motokrosová trať

Transkript

motokrosová trať
Elektronický podpis - 13.3.2014
Certifikát autora podpisu :
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jméno : Ing. Hana Mazurová
Vydal : I.CA - Qualified Certi...
Platnost do : 20.5.2014
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Olomouc dne 11. března 2014
Sp. zn. KÚOK/8904/2014/OSR/7000
Čj. KUOK 20543/2014
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla Hošková
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc. Ing. Hana Mazurová
ROZHODNUTÍ
doručované veřejnou vyhláškou
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, bylo Magistrátem
města Olomouce, Odborem stavebním, oddělením územně správním (dále jen Stavební
úřad MM Olomouce nebo stavební úřad), předloženo k rozhodnutí odvolání Anny
Bahounkové, Kožušanská 6, Olomouc, Pavla Hoferka, Tř. Kosmonautů, 7, Olomouc, Víta
Jiříka, Kopretinová 43, Olomouc, Ing. Eveliny Jiříkové, Kopretinová 43, Olomouc, Zdeňka
Slívy, Družební 11 Olomouc, Mgr. Jany Trybulové, Kyselovská 93, Olomouc, Petra Vajdy,
Kopretinová 41, Olomouc a Soni Vajdové, Kopretinová 41, Olomouc, všichni zastoupení
Mgr. Pavlem Veverkou, kterým je napadáno územní rozhodnutí č. 125/2013 o využití území
na provedení terénních úprav pro „Motokrosovou trať na pozemku parc. č. 1170/13 (orná
půda) v kat. území Nemilany“, vydané tímto Stavebním úřadem MM Olomouce dne
29. 10. 2013 pod čj. SMOL/194422/2013/OS/US/Sol, sp. zn. S-SMOL/100010/2013/OS.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR
KÚOK nebo odvolací orgán), jako orgán příslušný podle § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dále podle § 89 odst. 1 a § 178 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí a na základě zjištěných skutečností rozhodl
takto:
územní rozhodnutí č. 125/2013 Stavebního úřadu MM Olomouce ze dne 29. 10. 2013,
vydané pod čj. SMOL/194422/2013/OS/US/Sol, sp. zn. S-SMOL/100010/2013/OS, se dle
ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu
ruší
a věc se vrací správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, k novému projednání.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je Mgr. Zdeněk Dudek, nar.
21. 11. 1955, bytem Lidická 74, Nemilany, 783 02 Olomouc.
Odůvodnění
Stavební úřad MM Olomouce napadeným územním rozhodnutím č. 125/2013 rozhodl o
využití území čj. SMOL/194422/2013/OS/US/Sol, sp. zn. S-SMOL/100010/2013/OS ze dne
29. 10. 2013 na provedení terénních úprav pro „Motokrosovou trať na pozemku parc. č.
1170/13 (orná půda) v kat. území Nemilany“, na žádost stavebníka Mgr. Zdeňka Dudka,
Sp. zn. KÚOK/8904/2014/OSR/7000
Čj. KUOK 20543/2014
v souladu s ust. 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Změna využití území včetně terénních úprav
byla povolena jako dočasná, a to do 30. 6. 2014. Bezodkladně po tomto termínu musí
stavebník pozemek navrátit k původnímu zemědělskému účelu.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno dne 27. 11. 2013 odvolání Annou Bahounkovou,
Pavlem Hoferkem, Vítem Jiříkem, Ing. Evelinou Jiříkovou, Zdeňkem Slívou, Mgr. Janou
Trybulovou, Petrem Vajdou a Soňou Vajdovou (dále též odvolatelé), všichni zastoupeni Mgr.
Pavlem Veverkou.
V odvolání odvolatelé vyjadřují nesouhlas s napadeným rozhodnutím, který odůvodňují
následovně:
1) Nesprávné vypořádání námitky týkající se rozporu s územním plánem města
Olomouce. Stavební úřad se v napadeném rozhodnutí opírá především o souhlas
KÚOK s dočasným vynětím ze zemědělského půdního fondu a souhlasné závazné
stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Odvolatelé tato stanoviska
zpochybňují. Úsudek stavebního úřadu, že záměru lze vyhovět, jelikož se jedná o
poměrně krátkou dobu, považují odvolatelé za irelevantní, jelikož stavební úřad má
snahu vyhovět záměru již poněkolikáté a žadatele stavební úřad poučuje, že může
požádat o další prodloužení.
2) Nesprávné vypořádání námitky týkající se rozporu záměru s potřebou ochrany ZPF.
Z přezíravého postoje stavebního úřadu k výhradě odvolatelů ke správnosti kladného
stanoviska Odboru životního prostředí KÚOK (dále OŽPZ) není zcela patrné, zda
stavební úřad sdílí či nesdílí pochybnosti odvolatelů. Odvolatelé považují dané odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu (dále ZPF) za nezákonné a požadují, aby bylo
vyžádáno potvrzení nebo změna závazného stanoviska OŽPZ KÚOK týkající se
odnětí půdy ze ZPF.
3) Nesprávné vypořádání námitky týkající se obtěžování obyvatel přilehlých lokalit
nepřiměřeným hlukem a dalšími jevy. Stavební úřad se v napadeném rozhodnutí
zaštítil kladným stanoviskem krajské hygienické stanice, které bylo potvrzeno
nadřízeným orgánem Ministerstvem zdravotnictví ČR a ze kterého vyplývá, že
předmětným záměrem nedojde k obtěžování okolí nad míru přípustnou, ovšem
skutečná praxe prokázala opak. Dále se stavební úřad řádně nevypořádal s námitkou
týkající se pohody bydlení. Hlukem z provozu motokrosové dráhy nejvíce zasažené
lokality, a to zejména ty, které se navíc nacházejí dále od rychlostní komunikace R
35, než některé jiné, jsou z hlediska průměrné expozice “běžného“ hluku klidné, které
nejsou běžně vystaveny zvukům, jež by se podobaly produkovaným motokrosovými
stroji. Nelze proto po dotčených obyvatelích spravedlivě požadovat jejich pravidelné
snášení, neboť překračují běžnou míru; intenzita rušení v tomto případě překračuje
míru přiměřenou konkrétním poměrům v daném místě. Odvolatelé rovněž v odvolání
zmiňují záznam z ohledání na místě samém, pořízený oprávněnou úřední osobou dne
8. 9. 2012 a dále i skutečnost, že stavební úřad bez dalšího relevantního vypořádání
přešel skutečnost, že mu byla poskytnuta autentická, nijak neupravená
videonahrávka, dokládající hlukovou situaci. Dle názoru odvolatelů měl stavební úřad
tento důkaz prověřit a buď o něj také opřít svůj závěr stran skutečného stavu věci
anebo s přezkoumatelným odůvodněním zamítnout. Stavební úřad měl posouzení
narušení pohody bydlení posoudit i s ohledem na zvýšení prašnosti dané lokality a
zvýšení dopravní zátěže.
4) Nesprávné vypořádání námitky týkající se nepřiznání účastenství v územním řízení.
Cit. K vypořádání námitky týkající se nepřiznání účastenství v řízení sděluji, že není
pravdivé tvrzení stavebního úřadu o přiznání účastenství nyní jmenovitě uvedených
osob – byť specifikovaného jinou formou – v oznámení o zahájení řízení ze dne
12. 6. 2013. Číslo pozemku p. Zdeňka Slívy, tedy 177/1, tam totiž není uvedeno. Byť
2/8
Sp. zn. KÚOK/8904/2014/OSR/7000
Čj. KUOK 20543/2014
se patrně jedná o neúmyslnou písařskou chybu (a nikoli jedinou), jen to dokresluje
celkovou úroveň přístupu k dané věci. Konec citace.
Přezkoumávání rozhodnutí v odvolacím řízení je upraveno ust. § 81 a následujícími
správního řádu, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup. Pokud správní orgán, který
napadené rozhodnutí vydal, toto sám nezruší nebo nezmění, předá spis k přezkoumání
napadeného rozhodnutí odvolacímu správnímu orgánu, kterým je nejblíže nadřízený správní
orgán. Z ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, vyplývá, že v případě rozhodnutí orgánu obce je odvolacím správním orgánem
příslušný krajský úřad, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolací orgán přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo,
s právními předpisy s projednávanou věcí souvisejícími. Správnost napadeného rozhodnutí
přezkoumá jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to
veřejný zájem. K vadám, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad
rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží. Přitom je
odvolací orgán oprávněn věc posuzovat samostatně, jak po stránce právní, tak i po stránce
skutkové, přičemž je povinen zjistit stav věci, o němž nejsou pochybnosti. Nemůže se tedy
omezovat pouze na to, co tvrdí účastníci řízení a rovněž není závislý na zjištění a hodnocení
správního orgánu prvního stupně.
Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu
s právními předpisy, nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a
řízení zastaví, nebo přezkoumávané rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému
projednání a rozhodnutí, nebo též zmiňované rozhodnutí nebo jeho část změní. Jestliže
odvolací orgán změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.
Neshledá-li odvolací orgán v přezkoumávaném rozhodnutí a ani v řízení, které mu
předcházelo, nedostatky takové povahy, že by rozhodnutí bylo nutné považovat za
nezákonné nebo nesprávné, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.
Odbor SR KÚOK jako odvolací orgán se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny formální
podmínky umožňující napadené rozhodnutí na základě podaného odvolání přezkoumat.
Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí, a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolatelům Petru
Vajdovi, Soni Vajdové, Mgr. Janě Trybulové, Anně Bahounkové, Vítu Jiříkovi, Ing. Evelině
Jiříkové, Zdeňku Slívovi a Pavlu Hoferkovi bylo napadené rozhodnutí doručeno shodně
veřejnou vyhláškou dne 16. 11. 2013, zákonná 15denní lhůta pro podání odvolání začala
odvolatelům běžet dne 17. 11. 2013 a poslední 15. den připadl na 2. 12. 2013. Odvolání bylo
doručeno Stavebnímu úřadu MM Olomouce dne 27. 11. 2013 podáním učiněným na
podatelně MM Olomouce. Odvolání je tedy včasné a zákonná lhůta zůstala zachována.
Dále odvolací orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno účastníkem řízení. Okruh účastníků
územního řízení se stanovuje dle ust. § 85 stavebního zákona. Dle odst. 2 písm. b)
citovaného ustanovení jsou účastníky územního řízení i osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Odvolatelům jako vlastníkům sousedních
pozemků, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být napadeným rozhodnutím přímo
dotčeno, náleží postavení účastníků předmětného územního řízení a podané odvolání je
tudíž odvoláním řádným.
Následně pak odvolací orgán přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí a řízení, jež mu
předcházelo, v souladu ust. § 89 odst. 2 správního řádu, přičemž vycházel z příslušného
prvoinstančního správního spisu Stavebního úřadu MM Olomouce a zjistil uvedené
skutečnosti, které byly pro posouzení věci rozhodující.
Stavební úřad MM Olomouce po provedeném řízení vydal dne 27. 7. 2010 územní
rozhodnutí č. 76/2010 o změně využití území na provedení terénních úprav pro
3/8
Sp. zn. KÚOK/8904/2014/OSR/7000
Čj. KUOK 20543/2014
„Motokrosovou trať na pozemku parc. č. 1170/13 (orná půda) v kat. území Nemilany“, na
žádost stavebníka Mgr. Zdeňka Dudka, a to s dočasností do 31. 12. 2011. Dne 28. 11. 2011
si stavebník Mgr. Zdeněk Dudek požádal o změnu výše uvedeného územního rozhodnutí,
která se měla týkat prodloužení dočasnosti změny využití území do 31. 12. 2012 a dne
2. 7. 2012 Stavební úřad MM Olomouce žádosti územním rozhodnutím č. 61/2012 vyhověl a
změnil tak územní rozhodnutí č. 76/2010. Toto rozhodnutí však bylo napadeno odvoláním a
v odvolacím řízení bylo Odborem SR KÚOK zrušeno a řízení bylo zastaveno, jelikož
odvolací orgán zjistil, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, jelikož
podaná žádost, o níž stavební úřad rozhodoval, byla již v té době bezpředmětná, protože
napadeným územním rozhodnutím byla projednávaná změna využití území včetně terénních
úprav povolena jako dočasná do 31. 12. 2012. Požadovaná doba dočasnosti tak uplynula,
když Odbor SR KÚOK vydal rozhodnutí o odvolání ze dne 9. 4. 2013. Odbor SR KÚOK
napadené rozhodnutí nevracel zpět stavebnímu úřadu k novému projednání, protože ust. §
45 odst. 4 správního řádu nedovoluje předmět žádosti rozšířit, v daném případě tedy
prodloužit termín platnosti územního rozhodnutí č. 76/2010, pouze žádost zúžit nebo ji vzít
zpět. Z uvedeného důvodu odvolací orgán zrušil odvoláním napadené rozhodnutí a územní
řízení zastavil.
Dne 27. 5. 2013 Mgr. Zdeněk Dudek podal u stavebního úřadu novou žádost o vydání
územního rozhodnutí o změně využití území pro „Motokrosovou trať na pozemku parc. č.
1170/13 (orná půda) v kat. území Nemilany“. Opatřením ze dne 12. 6. 2013 stavební úřad
oznámil zahájení územního řízení a k projednání záměru nařídil ústní jednání, které se
konalo dne 16. 7. 2013 a při kterém byly účastníky řízení předloženy námitky
k předloženému záměru. Usnesením čj. SMOL/156585/2013/OS//US/So ze dne 3. 9. 2013
stavební úřad rozhodl o tom, že osoby, jež se podáním dne 16. 7. 2013 domáhali přiznání
postavení účastníků předmětného územního řízení, účastníky tohoto řízení jsou. Následně
dne 29. 10. 2013 vydal Stavební úřad MM Olomouce územní rozhodnutí, kterým rozhodl o
změně využití území na provedení terénních úprav pro „Motokrosovou trať na pozemku parc.
č. 1170/13 (orná půda) v kat. území Nemilany“. Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním
tak, jak již bylo uvedeno výše, stavební úřad seznámil s podaným odvoláním ostatní
účastníky řízení a poté postoupil napadené rozhodnutí včetně související spisové
dokumentace odboru SR KÚOK k přezkoumání a rozhodnutí.
Po přezkoumání napadeného rozhodnutí a související spisové dokumentace dospěl odvolací
orgán k následným zjištěním:
Jak již bylo uvedeno výše, Stavební úřad MM Olomouce územním rozhodnutím č. 76/2010
ze dne 27. 7. 2010 rozhodl o změně využití území na provedení terénních úprav pro
„Motokrosovou trať na pozemku parc. č. 1170/13 (orná půda) v kat. území Nemilany“,
s dočasností do 31. 12. 2011 s tím, že bezodkladně po tomto termínu bude pozemek
navrácen k původnímu zemědělskému účelu. Uvedený termín byl sice rozhodnutím
(nepravomocným) stavebního úřadu prodloužen (změněn – stanoven nový), nicméně
stanovená doba dočasnosti již marně uplynula a stavebník byl tak povinen uvést pozemek
do původního stavu, což však do současnosti neučinil. Protože předmětná změna využití
území byla podmíněna provedením terénních úprav, bylo tedy povinností stavebního úřadu
zahájit řízení o odstranění těchto terénních úprav dle ust. § 129 odst. 6 stavebního zákona,
v oznámení poučit vlastníka o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost o změnu v užívání
dočasných terénních úprav spočívajících v prodloužení doby jejich trvání nebo ve změně na
terénní úpravy trvalé a případnou žádost pak projednat v řízení o dodatečném povolení
terénních úprav a nikoliv vést nové územní řízení (to by bylo na místě v případě čisté změny
využití území bez provádění terénních úprav). Stavební úřad MM Olomouce však bez
zjištění, zda jsou terénní úpravy odstraněny či nikoliv vydal územní rozhodnutí o změně
využití území pro provedení (již provedených) terénních úprav, k čemuž také stanovil
podmínky.
4/8
Sp. zn. KÚOK/8904/2014/OSR/7000
Čj. KUOK 20543/2014
Odbor SR KÚOK územní řízení nezastavil, jelikož má za to, že žádost ze dne 27. 5. 2013 o
vydání územního rozhodnutí o změně využití území, může být považována de facto za
žádost o dodatečné povolení terénních úprav, ale stavební úřad je nejdříve povinen zahájit
řízení o odstranění těchto terénních úprav, toto řízení poté přerušit a poté vést řízení o
žádosti (viz ust. § 129 a násl. stavebního zákona).
Dále musí odvolací orgán zmínit, že stavební úřad v dané věci rozhodoval bez zákonem
stanovených podkladů, konkrétně pak souhlasu dle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (na části pozemku parc. č. 1170/13
v kat. území Nemilany). Stavební úřad MM Olomouce se sice v napadeném rozhodnutí
odkazuje na souhlas k odnětí půdy pro realizaci terénních úprav za účelem vybudování
motokrosové dráhy čj. KÚOK 4094/2010/OŽPZ/137 ze dne 18. 1. 2010, nicméně platnost
tohoto souhlasu ve smyslu ust. § 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, byla
totožná s platností územního rozhodnutí č. 76/2010, tj. územního rozhodnutí o změně využití
území pro motokrosovou trať s dočasností do 31. 12. 2011. Z důvodu, že územní rozhodnutí
č. 61/2012, kterým bylo změněno původní územní rozhodnutí ve věci (tj. územní rozhodnutí
č. 76/2010), bylo v rámci odvolacího řízení zrušeno, nedošlo tak ani k prodloužení platnosti
souhlasu a tím k možnému prodloužení dočasnosti změny a tím i k prodloužení doby pro
dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu do 31. 12. 2012. Jak vyplývá z ust. §
10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a z výše uvedeného, souhlas coby závazné stanovisko
samostatně nezpůsobuje právní účinky. S ukončením platnosti rozhodnutí ve věci, jehož se
souhlas stal závaznou součástí, skončila i platnost tohoto souhlasu. Lze tedy konstatovat, že
odvoláním napadené územní rozhodnutí č. 125/2013, které se vztahovalo k pozemku, který
je součástí zemědělského půdního fondu, bylo vydáno v rozporu s ust. § 5 odst. 3 zákona č.
334/1992 Sb.. Uvedená nezákonnost je Odboru SR KÚOK mimo jiné známa i z úřední
činnosti, a to při vyřizování podnětu Ministerstva životního prostředí ČR, kterým toto
ministerstvo upozorňovalo na nezákonnost napadeného územního rozhodnutí č. 125/2013
právě z důvodu absence platného souhlasu s odnětím půdy ze ZPF.
V neposlední řadě musí Odbor SR KÚOK zmínit, že stavební úřad krátil účastníky řízení na
jejich zákonných právech. Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí
být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Součástí předloženého spisového materiálu je příloha č. 27 – záznam z ohledání
na místě samém „Motokrosová trať“ ze dne 8. 9. 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že tato
příloha je zařazena ve spisovém materiálu až po oznámení o zahájení územního řízení,
nelze jednoznačně usoudit, že byla účastníkům řízení k dispozici po celý průběh řízení a lze
naopak usuzovat, že tato příloha byla do spisového materiálu vložena až v průběhu
územního řízení a stavebnímu úřadu tak potom vznikla zákonná povinnost s touto přílohou
účastníky řízení seznámit a umožnit jim vyjádření se k ní, zvláště pak, když se o tento
podklad v odůvodnění napadeného rozhodnutí stavební úřad opírá (strana 5).
Odvolací orgán s ohledem na zásadu dvouinstančnosti správního řízení nemůže nahrazovat
činnost orgánu prvního stupně a hodnotit důkazy a podklady obsažené ve správním spise,
aniž toto učiní před ním prvostupňový správní orgán. Odnímal by tak účastníkovi řízení
zákonné právo na podání řádného opravného prostředku a na řádnou obhajobu.
Odvolacímu orgánu z výše uvedených důvodů nezbývá než konstatovat, že Stavební úřad
MM Olomouce nepostupoval tak v souladu se zásadou zákonnosti dle ust. § 2 odst. 1
správního řádu. Zjištěné vady způsobují nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí a jsou
důvodem pro jeho zrušení a vrácení věci k novému projednání.
K podanému odvolání Odbor SR KÚOK sděluje následující:
1) Námitkám napadajícím souhlas s odnětím půdy ze ZPF bylo vyhověno samotným
výrokem tohoto rozhodnutí. Jak již bylo uvedeno v předcházejících odstavcích,
5/8
Sp. zn. KÚOK/8904/2014/OSR/7000
Čj. KUOK 20543/2014
stavební úřad rozhodoval bez zákonem stanovených podkladů, v daném případě bez
souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, resp. ve svém rozhodnutí se opřel a argumentoval
(např. i při posuzování námitky týkající se rozporu s územním plánem města
Olomouce) o souhlas s odnětím půdy ze ZPF ze dne 18. 1. 2010, který již pozbyl
platnosti. Dále k této námitce Odbor SR KÚOK uvádí, že uvedená nezákonnost je
Odboru SR KÚOK mimo jiné známa i z úřední činnosti, a to při vyřizování podnětu
Ministerstva životního prostředí ČR, kterým toto ministerstvo upozorňovalo na
nezákonnost napadeného územního rozhodnutí č. 125/2013 právě z důvodu absence
souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. Ve svém podnětu ministerstvo mimo jiné dále
uvedlo, že po prostudování veškeré spisové dokumentace orgánů ochrany ZPF
(KÚOK a MM Olomouce), shledalo, že souhlas s dočasným odnětím půdy (20 let) ze
ZPF čj. KÚOK 4094/2010/OŽPZ/137 ze dne 18. 1. 2010, byl vydán v rozporu se
zákonem. Protože byl již uvedený souhlas „zkonzumován“, bylo bezpředmětné, aby
Ministerstvo zdravotnictví ČR činilo jakékoli úkony za účelem nápravy zjištěného
nezákonného stavu.
Námitkám napadajícím kladné závazné stanovisko čj. KHSOC 02370/2012 ze dne
16. 5. 2012 odvolací orgán vyhovět nemůže. Odbor SR KÚOK v odvolacím řízení
týkající se již výše zmiňovaného rozhodnutí č. 61/2012, ve smyslu ust. § 149 odst. 4
správního řádu, požádal správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné
stanovisko vydal (Ministerstvo zdravotnictví ČR), o jeho potvrzení či změnu. V této
souvislosti potom Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 12. 2. 2013 závazné
stanovisko, kterým závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého
kraje čj. KHSOC 02370/2012 potvrdilo.
2) Viz bod 1).
3) Námitce odvolání na nesprávné vypořádání námitky týkající se obtěžování obyvatel
přilehlých lokalit nepřiměřeným hlukem a dalšími jevy, musí odvolací orgán přisvědčit
odvolatelům. Stavební úřad se při posuzování uvedené námitky opřel o souhlasné
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, které bylo
potvrzeno nadřízeným orgánem, a to Ministerstvem zemědělství ČR, což odvolací
orgán sice považuje za správné, ale výše uvedené doklady vypovídají pouze o tom,
že provozem motokrosové trati nebudou překračovány zákonem stanovené limity, ale
již z nich nevyplývá, k jakému zhoršení stávajících hodnot v daném prostředí vznikem
motokrosové trati dojde, a to ať již vlivem hlukové zátěže, tak vlivem zvýšené
prašnosti. Je zcela patrné, že provozem motokrosové trati k určitému zhoršení
stávajících hodnot dojde a stavební úřad měl v řízení posoudit, zda toto zhoršení
stávajících hodnot nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v daném území nad
míru přípustnou. Odbor SR KÚOK je toho názoru, že stavební úřad se měl otázkou na
zachování kvality prostředí v daném případě zabývat. V této souvislosti je třeba
zmínit, že se stavební úřad, při posuzování námitky na hlukovou zátěž, v odůvodnění
napadeného rozhodnutí opřel o záznam z ohledání na místě samém ze dne
8. 9. 2012, ve kterém je uvedeno, že hluk z jezdících motorek po motokrosové trati
není v Kopretinové ulici vůbec slyšet, ale videonahrávku (předloženou odvolateli
v průběhu řízení) pořízenou v Kopretinové ulici při motokrosových závodech, z níž je
hluk z motokrosové trati slyšet naprosto zřetelně, stavební úřad zcela pominul.
V případě námitek poukazujících na zmiňovaný záznam z ohledání na místě samém
ze dne 8. 9. 2012 je nutno uvést, že o těchto námitkách odvolací orgán rozhodovat
nemůže, jelikož tyto námitky nebyly uplatněny v průběhu řízení. Ovšem neseznámení
účastníků se zmiňovaným dokladem do řízení (ust. § 36 odst. 3 správního řádu), bylo
jedním z pochybení, které by vedlo ke zrušení rozhodnutí.
4) Námitce odvolání týkající se nepřiznání účastenství v územním řízení odvolací orgán
přisvědčit nemůže. Je sice pravdou, že pozemek parc. č. 177/1 v kat. území
6/8
Sp. zn. KÚOK/8904/2014/OSR/7000
Čj. KUOK 20543/2014
Nemilany, jehož je Zdeněk Slíva vlastníkem, není uveden v identifikaci pozemků a
staveb (vymezení okruhu účastníků řízení), nicméně po celou dobu řízení stavební
úřad se Zdeňkem Slívou jako s účastníkem řízení jednal. Stejně tak zde nejsou
identifikovány pozemky parc. č. 172/1 a 172/2 v kat. území Nemilany, kterých je
spoluvlastníkem odvolatelka Mgr. Jana Trybulová. Také je nutno uvést, že okruh
účastníků územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona (strana 10
napadeného rozhodnutí), ve kterém jsou účastníci identifikovaní označením pozemků
a staveb podle katastru nemovitostí, vykazuje další vady, a to pozemky parc. č. 172 a
177 v kat. území Nemilany a pozemky parc. č. 262/203 a 832/245 v kat. území
Slavonín, které v uvedených katastrálních územích neexistují.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem Odbor SR KÚOK jako odvolací orgán dospěl k závěru,
že napadené rozhodnutí Stavebního úřadu MM Olomouce nelze považovat za vydané
v souladu se zákonem a jako takové je nutno ho zrušit a věc vrátit stavebnímu úřadu
k novému projednání, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího
správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům
uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.
Obdrží
A) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným
orgánům a účastníkům zkráceného přezkumného řízení – jednotlivě:
1. Žadatel a současně příslušná obec - jednotlivě
1. Mgr. Zdeněk Dudek, Lidická 74, 783 02 Olomouc
2. Statutární město Olomouc, zast. Odborem koncepce a rozvoje MM Olomouce,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
B) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou
vyhláškou:
Katastrální území Nemilany – parc. č. 1170/6 (orná půda), 1170/12 (orná půda),
1102/1 (ostatní plocha), 1119/3 (ostatní plocha), 1120/1 (orná půda), 1120/7 (orná
půda), 1170/9 (orná půda), 1170/10 (orná půda), 1170/11 (orná půda), 1193/28 (orná
půda), 172/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 172/1 (zahrada), 149/1 (zahrada), 177/1
(zahrada), 177/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 170(zastavěná plocha a nádvoří), 171
(zahrada), 152/2 (zahrada), 1193/19 (orná půda), 1106 (orná půda) a 1247/1 (ostatní
plocha).
Katastrální území Slavonín – parc. č. 862/15 (zastavěná plocha a nádvoří), 862/538
(zahrada), 862/557 (zastavěná plocha a nádvoří), 862/305 (zahrada), 862/487
(zahrada), 862/49 (zastavěná plocha a nádvoří), 862/21 (zastavěná plocha a
nádvoří), 862/246 (zahrada), 862/279 (zahrada), 887/149 (zahrada), 887/183
(zahrada), 887/109 (zastavěná plocha a nádvoří), 862/36 (zastavěná plocha a
nádvoří), 862/203 (zahrada), 862/336 (zahrada), 862/483 (zahrada), 862/484
(zahrada), 862/28 (zastavěná plocha a nádvoří), 862/3 (zastavěná plocha a nádvoří),
862/227 (zahrada), 862/30 (zastavěná plocha a nádvoří), 887/183 (zahrada), 862/282
(zahrada), 862/72 (zastavěná plocha a nádvoří), 862/245 (zahrada), 862/22
(zastavěná plocha a nádvoří), 862/481 (zahrada), 862/532 (zahrada), 862/257
(zahrada), 862/54 (zastavěná plocha a nádvoří), 887/220 (orná půda) a 862/251
(zahrada).
7/8
Sp. zn. KÚOK/8904/2014/OSR/7000
Čj. KUOK 20543/2014
Pavel Hoferek, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc
C) Veřejnost - je doručováno veřejnou vyhláškou
D) Dále doručeno
3. KÚOK - úřední deska Krajského úřadu Olomouckého kraje
4. Magistrát města Olomouce – úřední deska MM Olomouce
(se žádostí o bezodkladné vyvěšení na úřední desce včetně zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup a poté navrácení zpět s vyznačenými údaji o jejím
vyvěšení a sejmutí)
otisk úředního razítka
Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucí oddělení územního plánu
a stavebního řádu
Záznam o zveřejnění rozhodnutí:
Vyvěšeno dne: ................................
Sejmuto dne: ...................................
.
................................................................................
razítko a podpis orgánu, který provedl zveřejnění
Na vědomí
5. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
6. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového
hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
7. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a
zemědělství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
8. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zde
9. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
10. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6,
779 00 Olomouc
11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc
12. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, odd. územně správní, Hynaisova 10, 779
11 Olomouc
13. spis ad/a 90 – V/10
8/8

Podobné dokumenty

historie kopané v březolupech 1928 - 2008

historie kopané v březolupech 1928 - 2008 O kopanou byl velký zájem, avšak vzhledem k tomu, že RH byla součástí DTJ, byli členové tohoto klubu vystaveni šikanování v zaměstnání, případně propouštěni z práce. Z těchto existenčních důvodů ta...

Více

BD-Písková-zruıeníÚRv odvol

BD-Písková-zruıeníÚRv odvol odvolací orgán uvádí, že splnění tohoto pravidla je samozřejmostí, pokud se nemá umístění stavby zamítnout. Naplnění tohoto jediného pravidla však není důvodem pro odpírání účastenství vlastníkům n...

Více

březolupy 2

březolupy 2 třeba i dospělého člověka projít obci, ale také sousedovi, po čerstvém betonu? Co nutí různé šmejdy zazvonit u našich rodinných domů již se záměrem, že nás nebo naše blízké budou chtít okrást? Co n...

Více

ve ejná vyhláška rozhodnutí - w w w . u r e d n i

ve ejná vyhláška rozhodnutí - w w w . u r e d n i Dne 25. 5. 2010 předložilo Magistrátu města České Budějovice, stavebnímu úřadu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, prostřednictvím zmocněnce firmy PRAGOPROJEKT, a.s.,, žádost o vydání rozhodnutí o umí...

Více

vyrocni-zprava-za-rok-2011

vyrocni-zprava-za-rok-2011 3. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků. (dále jen „zákon o ochraně sbírek“) 4. Ke sbí...

Více