Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole Mini – Vario HVLP

Transkript

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole Mini – Vario HVLP
Návod na obsluhu a údržbu
stříkací pistole Mini – Vario HVLP
Obj. č. D 030 091
Stav k 11/99
Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám za projevený zájem o náš výrobek. P řed tím, než začnete se
zakoupenou stříkací pistolí Mini – Vario HVLP pracovat, přečtěte si prosím nejdříve
tento návod k používání. Tento návod obsahuje d ůležité pokyny, potřebné pro
bezpečný a bezporuchový provoz.
Ukládejte tento návod k obsluze neustále u Vašeho ná řadí.
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rozsah dodávky
Technická data
Obrázek stříkací pistole Mini – Vario HVLP
Funkce a použití
Bezpečnostní předpisy
Uvedení do provozu
Péče a údržba
Pokyny při poruchách
Příslušenství
Záruční podmínky
1. Rozsah dodávky
1 stříkací pistole Mini – Vario HVLP s horní nádobkou 0,2 l
2. Technická data
Spotřeba vzduchu
Provozní tlak
Velikost trysky (kulatý a široký paprsek)
Horní nádobka
Dop. průměr hadice (vnitřní)
Nastavení paprsku
Délka / šířka / výška
Hmotnost
cca. 180
cca. 2,6
Æ 0,7
0,2
9
kulatý & široký
300 / 140 / 80
0,4
l/min
bar
mm
l
mm
mm
kg
Potřebná kvalita vzduchu:
Vyčištěný a bez kondenzátu.
Výkonnost kompresoru:
Plnící výkon kompresoru min. 165 l/min, což
odpovídá výkonu motoru od 1,5 kW.
Nastavitelné hodnoty pro práci:
Nastavitelný provozní tlak na reduk čním ventilu nebo
redukčním ventilu s filtrem max. 3,0 bar.
Mějte na paměti:
Barvy jsou látky zdraví škodlivé. Noste proto při práci se stříkací pistolí odpovídající
pracovní oblek a používejte dýchací masku.
Maximální provozní tlak 3,0 bar.
Dodržujte bezpečnostní předpisy!
3. Obrázek stříkací pistole Mini – Vario HVLP
Poz. Označení
1
Ovládací páčka
2
Vsuvka pro připojení stl. vzduchu
3
Horní nádobka s víkem
4
Regulační šroub pro množství barvy
5
Regulační šroub pro široký či kulatý paprsek
6
Tryska Æ 0,7 mm
7
Hlava trysky
8
Převlečná matice
4. Funkce a použití
Stříkací pistole Mini-Vario HVLP je ruční, pneumatická lakovací pistole
s nízkým tvořením mlhy. Je vybavena HVLP – systémem (High
Volume Low Pressure) druhé generace. Díky tomuto HVLP – systému
se silně zredukuje spotřeba vzduchu, stejně jako i tvorba mlhy.
Stříkací pistole Mini – Vario HVLP je obzvlášť vhodná pro karosáře a
pro stropní nátěry na kov, dřevo, plast atd..
Stříkaný obraz může být nastaven regulačním šroubem (poz. 5)
od kulatého na široký paprsek. Při nastavení širokého paprsku, pro
větší plochy, může být hlava trysky (poz. 7) stupňovitě používána ve
vertikální nebo horizontální poloze.
Toto umožňuje mnohostranné použití stříkací pistole.
5. Bezpečnostní
předpisy
Chraňte sebe a své okolí tím, že budete dodržovat platné
bezpečnostní předpisy. Předejdete tím nebezpečí úrazu.
· Dbejte na to, aby pracovní místnost byla dob ře větratelná
· Noste ochranný pracovní oděv,dýchací masku a ochranné brýle
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
6. Uvedení do
provozu
Nepoužívejte stříkací pistoli k jiným účelům, než je určena
Opatrně s hořlavými materiály
Nářadí na stlačený vzduch chraňte před dětmi
K práci přistupujte odpočatí a soustředění
Stříkací pistolí nikdy nemiřte proti lidem a zvířatům
Připojení stříkací pistole k přívodu stl. vzduchu může být provedeno
pouze přes rychlospojku
Nastavení provozního tlaku musí být provedeno p řes redukční ventil
Jako zdroj energie nesmí být použito kyslíku nebo ho řlavých plynů
Používejte pouze originální náhradní díly
Před údržbou a opravou je nutno přístroj odpojit od zdroje stl.
vzduchu
Připojte stříkací pistoli pružnou hadicí ke zdroji stlačeného vzduchu
přes rychlospojku. Nastavte na regulátoru odpovídající provozní tlak
stl.vzduchu.
Dodržujte při přípravě barvy návod výrobce. Vysoký pracovní tlak
způsobuje příliš silné rozprášení barvy, což s sebou nese její rychlé
zasychání. Povrch nastříkané plochy je hrubý se špatným spojením
barvy.
Při nízkém tlaku stl. vzduchu je naproti tomu materiál nedostate čně
rozprášen. Povrch plochy je vlnitý, tvoří se kapky.
Stříkací pistoli uvedete v činnost
ovládáním ovládací páčky (poz. 1).
SPRÁVNĚ
ŠPATNĚ
Stříkací pistoli držte ve stále stejné
vzdálenosti od nastříkaného objektu.
Stříkací pistolí nekývejte, vede to
k nestejnoměrnému nanášení barvy.
Vzdálenost pistole od nastříkané plochy
je cca. 15 do 25 cm.
Nastavení paprsku:
Regulačním šroubem (poz. 5) lze
kulatý
široký
nastavit kulatý nebo široký paprsek.
paprsek
paprsek
Kulatý paprsek používáme pro malé
plochy, při stříkání v rozích nebo u hran.
Široký paprsek horizontální nebo
vertikální je určen pro nástřik velkých
ploch. Množství barvy se reguluje
šroubem (poz. 4).
K 6. Uvedení do
provozu
Při výměně trysky odpojte stříkací pistoli od zdroje stl. vzduchu.
Odšroubujte šroub k nastavení množství barvy (poz. 4) a jehlu trysky
vytáhněte. Odmontujte převlečnou matici (poz. 8) a hlavu trysky
(poz. 7). Tryska (poz. 6) může být odšroubována pouze vhodným
šestihranným klíčem.
Montáž se provádí v obráceném pořadí.
7. Péče a údržba
Vyčištění a ošetření stříkací pistole je nutné okamžitě po ukončení
každé práce. Vyčištěná stříkací pistole zaručuje při dalším použití
bezproblémovou práci. Jestliže při čištění odmontujete trysku, je
nutno před zpětným našroubováním závit jemně potřít tukem. Tím je
znemožněno případné “zakousnutí“ trysky.
Pozor:
· Stříkací pistoli nepokládejte nikdy kompletní do čistícího
přípravku.
· Nepoužívejte halogenové ředidlo obsahující uhlovodík
(trichlormetyhl, ethylchlor atd.), aby jste předešli chemickým
reakcím s materiálem stříkací pistole!
Stříkací pistoli jako ostatní pneumatické nářadí skladujte v suchých a
čistých prostorech.
8. Pokyny při
poruchách
Úkaz
Důvod
Odstranění
Paprsek barvy je 1. příliš málo barvy v nádobce
přerušován,
2. šikmé držení pistole
stříká trhaně
3. zastavení se paprsku
4. volná, poškozená tryska
5. vysoká viskozita
6. ucpaná dírka ve víku
nádobky
7. opotřebené těsnění jehly,
příp. volné vedení (jádro)
jehly
8. přípojka stl. vzduchu netěsní
1. doplnit
2. změnit úhel
3. vyčistit
4. utáhnout popř.
vyměnit
5. Visk. snížit
6. pročistit
7. vyměnit a jehlu
seřídit
8. překontrolovat
přípojku jak u
pistole, tak u
zdroje
Výsledný nástřik
není vyhovující
1. vyčistit nebo
vyměnit hlavu
2. vyčistit nebo
vyměnit
3. trysku a jehlu
vyměnit
1. vzduchová hlava pistole je
znečištěná či poškozená
2. barva lepí v trysce či jsou
poškozeny jednotlivé díly
3. jehla trysky je poškozená
K 8. Pokyny při
poruchách
Úkaz
Důvod
Odstranění
Nepravidelný
paprsek
s tvořícími se
kapkami
1. tryska znečištěná nebo
poškozená
2 příliš nízký pracovní tlak
3 vysoká viskozita
4 vzduchová hlava pistole
znečištěna
1. vyčistit příp.
vyměnit
2. tlak zvýšit
3. viskozitu snížit
4. vzduch. hlavu
důkladně
vyčistit
Nestejnoměrné
nanášení materiálu
9. Příslušenství
1. příliš vysoký prov.
tlak
2. barva ucpává
trysku a vzduch.
hlavu
1. prov. tlak
zredukovat
2. vyčistit
Sada trysek Æ 0,7 mm (kulatý a široký paprsek)
Sada trysek Æ 1,0 mm (kulatý a široký paprsek)
Sada trysek Æ 1,2 mm (kulatý a široký paprsek)
Horní nádobka 0,2 l
Výměnná sada nádobek (3 ks s víkem)
Adapter k výměnné sadě nádobek
Dýchací maska
Náhradní filtr k dýchací masce
Předfiltr k dýchací masce
Nádobka na měření viskozity
Tlakový regulátor přípojky R1/4“i
Otočný kloub (zabraňuje zamotání tlakové hadice)
Provedení 1/4“i x 1/4“a
Obj.-č. B 030 255
Obj.-č. B 030 256
Obj.-č. B 030 257
Obj.-č. B 030 250
Obj.-č. B 030 158
Obj.-č. B 030 159
Obj.-č. D 770 128
Obj.-č. B 030 157
Obj.-č. B 030 153
Obj.-č. B 030 079
Obj.-č. D 202 105
Obj.-č. B 100 010
10. Záruční
podmínky
Tento návod poskytuje všechny pokyny, které jsou pot řebné pro jistý a
bezporuchový provoz této pistole. Přečtěte si tento návod pozorně,
abyste předešli případným poruchám vzniklým nesprávným používáním,
které nespadají do záruky. Základním dokladem pro uplatn ění záruky je
záruční list popř. doklad o zakoupení. Proto při případném uplatnění
nezapomeňte uvést název, objednací číslo a datum zakoupení..
Schneider Bohemia poskytuje na všechny stříkací pistole
Mini – Vario HVLP záruku :
- dle údaje uvedeného v záručním listě.
Ze záruky jsou vyloučeny:
- rychle opotřebitelné součásti
- škody způsobené špatnou údržbou
- škody způsobené nesprávným provozním tlakem
- škody způsobené neupraveným stlačeným vzduchem
- škody způsobené nesprávným a neodborným používáním.
Při použití jiných než originálních dílů ztrácíte nárok na uplatnění
záruky.
Likvidace:
- Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad.
- Znehodnocené, opotřebené a nepoužitelné výrobky předejte k likvidaci některému
z našich servisních středisek.

Podobné dokumenty

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP práce. Vyčištěná pistole zaručuje při dalším použití bezproblémovou práci. Jestliže při čištění odmontujete trysku, je nutno před zpětným našroubováním závit jemně potřít tukem. Tím je znemožněno p...

Více

PDF - 184kB - Schneider Bohemia

PDF - 184kB - Schneider Bohemia Potřebná kvalita vzduchu: Výkonnost kompresoru:

Více