Grego - Convivium

Komentáře

Transkript

Grego - Convivium
Žalm 46.6
Vystoupil Bůh za jásotu a Pán za zvuku polnic, aleluja.
Grego
1
1. Zdrávas, hvězdo mořská, živitelko Boží, ustavičná Panno, blahá nebes bráno!
1. Ave tobě pěla ústa Gabriela, mír nám vlej, když jméno Eva zpět je čteno.
2. Rozvaž pouta viny, slepoty vzdal stíny, zbav nás všeho zlého, zdroj buď dobra všeho.
3. Ukaž nám, žes´ Matka; prosba tvá je sladká, sluchu Syna tvého, pro nás zrozeného.
4. Panno požehnaná, milosti jsi schrána; změň nás v prosté viny, v tiché, čisté syny!
5. Dopřej nám žít čistě, ať kráčíme jistě k tobě, do tvé říše, patřit na Ježíše.
6. Ctěme Boha Otce, chvalme Boha Syna, slavme Boha Ducha: Třem buď pocta jedna. Amen.
2
Grego
Po tobě žízní duše má, jak mnoho i mé tělo, abych viděl tvou moc a slávu R: ve tvém jménu pozvednu své ruce.
Za každého nočního bdění o tobě přemýšlím, neboť jsi byl mým mým obráncem, proto ve stínu tvých křídel budu
prozpěvovat. R: ve tvém jménu pozvednu své ruce.
Žalm 62.
Bože, Bože můj, od svítání po tobě toužím, ve tvém jménu pozvednu své ruce.
Grego
3
4
Grego
Povstal náhle z nebe hukot, jako když vane silný vítr, tam kde seděli, aleluja. A všichni byli naplněni Duchem svatým a mluvili o velkých Božích
skutcích, aleluja, aleluja.
Grego
5
Toto je den, který učinil Pán, plesejme a radujme se z něho.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
6
Grego
Plesejte Bohu, všechny země, prozpěvujte žalmy jeho jménu. Pojďte a slyšte, budu vyprávět vám všem, kteří se bojíte Boha, kolik toho učinil Pán mé duši, aleluja.
Grego
7
Vztáhni svou ruku a seznej místa hřebů, aleluja.
A nebuď nevěřící, ale věřící, aleluja, aleluja.
8
Grego
Tak jako novorozenci, aleluja, požadujte čistého mléka duchovního, aleluja, aleluja.
Plesejte Bohu, našemu pomocníku, jásejte Bohu Jákobovu.
Grego
9
Kdo bude dnem i nocí rozjímat o zákoně Hospodinově, ten vydá ve svůj čas své ovoce.
10
Grego
Vstal jsem a jsem teď s tebou, aleluja. Vztáhl jsi nade mnou svou ruku, aleluja. Podivuhodné je tvé vědění, aleluja, aleluja.
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš mě, ty znáš mé spočinutí i mé vzkříšení.
Grego
11
Sláva Bohu nejvyššímu, / vždy ať vzdává lidský hlas, / stejnou Otci, stejnou Synu / i Duchu, jenž těší nás, / úcta, moc buď Hospodinu / na věky, po všechen čas. Amen.
Otesány, obroušeny / vybrané ty kameny, / jsou na vhodná místa všechny / rukou Mistra vloženy, / by tvořily v chrámu stěny, / ladným slohem skloubeny.
Perlami jí září brány / otevřené dokořán / každému, kdo zásluhami / svými přiváděn je tam; / když pro Krista snášel rány / v Boží vůli odevzdán.
Z nebe k sňatku sestupuje / v šatě nad sníh zářícím, / nedotčena oddána je / s Pánem světa nejvyšším; / ulice, zdi, vše se skvěje / na ní zlatem nejčistším.
Jeruzalém, obec slavná, / zvaná míru zjevení, / na nebesích zbudovaná / ze živého kamení, / kolem sebe anděly má / jak panna sbor svatební.
12
Grego
Bohu Otci buď sláva, čest / i Synu, který ze smrti / vstal, buď i Utěšiteli / až na věčnost a na věky. / Amen.
Nauč nás Boha Otce znát, / líp jeho Syna poznávat / a v tebe Duchu od obou / vždy věřit s myslí pokornou. Amen.
Odpůrce zažeň do dáli / a uděl nám mír trvalý, / ať se vždy pod tvým vedením / vyhneme vlivům škodlivým.
Zažehni světlo v myšlení, / svou láskou srdce prožehni, / v čem tělo klesá slabostí, / tam napřim síly milostí.
Tys dárce darů sedmerých, / prst Boží v dílech veškerých, / jsi slavný slib, jejž Otec dal, / jímž hrdla řečí požehnal.
Ty Těšitel jsi nazýván, / dar vzácný, jejž Bůh seslal nám, / zdroj živý, láska, oheň v ní / a posvěcení duchovní.
Už tvůrčí Duchu Svatý přijď / nitra svých věrných navštívit / a naplň Boží milostí / hruď naši, kterou stvořil jsi.
Grego
13
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a rozněť v nich oheň své lásky.
14
Grego
Děj svým věrným věřícím v tebe důvěřujícím svatých darů sedmero.
Za dobrý život odměň, svým spasením smrt proměň a dej nám věčnou radost.
Umyj, co je špinavé, zavlaž, co je vyschlé, uzdrav, co je zraněné.
Rozhýbej, co zatuhlo, zahřej to, co ochladlo, veď, co z cesty zbloudilo.
Světlo nejblaženější, naplň nitro nejhlubší svých věrných věřících.
Bez tvého působení v člověku nic dobré není, vše mu je jen ke škodě.
Nejlepší utěšiteli, milý duše příteli, vlídné útočiště.
V práci jsi odpočinutí, v bouři jsi uklidnění, v pláči jsi utěšení.
Přijď, Duchu svatý, sešli z nebe bohatý paprsek svého světla.
Přijď chudých otče, přijď, povolání dárce, přijď, světlo srdce.
Grego
15
Muži galilejští, proč hledíte s úžasem do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, zase přijde tak, jak jste ho viděli vystupovat na nebe, aleluja.
16
Grego
Muži galilejští, proč hledíte s úžasem do nebe? Aleluja. Jak jste ho viděli vystupovat na nebe, tak zase přijde, aleluja, aleluja.
Všechny národy, tleskejte rukama, plesejte Bohu s jásáním.
Grego
17

Podobné dokumenty

Dornova metoda

Dornova metoda Výhodou Dornovy metody je to, že s ní nemůžete ublížit. A to díky tomu, že působíte pouze malým tlakem a pohyby jen v malém rozsahu a nehrozí pak, že se něco utrhne nebo strhne. Největším zážitkem ...

Více

program festivalu - Severská filmová zima 2016

program festivalu - Severská filmová zima 2016 Stigu je nejlepší copywriter v  Helsinkách, nápady se mu v hlavě rodí se stejnou lehkostí, s  jakou láme srdce žen. Po 20 letech se ho ale šéf reklamky rozhodne vyměnit za mladší krev a navíc potká...

Více

zde - Hate Free Culture

zde - Hate Free Culture Data umožňují srovnat, nakolik se členové různých reálně menšinových skupin (otázka S09) liší ve spontánní obecné identifikaci sama sebe jako příslušníka menšiny či specifické skupiny (S08). Většin...

Více