Infiltrace – „Já, muslim“

Transkript

Infiltrace – „Já, muslim“
Infiltrace – „Já, muslim“
aneb svoboda slova versus islám poprvé v
Mešita na
R
erném most
V této zpráv je popsán p íb h první kauzy st etu svobody slova a islámu v esku.
P edkládáme Vám rekonstrukci p ípadu, který za al premiérou televizního dokumentu eské
televize „Já, muslim“. Jsou zde zaznamenány následné stížnosti eských muslim i muslim
arabského p vodu. Uvádíme i stížnosti z okruhu „multikulturn smýšlejících humanist “ a
profesor religionistické fakulty. P edkládáme i zamítavá vyjád ení jednotlivých institucí
inných v tomto ízení spolu s kone ným rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
o ukon ení správního ízení s eskou televizí.
Redakce internetového serveru www.eurabia.cz se pokusila sledovat d ní kolem tohoto neobvyklého
p ípadu. Snaha udržet vše v tichosti, ale i neschopnost jasn íci, co je v innosti n kterých
náboženských skupin v Evrop a v R p ijatelné a co ne, vytvá ela charakter celého p ípadu.
Po vražd nizozemského režiséra Theo van Gogha a kauze dánských karikatur získalo také esko
sv j první mediáln znám jší p ípad, kdy se tradi ní islámský pohled na sv t st etl s evropskými
hodnotami.
7. íjna 2005 odvysílala T2 v rámci volného dokumentárního cyklu „Infiltrace“ po ad „Já, muslim“.
Pod stejnou hlavi kou vzniklo b hem t í let její historie n kolik dokument . Smyslem po ad z cyklu
Infiltrace je „…proniknutí do neznámého prost edí a p ípadné odhalení negativních jev s ním
spojených. V t chto po adech je jako metoda získávání informací používána skrytá kamera, nebo
mnoho z d ležitých záb r není možné získat jiným zp sobem. Podobné metody jsou používány
v celé ad publicistických po ad . Ambicí dokument tohoto typu není komplexní analýza problému,
ale pohled na odvrácenou tvá n kterých spole ensky d ležitých problém …“ Po ad „Já, muslim“ si
vzal za úkol zjistit, zda „na celém sv t rostoucí obavy z radikálních projev vyznava islámu mají
racionální základ a zda potíže spojené s integrací vyznava islámu v evropském prost edí se týkají
nebo mohou týkat i eské republiky.“ Tolik citace z vyjád ení eské televize ze dne 9. 3. 2006
k „Oznámení o zahájení správního ízení“ Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, /dále jen RRTV/
1
P edkládáme, co se poda ilo tv rc m dokument/u skrytou kamerou„nato it“:
Islámský u itel v mešit na
erném most
• „Korán dává muž m právo rozhodovat o osudu svých žen.“
p ímá citace z ve ejné p ednášky pro eské muslimy v mešit na erném Most .
• „Muži jsou o stupe výše a B h je mocný a moudrý.“
p ímá citace z ve ejné p ednášky pro eské muslimy v mešit na erném Most .
• „Žena, která p išla a ekla, že se dopustila h íchu cizoložství a byla vdaná, tak ji eká
trest smrti.“
p ímá citace z ve ejné p ednášky pro eské muslimy v mešit na erném Most .
• „Jan Palach, který je znám jako státní hrdina, se zabil na protest proti okupant m,
proti Rus m, ale je chápán jako státní hrdina. Kdyby tento lov k, který protestoval
proti okupant m tenkrát, kdyby mohl zp sobit ješt v tší škodu pro Rusy. Jak by byl
považován? Asi za ješt v tšího hrdinu. To by mi jenom lhal, kdyby mi n kdo íkal, že
ne. Toho bych považoval za teroristu. Bez ohledu na náboženství, každý má právo za
svoji svobodu bojovat.“
p ímá citace z ve ejné p ednášky pro eské muslimy v mešit na erném Most .
• „Ten pojem ,sebevražedný atentátník´, p ed tou naší dobou, ten vlastenec, který
bojoval za svoji vlast, za sv j lid, za svou rodinu, za svobodu, nebyl nikdy chápán jako
terorista, ale te je v naší dob terorista ten, který bojuje za svobodu.“
p ímá citace z ve ejné p ednášky pro eské muslimy v mešit na erném Most .
Vladimír Sá ka, jeden ze zakladatel státem uznané náboženské spole nosti Úst edí
Muslimských Obcí (UMO), uvedl v „Já, muslim“ p ímo na kameru, že pokud muslimové
získají v Evrop v tšinu, je logické, že se budou snažit prosadit islámské právo šaría,
to by p ece ud lala kterákoliv jiná politická strana. A s up ímným výrazem ve tvá i
dodal, že by Evrop islamizaci p ál”!
Zde je t eba uvést, že islámské právo šaría obsahuje takové v ci jako tresty sekání
rukou za krádež nebo tresty smrti pro nev rné ženy.
2
Místo vraždy n mecké Turkyn Hatun Sürücü
Nyní již chronologicky uvádíme následné reakce eské islámské komunity, arabské islámské
komunity i státních institucí
První dva kritické ohlasy p išly z Islámské nadace v Praze 17. 10. 2005 a z Islámské nadace v Brn
24. 10. 2005. Oba byly adresované generálnímu editeli T Ji ímu Jane kovi.
V „Protestu Islámské nadace v Praze proti obsahovým chybám po adu „Já, muslim´“ ze dne 17. 10.
2005 se mimo jiné uvádí:
„…Tento po ad vzbudil v naší komunit velké rozho ení, zklamání, ba i hn v. Proto se dnes
s odstupem týdne, kdy opadnula nejv tší vlna emocí v naší komunit , obracíme na Vás s žádostí o
nápravu škod, které tento po ad zp sobil svou neobjektivitou a neprofesionálním zpracováním tohoto
citlivého tématu.“
Islámské nadaci v Praze leželo na srdci hlavn to, že po ad eské televize byl nato en „z pozice
radikálních odp rc islámu, bez opravdové znalosti problematiky a s jasným zám rem nás poškodit,
zostudit a diskreditovat v o ích eské ve ejnosti.“
„Jsme si v domi, že žijeme v zemi, kde byl po staletí cílen budován negativní obraz islámu, jakožto
„konkuren ního“ náboženství k v Evrop rozší enému k es anství. Známe sou asnou situaci ve sv t ,
kde jsou viditelné spíše skutky a postoje té nejradikáln jší muslimské obce, která má na sv domí
n kolik hr zných in , jež drtivá v tšina muslim odmítá.“
„My sami se snažíme budovat dobré vztahy mezi lidmi hlásícími se k islámu a ostatními lidmi a to na
základ tolerance, vzájemného porozum ní a informovanosti. P ístup k muslim m, jaký ukázala T
však jen posiluje ned v ru a nenávist, která se hromadí ve vztazích mezi muslimy a nemuslimy.
Podobnými zp soby se v médiích umož uje ší ení náboženské nenávisti a xenofobie v i všem
muslim m, což vedle našeho názoru hrani í s trestným inem vyvolávání nenávisti v i skupin
obyvatel a sv dky tažení proti islámu podobnému antisemitské hysterii p ed druhou sv tovou
válkou. … Pokud se bude pokra ovat v démonizaci islámu, pak musíme upozornit, že ti, kdo se tak
chovají, nesou morální odpov dnost a spoluú ast za jakýkoliv nenávistný projev i fyzický útok proti
muslimské komunit v R. …Muslimská komunita se nedopustila ni eho zlého, aby se stala ter em
podobného útoku.“
Sou ástí protestu je 14ti-bodový rozbor záznamu po adu „Já, muslim“, který se v nuje nepravostem,
lžím, manipulacím a dezinformacím, kterých se eská televize m la údajn dopustit.“
3
jedna z mnoha berlínských mešit
V jednostránkové stížnosti Islámské nadace v Brn podepsané jejím p edsedou Muneebem
Hassanem Alrawim ze dne 24.10. 2005 se píše:
„…ale i tak by nám vaše tzv. infiltrace do pražské mešity nevadila, kdyby m la za cíl ukázat reálný a
objektivní pohled na islámskou komunitu zevnit . Bohužel výše uvedený po ad byl zavád jící a m l
úpln jiný cíl. V po adu bylo použito mnoho neobjektivních, zmanipulovaných i dokonce vyložen
lživých údaj a bylo jasné a to nejen muslim m – že celý po ad a lidé kolem n j si kladli za cíl poškodit
muslimy v eské republice a zdiskreditovat islám v o ích v tšinové populace…“
„…Když jsme pomohli eským noviná m, kte í byli uneseni v Iráku…, neo ekávali jsem žádnou
vd nost nebo pod kování… ovšem takový projev vd nosti jsme skute n neo ekávali.
Tímto dopisem vyjad ujeme naše hluboké rozho ení a znepokojení nad zp sobem, jakým po ad
neobjektivn a zaujat p edstavoval ve ejnosti islám, muslimy a eskou muslimskou komunitu.
Žádáme vás o ve ejnou omluvu za újmu zp sobenou muslim m v R a p ejeme si, abyste se ve
vašem vysílání snažili o v tší objektivitu vzdálenou od zaujatosti a p edsudk …“
Z dokument , které má Eurabia.cz k dispozici, vyplývá, že po ad „Já, muslim“ vyvolal velké množství
reakcí. Stížnost, která p ípad mediáln otev ela, vyklí ila na p d katedry religionistiky a filozofie FHS
UPA v Pardubicích mezi n kolika pracovníky a studenty této katedry.
Stížnost zaslal redakci Blisty.cz rektor této katedry, pan Ivan O. Štampach. Je s datem 27. 10. 2005 a
byla adresovaná RRTV. http://www.blisty.cz/2005/10/31/art25565.html
Jednostránková stížnost sestává ze sedmi bod , ve kterých se její signatá i odvolávají nap . na
„vyvolávání strachu a xenofobie, ší ení stereotyp , nevyváženost a nereprezentativitu, manipulaci
s informacemi a záb ry a spornou od vodn nost použití skryté kamery.“ Z posledního bodu 7 této
stížnosti je patrné, že n kte í studenti a pracovníci katedry religionistiky, antropologie a sociologie,
kte í se pod stížnost podepsali, odmítají nepravdivou a nezasv cenou prezentaci islámu.
RRTV obdržela na stížnost pracovník a student univerzity v Pardubicích mnohastránkový v cný
rozklad jednoho z divák . V nuje se postupn všem bod m „pardubické“ stížnosti. Vybíráme z n j
následující:
4
„V dokumentu editel islámského centra v Praze Vladimír Sá ka výslovn , p ímo na kameru, tedy
nikoli v záb rech po ízených skrytou kamerou, sám tento názor potvrzuje, když íká, že pokud
muslimové na n jakém území, tedy i v R, získají v tšinu, zavedou islámské právo, tedy právo šaría.
Ve sv tle této skute nosti není jasné, pro st žovatelé tvrdí, že zvýšená koncentrace muslim
nevede k jejich radikalizaci, když z ve ejných výrok pana Sá ky, ale i mnohých dalších
muslim je z ejmé, že tomu tak je, a že to je dokonce v domou strategií islámské obce.
St žovatelé zjevn p iznávají právo na prezentaci jen svým názor m a odmítají p iznat stejné právo
jiným názor m…“
Rozklad neopomíná ani další výroky „u itele“ v mešit na erném most , že žena nemá podle islámu
stejná práva jako muž, že muž rozhoduje o osudu ženy a že žena je muži pod ízená. „…Jak
tento ,u itel´ íká, podle islámu eká ženu za nev ru trest smrti. Tato tvrzení jsou ovšem
v rozporu s ústavou R a Listinou základních práv a svobod, kde se v Hlav první l. 3. íká: „Základní
práva a svobody se zaru ují všem bez rozdílu pohlaví…“ a právním ádem R. Jsou také v rozporu
s ostatními právními p edpisy, které zakazují podn cování násilí jak v i jednotlivc m, tak skupinám
obyvatelstva. Proto by tyto výroky „u itele“ islámu mohly být považovány za propagování nerovnosti
pohlaví a za vyzývání k násilí v i ženám, dokonce k vyzývání vražd ní žen, které se dopustily nev ry.
Již tyto skute nosti oprav ují k investigativnímu postupu reportér s použitím skryté kamery, a to za
prvé ve ve ejném zájmu a za druhé jako snaha splnit ob anskou povinnost zabrán ní trestného inu
jeho odhalením.“
Tv rce tohoto rozkladu záv rem navrhuje RRTV, aby stížnost z 27.10. 2005 považovala za
neod vodn nou. Citujeme:
„…Vyhov ním stížnosti by RRTV a T porušily Ústavu R. Listina základních práv a svobod Ústavy
R l. 17, 1-3 uvádí: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaru eny. Každý má právo
vyjad ovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným zp sobem, jakož i svobodn
vyhledávat, p ijímat a rozši ovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je
nep ípustná.“ P itom výklad Ústavy uvádí judikát Evropského soudu z roku 1976 k výrazu „projev“:
„Svoboda projevu se uplatní nejen v i „informacím“ a „myšlenkám“, jež jsou p ízniv p ijímány nebo
považovány za neurážlivé i neutrální, ale rovn ž v i t m, které uráží, šokují, nebo znepokojují stát i
ást obyvatelstva.“
„…Kodex T, p edevším co se týká l. 1,2, podle n jž „Program T umož uje svobodné ší ení,
vým nu, p ípadn konfrontaci informací, názor a postoj . Základní smysl jejího p sobení spo ívá ve
vytvá ení otev eného prostoru pro ve ejnou rozpravu o otázkách ve ejného zájmu a pro sd lování
rozmanitých zkušeností i prožitk vnímání sv ta, který diváky obklopuje.“
Autor rozkladu se domnívá, že pokud by RRTV, R T a T p istoupily na argumentaci st žovatel ,
samy by pop ely základní smysl existence eské televize.
Na po ad „Já, muslim“ reagoval také pan Mansour Khalid Al Saud, velvyslanec Království
Saudské Arábie a doyen Rady arabských velvyslanc v Praze, stížností ze dne 16. 11. 2005,
kterou adresoval p edsedovi Stálé komise pro sd lovací prost edky PSP R, Jaromíru Talí ovi.
Vzhledem k tomu, že komise nebyla kompetentní se k p ípadu vyjád it, postoupila stížnost arabských
velvyslanc p edsedovi Rady eské televize, panu Milanu Horálkovi. Po ad podle arabských
p edstavitel v R p ekro il:
„…všechny meze svobody názoru a projevu námi respektované, nebo zp sob zpracování a
prezentace a též utajené využití skryté kamery k po ízení videozáznamu v prostorách Islámského
centra v Praze, nemluv již o nep etržitém sledu záb r teroristických atentát v New Yorku, Madridu
a Londýn a jejich absurdní spojování s koranickými texty a citací koranických verš , a (po ad
Já,muslim) je úmyslným pokusem o zkreslení pravdy, o poškození pov sti, pozice a obrazu všech
muslim a islámské víry, kterou vyznává více než 1,2 mld. lidí na celém sv t , a úmyslným pokusem
spojovat teroristické zlo iny a násilí s islámem, jakoby toto byl autentický atribut nezbytn spojovaný
s islámem a muslimy, použitý za ú elem podn cování proti muslim m, obzvlášt v eské republice,
vytvá ení nep átelské atmosféry a nenávisti v i nim, za ú elem zastrašování sp áteleného eského
národa vším, co má souvislost s touto vírou od boha.“
5
Ke stížnosti velvyslance KSA se na žádost generálního editele T, Ji ího Jane ka, vyjád il také
Etický panel eské televize. Tv rc m po adu vytkl drobné nedostatky, zárove ale konstatoval:„…
tento po ad nebyl v rozporu s ustanovením § 31, odst. 2 a § 32, odst. 1, písm. C), zákona . 231/ 2001
Sb. … Etický panel dále konstatuje, že podle jeho názoru nebyly profesní nedostatky po adu ani
takového rázu a rozsahu, aby je bylo možno definovat jako porušení Kodexu eské televize“… Etický
panel T „pokládá za nutné zd raznit d ležitost svobody slova a ochrany práva žurnalist
vyjad ovat se svobodn a kriticky ke všem aspekt m ve ejného života. Etický panel je
p esv d en, že ani autor m zmín ného po adu nemá být … brán no v tom, aby se dále
zabývali touto problematikou a výsledky své práce uplat ovali ve vysílání eské televize.“
RRTV p esto na svém zasedání ve dnech 10. a 11. ledna 2006 zahájila s eskou televizí správní
ízení pro možné porušení § 31 odst. 2 a 32 odst. 1 písm. C) zákona . 231/2001 Sb. O povinnosti
poskytnout objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytvá ení názor a povinnost
zajistit, aby po ady nepodn covaly k nenávisti z d vodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo
p íslušnosti k ur ité skupin obyvatelstva.
Popisná analýza RRTV po adu „Já, muslim“, kterou obdržela eská televize spolu s oznámením o
zahájení správního ízení, kon ila jednostranným hodnocením: „Analýza prokázala, že výhrady
st žovatel , kte í vyjad ují názor, že po ad ší í xenofobii a nenávist k muslim m, jsou oprávn né.
Tv rce po adu /J. Ove ka/…se zjevn nechal unést svým osobním negativním náhledem na
muslimskou komunitu a tomu odpovídá i celkové vyzn ní po adu. Vytvo il tak dokument, který je
neobjektivní a nevyvážený, a který podn cuje k nenávisti ke skupin obyvatel z d vodu jejího
náboženského vyznání.“
V analýze RRTV, která je v podstat p evypráv ním záznamu po adu, však chybí významné
fragmenty, které jsou naopak velmi zajímavé pro státní zástupce a orgány inné v trestním ízení.
Chybí zde výroky eských p estavitel UMO zachycené b hem ve ejné p ednášky v mešit na
erném most , že žena, která zcizoloží a je vdaná, pat í jí trest smrti, že muž má právo
rozhodovat o osudu svých žen, nebo že bojovníci za svobodu, rodinu a vlast nebyli d íve
ozna ováni za sebevražedné atentátníky, ale až dnes.
Mešita na
erném most
RRTV si navíc vyžádala „nezávislé“ vyjád ení doc. ThDr. Ivana O. Štampacha, rektora katedry
religionistiky a filozofie FHS UPA v Pardubicích (viz stížnost student a pracovník FHS UPA
v Pardubicích). Jeho p ísp vek uvozují slova:
„U po adu „Já, muslim“ navozuje již výraz Infiltrace obavy o objektivitu. …Jde o infiltraci muslim do
eské spole nosti, nebo je infiltrací utajený pr nik televize do prostor pražského islámského centra?“
6
Z neznámého d vodu se i pan Štampach opomn l vyjád it k výrok m, že žena, která zcizoloží a je
vdaná, tak jí pat í trest smrti, že muž má právo rozhodovat o osudu svých žen, i k relativizaci
sebevražedných atententát a dalším islamistickým výrok m pana Dr. Sá ky, které v po adu „Já,
muslim“ zazn ly. Pan Štampach si v mnoha sporných bodech vysta il relativizací, že se s podobnými
omezeními m žeme setkat také v k es anství, judaismu nebo pravoslaví. Konkrétní body jeho
„nezávislého“ vyjád ení se týkaly nap . zákazu vstupu ženám do hlavní modlitební místnosti v ase
hlavních modliteb, doporu ení muslim m vzít si za manželku ženu stejného vyznání nebo donucených
manželství: „Scéna v deváté minut dále, kdy „Habíb“ p ijde na modlitby se ženou, jíž vydává za svou
nastávající manželku, se odehrává na znervóz ujícím pozadí hlasu, který mluví rychle, hlasit ,
nápadn frázovan , lze íci ofenzivn . Pracuje se s tónem hlasu… Mezitím se divák konfrontuje se
situací, že „Habibova“ falešná snoubenka žena musí odejít do jiné ásti mešity. K vyváženosti
informace by pat ilo, že pro ženy uzav ené ásti bohoslužebných prostor mají i vyznání p sobící u nás,
jež po ad ve ejné televize neukazuje jako nebezpe né (judaismus, pravoslaví).“
Objektivitou doc. ThDr. Ivana Odilo Štampacha o n co pozd ji ot áslo vyjád ení
2006:
eská televize z 9. 3.
„…Tato osoba (pan Štapmach) je sou asn autorem výzvy k podpo e stížnosti na p edm tný po ad
zve ejn né dne 28. 10. 2005 na zpravodajském serveru Blisty.cz (viz výše). Stížnost je adresovaná
Rad pro rozhlasové a televizní vysílání a doc. Štampach jen na dokumentu doru eném dne 31.
10. 2005 uveden jako signatá stížnosti. eská televize má k dispozici elektronickou korespondenci
mezi doc. Štampachem a panem Karlem Klou kem, ve které doc. Štampach dne 07. 11. 2005 uvádí,
že p edm tný po ad dosud nevid l. Tyto shora uvedené skute nosti doc. Štampacha naprosto
diskvalifikují vystupovat v pozici objektivního hodnotitele po adu.“
Z vyjád ení T z 9. 3. 2006 dále vyplývá, že z podjatosti byl obvin n také Ing. Václav Žák, p edseda
RRTV, který z pozice noviná e týdeníku Ekonom adresoval dne 17. 10. 2006 vlastní stížnost na po ad
„Já, muslim“ Rad
eské televize.
I p es po áte ní pon kud nepochopitelné váhání Rady T a eské televize a jejího editele Ji ího
Jane ka, zda p ijmout stížnosti muslim , podlehnout programovému tlaku p edstavitel islámu
v esku a omluvit se jim, se pr b h ízení obrátil díky již citovanému „Vyjád ením k oznámení o
zahájení správního ízení“ eské televize ze dne 9. 3. 2006, který byl adresován RRTV:
„Se záv ry analýzy (RRTV) eské televize zásadn nesouhlasí. Cílem po adu bylo poznat, co se
v konkrétní muslimské komunit v dnešní eské republice skute n odehrává. S vyjád ením
ú astník besed a modliteb nebylo nikterak manipulováno, rovn ž záb ry zpravodajských relací i
osv tových film jsou zcela autentické a související s vymezenou tématikou. … pokud po ad
vyvolával dojem, že tv rci odsuzují veškerou muslimskou populaci, lze namítnout, že vše, co je
v n m sd leno, jsou prostá fakta. Možná na n které diváky dokument p sobil drasticky, rozt íšt n ,
bulvárn , nelíbí se jeho formální stránka. Po ad však zejména p inesl d kazy o popírání ústavních
princip i fungování naší spole nosti – základních právech jako je právo na život a na rovnosti
muž a žen. Smyslem televize… je p inášet takové informace a p ispívat tak k poznání skute nosti.“
V záv ru dopisu ze dne 9. 3. 2006 právní zástupci eské televize jako ú astníka správního ízení
navrhují RRTV, aby zastavila p edm tné správní ízení pro neexistenci d vod k ud lení sankcí
dle ustanovení § 5 pís. f) zákona . 231/2001 Sb., které podle návrhu RRTV mohly dosáhnout až do
výše 10 mil. korun. T hrozila nejenom finan ní ztráta. Mohla p ijít o možnost pravdiv informovat o
citlivých problémech eské spole nosti a otev en a kriticky informovat o islámu.
7
Dr. Hans Peter Raddatz – n mecký orientalista a analytik
Dánské karikatury, vražda van Gogha a další p íklady islámské tolerance (p ípady Salmana
Rushdieho, Hanse Petera Raddatze, Ayaan Hirsi Aliové, Hatun Sürücü) byly d kazem, jak snadno se
Evropané mohou dotknout náboženských cit muslim . Protesty n kolika stovek islámských
emigrant v Londýn ukázaly, jakou formu by mohlo mít prosazování islámského práva šaría i
v našich zemích. Právo šaría je pro v ícího muslimy závazné, v mnohých aspektech se však
neshoduje s našimi právními normami. Zakazuje pít alkohol, nosit sporé oble ení a šperky, jíst
vep ové maso nebo uzavírat s atky s nev ícími. V ící muslim by se m l modlit k Alláhovi p tkrát
denn , držet p st b hem ramadánu a každý pátek po ob d odejít do mešity na povinnou páte ní
politickou e - chutbu. Snoubenci se v islámské tradici nesmí stýkat bez p ítomnosti p íbuzných,
p ípadný rozvod je považován za neúctu k manželovi a ostatním len m rodiny, a konverzi a
cizoložství islám trestá smrtí. Vedle toho íká pan Sá ka, p edseda UMO, v po adu „Já, muslim“, že by
zavedení šaríi Evrop p ál.
Dne 21. a 22. b ezna 2006 zasedala RRTV a zastavila s provozovatelem T správní ízení
zahájené z moci ú ední pro možné porušení zákona, kterého se m l dopustit odvysíláním
reportáže „Já, muslim“ v po adu Infiltrace dne 7. 10. 2005.
Odpov di na svou stížnost se také do kal pan Mansour Khalid Al Saud spolu se všemi zástupci
arabských zemí v esku podepsanou p edsedou Rady eské televize panem Horálkem, z níž
citujeme:
„…Rada eské televize se velice d kladn a podrobn zabývala po adem „Já, muslim“. Vyžádala si
opakovan posouzení Etickým panelem T, stanovisko generálního editele eské televize, podklady
o správním ízení RRTV a i další odborná stanoviska ….Po adem „Já, muslim“ nevyvolala T strach a
xenofobii v i muslim m… Po zhodnocení všech stanovisek, názor a podklad Rada eské
televize konstatuje, že v p ípad po adu „Já, muslim“ T neporušila zákon o eské televizi ani
Kodex eské televize“.
Snímek eské televize „Já, muslim“ si podle nás zaslouží ozna ení „precedens“ s ohledem na
závažnost a výsledek celé kauzy. Prov il zástupce n kterých institucí a potvrdil fakt, že islám, a si to
chceme nebo nechceme p ipustit, znamená v Evrop velký problém.
Na záv r bychom cht li pod kovat eské televizi za uvedení dílu „Já, muslim“, jeho tv rci, Ji ímu
Ove kovi, a všem dalším, kte í se na jeho vzniku podíleli. Po ad odhalil závažné skute nosti o eské
islámské komunit a ukázal p ehlížená spole ensky nebezpe ná fakta. D kujeme editeli Ji ímu
Jane kovi, který nepodlehl nátlaku a programové taktice p edstavitel islámu oponovat
„tolerancí“ tohoto náboženství a „xenofobií“ eské ve ejnosti. D kujeme všem, kte í v tomto ízení
8
dokázali spat it závažné tendence p edstavitel islámu v esku ohrožující principy naší svobodné a
rovnoprávné spole nosti. D kujeme divák m, kte í poslali podp rné reakce a významn ovlivnili ízení
ve prosp ch výsledku.
Doufáme, že se ve vysílacím programu T objeví další podobné po ady, které vyváží asto
prezentovaný jednostranný pohled na islám, umožní posoudit nekritické názory ásti akademické
ve ejnosti a reálným obrazem islámu ve sv t a p isp jí k další diskusi.
Celý dokument infiltrace najdete zde:
www.tvmy.cz
úschovna
heslo: malsi
jméno: holahej
Historie po adu:
Dokument za al vznikat v zim roku 2004 a jeho natá ení trvalo tém
rok.
Premiéra po adu „Já, muslim“ dne 7. 10. 2005
12. 10. 2005 reakce paní Barbory Spalové v Lidových novinách, zam stnankyn FHS
UPA v Pardubicích
http://lidovky.zpravy.cz/ln_noviny.asp?r=ln_noviny&c=A20051012_000056_ln_noviny_sko
&klic=209358&mes=20051012
http://lidovky.zpravy.cz/ln_noviny.asp?r=ln_noviny&c=A20051013_000052_ln_noviny_sko
&klic=209376&mes=20051013
12. 10. 2005 lánek „Úhel pohledu“ v Lidových novinách „Evropa se neumí bránit. A
islám toho využívá“, autor Ji í Ove ka
http://lidovky.zpravy.cz/ln_noviny.asp?r=ln_noviny&c=A20051012_000056_ln_noviny_sko
&klic=209358&mes=20051012
17. 10. 2005 stížnost Islámské nadace v Praze
24. 10. 2005 stížnost Islámské nadace v Brn
27. 10. 2005 stížnost pracovník a student katedry religionistiky a filozofie FHS UPA –
Britské listy (http://www.blisty.cz/2005/10/31/art25565.html (iniciáto i - Barbora Spalová,
Martin Fárek a Ivan Odilo Štampach, který stížnost na Britské listy zaslal)
odmítnutí stížnosti redakcí euRabia a podpora tv rc m po adu a T
http://www.eurabia.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=108
16. 11. 2005 stížnost velvyslance KSA a doyena Rady arabských velvyslanc v Praze,
pana Mansoura Khalida Al Sauda, adresovaná poslanecké sn movn parlamentu,
p edsedovi Stálé komise pro sd lovací prost edky
22. 11. Stálá komise pro sd lovací prost edky postoupila stížnost velvyslance Saudské
Arábie kompetentnímu orgánu Rad
eské televize.
23. 11. 2005 pardubickou stížností se za al zabývat Etický panel T a 6. 12. 2005 své
šet ení uzav el
10. 1. 2006 vyjád ení Etického panelu eské televize ke stížnosti velvyslance KSA
11. 1. 2006 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zahájila s T ízení pro
možné porušení § 31 odst. 2 a 32 odst. 1 písm. c) zákona . 231/2001 Sb.
9
14.1. Kritika Št pána Kotrby na Britských listech, „Ove ka: Nezabijete-li ho, m žete být
zabiti“ http://www.blisty.cz/art/26565.html
9. 3. 2006 vyjád ení eské televize k „Oznámení o zahájení správního ízení“
21. - 22. 3. 2006 RRTV zastavila s T správní ízení
4. 4. 2006 odpov Rady eské televize na stížnost velvyslance KSA
Stalo se v Evrop b hem p íprav a natá ení po adu „Já, muslim“ a správního ízení RRTV:
Vražda nizozemského režiséra Theo van Gogha
Výzva k vražd autorky scéná e krátkého van Goghova filmu „Submission“, Ayan Hirsi Aliové
Vražda ze cti Turkyn žijící v N mecku, Hatun Sürücü
Atentáty v Londýn
Výzva k zavražd ní n meckého orientalisty Hanse Petera Raddatze
Pouli ní rabování islámských p ist hovalc ve Francii a v malé mí e v jiných zemích v Evrop
Dánské karikatury
Jednání o íránských jaderných zbraních
10