Úplná pravidla a podmínky soutěže NEJ-hvězda

Transkript

Úplná pravidla a podmínky soutěže NEJ-hvězda
Úplná pravidla a podmínky akce Velká narozeninová soutěž
dále jen („akce“) v OC GALERIE TEPLICE
Pořadatelem a organizátorem akce je společnost Galerie Teplice s.r.o., se sídlem Praha,
Washingtonova /5, PSČ 11000, IČO: 292 30 292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173327 (dále jen „pořadatel“).
Akce probíhá od 9. 3. 2015 do 27. 3. 2015 („trvání akce“) v prostorách OC Galerie Teplice,
Náměstí Svobody 3316, 415 01, Teplice.
Princip akce:
Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech OC Galerie Teplice (vyjma prodejních
stánků) a po dobu trvání akce mají možnost získat dárek a možnost soutěžit o prémiové
výhry. Každá účtenka bude při výdeji označena a není možné ji použít opakovaně.
Dárek pro zákazníky s účtenkou nad 300 Kč (dále jen „dárek pro zákazníky
s účtenkou“) – Každý vyhrává!
Každý zákazník, který přijde k označenému výdejnímu stánku ve v přízemí – 0. patře OC
Galerie Teplice a doloží účtenku na nákup v hodnotě více než 300 Kč z obchodů OC Galerie
Teplice (vyjma prodejních stánků), získá od pořadatele soutěžní kupón. Pod stíracím
políčkem každého soutěžního kupónu bude vždy uvedena konkrétní cena, kterou si zákazník
může na výdejním stánku po dobu trvání akce vyzvednout, a to za předpokladu, že
pořadateli předloží soutěžní kupón se setřeným výherním políčkem a řádně vyplněnými
registračními údaji. Jednotlivé ceny (dárky) pro zákazníky s účtenkou jsou blíže specifikovány
v příloze níže, která je nedílnou součástí těchto pravidel.
Dárky pro zákazníky s účtenkou budou vydávány pouze do doby, než budou vyčerpány nebo
vydány veškeré soutěžní kupóny a dárky určené pořadatelem pro tuto akci. Zákazníci berou
na vědomí, že počet dárků pro tuto akci je limitován, přičemž přesný počet jednotlivých
dárků pro zákazníky s účtenkou je uveden v příloze těchto pravidel. Pořadatel si vyhrazuje
právo na případnou změnu dárků 9. 3. – 27. 3. 2015. Uplatněné účtenky budou zákazníkům
označeny a nebude možné je opakovaně použít v rámci akce dárek pro zákazníky s účtenkou.
Soutěž o 5x mobilní telefon Apple iPhone 6 16GB - space grey, 10x Expresso
Krups KP100B NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo PF, 10x Dotykový tablet Lenovo
IdeaTab A7-30 7", GB, WF, BT, 3GPS, Android, 1x kolo GENESIS Impact 2.0
29" 2015 nebo kolo GENESIS Solution 2.0 27,5" 2015, 1x mobilní telefon od
společnosti Vodafone v hodnotě 6.000 Kč, 1x zapůjčení vozu Huyndai i20 na
víkend od autosalonu Most („soutěž o prémiové výhry“)
1
POZOR!
Čím více nákupů, tím více soutěžních kupónů, více tipů a tím větší šance vyhrát!
Schovejte si své paragony, budeme je kontrolovat!
Soutěže o prémiové výhry se může zúčastnit zákazník, který řádně vyplní soutěžní kupón
získaný za účtenku nad 300 Kč a vhodí jej do herního boxu umístěného u výdejního stánku.
Soutěže o prémiové výhry se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. V rámci této
soutěže se bude přihlížet pouze k těm soutěžním kupónům, na kterých budou řádně
vyplněny 1) registrační údaje zákazníka, 2) odpověď na soutěžní otázku „Kolik míčků celkem
je umístěno ve voze Hyundai i20?“, a 3) údaje o datu, názvu obchodu a výši nákupu z
obchodů OC Galerie Teplice (vyjma prodejních stánků).
Soutěžní vůz Hyundai s míčky bude po celou dobu trvání akce vystaven na frekventovaném
místě v OC Galerie Teplice v patře -1 u supermarketu Korzo, před prodejnou Čedok a každý
účastník soutěže tak bude moci odhadnout celkový počet míčků v tomto voze.
Výhercem jedné z prémiových výher (tj. 5 ks iPhone 16 16GB, 10 ks kávovarů Nescafé Dolce
Gusto, 10 ks tabletů Lenovo, 1 ks kolo Genesis Impact nebo Solutio, 1 ks mobilní telefon dle
vlastního výběru od Vodafone, 1ks zapůjčení vozu Hyundai i20 na víkend) se stane účastník,
který na svém soutěžním kupónu vhozeném do herního boxu zodpoví co nejpřesněji soutěžní
otázku „Kolik míčků celkem je umístěno ve voze Hyundai i20?“. O prémiové výhry tak
nebude losováno, ale získají jí účastníci, kteří budou svou odpovědí nejblíže počtu míčků
umístěných ve voze. Do soutěže o prémiové výhry se mohou účastníci zapojit nejpozději do
27. 3. 2015 do 20.00 hodin
Správná odpověď na soutěžní otázku a výherci prémiových výher budou oznámeni v rámci
slavnostního vyhlášení výherců soutěže.
Prémiové výhry budou rozděleny následovně:
1. až 5. místo – iPhone 6
6. místo – zapůjčení vozu Hyundai i20 na víkend od autosalonu Most
7. místo - 29“ horské kolo Genesis Impact 2.0 pokud bude výhercem muž, 27,5“ kolo
Genesis Solution 2.0 pokud bude výhercem žena1
8. místo – mobilní telefon od společnosti Vodafone v hodnotě 6 000 Kč bez DPH
9. až 18. místo tablet Lenovo
19. až 28. místo Kávovar Nescafe Dolce Gusto
1 Výherce vyhraje kolo GENESIS Impact 2.0 29" 2015 nebo GENESIS Solution 2.0 27,5" 2015 v hodnotě 10 999
Kč. Výherce je oprávněn vyměnit kolo za jiné v maximálně stejné hodnotě. Pokud bude hodnota „náhradního“
kola nižší, nebude rozdíl vyplacen.
2
V případě více shodných odpovědí o odhadovaném počtu míčků ve voze Hyundai i20 bude
rozhodovat částka (hodnota) nákupu uvedená na soutěžním kupónu (resp. účtence vztahující
se k příslušnému soutěžnímu kupónu), přičemž vyšší částka vyhrává. V případě shody výše
hodnoty nákupu bude rozhodovat termín nákupu uvedený na příslušné účtence, a to dřívější
nákup vyhrává. Nezbytnou podmínkou k možnosti vyhrát prémiovou výhru je tedy doložení
účtenky uvedené na soutěžním kupónu výherce (resp. všech účtenek v případě více
výherních soutěžních kupónů jednoho soutěžícího). Pokud soutěžící nebude schopen
prokázat výše uvedené skutečnosti, bude ze soutěže vyloučen bez možnosti získat výhru.
VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽE O PRÉMIOVÉ VÝHRY
Vyhlášení výherců soutěže o prémiové výhry se uskuteční dne 28. 3. 2015 přibližně od 16.00
hodin v prostorách OC Galerie Teplice. Výherce bude povinen se při převzetí výhry prokázat
platným dokladem totožnosti a zároveň prokázat účtenky zapojené do soutěže. Výherce
výhry musí být osobně přítomen na slavnostním vyhlášení soutěže a na vyzvání moderátora
si vyzvednout cenu na pódiu. Pokud se výherce nedostaví na třetí vyzvání moderátora, jeho
nárok na výhru zaniká a výhra bude postoupena dalšímu výherci, který se jako další v řadě
nejvíce přiblíží ke správnému počtu míčků umístěných v automobilu.
Z předání výher bude pořízen písemný předávací protokol.
Vyplněním a vhozením vyplněného soutěžního kupónu do herního boxu se účastník soutěže
zavazuje dodržovat pravidla soutěže stanovená pořadatelem.
Na získání výhry ani dárků není právní nárok.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami
nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Vymáhání výhry nebo dárků soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vyloučeno.
Pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení,
jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit,
přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
Účastí na akci dává účastník akce v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění,
souhlas pořadateli coby správci osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů za
účelem předání výhry v akci a dále pro marketingové účely pořadatele a stane-li se účastník
akce výhercem, uděluje rovněž souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu:
jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce www.galerieteplice.cz. Účastí na
akci dává účastník akce rovněž souhlas pořadateli coby správci osobních údajů se (i)
zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu po dobu 10 let od
skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a (ii) se zasíláním obchodních
3
sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním
obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemného sdělení na adrese: správa
obchodního centra OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316, 415 01, Teplice. Účastník akce
má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to formou písemného
sdělení na adrese: správa obchodního centra OC Galerie Teplice, Náměstí Svobody 3316, 415
01, Teplice, a má dále právo dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k
údajům, které se jej týkají, a právo je opravit.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (M2C
Corporation a.s.; RPM Service a.s.), spolupracujících společností a osoby jim blízké ve smyslu
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Z akce jsou vyloučeni
tedy i zaměstnanci nájemců obchodního centra Galerie Teplice. V případě, že se výhercem
stane osoba vyloučená z akce podle tohoto odstavce, této osobě nevzniká právo na získání
výhry.
Příloha č. 1 - Seznam cen v rámci soutěže „dárek pro zákazníky s účtenkou“
nájemce
KFC
KFC
Klenoty Aurum
Orsay
dm
Orsay
Albi
Tescoma
CCC
Grand Optical
Premiere Cinemas
dm
5D Cinema MAXIM
Grand Optical
Grand Optical
Grand Optical
Grand Optical
JRC Game Centrum
Yves Rocher
Manufaktura
Energysport
Intersport
Lagarto Royale
Exe Jeans
Gate
4
dárek - popis ceny
KFC B - smart
KFC Twister
náramek DKNY
Orsay kabelka
DM Kosmetický balíček
Orsay šátek
Albi společenská hra
Tescoma stolní souprava
CCC sleva 30%
GrandOptical triko
Premiere Cinemas vstupenka 1os.
DM dárek
5D Cienema poukaz na 1 film
GO čisticí sada na brýle
GO pouzdro na brýle
Grand Optical poukaz 500Kč
Grand Optical poukaz 1000 Kč
figurka fotbalisty
ks
100
50
2
2
3
4
5
50
10
10
10
12
15
20
20
20
50
Yves Rocher balzám na rty
Manufaktura mýdlo
Tyčinka Lifebar
Intersport poukaz 150 Kč
50
50
60
100
100
Lagarto Royale poukaz 100 Kč
Exe Jeans poukaz 100Kč
Gate naušnice a náhrdelník
Gate Pouzdro na mobil
100
30
1
2
Gate šátek
Gate taštička
Gate kabelka
KNIHY DOBROVSKÝ
FIRO-tour
RENO
Tally Weijl
TopTime
5
Knihy Dobrovský poukaz 100 Kč
Kniha Dobrovský
Firo Tour plážová taška
Firo Tour lehátko
RENO poukaz 300 Kč
RENO poukaz 500 Kč
RENO 1 pár bot dle vlastního
výběru
RENO sleva 50% na libovolný pár
Tally Weijl sleva 20%
Tally Weijl sleva 10%
Top Time sleva 50Kč
3
4
5
150
30
3
3
5
3
3
10
10
10
200
Pálky
Podložka na pláž
Nákupní taška
400
405
400
Galerie Teplice Poukazy 100Kč
800

Podobné dokumenty

Neslyšící jako objekty i aktéři umění

Neslyšící jako objekty i aktéři umění Ben Bahan - Hell, it‘s our world, too! „Sazmořejmě, nemůžu popřít, že je tady mnohem víc lidí slyšících než neslyšících. Ale mohu a budu jim odpírat právo na to, aby si dělali nárok na celý svět. ...

Více

Rozpočtové opatření 5/2013

Rozpočtové opatření 5/2013 Srl Ai] N+i'ih Orn É:r Fnl 7Fn nůvrrj

Více

Úplné znění pravidel spotřebitelské akce „ŠTEDRÝ PROSINEC V

Úplné znění pravidel spotřebitelské akce „ŠTEDRÝ PROSINEC V z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v soutěži účastník rovněž projevuje svůj souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých služ...

Více

platnost 28. 5. – 31. 8. 2015

platnost 28. 5. – 31. 8. 2015 přichází ten správný čas myslet na nadcházející krásné měsíce roku, které se ponesou v Teplicích v  duchu zábavy, prázdninové atmosféry, výletů s rodinou a setkávání s přáteli.

Více

KDO NAKOUPÍ, NEPROHLOUPÍ PRÉMIOVÉ DNY S

KDO NAKOUPÍ, NEPROHLOUPÍ PRÉMIOVÉ DNY S Nabídka platí pouze 5 dní! Od 5. května do 9. května 2016 nebo do vyprodání zásob.

Více