zde - OC Frýda

Transkript

zde - OC Frýda
Úplná pravidla a podmínky soutěže Týden štěstí
v OC FRÝDA, Na Příkopě č.p. 3727, 738 01 Frýdek Místek
Níže uvedená pravidla účasti v soutěži nazvané dále jen “Týden štěstí”, upravují podmínky
účasti Soutěžícího v soutěži Týden štěstí a právní vztah mezi Pořadatelem a Soutěžícím, jak
jsou tito definováni níže.
Pořadatelem a organizátorem Týden štěstí je společnost Euro Mall FM a.s., IČ: 289 16 697,
se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15360, (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel
pořádá Týden štěstí k propagaci obchodního centra známého jako “OC Frýda”.
Soutěžícím se pro účely této soutěže myslí každá fyzická osoba starší 18-let, případně i mladší pokud
dá její zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů, tak jak dále je uvedeno v těchto
pravidlech. Ze soutěže jsou vyloučení a) zaměstnanci všech agentur spolupracujících
s Pořadatelem dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), b)
zaměstnanci správy OC FRÝDA , tj. zaměstnanci společnosti CBRE s.r.o. NOZ a c)zaměstnanci
nájemců obchodního centra OC FRÝDA. V případě, že se výhercem stane fyzická osoba, která
nesplňuje kritéria pro Soutěžícího stanovená v těchto pravidlech, této osobě nevzniká právo
na získání dárku.
Týden štěstí probíhá od 16. listopadu 2015 do 22. listopadu 2015 výlučně v prostorách OC
FRÝDA a vydávání losů každý den od 9 do 20 hodin v OC Frýda, do doby vydání všech losů
(dále jen „Trvání akce“).
Pravidla a podmínky Týdne štěstí:
Podmínkou účasti Soutěžících v soutěži Týden štěstí je současné splnění všech níže
uvedených podmínek:
1. Soutěžící sbírají účtenky/daňové doklady za nákupy zboží si služeb výlučně v
obchodech umístěných v OC FRÝDA, kdy hodnota jednoho nákupu bude vyšší než
300,- Kč (částka včetně DPH) po dobu Trvání akce. Každá účtenka bude při předložení
Pořadateli označena Pořadatelem a nelze ji pro účely soutěže Týden štěstí použít
opakovaně.
2. Soutěžící, který splní podmínky soutěže Týdne štěstí, přijde po dobu Trvání akce k
označenému výdejnímu stánku, umístěnému u hlavního vchodu v OC FRÝDA, a
předloží účtenku na nákup zboží či služeb v hodnotě více než 300,- Kč z obchodů OC
FRÝDA, a
3. Soutěžící řádně vyplní pravdivé registrační údaje (Jméno, příjmení, PSČ, email a
datum narození) na soutěžním kupónu tj. Losu, jak je tento definován níže.
1
Po splnění všech výše uvedených podmínek, Soutěžící získá od Pořadatele soutěžní kupón
(označovaný i jen jako „Los“). Pod stíracím políčkem každého Losu bude vždy uvedena
konkrétní výhra/dárek (dále jen „Dárek“ nebo v množném čísle „Dárky“), který si Soutěžící
může na výdejním stánku pouze po dobu Trvání akce vyzvednout. Jednotlivé Dárky pro
Soutěžící jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 k těmto pravidlům.
Dárky pro Soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže Týden štěstí , budou vydávány pouze do
doby, než budou vyčerpány nebo vydány veškeré Losy (pro účely soutěže je jich 2800 ks) a
dárky určené Pořadatelem pro tuto akci (také 2800 ks) Soutěžící berou na vědomí, že počet
Dárků je limitován počtem vydaných Losů. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu
Dárků v době Trvání akce.
POZOR!
V případě vrácení zakoupeného zboží Soutěžícím z účtenky do prodejny v OC Frýda, ve které
bylo zboží Soutěžícím zakoupeno a díky níž obdržel Soutěžící Los s Dárkem, je povinen
Soutěžící obdržený Dárek vrátit zpět a to přímo na příslušné prodejně, kde bude vracet
rovněž i zakoupené zboží, toto platí i v případě reklamace vad ze zakoupeného zboží při
zvolení varianty vrácení zboží. Bez vrácení Dárku nelze zboží na prodejnu vrátit a požadovat
peníze zpět, toto se neuplatní v případě Dárků, které již byly zkonzumovány.
Na získání Dárků není právní nárok
Pořadatel si vyhrazuje právo, že osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži Týden štěstí
nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody či závazky souvisejícími
s Dárky ze soutěže Týden štěstí. Hodnotu Dárků nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Pořadatel není vůči Soutěžícím nijak zavázán, Soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění
ze strany Pořadatele, než ta, která jsou výslovně uvedena v těchto Pravidlech.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže Týden štěstí
a tuto popř. kdykoliv zkrátit, přerušit, omezit, změnit nebo zrušit či změnit její pravidla a to i
bez udání důvodu.
Vymáhání Dárků soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 a násl. ve spojení s ust. § 2874 NOZ,
v platném znění, vyloučeno.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
Účastí na soutěži Týden štěstí dává Soutěžící v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas Pořadateli coby
správci osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání Dárků
v soutěži Týden štěstí a dále pro marketingové účely Pořadatele a uděluje rovněž souhlas se
zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na
webové stránce www.ocfryda.cz. Účastí na soutěži Týden štěstí, dává Soutěžící rovněž
souhlas Pořadateli coby správci osobních údajů se (i) zpracováním svých osobních údajů
2
uvedených na Losu po dobu 2 let od skončení soutěže Týden štěstí, za účelem nabízení
obchodu nebo služeb, a (ii) se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky dle
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Účastník soutěže Týden štěstí si
je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, jakož i souhlas se
zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat formou písemného sdělení buď na
adrese: správa obchodního centra OC FRÝDA, Na Příkopě č.p. 3727, 738 01 Frýdek-Místek,
nebo e-mailem na adrese: [email protected] a dále má práva dle § 11 a § 21 zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
3
Příloha č. 1 - Seznam cen v rámci soutěže „dárek pro zákazníky s účtenkou“
NÁJEMCE
DÁREK POPIS CENY
KS
OC FRÝDA
Stylová taška FRÝDA
1 477
OC FRÝDA
Dárkový poukaz FRÝDA - 100 Kč
1 000
OC FRÝDA
Dárkový poukaz FRÝDA - 200 Kč
50
OC FRÝDA
Dárkový poukaz FRÝDA - 500 Kč
5
KFC
Dárková karta KFC - 500 Kč
3
KFC
Dárková karta KFC - 200 Kč
15
Reserved
Dárkový poukaz Reserved - 500 Kč
5
Tescoma
Tescoma dárek
10
DM
Kosmetický balíček DM
3
Euronics
Skylander od Euronics
4
DM
Dětská hračka DM
10
Tapi Tea
Tapi Tea poukázka na malý nápoj
15
Yves Rocher
Yves Rocher kosmetika
10
Neoluxor Books
Kniha Neoluxor Books
10
Klenoty Aurum
Slevový voucher Klenoty Aurum - 250 Kč
10
Klenoty Aurum
Náramek Klenoty Aurum - DKNY
2
Reno
Kupón Reno - 150 Kč
Gate
Gate balíček
1
CCC
30% sleva na nákup do prodejny CCC
20
CELKEM
150
2 800
4