obsah - Obec Tisá

Transkript

obsah - Obec Tisá
19. ROâNÍK • I. âTVRTLETÍ 2013 • ZDARMA
VYODâTÁENNÍ Í
É
N
E
¤
Í
·
Z
RO STRAN ZAJÍMAVÉH BCE
16
A NA·Í O
ZE ÎIVOT
K¤TINY V NA·Í ·KOLE - V prvním bfieznovém t˘dnu dûti navrhovaly a vybíraly jména nádhern˘m Ïelvám.
Více informcí z ãinnosti základní ‰koly najdete na stranách 12, 13 a 14.
OBCE TISÁ
OBSAH:
Slovo starosty •Návrh rozpoãtu na rok 2013 •Sbor
dobrovoln˘ch hasitÛ Tisá •OS LyÏafisk˘ klub Tisá
ohlédnutí za rokem 2012 a rok 2013 •První místní
kabaret v Tisé •Spoleãenská kronika •Z loutkáãe •Dûtsk˘ Skaláãek
•Tak a máme to za sebou! •Hudební událost jara v Tisé - koncert
kapely Traband •Pûveck˘ sbor Tisá pfii LD Skaláãek •Závûr roku v OS
RodiãÛ a pfiátel dûtí Tisá •Bitva o Ostrov •Co nového v základní ‰kole
Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, jaro pfii‰lo zatím jenom kalendáfinû. Pfiesto Vás
chci s jeho pfiíchodem nejprve pozdravit a popfiát Vám v tomto roce
pevné zdraví a mnoho úspûchÛ.
UÏ tradiãnû zaãnu krátkou rekapitulací uplynulého roku. Stál˘m úsilím o zvy‰ování pfiíjmÛ obce se i loni podafiilo nav˘‰it pfiíjmy obce proti
rozpoãtu. Díky trÏbám z prodeje, dotacím (díky schválení ÚP se podafiilo získat dotaci 200 tis.Kã) a trÏbám ze skal byla pfiíjmová ãást rozpoãtu
nav˘‰ena o 3,3 mil.Kã. Nutnost dorovnání dotací vlastními zdroji a dofinancování fotovoltaick˘ch elektráren vyvolaly nav˘‰ení v˘dajové ãásti
rozpoãtu o 3,9mil. Kã. Rozdíl byl pokryt z pfiebytku minulého období ve
v˘‰i 851 tis. Kã.
Rok 2012
Příjmy
Výdaje
Krytí výdajů zůstatkem minulého období
Schválený rozpočet
12 658 400
12 891 400
0
Skutečnost
15 959 153
16 809 755
850 602
ZÛstatek na úãtû ke konci roku zÛstal nad hodnotou schváleného rozpoãtového v˘hledu. âerpání rozpoãtu a hospodafiení obecního úfiadu
bylo v bfieznu pfiezkoumáno nezávisl˘m auditorem.
Rok 2012
Zůstatek z minulého období
Rozpočtový výhled 2012
3 641 tis.Kč
Skutečnost k 31.12.2012
4 146 tis.Kč
Rozpoãtová opatfiení umoÏnila roz‰ífiit realizaci investic a oprav
a vûfiím, Ïe i letos je to v obci znát. Zejména mám radost z nového
vzhledu historické hasiãské zbrojnice (která je financována z dotace
SZIF prostfiednictvím MAS Labské skály) a z dokonãení v˘mûny oken na
schodi‰ti Z·, kde jsme dotaci nezískali a hradili jsme celou ãástku sami.
Nav˘‰en˘ rozpoãet rovnûÏ zajistil úklid obce, zejména od snûhu
a umoÏnil dal‰í roz‰ífiení kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí, z
nichÏ bych vyzdvihl koncerty a rozvoj ãinohry - úãinkování populárních
hercÛ i na‰eho Skaláãku a obûtavé úsilí vlekafiÛ zajistit provoz vleku
vãetnû karnevalu i v nepfiízniv˘ch podmínkách. Za pfiípravu a realizaci
v‰em organizátorÛm velice dûkuji.
Leto‰ní rozpoãet je vy‰‰í, neÏ v minul˘ch letech, je vyrovnan˘, schválen˘ v souladu s rozpoãtov˘m v˘hledem tak, jak byl zvefiejnûn na úfied-
ní desce. Struktura rozpoãtu stále neumoÏÀuje masivní rozsah investic
a oprav. UmoÏÀuje v‰ak nav˘‰ení pfiíspûvkÛ na kulturní a sportovní ãinnost pro kulturní v˘bor i pro obãanská sdruÏení.
Rok
2011
2012
2013
Rozpočet
12 891 tis.Kč
12 658 tis.Kč
12 932 tis.Kč
Příspěvek na aktivity
152 tis.Kč
117 tis.Kč
210 tis.Kč
V souãasn˘ch podmínkách dotaãní politiky státu bude obtíÏné nadále
zvy‰ovat pfiíjmy obce. Uvidíme, jak se promítne nové rozpoãtové urãení
daní a podle toho budeme aktivnû ovlivÀovat rozsah oprav. Nadále nechceme navy‰ovat daÀ z nemovitostí, ani prodejní, ãi nájemní ceny. UÏ
dost na‰e obãany stojí odvoz odpadÛ. Zde v‰ak obec pouze pfiená‰í skuteãné náklady. Nadále v‰ak plnû hradí likvidaci tfiídûn˘ch odpadÛ.
Tradiãní jarní úklid je zatím nahrazen úklidem snûhu, ale jakmile jaro
opravdu pfiijde, intenzivnû se do nûj pustíme. Chci Vás poÏádat, abyste nám i Vy pomohli udrÏet obec v ãistotû a pofiádku a uklidili si „pfied
sv˘m prahem“. Svoz velkorozmûrového a nebezpeãného odpadu je plánován na 13. dubna. Doufám, Ïe tou dobou sníh uÏ nebude.
Na bfieznovém zasedání bylo v diskuzi otevfieno omezení a ru‰ení
po‰ty. Uji‰Èuji Vás, Ïe obec uãiní ve‰keré kroky, aby po‰ta zru‰ena nebyla. Zpracujeme studii, zda by nebylo moÏné zajistit partnerskou ãinnost
po‰ty z obce. Je to v‰ak krajní fie‰ení, protoÏe komerãní ãinnost, která je
zpoplatnûná, nám po‰ta platit nehodlá. Náklady na provoz by tedy musela obec hradit ze svého, zatímco po‰tovní poplatky by inkasoval nûkdo
jin˘. Vûfiím v‰ak, Ïe leto‰ní omezen˘ provoz po‰ty vydrÏí co nejdéle.
Dovolte mi, abych Vás pfiivítal do jarního období a popfiál Vám mnoho
hezk˘ch záÏitkÛ s programem, kter˘ je v obci
pfiipraven jak kulturním v˘borem, tak ‰kolou
a obãansk˘mi aktivitami.
UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
Pokud jste dosud neuhradili platbu za svoz komunálního odpadu na 1. pololetí 2013 a místní poplatek ze psÛ na rok 2013,
neprodlenû tak uãiÀte. Splatnost byla do 31. 3. 2013. OÚ Tisá
NÁVRH - Rozpoãet na rok 2013
P¤ÍJMY
danû od FÚ ................................................................................7000000,00
daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob....................................................500000,00
poplatky ze psÛ ..............................................................................33000,00
poplatek z ubyt.kapacity.................................................................42000,00
poplatek za lázeÀsk˘ a rekreaãní pobyt........................................50000,00
poplatek za uÏívání vefi. prostranství .............................................20000,00
správní poplatky + Czechpoint.......................................................14000,00
pfiíspûvek na v˘kon státní správy od KÚ.....................................159000,00
dotace na volby prezidenta............................................................25000,00
pfiíjmy z poskyt. sluÏeb SPOZ-kulturní v˘bor ................................10000,00
pfiíjmy loutkové divadlo ..................................................................50000,00
nájemné BH ...............................................................................1200000,00
pfiijaté nekap. pfiísp. BH (vyúãtování) ............................................15000,00
pfiíjmy z poskytování sluÏeb - pronájem Telefonica,
T-mobil ..........................................................................................160000,00
pfiíjmy z pronájmu nebyt.prostor ..................................................260000,00
pfiíjmy z poskyt. sluÏeb hrob.místo ..................................................3000,00
pfiíjmy trÏby traktor .........................................................................13000,00
pfiíjmy z pronájmu pozemkÛ...........................................................65000,00
pfiijaté nekap.pfiísp.vyúãt.vodné Kaãák ..........................................22000,00
pfiijaté nekap.pfiísp. EKO-KOM ......................................................90000,00
pfiíjmy z poskyt.sluÏeb popelnice .................................................465000,00
2 / 2013
●
ZPRAVODAJ TISÁ
pfiíjmy trÏby parkovi‰tû .................................................................170000,00
pfiíjmy trÏby skály .........................................................................770000,00
pfiíjmy z prodeje pozemkÛ............................................................300000,00
pfiíjmy z úrokÛ BÚ ..........................................................................10000,00
dotace od ÚP na VPP ..................................................................90000,00
dotace „Revitalizace hist. Has. zbrojnice“ ..................................244350,00
dotace „Úprava centrálního nádvofií Tisá“ ...................................657106,00
pfiíjem úvûru FVE .........................................................................315000,00
pfiíjem z prodeje FVE...................................................................180000,00
CELKEM P¤ÍJMY....................................................................12932456,00
V¯DAJE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 2212
nákup sluÏeb ..................................................................................75000,00
nákup materiálu - zimní údrÏba .....................................................30000,00
opravy a udrÏování.......................................................................400000,00
projektová dokumentace p. Pouzarová+správní
poplatek ..........................................................................................33000,00
OST. ZÁLEÎITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219
ost.os.v˘daje - dohoda o prac.ãinnosti-parkovi‰tû ........................50000,00
soc.poji‰tûní parkovi‰tû ..................................................................12000,00
zdr.poji‰tûní parkovi‰tû .....................................................................5000,00
ZÁKLADNÍ A MATE¤SKÁ ·KOLA - 3111, 3113
úroky z úvûru .................................................................................23000,00
neinvest.pfiíspûvek PO Z· .........................................................1237000,00
LOUTKOVÉ DIVADLO SKALÁâEK - 3311
nákup materiálu ............................................................................37500,00
nákup DDHM..................................................................................10000,00
nákup sluÏeb ..................................................................................25000,00
vûcné dary........................................................................................2500,00
ZPRAVODAJ - 3349......................................................................35000,00
KULTURNÍ V¯BOR - 3399
nákup materiálu..............................................................................18000,00
nákup sluÏeb ..................................................................................62000,00
poho‰tûní ........................................................................................72000,00
vûcné dary......................................................................................33000,00
poplatky OSA
DùTSKÉ H¤I·Tù (vedle OÚ) - 3412
opravy...............................................................................................2000,00
roãní kontrola....................................................................................5000,00
BYTOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ - 3612
nákup materiálu..............................................................................20000,00
nákup sluÏeb ..................................................................................10000,00
voda..............................................................................................200000,00
elektrická energie ...........................................................................80000,00
pevná paliva ...................................................................................90000,00
vyúãtování BH 2012 pfieplatky.......................................................72000,00
opravy a udrÏování.......................................................................100000,00
oprava atiky....................................................................................80000,00
fin. pfiíspûvek na koupelnu ...........................................................30000,00
kontrola kotlÛ a regulace ...............................................................15000,00
VE¤EJNÉ OSVùTLENÍ - 3631
nákup materiálu - lampy, svítidla ...................................................50000,00
elektrická energie .........................................................................220000,00
opravy a udrÏování.........................................................................55000,00
H¤BITOV - 3632
nákup sluÏeb ....................................................................................3000,00
opravy a udrÏování...........................................................................3000,00
FV elektrárny
ãerpání z úvûru ...........................................................................315000,00
úroky z úvûru .................................................................................35000,00
FVE (FA proplacené v roce 2013) ................................................63000,00
KOMUNÁLNÍ SLUÎBY- 3639
mzdové náklady VPP vã. odvodÛ SP a ZP ................................943000,00
ost.osobní v˘daje (dohody o ãinn., prov.práce).............................80000,00
ochranné pomÛcky.........................................................................10000,00
nákup DDHM....................................................................................5000,00
nákup materiálu..............................................................................50000,00
voda................................................................................................20000,00
voda ( u Turistické chaty) ................................................................3000,00
pohonné hmoty (traktor, sekaãky, fréza)......................................210000,00
nákup sluÏeb ..................................................................................10000,00
náhrady mezd v dobû nemoci .......................................................20000,00
opravy a udrÏování.........................................................................60000,00
‰kolení fiidiãÛ ....................................................................................5000,00
dotace od ÚP na VPP ...................................................................90000,00
úprava centrálního nádvofií Tisá ..................................................902000,00
sondy centrální nádvofií + posudek ...............................................50000,00
oprava frézy ...................................................................................15000,00
nákup pneu traktor .........................................................................35000,00
oprava a STK valník ......................................................................42456,00
NÁKUP KOMUNÁLNÍCH SLUÎEB - 3722
odvoz odpadu-sklo, papír, PET lahve, popelnice,
kontejner.......................................................................................700000,00
SKÁLY - 3742
ost.os.v˘daje - dohoda o prac.ãinnosti........................................130000,00
soc.poji‰tûní ..................................................................................32000,00
zdr.poji‰tûní.....................................................................................12000,00
nájemné pozemky - skály ..............................................................54000,00
ãesk˘ prÛvodce ..............................................................................75000,00
opravy.............................................................................................10000,00
oprava schodÛ..................................................................................5000,00
cedule .............................................................................................20000,00
NÁKUP SLUÎEB - ÚKLID OBCE - kontejnery - 3745
kácení stromÛ.................................................................................15000,00
bio odpad .......................................................................................10000,00
úklid obce - kontejnery.................................................................110000,00
KRIZOVÉ SITUACE - 5299...........................................................10000,00
HASIâI - 5512
ochranné pomÛcky.........................................................................49000,00
nákup materiálu................................................................................4000,00
taÏné zafiízení + vozík ....................................................................25000,00
pohonné hmoty ..............................................................................30000,00
opravy a udrÏování + STK.............................................................20000,00
rozvod vody + vzduchu v garáÏi ...................................................10000,00
refundace mezd ...............................................................................3000,00
‰kolení ..............................................................................................3000,00
poji‰tûní ............................................................................................3000,00
poho‰tûní ..........................................................................................3000,00
ZASTUPITELSTVO OBCE - 6112
odmûny ãlenÛm zastupitelstva.....................................................710000,00
odvod SP a ZP ............................................................................173000,00
finanãní dary ãlenÛm v˘borÛ (nejsou ãleny ZO) ...........................37000,00
âINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6171
mzdy zamûstnancÛ vã. odvodÛ zdr. a soc. poji‰tûní ................1156000,00
povinné poji‰tûní zamûstnancÛ......................................................10000,00
knihy, tisk, pfiedplatné ....................................................................15000,00
drobn˘ hmotn˘ majetek..................................................................10000,00
barevn˘ leteck˘ snímek obce Tisá ................................................10000,00
nákup materiálu..............................................................................40000,00
voda OÚ .........................................................................................25000,00
el. energie ......................................................................................40000,00
pevná paliva .................................................................................125000,00
pohonné hmoty a maziva ..............................................................40000,00
po‰tovné .........................................................................................15000,00
telefony ...........................................................................................80000,00
konzult.poradenské a právnické sluÏby.......................................185000,00
transparentní obec .........................................................................10000,00
‰kolení, vzdûlávání ........................................................................20000,00
nákup sluÏeb ................................................................................200000,00
propagace obce + cedule ..............................................................30000,00
oprava oken v budovû OÚ ............................................................25000,00
oprava sálu.....................................................................................15000,00
oprava stfiechy na budovû OÚ ......................................................70000,00
el. rozvadûã budova OÚ ................................................................40000,00
prÛmyslov˘ vysavaã .......................................................................10000,00
aktualizace povodÀového plánu.......................................................4000,00
aktualizace softwaru.......................................................................10000,00
cestovné ...........................................................................................5000,00
poho‰tûní ........................................................................................10000,00
platby daní a poplatkÛ....................................................................65000,00
náhrady mezd v dobû nemoci .......................................................10000,00
NI pfiíspûvek Spartak Tisá .............................................................50000,00
NI pfiíspûvek lyÏafisk˘ vlek .............................................................50000,00
NI pfiíspûvek p. ·tûrba - lyÏování ....................................................5000,00
NI pfiíspûvek hasiãi p. Sivák ..........................................................25000,00
NI pfiíspûvek Kultura Tisá p. Fuchs...............................................50000,00
NI pfiíspûvek SAS...........................................................................30000,00
nákup kolkÛ ......................................................................................2000,00
pfiestupky Libouchec ........................................................................9000,00
nein.pfiíspûvky - MAS, Euroregion, â.·v˘carsko ..........................12000,00
pfieplatky za rok 2012 nebyt.prostory............................................43000,00
v˘daje volby prezidenta 6118....................................................25000,00
vratka dotace volby do zastupitelstev krajÛ.............................11000,00
SluÏby penûÏních ústavÛ - poplatky 6310...............................20000,00
Poji‰tûní majetku obce- 6320 ...................................................107000,00
platby daní a poplatkÛ (daÀ z pfiíjmÛ) 6399............................955000,00
splátky úvûru na pfiíst.kuch. Z· - 231 12................................552000,00
splátka úvûru FVE......................................................................300000,00
V¯DAJE CELKEM...................................................................12932456,00
ZPRAVODAJ TISÁ
●
3 / 2013
Sbor dobrovoln˘ch hasitÛ Tisá
Jako jiÏ tradiãnû jsme pofiádali taneãní zábavu v pátek
15.3., hrála nám kapela SympaÈáci, úãast sice nebyla hojná,
ale podle slov zúãastnûn˘ch bezva a to nás tû‰í. Ráda bych
podûkovala v‰em, ktefií se s námi na této akci podíleli.
Co chystáme? AÏ se nám jaro proklube z pod snûhové pefiiny, budeme pokraãovat v úpravách na hasiãské zbrojnici a
také na klubovnû, abychom zlep‰ili prostfiedí pro schÛzky MH.
Za SDH vám pfieji hezké jaro.
Seznam dal‰ích akcí pofiádan˘ch SDH Tisá:
27.4.
2. 6.
6.9.-8.9.
Pálení ãarodûjnic
Dûtsk˘ den
Víkend bezpeãí
OS LyÏafisk˘ klub Tisá - ohlédnutí za rokem 2012 a rok 2013
Zaãal nov˘ rok 2013 a nabízí se nám pfiíleÏitost rekapitulovat ten uplynul˘. Rok 2012 byl pro lyÏování v Tisé rokem nepfiízniv˘m. Dní, kdy
se na na‰em svahu „·pÛrák“ lyÏovalo, by se dalo bezmála poãítat na
prstech jedné ruky. Snûhu nám moc nenapadlo a pfiesto OS LyÏafisk˘
klub vyuÏil v‰echny moÏné dny k provozování vleku a pofiádání akcí pro
dûti a dospûlé.
OS uspofiádalo pfiímo na svahu karneval na lyÏích a aktivnû se spolupodílelo na pofiádání mimolyÏafisk˘ch akcí. Za zmínku urãitû stojí pofiádání kaÏdoroãního prvoligového utkání v ledním hokeji HorÀáci x DolÀáci, kter˘ se premiérovû odehrál na rybníku Kaãák v Tisé.
Léto jsme pfiivítali aktivnû pfiípravami Létoher, které úspû‰nû pofiádá
spfiátelené sdruÏení OS SAS a spolu s nimi jsme pofiádali i dal‰í velmi
podafienou akci, turnaj v noãním volejbalu a velké letní sportovní utkáni v Pûtiboji Ïen, muÏÛ i dûtí HorÀáci x DolÀáci. Mezi dal‰í námi
spolupofiádané akce patfií i âertovsk˘ rej. Na úplném konci roku jsme
zorganizovali 2. roãník turnaje ve stolním tenise. Podobn˘ch akcí bylo
opravdu velmi mnoho, byl to rok zajímav˘ a z tohoto hlediska úspû‰n˘.
Chtûli bychom podûkovat v‰em obãanÛm, spfiátelen˘m sdruÏením
a OÚ Tisá za projevenou podporu. Velk˘ dík patfií hlavnû tûm, ktefií
v dne‰ní uspûchané dobû nezi‰tnû obûtují svÛj voln˘ ãas pfiípravû kulturních a sportovních akcí. Odmûnou jsou jim urãitû spokojené reakce
dospûl˘ch a pfiedev‰ím nad‰ené a rozzáfiené dûtské oãi. Na‰ím hlavní
prioritou je proto podpora volnoãasov˘ch aktivit mlad˘ch lidí a v první
fiadû dûtí. Velk˘m zájmem je zapojit do tûchto aktivit i ostatní obãany
Tisé, ktefií chtûjí svÛj ãas trávit aktivnû.
Ohlédli jsme se za rokem 2012 a teì uÏ bychom vám chtûli nastínit
plány a cíle, se kter˘mi OS vstupuje do tohoto roku. Máme zájem zachovat v‰echny doposud realizované akce a snad jejich poãet i zv˘‰it.
V prvním ãtvrtletí opût probûhne jiÏ pát˘ roãník hokejového zápasu HorÀáci x DolÀáci, karneval na lyÏích a opût s otazníkem z dÛvodu snûhov˘ch podmínek závod „Tondova míle“. Více informací na cel˘ rok naleznete na www.vlektisa.cz.
Rok 2013 bude pro na‰e sdruÏení jist˘m mezníkem. Uplynuly témûfi
ãtyfii roky od podpisu smlouvy s OÚ Tisá na pronájem a provozování
vleku. Od té doby se vlek a jeho zázemí velmi zmûnilo. Nepodafiilo se
nám v‰ak opravit a zrekonstruovat v‰e, nicménû jsme se i pfies nepfiíznivou finanãní situaci rozhodli opravit „srdce“ vleku, objekt strojovny. Rekonstrukci jsme zahájili jiÏ v záfií 2012 a vnitfiní ãást je témûfi hotová.
Pravidelné sobotní brigády ãlenÛ OS nestaãily na velk˘ rozsah prací,
proto se pracovalo i v t˘dnu. V‰ichni zúãastnûní odvedli v minulém roce
na vleku stovky hodin naplnûn˘ch dfiinou.
Nejvût‰í zásluhu na dokonãení vnitfiní ãásti mají Jindfiich a Jaroslav
·tûrbovi, kter˘m touto cestou dûkujeme a zároveÀ velmi dûkujeme firmû
BFHM spol. s.r.o. za dodání plastov˘ch oken.
4 / 2013
●
ZPRAVODAJ TISÁ
SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH PLÁNÒ:
1.
2.
3.
4.
Pofiádání sportovních a spoleãensk˘ch akcí
Dokonãení rekonstrukce strojovny
Koupû rolby na úpravu svahu
Uzavfiení nové nájemní smlouvy na dal‰í ãtyfii roky s OÚ Tisá
V novém roce pfiejí ãlenové OS LyÏafisk˘ klub Tisá v‰em pfiíznivcÛm
lyÏování v obci a ostatním obãanÛm Tisé hodnû zdraví, ‰tûstí a aktivity.
OBâANSKÉ SDRUÎENÍ LYÎA¤SK¯ KLUB TISÁ
Zimní sezona 2012-2013 byla ukonãena
31. 3. 2013 opût hokejov˘m utkáním na zimním
stadionu v Dûãínû, o jehoÏ v˘sledku a prÛbûhu
se urãitû doãtete v pfií‰tím vydání, vzhledem
k uzávûrce tohoto ãísla Zpravodaje.
Bûhem zimy se pro dûti uspofiádal jiÏ tradiãní Rej masek, na kterém se vydovádûli i do-
spûlí. Sobotní odpoledne si cca 20 dûtí zkusilo
obfií slalom, lyÏafiské dovednosti formou hry
a to v‰e v husté mlze a tûÏkém mokrém
snûhu.
Za svou snahu získaly sladké ocenûní. Po
dvouhodinovém programu zaãalo pr‰et, coÏ
dûti od dal‰ího lyÏování vÛbec neodradilo.
Energii po sportovním úsilí doplnily ochutnávkou sladk˘ch mouãníkÛ v zázemí vleku. Nûkteré masky byly obzvlá‰tû nápadité a velmi povedené (viz foto).
Vlekafii tímto, dûkují v‰em, ktefií desítky hodin zaji‰Èovali provoz vleku a ãinnost lyÏafiského klubu.
První místní kabaret v Tisé
Pohodové sobotní odpoledne strávili v‰ichni, kdo nav‰tívili kulturní
dÛm v Tisé dne 22. 12. 2012. Pfiedvánoãní ãas nám zpestfiilo nûkolik
hostÛ, ktefií pfiedvedli své umûní. Max Fish ukázal veleváÏenému obecenstvu, Ïe se dá vycviãit i takové malé zvífiátko jako je blecha. Pfiedvedl nám pravou mofiskou pannu a zkrotil medvûda.
AÏ z Rakovníka „doklouzal“ do Tisé kouzelník Jan Vaidi‰, a i kdyÏ
nevytáhl ze svého klobouku zajíce, dospûlí i dûti mohli napfiíklad obdivovat létající stoleãek nebo kouzla s kartami, které doslova mizely pfied
oãima. Celé odpoledne doprovodil sv˘mi písniãkami ústeck˘ muzikant
Pavel Klimt, kter˘ neváhal a do hudební projekce zapojil také v‰echny
odváÏné náv‰tûvníky. Zlat˘m hfiebem odpoledne byly balonky nejrozmanitûj‰ích tvarÛ, které pro v‰echny zájemce vykouzlil kouzelník
Honza. Vûfiíme, Ïe v‰ichni odcházeli z Prvního místního kabaretu spokojeni a správnû naladûni na tu pravou vánoãní vlnu.
Akci pofiádalo obãanské sdruÏení Kultura Tisá ve spolupráci s kulturním v˘borem obce Tisá.
ZPRAVODAJ TISÁ
●
5 / 2013
Spoleãenská kronika
■ SETKÁNÍ SENIORÒ
Pfiesto, Ïe je jiÏ jaro, musíme se vrátit do prosince roku 2012, kdy se
uskuteãnilo jiÏ tradiãní setkání seniorÛ na Turistické chatû v Tisé.
Se‰li se lidé, ktefií se rádi baví, vzpomínají, zazpívají si a zatancují.
Celé sekání má vÏdy pfiíjemnou pfiedvánoãní pohodu bez stresÛ. VÏdy na
konci se na‰i spoluobãané ptají, zda se za rok sejdeme znovu. Rádi jim
to slíbíme a v prosinci se zase setkáme.
■ BLAHOP¤ÁNÍ
První ãtvrtletí toho roku oslavili svá kulatá v˘roãí - v únoru pan Jaroslav Fojt, paní Vlasta Kováãová, paní Marie Hrdá a paní Hana Chudobová.V bfieznu pan Václav Kopeck˘.
V‰em tûmto jubilantÛm a ostatním, ktefií si pfiipsali dal‰í rok, pfiejeme
hodnû zdraví a spokojenosti do dal‰ích let.
■ PODùKOVÁNÍ
Kulturní v˘bor dûkuje touto cestou v‰em, ktefií pfiipravili bohat˘ kulturní, spoleãensk˘ a sportovní Ïivot v na‰í obci. Myslíme si, Ïe kaÏd˘ obãan
si najde to, co ho láká, pfiíjemnû si odpoãine, pobaví a zasportuje. Lidem,
ktefií tyto akce pfiipravují, vûnují tomu svÛj voln˘ ãas a práci, dûkujeme,
moc si v‰ech váÏíme. Pfiejeme, aby se akce dafiily a mûly hodnû náv‰tûvníkÛ.
Kulturní v˘bor
■ P¤IPRAVUJEME:
24. 5. 2013 Noc kostelÛ
25. 5. 2013 MDD bez rodiãÛ
V ãervnu: Vítání obãánkÛ, Louãení ÏákÛ deváté tfiídy
Termíny budou upfiesnûny.
V pátek 24. kvûtna 2013
V KOSTELE SV. ANNY V TISÉ
NOC KOSTELÒ
Kostel bude otevfien od 18.00 hod. do 23.00 hod.
Program:
18.00
19.00
19.30
20.00
-
18.30
19.20
20.00
20.30
hod.rodina Husákova z Petrovic (varhany, zpûv)
hod. Pûveck˘ sbor Tisá
hod. hra na varhany
hod. rodina Husákova z Petrovic (varhany, zpûv)
Srdeãnû v‰echny zveme k prohlídce kostela
doprovázené hudebním proÏitkem.
6 / 2013
●
ZPRAVODAJ TISÁ
Z loutkáãe...
V lednu jsme se se‰li pfiíjemnû odpoãatí a plní oãekávání, co s sebou
nov˘ rok asi pfiinese. Spoleãnû jsme si povídali, ãím bychom rádi na‰e
diváky potû‰ili a jak bychom zpestfiili na‰e dosavadní poãínání. MoÏná
víte, Ïe se Skaláãek rozrostl o dûtsk˘ soubor, ãinohru a pûveck˘ sbor.
KaÏd˘ z novû vznikl˘ch souborÛ má svého „‰éfa“, kter˘ má nejvût‰í
pfiehled o tom, co se právû u nich dûje a jaké plány spfiádají do budoucna. Rozhodnû se tak nabízí velk˘ prostor pro pofiádání nov˘ch
akcí.
Není tedy na místû, aby za v‰echny do Zpravodaje dopisoval
jenom jeden ãi dva lidé. Sv˘mi pfiíspûvky vás budou Zpravodajem
provázet povolanûj‰í, ktefií dokáÏí nejvíce pfiiblíÏit atmosféru jejich aktivit a akcí.
Koncem ledna jsme se v „loutkáãi“ rozhodli nazkou‰et pohádku Stra‰idlo s kozou. Je to pohádka o tfiech jednáních plná vesel˘ch písniãek
a hlavnû velkého kouzlení, které bylo hodnû dlouho nad na‰e síly.
Ov‰em, jako vÏdy... Vlastnû jsme je‰tû t˘den pfied vystoupením ani nevûdûli, jestli se nám podafií dotáhnout kouzlo do zdárného konce. Kdo
jste na‰e pfiedstavení nav‰tívili, jistû si vzpomenete na ãerta, kter˘ byl
neviditelnou rukou kreslen ãervenou kfiídou na zeì vedle divadelního kukátka. Kreslení doprovázela písniãka z na‰í dílniãky, která byla návodem
„Jak nakreslit ãerta“. Na zeì. Na ãerstvû natfienou zeì. V‰ak si to mohly
dûti hned o pfiestávce mezi jednáními vyzkou‰et. Ale ne na zeì. Dûti
kreslily ãerty osto‰est. Jako podle pfiedpisu v kuchafice. Dafiilo se jim pfievelice - nás s odstupem ãasu opou‰tûl strach, Ïe pfiijdou rozzlobení rodiãové se ‰tûtcem a s k˘blem barvy v ruce...
Dal‰í loutkovou pohádku uvedeme v dubnu a jmenuje se Oklaman˘
hastrman aneb Kouzlo mlhavého závoje. Pfiipravujeme kulisy, rekvizity
a opravujeme nûkteré marionety. Zkou‰íme písniãky a hledáme nedostatky ve scénáfii, pfiicházíme s nov˘mi nápady. TakÏe je‰tû nûkolik zkou‰ek a pohádka bude na svûtû v novém kabátku. Pfiijìte se podívat.
(mirits)
Dûtsk˘ Skaláãek
Leto‰ní ‰kolní rok pfiinesl ÏáãkÛm tiské a petrovické základní ‰koly
moÏnost pfiihlásit se do dûtského divadelního krouÏku Skaláãek. ZájemcÛ se pfiihlásilo víc neÏ dost, a proto jsme se uÏ v prÛbûhu fiíjna mohli
pustit do zkou‰ení - pro mnohá dítka jejich první role.
KaÏdé pondûlí odpoledne se z nás stávali praví herci, ktefií nacviãovali pohyb po jevi‰ti, jevi‰tní fieã, zkou‰eli kost˘my a dávali tak Ïivot
zbrusu nové pohádce, kterou místní publikum jakÏiv nevidûlo :).
Pohádka „Tfii snûhuláci“ spatfiila na tiském jevi‰ti svûtlo svûta 20. prosince 2012 jako souãást programu vánoãní besídky Z· Tisá. Nejmen‰í
dítka z 1. a 2. roãníkÛ si zahrála ve „Snûhulácích“, ale zároveÀ vystoupila s vlastním pásmem zimních a vánoãních básní a fiíkadel za doprovodu maÀáskÛ. Se stejn˘m programem se Ïáci pfiedvedli je‰tû 17. února
2013 v rámci únorového pfiedstavení LD Skaláãek. Úsmûvy a jiskfiiãky v
oãích hercÛ i divákÛ prozradily, Ïe se divad˘lko povedlo.
Dûkuji dûtem za trpûlivost a hereck˘ um, rodiãÛm za spolupráci pfii
pfiípravû kost˘mÛ a Jifiince Paurové (vedoucí mlad‰ích hercÛ), Terce Michalové a âendovi Kuchafiíkovi za jejich nepostradatelnost pfii vedení
dûtského divadelního krouÏku.
Pondûlky i nadále patfií divadelním zkou‰kám a v‰ichni se tû‰íme na
dvû nové pohádky, které právû nacviãujeme. Prozradíme snad jen, Ïe
budou o zvífiátkách.
Mgr. ·árka Ritschelová
datum
20.1.
27.1.
17.2.
22.2.
1.3.
17.3.
28.4.
4.5.
11.5.
24.5.
26.5.
1.6.
akce
Zachraňte princeznu! - činoherní pohádka
Skaláček Tisá, zámek Jílové
Strašidlo s kozou - loutková pohádka
Skaláček Tisá, KD Tisá
Tři sněhuláci - činoherní pohádka + máňásci
Skaláček Tisá - děti, KD Tisá
VI. Divadelní zábava
Skaláček Tisá, KD Tisá
Něžné dámy - komedie
Docela velké divadlo Litvínov - hosté
KD Tisá
Zvířátka a loupežnice - činoherní pohádka
Skaláček Tisá, KD Tisá
Oklamaný hastrman aneb Kouzlo mlhavého závoje – loutková pohádka
Skaláček Tisá, KD Tisá
Kabaret
AÈ Ïijí neboÏtíci.
Činohra Krupka - hosté
KD Tisá
Boučkova Jaroměř – přehlídka amatérských loutkových divadel
Zachraňte princeznu! – činoherní pohádka
Boučkovo divadlo, Jaroměř
Noc kostelů
Pěvecký sbor Tisá, kostel sv. Anny Tisá
Zvířátka a loupežnice – činoherní pohádka
Skaláček Tisá, Šluknovský zámek
Dětský den
Skaláček Tisá – děti, O pejskovi, který neuměl štěkat
Skaláček Tisá, Zvířátka a loupežnice
ZPRAVODAJ TISÁ
●
7 / 2013
Tak a máme to za sebou!
V nedûli 17 bfiezna, pût minut po tfietí hodinû odpolední - zimního ãasu - se v sále kulturního domu Tisá koneãnû zhaslo svûtlo, roztáhla se opona a zaãala druhá ãinoherní premiéra
Skaláãku - pohádka „Zvífiátka a loupeÏnice“. Tentokrát bez pomoci dfievákÛ - tedy loutek - dfievûn˘ch hercÛ.
Mezi m˘mi profesionálními kolegy bych samozfiejmû okamÏitû byla terãem rÛzn˘ch naráÏek
ve smyslu - to opravdu nebylo vidût, Ïe byl nûkdo Ïiv˘ ...ale myslím si, Ïe kaÏd˘ z Vás, kter˘
se na‰eho pfiedstavení zúãastnil, mi musí dát za pravdu, Ïe tato pohádka byla nejen plná humoru, ale i Ïivota. A dfievûná byla opravdu jen podlaha a ãást kulis!
Tentokrát se na jevi‰ti kulturního domu objevilo je‰tû více hercÛ, neÏ poslednû, ale já bych
tímto chtûla podûkovat hlavnû tûm, ktefií nejsou na jevi‰ti vidût, ale bez kter˘ch by nebylo
moÏné Ïádné divadlo - ani profesionální. HercÛm dûkují v‰ichni po pfiedstavení potleskem,
a bylo tomu tak na‰tûstí i tentokrát, ale mÛj velk˘ dík patfií lidem, ktefií se podíleli na jevi‰tní v˘pravû, kost˘mech, svûtlech a muzice - krom jiÏ znám˘ch spolupracovníkÛ - Rudy Hrstky, âendy
Kuchafiíka, Milana Koritjáka a Pavly Hanouskové pfiibyl tentokrát je‰tû Zity Bergmanové manÏel Egmond a Krist˘na Kostyková - ti v‰ichni prosím bez nárokÛ na jakoukoli odmûnu - coÏ povaÏuji v dne‰ní, ne zrovna laskavé dobû, za hodné minimálnû obdivu a na‰í úcty.
Vzhledem k tomu, Ïe termín na‰í premiûry byl i mezi námi dost diskutovan˘ - budeme to
dost umût, stihneme sehnat v‰echny rekvizity, právû konãí jarní prázdniny ap...byla propagace
ne zrovna podle pravidel moderního managmentu a v‰ichni jsme v osudnou nedûli s napûtím
ãekali, zda vÛbec nûkdo - krom na‰ich pfiíbuzn˘ch - pfiijde. Pfiipravili jsme pro jistotu necel˘ch
sto Ïidlí, ale najednou, pár minut pfied tfietí , bylo jasné, Ïe to bude málo, najednou byly obsazené v‰echny Ïidle i ty nepfiipravené a nûktefií diváci byli nuceni sedût i na stolech. Jaké pfiekvapení, jaká nádhera ! A ta dûkovaãka po pfiedstavení! To je pro herce jako pro sportovce
vylézt na osmitisícovku, nebo ubûhnout maraton!
Dûkujeme v‰em divákÛm za boufiliv˘ potlesk. Za to, Ïe se prostû pfii‰li na nás podívat. Samozfiejmû musím také podûkovat autorce pohádky Janû Galinové, která nám opût poskytla text
i muziku, která ov‰em tentokrát, vzhledem k tomu, Ïe sama hrála, nemohla na premiéru pfiijet,
ale protoÏe chce na‰e pfiedstavení opravdu vidût, pozve nás na podzim na hostování do svého
divadla v Litvínovû.
Nicménû pfiesto se omlouváme v‰em, ktefií netu‰ili, Ïe se hraje pohádka anebo z nûjakého
dÛvodu nemohli pfiijít. Neklesejte na mysli, my to je‰tû v Tisé hrát budeme a to 1. ãervna - na
Dûtsk˘ den. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
P.S. Pohádky nás opravdu baví a urãitû to není na‰e poslední, ale chceme si vyzkou‰et
i pfiedstavení pro dospûlé, a tak se na‰i pfiíznivci mÛÏete tû‰it, Ïe asi uÏ na podzim vyrukujeme s nûjak˘m titulem, kter˘ pohádka s nejvût‰í pravdûpodobností nebude.
Ale nebojte, dáme vãas vûdût!
Jaroslava Leufenová
VáÏení milovníci divadla!
1. bfiezna 2013 jsme jiÏ podruhé pozvali na na‰e „prkna, co znamenají svût“ profesionální
soubor s pfiedstavením „NùÎNÉ DÁMY“. Pfiedstavení, v nûmÏ dominovali Pavel Nov˘ a Jan
Revai, pfiedstavení, které zpoãátku moÏná pro nûkteré diváky neznalé roztodivn˘ch divadelních
fines vypadalo jako nûjaká ne úplnû povedená tragedie, ale které se samozfiejmû bûhem nûkolika minut vyvinulo v komedii plnou tûch nejkomiãtûj‰ích situací, které si vÛbec mÛÏeme pfiedstavit.
Aplaus na konci hovofiil za v‰echno. Myslím, Ïe je docela pfiíjemné mít moÏnost vidût profesionální divadlo pfiímo u nás, v Tisé.
A teì ta zásadní informace pro ty, ktefií mají divadlo rádi a ktefií znovu pfiivítají, Ïe nemusí nikam cestovat.
Podafiilo se nám domluvit, Ïe k nám na podzim pfiijede opût DVD Litvínov nejprve dopoledne s pfiedstavením pro dûti FERDA MRAVENEC, které bude odehráno zadarmo v rámci
projektu Evropské Unie SVùT¯LKA a veãer se mÛÏeme jiÏ teì tû‰it na komedii GANGSTE¤I
Z MùSTEâKA v hlavní roli s Davidem Suchafiípou. Termín: 18. 10. Zapi‰te si vy v‰ichni, ktefií
máte rádi divadlo.
A je‰tû jedna informace: V sobotu 4. kvûtna k nám pfiijede s kabaretním pfiedstavením AË
ÎIJÍ NEBOÎTÍCI amatérsk˘ soubor z Krupky. Je to soubor, kter˘ posbíral na rÛzn˘ch divadelních pfiehlídkách jiÏ celou fiadu cen, tak si myslím, Ïe se máme na co tû‰it. V‰ichni jste v pátek
v 19:30 hodin srdeãnû zváni.
P.S. Podle dlouhodob˘ch prÛzkumÛ chodí do divadla v prÛmûru 2-3 % obyvatelstva.Vzhledem k tomu, Ïe podle oficielních ãísel Ïije v Tisé 855 obyvatel a na kaÏdé zdej‰í pfiedstavení
pfii‰lo zatím více neÏ 150 divákÛ, patfiíme v republikovém prÛmûru k vesnicím, které jsou nejen
mimofiádnû sprotovnû, ale i kulturnû aktivní... myslím, Ïe mÛÏeme b˘t py‰ní. Pfieji nám v‰em
jiÏ koneãnû teplé jaro.
J.L.
8 / 2013
●
ZPRAVODAJ TISÁ
Hudební událost jara
v Tisé - koncert
KAPELY TRABAND
V sobotu 20. 4. 2013 zahraje v Kulturním
domû v Tisé hudební skupina Traband. Koncert
pofiádá obãanské sdruÏení Kultura Tisá za podpory obce Tisá. Kapelu Traband podpofií sv˘m
vystoupením ústecká pop-funková formace No
discipline.
Skupina Traband byla zaloÏena v roce 1995
a v devadesát˘ch letech se prezentovala nekomplikovan˘mi rockov˘mi písniãkami s texty,
které vyprávûjí pfiíbûhy. Na poãátku tohoto tisíciletí zaãala kapela ãerpat z nov˘ch zdrojÛ:
z cikánsk˘ch mollov˘ch stupnic, ze Ïidovského
klezmeru, z cirkusov˘ch fanfár, z ãesk˘ch i balkánsk˘ch dechovek, z kramáfisk˘ch odrhovaãek a pfiíbûhÛ ze staropraÏského podsvûtí,
z patosu funebráck˘ch prÛvodÛ ãi z pfieslazenosti francouzsk˘ch ‰ansonÛ. Pozdûji se tomu
zaãalo fiíkat „world music“, kapela sama si v‰ak
na‰la pfiiléhavûj‰í název pro svÛj styl: „dechno“
- hudba k tanci hraná na dechové nástroje. Od
roku 2007 Traband znovu mûní zvuk. Divoké
dechno ustupuje do pozadí a nové písnû se
nesou spí‰e na klidnûj‰ích lyrick˘ch vlnách.
Skupina v aktuálním sloÏení Jana Kaplanová
(harmonium, klávesové nástroje, trumpeta,
zpûv), Václav Pohl (bicí, zpûv), Robert ·karda
(tuba, suzafon), Jarda Svoboda (kytary, klávesy, zpûv) vydala bûhem 18 let své existence
celkem devût alb a dvakrát získala cenu Hudební Akademie Andûl. V Tisé zahraje Traband
prÛfiez celou svou tvorbou, takÏe posluchaãi
nepfiijdou o Ïádn˘ hit skupiny vãetnû písní jako
âern˘ pasaÏér z dnes jiÏ legendárního alba
Hyjé! nebo Samá voda z alba Kolotoã. S bohatou hudební tvorbou této skupiny se mÛÏete
blíÏe seznámit na www.traband.net. Koncert
Trabandu v Tisé nabízí jedineãnou pfiíleÏitost
poslechnout si originální hudbu kapely, která
letos zavítá na sever âech pouze na nûkolik
málo koncertÛ.
Ústecká skupina No discipline se pfiedstaví
v druhé ãásti veãera. Ve své souãasné sestavû - Karolína Fikarová a Markéta Chladová zpûv, OG Martin II - bicí, Viliam Tokár - klávesy, Adam Holas - bass, Ale‰ Fuchs - tenor Sax
+ vokály a Janek Chlad - kytara + vokály - pÛsobí od roku 2010. Své první debutové EP
album kapela nahrála minul˘ rok a pokfitila
v ãervnu 2012 v klubu Doma za pfiítomnosti
Matûje Rupperta (Monkey Business) a En.dru
(beatbox-vocal music & live looping, ãerstv˘ vicemistr svûta v loopingu). Album No discipline
si mÛÏete poslechnout na webu skupiny
www.nodiscipline.cz.
Zaãátek koncertu je ve 20 hodin. Vstupné
130 korun ãesk˘ch, vstup pro seniory nad
70 let je zdarma.
Pûveck˘ sbor Tisá pfii LD Skaláãek
První my‰lenky na sbor nás napadly o Vánocích 2011, kdy jsme v LD Skaláãek trénovali koledy. Líbilo se nám spolu zpívat a chtûli jsme pokraãovat. O nûkolik t˘dnÛ pozdûji
se nám podafiilo navázat spolupráci s ústeck˘m sbormistrem Václavem Urbanem.
Od té doby se scházíme kaÏd˘ t˘den
ve ãtvrtek v 19.30 hodin a trávíme spolu pfií-
jemnou hodinku a pÛl pfii trénování písniãek.
Uãili jsme se spolupracovat na jednodu‰‰ích skladbách a pomalu pfiidáváme. Jak
nové Ïánry, tak obtíÏnost. Byli bychom rádi,
kdyby se k nám pfiidávali i noví zpûváci, ktefií
by roz‰ífiili fiadu 16 dosavadních ãlenÛ. Dvefie
jsou otevfieny v‰em kaÏd˘ ãtvrtek.
Nበprvní poãin jste mohli vyslechnout dne
16. prosince 2012 v kostele sv. Anny v Tisé,
kde spolu s námi vystupovaly i místní dûti
a spoleãnû jsme vítali Vánoce.
Momentálnû se soustfiedíme na skladby,
které budeme zpívat na akci Noc kostelÛ 24. kvûtna 2013 opût u sv. Anny zde v
Tisé.
Tû‰íme se na Vás.
AH
Závûr roku v OS RodiãÛ a pfiátel dûtí Tisá
Ke konci roku 2012 jsme uspofiádali 3. listopadu cestopisnou pfiedná‰ku v kavárnû Refugio. Pozvali jsme pana fiídícího uãitele J. F. Teistera z Petrovic, kter˘ nám dal na v˘bûr z ‰iroké ‰kály procestovan˘ch
zemí. Pro tento veãer jsme si vybrali povídání a projekci o Indii od severu na jih. V prÛbûhu veãera byl prostor na dotazy a do‰lo i na historická témata. Rádi bychom si brzy podobn˘ veãer zopakovali.
Jako podûkování panu Teisterovi za pfiíjemn˘ veãer si úãastníci koupili „vstupenku“ Petrovické oplatky v hodnotû Kã 30,— z toho pût
korun jde na opravu stfiechy kostela v Petrovicích. Máte-li zájem kostel podpofiit touto formou, oplatky jsou k dostání v petrovické základní ‰kole.
Pfiedposlední akcí roku 2012 bylo v pátek 28. prosince Sváteãní ãtení
v kapliãce na SnûÏníku, které jsme uskuteãnili za podpory Pfiátel dûãínského SnûÏníku, ktefií kapliãku opravují. Tentokrát pozvání na ãtení
pfiijeli herci âinoherního studia Ústí n. L., pan J. A. Haidler, J. Ëoupalík
a A. Fi‰erová. Atmosféra v kapliãce byla opravdu sváteãní a kultivovan˘ projev i pfiednes v‰ech hercÛ ukázal dûtem, Ïe kniha je dobr˘ spoleãník. Pohádky dodaly témûfi hodinovému pfiedãítání kouzlo domova a
vyprávûní pana J. A. Haidlera ukonãilo na‰e setkání duchovním zamy‰lením.
Poslední den v roce 2012 jsme si pronajali prostory obecního sálu,
kde spoleãnû asi stovka lidiãek oslavila konec roku. Jako moderátor veãera se opût osvûdãil nበpfiedseda, kter˘ si vzal na starost program
pro dûti, mixáÏní pult, a tak jsme si spoleãnû uÏili soutûÏe, tombolu,
tanec, karaoke a vytrvalci i pÛlnoãní ohÀostrÛjství.
ZPRAVODAJ TISÁ
●
9 / 2013
BITVA O OSTROV
V dobû tvrdé totality byla velká ãást údolí Ostrova uzavfiená. Tak
tfieba levá strana cesty do Ostrova pfies takzvan˘ Himmelreich - Nebeské údolí, uÏ byla ãásteãnû nepfiístupn˘m pásmem. Tenkrát se je‰tû v sobotu pracovalo, vût‰inou do dvanácti hodin a pak se jelo do skal. Do tmy
se lezlo v Tisé , na Turistické chatû se vypilo pár piv a ‰lo se do Ostrova k Léblovi. To byla hospoda, dne‰ní horolezecká restaurace „Pod císafiem“ a fiíkalo se jí tak po jejím dfiívûj‰ím majiteli. Setkávali se zde lezci,
bylo jich ov‰em málo, a také sem chodili pohraniãníci z místní posádky.
Pfii takovém obsazení muselo nutnû dojít ke stfietÛm. O dívky, o místo
u stolu, nebo prostû jen tak.
KdyÏ jednou byla zábava v plném proudu a zpívalo se pfii kytafie, jíÏ
mistrnû ovládal Wolfgang Bruch, lezec s postavou bohat˘ra, zaãali vojáci provokovat. Pofivávali, dûlali nemístné poznámky, jednodu‰e ru‰ili.
Byli uÏ také notnû pod parou. Napûtí vrcholilo. Pak se Bruch vztyãil, k˘vl
na ostatní, zafival „a dost“, a v‰í silou narazil nejvût‰ímu fivounovi, byl to
ãetafi, kytaru pfies hlavu aÏ na krk. To byl signál. Síly byly jakÏtakÏ vyrovnány, moÏná vojákÛ bylo o pár více. Ale lanové smyãky ukonãené
ocelovou karabinou byly velkou zbraní.
Proti nim opasky a Ïidle byly chabou protiváhou. Îenské zalezly pod
stoly a mela zaãala. V‰e ‰lo dobfie. Jenom Slávek Stehlík, on pro násilí nikdy nebyl, se zab˘val tím, Ïe kdyÏ nûjak˘ vojcl upadl ,tak na nûj dupnul, vût‰inou do rozkroku. V dÛsledku velkého rámusu bitvy, bûhem níÏ
hostinsk˘ obãerstvoval zemdlené a pilnû dûlal na pivní tácky ãárky, pfiifiítila se ozbrojená vojenská hlídka s dÛstojníkem . Asi aby uklidnil ten
chaos, jeho slova pochopitelnû v vfiavû úplnû zanikla, vystfielil z pistole
do vzduchu. To ale pfiepískl, to nemûl dûlat. Milí pohraniãníci vzápûtí pfii‰li o v‰echny zbranû, o ãepice, nosili tehdy takové k‰iltovky jako dÛstojníci, a o valnou ãást obleãení. Pak cel˘ ten rej byl ukonãen útûkem vojska do kasáren.
Zaãalo velké uklízení, o‰etfiování nûkolika ran a oslavilo se vítûzství.
Druh˘ den ráno se nûkolik procházejících turistÛ s údivem ptalo: Je tahle
hospoda je‰tû v provozu?
A zaãalo velké vy‰etfiování. No, velké. Brzo ráno pfii‰el voják vyjednávaã a vykoupil zbranû a ostatní materiál za pût lahví rumu. Pfiijít o zbranû by byl opravdu velk˘ prÛ‰vih. Vy‰etfiováním se zjistilo
pouze to, Ïe se vojáci chovali nepfiimûfienû a Ïe celou ‰kodu uhradí.
Basta.
Av‰ak vojáci na potupu nezapomnûli. Zaãali vût‰í kontroly. Obzvlá‰tû
takové místo jako u Továrních vûÏí na zaãátku Ostrova, tûsnû u cesty
vedoucí od Turistické chaty, bylo ãast˘m místem jejich náhl˘ch pfiepadÛ
a kontrol. VÏdy vyskoãili ze tmy a s namífienou zbraní zvolali „stÛj, kontrola.“ To nás stra‰nû ‰tvalo, ale nejvíce Frantu Kode‰e. Jednoho sobotního veãera, uÏ témûfi byla tma, se zase parta lezcÛ pomalu ‰inula
do Ostrova. Franta se na tom známém místû poãal ti‰e plíÏit mezi skalami, jeÏ ostatnû znal jako své boty, vÏdy o nûkolik krokÛ pfied sv˘mi kamarády.
A opravdu. Dva vojáci se samopaly vyskoãili z úkrytu mezi skalami.
„StÛj, kdo tam, kontrola.“ V tom okamÏiku Franta k nim pfiiskoãil, bleskurychle jim samopaly vytrhl z rukou a kaÏdému z ustrnul˘ch vojákÛ vrazil
takovou facku, aÏ se to v okolních skalách rozléhalo. Vojáãkové napfied
vyhroÏovali, poté Ïadonili a posléze prosili, aby jim zbranû vrátil. Vrátil,
ale vojáky to stálo pûknou rundu rumu a piva.
Ale od té doby byl ve skalách klid. Îádné pfiepadávaãky, Ïádné kontroly, no nastaly pro lezce lep‰í a hlavnû klidnûj‰í ãasy.
OSTROV / STUDIE
Uprostfied hlubok˘ch lesÛ a spleti skalních
útvarÛ se v nadmofiské v˘‰ce 450 m nalézá romantické údolí.
Jako by obr ‰lápl svou patou mezi skály
a vytvofiil tam dÛlek vyplnûn˘ vodními plochami
a zelení luk, obklopen˘m vûncem strm˘ch,
malebn˘ch pískovcov˘ch skal. Jenom na jednom místû na severní stranû je toto dost nepfiístupné místo napojeno na dlouhé skalní údolí
saského Bielathalu klikatící se podél malé fiíãky,
podle níÏ má údolí své jméno. Severní stranu
údolí tvofií hfibet Grosser Schafberg, Velké ovãí
hory s vyhlídkov˘m místem Grenzplatte. Na ji10 / 2013
●
ZPRAVODAJ TISÁ
Vzpomíná
Gerhard Tschunko
hozápadní stranû uzavírá údolí Ml˘nská hora
s Himmelreichem.
Toto údolí v dávn˘ch dobách nav‰tûvované
snad jenom lovci, pytláky, nebo lidmi nevalné
povûsti, se zaãalo osidlovat pomûrnû pozdû,
právû pro jeho odlehlost a obtíÏn˘ pfiístup.
Pravdûpodobnû nûkdy koncem patnáctého
století se zaãali zde usazovat první lidé. Podél
fiíãky v údolí Bielathalu se poãaly budovat
hamry, takÏe i v Ostrovû byl postaven mal˘
hamr, kter˘ zpracovával Ïeleznou rudu dob˘vanou v okolí SnûÏníku. V˘robky, hlavnû zemûdûlské náfiadí, ale i dûlové koule putovaly
Napsal
Gerhard Tschunko
po cestû vybudované na v˘chodní stranû údolí
zpût do osady SnûÏník. V té dobû nejspí‰e
také vznikl název osady, nejprve nûmeck˘ Eyland - Eiland, v mnohem pozdûj‰í dobû ãesk˘
Ostrov. PÛvod názvu Eiland je ponûkud nejasn˘. Je dosti pravdûpodobné, Ïe pochází z dánského Eyland - zavodnûné louky nebo ze starofrieského Ei - voda, land - zemû, vodou obklopené území. A vody je v Ostrovû opravdu
hodnû. V roce 1976 do‰lo k reformám pravopisu, a tak se z Eylandu stal Eiland, coÏ znamená malé, vodou obklopené území - Ostrov.
(Pokraãování na následující stranû)
V roce 1706 hrabûnka Marie Adelheid
z Thunu zaloÏila skláfiskou hut’ na místû zru‰eného hamru, jenÏ ukonãil svou v˘robu z dÛvodu vyãerpání loÏisek Ïelezné rudy na SnûÏníku. Vyrábûné sklenûné zboÏí, misky, dÏbánky, ale hlavnû barevné korálky se v nÛ‰ích nosily pfies kopec do obce SnûÏník, pod kterou
dfiíve aÏ do roku 1740 Ostrov spadal. Sídlilo tu
nûkolik rodin skláfiÛ, hamerníkÛ a dfievorubcÛ,
ktefií zásobovali sklárnu a dfiívûj‰í hamr potfiebn˘m dfievem. Asi nûkdy kolem roku 1800
byla v osadû postavena hospoda s mal˘m
krámkem, zásobující zdej‰í obyvatele v‰ím potfiebn˘m.
Zda tehdej‰í hospoda stála na místû té
dne‰ní, nevíme, ale pravdûpodobnûj‰í je místo
pfiímo u hranic, u hraniãního potÛãku, kde
hospoda stála aÏ do roku 1946. Jmenovala se
pravdûpodobnû „Gasthaus zur Mühle“. Je‰tû
o ní bude zmínka. Pozdûji byla také vybudována cesta do obce Tisá. Úzká a dosti strmá cestiãka vinoucí se na jiÏní stranû skalním údolím
Himmelreichu byla vydláÏdûná pískovcov˘mi
bloky a pfiedstavovala po dlouhá léta jedin˘
spoj s touto obcí. Jméno Himmelreich - fií‰e
nebes, dostala tato ãást Ostrova zfiejmû podle
toho, Ïe kdyÏ kráãíte strmou prÛrvou mezi skalami vzhÛru, vidíte pouze strmé stûny skal
a nad nimi se klenoucí nebe. Jen málokter˘
obyvatel se mÛÏe py‰nit tím, Ïe bydlí v „Nebeské fií‰i“.
Na konci devatenáctého století v období romantismu poãali údolí Ostrova objevovat první
turisté z nûmecké strany. V té dobû ãinnost
hamru i sklárny uÏ dávno skonãila. Údolí se pomalu zaãalo zabydlovat, postavily se nové hospody a ubytovny. Napfiíklad „Hostinec u Lébla“,
kde se dnes nachází hospoda „Pod císafiem“.
Pozdûji se zde postavil hotel „Meder“ a „Zur
Grenze“, dále hospody „Günter’s Gasthaus“,
„Zum Bergkeller“ vãetnû srubu „Wolf“.
Od roku 1906 zaãalo také horolezecké dob˘vání zdej‰ích vrcholÛ. Jako první byla sask˘mi lezci slezena vûÏ nazvaná Kofienáã, nûmecky Wurzelstein. V roce 1913 uÏ byly dostoupeny v‰echny v˘znaãné vrcholy v okolí
Ostrova. Také tato ãinnost pfiispûla k tomu, Ïe
Ostrov se stal znám˘m místem. První zmínka
o lezeck˘ch cestách v této oblasti se objevuje
v horolezeckém prÛvodci vydaného Rudolfem
Fehrmanemv v DráÏìanech v roce 1908. Lezci
se ubytovávali nebo se jen zastavovali v místních hostincích.
Zajímavá byla hospoda pfiímo u hranic, ba
pfiímo na hraniãní ãáfie. Pravdûpodobnû se
jmenovala „Zur Mühle“, protoÏe v její blízkosti
stával mal˘ ml˘n. Nízké stavení bylo postaveno tak, Ïe kuchyÀská ãást byla v Nûmecku
a lokál v âechách. Dfiíve s tím nemûli Ïádné
potíÏe. Samozfiejmû takovéto uspofiádání poskytovalo pfiímo ideální podmínky rÛzn˘m pa‰erákÛm a pfiebûhlíkÛm. Ale fungovalo to
dobfie. Obãas hospodu nav‰tívili ãetníci, aÈ uÏ
nûmeãtí nebo ãe‰tí, posedûli, popili, pokoufiili
a ‰li si zase svou cestou dále.
Nastal v‰ak rok 1945, hranice se uzavfiely
a umístûní tohoto pozoruhodného stavení bylo
nepfiípustné, a tak se milá hospoda zbourala.
I se staveními, jeÏ byla kolem. V té dobû stávaly v Ostrovû mimo tûchto dvou hospod také
dva hotely a hotel s kavárnou, dne‰ní rekreaãní stfiedisko ministerstva vnitra.
Ov‰em po roce 1945 v dÛsledku vysídlení
pfieváÏnû nûmeckého obyvatelstva v‰e zpustlo
a v celém Ostrovû zÛstali pouze tfii osadníci.
Jediné stravovací a ubytovací zafiízení, které
zde vydrÏelo, byla dfiívûj‰í hospoda „U Lébla“.
Kolem roku 1953 bylo v obci vybudováno vodní
dílo, jeÏ potrubím zásobovalo krajské mûsto
Ústí n.L. tolik potfiebnou pitnou vodou. V budovû dne‰ního rekreaãního stfiediska ministerstva
vnitra byla umístûna jednotka pohraniãní stráÏe.
Neustálé zostfiování studené války a v podstatû otevfien˘ Berlín dal podnût k vybudování
hraniãního pásma s ploty z ostnatého drátu
a pruhy se signálními svûtlicemi. Ty byly pozdûji z dÛvodÛ ãast˘ch plan˘ch poplachÛ, kdy
o dráty nataÏené nízko nad zemí zavadila zvûfi,
zru‰eny. K tûm svûtlicím se váÏe také úsmûvná pfiíhoda. Místní hostinsk˘ pravdûpodobnû
jménem Hurych, kter˘ spolu se sv˘m bratrem
Josefem z Prahy obhospodafioval zdej‰í hostinec, ‰el jednou zrána na houby do míst nûkam
pod skalní vûÏ zvanou Kofienáã, stojící tûsnû
u zakázaného pásma.
V lese bylo je‰tû ‰ero a jak tak hostinsk˘
‰mátral kolem sebe, zavadil o dráty poloÏené
nízko nad zemí. Ozvala se rána a témûfi vedle
nûj vyletûla svûtlice. Ruda se stra‰nû lekl, pozdûji se pfiiznal, Ïe se málem pfiiposr... Ale
potom ho chytil obrovsk˘ vztek. KdyÏ za chvilku k nûmu pfiibûhli ufiícení pohraniãníci, aby zjistili naru‰ení, tak jak byl v ráÏi, kaÏdému
u‰tûdfiil pofiádnou facku. „Tak, to máte za tu raketu.“ A pfied ustrnul˘mi zraky dvou pohraniãníkÛ odkráãel do hospody. No taková byla
doba.
KdyÏ potom postavili ten nesmysl v podobû
berlínské zdi, postupnû ochrana hranic polevila, aÏ témûfi zanikla. Dnes je Ostrov úplnû jin˘.
Otevfien˘ ráj horolezcÛ, turistÛ a koleãkáfiÛ.
A tak to má b˘t, aby si v‰ichni mohli vychutnat tu jedineãnost údolíãka zvaného Ostrov.
Gerhard Tschunko
ZPRAVODAJ TISÁ
●
11 / 2013
CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ·KOLE
·kolní divadlo
S blíÏícím se jarem i nás, ktefií jsme zapojeni do projektu „·kolního divadla“ ãekají pfiíjemné novinky. Dne 17. dubna se pojedeme podívat na
zkou‰ku profesionálních hercÛ, ale také do maskérny a kostymérny divadla v Ústí nad Labem. Bûhem jarních mûsícÛ Vás v‰echny srdeãnû a
moc rádi pozveme na vystoupení na‰ich hercÛ z 1. a 2. stupnû na‰í
‰koly.
Mgr. V. Husáková
Tak to jsme my - Matûj PÛst, Matûj H˘bner, Ondra Bláha, Eli‰ka Ma‰ková, Sabãa ·tûrbová, Eli‰ka Bauerová, Milan Koritják a PéÈa Kostack˘
- mlad‰í ‰kolní divadelní skupina - ale, paneãku, jaká! Jeden herec lep‰í
neÏ druh˘! Spoleãnû zkou‰íme kaÏdé úter˘ od pÛl druhé do tfií hodin na
opravdovém podiu v na‰em tiském kulturním stánku. Sami jsme si napsali scénáfi divadelní hry a nechali jsme se inspirovat povûstí z Tisk˘ch
skal. Trochu jsme pfii vym˘‰lení scénáfie bloudili, to asi ti skalní skfiítkové nás pokou‰eli, ale nakonec jsme spoleãn˘mi silami trefili do zdárného konce a scénáfi byl na svûtû! Jednu z na‰ich zkou‰ek nav‰tívili manÏelé Brázdovi, lidé od divadla, ktefií nám dávali cenné rady a posunuli
zkou‰ky zase o tro‰ku dál. A také byli mile pfiekvapení, jaké máme skvûlé podmínky ke zkou‰ení - jako jediná ‰kola zapojená v projektu - coÏ
nás potû‰ilo. Na‰e pfiedstavení je plné (kromû nás) znám˘ch melodií,
které se nám pfiímo nabízely pouÏít. Své chvilky si uÏijí i milovníci stra‰idelna, najdeme i ponauãení, které by ve svûtû kouzeln˘ch pohádek nemûlo chybût. My si v‰ak myslíme, Ïe tam toho objevíte daleko více, neÏ
pí‰eme... Najdete tam okamÏiky, o kter˘ch zatím nevíme ani my :) KaÏdé
na‰e pfiedstavení je totiÏ pfiekvapením i pro nás. V‰ak uvidíte sami. Vãas
dáme v‰em vûdût a moc se tû‰íme, Ïe nás pfiijdete podpofiit. Bude to
na‰e první velká premiéra!
(mirits)
Hello, Hello, Tisá calling:)
Ve stfiedu 20. bfiezna sál KD Tisá zaplnili ti, kdo si nenechali ujít historicky první vystoupení dûtí zdej‰í základní ‰koly v anglickém jazyce.
Bylo mi potû‰ením doprovodit na piáno vystoupení ÏáãkÛ, aby v‰ichni vidûli, jak probíhá v˘uka anglického jazyka na prvním stupni Z· Tisá.
Kromû samotného vystoupení si mohli náv‰tûvníci prohlédnout plakáty
a v˘tvarná dílka v‰ech devíti roãníkÛ t˘kající se témat, se kter˘mi se Ïáci
v leto‰ním ‰kolním roce seznámili.
Soudû podle nad‰ení dûtí, které vystupovaly, bylo kaÏdému jasné, Ïe
soudobá v˘uka nemusí b˘t jen o pasivním sezení ve ‰kolních lavicích
(Pokraãování na následující stranû)
12 / 2013
●
ZPRAVODAJ TISÁ
a Ïe si dûti v tiské ‰kole vlastnû hrají a mají radost, co spoleãn˘m úsilím dokázaly. Odmûnou za jejich snahu byl nejen suven˘r z americké
a filipínské ambasády, které Ïáci oslovili i, ale v první fiadû potlesk
a úsmûvy divákÛ. Nezb˘vá, neÏ v‰em podûkovat za pfiízeÀ a tû‰it se,
Ïe se za stejn˘m úãelem spoleãnû sejdeme pfied koncem ‰kolního roku.
Co fiíci závûrem? V‰ichni Ïáãci s velk˘m nasazením pfiipravují novinku v podobû dopisování se sv˘mi vrstevníky z irské základní ‰koly ve
mûstû Waterford, a to i díky tomu, Ïe jste dorazili v tak hojném poãtu
a pfiispûli nám tak vybran˘m vstupn˘m mj. na po‰tovné. Dûkujeme. Krátké video z vystoupení najdete na stránkách ‰koly: www.zsmstisa.cz
I hope to see you soon, regards Gabi:)
Co plánujeme do konce ‰kolního roku
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Exkurze do Divadla v Ústí nad Labem, 17. 4.
Zápis dûtí do M·, 10. 4.
Pálení ãarodûjnic, 30. 4.
Divadelní pfiedstavení obou souborÛ ‰kolního divadla pro vefiejnost,
kvûten
Turistick˘ v˘jezd 1. stupnû do Star˘ch SplavÛ, ãerven
Cyklistick˘ v˘jezd 2. stupnû do Star˘ch SplavÛ, ãerven
Olympiáda mal˘ch ‰kol pro Ïáky 1. stupnû, ãerven
V˘stava prací ÏákÛ k projektu „Tisá, místo, které máme rádi“ v galerii Na Schodech, ãerven
Orientaãní bûh skalami, ãerven
LETEM SVùTEM...
● åÍSLA
Matematického klokana 2013 se zúãastnilo 53 ÏákÛ. Nejlep‰í fie‰itelé
v kategorii Cvrãek (2. - 3. tfi.) - Sochor Svatopluk 64b., Loffelmann René
61b., Kozlík Jakub 59b.; v kategorii Klokánek (4. - 5. tfi.) Darva‰ Michal
67b., Hadiová Natálie 56b., Kostack˘ Petr 52b.; v kategorii Benjamín (6.
- 7. tfi.) Wagnerová Daniela 42b., Rácová Denisa 38b., Sedláãek Jakub
37b.; v kategorii Kadet (8. - 9. tfi.) Cepou‰ek Jan 43b., Soldatová Andrea 40b., Marek Martin 34b.
Martina ·imáÀová
● EXKURZE
V únoru se konaly tfii exkurze. Do ZOO v Dûãínû jela 5. a 6. tfiída na
v˘ukov˘ program k probíranému uãivu - Les. Dûti si pro‰ly ZOO s lektorkou, která jim fiíkala zajímavosti k jednotliv˘m ÏivoãichÛm. Vidûly li‰ky,
medvûdy, dravce, sovy, krkavce, divoká prasata, mohly porovnat rozdíly
mezi vlkem hfiivnat˘m (pampy v JiÏní Americe) a „na‰ím“ vlkem.
Své znalosti prezentovaly nejen pfii procházení zahrady, ale i pfii závûreãném kvízu v zoo‰kole. Sv˘mi znalostmi pfiekvapily a doãkaly se pochvaly od paní lektorky. Po pfiesunu do odlouãené ãásti ZOO - Rajsk˘ch
ostrovÛ si prohlédly zvífienu tropického a subtropického pásu. Na závûr
zhlédly festivalov˘ film „Krkono‰e.“ Jako odmûnu dostaly fiadu materiálÛ
vãetnû zooslovníãku.
Do ZOO v Ústí nad Labem jela 7. tfiída na v˘ukov˘ program „Chováme se jako zvífiata?“. Program je vûnovan˘ chování zvífiat v jejich pfiirozeném prostfiedí. Na v˘ukov˘ program „Nekupujme si jejich Ïivoty“ jela
8. tfiída. Program je vûnovan˘ pytláctví a nelegálnímu dovozu exotick˘ch
organismÛ. Na zaãátku kaÏdého programu dostávají dûti pracovní listy
s otázkami. Vût‰inu odpovûdí musí hledat pfii procházení ZOO. Kontrola
odpovûdí probíhá formou diskuze s lektorkou v zoo‰kole. Dûti vidûly fiadu
v˘robkÛ - suven˘rÛ z kÛÏí (hrozn˘‰Û, krajt, krokod˘lÛ, opic...), kostí - slonoviny, rohu nosoroÏce.
Ov‰em nejvût‰ím záÏitkem pro dûti bylo páfiení orangutanÛ (vidûno
a sly‰eno neplánovanû) a dar od paní lektorky - Ïelvy nádherné (napÛl
plánovanû) :).
Martina ·imáÀová
● K¤TINY V NA·Í ·KOLE
V únoru jsme si z exkurze do ústecké ZOO pfiivezli do na‰í ‰koly nové
zvífiecí pfiírÛstky. Tfii exempláfie Ïelvy nádherné, a jsou nádherné:). V prvním bfieznovém t˘dnu jim dûti navrhovaly a vybíraly jména.
Kfitiny probûhly na MDÎ ( 8. 3.) o velké pfiestávce. Máme HOMERA,
ÎOVKU (písmenka jsou tak, jak je dûti napsaly) a LEONKU. ZároveÀ probûhlo krmení - masem. O Ïelvy se stará pfiírodovûdn˘ krouÏek a pfiírodovûdn˘ semináfi. Více fotek z akce na webu ‰koly.
● EKOPROJEKTY NA NA·Í ·KOLE
Na podzim loÀského roku jsme se pfiihlásili do celosvûtového programu EKO·KOLA. Pokud se nám podafií splnit podmínky, mohli bychom
(Pokraãování na následující stranû)
ZPRAVODAJ TISÁ
●
13 / 2013
získat pfií‰tí rok titul EKO·KOLA. V rámci tohoto programu se úãastníme
dvou projektÛ. Prvním z nich je projekt „ZAPojte se“, kdy se Ïádost
o grant zpracovávala formou videa. Na zpracování se podíleli Ïáci pfiírodovûdného semináfie a mediální v˘chovy. Téma se t˘kalo biodiverzity
(vût‰í rozmanitosti druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin) a zlep‰ení prostfiedí ve
‰kole. Cel˘ snímek je moÏné zhlédnout na webu ‰koly. Cel˘ název projektu je „âmelákÛ, tûm je tu hej, ti u nás nezabloudûj.“
• • •
Druh˘ projekt je kampaÀ Litter Less (KdyÏ ménû znamená více, aneb
sniÏme mnoÏství odpadu), je vûnována sniÏování mnoÏství odpadu
a jeho tfiídûní, jeho dal‰ího vyuÏití - recyklaci. Îáci pfiírodovûdného semináfie se uãili o odpadech - jejich vzniku, moÏnostech tfiídûní, dal‰ího
vyuÏití. Provedli desetidenní váÏení odpadÛ v na‰í ‰kole pro porovnání
s mûfiením na konci kampanû (poslední t˘den v kvûtnu). Nav‰tívili mlad‰í spoluÏáky v jejich tfiídách, povídali si s nimi o tomto tématu a nad jejich vysypan˘m odpadkov˘m ko‰em jim ukazovali, které vûci by se daly
vytfiídit a co by se dalo je‰tû vyuÏít. Dal‰ím krokem je získání informací
od vás obãanÛ formou dotazníku, kter˘ je v tomto zpravodaji. Îáci informace zpracují a ty budou souãástí projektu. Zavr‰ení obou projektÛ bude
na Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí 5.6.2013.
Martina ·imáÀová
ÎÁDOST O POMOC - VáÏení obãané, Ïáci Z· a M· Tisá, p. o. se pfiihlásili do ekologické kampanû „KdyÏ ménû znamená více, aneb sniÏme
mnoÏství odpadu“. V kampani se zamûfiujeme na tfiídûní odpadu nejen ve ‰kole, ale i doma. Jednou ãástí celého plánu si stanovili i zhodnotit situaci v obci (Petrovice, Tisá). Prosíme vás o vyplnûní dotazníku a jeho odevzdání na obecním úfiadû nebo v obchodû do 24.4. 2013. V˘sledky zpracujeme a seznámíme vás s nimi. Dûkujeme vám za vበãas, kter˘ jste vyplnûní vûnovali. Martina ·imáÀová, uãitelka pfiírodovûdného semináfie.
ϭ͘ŽŵĂƚƎşĚşŵĞ
Ϯ͘EĞƚƎşĚşŵĞ͕ƉƌŽē͍;ƵǀĞěƚĞŵŽǎŶŽƐƚʹ'͕ƉŽƉƎ͘ũŝŶljĚƽǀŽĚͿͲ
;njĂƓŬƌƚŶĢƚĞƉŽŬƵĚ
ŶĞŵĄŵēĂƐ͕ͲŶĞǀşŵ͕ƉƌŽēƚƎşĚŝƚ͕ͲƉŽƉĞůŶŝĐĞũƐŽƵĚĂůĞŬŽ͕ͲŶĞǀşŵ͕
ƚƎşĚşƚĞͿ
ũĂŬƚƎşĚŝƚ͕ͲŶĞďĂǀşŵĢƚŽ͕&ͲŶŝŬĚŽnjŵĠŚŽŽŬŽůşŶĞƚƎşĚş͕'ͲŶĞũƐŽƵ
ŶĄĚŽďLJ
Ă͘ƉĂƉşƌ
ď͘ƐŬůŽ
Đ͘ƉůĂƐƚLJ
Ě͘ƚĞdžƚŝů
Ğ͘ďŝŽͲ
ŬŽŵƉŽƐƚ
Ĩ͘ŶĄƉŽũŽǀlj
Ő͘ďĂƚĞƌŝĞ͕
ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĂ
14 / 2013
●
ZPRAVODAJ TISÁ
✄
ŬĂƌƚŽŶ
Obec Tisá
ve spolupráci se společností
pořádá
SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ
V TOMTO TERMÍNU :
13. 4. 2013 - přistavení velkoobjemových kontejnerů
13. 4. 2013 - stažení velkoobjemových kontejnerů
svoz objemných odpadů BUDE PROBÍHAT z níže
uvedených lokalit, kde bude přistaven
velkoobjemový kontejner:
-
Rájec
Ostrov
Naproti rest. Hráč
Prostor u bývalého statku
Naproti čp. 406
Prostor u čp. 411-415
Prostor za kinem
Prostor pod Koh-i-noorem č. 4 - točna
Prostor na křiž. nad zdravotním střediskem
Prostor parkoviště směr vlek
Do velkoobjemového kontejneru je možno odložit :
nábytek, zahradní odpad, zbytky dřeva, papíru, lepenky a keramiky,
zbytky plastů a pryže bez obsahu škodlivin, textilie
Do kontejneru je ZAKÁZÁNO ukládat nebezpečné odpady:
akumulátory, suché články, brzdová kapalina, barviva, dehet, chladící kapaliny,
chemikálie, impregnační a nátěrové hmoty, léky, mazací tuky, olejové filtry,
odmašťovače, olovo, nádoby a obaly se zbytky barev, olejů a jiných škodlivin, rtuť,
ropné produkty, televizory, výbojky a zářivky.
Informace na OÚ Tisá nebo na tel. 417 514 944 ( MP a.s.)
UPOZORNùNÍ !!!
V P¤ÍPADù NEP¤ÍZNIVÉHO POâASÍ (SNÍH)
BUDE TERMÍN SVOZÒ VKK A NSKO P¤ELOÎEN
Sledujte úfiední desku. OU Tisá
ZPRAVODAJ TISÁ
●
15 / 2013
Obecní úřad TISÁ
ve spolupráci se společností
pořádá
BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Tato akce se uskuteční v sobotu 13. 4. 2013 dle stanoveného
harmonogramu
12,25 – 12,40 Tisá – u zastávky pana Fafejty
12,45 – 13,00 Tisá – u Obecního úřadu Tisá
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen a.s.
vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
léky, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií,
olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky,motorové oleje,
zaolejované předměty, televizory, lednice, pneumatiky
z osobních
vozůje ZAKÁZÁNO ukládat nebezpečné odpady:
Do kontejneru
Jmenované odpady se nesmí ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu
rozmístěných ve vaší obci, neboť nejenže zatěžují využití odpadu jako suroviny,
ale dle zákona o odpadech je to zakázáno.
TYTO SLUŽBY JSOU PRO OBČANY ZDARMA
Další informace poskytnou pracovníci společnosti Marius Pedersen, a.s.
na telefonním čísle 417539386
UPOZORNùNÍ !!!
V P¤ÍPADù NEP¤ÍZNIVÉHO POâASÍ (SNÍH)
BUDE TERMÍN SVOZÒ VKK A NSKO P¤ELOÎEN
Sledujte úfiední desku. OU Tisá
Vydává zastupitelstvo obce Tisá • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané pfiíspûvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 400 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10434.

Podobné dokumenty

obsah - Obec Tisá

obsah - Obec Tisá Veãerní program festivalu se skládá z pestré smûsice hudebních vystoupení kombinujících ãeské a nûmecké interprety a skupiny. Náv‰tûvníci leto‰ního roãníku se mohou tû‰it na vycházející hvûzdy nûme...

Více

Zpravodaj číslo 2/2009

Zpravodaj číslo 2/2009 PlzeÀ a pfiekrásné starobylé námûstí. A tak se prodávalo a prodávalo, aÏ nበstánek témûfi zel prázdnotou. TrÏba ve v˘‰i 6000 Kã nás uãinila jedním z nejúspû‰nûj‰ích prodejcÛ této krásné akce. Dlouho...

Více

TV Mini - Pressdata

TV Mini - Pressdata 11.40 Cesta do Sonory Western USA (1975). Dopravit do Sonory 86 000 dolarÛ skuteãnû nebude lehká záleÏitost. Hrají: J. Brown, L. Van Sleef, F. Williamson a dal‰í. ReÏie A. M. Dawson (99 min)

Více

PDF verzi

PDF verzi atlouct rodiãÛm pûtku, trénovat tatínkÛv podpis do Ïákovské, poprat se se spoluÏákem v ‰atnû. Tak to uÏ v budoucnu u souãasn˘ch ‰kolákÛ hrozit nebude. âím dál více ‰kol totiÏ zavádí na ‰kolách kame...

Více

Zpravodaj obce Tisá č. 6/2014

Zpravodaj obce Tisá č. 6/2014 Je tomu přesně rok, co Komunitní nadace podpořila projekt „rekonstrukce“ našeho obecního zpravodaje, který byl podaný a  realizovaný občanským sdružením Kultura Tisá. Tento projekt byl následně sch...

Více

Zpravodaj číslo 2/2011

Zpravodaj číslo 2/2011 Dne 20.6. se vydal 2. stupeÀ na pûtidenní cyklistick˘ v˘jezd. Jeli jsme do Star˘ch SplavÛ. Hotel, kde jsme byli ubytováni, se jmenoval Born˘. Hned po obûdû jsme se rozdûlili do dvou skupin. V 1. sk...

Více

06-2014 - Žít Ústí

06-2014 - Žít Ústí zahrad / koment. prohlídky 18/6 1900 Hudební festival L. V. Beethovena komorní koncert 24 a 25/6 Těžký život princů a princezen výukové prohlídky zámku pro děti z 1. stupně ZŠ 28/6 2045 Pohádkový p...

Více