katalog 2003

Transkript

katalog 2003
ky
7.
v˘t roãn
var ík m
né
ho ezin
um áro
ûn dní
íd
ne pfieh
‰ka líd
âes
ké B
ud
13.– ûjovice
28. 8 , DÛm
. 200
kultu
3
r
y Me
trop
ol
INTE
RSAL
ON
Asociace
jihoãesk˘ch v˘tvarníkÛ
Jihoãesk˘ kraj
Statutární mûsto
âeské Budûjovice
Nadace
âesk˘ fond umûní
DK Metropol
âeské Budûjovice
INTE
RSAL
ON A
JV
Zá‰titu 7. roãníku Intersalonu AJV poskytlo Ministerstvo kultury âeské republiky
a hejtman Jihoãeského kraje Jan Zahradník
INTE
RSAL
ON A
JV 2
OO3
V obsáhlé, ‰iroce rozvrstvené a mnohostranné lidské ãinnosti
patfií oblast v˘tvarné kultury a v˘tvarného umûní k tvÛrãím oborÛm nejspecifiãtûj‰ím
a také nejosobitûj‰ím. Její v˘jimeãné postavení
je v tomto ohledu dáno celou fiadou objektivních a podstatn˘ch okolností.
JiÏ F. X. ·alda ve svém teoretickém uvaÏování nad tímto fenoménem,
provázejícím lidstvo od úsvitu sv˘ch dûjin, zdÛrazÀuje,
Ïe v˘tvarné umûní je pfiedev‰ím „hájemstvím zraku“. Vyjadfiuje tím
v˘znamnou okolnost, pro v˘tvarnou tvofiivost pravdûpodobnû nejpodstatnûj‰í,
která ji zafiazuje na velmi dÛleÏité místo ve‰kerého lidského konání i komunikace.
Je dnes uÏ v‰eobecnû známo, Ïe naprosto pfievaÏující poãet informací,
kter˘ch se ãlovûku v prÛbûhu jeho Ïivota o svûtû dostává,
získává pfiedev‰ím prostfiednictvím zraku.
Zjevná nenahraditelnost v˘tvarné oblasti jin˘mi formami ãlovûãí tvÛrãí aktivity
spoleãnû s okolností, Ïe nás její jednotlivé projevy obklopují na kaÏdém kroku,
nás opravÀují k domnûnce, Ïe stojí rozhodnû za váÏné úsilí
o jejich v‰estrannou podporu. A to tím spí‰e, Ïe ne zrovna vÏdy se v˘tvarné umûní zejména ve srovnání s jin˘mi obory - v dne‰ní spoleãnosti této podpofie tû‰í.
Postavení v˘tvarného umûlce,
zejména nehodlá-li ve své tvorbû podléhat vkusu publika, komerãním tlakÛm
ãi svodÛm pfiizpÛsobit se módním trendÛm, je ãasto postavením naivního nad‰ence
ãi dokonce outsidera, kter˘ vûnuje svÛj ãas v atelieru marnému úsilí,
které nenachází dostateãné ocenûní a mnohokrát teprve ãeká
na své adekvátní zhodnocení.
JiÏ jsme zdÛraznili, Ïe v˘tvarné umûní je pfiedev‰ím záleÏitostí zraku musí b˘t tedy vidût. PfiíleÏitostí prezentovat váÏné tvÛrãí úsilí na vefiejnosti
není v souãasnosti bohuÏel pfiíli‰ mnoho a je navíc také záleÏitostí znaãnû nákladnou.
Kromû individuální prezentace autorskou v˘stavou, kterou si v˘tvarník organizuje
více ménû samostatnû, je‰tû ménû moÏností umûlcÛm sk˘tá
uspokojení potfieby konfrontovat se se sv˘mi souãasníky na hromadné pfiehlídce.
Velké v˘tvarné projekty mezinárodního charakteru,
ve kter˘ch je navíc moÏnost spatfiit vedle sebe díla v‰ech moÏn˘ch v˘tvarn˘ch oborÛ
a ÏánrÛ, jsou pak zcela ojedinûlé.
Tím více je tfieba vyzdvihnout skuteãnost, Ïe se i v této - nepfiíli‰ kultufie pfiíznivé dobû
- dafií dlouhodobé snaze o kolektivní prezentaci v˘tvarné kultury souãasnosti
a Ïe v tomto úsilí dokonce organizátofii nacházejí stále vût‰í podporu vefiejnosti
i pfiíslu‰n˘ch institucí.
Intersalon AJV mezinárodní pfiehlídka v˘tvarného umûní dne‰ka,
organizovaná Asociací jihoãesk˘ch v˘tvarníkÛ, demonstruje moÏné a logické souÏití
v‰ech nejrÛznûj‰ích snah souãasné v˘tvarné scény. Je potû‰itelná skuteãnost,
Ïe se Intersalon v leto‰ním roce koná nepfietrÏitû jiÏ po sedmé.
Organizaãní v˘bor
Radomír Postl, grafik, pfiedseda
Antonín Malec, architekt, malífi
Jifií Müller, grafik
Ludmila Nápravníková, v˘konná místopfiedsedkynû AJV
Miroslav Novotn˘, architekt, v˘tvarník
Vít Vavfiinec Pavlík, malífi
Dana Plojharová, grafiãka
TomበProll, sochafi
Jifií Ptáãek, malífi
Jaromír Schel, fieditel DK Metropol
Matou‰ Vondrák, malífi, pedagog
ISBN 80-239-1238-0
Mezinárodní porota
Jürgen Ferdinand Schlamp, malífi, profesor, Mnichov, pfiedseda
Hubert Huber, malífi, grafik, sochafi, Pasov
Miroslav Kudrna, historik umûní, Praha
Roman Musil, historik umûní, Praha
Petr Porcal, historik umûní, profesor, Florencie
Radomír Postl, grafik, âeské Budûjovice
Jaroslav SÛra, grafik, Praha
Jifií ·alamoun, grafik, malífi, profesor, Praha
Matou‰ Vondrák, malífi, docent, âeské Budûjovice
Ale‰ Báry
(Bára Kuãerová,
Ale‰ ·eliga)
Klobouk-plst, odûv-plst,
kabelka-kÛÏe, sklo (perliãky),
2002 (foto Richard Nowak)
Merhautova 8
613 00 Brno
âesko
Wolfgang Brunner
Drache,
olej, disperze, 50 x 50 cm, 2002
Schiffmeistergasse 16
83410 Laufen
Nûmecko
Lenka Bfiezinová
010928, kombinovaná
technika, 84 x 59,5 cm, 2001
KosmonautÛ 1903
356 05 Sokolov
âesko
Alena Bure‰ová
Nerozlu‰tûná tabulka,
porcelán, 30 x 30 cm, 2001
Rokycanova 144
347 01 Tachov
âesko
Teodor Buzu
Kvûty na kamenech,
akvarel, 100 x 70 cm, 2002
Kostnická 158
390 01 Tábor
âesko
Eva Damborská
V ohroÏení, pletivo, drát,
vlákno, 300 x 300 cm, 2002
Pfiívozská 30
701 00 Ostrava
âesko
Varvara Divi‰ová
Zima,
akryl, plátno, 90 x 85 cm, 2002
Borská 36
362 63 Dalovice
âesko
Dagmar
Dost-Nolden
Nature 4, olej, akryl, textil,
písek, plátno, 100 x 100 cm
Eburonenstrasse 16
50678 Köln
Nûmecko
Lenka Drdová
Pupen,
keramika, 32 x 30 cm, 2002
BechyÀská 650
390 01 Tábor
âesko
Helena Drdová
V˘zva II,
bronz, 40 x 36 cm, 2002
BechyÀská 650
390 01 Tábor
âesko
Nikolajs
Drozdovskis
Smrk-pták II, kombinovaná
technika, 113 x 87 cm, 2002
Dreilinu 1
Júrmala
Loty‰sko
Suzana F^
ant^
anariu
Palimsestus II,
dfievoryt, 50 x 45 cm
Gheorghe Lazăr str.
No. 4, apt. 12
1900 - Timişoara
Rumunsko
Ildar Fatchulin
Hlem˘Ïdí nirvána (detail),
olej, plátno, dfievo,
hlem˘Ïdí ulity, 40 x 40 cm
âilanzar D-20, dÛm 8/3, byt 10
700156 Ta‰kent
Uzbekistán
SO.LI.DA.RI.TA,
ze série plakátÛ PovodeÀ
v âechách 2002,
100 x 70 cm, 2002
Josef Flej‰ar
Vi‰Àová 21
140 00 Praha 4
âesko
Lise Forell
Tropicalia,
olej, plátno, 70 x 60 cm, 2001
Rua Gabriele D’Annunzio 643
0461 9002 Sao Paulo
Brazílie
Josef Ger‰l
Prostor 1, kresba
prstem, sklo, 68 x 98 cm, 2003
Dr. Stejskala 8
370 01 âeské Budûjovice
âesko
Zdenûk Harazin
StráÏce I,
olej, plátno, 70 x 55 cm, 2003
Na V˘sluní 672
373 44 Zliv
âesko
Ladislav Hodn˘
Z cyklu Povodnû, akryl, zlato,
130 x 90 cm, 2002–3
NábfieÏí 199
375 01 T˘n nad Vltavou
âesko
Raquel Hofer
Augen-Blicke, kombinovaná
technika, papír, 70 x 50 cm
Max-Nadler-Strasse 5
81929 München
Nûmecko
Hubert Huber
...weg...
tisk na skle, 50 x 50 cm, 2003
Ringstrasse 1
94081 Fürstenzell
Nûmecko
Petr Hyli‰
Îena na slunci,
dfievo, karton, 50 x 60 cm, 1999
Trocnovská 520
580 01 HavlíãkÛv Brod
âesko
Cecilia Chiavistelli
Záti‰í,
papír, 15 x 20 x 28 cm, 2003
Via della Chiesa 18
50124 Firenze
Itálie
Eva Janíãková
Arkádie, lept, 2003
Norská 10
101 00 Praha 10
âesko
Du‰an Junek
Divadelní plakát, 100 x 70 cm
90042 Dunajská LuÏná 718
Bratislava vid.
Slovensko
Ludmila Kaprasová
Meditace, 400 x 300 x 300 cm,
krosenka, konopí a sklo, 2002
U Malvazinky 2A
150 00 Praha 5
âesko
Alena Kartáková
Holka za v‰echny prachy,
porcelán, dfievo, papír,
65 cm, 2001
Teplická 4/65
417 41 Krupka
âesko
LukበKmoch
Charles,
ocel, plech, 380 cm, 2002
Solní 1814
393 01 Pelhfiimov
âesko
Max Knödl
Flusslauf I, akryl, plátno,
(stfiední ãást triptychu),
83 x 63 cm, 1997–2003
Unterer Sand 9
94032 Passau
Nûmecko
TomበKolegar
Nevydafiená schÛzka,
olej, plátno, 95 x 150 cm, 2003
Dubenská 4
370 01 âeské Budûjovice
âesko
Jaroslava
Lázníãková-Velebová
Klanûní tfií králÛ,
litografie, 47 x 35,5 cm, 2000
U lípy 474
375 01 T˘n nad Vltavou
âesko
Oldfiich Kulhánek
Job, studie, 2002
Blahoslavova 6
130 00 Praha 3
âesko
Josef Lorenc
Okno,
keramika, 50 x 38 cm, 2002
BlaÏkov 7
382 41 Kaplice
âesko
Zdenûk MackÛ
JiÏní âechy 2003, olej,
plátno, 130 x 90 cm, 2002–3
382 06 Brloh 116
âesko
Antonín Malec
Pát˘ den pr‰í,
pastel, 64 x 47 cm, 2002
Lidická 52
370 01 âeské Budûjovice
âesko
Baiba Mázere
Raná zima, akvarel, 36 x 48 cm
Dreilinu 1
Júrmala
Loty‰sko
Martin Micka
Soukromé záti‰í,
akryl, sololit, 60 x 60 cm, 2003
Branka 261
374 01 Trhové Sviny
âesko
Boris Moravec
Nepolapitelné my‰lenky III,
olej, sololit, 53 x 49 cm, 2003
Úvoz 14
118 00 Praha 1
âesko
Jifií Müller
Kresba, 57 x 40 cm, 2003
373 81 Kamenn˘ Újezd 47
âesko
Igor Müller
Z cyklu Genesis,
olej, plátno, 90 x 90 cm, 2003
373 81 Kamenn˘ Újezd 47
âesko
Helga
Nienburg-Worbs
Golf,
akryl, dfievo, 66 x 100 cm, 2003
Edelweissstrasse 3
81541 München
Nûmecko
Annette Niepoth
›› o. T. ‹‹, kombinovaná
technika, 50 x 50 cm, 2000
Schustergasse 1
94032 Passau
Nûmecko
Miroslav Novotn˘
Plastika do interiéru
restaurace Dubno,
dfievo, kÛÏe, 183 cm
Havlíãkova 6
370 01 âeské Budûjovice
âesko
Francois Oberfalcer
Vûnováno,
lept, akvatinta, 23 x 30 cm, 2000
10, rue Pierre Durand
38110 La Tour-du-Pin
Francie
Vít Vavfiinec Pavlík
Osudy krajiny,
akryl, plátno, 80 x 100 cm, 2002
5. kvûtna 150
384 51 Volary
âesko
Dana Plojharová
Solidarita, plakát,
ofset, 100 x 70 cm, 2003
Stfiíbrná 15
373 16 Dobrá Voda
âesko
Michael Pavlovsk˘
Pták zvon,
hraãka, dfievo, 40 cm, 2003
Lacinova 13
621 00 Brno
âesko
Franti‰ek Postl
Dva svûty,
vltavíny, epoxyd, o/ 20 cm, 2002
PlzeÀská 101
370 04 âeské Budûjovice
âesko
TomበProll
Volnost,
keramika, 43 cm, 2002
Zachariá‰ova 6
370 01 âeské Budûjovice
âesko
Radomír Postl
Znaãky
a logotypy podnikÛ a institucí
Topolová 8
370 08 âeské Budûjovice
âesko
Keramická plastika,
bíle glazovaná kamenina,
100 x 14, 92 x 13, 50 x 10 cm,
2002
Karel Pfiíhoda
Na nábfieÏí 20
370 01 âeské Budûjovice
âesko
Jifií Ptáãek
Svítání, 150 x 122 cm
Mánesova 64
370 01 âeské Budûjovice
âesko
BoÏena P˘chová
Archa, autorská
klasicky tkaná tapiserie,
vlna, 190 x 240 cm, 2001–2
Na Truhláfice 38/2083
180 00 Praha 8
âesko
Rosa Quint
Vaima I,
kombinovaná technika,
plátno, 80 x 60 x 4 cm, 2002
Adalbertstrasse 55
80799 München
Nûmecko
Brigitte
Claudia Reichl
Moje srdce bije jen pro tebe!
kombinovaná technika,
plátno, 65 x 95 cm, 1999
Hörkherstrasse 3a
80686 München
Nûmecko
Ladislav Rektoris
Fontána, kresba perem, 2003
P. O. BOX 42
391 81 Veselí nad LuÏnicí
âesko
Monique
Rey-Barthelemy
Bez názvu,
lept, 145 x 145 mm, 2001
35, rue Burdeau
69001 Lyon
Francie
Norbert Schessl
Knospe,
mramor, 40 x 40 x 40 cm, 2003
Josephsburgstrasse 18 B
81673 München
Nûmecko
Jürgen Ferdinand
Schlamp
Studie vody A/II/1, akryl, plátno,
5 ãástí (a–e), kaÏdá 158 x 40 cm
Schellingstrasse 58
80799 München
Nûmecko
Jaroslav SÛra
Ex libris,
serigrafie, 146 x 103 mm
âerchovská 6/1981
120 00 Praha 2
âesko
Jifií Stejskal
Brázdy,
monotyp, 41 x 29 cm, 2001
Na Ohradû 363/II
392 01 Sobûslav
âesko
Josef Synek
Terã - rybí promûna,
olej, dfievo, 76 x 54 cm, 2003
Dlouhá 869
388 01 Blatná
âesko
Jana ·iftová
Ráno, fotografie, 2002
Dukelská 75
370 01 âeské Budûjovice
âesko
Jifií ·ik
Vábení, olej, plátno,
130 x 110 cm, 2003
Gagarinova 18
360 20 Karlovy Vary
âesko
Jifií ·alamoun
Ilustrace pro knihu Vítûzn˘
houpací kÛÀ (D. H. Lawrence),
tuÏka, akvarel, 2002
Rumunská 27
120 00 Praha 2 - Vinohrady
âesko
Marta Taberyová
Îidle s modr˘m ‰álem,
nízk˘ keramick˘ reliéf,
41 x 28 cm, 2003
U krãské vodárny 21
140 00 Praha 4
âesko
Ludvík Vacek
Novohradská cesta III,
tu‰, papír, 73 x 65 cm, 1999
NádraÏní 281
373 12 Borovany
âesko
Ivan Uhlífi
Milenci, keramika, 2002
Ovocná 64
390 01 Tábor
âesko
Katefiina Víteãková
Jáchymovi
(z cyklu dûtsk˘ch grafik),
litografie, 15 x 16 cm, 2002
V˘chozí 364/2
147 00 Praha 4
âesko
Matou‰ Vondrák
Modrá krajina,
olej, plátno, 110 x 75 cm, 2003
Krajinská 20
370 01 âeské Budûjovice
âesko
Renate Walter
›› o. T. ‹‹, monotyp
Klessing 6
94154 Neukirchen vorm Wald
Nûmecko
Rosemarie Wurm
Krajina I a II, akryl,
plátno, à 100 x 40 cm, 2003
Kapellenstrasse 17
94089 Neureichenau
Nûmecko
Julia Zanella
·perk,
stfiíbro, 17 x 27 cm, 2003
Residenzplatz 1
94032 Passau
Nûmecko
Christian
Johannes Zeitler
Modré dopisy,
objekt, dfievo, 30 x 45 x 15 cm
Klessing 6
94154 Neukirchen vorm Wald
Nûmecko
Jifií Zhibo
JiráskÛv Hronov,
návrh plakátu, 40 x 30 cm
Na drahách 924
549 31 Hronov
âesko
Intersalon AJV 2003
7. roãník mezinárodní pfiehlídky v˘tvarného umûní dne‰ka
v Domû kultury Metropol v âesk˘ch Budûjovicích
od 13. do 28. srpna 2003
Zá‰titu 7. roãníku Intersalonu AJV poskytlo Ministerstvo kultury âeské republiky
a hejtman Jihoãeského kraje Jan Zahradník
Doprovodnou akcí Intersalonu je mezinárodní v˘stava autorsk˘ch plakátÛ
svûtov˘ch tvÛrcÛ
„20 roãníkÛ Bienále Brno“
v ãeskobudûjovické radniãní v˘stavní síni
a v˘stava
SdruÏení ãesk˘ch umûlcÛ grafikÛ Hollar
v prostorách Jihoãeského muzea
v âesk˘ch Budûjovicích (listopad–prosinec 2003)
Pfiipravila Asociace jihoãesk˘ch v˘tvarníkÛ
(http: //www.ajv.cz, e-mail: [email protected])
ve spolupráci se statutárním mûstem âeské Budûjovice
a s Domem kultury Metropol v âesk˘ch Budûjovicích;
spolupracují Jihoãesk˘ kraj
Statutární mûsto âeské Budûjovice
Nadace âesk˘ fond umûní
Style D, Litografie Karmá‰ek,
HOT tiskárna, em grafika, Bosch s.r.o. âeské Budûjovice
ISBN 80-239-1238-0
INTE
RSAL
ON A
JV 2
OO3

Podobné dokumenty

mollasadra

mollasadra i pro v‰echny jeho aktivní úãastníky - i pro jeho nepostradatelné diváky.

Více

katalog 2000

katalog 2000 (Verdun A. D. 1916) olej, akryl, prÛstfiely; dfievo 60 x 60 cm

Více

Startlist Names JTC 2016

Startlist Names JTC 2016 Jafran Dasek Klinkenberg Van de Broek Vos Mantina Perez Pesesse Marx Bouchet Fickers Beneyto Sanchez Mendieta Aragon Daroszewski Drazkowski Gorski Teresiak Valentin Begue Pochon Guillouart Arnold G...

Více

s KArpemem Babí léto

s KArpemem Babí léto Akční nabídka vestavných spotřebičů, kuchyňských dřezů, baterií, košů

Více

zde - Moba

zde - Moba K v˘‰inám císafiského trÛnu Pí‰e se rok 1354 a pfied fiímsk˘m a ãesk˘m králem Karlem stojí poslední úkol jeho politické kariéry – korunovace císafiem. Ale neÏ se tak stane, musí rozhodnout v choulosti...

Více