
v˘‰ka
350
483
614
750
883
skfiíÀ s dvefimi
prÛhledné
11021
11022
11023
11024
11025
plné
11031
11032
11033
11034
11035
6U
9U
12 U
15 U
18 U
600
600
600
600
600
520
520
520
520
520
350
483
614
750
883
11026
11027
11028
11029
11030
11036
11037
11038
11039
11040
tûlo skfiínû
■ VyuÏitelná
■ 19" rám je
hloubka tûla je 300 a 400 mm.
odsazen 100 mm od dvefií
skfiínû a je hloubkovû staviteln˘ v kroku
25 mm.
dvefie
■ Dvefie
umoÏÀují pravo/levou montáÏ
a jsou k dispozici plné nebo prÛhledné,
se 4 mm siln˘m bezpeãnostním sklem,
úhel otevfiení je 180 °.
Zámek s klíãem ãís. 333.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Horní krycí panel a ventilaãní mfiíÏka na
dvefiích skfiínû
Zámky na dvefiích a tûle skfiínû
19" rám a perforace umoÏÀují jeho
hloubkovou instalaci
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
236
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
CaSys – datové skfiínû
19" stojiny
■ MontáÏ
v hloubce 400 mm nebo v 3dílné
skfiíni.
■ Hloubkovû stavitelná montáÏ v kroku
25 mm.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Sada obsahuje 2 stojiny a spojovací
materiál.
krycí panel s kartáãov˘m
tûsnûním
19" stojiny
11041
11042
11043
11044
11045
poãet U
6U
9U
12 U
15 U
18 U
balení
1
1
1
1
1
panel s kartáãem
11046
balení
1
panel s ventilátorem
11047
balení
1
■ MontáÏ
do otvorÛ na dnû nebo stfie‰e
skfiínû.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Spojovací materiál v pfiíbalu.
krycí panel s 2 ventilátory
■ Ventilátory
jsou spojeny vzájemnû na
svorkách a 2m napájecí kabel je
dodáván jako pfiíbal.
■ MontáÏ do otvorÛ na dnû nebo stfie‰e
skfiínû.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Spojovací materiál v pfiíbalu.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
krycí panel s vûtracími otvory
■ MontáÏ
do otvorÛ na dnû nebo stfie‰e
skfiínû.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Spojovací materiál v pfiíbalu.
krycí panel pln˘
■ MontáÏ
do otvorÛ na dnû nebo stfie‰e
skfiínû.
■ Materiál: pokovená ocel.
■ Spojovací materiál v pfiíbalu.
panel s vûtracími otv.
11048
balení
1
pln˘ panel
11049
balení
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
237
CaSys – datové skfiínû
rozmûry
2dílná 19" skfiíÀ hloubky 400 mm
nástûnná montáÏ
440
31.75
12.7
44.45 44.45
525
12
465
451
A
A–129
A–57
A–70
8.5
557
25
325
600
417
90
300
Detail nástûnné
montáÏe
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Ø10
26
min. 28
6,5
poãet U (1)
6U
9U
12 U
15 U
18 U
(1) U = 44,45 mm.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
238
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
A
350
483
614
750
883
CaSys – datové skfiínû
3dílná 19" skfiíÀ hloubky 420 a 520 mm
nástûnná montáÏ
440
31,75
12,7
44.45 44.45
525
12
A—129
A
A—57
A—70
8,5
465
451
557
50
25
25
137
225/325
420/520
600
300
6,5
378/478 (1)
26
Detail nástûnné
montáÏe
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
min. 28
poãet U (1)
6U
9U
12 U
15 U
18 U
(1) U = 44,45 mm.
A
350
483
614
750
883
krycí panel s 2 ventilátory
150
325
89
44,5
87
Ø75
(1)
14
350
(1) Ventilátor.
krycí panel s kartáãov˘m tûsnûním
87
47
260
14
325
350
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
239
klimatizace rozvádûãÛ
Miniaturizace komponentÛ, rÛst podílu
elektroniky v pfiístrojích a vstup v˘konové
elektroniky do spínacích a ovládacích
prvkÛ, to jsou hlavní dÛvody pro kontrolu
a fiízení charakteru prostfiedí
v rozvádûãích. Îivotnost a spolehlivost
jsou dva hlavní faktory návrhu
prÛmyslov˘ch zafiízení,
u kter˘ch kaÏd˘ prostoj znamená enormní
nárÛst v˘robních nákladÛ. Îivotnost
zafiízení je funkcí teploty a vlhkosti v rozvádûãi a lze ji naprosto exaktnû doloÏit.
ventilace
Ideální hodnoty jsou od +10 °C do +45 °C
teploty a 30 aÏ 90 % relativní vlhkosti
(RV).
Jakékoliv pfiedpokládané (vypoãtené)
pfiekroãení poÏadovan˘ch hodnot
znamená nutnost instalace pfiídavného
zafiízení na kontrolu teploty nebo vlhkosti.
V nûkter˘ch pfiípadech je moÏn˘m fie‰ením
instalace pfiístrojÛ do vût‰ího rozvádûãe,
kter˘ je schopen odvést kritické mnoÏství
tepla. V ostatních pfiípadech, kdy je
cirkulace
pfiirozen˘ rozptyl
obûhové ventilátory
prostfiednictvím stûn rozvádûãe
PouÏívají se k ochlazování jednotliv˘ch
pfiístrojÛ v rozvádûãi nebo k rovnomûrnému rozloÏení teploty v pfiípadech, kdy
stûny rozvádûãe zaji‰Èují dostateãné
chlazení.
PouÏitím vût‰ího rozvádûãe, kter˘ je
schopen odvést kritické mnoÏství tepla do
okolí.
pfiirozená ventilace
Prostfiednictvím vûtracích mfiíÏek
instalovan˘ch na rozvádûã. Toto
ekonomické fie‰ení je moÏné vyuÏít pro
Changed
with
the
DEMO
VERSION
men‰í
odvod
tepla
bez nutnosti
regulace. of
pfiedpokládaná teplota vy‰‰í, musí b˘t
instalováno chlazení. Podle dan˘ch kritérií
je moÏné volit mezi ventilátory, v˘mûníky
vzduch/vzduch, v˘mûníky voda/vzduch
nebo kompresorov˘mi jednotkami. Sarel
nabízí ‰iroké rozpûtí fie‰ení pro v‰echny
moÏné poÏadavky, poãínaje prost˘mi
samoventilaãními mfiíÏkami pfies
ventilátory, topení, hygrostaty aÏ po
chladicí jednotku fiízenou procesorem.
chlazení
v˘mûníky
vzduch/vzduch
Jsou kompromisem mezi chladicím
v˘konem a náklady. Pracují na principu
dvou chladicích okruhÛ, vnitfiního a vnûj‰ího. Vnitfiní chladicí okruh je uzavfien˘ a je
pohánûn ventilátorem pfies hliníkov˘
kazetov˘ v˘mûník. Tento okruh je
uzavfien˘ vnûj‰ímu prostfiedí rozvádûãe,
není tudíÏ citliv˘ na prach a nesniÏuje krytí
Ventilátory jsou navrÏeny k vysokému
rozvádûãe. Vnûj‰í okruh zaji‰Èuje chlazení
odvodu tepla z rozvádûãe a efektivnû tak
v˘mûníku, tzn. jeho ochlazování okolním
zvy‰ují Ïivotnost
instalovaného
zafiízení.
CAD-KAS
PDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
vzduchem. Z toho vypl˘vá podmínka pro
instalaci v prostfiedí s niωí okolní teplotou
Ventilátory mohou b˘t pouÏity jen v pfiípaalespoÀ o 5 oC.
dech, kdy vnûj‰í teplota okolo rozvádûãe
je alespoÀ o 5 oC niωí neÏ vnitfiní
Srdce zafiízení – kazetov˘ v˘mûník – lze
poÏadovaná teplota.
jednodu‰e demontovat a vyãistit. Navíc za
plného provozu vnitfiního okruhu chlazení.
Ventilátory nabízí velmi úãinné fie‰ení
Systém je doplnûn vlastním termostatem
poÏadavku na chlazení rozvádûãe se
a vnûj‰í okruh lze pfii údrÏbû jednodu‰e
snadnou instalací a nízk˘mi pofiizovacími
odstavit.
a provozními náklady.
nucená ventilace
Díky zachování vysokého krytí (IP55)
mohou b˘t instalovány rozvádûãe blízko
technologick˘m procesÛm.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
240
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Okolní teplota je niωí neÏ
poÏadovaná vnitfiní teplota
v rozvádûãi.
Okolní teplota je vy‰‰í neÏ
poÏadovaná vnitfiní teplota
v rozvádûãi.
ohfiev
v˘mûník vzduch/voda
chladicí jednotky
topná tûlesa
Princip zafiízení je podobn˘ jako
u v˘mûníku vzduch/vzduch s tím rozdílem,
Ïe vnûj‰í okruh je chlazen prÛtokem vody.
V˘mûník má vysokou úãinnost a není
závisl˘ na ochlazování okolním vzduchem.
Ta mÛÏe b˘t mnohonásobnû vy‰‰í, neÏ je
poÏadovaná teplota v rozvádûãi.
Chladicí jednotky zaji‰Èují velmi efektivní
a autonomní zpÛsob chlazení. Jsou pouÏitelné ve vût‰inû prostfiedí, jejichÏ teplota
nepfiesáhne 55 oC. Okolní teplota mÛÏe
b˘t i vy‰‰í, neÏ je poÏadovaná vnitfiní
teplota v rozvádûãi, pfii zachování
vysokého chladicího v˘konu. NesniÏuje
nároky na krytí rozvádûãe.
Jsou dva dÛvody pro instalaci topn˘ch
tûles:
– k ohfievu rozvádûãe, kdyÏ je okolní
teplota niωí neÏ teplota potfiebná pro
bezchybn˘ chod zafiízení;
– k zabránûní kondenzace vodních par
v rozvádûãi.
Teplota v rozvádûãi je regulována
prÛtokem vody. Vodní okruh je opatfien
ochranou pfied únikem vody ze systému,
kteráwith
uzavfie
pfiívod
vody v VERSION
pfiípadû
Changed
the
DEMO
poruchy.
of
Kondenzace mÛÏe b˘t pfiíãinou zkratÛ,
Díky instalovanému filtru na ventilátoru
oxidace kontaktÛ a koroze kovov˘ch ãástí
v˘parníku lze instalovat jednotky do proa mÛÏe tak sniÏovat Ïivotnost elektrick˘ch
stfiedí s v˘skytem
prachu nebo
olejov˘ch
a elektronick˘ch zafiízení v rozvádûãi.
CAD-KAS
PDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
ãástic. Filtr je jednodu‰e vymûniteln˘ za
provozu a jeho pravidelná v˘mûna
Kondenzace vodních par vzniká rychl˘m
v˘raznû zvy‰uje Ïivotnost jednotky.
poklesem teploty pod teplotu rosného
bodu. Tomuto riziku se pfiedchází prost˘m
Jednotka má vlastní termostat pro fiízení
udrÏováním teploty nad teplotou rosného
vnitfiní teploty a je doplnûna signalizací
bodu.
poruchy.
Konstrukce topn˘ch tûles je navrÏena k co
nejefektivnûj‰ímu proudûní vzduchu
tûlesem, které zaji‰Èuje rovnomûrn˘
a rychl˘ ohfiev rozvádûãe.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
241
teplotní kalkulace
teplotní v˘poãet
pouÏití jakéhokoli klimatizaãního zafiízení.
Na základû v˘sledku lze stanovit, zda je
takové zafiízení nutné, a to s ohledem na
teplotu okolí a poÏadovanou teplotu uvnitfi
skfiínû.
Teplotní rozvaha, kdy tepeln˘ v˘kon
vyzáfien˘ komponenty uvnitfi skfiínû je
porovnán s v˘konem prostupujícím
stûnami skfiínû, je uÏita pro v˘poãet
oteplení dosaÏeného uvnitfi skfiínû bez
1 v˘poãet povrchu skfiínû (teplosmûnné plochy)
V = v˘‰ka
poloha
skfiínû
· = ‰ífika
Pfiíklad
H = hloubka
umístûní
dle IEC 890
pfiístup ze v‰ech stran
umístûná u stûny
na konci fiady
na konci fiady a zády u stûny
uprostfied fiady
uprostfied fiady a zády u stûny
uprostfied fiady, zády u stûny
a shora nepfiístupná
vzorec pro v˘poãet
povrchu S (m2)
S = 1,8 x V x (· + H) + 1,4 x · x H
S = 1,4 x · x (V + H) + 1,8 x H x V
S = 1,4 x H x (V + ·) + 1,8 x · x V
S = 1,4 x V x (· + H) + 1,4 x · x H
S = 1,8 x · x V + 1,4 x · x H + H x V
S = 1,4 x · x (V + H) + H x V
S = 1,4 x · x V + 0,7 x · x H + H x V
Spacial 6000 obj. ãíslo 61324
V = 2 000
· = 800
H = 400
Umístûní skfiínû: u stûny.
m2
S=
S = 4,13 m2
2 ztrátov˘ v˘kon
Souãet v‰ech ztrátov˘ch v˘konÛ 800 W.
Ztrátov˘ v˘kon Pd (W) získáte souãtem v‰ech ztrátov˘ch v˘konÛ vyzáfien˘ch
jednotliv˘mi komponenty uvnitfi skfiínû. Pokud nemáte k dispozici pfiesná data
od v˘robcÛ tûchto pfiístrojÛ, pouÏijte informativní tabulku
na stranû 244.
Pd = W
Pd = 800 W
Changed
with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
3 charakteristika okolního vzduchu
Pfiíklad teplotních podmínek:
Maximální teplota okolí
Te max =
°C
Te max = 35 °C
Minimální teplota okolí
PrÛmûrná relativní vlhkost
Te min =
Hr
=
°C
%
Te min = 15 °C
Hr
= 70 %
Teplota rosného bodu
Tr
=
°C
Tr
Maximální poÏadovaná teplota
Ts max =
°C
Ts max = 40 °C
Minimální poÏadovaná teplota
Ts min =
°C
Ts min = 29 °C
= 29 °C
4 poÏadovaná vnitfiní teplota
Rozmezí tûchto teplot udávají v˘robci zafiízení.
Pro Ts min. byla pouÏita teplota rosného bodu, ãili teplota, pod kterou dochází ke
kondenzaci vodních par.
5 v˘poãet pfiedpokládané teploty skfiínû bez jakéhokoli klimatizaãního zafiízení
Max. pfiedpokládaná teplota Ti max. =
Min. pfiedpokládaná teplota
Ti min. =
Pd – ztrátov˘ v˘kon (W)
K – koeficient pro materiál skfiínû
Lakované oceloplechové skfiínû
Polyesterové skfiínû
Nerezové skfiínû
Hliníkové skfiínû
Pd
+ Te max.
KxS
Ti max =
Pd
+ Te min.
KxS
Ti min =
°C
Ti max = 70 °C
Nutno pouÏít chlazení.
°C
Ti min = 50 °C
Není nutné pouÏít topení.
5,5
3,5
3,7
12
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
242
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
prÛvodce v˘bûrem zafiízení pro kontrolu teploty
6 volba zafiízení
Ts min. < Ti min.
Minimální poÏadovaná teplota
je niωí neÏ minimální
pfiedpokládaná teplota. Není
nutné kontrolovat teplotu.
Ts min. > Ti min.
Ts max. < Ti max.
Minimální poÏadovaná teplota
je vy‰‰í neÏ minimální
pfiedpokládaná teplota. Je
nutné instalovat topení.
Maximální poÏadovaná teplota
je niωí neÏ maximální
pfiedpokládaná teplota. Je
nutné zvolit zpÛsob chlazení.
V˘poãet v˘konu topení
V˘poãet v˘konu chlazení:
1/ Trval˘ provoz
Psyst = [K x S x (Tsmin – Temin)] – Pd
2/ Pfieru‰ovan˘ provoz
Psyst = K x S x (Tsmin – Temin)
Ts max. > Ti max.
Maximální poÏadovaná teplota
je vy‰‰í neÏ maximální
pfiedpokládaná teplota. Není
nutná kontrola teploty.
v˘mûník – chlad. jednotka
Psyst = Pd – K x S (Tsmax – Temax)
pfiíklad
Psyst = 800 – 5,5 x 4,13 x (40 – 35)
~ 690 W
ventilátor
Psyst
Tsmax – Temax
D=
x 3,1 [m3/h]
pfiíklad
D=
690
40 - 35
x 3,1~
~ 430 [m3/h]
teplotní podmínky
fie‰ení
v˘hody
nev˘hody
C
I
V˘skyt hork˘ch
Obûhové ventilátory.
Ekonomické fie‰ení,
Malé mnoÏství
R
nepotfiebuje údrÏbu,
odvádûného tepla.
míst
(21302, prÛtok 150 m3/h
K
(napájecí zdroje,
rozm. 124 x 124 x 43, 230 V)
zachování krytí.
U
mûniãe apod.).
L
A
ChangedC with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
E
Maximální poÏadovaná
vnitfiní teplota Ts max.
je o 5 °C vy‰‰í neÏ
maximální teplota okolí
Te max.
CH
L
A
Z
E
N
Í
Ts max. ≥ Te max. + 5 °C
Vût‰í rozmûr skfiínû.
Ekonomické fie‰ení,
nepotfiebuje údrÏbu,
zachování krytí.
Malé mnoÏství
odvádûného tepla.
Instalace vûtracích mfiíÏek.
BezúdrÏbové fie‰ení.
Malé mnoÏství
odvádûného tepla,
poru‰ení krytí.
PouÏití ventilátorÛ.
Ekonomické fie‰ení,
velké mnoÏství
odvádûného tepla,
je moÏné regulovat teplotu.
Kontrola filtrÛ kvÛli
zachování úãinnosti.
V˘mûník vzduch–vzduch.
Zachování krytí,
ekonomické fie‰ení.
Nutnost niωí okolní teploty,
v˘mûna filtrÛ.
Vysoká úãinnost,
zachování krytí.
PouÏití jen do maximální
okolní teploty 55 °C,
v˘mûna filtrÛ.
Vysoká úãinnost,
zachování krytí.
Nároãná instalace,
neekonomické.
Ohfiev topn˘m tûlesem.
Spolehlivost, snadná montáÏ,
snadná regulace teploty
pomocí termostatu.
Spotfieba energie.
UdrÏování teploty nad
teplotou rosného bodu.
Spolehlivost, snadná montáÏ,
snadná regulace vlhkosti
pomocí hygrostatu.
Spotfieba energie.
Maximální poÏadovaná
Chladicí jednotka.
vnitfiní teplota Ts max.
je niωí o 5 °C neÏ maximální
teplota okolí Te max.
V˘mûník voda–vzduch.
Ts max. ≤ Te max. + 5 °C
T
O
P
E
N
Í
Minimální poÏadovaná
teplota Ts min. je vy‰‰í
neÏ minimální
pfiedpokládaná teplota
Ti min.
Kondenzace vodních par.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
243
ztrátov˘ v˘kon (Pd) vyzáfien˘ komponenty
ztrátov˘ v˘kon frekvenãních
mûniãÛ
v˘kon
motoru
(kW)
1,1
2,2
5
11
15
22
37
45
75
90
110
ztrátov˘
v˘kon
(W)
85
110
195
360
480
650
850
1100
1700
2000
2400
jmenovit˘
proud
(A)
25
50
80
125
270
500
1000
1600
jednofázové transformátory
(zatíÏen jmenovit˘m v˘konem pfii
cos ϕ = 0,8)
v˘kon
transformátoru
(VA)
63
100
250
Changed
400with the
1000
2000
3000
5000
10000
12500
16000
20000
25000
2, 3, 4pólové stykaãe
(neinduktivní zátûÏ)
ztrátov˘
v˘kon
(W)
15
25
45
DEMO
65
100
150
260
545
870
1090
1200
1500
1600
VERSION of
ztrátov˘
v˘kon na pól
cívka na st.
napûtí
(W)
9
17
30
46
100
–
–
–
usmûrnûné napájecí zdroje
ztrátov˘
v˘kon na pól
cívka na ss.
napûtí
(W)
–
–
50
58
90
220
370
800
trojfázové transformátory
(zatíÏen jmenovit˘m v˘konem pfii
cos ϕ = 0,8)
v˘kon
ztrátov˘
transformátoru v˘kon
(VA)
(W)
400
70
1000
110
1600
140
CAD-KAS
PDF-Editor
2000
300
4000
445
6300
550
10000
1000
12500
1390
16000
1600
20000
2000
25000
2500
jmenovit˘
proud
(A)
2,5
5
10
15
20
25
ztrátov˘
v˘kon
24 V
(W)
18
35
50
110
110
–
ztrátov˘
v˘kon
48 V
(W)
26
45
85
100
160
210
v˘konové jistiãe
jmenovit˘ ztrátov˘
proud
v˘kon na pól
(A)
(W)
16
3
25
4
100
11
160
16
(http://www.cadkas.com).
250
18
500
35
800
45
1000
50
1600
110
2500
175
3200
233
ztrátov˘ v˘kon trojfázové sestavy
sbûrnic
materiál: mûì, délka 1 m
jmenovit˘
proud
(A)
600
700
900
1000
1050
1200
1150
1450
1600
poãet
sbûrnic
na fázi
1
1
1
2
1
1
2
2
2
profil
50 x 5
63 x 5
80 x 5
50 x 5
100 x 5
125 x 5
63 x 5
80 x 5
100 x 5
ztrátov˘
v˘kon
(W)
96
104
136
134
148
154
141
176
171
Uvedené pfiíklady ztrátov˘ch v˘konÛ jsou pouze informativní. Pfiesné informace najdete v katalozích v˘robcÛ el. zafiízení a komponentÛ.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
244
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Clima software
Clima software
je urãen pro v˘poãet a v˘bûr
zafiízení pro kontrolu teploty a jeho
pfiíslu‰enství.
■ Program je kompletnû v ãeském
jazyce.
■ Metodika v˘poãtu vychází z pravidel
IEC 890, tzn. Ïe v návrhu je pouÏita
teplosmûnná plocha skfiínû s ohledem
na její materiál a umístûní, z relevantních
teplot a zkratov˘ch v˘konÛ jedn. pfiístrojÛ.
■ MoÏnost zadání ztrátov˘ch v˘konÛ je
dvojí; jednak je zde moÏnost pouÏít
znám˘ ztrátov˘ v˘kon Pb (W) podle
katalogov˘ch informací v˘robcÛ nebo
jednoduch˘m intuitivním zpÛsobem
nalistovat tyto hodnoty z knihovny
pfiístrojÛ. Software umoÏÀuje pouÏití
i vzájemné kombinace: znám˘/neznám˘
ztrátov˘ v˘kon.
■ Z programu je moÏné tisknout sestavy
se zadávacími parametry a v˘sledky
(návrhy) v˘poãtu, které mohou b˘t
pouÏity jako nezbytná souãást prÛvodní
dokumentace rozvádûãe.
Elektronický katalog
Clima software
■ Software
Îádejte u svého prodejce
nebo nav‰tivte
www.design.schneider-electric.cz
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
245
nucená ventilace
tabulka pro v˘bûr ventilátorÛ
a pfiíslu‰enství
prÛtok (m3/h)
bez
s1
se 2
mfiíÏky v˘stup. v˘stup.
mfiíÏkou mfiíÏkami
napûtí
(V)
50/60 Hz
65
–
–
24
15
56
EMC
(1)
kuliãková
loÏiska
obj. ãíslo
ventilátor
balení
obj. ãíslo
v˘stupní
mfiíÏka
balení
obj. ãíslo
min.
standardní balení
filtr
230
115
21300
21301
1
1
21303
21303
1
1
21308
21308
10
–
230
24 (2)
17900
17892
1
1
17910
17910
1
1
17916
17916
5
5
42
–
130
95
106
250
460
210
210
350
240
240
–
625
450
515
230
230
●
115
24 (2)
230
230
●
24 (2)
230
24 (2)
230
230
●
230
400/440 (3)
17901
17990
17908
17893
17902
17991
17894
17903
17895
17904
17992
17905
17909
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17911
17996
17911
17911
17912
17997
17912
17912
17912
17913
17998
17913
17913
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17917
17917
17917
17917
17918
17918
17918
17918
17918
17919
17919
17919
17919
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
36
25
–
230
17933
1
17927
1
88
148
334
364
55
125
267
288
–
–
–
–
230
230
230
230
400/440 (3)
17934
17935
17936
17937
17939
1
1
1
1
1
17928
17928
17929
17929
17929
1
1
1
1
1
17924
17924
17925
17925
17926
17926
17926
5
5
5
5
5
5
5
ventilátory IP20
ventilátory IP43
ventilátory IP54
●
●
●
●
ventilátory IP55
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS
PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
115
17938
1
17927
1
●
●
●
(1) EMC – elektromagnetická kompatibilita.
(2) Stejnosmûrn˘.
(3) Trojfázov˘.
technické charakteristiky
obj. ãíslo
prÛtok (1)
IP
napûtí
EMC reverzibilní (5)
(m3/h)
(V)
(2)
17892
24
54
24 (3)
●
17893
56
54
24 (3)
●
17894
130
54
24 (3)
●
17895
250
54
24 (3)
●
17900
24
43
230
●
17901
56
54
230
●
17902
130
54
230
●
17903
250
54
230
●
17904
460
54
230
●
17905
625
54
230
●
17908
56
54
115
●
17909
625
54
400/440 (4)
●
17933
36
55
230
●
17934
88
55
230
●
17935
148
55
230
●
17936
334
55
230
●
17937
364
55
230
●
17938
36
55
115
●
17939
364
55
400/440 (4)
●
17990
56
54
230
●
●
17991
130
54
230
●
●
17992
460
54
230
●
●
21300
65
20
230
●
21301
65
20
115
●
(1) Bez v˘stupní mfiíÏky.
(2) EMC – elektromagnetická kompatibilita.
(3) Stejnosmûrn˘.
(4) Trojfázov˘.
(5) Tyto ventilátory lze otoãit a pouÏít jako vyfukovací.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
kuliãková
loÏiska
●
●
●
●
●
●
●
proud
(mA)
100
208
196
500
70
120
120
250
345
600
245
210
120
120
250
345
600
250
210
115
120
345
90
230
v˘kon
(W)
2,4
18
4,7
12
11
19
18
46
70
155
20
155
19
18
46
70
155
19
155
18
18
70
17
17
hladina akust. tlaku
dB (A)
39
49
53
55
39
49
53
55
69
71
49
71
49
53
55
69
71
49
71
49
55
69
38
38
246
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
hmotnost
(kg)
0,600
0,735
1,750
1,750
0,600
0,735
1,750
1,750
3,000
3,000
0,735
3,000
0,735
1,750
1,750
3,000
3,000
0,735
3,000
0,735
1,750
3,000
0,690
0,690
nucená ventilace
ventilátory IP20
■
■
3
PrÛtok bez omezení mfiíÏkou 65 m /h.
K dispozici dvû varianty napájení: 230 V
a 115 V, 50 Hz.
ventilátory IP43
3
PrÛtok bez omezení mfiíÏkou 24 m /h.
PrÛtok s jednou mfiíÏkou 15 m3/h.
Napájení 230 V, 50 Hz.
Materiál: samozhá‰iv˘ plast ABS, podle
UL94V0.
■ UL certifikace.
■
■
■
■
ventilátory IP54
■ PrÛtok vzduchu bez mfiíÏky a varianty
s jednou a dvûma v˘stupními mfiíÏkami
odeãtûte v tabulce.
■ Napájení dle typu, jiná na vyÏádání.
■ Materiál: samozhá‰iv˘ plast ABS, podle
UL94V0.
■ UL certifikace.
obj. ãíslo
21301
21300
napájení (V)
230
115
balení
1
1
obj. ãíslo
17900
napájení (V)
230
balení
1
obj. ãíslo
17892
17901
17908
17893
17902
17908
17894
17903
17895
17904
17905
17909
prÛtok (m3/h)
24
56
56
56
130
130
130
250
250
460
625
625
napûtí balení
24
1
230
1
115
1
24
1
230
1
115
1
24
1
230
1
24
1
230
1
230
1
400/400 1
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
ventilátory EMC, IP54
Ventilátory mají stejné vzduchotechnické
parametry jako standardní verze.
■ Konstrukce EMC ventilátorÛ:
– kovov˘ rámeãek zaji‰Èující vodivé
spojení ventilátoru se skfiíní;
– kovová síÈka pokr˘vající plastovou
mfiíÏku, která zaji‰Èuje kontinuitu kostry
s rámeãkem;
– tûsnûní z berylia zaji‰Èuje krytí (IP54)
a vodiv˘ styk se skfiíní.
■
ventilátory IP55
■ PrÛtok vzduchu bez mfiíÏky a varianty
s jednou a dvûma v˘stupními mfiíÏkami
odeãtûte v tabulce.
■ Napájení dle typu, jiná na vyÏádání.
vyfukovací mfiíÏky IP54, IP55
Materiál: samozhá‰iv˘ plast ABS, podle
UL94V0.
■ Barva: ‰edá RAL 7032 (mimo 21303:
ãerná).
■
vyfukovací mfiíÏky EMC, IP54
■
Konstrukce EMC ventilátorÛ:
– kovov˘ rámeãek zaji‰Èující vodivé
spojení ventilátoru se skfiíní;
– kovová síÈka pokr˘vající plastovou
mfiíÏku, která zaji‰Èuje kontinuitu kostry
s rámeãkem;
– tûsnûní z berylia zaji‰Èuje krytí (IP54)
a vodiv˘ styk se skfiíní.
obj. ãíslo
17990
17991
17992
prÛtok (m3/h)
56
130
460
napûtí balení
230
1
230
1
230
1
obj. ãíslo
17933
17938
17934
17935
17936
17937
17939
prÛtok (m3/h)
36
36
88
148
334
364
364
napûtí balení
230
1
115
1
230
1
230
1
230
1
230
1
400/440 1
obj. ãíslo
21303
17910
17911
17912
17913
17927
17928
17929
pro ventilátor
rozmûrÛ
124 x 124
100 x 100
150 x 150
250 x 250
325 x 325
150 x 150
250 x 250
325 x 325
IP
20
43
54
54
54
55
55
55
obj. ãíslo
17996
17997
17998
pro EMC ventilátor
17990
17991
17992
balení
1
1
1
1
1
1
1
1
balení
1
1
1
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
247
nucená ventilace
standardní filtry
obj. ãíslo
Syntetické filtry (mimo 21308 –
polyuretanová pûna).
■ Parametry:
obj. ãíslo
zadrÏovací
filtraãní (1)
kapacita
kapacita
17916
150 g/m2
G3
17917 aÏ 919 350 g/m2
G3
(1) Podle normy EN 779.
■
21308
17916
17917
17918
17919
obj. ãíslo
jemné filtry a filtry pro IP55
17924
17925
17926
Syntetické filtry.
ZadrÏovací kapacita: 500 g/m 2
(350 + 150).
■ Kapacita filtrace: G4 podle normy
EN 779.
■
■
pro ventilátory
rozmûrÛ
124 x 124
100 x 100
150 x 150
250 x 250
325 x 325
min.
balení
10
5
5
5
5
pro ventilátory
rozmûrÛ
150 x 150
250 x 250
325 x 325
min.
balení
5
5
5
zástavbové rozmûry
17892/17900
17893/17901/17908/17990/17933/17938
14
150
28
119
105
92 x 92*
(1)
100
4
125 x 125*
(1)
145
4
(1) 45mm verze DC, 52mm verze AC.
(1) 63mm verze DC, 69mm verze AC.
Changed
with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
17894/17902/17991/17934
17895/17903/17935
35,8
35,8
221
100
250
117,5
250
223 x 223*
118
6
245
17904/17992/17936
325
17905/17909/17937/17939
325
36
289
Ø 202
36
289
6
121
Ø 258
245
223 x 223*
291 x 291*
291 x 291*
158
318
318
6
158
6
21300/21301
Elektrické
pfiipojení
Vnûj‰í
kryt
104,8
124
Ochranná
mfiíÏka
117
Ø4,3
Ø 108*
Filtr
44
+1
* Tolerance: X 0 pro sílu stûny 1,2 aÏ 2 mm
MontáÏní otvor
11
104,8
+3
X+2 pro sílu stûny >2 mm
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
248
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
nucená ventilace a cirkulace
tangenciální ventilátor 19" 2 U
obj. ãíslo
prÛtok* akustick˘ tlak
balení
(m3/h) dB (A)
21330
300
53
1
* PrÛtok neomezen˘ v˘stupní mfiíÏkou.
Vzduch je nasáván zvenku pfies
nasávací mfiíÏku a vyfukován vertikálnû
vzhÛru do skfiínû.
■ Napûtí: 230 V/50 Hz.
■ V˘kon: 37 W.
■ Napájecí kabel není souãástí dodávky.
■
stfie‰ní ventilátor
obj. ãíslo
prÛtok* akustick˘ tlak
(m3/h) dB (A)
21305
400
5,8
* Bez omezení mfiíÏkou.
Ventilátor se stfií‰kou, krytí IP54.
Je dodáván s montáÏním a spojovacím
materiálem a napájecími svorkami.
■ Jmenovité napûtí: 230 V/50–60 Hz.
■ V˘kon: 85 W.
■ PrÛtok 350 m3/h s jednou mfiíÏkou
17913.
■ Pfiístupn˘ a montovateln˘ zvenku
rozvádûãe.
■
■
instalace stfie‰ního
ventilátoru
balení
1
pfiíslu‰enství
obj. ãíslo
21309
popis
náhradní filtr
balení
5
rozmûry montáÏního otvoru
a uchycení
rozmûry 21305
228
240
270
340
270
290,5
Ø7
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
190
228
68
90
Vnitfiní cirkulaãní ventilátory slouÏí
k ochlazování teplotnû exponovan˘ch
komponentÛ nebo k rovnomûrnému
rozloÏení tepla ve skfiíni, kterou není
nutné ochlazovat jin˘m zpÛsobem.
270
340
obj. ãíslo
21302
prÛtok
(m3/h)
150
váha
(kg)
0,82
balení
1
cirkulaãní ventilátor
Napájení: 230 V/50 Hz.
V˘kon: 17 W.
Rozmûry:
– ventilátor: 124 x 124 x 43 mm;
– montáÏní podloÏka: délka 140 mm;
– rozteã montáÏe: 130 mm.
■ Kuliãková loÏiska.
■
■
■
cirkulaãní ventilátory 19" 1 U
■
■
■
■
■
■
K dodání verze se 3, 6 a 9 ventilátory.
Napájení: 230 V/50 Hz.
V˘kon: 36, 72 a 108 W.
Akustick˘ tlak: 50, 52 a 55 dB.
Hloubka: 180, 310 a 445 mm.
Napájecí kabely nejsou souãástí
dodávky.
obj. ãíslo
poãet
prÛtok* váha balení
ventilátorÛ (m3/h) (kg)
21313
3
400
3
1
21316
6
800
6
1
21319
9
1200 9
1
* PrÛtok neomezen˘ v˘stupní mfiíÏkou.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
249
pfiirozená ventilace
pfiirozená ventilace skfiíní
Pfiirozená ventilace je zaji‰tûna cirkulací
teplého vzduchu v rozvádûãi.
Touto cestou je moÏné omezit riziko
vzniku kondenzace vodních par
v rozvádûãi nebo odvûtrat vzniklé teplo.
Toto vûtrání lze provést tfiemi zpÛsoby:
– pouÏitím distanãní sady
(jen Spacial 6000);
– pouÏitím stfie‰ní mfiíÏky;
– pouÏitím vûtracích Ïaluzií.
distanãní sada
■
■
■
■
obj. ãíslo
21307
Sada 4 ‰roubÛ pro zvednutí stfiechy.
V˘‰ka 14 mm.
Pouze pro Spacial 6000.
Krytí IP23.
popis
distanãní sada
IP
23
balení
1
popis
IP
ventilaãní mfiíÏka 54
balení
1
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
stfie‰ní mfiíÏka pro pfiirozenou
ventilaci
■
■
■
■
■
obj. ãíslo
21306
Ocelová mfiíÏka.
Epoxy/polyester – RAL 7032.
Váha 4 kg.
Krytí IP54.
Je dodávána s montáÏním a spojovacím
materiálem.
pfiíslu‰enství
obj. ãíslo
21309
popis
náhradní filtr
min. balení
5
rozmûry montáÏního otvoru
a uchycení
rozmûry 21306
190
228
68
90
270
340
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
250
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
240
228
340
270
290,5
270
∅7
pfiirozená ventilace
∅4
kovové vûtrací Ïaluzie
Materiál: ocelov˘ plech.
Barva: epoxy/polyester.
Odstín: RAL 7032.
StupeÀ krytí: IP23.
B
C
■
■
■
■
21407
obj. ãíslo
21407
21410
21418
21410
rozmûry
120 x 120 mm
160 x 160 mm
220 x 220 mm
plastové vûtrací mfiíÏky
■
■
A
C
21418
délka Ïaluzie
70 mm
100 mm
180 mm
A
80
110
190
obj. ãíslo
21411
21412
21413
04684
4 typy, v závislosti na potfiebném krytí.
Dodávka vÏdy po 2 kusech.
B
104
130
190
C
104,8
140
200
prÛmûr otvoru
45,5 mm
35 mm
38 mm
33 mm
balení
1
1
1
IP
32
44
45
45
balení
1
1
1
1
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
21411
21412
04684
21413
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
251
v˘mûníky vzduch/vzduch
technické charakteristiky
vnûj‰í rozmûry v x ‰ x h
specifick˘ v˘kon q
prÛtok vzduchu vnûj‰ím okruhem
prÛtok vzduchu vnitfiním okruhem
teplosmûnná plocha
hmotnost zafiízení
regulace
typ
rozsah regulace teploty
napájecí napûtí
spou‰tûcí/jmenovit˘ proud
elektrick˘ pfiíkon
hladina akustického tlaku
IP vnitfiní/IP vnûj‰í
druh média
horní montáÏ
17960
340 x 600 x 360
50 W/K
450 m3/h
450 m3/h
3,3 m2
19 kg
ano
termostatická
25 aÏ 50 °C
230 V – 50/60 Hz
2,1/0,7 A
150 W
67 dB
IP54/IP34
vzduch
boãní montáÏ
17961
700 x 270 x 144
15 W/K
200 m3/h
200 m3/h
1,23 m2
12 kg
ano
termostatická
25 aÏ 50 °C
230 V – 50/60 Hz
2,1/0,7 A
150 W
64 dB
IP54/IP23
vzduch
17963
780 x 325 x 144
35 W/K
450 m3/h
450 m3/h
1,5 m2
15 kg
ano
termostatická
25 aÏ 50 °C
230 V – 50/60 Hz
2,1/0,7 A
150 W
64 dB
IP54/IP23
vzduch
17965
1480 x 450 x 144
70 W/K
450 m3/h
450 m3/h
6,6 m2
35 kg
ano
termostatická
25 aÏ 50 °C
230 V – 50/60 Hz
2,1/0,7 A
150 W
64 dB
IP54/IP23
vzduch
horní montáÏ
v‰eobecné charakteristiky
■ Dva typy: boãní a horní montáÏ.
■ Hlavní komponenty: termostat, hliníkov˘
obj. ãíslo
17960
kazetov˘ v˘mûník, ventilátory vnitfiního
a vnûj‰ího okruhu.
■ Rozsah poÏadované teploty v rozvádûãi
od +25 oC do +50 oC.
■ Vnitfiní okruh je uzavfien˘, s krytím IP55
a pracuje nepfietrÏitû, vnûj‰í je spínán
termostatem.
■ V˘mûník je dodáván s montáÏní
‰ablonou a tûsnûním.
balení
1
boãní montáÏ
podmínky pouÏití
Changed
with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
obj. ãíslo
17961
17963
17965
teplota je alespoÀ o 5 oC niωí
neÏ poÏadovaná vnitfiní teplota.
■ Rozvádûã musí b˘t uzavfien˘ pfied
pronikáním okolního vzduchu.
■ Okolní
specifick˘ v˘kon q
15 W/K
35 W/K
70 W/K
balení
1
1
1
doporuãení pro instalaci
v˘poãet specifického v˘konu q
■ Instalujte
zafiízení tak, aby vnitfiní
mfiíÏky nebyly omezovány v cirkulaci.
■ Neomezujte, ani ãásteãnû, otvory
mfiíÏek a nechte pfied nimi voln˘ prostor
alespoÀ 40 cm.
■ Zjistûte, zda máte pfiístup k v˘mûnn˘m
filtrÛm a zda je lze snadno demontovat.
■ Instalujte v˘mûník s boãní montáÏí co
nejv˘‰e a zajistíte tak jeho vysokou
úãinnost.
■ PouÏijte dvefiní kontakt k vypnutí
v˘mûníku pfii otevfiení dvefií.
Kalkulace chladicího v˘konu vychází
z poÏadavku na vnitfiní teplotu
a z hodnoty okolní teploty.
q=
Psyst
Ts max - Te max
[W/K]
Pfiíklad ze str. 243:
P syst = 690 W
Ts max = 40 oC
Te max = 35 oC
q=
690
5
= 138 W/K
Z v˘poãtu vypl˘vá, Ïe tento poÏadavek
není splniteln˘ v˘mûníkem vzduch/vzduch,
protoÏe maximální specifick˘ v˘kon
dostupného v˘mûníku je q = 70 W/K.
pfiíslu‰enství
obj. ãíslo
název
64680
dvefiní spínaã
17980
mfiíÏka s filtry
17981
mfiíÏka s filtry
17982
mfiíÏka s filtry
17979
náhradní filtr (1)
17985
stfiední rám
(1) Hustota 32 kg/m2, síla 13 mm.
pro montáÏ
ve skfiíních
ve v˘mûníku, typ 17961
ve v˘mûníku, typ 17963
ve v˘mûníku, typ 17965
v mfiíÏkách filtru
pro v˘mûník, typ 17960
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
252
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
balení
1
1
1
1
24
1
v˘mûníky vzduch/vzduch
rozmûry
horní montáÏ, typ 17960
360
26
300
340
400
115
Ø8
(1)
stfiední rám 17985 (1)
370
290
360
600
stfiední rám 17985
20
70
310
70
600
(1) Stfiední rám pouÏijte k adaptaci na skfiínû ‰ir‰í neÏ 600 mm.
boãní
montáÏ,
typ 17961/17963/17965
Changed
with
the DEMO
VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
vnûj‰í montáÏ
vnitfiní montáÏ
instalace (vnitfiní montáÏ)
= B =
C
L
=
A
=
H
D
136
=
80
G
A
D
=
H
136
80
F
K
G
E
E
B
26
L
144 (P)
obj. ãíslo
L
H
A
B
C
D
E
F
G
K
25
25
Ø30
17961
270
700
366
226
40
220
167
82
13
4xØ8
17963
325
780
413
266
52
294
183,5
77,5
35,5
4xØ8
F
K
28
144 (P)
26
17965
450
1480
1113
393
115
420
183,5
77,5
35,5
6xØ8
C
MfiíÏky filtrÛ namontujte podle typu
montáÏe (vnitfiní/vnûj‰í).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
253
v˘mûníky vzduch/voda
technické charakteristiky
vnûj‰í rozmûry v x ‰ x h
chladicí v˘kon A35W10 – 200 l/h
maximální tlak vody
prÛtok vzduchu vnitfiním okruhem
hmotnost zafiízení
regulace
typ
rozsah regulace teploty
napájecí napûtí
spou‰tûcí/jmenovit˘ proud
elektrick˘ pfiíkon
hladina akustického tlaku
typ alarmu
IP podle DIN 40050
druh média/maximální tlak
horní montáÏ
17970
310 x 600 x 365
1800 W
1 MPa
330 m3/h
26 kg
ano
termostatická
25 aÏ 50 °C
230 V – 50/60 Hz
1/0,5 A
90 W
62 dB
beznapûÈov˘ kontakt (zapínací)
IP54
voda/10 bar
horní montáÏ
v‰eobecné charakteristiky
■ Dva typy instalace: horní a boãní.
■ Hlavní komponenty: ochrann˘ systém,
kazetov˘ v˘mûník, ventilátor vnitfiní
cirkulace.
■ Pro rozsah poÏadované teploty
v rozvádûãi od +25 oC do 50 oC.
■ Ochrann˘ systém detekuje poruchu na
vodním okruhu, automaticky zastaví
pfiívod vody do v˘mûníku a pfiepne
signální kontakt. Tento kontakt mÛÏe
b˘t vyuÏit ke spínání sirény nebo
signalizace, popfi. k uzavfiení napájecího
ventilu.
Changed
with the DEMO VERSION of
■ V˘mûník je dodáván s montáÏní
‰ablonou a tûsnûním k rozvádûãi.
boãní montáÏ
17971
830 x 360 x 113
1800 W
1 MPa
330 m3/h
19 kg
ano
termostatická
25 aÏ 50 °C
230 V – 50/60 Hz
1/0,5 A
90 W
62 dB
beznapûÈov˘ kontakt (zapínací)
IP54
voda/10 bar
obj. ãíslo
17970
balení
1
CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
podmínky pouÏití
■ V˘mûník
mÛÏe b˘t pouÏit i v pfiípadech,
kdy je okolní teplota niωí nebo
mnohonásobnû vy‰‰í neÏ poÏadovaná
teplota.
■ Rozvádûã musí b˘t uzavfien˘ pfied
pronikáním okolního vzduchu.
■ Pro vypnutí v˘mûníku pfii otevfiení dvefií
pouÏijte dvefiní kontakt.
boãní montáÏ
obj. ãíslo
17971
balení
1
v˘poãet chladicího v˘konu
doporuãení pro instalaci
■ Instalujte
zafiízení v rozvádûãi tak, aby
nebránila vnitfiní cirkulaci vzduchu.
■ Zvolte vyuÏití zapínacího kontaktu
ochrany.
Kalkulace chladicího v˘konu vychází
z poÏadavku na vnitfiní teplotu
a z prÛtoku vody a její teploty.
Pfiíklad ze str. 243:
Ts max = 40 oC
teplota chladicí vody (napfi.) 15 oC
prÛtok 100 l/h
Na ‰ikmé ãáfie Ts max pro 40 oC najdûte
prÛseãík s 15 oC vody a získáte chladicí
v˘kon jednotky. V tomto pfiípadû je to
1 500 W, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe poÏadovan˘ chladicí v˘kon Psyst = 690 W je
splniteln˘ v˘mûníkem s velkou rezervou.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
254
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
v˘mûníky vzduch/voda
dvefiní spínaã
■
■
■
obj. ãíslo
64680
Spíná pfii otevfiení dvefií.
Spínací schopnost 10 A/500 V.
Je dodáván s montáÏním materiálem.
název
dvefiní spínaã
balení
1
v˘kon absorbovan˘ v˘mûníky
pro prÛtok vody = 100 l/h
3500
Ts
max
= maximální poÏadovaná teplota
3000 Ts=50 °C
2500 Ts=45 °C
Ts=40 °C
Chladicí v˘kon (W)
2000 Ts=35 °C
1500 Ts=30 °C
Ts=25 °C
1000 Ts=20 °C
500
0
5
Teplota vody °C
10
15
20
25
30
pro prÛtok vody = 200 l/h
pro prÛtok vody = 300 l/h
Changed 4000
with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
4000
Ts
3500
3000
= maximální poÏadovaná teplota
Ts
3500
Ts=50°C
Ts=45°C
3000
2500 Ts=40°C
2500
1500
1000
Ts=35°C
Ts=30°C
Ts=25°C
Ts=20°C
Chladicí v˘kon (W)
2000
Chladicí v˘kon (W)
max
500
0
5
10
15
20
25
30
Teplota vody °C
2000
Ts=30°C
1500
Ts=25°C
Ts=20°C
1000
max
= maximální poÏadovaná teplota
Ts=50°C
Ts=45°C
Ts=40°C
Ts=35°C
500
0
5
Teplota vody °C
10
15
20
25
30
montáÏ
horní
boãní
40,5
61,5
=
=
430
typ 17971
=
=
= 300 =
150
(6)
=
595
(1) Pfiívod vody (vnitfiní pfiípojka Ø 21).
(2) V˘stup vody (vnitfiní pfiípojka Ø 21).
(3) V˘stup kondenzaãní vody (Ø 14 mm, mûkk˘ PVC).
(4) Min. velikost v˘fiezu 240 cm2.
(5) Max. 315 mm.
(6) Max. 475 mm.
410
300
20
=
750
180
830
(4)
(5)
(4)
332
360
268
236
236
(1)
(2)
(3)
280
310
105
600
497
20
typ 17970
Ø8
113
360
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
255
chladicí jednotky
■ Rychlá
instalace a snadná údrÏba.
Ïivotního prostfiedí pouÏitím ekologického plynu R134a.
■ U jednotek s horní montáÏí automatické odpafiování kondenzované vody.
■ Chladicí v˘kon od 370 W do 3 100 W.
■ MoÏnost polozapu‰tûné instalace pro v‰echny boãní modely.
■ Ochrana
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
256
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
PRESERVE LA
COUCHE D'OZONE
chladicí jednotky
v‰eobecné charakteristiky
doporuãení pro instalaci
■ Dva typy instalace – horní/boãní.
■ Hlavní komponenty: kompresorová
■ Zkontrolujte,
jednotka, v˘mûník, v˘parník, fiízení,
chladicí plyn.
■ Pro rozsah poÏadované teploty
v rozvádûãi od +20 °C do +50 °C.
■ V‰echny jednotky jsou vybaveny
automatick˘m tlakov˘m spínaãem, kter˘
vypíná kompresor a cirkulaãní ventilátor
v pfiípadû pfiekroãení tlaku v systému.
Tento spínaã navíc obsahuje beznapûÈov˘
kontakt, kter˘ lze pouÏít v signalizaci
poruchy.
■ Vnitfiní cirkulaãní obvod je zcela uzavfien
(IP54) a ventilátor tohoto okruhu je trvale
v provozu.
■ Jednotky jsou dodávány s montáÏní
‰ablonou, spojovacím materiálem
a tûsnûním mezi jednotku a skfiíÀ.
Jednotky s horní montáÏí jsou navíc
doplnûny hadicí pro odvod
kondenzované vody.
podmínky pouÏití
■ Kompresorové
jednotky jsou pouÏitelné
do maximální okolní teploty 55 °C.
■ Filtry instalované v jednotce musí b˘t
pravidelnû mûnûny a ãi‰tûny.
■ Rozvádûã musí b˘t uzavfien˘ pfied
pronikáním okolního vzduchu a musí b˘t
utûsnûn pfied moÏn˘m únikem
Changed
with the DEMO
VERSION of
kondenzované
vody.
■ Zajistûte vypnutí jednotky pfii otevfiení
dvefií.
v˘poãet chladicího v˘konu
zda je jednotka kompletní
a nepo‰kozená.
■ Proveìte vyfiezání otvorÛ dle pfiiloÏené
‰ablony.
■ Zajistûte odvod kondenzované vody tak,
aby nebyla nasávána ventilátorem
jednotky.
■ Zvolte zpÛsob vyuÏití beznapûÈového
kontaktu poruchové signalizace.
■ Zkontrolujte, zda zafiízení instalovaná
v rozvádûãi nebrání vnitfiní cirkulaci
vzduchu.
■ Zajistûte, aby v˘mûnné filtry jednotky
byly snadno pfiístupné pfii v˘mûnû.
■ Instalujte jednotku s boãní montáÏí co
nejv˘‰e na rozvádûã, abyste tak
zabránili kumulování tepla u stropu
rozvádûãe.
kontakt poruchové signalizace je
sepnut v pfiípadû poruchy:
■ Pfiehfiátí jednotky.
■ Kritické hladiny kondenzované
■ Zanesení v˘parníku.
■ Zanesení filtrÛ.
Kalkulace chladicího v˘konu vychází
z poÏadavku na vnitfiní teplotu
a z hodnoty okolní teploty:
P syst. (viz str. 260).
V˘bûr jednotky závisí na potfiebném
chladicím v˘konu jednotky s pfiihlédnutím na okolní teplotu a vnitfiní
poÏadovanou teplotu.
Pfiíklad ze str. 243:
P syst. = 690 W
Ts max. = 40 oC
Te max. = 35 oC
PoÏadavku na chladicí v˘kon P syst. 690 W
odpovídají jednotky 17943 a 17944 s v˘konem
760 W. Po kontrole pomocí grafÛ pro redukci
chladicího v˘konu v závislosti na okolní
teplotû (str. 90) – tyto jednotky vyhovují.
vody.
CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Snadné ãi‰tûní v˘parníku stlaãen˘m
vzduchem
SAREL
a Ïivotní prostfiedí
PRESERVE LA
COUCHE D'OZONE
Sarel pfiispívá k ochranû Ïivotního
prostfiedí:
– pouÏitím ekologického plynu R134a
ve v‰ech jednotkách;
– recyklací jednotek s jin˘m médiem.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
257
chladicí jednotky
horní montáÏ
technické charakteristiky
vnûj‰í rozmûry v x ‰ x h
chladicí v˘kon DIN 3168 L35-L35 (1)
chladicí v˘kon DIN 3168 L35-L50 (1)
prÛtok vzduchu vnitfiního okruhu
prÛtok vzduchu vnûj‰ího okruhu
maximální dosaÏiteln˘ tlak
hmotnost pfiístroje
regulace
typ regulace
rozsah regulovan˘ch teplot
rozsah provozních teplot
napájecí napûtí (2)
proud spou‰tûcí/jmenovit˘
elektrick˘ pfiíkon L35-L35
elektrick˘ pfiíkon L35-L50
hladina akustického tlaku
chladicí plyn/hmotnost
typ alarmu
filtr na vnûj‰ím okruhu
IP vnûj‰í/vnitfiní
doporuãené ji‰tûní
17944
17946
340 x 600 x 350 400 x 700 x 400
760 W
1050 W
600 W
840 W
350 m3/h
430 m3/h
350 m3/h
570 m3/h
1,6 MPa
1,6 MPa
33 kg
39 kg
ano
ano
termostatická
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
20 aÏ 55 °C
230 V – 50/60 Hz 230 V – 50/60 Hz
8/2,4 A
11/2,9 A
380 W
500 W
450 W
650 W
67 dB
67 dB
R134a/0,5 kg
R134a/0,7 kg
beznapûÈov˘ kontakt
ano
ano
IP54/IP34
IP54/IP34
4A
6A
17954
400 x 700 x 400
1460 W
1180 W
430 m3/h
570 m3/h
1,6 MPa
45 kg
ano
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
230 V – 50/60 Hz
16/4,2 A
700 W
900 W
67 dB
R134a/0,850 kg
17948
430 x 700 x 400
1650 W
1400 W
550 m3/h
620 m3/h
1,6 MPa
47 kg
ano
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
230 V – 50 Hz
18/4,6 A
800 W
1000 W
69 dB
R134a/1 kg
17958
430 x 700 x 400
1650 W
1400 W
550 m3/h
620 m3/h
1,6 MPa
47 kg
ano
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
400/440 V – 50/60 Hz
10/2,3 A
800 W
1000 W
69 dB
R134a/1 kg
17950
470 x 800 x 450
2450 W
1960 W
750 m3/h
1200 m3/h
1,6 MPa
65 kg
ano
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
400/440 V – 50/60 Hz
14,5/2,8 A
1200 W
1500 W
69 dB
R134a/1,25 kg
17952
470 x 800 x 450
3100 W
2500 W
750 m3/h
1200 m3/h
1,6 MPa
65 kg
ano
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
400/440 V – 50/60 Hz
14,5/3,4 A
1500 W
1850 W
69 dB
R134a/1,25 kg
ano
IP54/IP34
6A
ano
IP54/IP34
6A
ano
IP54/IP34
4A
ano
IP54/IP34
6A
ano
IP54/IP34
6A
dal‰í parametry
■
obj. ãíslo
Jednotky o napûtí 400/440 V jsou
napájeny trojfázov˘m napûtím.
pfiíslu‰enství
■ MontáÏní
‰ablona.
■ MontáÏní
materiál.
Changed
with the
DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor
■ Návod
k montáÏi a pouÏití.
chladicí v˘kon
P syst.
17944
760 W
17946
1050 W
17954
1460 W
17948
1650 W
17958
1650 W
17950
2450 W
(http://www.cadkas.com).
17952
3100 W
balení
1
1
1
1
1
1
1
boãní montáÏ
technické charakteristiky
vnûj‰í rozmûry v x ‰ x h
chladicí v˘kon DIN 3168 L35-L35 (1)
chladicí v˘kon DIN 3168 L35-L50 (1)
prÛtok vzduchu vnitfiního okruhu
prÛtok vzduchu vnûj‰ího okruhu
maximální dosaÏiteln˘ tlak
hmotnost pfiístroje
regulace
typ regulace
rozsah regulovan˘ch teplot
rozsah provozních teplot
napájecí napûtí (2)
proud spou‰tûcí/jmenovit˘
elektrick˘ pfiíkon L35-L35
elektrick˘ pfiíkon L35-L50
hladina akustického tlaku
chladicí plyn/hmotnost
typ alarmu
filtr na vnûj‰ím okruhu
IP vnûj‰í/vnitfiní
doporuãené ji‰tûní
17941
17943
620 x 300 x 170 800 x 350 x 195
370 W
760 W
290 W
600 W
160 m3/h
350 m3/h
210 m3/h
350 m3/h
1,6 MPa
1,6 MPa
21 kg
33 kg
ano
ano
termostatická
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
20 aÏ 55 °C
230 V – 50/60 Hz 230 V – 50/60 Hz
6/1,6 A
8/2,4 A
290 W
380 W
340 W
450 W
65 dB
67 dB
R134a/0,3 kg
R134a/0,5 kg
beznapûÈov˘ kontakt
ano
ano
IP54/IP34
IP54/IP34
3A
4A
17945
900 x 400 x 195
1050 W
840 W
350 m3/h
510 m3/h
1,6 MPa
39 kg
ano
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
230 V – 50/60 Hz
11/2,9 A
500 W
650 W
67 dB
R134a/0,7 kg
17947
1000 x 400 x 220
1650 W
1400 W
550 m3/h
620 m3/h
1,6 MPa
46 kg
ano
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
230 V – 50/60 Hz
18/4,6 A
800 W
1000 W
69 dB
R134a/1,0 kg
17957
1000 x 400 x 220
1650 W
1400 W
550 m3/h
620 m3/h
1,6 MPa
46 kg
ano
termostatická
20 aÏ 50 °C
20 aÏ 55 °C
400/440 V – 50/60 Hz – trojfázov˘
10/2,3 A
800 W
1000 W
69 dB
1,0 kg
ano
IP54/IP34
6A
ano
IP54/IP34
6A
ano
IP54/IP34
4A
dal‰í parametry
■ Certifikace:
obj. ãíslo
TÜV.
pfiíslu‰enství
■ MontáÏní ‰ablona.
■ MontáÏní materiál.
■ Návod k montáÏi a
pouÏití.
17941
17943
17945
17947
17957
(1) Pfiístroje splÀují poÏadavky normy
DIN 3168 a evropské normy EN 814.
(2) Jiná napûtí na vyÏádání.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
258
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
chladicí v˘kon
P syst.
370 W
760 W
1050 W
1650 W
1650 W
balení
1
1
1
1
1
chladicí jednotky
dvefiní spínaã
■
■
■
Spíná pfii otevfiení dvefií.
Spínací schopnost: 10 A/500 V.
Dodáván s montáÏním materiálem.
montáÏní rám
UmoÏÀuje ãásteãné zapu‰tûní jednotky
do skfiínû.
■ Materiál: ocelov˘ plech.
■ Barva: epoxy-polyester,
odstín RAL 7032.
■
obj. ãíslo
64680
popis
dvefiní spínaã
balení
1
obj. ãíslo
17975
17976
17977
17978
pro jednotky
17941
17943
17945
17947 a 17957
balení
1
1
1
1
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
stfiední rám
■
Rám umoÏÀuje instalaci jednotky
17944 na rozvádûã ‰ífiky 600 mm
a hloubky 400 mm.
náhradní filtry
■
3
Filtr hustoty 32 kg/m a tlou‰Èky 13 mm
pro v‰echny typy jednotek.
obj. ãíslo
17985
popis
stfiední rám
min. balení
1
obj. ãíslo
17979
popis
náhradní filtr
min. balení
24
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
259
chladicí jednotky
v˘bûr chladicí jednotky
Pro v˘bûr chladicí jednotky nejvhodnûj‰í
pro Va‰i konkrétní potfiebu jsou nutné
hodnoty tfií parametrÛ: teplota okolního
prostfiedí Te, poÏadovaná teplota uvnitfi
rozvádûãe Ts a mnoÏství tepla, které má
jednotka odvést P syst.
Ts = 25 °C
Postup: Vyberte diagram pro teplotu Ts
nejbliωí poÏadované hodnotû. Odeãtûte
z grafu hodnotu Te a protnûte ji
s vodorovnou ãarou poÏadovaného
chladicího v˘konu. Poté zvolte nejbliωí
vy‰‰í typ chladicí jednotky (‰ikmá ãára).
Ts = 30 °C
obj. ãíslo
Teplota poÏadovaná ve skfiíni
3500
3000
3000
17952
2500
17952
17950
1500
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
1000
500
Chladicí v˘kon (W)
2500
2000
Chladicí v˘kon (W)
obj. ãíslo
Teplota poÏadovaná ve skfiíni
2000
17950
1500
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1000
500
17941
20
25
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
20
55
25
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
55
ãíslo
Ts = 40 °C Teplota poÏadovaná ve skfiíni
Ts =the
35 °C
Teplota poÏadovaná
ve skfiíni of CAD-KASobj.
Changed with
DEMO
VERSION
PDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
4000
4000
3500
3500
3000
3000
17950
1500
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1000
500
20
25
Ts = 45 °C
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
Chladicí v˘kon (W)
2000
2500
2000
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1000
500
20
25
Ts = 50 °C
obj. ãíslo
Teplota poÏadovaná ve skfiíni
17950
1500
55
4500
5000
4000
4500
3500
4000
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
55
obj. ãíslo
Teplota poÏadovaná ve skfiíni
3500
3000
17952
2500
2000
17950
1500
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1000
500
20
25
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
55
17952
3000
Chladicí v˘kon (W)
Chladicí v˘kon (W)
17952
17952
2500
Chladicí v˘kon (W)
obj. ãíslo
2500
17950
2000
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1500
1000
500
20
25
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
260
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
50
55
chladicí jednotky
horní montáÏ, typ 17944/17946/17948/17954/17958
typ 17950/17952
B
A
J
800
26
26
26
D
E
F
470
L*
L*
K
300
C
250
ø8
G
H
G
80
90
90
90
90
H
600
700
700
700
700
J
600
700
700
700
700
K
340
400
430
400
430
L*
400
–
–
–
–
M*
600
700
700
700
700
ø 10
70
140
380
800
450
F
292
328
328
328
328
360
300
E
136
180
180
180
180
220
300
obj. ãíslo A
B
C
D
17944
108 350 350 40
17946
118 420 400 45
17948
118 420 400 45
17954
118 420 400 45
17958
118 420 400 45
* Maximální rozmûry stfiedního rámu.
800*
M*
MontáÏní rozmûry pro jednotky s horní
montáÏí bez stfiedního rámu
140
boãní montáÏ, vnûj‰í
17941/17943/17945/17947/17957
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
A
D
C
B
N
E
K
Q G
F
H
øS
60
M
P
P+26
30
R
L
boãní montáÏ, zapu‰tûná
17943
266
52
116
193,5
375
413
80
800
136
350
294
–
195
149
24
8
17945
300
0
135
30
465
840
100
900
180
400
320
–
195
35
195
10
17947
300
0
135
30
475
840
100
1000
180
400
320
470
220
25
195
10
17957
300
0
135
30
475
840
100
1000
180
400
320
470
220
25
195
10
Zapu‰tûná montáÏ boãní jednotky
U
V*
20*
17941
260
0
80
40
300
540
60
620
136
300
240
–
170
35
0
8
obj. ã. 17975 17976 17977 17978
T
320
370
420
420
U
635
815
915
1015
V*
646
826
926
1026
W* 346
396
446
446
X
80
95
95
120
Y
90
100
100
100
* Maximální rozmûry rámu, které musí b˘t
zohlednûny pfii v˘bûru jednotky
a rozvádûãe.
T
X Y
26
obj. ã.
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
W*
X Y
26
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
261
topná tûlesa
■ Hliníková kostra.
■ Maximální povrchová
teplota 75 °C pfii
okolní teplotû -5 °C.
■ Tûlesa jsou dodávána s montáÏní DIN
li‰tou.
■ Podle typu jsou dodávána tûlesa
s 300 mm dlouh˘m pfiívodním kabelem
nebo pfiipojovací svorkovnicí.
podmínky pouÏití
■ Topná
tûlesa mohou b˘t pouÏita
s hygrostatem nebo termostatem.
■ Pro jejich správnou funkci je nezbytné
utûsnûní rozvádûãe pfied vnikáním
okolního vzduchu.
■ Topná tûlesa je nutné jistit proti zkratu
jisticím prvkem, jehoÏ jmenovitá
hodnota se rovná 1,5násobku
spou‰tûcího proudu.
teplota rosného bodu
(standardní atmosférick˘ tlak)
Relativní vlhkost (%)
technické charakteristiky
40
50
60
70
80
90
100
okolní teplota Te (°C)
20 25 30 35 40
6 11 15 19 24
9 14 19 23 28
12 17 21 26 31
14 19 24 29 34
16 21 26 31 36
18 23 28 33 38
20 25 30 35 40
45
28
32
36
38
41
43
45
v˘poãet topného v˘konu
50
33
37
40
43
46
48
50
V˘kon potfiebn˘ k zaji‰tûní poÏadované
teploty vypoãtûte ze zadání na str. 243
jako v˘kon P syst.
55
37
41
45
48
51
53
55
V˘bûr topného tûlesa proveìte
porovnáním s touto hodnotou.
Vyberte jedno nebo více topn˘ch tûles,
jejichÏ v˘kon (popfi. souãet) je
bezprostfiednû vy‰‰í neÏ vypoãtená
hodnota.
K rychlé orientaci pfii v˘bûru náleÏitého
v˘konu mÛÏete vyuÏít uvedené grafy.
Teplota rosného bodu je minimální teplota,
pod jejíÏ hranicí dochází ke kondenzaci
vodní páry.
v˘poãet topného v˘konu pro malé rozvádûãe
(celkov˘ povrch rozvádûãe ≤1 m2)
(W)
∆T
180
doporuãení pro instalaci
■ Instalujte
topná tûlesa co nejníÏe
v rozvádûãi.
■ Bezpeãná vzdálenost tûlesa
od ostatních pfiístrojÛ a zafiízení
v rozvádûãi je 10 cm od v‰ech ãástí
tûlesa.
■ Zajistûte voln˘ prÛchod vzduchu kolem
tûlesa.
Changed
with the DEMO VERSION of
■ Neinstalujte bezprostfiednû nad topn˘m
tûlesem zafiízení citlivá na vliv teploty.
■ Jednotlivá tûlesa spojujte jen paralelnû,
sériové zapojení není moÏné.
■ Odporová tûlesa instalujte ve vertikální
poloze kvÛli ideálnímu obtékání
vzduchu.
30
150
25
130
20
100
90
15
55
10
33
5
20
CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
1 (m 2)
Pfiíklad 1: S = 0,9 m2, ∆t = 20 °C, z grafu P = 95 W (∆T = Ts min – Te min)
Vhodn˘ typ je tedy 100 W.
v˘poãet topného v˘konu pro v‰echny rozvádûãe SAREL
(W)
1200
30
∆T
25
1000
20
15
10
500
5
200
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pfiíklad 2: S = 8,7 m2, ∆t = 20 °C, z grafu P = 950 W (∆T = Ts min – Te min)
2 tûlesa 400 W + 1 tûleso 150 W v paralelním zapojení.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
262
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
11 (m 2)
topná tûlesa
tûlesa PTC, IP54
■ K dodání dva typy: 10 a 20 W.
■ Napájení kabelem: (3vodiãov˘) 0,3 m.
■ Spou‰tûcí proud: 0,8 A.
■ Jmenovit˘ proud: 0,06 A.
■ Tûleso z lisovaného hliníku, se sponou
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17501
10 W
110/250 V
1
17502
20 W
110/250 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz a stejnosmûrn˘
(max. 265 V).
pro montáÏ na DIN li‰tu.
■ Izolace tfiídy I.
■ Rozmûry: 50 x
25, v˘‰ky 50,
resp. 70 mm.
tûlesa PTC, IP20
■ Napájení svorkovnicí.
■ K dodání 3 typy: 55, 90 a 150 W.
■ Spou‰tûcí proud: 1,8; 2,1; 4,8 A.
■ Jmenovit˘ proud: 0,68; 0,78; 1,25 A.
■ Tûleso z lisovaného hliníku, se sponou
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17506
55 W
110/250 V
1
17509
90 W
110/250 V
1
17515
150 W
110/250 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz a stejnosmûrn˘
(max. 265 V).
pro montáÏ na DIN li‰tu.
■ Izolace tfiídy I.
■ Rozmûry: 70 x
50, v˘‰ky
180, 180, 260 mm.
odporová tûlesa, IP20
■ Napájení svorkovnicí.
■ Spou‰tûcí proud: 1,2/2,4 A.
■ Jmenovit˘ proud: 1,2/2,4 A.
■ PrÛtok vzduchu: 35 m3/h.
■ Tûleso z lisovaného hliníku,
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17531
250 W
230 V
1
17554
400 W
230 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz.
Changed with the DEMO VERSION
se sponou of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
pro montáÏ na DIN li‰tu.
■ Izolace tfiídy I.
■ Rozmûry: 80 x
80, v˘‰ka 180 mm.
tûleso PTC, IP20
s ventilátorem a regulaãním
termostatem
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17526
400/550 W (2) 230 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz.
(2) 60 Hz: 400/650 W.
■ Dvojí
v˘kon, 400 a 550 W, podle
zapojení.
■ Termostat nastaviteln˘ od 0 do 60 °C.
■ Napájení svorkovnicí.
■ Spou‰tûcí proud: 7,5/8,5 A.
■ Jmenovit˘ proud: 1,5/2,4 A.
■ PrÛtok vzduchu: 45 m3/h.
■ Polykarbonátová skfiíÀka podle
UL 94 V0. Uchycení sponou na DIN
li‰tu.
■ Izolace tfiídy II.
■ Rozmûry: 100 x 124, v˘‰ka 165 mm.
tûleso PTC, IP20
■ Velmi
ploché topné tûleso vybavené
ventilátorem (pro omezené zástavbové
rozmûry).
■ Napájení svorkovnicí: 3 x 2,5 mm 2
a 2 x 2,5 mm2 pro ventilátor.
■ Jmenovit˘ proud: 0,9 A.
■ Izolace tfiídy I.
■ Rozmûry topného tûlesa: 120 x 120,
v˘‰ka 22 mm.
■ Dal‰í v˘kony a napûtí na vyÏádání.
■ Toto tûleso mÛÏe b˘t namontováno také
za ventilátor 21300 nebo 17901.
■ Pracovní poloha – libovolná.
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17555
200 W
230 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
263
pfiíslu‰enství tepelné regulace
hygroterm
obj. ãíslo
17559
název
hygroterm
balení
1
Tento pfiístroj mûfií nezávisle teplotu
a vlhkost uvnitfi elektrick˘ch skfiíní. Na
základû mezních hodnot stanoven˘ch
pro kaÏd˘ z tûchto dvou parametrÛ
a pfiekroãení jednoho nebo druhého
pfiístroj sepne topné tûleso: teplota
vzroste a relativní vlhkost (HR) klesne.
■ Hygroterm
spíná v rozsahu 50–90 %
relativní vlhkosti (nastavitelné).
■ Spotfieba 12 mA.
■ Pracovní teplota: 0 aÏ 60 °C. Doba
odezvy: cca 60 sekund.
■ Napûtí: 230 V, 50/60 Hz, spínací
schopnost: 8 A/250 V AC, s optickou
indikací sepnutí.
■ Hystereze spínání: +/– 2 °C.
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Uchycení sponou na li‰tu DIN.
■ Doporuãená instalace: v horní ãásti
skfiínû a minimálnû 50 cm od topného
odporu.
■ Rozmûry: 50 x 67 x 43 mm.
■ Hmotnost: 140 g.
17559
T°
RH
1
2
3
4
5
L
N
230 V
50 Hz
Connexion de l’élément
pfiipojení topného tûlesa,
commander
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS àPDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
signalizace apod.
hygrostat
obj. ãíslo
17560
název
hygrostat
Tento pfiístroj mûfií pouze relativní
vlhkost uvnitfi skfiínû. SlouÏí k zapínání
topného odporu, pokud tato vlhkost
pfiekroãí nastavenou hodnotu.
■ StupeÀ krytí: IP20.
■ Rozsah regulace: 35
■ Spínací schopnost:
aÏ 95 % RV.
5 A/230 V, pfii ohmické zátûÏi.
■ Hystereze spínání: +/– 3 % RV.
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Uchycení: sponou na li‰tu DIN.
■ Rozmûry: 67 x 50 x 38 mm.
■ Hmotnost: 60 g.
17560
Charge
zátûÏ 1
3
1
1
V
zátûÏ 2
Charge
4
ϕ
2
zátûÏ 1 = pfiipojení topného tûlesa
L
N
Charge 1 = connexion résistance chauffante
2 =d’un
pfiipojení
zvlhãovaãe
Charge 2 = zátûÏ
connexion
humidificateur
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
264
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
balení
1
pfiíslu‰enství tepelné regulace
termostat – rozpínací
obj. ãíslo název
17561
termostat
Termostat s rozpínacím kontaktem
urãen˘ pro vypínání topn˘ch tûles
v okamÏiku, kdy teplota uvnitfi
rozvádûãové skfiínû pfiesáhne
nastavenou hodnotu.
Charge
zátûÏ
kontakt
rozpínací
V
2
L
N
1
1 = pfiipojení topného tûlesa
2
17561
termostat – spínací
obj. ãíslo název
17562
termostat
Termostat se spínacím kontaktem
urãen˘ pro spínání ventilátoru
v okamÏiku, kdy teplota uvnitfi
rozvádûãové skfiínû pfiesáhne
nastavenou
hodnotu.
Termostat
Changed
with the
DEMO
VERSION of
reguluje teplotu uvnitfi skfiínû tak, Ïe
ventilátor vhání dovnitfi chladn˘ okolní
vzduch.
Charge
zátûÏ
balení
1
υ
1
N
1 = pfiipojení ventilátoru
2
AC.
17562
Termostaty 17561 a 17562 mohou b˘t instalovány spoleãnû v jedné skfiíni k ohfiívání
a pfiedcházení kondenzaci bûhem chladného období a ke chlazení bûhem teplého období.
Rozdíl mezi teplotou, pfii které je vypínáno topné tûleso, a teplotou, kdy je spínán
ventilátor, musí b˘t minimálnû 20 °C.
termostat – pfiepínací
obj. ãíslo název
17558
termostat
Termostat s pfiepínacím kontaktem je
vhodn˘ k ovládání ventilátorÛ, topn˘ch
odporÛ, ventilaãních ‰oupátek,
tepeln˘ch v˘mûníkÛ apod.
zátûÏ 1
balení
1
2
zátûÏ 2
3
aÏ 60 °C.
– sepnutí: 5 A pfii 250 V AC (ventilátor);
– rozepnutí: 10 A pfii 250 V AC (topení).
■ Ochrana proti ru‰ení: N, podle normy
VDE 0875.
■ Hystereze spínání: pfiibliÏnû 0,5 K
(s tepelnou optimalizací).
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Uchycení sponou na li‰tu DIN.
■ Rozmûry: 50 x 67 x 38 mm.
■ Hmotnost: 100 g.
kontakt
pfiepínací
V
■ StupeÀ krytí: IP30.
■ Regulaãní rozsah: 10
■ Spínací schopnost:
kontakt
spínací
2
CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
L
■ StupeÀ krytí: IP30.
■ Regulaãní rozsah: 0 aÏ 60 °C.
■ Spínací schopnost: 6 A pfii 250 V
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Hystereze spínání: 7 °C.
■ Uchycení sponou na li‰tu DIN.
■ Rozmûry: 60 x 33 x 35 mm.
■ Hmotnost: 40 g.
■ Certifikace: UL.
■ Zobrazení v °F na vyÏádání.
υ
1
AC.
V
■ StupeÀ krytí: IP30.
■ Regulaãní rozsah: 0 aÏ 60 °C.
■ Spínací schopnost: 6 A pfii 250 V
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Hystereze spínání: 7 °C.
■ Uchycení sponou na li‰tu DIN.
■ Rozmûry: 60 x 33 x 35 mm.
■ Hmotnost: 40 g.
■ Certifikace: UL.
■ Zobrazení v °F na vyÏádání.
balení
1
υ
L
N
L
RF
N
17558
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
265
elektromagnetická kompatibilita EMC
úvod
elektromagnetické ru‰ení
Rostoucí pfiítomnost zdrojÛ elektromagnetického ru‰ení v prÛmyslov˘ch prostfiedích
spolu s pouÏíváním zafiízení citliv˘ch na
tyto vlivy vyvolává potfiebu adekvátnû
chránûn˘ch skfiíní.
Pro zabezpeãení vysokého stínicího
úãinku podle poÏadavkÛ EMC (elektromagnetická kompatibilita) je tûleso skfiínû
vyrobeno z ocelového plechu, kter˘ je na
vnitfiní stranû opatfien povlakem ze
zinkohliníkové slitiny a na vnûj‰í stranû je
lakovan˘. Stfiecha, dno, dvefie a boãnice
mají na povrchu rovnûÏ povlak ze
zinkohliníkové slitiny a zaruãují tak pfii
pouÏití neoprenového tûsnûní zapleteného
v kovové síÈce dokonal˘ kontakt se skfiíní.
EMC skfiínû plní dvû hlavní funkce:
– omezení vyzafiování s parametry
Faradayovy klece;
– velkoplo‰né vyrovnání potenciálu
pouÏitím pozinkovaného panelu.
Elektromagnetické ru‰ení zahrnuje sloÏku
elektrického pole E, generovanou odli‰n˘m potenciálem, a sloÏku magnetického
pole M, které je generováno prÛchodem
proudu. Tyto sloÏky spolu vytváfií
elektromagnetické pole.
Elektromagnetické ru‰ení nebo taky
„zneãi‰tûní“ je ru‰iv˘ elektrick˘ signál,
kter˘ ovlivÀuje pracovní parametry fiídicích
signálÛ a zpÛsobuje jejich chybovost.
Ru‰ení mohou b˘t do skfiínû zanesena
vedením nebo záfiením.
hlavní zdroje elektromagnetického ru‰ení
typ zafiízení
motory
transformátory a usmûrÀovaãe
silové kabely
spínání induktivní zátûÏe
bodové sváfieãky
v˘bojková svítidla
relé a stykaãe
spínané zdroje
poãítaãe (vnitfiní hodiny)
frekvenãní mûniãe
indukãní pece
zdroje elektromagnetického
ru‰ení a zafiízení na nû citlivá
■ ¤ídicí systémy.
■ Elektronické obvody silov˘ch
■ Regulace.
■ Signální kabely detekce.
■ Analogové vstupy.
zafiízení.
frekvenãní rozsah
10 kHz aÏ 100 MHz
10 kHz aÏ 100 MHz
50 kHz aÏ 10 MHz
10 kHz aÏ 50 MHz
100 kHz aÏ 3 MHz
10 kHz aÏ 200 MHz
10 kHz aÏ 30 MHz
50 kHz aÏ 200 MHz
10 kHz aÏ 100 MHz
0 aÏ 10 kHz
0 aÏ 10 kHz
tlumení hladiny elektromagnetick˘ch polí
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS
PDF-Editor
Pfiíklad tlumení elektromagnetického
Elektromagnetická
pole jsou (http://www.cadkas.com).
efektivnû
tlumena konstrukcí EMC skfiínû.
Efektivita omezení vyzafiování, tzn. tlumicí
úãinek skfiínû, závisí v diagramu na
oãekávané frekvenci ru‰ení a druhu
ru‰ivého pole (elektrické pole E,
magnetické nebo elektromagnetické
pole H).
Stínicí útlum a se vypoãte podle rovnice:
E
a = 20 log 0 (dB) pro elektrické pole
E1
a = 20 log
H0
(dB) pro magnetické pole
H1
pole
Pfiítomnost 55 % hliníku ve slitinû zaji‰Èuje
vysokou odraznost elektromagnetick˘ch
vln. Ilustraãní tabulka ukazuje souvislost
tlumení (dB) a frekvence (MHz).
V diagramech je na svislé ose Y vynesen
stínicí útlum „a“ v decibelech (dB), kter˘ je
definován jako logaritmick˘ pomûr
ru‰ivého pole vnû a uvnitfi skfiínû.
Na vodorovnou osu X je v logaritmickém
mûfiítku vynesena frekvence.
Útlum (dB)
s indexem:
0 pro hodnoty bez stínûní
1 pro hodnoty se stínûním
ru‰ivá
vlna
100
90
80
70
60
odraÏená
vlna
vyzáfiená
vlna
50
40
Elektrické pole
Magnetické pole
30
20
oplá‰tûní skfiínû
vnûj‰í
prostor
vnitfiní
prostor
10
0
0,1
1
10
100
1000
Frekvence (MHz)
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
266
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
elektromagnetická kompatibilita EMC
instalace
nízkofrekvenãní ru‰ení
vysokofrekvenãní ru‰ení
V závislosti na typu generovaného
zneãi‰tûní rozli‰ujeme:
– ru‰ení vedením, pfii nízké frekvenci
(do 30 MHz);
– ru‰ení záfiením, pfii vysoké frekvenci
(nad 1 MHz).
Uvedená doporuãení berou v úvahu v˘bûr
komponentÛ s ohledem na ekonomické
fie‰ení celé instalace.
■ Ochrana prvkÛ:
– tlumivky, pfiepûÈové ochrany, izolaãní
transformátory;
– dlouhá vedení.
■ Ochranná opatfiení:
– zemnûní pfiístrojÛ, stínûné kabely, EMC
kabelové prÛchodky;
– EMC skfiínû a rozvádûãe.
charakteristiky
;
;
;;
;
;;
;;
;
;
;;
;
;;
;
;;
;
montáÏní panel nebo jiná
10
L≤
ekvipotenciální podloÏka
stínûná vedení
Je doporuãeno uzemnit stínûná vedení na
obou koncích a v prÛbûhu vedení podle
vzdálenosti uzemÀovacích bodÛ.
JestliÏe se provede zemnûní jen na
jednom konci vedení, mÛÏe se na konci
plá‰tû takového vedení vyskytnout odli‰n˘
potenciál. Vedení uzemnûné podle
doporuãení je navíc odolné ru‰ením
vysoké frekvence.
transformátory
m
15
slabé
Vodivé kryty transformátorÛ musí b˘t
spojeny „kov na kov“ s montáÏním FeZn
panelem.
vynikající
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
pájení
montáÏní panel nebo jiná ekvipotenciální podloÏka
‰roubové zemnûní
kabelové kanály
;;;;
Kovové a drátûné Ïlaby poskytují vedení
velmi úãinné, pfiídavné „druhé“ stínûní.
Velmi dÛleÏit˘ je dokonal˘ vodiv˘ kontakt
kabelového stínûní na vstupu do skfiínû,
k tomu je nezbytné pouÏití kabelov˘ch
EMC prÛchodek.
barva = izolace!!!
vynikající
silové prvky
rozvádûãe
;;
fiídicí prvky
Zafiízení „vyzafiující“ a „citlivá“ by mûla b˘t
umístûna v rozvádûãi separátnû, aby se
tak zamezilo vlivu vzájemného ru‰ení.
Kabely pfiivedené k tûmto prvkÛm se
taktéÏ instalují prostorovû oddûleny.
silové v˘stupy
napájení
solenoidy
kabely
detekce
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
267
certifikace
L.C.I.E.
NF 20010
L.C.I.E.
Bureau
VERITAS
CEI 529
EEXe II
France
Det
NORSKE
VERITAS
Oslo
GERMANISCHER
LLOYD
U.L.
U.L.
C.S.A.
I.M Q.
USA
Canada
Canada
Italy
PrÛmyslové ocelové skfiíÀky
(IP66)
PrÛmyslové plastové
skfiíÀky PILOTE
(se ‰roubovan˘m víkem)
Modulární prÛmyslové
skfiíÀky fiady 27000
Spacial 3D
(1)
Spacial 3D nerez 56900
Spacial 3D nerez 54900
Rozvodnice Thalassa (2)
Skfiínû Thalassa
Spacial 18500
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Spacial 6000
(1) Na vyÏádání (rozvodnice bez kabelové pfiíruby).
(2) K dispozici i certifikát LROS.
(3) Mimo skfiínû s hliníkov˘mi dvefimi.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
268
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
(3)
maximální nosnost
maximální nosnost montáÏních panelÛ, soklÛ a dvefií podle typu skfiínû
obj. ãíslo
maximální nosnost
montáÏní panel
sokl
dvefie
60
90
135
150
180
135
135
135
135
135
50
50
50
50
50
60
90
90
100
135
180
45
45
45
45
45
15
20
15
15
10
10
5
650
55 (jednoduché/dvojité dvefie)
Spacial 3D
53015 aÏ 53021
53023 aÏ 53027
53028 aÏ 53057
53054 aÏ 53061
53063 aÏ 53069
Thalassa
59318
59323
59327/59727
59336/59736
59357/59757
59361
Spacial 18500 a Spacial 6000
300 kg/m2 (500 kg max.)
závûsná pfiepravní oka pro skfiínû Spacial 18500 a Spacial 6000
830 kg v závûsném úhlu max. 60°.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
269
chladicí jednotky
v˘bûr chladicí jednotky
Pro v˘bûr chladicí jednotky nejvhodnûj‰í
pro Va‰i konkrétní potfiebu jsou nutné
hodnoty tfií parametrÛ: teplota okolního
prostfiedí Te, poÏadovaná teplota uvnitfi
rozvádûãe Ts a mnoÏství tepla, které má
jednotka odvést P syst.
Ts = 25 °C
Postup: Vyberte diagram pro teplotu Ts
nejbliωí poÏadované hodnotû. Odeãtûte
z grafu hodnotu Te a protnûte ji
s vodorovnou ãarou poÏadovaného
chladicího v˘konu. Poté zvolte nejbliωí
vy‰‰í typ chladicí jednotky (‰ikmá ãára).
Ts = 30 °C
obj. ãíslo
Teplota poÏadovaná ve skfiíni
3500
3000
3000
17952
2500
17952
17950
1500
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
1000
500
Chladicí v˘kon (W)
2500
2000
Chladicí v˘kon (W)
obj. ãíslo
Teplota poÏadovaná ve skfiíni
2000
17950
1500
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1000
500
17941
20
25
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
20
55
25
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
55
ãíslo
Ts = 40 °C Teplota poÏadovaná ve skfiíni
Ts =the
35 °C
Teplota poÏadovaná
ve skfiíni of CAD-KASobj.
Changed with
DEMO
VERSION
PDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
4000
4000
3500
3500
3000
3000
17950
1500
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1000
500
20
25
Ts = 45 °C
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
Chladicí v˘kon (W)
2000
2500
2000
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1000
500
20
25
Ts = 50 °C
obj. ãíslo
Teplota poÏadovaná ve skfiíni
17950
1500
55
4500
5000
4000
4500
3500
4000
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
55
obj. ãíslo
Teplota poÏadovaná ve skfiíni
3500
3000
17952
2500
2000
17950
1500
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1000
500
20
25
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
50
55
17952
3000
Chladicí v˘kon (W)
Chladicí v˘kon (W)
17952
17952
2500
Chladicí v˘kon (W)
obj. ãíslo
2500
17950
2000
17947/48/57/58
17954
17945/46
17943/44
17941
1500
1000
500
20
25
30
35
40
45
Teplota okolního prostfiedí Te (°C)
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
260
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
50
55
chladicí jednotky
horní montáÏ, typ 17944/17946/17948/17954/17958
typ 17950/17952
B
A
J
800
26
26
26
D
E
F
470
L*
L*
K
300
C
250
ø8
G
H
G
80
90
90
90
90
H
600
700
700
700
700
J
600
700
700
700
700
K
340
400
430
400
430
L*
400
–
–
–
–
M*
600
700
700
700
700
ø 10
70
140
380
800
450
F
292
328
328
328
328
360
300
E
136
180
180
180
180
220
300
obj. ãíslo A
B
C
D
17944
108 350 350 40
17946
118 420 400 45
17948
118 420 400 45
17954
118 420 400 45
17958
118 420 400 45
* Maximální rozmûry stfiedního rámu.
800*
M*
MontáÏní rozmûry pro jednotky s horní
montáÏí bez stfiedního rámu
140
boãní montáÏ, vnûj‰í
17941/17943/17945/17947/17957
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
A
D
C
B
N
E
K
Q G
F
H
øS
60
M
P
P+26
30
R
L
boãní montáÏ, zapu‰tûná
17943
266
52
116
193,5
375
413
80
800
136
350
294
–
195
149
24
8
17945
300
0
135
30
465
840
100
900
180
400
320
–
195
35
195
10
17947
300
0
135
30
475
840
100
1000
180
400
320
470
220
25
195
10
17957
300
0
135
30
475
840
100
1000
180
400
320
470
220
25
195
10
Zapu‰tûná montáÏ boãní jednotky
U
V*
20*
17941
260
0
80
40
300
540
60
620
136
300
240
–
170
35
0
8
obj. ã. 17975 17976 17977 17978
T
320
370
420
420
U
635
815
915
1015
V*
646
826
926
1026
W* 346
396
446
446
X
80
95
95
120
Y
90
100
100
100
* Maximální rozmûry rámu, které musí b˘t
zohlednûny pfii v˘bûru jednotky
a rozvádûãe.
T
X Y
26
obj. ã.
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
W*
X Y
26
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
261
topná tûlesa
■ Hliníková kostra.
■ Maximální povrchová
teplota 75 °C pfii
okolní teplotû -5 °C.
■ Tûlesa jsou dodávána s montáÏní DIN
li‰tou.
■ Podle typu jsou dodávána tûlesa
s 300 mm dlouh˘m pfiívodním kabelem
nebo pfiipojovací svorkovnicí.
podmínky pouÏití
■ Topná
tûlesa mohou b˘t pouÏita
s hygrostatem nebo termostatem.
■ Pro jejich správnou funkci je nezbytné
utûsnûní rozvádûãe pfied vnikáním
okolního vzduchu.
■ Topná tûlesa je nutné jistit proti zkratu
jisticím prvkem, jehoÏ jmenovitá
hodnota se rovná 1,5násobku
spou‰tûcího proudu.
teplota rosného bodu
(standardní atmosférick˘ tlak)
Relativní vlhkost (%)
technické charakteristiky
40
50
60
70
80
90
100
okolní teplota Te (°C)
20 25 30 35 40
6 11 15 19 24
9 14 19 23 28
12 17 21 26 31
14 19 24 29 34
16 21 26 31 36
18 23 28 33 38
20 25 30 35 40
45
28
32
36
38
41
43
45
v˘poãet topného v˘konu
50
33
37
40
43
46
48
50
V˘kon potfiebn˘ k zaji‰tûní poÏadované
teploty vypoãtûte ze zadání na str. 243
jako v˘kon P syst.
55
37
41
45
48
51
53
55
V˘bûr topného tûlesa proveìte
porovnáním s touto hodnotou.
Vyberte jedno nebo více topn˘ch tûles,
jejichÏ v˘kon (popfi. souãet) je
bezprostfiednû vy‰‰í neÏ vypoãtená
hodnota.
K rychlé orientaci pfii v˘bûru náleÏitého
v˘konu mÛÏete vyuÏít uvedené grafy.
Teplota rosného bodu je minimální teplota,
pod jejíÏ hranicí dochází ke kondenzaci
vodní páry.
v˘poãet topného v˘konu pro malé rozvádûãe
(celkov˘ povrch rozvádûãe ≤1 m2)
(W)
∆T
180
doporuãení pro instalaci
■ Instalujte
topná tûlesa co nejníÏe
v rozvádûãi.
■ Bezpeãná vzdálenost tûlesa
od ostatních pfiístrojÛ a zafiízení
v rozvádûãi je 10 cm od v‰ech ãástí
tûlesa.
■ Zajistûte voln˘ prÛchod vzduchu kolem
tûlesa.
Changed
with the DEMO VERSION of
■ Neinstalujte bezprostfiednû nad topn˘m
tûlesem zafiízení citlivá na vliv teploty.
■ Jednotlivá tûlesa spojujte jen paralelnû,
sériové zapojení není moÏné.
■ Odporová tûlesa instalujte ve vertikální
poloze kvÛli ideálnímu obtékání
vzduchu.
30
150
25
130
20
100
90
15
55
10
33
5
20
CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
1 (m 2)
Pfiíklad 1: S = 0,9 m2, ∆t = 20 °C, z grafu P = 95 W (∆T = Ts min – Te min)
Vhodn˘ typ je tedy 100 W.
v˘poãet topného v˘konu pro v‰echny rozvádûãe SAREL
(W)
1200
30
∆T
25
1000
20
15
10
500
5
200
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pfiíklad 2: S = 8,7 m2, ∆t = 20 °C, z grafu P = 950 W (∆T = Ts min – Te min)
2 tûlesa 400 W + 1 tûleso 150 W v paralelním zapojení.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
262
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
11 (m 2)
topná tûlesa
tûlesa PTC, IP54
■ K dodání dva typy: 10 a 20 W.
■ Napájení kabelem: (3vodiãov˘) 0,3 m.
■ Spou‰tûcí proud: 0,8 A.
■ Jmenovit˘ proud: 0,06 A.
■ Tûleso z lisovaného hliníku, se sponou
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17501
10 W
110/250 V
1
17502
20 W
110/250 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz a stejnosmûrn˘
(max. 265 V).
pro montáÏ na DIN li‰tu.
■ Izolace tfiídy I.
■ Rozmûry: 50 x
25, v˘‰ky 50,
resp. 70 mm.
tûlesa PTC, IP20
■ Napájení svorkovnicí.
■ K dodání 3 typy: 55, 90 a 150 W.
■ Spou‰tûcí proud: 1,8; 2,1; 4,8 A.
■ Jmenovit˘ proud: 0,68; 0,78; 1,25 A.
■ Tûleso z lisovaného hliníku, se sponou
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17506
55 W
110/250 V
1
17509
90 W
110/250 V
1
17515
150 W
110/250 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz a stejnosmûrn˘
(max. 265 V).
pro montáÏ na DIN li‰tu.
■ Izolace tfiídy I.
■ Rozmûry: 70 x
50, v˘‰ky
180, 180, 260 mm.
odporová tûlesa, IP20
■ Napájení svorkovnicí.
■ Spou‰tûcí proud: 1,2/2,4 A.
■ Jmenovit˘ proud: 1,2/2,4 A.
■ PrÛtok vzduchu: 35 m3/h.
■ Tûleso z lisovaného hliníku,
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17531
250 W
230 V
1
17554
400 W
230 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz.
Changed with the DEMO VERSION
se sponou of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
pro montáÏ na DIN li‰tu.
■ Izolace tfiídy I.
■ Rozmûry: 80 x
80, v˘‰ka 180 mm.
tûleso PTC, IP20
s ventilátorem a regulaãním
termostatem
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17526
400/550 W (2) 230 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz.
(2) 60 Hz: 400/650 W.
■ Dvojí
v˘kon, 400 a 550 W, podle
zapojení.
■ Termostat nastaviteln˘ od 0 do 60 °C.
■ Napájení svorkovnicí.
■ Spou‰tûcí proud: 7,5/8,5 A.
■ Jmenovit˘ proud: 1,5/2,4 A.
■ PrÛtok vzduchu: 45 m3/h.
■ Polykarbonátová skfiíÀka podle
UL 94 V0. Uchycení sponou na DIN
li‰tu.
■ Izolace tfiídy II.
■ Rozmûry: 100 x 124, v˘‰ka 165 mm.
tûleso PTC, IP20
■ Velmi
ploché topné tûleso vybavené
ventilátorem (pro omezené zástavbové
rozmûry).
■ Napájení svorkovnicí: 3 x 2,5 mm 2
a 2 x 2,5 mm2 pro ventilátor.
■ Jmenovit˘ proud: 0,9 A.
■ Izolace tfiídy I.
■ Rozmûry topného tûlesa: 120 x 120,
v˘‰ka 22 mm.
■ Dal‰í v˘kony a napûtí na vyÏádání.
■ Toto tûleso mÛÏe b˘t namontováno také
za ventilátor 21300 nebo 17901.
■ Pracovní poloha – libovolná.
obj. ãíslo
v˘kon
napûtí (1) balení
17555
200 W
230 V
1
(1) Stfiídav˘ proud 50–60 Hz.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
263
pfiíslu‰enství tepelné regulace
hygroterm
obj. ãíslo
17559
název
hygroterm
balení
1
Tento pfiístroj mûfií nezávisle teplotu
a vlhkost uvnitfi elektrick˘ch skfiíní. Na
základû mezních hodnot stanoven˘ch
pro kaÏd˘ z tûchto dvou parametrÛ
a pfiekroãení jednoho nebo druhého
pfiístroj sepne topné tûleso: teplota
vzroste a relativní vlhkost (HR) klesne.
■ Hygroterm
spíná v rozsahu 50–90 %
relativní vlhkosti (nastavitelné).
■ Spotfieba 12 mA.
■ Pracovní teplota: 0 aÏ 60 °C. Doba
odezvy: cca 60 sekund.
■ Napûtí: 230 V, 50/60 Hz, spínací
schopnost: 8 A/250 V AC, s optickou
indikací sepnutí.
■ Hystereze spínání: +/– 2 °C.
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Uchycení sponou na li‰tu DIN.
■ Doporuãená instalace: v horní ãásti
skfiínû a minimálnû 50 cm od topného
odporu.
■ Rozmûry: 50 x 67 x 43 mm.
■ Hmotnost: 140 g.
17559
T°
RH
1
2
3
4
5
L
N
230 V
50 Hz
Connexion de l’élément
pfiipojení topného tûlesa,
commander
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS àPDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
signalizace apod.
hygrostat
obj. ãíslo
17560
název
hygrostat
Tento pfiístroj mûfií pouze relativní
vlhkost uvnitfi skfiínû. SlouÏí k zapínání
topného odporu, pokud tato vlhkost
pfiekroãí nastavenou hodnotu.
■ StupeÀ krytí: IP20.
■ Rozsah regulace: 35
■ Spínací schopnost:
aÏ 95 % RV.
5 A/230 V, pfii ohmické zátûÏi.
■ Hystereze spínání: +/– 3 % RV.
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Uchycení: sponou na li‰tu DIN.
■ Rozmûry: 67 x 50 x 38 mm.
■ Hmotnost: 60 g.
17560
Charge
zátûÏ 1
3
1
1
V
zátûÏ 2
Charge
4
ϕ
2
zátûÏ 1 = pfiipojení topného tûlesa
L
N
Charge 1 = connexion résistance chauffante
2 =d’un
pfiipojení
zvlhãovaãe
Charge 2 = zátûÏ
connexion
humidificateur
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
264
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
balení
1
pfiíslu‰enství tepelné regulace
termostat – rozpínací
obj. ãíslo název
17561
termostat
Termostat s rozpínacím kontaktem
urãen˘ pro vypínání topn˘ch tûles
v okamÏiku, kdy teplota uvnitfi
rozvádûãové skfiínû pfiesáhne
nastavenou hodnotu.
Charge
zátûÏ
kontakt
rozpínací
V
2
L
N
1
1 = pfiipojení topného tûlesa
2
17561
termostat – spínací
obj. ãíslo název
17562
termostat
Termostat se spínacím kontaktem
urãen˘ pro spínání ventilátoru
v okamÏiku, kdy teplota uvnitfi
rozvádûãové skfiínû pfiesáhne
nastavenou
hodnotu.
Termostat
Changed
with the
DEMO
VERSION of
reguluje teplotu uvnitfi skfiínû tak, Ïe
ventilátor vhání dovnitfi chladn˘ okolní
vzduch.
Charge
zátûÏ
balení
1
υ
1
N
1 = pfiipojení ventilátoru
2
AC.
17562
Termostaty 17561 a 17562 mohou b˘t instalovány spoleãnû v jedné skfiíni k ohfiívání
a pfiedcházení kondenzaci bûhem chladného období a ke chlazení bûhem teplého období.
Rozdíl mezi teplotou, pfii které je vypínáno topné tûleso, a teplotou, kdy je spínán
ventilátor, musí b˘t minimálnû 20 °C.
termostat – pfiepínací
obj. ãíslo název
17558
termostat
Termostat s pfiepínacím kontaktem je
vhodn˘ k ovládání ventilátorÛ, topn˘ch
odporÛ, ventilaãních ‰oupátek,
tepeln˘ch v˘mûníkÛ apod.
zátûÏ 1
balení
1
2
zátûÏ 2
3
aÏ 60 °C.
– sepnutí: 5 A pfii 250 V AC (ventilátor);
– rozepnutí: 10 A pfii 250 V AC (topení).
■ Ochrana proti ru‰ení: N, podle normy
VDE 0875.
■ Hystereze spínání: pfiibliÏnû 0,5 K
(s tepelnou optimalizací).
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Uchycení sponou na li‰tu DIN.
■ Rozmûry: 50 x 67 x 38 mm.
■ Hmotnost: 100 g.
kontakt
pfiepínací
V
■ StupeÀ krytí: IP30.
■ Regulaãní rozsah: 10
■ Spínací schopnost:
kontakt
spínací
2
CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
L
■ StupeÀ krytí: IP30.
■ Regulaãní rozsah: 0 aÏ 60 °C.
■ Spínací schopnost: 6 A pfii 250 V
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Hystereze spínání: 7 °C.
■ Uchycení sponou na li‰tu DIN.
■ Rozmûry: 60 x 33 x 35 mm.
■ Hmotnost: 40 g.
■ Certifikace: UL.
■ Zobrazení v °F na vyÏádání.
υ
1
AC.
V
■ StupeÀ krytí: IP30.
■ Regulaãní rozsah: 0 aÏ 60 °C.
■ Spínací schopnost: 6 A pfii 250 V
■ Materiál: ABS, podle UL 94 V0.
■ Hystereze spínání: 7 °C.
■ Uchycení sponou na li‰tu DIN.
■ Rozmûry: 60 x 33 x 35 mm.
■ Hmotnost: 40 g.
■ Certifikace: UL.
■ Zobrazení v °F na vyÏádání.
balení
1
υ
L
N
L
RF
N
17558
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
265
elektromagnetická kompatibilita EMC
úvod
elektromagnetické ru‰ení
Rostoucí pfiítomnost zdrojÛ elektromagnetického ru‰ení v prÛmyslov˘ch prostfiedích
spolu s pouÏíváním zafiízení citliv˘ch na
tyto vlivy vyvolává potfiebu adekvátnû
chránûn˘ch skfiíní.
Pro zabezpeãení vysokého stínicího
úãinku podle poÏadavkÛ EMC (elektromagnetická kompatibilita) je tûleso skfiínû
vyrobeno z ocelového plechu, kter˘ je na
vnitfiní stranû opatfien povlakem ze
zinkohliníkové slitiny a na vnûj‰í stranû je
lakovan˘. Stfiecha, dno, dvefie a boãnice
mají na povrchu rovnûÏ povlak ze
zinkohliníkové slitiny a zaruãují tak pfii
pouÏití neoprenového tûsnûní zapleteného
v kovové síÈce dokonal˘ kontakt se skfiíní.
EMC skfiínû plní dvû hlavní funkce:
– omezení vyzafiování s parametry
Faradayovy klece;
– velkoplo‰né vyrovnání potenciálu
pouÏitím pozinkovaného panelu.
Elektromagnetické ru‰ení zahrnuje sloÏku
elektrického pole E, generovanou odli‰n˘m potenciálem, a sloÏku magnetického
pole M, které je generováno prÛchodem
proudu. Tyto sloÏky spolu vytváfií
elektromagnetické pole.
Elektromagnetické ru‰ení nebo taky
„zneãi‰tûní“ je ru‰iv˘ elektrick˘ signál,
kter˘ ovlivÀuje pracovní parametry fiídicích
signálÛ a zpÛsobuje jejich chybovost.
Ru‰ení mohou b˘t do skfiínû zanesena
vedením nebo záfiením.
hlavní zdroje elektromagnetického ru‰ení
typ zafiízení
motory
transformátory a usmûrÀovaãe
silové kabely
spínání induktivní zátûÏe
bodové sváfieãky
v˘bojková svítidla
relé a stykaãe
spínané zdroje
poãítaãe (vnitfiní hodiny)
frekvenãní mûniãe
indukãní pece
zdroje elektromagnetického
ru‰ení a zafiízení na nû citlivá
■ ¤ídicí systémy.
■ Elektronické obvody silov˘ch
■ Regulace.
■ Signální kabely detekce.
■ Analogové vstupy.
zafiízení.
frekvenãní rozsah
10 kHz aÏ 100 MHz
10 kHz aÏ 100 MHz
50 kHz aÏ 10 MHz
10 kHz aÏ 50 MHz
100 kHz aÏ 3 MHz
10 kHz aÏ 200 MHz
10 kHz aÏ 30 MHz
50 kHz aÏ 200 MHz
10 kHz aÏ 100 MHz
0 aÏ 10 kHz
0 aÏ 10 kHz
tlumení hladiny elektromagnetick˘ch polí
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS
PDF-Editor
Pfiíklad tlumení elektromagnetického
Elektromagnetická
pole jsou (http://www.cadkas.com).
efektivnû
tlumena konstrukcí EMC skfiínû.
Efektivita omezení vyzafiování, tzn. tlumicí
úãinek skfiínû, závisí v diagramu na
oãekávané frekvenci ru‰ení a druhu
ru‰ivého pole (elektrické pole E,
magnetické nebo elektromagnetické
pole H).
Stínicí útlum a se vypoãte podle rovnice:
E
a = 20 log 0 (dB) pro elektrické pole
E1
a = 20 log
H0
(dB) pro magnetické pole
H1
pole
Pfiítomnost 55 % hliníku ve slitinû zaji‰Èuje
vysokou odraznost elektromagnetick˘ch
vln. Ilustraãní tabulka ukazuje souvislost
tlumení (dB) a frekvence (MHz).
V diagramech je na svislé ose Y vynesen
stínicí útlum „a“ v decibelech (dB), kter˘ je
definován jako logaritmick˘ pomûr
ru‰ivého pole vnû a uvnitfi skfiínû.
Na vodorovnou osu X je v logaritmickém
mûfiítku vynesena frekvence.
Útlum (dB)
s indexem:
0 pro hodnoty bez stínûní
1 pro hodnoty se stínûním
ru‰ivá
vlna
100
90
80
70
60
odraÏená
vlna
vyzáfiená
vlna
50
40
Elektrické pole
Magnetické pole
30
20
oplá‰tûní skfiínû
vnûj‰í
prostor
vnitfiní
prostor
10
0
0,1
1
10
100
1000
Frekvence (MHz)
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
266
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
elektromagnetická kompatibilita EMC
instalace
nízkofrekvenãní ru‰ení
vysokofrekvenãní ru‰ení
V závislosti na typu generovaného
zneãi‰tûní rozli‰ujeme:
– ru‰ení vedením, pfii nízké frekvenci
(do 30 MHz);
– ru‰ení záfiením, pfii vysoké frekvenci
(nad 1 MHz).
Uvedená doporuãení berou v úvahu v˘bûr
komponentÛ s ohledem na ekonomické
fie‰ení celé instalace.
■ Ochrana prvkÛ:
– tlumivky, pfiepûÈové ochrany, izolaãní
transformátory;
– dlouhá vedení.
■ Ochranná opatfiení:
– zemnûní pfiístrojÛ, stínûné kabely, EMC
kabelové prÛchodky;
– EMC skfiínû a rozvádûãe.
charakteristiky
;
;
;;
;
;;
;;
;
;
;;
;
;;
;
;;
;
montáÏní panel nebo jiná
10
L≤
ekvipotenciální podloÏka
stínûná vedení
Je doporuãeno uzemnit stínûná vedení na
obou koncích a v prÛbûhu vedení podle
vzdálenosti uzemÀovacích bodÛ.
JestliÏe se provede zemnûní jen na
jednom konci vedení, mÛÏe se na konci
plá‰tû takového vedení vyskytnout odli‰n˘
potenciál. Vedení uzemnûné podle
doporuãení je navíc odolné ru‰ením
vysoké frekvence.
transformátory
m
15
slabé
Vodivé kryty transformátorÛ musí b˘t
spojeny „kov na kov“ s montáÏním FeZn
panelem.
vynikající
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
pájení
montáÏní panel nebo jiná ekvipotenciální podloÏka
‰roubové zemnûní
kabelové kanály
;;;;
Kovové a drátûné Ïlaby poskytují vedení
velmi úãinné, pfiídavné „druhé“ stínûní.
Velmi dÛleÏit˘ je dokonal˘ vodiv˘ kontakt
kabelového stínûní na vstupu do skfiínû,
k tomu je nezbytné pouÏití kabelov˘ch
EMC prÛchodek.
barva = izolace!!!
vynikající
silové prvky
rozvádûãe
;;
fiídicí prvky
Zafiízení „vyzafiující“ a „citlivá“ by mûla b˘t
umístûna v rozvádûãi separátnû, aby se
tak zamezilo vlivu vzájemného ru‰ení.
Kabely pfiivedené k tûmto prvkÛm se
taktéÏ instalují prostorovû oddûleny.
silové v˘stupy
napájení
solenoidy
kabely
detekce
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
267
certifikace
L.C.I.E.
NF 20010
L.C.I.E.
Bureau
VERITAS
CEI 529
EEXe II
France
Det
NORSKE
VERITAS
Oslo
GERMANISCHER
LLOYD
U.L.
U.L.
C.S.A.
I.M Q.
USA
Canada
Canada
Italy
PrÛmyslové ocelové skfiíÀky
(IP66)
PrÛmyslové plastové
skfiíÀky PILOTE
(se ‰roubovan˘m víkem)
Modulární prÛmyslové
skfiíÀky fiady 27000
Spacial 3D
(1)
Spacial 3D nerez 56900
Spacial 3D nerez 54900
Rozvodnice Thalassa (2)
Skfiínû Thalassa
Spacial 18500
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Spacial 6000
(1) Na vyÏádání (rozvodnice bez kabelové pfiíruby).
(2) K dispozici i certifikát LROS.
(3) Mimo skfiínû s hliníkov˘mi dvefimi.
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
268
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
(3)
maximální nosnost
maximální nosnost montáÏních panelÛ, soklÛ a dvefií podle typu skfiínû
obj. ãíslo
maximální nosnost
montáÏní panel
sokl
dvefie
60
90
135
150
180
135
135
135
135
135
50
50
50
50
50
60
90
90
100
135
180
45
45
45
45
45
15
20
15
15
10
10
5
650
55 (jednoduché/dvojité dvefie)
Spacial 3D
53015 aÏ 53021
53023 aÏ 53027
53028 aÏ 53057
53054 aÏ 53061
53063 aÏ 53069
Thalassa
59318
59323
59327/59727
59336/59736
59357/59757
59361
Spacial 18500 a Spacial 6000
300 kg/m2 (500 kg max.)
závûsná pfiepravní oka pro skfiínû Spacial 18500 a Spacial 6000
830 kg v závûsném úhlu max. 60°.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
269
spojovací materiál pro rozvádûãe a skfiínû Sarel
montáÏ
popis
typ
délka
obj. ãíslo
pouÏití
klipová matice
M3
–
21163
montáÏ na
perforované montáÏní panely
M4
–
21164
M5
–
21165
M6
–
21166
M6
–
64746
M8
–
64748
M6
–
64626
M8
–
64628
M6
–
64636
M8
–
64638
M3 a M4
–
64643
M5 a M6
–
64645
M4
–
64646
klecová matice
zubová matice
zubová matice
kluzná matice
klipová matice
montáÏ na rám skfiíní
SP18500, SP6000
a vysokonosné C nosníky
montáÏ na vysokonosné
C nosníky
montáÏ na vysokonosné
C nosníky
montáÏ na kombinované li‰ty
montáÏ na kombinované li‰ty a DIN li‰ty
M5
–
64647
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS
PDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
kluzná matice
plochá matice
‰roub s ‰estihrannou
hlavou a integrovanou
podloÏkou
samofiezn˘
‰roub
‰roub s izolovanou
hlavou
M6
–
64648
M4
–
21134
M5
–
21135
M6
–
21136
M6
–
21064
M8
–
21063
M4
10
21090
M4
16
21091
M5
12
21092
M5
18
21093
M6
12
21094
M6
18
21095
M8
20
21097
bez podloÏky
M4,8
16
21139
pro montáÏ na plné
montáÏní panely
M6,3
16
21138
pro montáÏ pfiíslu‰enství na zpevÀující rám
skfiíní SP18500 a SP6000
M5
10
55901
pro dodrÏení tfiídy izolace II. v kabelov˘ch
kanálech pfii pouÏití vodiãÛ s jednoduchou
izolací
montáÏ na C li‰ty
montáÏ na vertikální nosníky
matice typu 21124
matice typu 21125
matice typu 21126
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
270
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
definice krytí a mechanické odolnosti
■ StupeÀ
ochrany krytem dle âSN
EN 60529 definuje ochranu osob pfied
nebezpeãn˘m dotykem Ïiv˘ch ãástí,
ochranu zafiízení uvnitfi krytu pfied
vniknutím pevn˘ch cizích tûles a ochranu
zafiízení uvnitfi krytu pfied ‰kodliv˘mi
úãinky zpÛsoben˘mi vniknutím vody.
■ Stupnû
ochrany pfied vnûj‰ími
mechanick˘mi rázy definuje âSN
EN 50102 pomocí kódu IK a specifické
ãíslice podle hodnoty mechanické
energie absorbované skfiíní.
IP
IK
první charakteristická ãíslice
druhá charakteristická ãíslice
ochrana pfied vniknutím cizích pevn˘ch tûles
stupeÀ ochrany proti vodû
0
nechránûno
0
mechanická odolnost
nechránûno
0
nechránûno
200
1
chránûno pfied
vniknutím cizích
pevn˘ch tûles
o prÛmûru 50 mm
a vût‰ím
g
7,5 cm
1
chránûno proti
svisle padajícím
vodním kapkám
energie rázu
0,150 joulÛ
01
200
g
10 cm
2
chránûno pfied
vniknutím cizích
pevn˘ch tûles
o prÛmûru 12,5 mm
a vût‰ím
chránûno pfied
vniknutím cizích
pevn˘ch tûles
o prÛmûru 2,5 mm
a vût‰ím
energie rázu
0,200 joulÛ
02
2
chránûno proti
svisle padajícím
vodním kapkám
pfii náklonu krytu
max. 15°
200
g
17,5 cm
energie rázu
0,350 joulÛ
03
200
g
chránûno
proti
25 cm
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
3
3
kropení vodou
(de‰tûm)
energie rázu
0,500 joulÛ
04
200
g
35 cm
4
chránûno pfied
vniknutím cizích
pevn˘ch tûles
o prÛmûru 1 mm
a vût‰ím
4
chránûno proti
stfiíkající vodû
energie rázu
0,700 joulÛ
05
500
g
20 cm
5
chránûno pfied
prachem
energie rázu
1,00 joule
06
5
chránûno proti
tryskající vodû
500
g
40 cm
energie rázu
2,00 jouly
07
6
prachotûsné
6
chránûno proti
intenzivnû
tryskající vodû
1,7
kg
29,5 cm
energie rázu
5,00 joulÛ
08
5k
7
chránûno proti
úãinkÛm doãasného
ponofiení do vody
g
20 cm
energie rázu
10,00 joulÛ
09
5k
8
chránûno proti
úãinkÛm trvalého
ponofiení do vody
g
40 cm
10
energie rázu
20,00 joulÛ
Upozornûní: V objednávce uveìte pfied kaÏdé objednací ãíslo S.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
271

Podobné dokumenty

Spacial 3D – oceloplechové rozvodnice IP66

Spacial 3D – oceloplechové rozvodnice IP66 ➤ oceloplechové rozváděče Spacial 3D

Více

Přímá telefonní čísla prodejců CENTRÁLNÍ SKLAD SKLAD

Přímá telefonní čísla prodejců CENTRÁLNÍ SKLAD SKLAD Profily v jakosti S355 jsou válcované za tepla dle EN 10210 nebo za studena dle EN 10219, v jakosti S275 za studena dle EN 10219, v jakosti S235 dle EN 10219 nebo EN 10025 (DIN 2395). • vysokopevno...

Více

Volar‰tí hasiăi uzavírali v˘cvikov˘ rok

Volar‰tí hasiăi uzavírali v˘cvikov˘ rok byla na místní ohla‰ovnu poÏáru nahlá‰ena váÏná dopravní nehoda ve smûru na Mlynáfiovice. Byl vyhlá‰en vy‰‰í stupeÀ poplachu, to znamená i pouÏití poÏární sirény. Na místû se nacházel jeden osobní a...

Více

VD4 36kV - návod

VD4 36kV - návod stfiádaãe. Na ãelní desce krytu vlevo 50.7 je typov˘ ‰títek s hlavními údaji vybavení vypínaãe a dal‰í typov˘ ‰títek je na skfiíni pohonu vypínaãe.

Více

Kde oslavit Slunovrat?

Kde oslavit Slunovrat? Přímo na místě vás nakrmíme dobrotami, třeba domácími sýry, teplými plackami z pece a napojíme medovinou či pivem. Projdeme tisíciletími lidské civilizace od lovců doby ledové po příchod Slovanů a ...

Více

arcor - KATRING PLUS s.r.o.

arcor - KATRING PLUS s.r.o. for Czech Republic and Slovakia

Více

Závěsné ovládače XAC - Elektronický katalog Schneider Electric

Závěsné ovládače XAC - Elektronický katalog Schneider Electric ■ XAC D (pro pomocné obvody) ................................................................. strany 8 a 9 ■ XAC D (pro hlavní obvody) ................................................................

Více