Úvod do zoologie, rostlinná a živočišná buňka

Transkript

Úvod do zoologie, rostlinná a živočišná buňka
Škola:
Autor:
DUM:
Vzdělávací obor:
Tematický okruh:
Téma:
Masarykovo gymnázium Vsetín
Mgr. Zuzana Staňková
MGV_B_SS_1S1_D01_Z_ZOO_Uvod_do_zoologie_PL
Člověk a příroda – Zoologie
Zoologie – buňka, prvoci, bezobratlí
Úvod do zoologie, rostlinná a živočišná buňka
ÚVOD DO ZOOLOGIE
POJMY:
ekologie, zoogeografie, morfologie, etologie, buněčná biologie, molekulární biologie, embryologie, vývojová biologie,
fyziologie, genetika;
binominální názvosloví, heterotrofní, synantrop, omnivor, herbivor, saprofág, nekrofág, xylofág, mykofág,
bakteriofág, parazit, komenzál, endoparazit, ektoparazit, predátor;
exkret, sekret, exkrement;
buněčné jádro, cytoplazmatická membrána, endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex, ribozomy, mitochondrie,
cytoskelet, cytosol, lysozomy, centriola, plazmodezma, glykogen;
DEFINICE A CÍLE SYSTEMATICKÉ ZOOLOGIE
Zoologie je přírodní věda, která se zabývá studiem organismů z říše živočichů (Animalia). Zabývá se rovněž studiem
prvoků, kteří se částečně zahrnují k rostlinám – Protista podobní rostlinám, někteří se řadí k živočichům – Prvoci
(Protozoa), některé bychom mohli přiřadit k houbám, např. hlenky apod.
Z řeckého ζοον (zoon) = zvíře, živočich; λόγος(logos) = slovo
Systematická zoologie se zabývá zvláštnostmi a odlišnostmi živočišných druhů. Zároveň tyto druhy třídí podle
jejich znaků a vztahů do soustavy.
Systematická zoologie je součástí systematické biologie, která se zabývá všemi organismy na Zemi. Část systematické
biologie, která se zabývá teorií a praxí třídění skupin organismů, se označuje jako taxonomie.
Hlavní kritérium třídění je fylogenetické, podle evoluční historie. K tomu využívá poznatky zoopaleontologie a
evoluční biologie. Dnes má při zařazování živočichů do systému velký význam rozbor genetické informace.
Úkol 1:
Vyhledejte pomocí http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologie odpovědi na otázky:
Kdo je považován za zakladatele zoologie? Doplňte získané informace.
řecký filozof
Platónův žák
Jméno:
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
1/5
Úkol 2:
Velmi důležitý vztah má systematická zoologie k dalším vědním oborům (spojte čarou)
ekologie
dědičnost organismu
zoogeografie
chování živočichů
etologie
část geografie, zabývá se rozšířením živočichů na Zemi
morfologie
vývoj zárodku
embryologie
zabývá se tvarem živočišného těla a částí – anatomie, organologie, histologie
fyziologie
funkce orgánových soustav v živém organismu
genetika
molekulární biologie
poznávání všeho, co je nutné pro zachování života na Zemi
životní pochody na úrovni molekul
Úkol 3:
Vytvořte si slovníček důležitých odborných pojmů. Doplňte význam cizích slov, využijte slovník cizích slov nebo
Internet, případně učebnici [01]:
Taxon
Druh
Rod
Binominální
názvosloví
Homologické
orgány
Analogické
orgány
Biotop
Nika
Synantrop
Omnivorové
Predátoři
Herbivorové
Saprofágové
Nekrofágové
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
2/5
Xylofágové
Mykofágové
Bakteriofágové
Komenzálové
Paraziti
Zooparaziti
Fytoparaziti
Ektoparaziti
Endoparaziti
Mikrofágové
Polyfág
Monofág
Oligofág
Exkrementy
Exkrety
ZÁKLADNÍ ZNAKY ŽIVOČICHŮ

základní stavební jednotkou živočišného těla je buňka, která může tvořit tkáně, orgány a orgánové soustavy

živočichové mají rychlejší metabolismus – látkovou přeměnu

patří k heterotrofním organismům, energii získávají z organických látek

růst živočichů je omezený, jejich velikost bývá v dědičná

vzniká u nich centralizace řídící funkce k řízení nervové činnosti a pohybu
BUŇKA – SROVNÁNÍ ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY
Úkol 4:
Porovnejte stavbu eukaryotní buňky rostlinné a živočišné. Využijte obrázků a prezentací z následujících odkazů:
Buňka – interaktivní soubor prezentací
Eukaryotní buňka Wikipedie
Stavba buňky
Buněčné organely – doplňkový text
Biologie – eukaryotní buňka – Gymnázium Třinec
Animace – buňka, DNA, dělení aj. – Aj, Nj, Šj, Fj
Biologie – obrázky rostlinné a živočišné buňky – Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
3/5
Srovnání:
Rostlinná buňka:
Živočišná buňka:
NÁMĚT K OPAKOVÁNÍ
Zopakujte si strukturu a funkce jednotlivých organel a buněčných struktur živočišné buňky. Využijte nabízených
odkazů a studijní literaturu.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
4/5
SEZNAM ZDROJŮ
[01] JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. 7. aktualizované vydání. Nakladatelství
Olomouc s. r. o., 2004. 574 s. ISBN 80-7182-177-2
[02] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Zoologie [online]. c2012 [citováno 16. 09. 2012]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologie>
[03] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Aristotelés [online]. c2012 [citováno 16. 09. 2012]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristotel%C3%A9s#Aristoteles_a_v.C4.9Bdy >
METODICKÝ LIST
Název školy
Číslo projektu
Autor
Název šablony
Název DUMu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Tematický okruh
Druh učebního materiálu
Cílová skupina
Anotace
Vybavení, pomůcky
Klíčová slova
Datum vypracování
Masarykovo gymnázium Vsetín
CZ.1.07/1.5.00/34.0487
Mgr. Zuzana Staňková
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
MGV_B_SS_1S1_D01_Z_ZOO_Uvod_do_zoologie_PL
Gymnaziální vzdělávání
Člověk a příroda
Zoologie
Zoologie – buňka, prvoci, bezobratlí
Pracovní list
Žák, 16 - 17 let
Pracovní list určen do výuky studentům, podklad pro vlastní poznámky/sešit, náplň:
definice zoologie, základní zoologické pojmy, srovnání rostlinné a živočišné buňky
Učebna s PC a připojením k Internetu, dataprojektor
zoologie, základní zoologické pojmy, rostlinná a živočišná buňka
14. 07. 2012
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
5/5

Podobné dokumenty

obecná parazitologie i

obecná parazitologie i udržovat ekologickou rovnováhu v ekosystémech, patří mezi nejsložitější úrovně vzájemných vztahů 2 organismů. Jedná se o koexistenční vztah 2 heterospecifických (různých druhů) organismů, z nichž 1...

Více

vodní režim rostlin

vodní režim rostlin vody v opačném směru vede nakonec k vyrovnání rozdílů koncentrací ƒ difuze je výsledkem tepelného pohybu molekul; i když pohyb každé molekuly je náhodný, výsledný pohyb souboru molekul může být urč...

Více

Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a

Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a provázané vztahy mezi živou a neživou složkou přírody. Hlavním cílem je tedy probudit zájem žáků k životnímu prostředí a rozvíjení klíčových kompetencí, které souvisí hlavně s průřezovým tématem en...

Více

jednobuněčný autotrofie

jednobuněčný autotrofie společné vyústění trávicího, vylučovacího a pohlavního ústrojí, vyskytuje se např. u obojživelníků, plazů a ptáků kodon jednotka genetické informace; trojice (triplet) po sobě následujících nukleot...

Více

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii ekologická újma – „ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“ (§ 10 zákona číslo 17/...

Více