Untitled - Miroslav Novotný

Transkript

Untitled - Miroslav Novotný
. . . ein Kunstwerk muss stets
einen harmonischen Bestandteil
des Interieurs bilden. Das gilt
selbstverständlich sowohl für
öffentliche Aufträge als auch
für Wohninnenräume. Die
geschaffenen Objekte müssen
ihre eigene Logik und Respekt
zum Material haben . . .
. . . selbst die auf den ersten
Blick abstrakten Bilder
haben einen realen Grund.
Zur Transponierung ins
Reale brauchen sie nur eine
unterschiedliche Portion der
Fantasie des Betrachters. Das
Belassen dieses Spielraumes
halte ich für wichtig, denn durch
die Einbeziehung persönlicher
Initiative in den Dialog mit dem
Artefakt entsteht eine engere
Bindung . . .
LEDER
. . . a work of art has always to
present a harmonious component
part of the interior. That, of
course, goes both for public
commissions and for home
interiors. Objects are bound to
have their logics, they have to
respect the material . . .
. . . even at first sight, abstract
pictures have their real basis.
In order to be transformed
into the real world, they need
a certain degree of viewer´s
imagination. I consider this free
scope to be of great importance,
as the incorporation of personal
initiative into the dialogue with
the piece of art can give rise to a
closer relationship . . .
LEATHER
KUŽE
. . . výtvarné dílo musí být vždy
harmonickou součástí interiéru.
To samozřejmě platí u veřejných
zakázek i v bytovém interiéru.
Vytvářené objekty musejí mít svou
logiku a respekt k materiálu . . .
. . . i na první pohled abstraktní
obrazy mají svůj reálný základ.
Pro převedení do reálna potřebují
jen různou dávku divácké
fantazie. Ponechání tohoto
prostoru považuji za důležité,
protože zatažením osobní
iniciativy do dialogu s artefaktem
vzniká užší vztah . . .
2
JAZZMAN
3
STRÁŽCE - GUARD - WÄCHTER
4
ATLANTIS
5
NAŠEPTÁVAČI - INSINUATORS - EINFLÜSTERER
6
FLÉTNISTKA - FLUTE PLAYER - FLÖTISTIN
7
ONA - SHE - SIE
8
ŠAŠEK
CLOWN
CLOWN
9
ŽONGLÉR
JUGGLER
JONGLEUR
10
KRASOJEZDKYNĚ
EQUESTRIAN ACROBAT
(TRICK RIDER)
KUNSTREITERIN
11
OHNĚPLIVAČ
FIRE SPITTER
FEUERSPEIER
12
SLONÍ NAPAJEDLO - ELEPHANT WATERING PLACE - ELEPHANTENTRÄNKE
13
SEVERSKÁ KRAJINA - NORDIC LANDSCAPE - NORDISCHE LANDSCHAFT
14
PTÁČEK
LITTLE BIRD
VÖGLEIN
15
BĚŽEC (STOJÁNEK NA DOPISY)
RUNNER (LETTER RACK)
LÄUFER (BRIEFSTÄNDER)
17
MISKA S KAMENEM
BOWL WITH STONE
SCHÜSSEL MIT STEIN
16
JEDNACÍ DESKY
FOLDER
VERHANDLUNGSMAPPE
18
REJNOK (MÍSA)
RAY (BOWL)
ROCHE (SCHALE)
20
DETAIL
19
VSTUPNÍ PARTIE STÁTNÍHO ARCHIVU
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ENTRANCE HALL OF THE STATE ARCHIVES
IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
EINGANGSPARTIE DES STAATSARCHIVS
IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
22
DETAIL
21
RELIÉF V KONGRESOVÉM CENTRU
V PRAZE NA STĚNĚ
RELIEF IN THE CONGRESS
CENTRE, PRAGUE ON THE WALL
RELIEF IM KONGRESSZENTRUM
IN
PRAG AN DER WAND
24
DETAIL
23
KERAMICKÝ RELIÉF VE VSTUPNÍ HALE KRAJSKÉHO
ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
(SPOLUPRÁCE S T. PROLLEM)
CERAMIC RELIEF IN THE LOBBY OF THE REGIONAL
GOVERNMENT IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
(CO-OPERATION WITH T. PROLL)
KERAMISCHES RELIEF IN DER EINGANGSHALLE
DER BEZIRKSBEHÖRDE IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
(ZUSAMMENARBEIT MIT T. PROLL)
1
PŘESTŘELKA - GUNFIGHT - SCHIESSEREI
MIROSLAV NOVOTNÝ
MIROSLAV NOVOTNÝ
(*15.2.1955 v Českých Budějovicích)
vystudoval architekturu na Českém
vysokém učení technickém v Praze. Od
roku 1974 experimentoval s výtvarným
zpracováním kůže. Po skončení studií
vystavoval v galeriích Českého fondu
výtvarných umění. Pracuje až na výjimky
s kůží, kterou zpracovává vlastním
postupem. Vznikají tak obrazy, reliéfy,
volné plastiky i artefakty s užitnou
hodnotou. Od roku 1982 představuje svou
tvorbu na mnoha autorských i skupinových
výstavách u nás i v zahraničí. Realizace:
např. interiérová plastika pro Výzkumné
centrum v Dubnu u Moskvy (1985), pro
akciovou společnost ScoS v Č. Budějovicích
(1994), interiérové reliéfy a plastiky
v reprezentačních prostorách Moravských
chemických závodů v Praze (1995), vstupní
partie Státního oblastního archivu Třeboň
v Č. Budějovicích (1996), reprezentační
prostory a vstupní hala Jihočeské
plynárenské a.s. v Č. Budějovicích (1998),
interiér restaurace Gloria v Kongresovém
centru v Praze (spolu s Vlastimilem Teskou,
1999), keramický reliéf ve vstupní hale
Krajského úřadu v Č. Budějovicích (spolu
s Tomášem Prollem, 2000), vstupní hala
a reprezentační prostory ISŠ cestovního
ruchu v Č. Budějovicích (2001 – 2002), reliéf
„Medaile“ pro víceúčelovou halu v Horní
Stropnici (2003).
Miroslav Novotný vypracoval řadu návrhů
rodinných domů a spolu s dodavatelskými
firmami realizuje interiérové prvky
(nábytkové solitéry, kachlové krby a
další). Je členem Asociace jihočeských
výtvarníků.
MIROSLAV NOVOTNÝ
(* February 15, 1955 in České Budějovice)
is a graduate of architecture at the
Czech Technical University based in
Prague. Starting from 1974 he has been
experimenting with the graphic processing
of leather. After completing university
studies he exhibited his art in the galleries
of the Czech Fond of Visual Arts. Except
for a small number of artifacts, he has been
working exclusively with leather, which he
has processed applying his own technique.
This special technique gives rise to pictures,
reliefs, free sculptures as well as pieces of
art with utility value. Since 1982 he has
been presenting his work in many author´s
and group exhibitions both in our country
and abroad. Implementations: e.g. interior
sculpture for the Research Institute in
Dubno near Moscow (1985), for the jointstock company ScoS in Č. Budějovice
(1994), interior reliefs and sculptures in
the entrance halls of Moravian Chemical
Works in Prague (1995), the entrance
premises of the State Regional Archives
Třeboň in České Budějovice (1996), the
representation premises and lobby of the
corporation Jihočeská plynárenská a.s. in
Č. Budějovice (1998), the Gloria restaurant
interior of the Congress Centre in Prague
(together with Vlastimil Teska, 1999), the
ceramic relief in the lobby of the Regional
Government in Č. Budějovice (together
with Tomáš Proll, 2000), the entrance
hall and representative premises of the
vocational training center ISS cestovního
ruchu in Č. Budějovice (2001 – 2002), the
relief “Medal” for a multi-purpose hall in
Horní Stropnice (2003). Miroslav Novotný
has designed a number of family homes.
In co-operation with building contractors
he has been designing and implementing
interior decoration features (furniture,
ceramic stoves etc.). He is a member of the
Association of South-Bohemian Artists.
MIROSLAV NOVOTNÝ
(* 15.2.1955 in České Budějovice)
absolvierte das Architekturstudium an der
Tschechischen technischen Hochschule
in Prag. Seit 1974 experimentierte er
mit der künstlerischen Bearbeitung von
Leder. Nach dem Studienabschluss stellte
er in den Galerien des Tschechischen
Fonds bildender Künste aus. Er arbeitet
fast ausnahmslos mit Leder, das er
mit eigenem Verfahren verarbeitet. So
entstehen Bilder, Reliefs, freie Plastiken
und auch zum Gebrauch geeignete
Artefakte. Seit 1982 stellt er seine Werke
auf zahlreichen in- und ausländischen
Autoren- und Gruppenausstellungen aus.
Seine wichtigsten Realisationen z.B.:
Interieurplastik für das Forschungs-zentrum
in Dubna bei Moskau (1985), Plastiken für
die ScoS AG in České Budějovice (1994),
Interieurreliefs und –plastiken in den
Repräsentations-räumen der Mährischen
chemischen Betriebe in Prag (1995),
in der Eingangspartie des Staatlichen
Gebietsarchivs Třeboň in České Budějovice
(1996), in den Repräsentationsräumen und
in der Eingangshalle der Südböhmischen
Erdgas-AG in České Budějovice (1998),
im Interieur des Restaurants Gloria im
Prager Kongresszentrum (gemeinsam mit
Vlastimil Teska, 1999), keramisches Relief
in der Eingangshalle der Bezirksbehörde
in České Budějovice (gemeinsam mit
Tomáš Proll, 2000), mehrere Werke
in der Eingangshalle und in den
Repräsentationsräumen der Hotelfachschule
in České Budějovice (2001 – 2002), Relief
„Medaille“ für die Mehrzweckhalle in
Horní Stropnice (2003). Miroslav Novotný
schuf auch mehrere Architekturentwürfe
von Familienhäusern und realisiert in
Zusammenarbeit mit Lieferantenfirmen
Elemente für Ausstattungen von Interieurs
(Möbelsolitäre, Kachelkamine und
weitere). Er ist Mitglied der Assotiation
südböhmischer Kunstschaffenden.
Ing. arch. MIROSLAV NOVOTNÝ
Havlíčkova 6, 370 01 České Budějovice, Česká republika
tel.: +420 391 000 491, mobil: +420 606 806 113
e-mail: [email protected], web: www.atelnovotny.net
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Přestřelka
60 x 60
2000
Jazzman
60 x 60
2000
Strážce
v. 64
1995
Atlantis
70 x 70
2003
Našeptávači
70 x 70
2003
Flétnistka
60 x 60
2003
Ona
42 x 42
2000
Šašek
40 x 60
2001
Žonglér
40 x 60
2001
Krasojezdkyně
40 x 60
2001
Ohněplivač
40 x 60
2001
Sloní napajedlo
70 x 70
2003
Severská krajina
220 x 50
2003
Ptáček
cca 16 x 16
2003
Běžec (stojánek na dopisy)
20 x 13 x 11
2004
Jednací desky
36 x 32 x 5
2003
Miska s kamenem
20 x 27 x 8
2004
Rejnok (mísa)
38 x 22 x 9
1998
Vstupní partie Státního archivu
1996
v Českých Budějovicích
Detail
Reliéf v Kongresovém centru v Praze
na stěně
41 x 3,3 m
1999
(spolupráce při návrhu s V. Teskou)
2000
Detail
Keramický reliéf ve vstupní hale
Krajského úřadu v Českých Budějovicích
2000
(spolupráce s T. Prollem)
Detail
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Gunfight
60 x 60
2000
Jazzman
60 x 60
2000
Guard
v. 64
1995
Atlantis
70 x 70
2003
Insinuators
70 x 70
2003
Flute Player
60 x 60
2003
She
42 x 42
2000
Clown
40 x 60
2001
Juggler
40 x 60
2001
Equestrian Acrobat (Trick Rider)
40 x 60
2001
Fire Spitter
40 x 60
2001
Elephant Watering Place
70 x 70
2003
Nordic Landscape
220 x 50
2003
Little Bird
cca 16 x 16
2003
Runner (Letter Rack)
20 x 13 x 11
2004
Folder
36 x 32 x 5
2003
Bowl with Stone
20 x 27 x 8
2004
Ray (Bowl)
38 x 22 x 9
1998
Entrance Hall of the State Archives
1996
in České Budějovice
Detail
Relief in the Congress Centre, Prague
on the wall
41 x 3,3 m
1999
(design co-operation with Vlastimil Teska)
2000
Detail
Ceramic Relief in the Lobby of the Regional
Government in České Budějovice
2000
(co-operation with T. Proll)
Detail
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Schiesserei
60 x 60
2000
Jazzman
60 x 60
2000
Wächter
v. 64
1995
Atlantis
70 x 70
2003
Einflüsterer
70 x 70
2003
Flötistin
60 x 60
2003
Sie
42 x 42
2000
Clown
40 x 60
2001
Jongleur
40 x 60
2001
Kunstreiterin
40 x 60
2001
Feuerspeier
40 x 60
2001
Elephantentränke
70 x 70
2003
Nordische Landschaft
220 x 50
2003
Vöglein
cca 16 x 16
2003
Läufer (Briefständer)
20 x 13 x 11
2004
Verhandlungsmappe
36 x 32 x 5
2003
Schüssel mit Stein
20 x 27 x 8
2004
Roche (Schale)
38 x 22 x 9
1998
Eingangspartie des Staatsarchivs
1996
in České Budějovice
Detail
Relief im Kongresszentrum
in Prag an der Wand
41 x 3,3 m
1999
(Zusammenarbeit mit V. Teska)
2000
Detail
Keramisches Relief in der Eingangshalle
der Bezirksbehörde in České Budějovice
(Zusammenarbeit mit T. Proll) 2000
Detail
CENTER OF ASSISTED REPRODUCTION
www.sanatoriumart.cz
Foto: Radomír Postl, archív autora
tisk: Tiskárna LABEL s.r.o.
DTP: Ivo Richter

Podobné dokumenty