090310062054 - Obec Červená Řečice

Komentáře

Transkript

090310062054 - Obec Červená Řečice
ROČNÍK 4.
ČÍSLO 1
MĚSTSKÉ NOVINY
ÚNOR 2010
ŘA
N
Ý
Ú
É
MĚSTSK
ŘEČICI
D V ČER
VE
www.cervenarecice.info
Městský úřad Červená Řečice 19
394 46 Červená Řečice
Tel.: +420 565 398 151
+420 565 398 101
Fax: +420 565 398 309
Úřední hodiny
Po 7-12 Út - Čt 7-12 Pá 7-12 12.30-17
12.30-15.30
12.30-14
Vážení čtenáři městských novin
SMRÁDEČEK ALE TEPLOUČKO
aneb
CO NĚKTEŘÍ Z NÁS PÁLÍ A VŠICHNI TO DÝCHÁME
Spalovaný materiál
Vznikající zplodina
Důsledky na zdraví
celobarevné letáky,časopisy,
toxické, rakovinotvorné
nápojové kartony
těžké kovy
způsobují vrozené vady
chemicky ošetřené dřevo,
dioxiny, furany, chlorovodík
záněty kůže, očí,
dřevotříska, odložený nábytek, hexachlorbenzen, polychlor.bifenyly poškození imunitního syst.,
nápojové kartony, plasty,
změny hormonálního systému
koberce, tapety
formaldehyd
rakovina a mutagenníúčinky, alergie
polypropylen, polyethylen, rakovinotvorné,
PET láhve, guma
polycyklické aromatické uhlovodíky toxické a mutagenní účinky
dráždí oči, sliznice nosu,
umělé textilie
čpavek, kyanovodík
bolesti hlavy, závratě
poškozují ledviny a játra,
měkčené plasty
ftaláty způsobují vrozené vady
jedovatý, váže se na
plasty, listí, tráva
oxid uhelnatý
krevní hemoglobinm
Příjemné posezení u rozehřátých kamen a více ohleduplnosti ke svému zdraví i zdraví Vašich spoluobčanů – sousedů, Vám přeje
MěÚ Červená Čečice
Městské zastupitelstvo
Zápis č. 1
Ad.1
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM
vzalo na vědomí.
Ad.2.
ZM projednalo a schválilo podepsání smlouvy na hospodaření v městských lesích s Městskou správou lesů Pelhřimov, s.r.o., K Silu 1980 na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0.
Ad.3.
ZM schválilo prodej betonové třísloupcové trafostanice Červená Řečice ČOV – TS č.
980115 (bez transformátoru, typový výkon 400 kVA) a přívodního venkovního vedení VN 22kV, AlFe
3x42/7 mm2 v délce 76 m, nacházející se na pozemku p.č. 411/12 v k.ú. Červená Řečice.– E.ON
Česká republika s.r.o. České Budějovice. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn – bez připomínek.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0.
Ad.4 .
ZM schválilo darovat pozemek ve vlastnictví města na fotbalovém hřišti pod kabinami
parc.č. 628 o výměře 128 m2 TJ Tatran Červená Řečice za účelem sjednocení vlastnictví pozemku
a stavby a provedení zápisu do KN vlastní stavby kabin (zlegalizovat existenci stavby).
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2.
Ad.5
ZM projednalo žádosti o finanční příspěvky:
- Žádost p. Milana Miksy, Pelhřimov: na provozování pojízdné prodejny v místních částech. ZM
schválilo čásku 5000,-Kč.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0.
- Žádost o finanční příspěvek na činnost Občanského sdružení Slunečnice ze Řečice. ZM schválilo
částku 15 000,- Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel 1.
Ad.6
ZM projednalo navrhovanou provozovatelkou smlouvu s firmou VODAK Humpolec na rok
2010 a schválilo smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2
ZM schválilo zvýšení ceny stočného o 2,-Kč v Červené Řečici a všech místních částech - Milotičky,
Zmišovice, Těchoraz a Popelištná. Vodné zůstává beze změny.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2.
Ad.7.
ZM schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemena - umístění kabelu NN garáže v k.ú. Červená Řečice na pozemky parc.č. 1874/1, 1890/5 2072 a 2089/3 zapsané na LV č.
10001 v katastrálním území Červená Řečice.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0.
Ad.8.
Starostka informovala ZM o probíhajících dotacích, které město již realizuje nebo připravuje. ZM vzalo na vědomí. ZM schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
z programu 217115 – Podpora obnovy venkova na opravy kapliček v místních částech Milotičky,
Popelištná Těchoraz a Zmišovice.
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel 1.
ZM schválilo zadání a výrobu Orientačního systému (směrových tabulí) pro Červenou Řečici firmě p.
Jilka Václava.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0.
ZM bylo ukončeno ve 20.10.h.
ZAPIS Č.8.
Ad.1.
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání.
Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí.
Ad.2.
Jednání ZM se zúčastnili zástupci Městské správy lesů Pelhřimov – Ing. Kodeš a p. Makovička s návrhem na prodloužení smlouvy o nájmu lesních pozemků a podali informace o stavu a
hospodaření v městských lesích. ZM vzalo na vědomí informaci o hospodaření v městských lesích.
Schválení smlouvy o nájmu lesních pozemků na další období bude řešeno na příštím jednání ZM č.
1/2010.
Ad.3 .
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Červená Řečice č. 2/2009, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy pro území města Červená Řečice pro školní
rok 2010 – 2011: Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.4
ZM schválilo „Rozpočtové provizorium na I čtvrtletí r. 2010 ve výši _ skutečnosti r. 2009“:
rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí r. 2010 ve výši _ skutečnosti r. 2009 se stanovuje na období
leden – březen 2010, výše nesmí být překročena, nejpozději do 31.3.2010 bude ZM předložen k
projednání návrh rozpočtu na r. 2010 (po předchozím zveřejnění na úřední desce).
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.5
ZM projednalo návrh na odkoupení pozemku parc. č. 1877/4 – ostatní plocha, příjezdová
komunikace k parcelám na Pražské o výměře 248 m2 za cenu 100,-Kč /m2. ZM souhlasí s odkoupením pozemku od majitelů za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2 a s nabytím nemovitosti do majetku
města.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.6
ZM jednalo o pozemku parc.č.628 ve vlastnictví města (pod kabinami) a jeho darování
TJ Tatran Červená Řečice. Návrh na pronájem pozemku pod kabinou na dobu neurčitou TJ Tatranu
Červená Řečice nebyl schválen.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 2
Návrh odložit projednání na příští ZM byl schválen.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1.
Ad.7.
ZM projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy na prodej betonové třísloupcové trafostanice Červená Řečice ČOV (bez transformátoru) na pozemku parc.č. 411/12 v k.ú. Červená Řečice
a přívodního venkovního vedení v délce 76 m - společnost E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice - za cenu 95 000,- Kč + DPH. ZM s prodejem souhlasí a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 1.
Ad.8.
ZM schválilo dodatek smlouvy o podmínkách svozu a likvidaci odpadů pro rok 2010.
Výsledná cena, kterou bude SOMPO , a.s.v roce 2010 účtovat je 559,-Kč na 1 obyvatele. Cena pro
občany zůstává nezměněna 500,- Kč za 1 obyvatele nebo rekreační objekt.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.9.
ZM schválilo Rozpočtové změny dle přílohy.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad 10.
ZM projednalo žádost pí. Miková o místnost na provozování rehabilitace v Červené
Řečici. ZM schválilo pronajmutí bytu v č.p. 12.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.11.
Žádost nájemkyně restaurace Na radnici v č.p. 19 K. Scherklové o odpuštění čtvrtletního
nájemného za období leden – březen 2010 z důvodu plánované rekonstrukce v nebytových prostorách ZM schválilo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.12.
ZM schválilo zadání zpracování a podání projektu Protipovodňová ochrana města Červená Řečice – Bezdrátový rozhlas a digitální zpracování protipovodňového plánu – zpracovatel pí
Ing. Vohralíková Pavla.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.13.
Nabídka na pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou chybným rozhodnutím – pojišťovna Kooperativa. ZM pojištění zastupitelů neschválilo.
Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel 9.
Ad.14.
ZM schválilo prezentaci města v turistickém průvodci u vydavatelství SOUKUP & DAVID,
Praha.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1.
Ad.15
ZM projednalo splácení nedoplatku nájemného v č.p. 19 restaurace Na radnici bývalou
nájemkyní. ZM schválilo dodržet splátky navržené nájemkyní s konečnou lhůtou pro úhradu celkové
dlužné částky nejpozději do 31.3.2010, poté přistoupit k vymáhání exekutorskou kanceláří.
Hlasování: 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.16. ZM schválilo zajištění elektronické spisové služby města Červená Řečice hostovanou spi-
sovou službou včetně zabezpečeného úložiště provozovanou v technologickém centru ORP Pelhřimov
dle podmínek ORP Pelhřimov.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.17.
ZM schválilo vyřazení investičního majetku (projekty), hmotného majetku (pozemky LV
1) a návrhy na vyřazení z evidence majetku dle přílohy provedených inventur.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0.
Ad.18
- Starostka p. Bečková Zdeňka informovala o podané žádosti o dotaci na vrácení 50
% nákladů na zpracování žádosti o dotaci z EF (rekonstrukce náměstí) – Sdružení obcí Vysočiny
schváleno. Byl vypsán termín do 1.2.2010 pro podávání žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj na
podporu bydlení (podpora výstavby technické infrastruktury - stavební parcely) -žádost na 1.etapu
devíti stavebních parcel se připravuje. ZM vzalo na vědomí.
-
Žádost p. Weisse o vyloučení dopravy obousměrně instalováním dopravních značek zákaz
vjezdu všem motorovým vozidlům v ulici mezi starým hřbitovem a nemovitostí p. Weisse a vjezd povolit jen pro občany, kteří v této ulici mají své nemovitosti, schválena nebyla.
Hlasování: pro 2, proti 3, zdržel 4.
Radnice informuje
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál informuje.
Policie České republiky, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kraje Vysočina, oddělení služby pro ZBM Pelhřimov v rámci okresu provedla v roce 2009 kontrolní akce formou dohledu
při konání mysliveckých honů. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností držitelů zbrojních
průkazů, dle ustanovení § 29 zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu a zákona č.
449/2001 Sb. O myslivosti.
Jednotlivé kontrolní akce byly zaměřeny na kontrolu dokladů, které musí mít u sebe střelci při
výkonu práva myslivosti včetně dokladů ke zbrani. Účastníci honů byli při zahájení, ale někdy i při
konci akce kontrolováni, zda nepožili alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.
V roce 2009 bylo celkem provedeno 24 kontrolních akcí, při kterých bylo zkontrolováno 304
držitelů zbrojních průkazů včetně zbraní. Samotným vyhodnocením kontrolních akcí byly zjištěny celkem čtyři přestupky porušení povinností držitelů zbrojních průkazů. Ve třech případech se jednalo o
požití alkoholických nápojů. Při dechové zkoušce, provedené přístrojem Dräger, se ukázaly hodnoty
od 0,11 do 0,35 promile alkoholu v dechu. V jednom případě účastník mysliveckého honu u sebe
neměl potřebné doklady pro výkon práva myslivosti. Zjištěné přestupky byly řešeny v blokovém řízení
. V průběhu prováděných kontrol se všichni účastníci mysliveckých honů chovali vstřícně a ochotně,
za což Všem patří ze strany policie poděkování.
V loňském roce bylo dále provedeno i šest kontrolních akcí formou dohledu na střelnicích a
v jednom případě byl vykonán dohled při konání střelecké soutěže. Při této kontrolní činnosti nebylo
zjištěno žádné porušení zákona o zbraních.
Musíme také připomenout, že loňský rok probíhala zbraňová amnestie, kdy občané měli možnost
odevzdat nelegálně drženou zbraň na policii a po provedené expertíze tak držení zbraně zlegalizovat. Zbraňová amnestie probíhala od února do konce července letošního roku. Na Pelhřimovsku
bylo odevzdáno celkem 72 zbraní. Většinou to byly zbraně lovecké a krátké zbraně jako pistole
nebo revolvery. Zajímavostí byl samopal z II. světové války, ruské výroby nebo opakovací puška vz.
Mauser.
Dopravní nehodovost za rok 2009
Rok
Celkem DN
Usmrceno
Těžké zranění
Lehké zranění
Škoda
2009
194
3
38
133
19,1 mil.
2008
886
12
51
170
46,6 mil.
Příčiny
Rok
2009
Nepřiměřená rychlost
Nedání přednosti
Nesprávné předjíždění
Nesprávný způsob jízdy
Ostatní Z toho pod vlivem alkoholu
49
22
11
81
31
32
2008
157
123
27
295
284
75
Počet nehod v roce 2009 klesl, ale je to způsobeno i tím, že od 1.1.2009 došlo ke změnám v oznamovací povinnosti u dopravních nehod.
1) při dopravní nehodě došlo k usmrcení nebo zranění osob
2) hmotná škoda na některých ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech je vyšší než
100.000 korun
3) při nehodě došlo ke škodě na majetku třetí osoby
4) při nehodě došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace( dopravní značka, utržená krajnice apod.)
5) účastníci nehody nejsou schopni při vynaložení přiměřeného úsilí odstranit následky dopravní
nehody ( likvidace ekologické havárie apod.)
Nehody chodců, cyklistů , motocyklistů
Rok
Chodci Z toho na přechodech
Cyklisti Z toho alkohol
Motocyklisti Z toho zahynuli
2009
12
4
20 (1 )
4
17
0
2008
14
7
15
4
17
4
Mateřská školka
K 1.září 2009 máme zapsáno celkem 31 dětí. V provozu jsou dvě třídy. Ve třídě starších dětí 18, ve
třídě mladších dětí 13.
Od října mohou děti navštěvovat čtyři zájmové kroužky – kroužek cvičení Pilates, hry na flétničku,
výuky anglického jazyka a Muzikoterapie.
Během letních prázdnin byla provedena výměna podlahové krytiny v jídelně u starších dětí. V rámci
grantového programu Fondu Vysočina „Naše školka“ byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i dospělé. Od 1.září mohou děti i zaměstnanci využívat pěkných a moderních
prostor sociálního zařízení.
Od poloviny října máme v provozu internetové stránky: www.mscervenarecice.cz.
Poděkování:
Panu ing.Syrovátkovi K., který pro naši školu opatřil novou zahradní sekačku, na kterou ještě přispěl
finančním darem.
Panu ing. Píšovi L. st. za bezplatnou dodávku brambor do naší školní jídelny.
Paní Radce Kuběnové, která upekla dětem vánoční perníčky, ty si pak děti samy nazdobily.
Tatínkům našich dětí / Kölbl R., Krbec P., Mráček J., Houser P., Beneš R. /, kteří odhrnuli ze střechy
budovy mateřské školy sníh.
ZÁPIS DO ŠKOLKY
Zápis dětí do Mateřské školy v Červené Řečici na školní rok 2010 – 2011 se uskuteční v úterý 16.
března 2010 v budově MŠ dopoledne od 10.00 – 11.00 hodin a odpoledne od 16.00 – 17.00
hodin.
K zápisu si rodiče přinesou vyplněné tiskopisy: „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“,
a „Evidenční list“. Tiskopisy si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek mateřské školy / www.
mscervenarecice.cz / nebo si je osobně vyzvednout v týdnu od 1.3. – 5.3. 2010 v budově mateřské
školy.
Přijímáme i děti mladší 3 let.
Turková V.
Co nás zajímá
Počítačový koutek
Historie Internetu - II.díl
O roku 1991 můžeme mluvit jako o internetovém počátku v Československu. Firma Eurotel
v roce 1990 obdržela licenci a měla tak na nějakou chvíli zaručený monopol nejen na mobilní,
ale i na datové sítě.Samotní obyvatelé si internet
sice užívat nemohli, neboť nebyl pro veřejnost, ale věci se již daly pomalu do pohybu. Stále ještě
nemůžeme mluvit o internetu v takové podobě, jaký ho známe dnes. O nějakém stahování ať už čehokoliv nemohla být ani řeč. O první pražský uzel se pokoušel Milan Štěrba
z VŠE Praha. Jeho snahu úspěšně dokončili Jiří Orság a Pavel Rosendorf z VŠCHT Praha. Milan
Štěrba během svého studijního pobytu v INRIA založil v polovině roku 1990 vrcholovou doménu .cs,
a počítač inria.inria.fr se tak stal na nějakou dobu prvým československým hlavním nameserverem.
Později starost o vrcholovou doménu .cs převzali Štěrbovi kolegové z VŠCHT, a ta jim zůstala až do
vzniku CZ.NIC. Za zmínku
stojí i to, že grant, který získala INRIA v té době od francouzské vlády, umožnil, aby se skupina lidí
z České republiky mohla v INRIA postupně zúčastnit stáží a seznámit se tam s technologií a praxí
Internetu. To ovšem nebylo jediné místo, kam se jezdilo na zkušenou. Někteří jezdili do Lince, jiní se
dostali dokonce do USA, do kolébky
Internetu. Shodou okolností rakouská síť ACONET, jejímž prostřednictvím bylo Československo v roce
1990 připojeno v Linci k evropské síti EARN, přešla v následujícím roce na Internet. Tím se otevřela
akademické sféře (vysokým školám a ústavům akademie věd) nádherná příležitost využít této skutečnosti k experimentálnímu připojení do Internetu. To proběhlo po zvýšení rychlosti pevného spoje mezi
Prahou a Lincem
na úroveň 19,2 kb/s a jeho rozdělení na dva samostatné okruhy (jeden pro EARN, druhý pro
Internet) v listopadu 1991. Internet se stal mimořádně atraktivním zejména svými interaktivními službami (například službou Telnet, tj. dálkovým
terminálovým přístupem na alfanumerické úrovni nebo službou FTP, interaktivně řízeným přenosem
souborů apod.), které EARN a tehdejší EUnet neposkytovaly. Lákal
rovněž svou rozsáhlostí, která se neustále nevídaným způsobem zvětšovala a dovolovala kontaktovat významná světová akademická centra. V červnu 1992 byl ministerstvem školství přijat návrh a
na výstavbu akademické sítě bylo přiděleno 20 milionů korun. Protože v té době bylo již jisté, že se
Československo rozdělí na dva samostatné státy, byl návrh schválen v novém pojetí. Místo realizace
sítě FESNET byla schválena realizace sítě CESNET (Czech Educational and Scientific NETwork). Na
výstavbě se začalo usilovně pracovat. Linka do Lince se posílila na rychlost 64 kb/s. Zřídila se linka
Praha-Brno o téže rychlosti. Sídla vysokých škol se začala připojovat spoji rychlostí 19,2 kb/s. Do
15.6.1993, kdy byla síť CESNET slavnostně spuštěna, se podařilo v pražské části propojit Prahu,
Liberec,
Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice a Plzeň. Brněnská část propojila Brno, Olomouc, Opavu, Ostravu. Zbývalo dobudovat připojení Ústí nad Labem, Jindřichova Hradce, Chebu a Zlína. Spo-
jení se slovenskou akademickou sítí
SANET měla zabezpečovat linka Praha-Banská Bystrica. Spojení sítě CESNET se zahraničím
posílilo zřízení linky Praha-Amsterodam pracující s rychlostí 64 kb/s. Protože stahování souborů ze
zahraničních archivních serverů českými uživateli značně zatěžovalo naše slabě dimenzované spoje se zahraničím, budovaly se v CESNETU archivní servery obsahující kopie zahraničních. Uživatel
se pak obracel na tyto kopie, soubory si stahoval daleko rychleji než z originálních serverů a šetřil
linky. Na počátku devadesátých let se souběžně objevily
dva prezentační nástroje pracující na základě vztahu klient-server. Prvým byl Gopher,
vyvinutý na minnesotské univerzitě. Jeho server prezentoval svůj informační obsah ve formě hierarchicky strukturovaného seznamu souborů. Až do roku 1994 byl velmi oblíbený a zastiňoval druhý
nástroj, který všichni velmi dobře známe, WWW (World Wide Web). Ten spatřil světlo světa v
Cernu a jeho tatínkem byl Tim Berners- Lee.
Rok 1994 byl pro Českou republiku velmi významný. V Praze se konala výroční konference
Internet Society, založené v roce 1992, nazvaná INET_94. Konference proběhla v červnu a byla
spojena s evropskou konferencí JENC5. Praha se po dobu konference stala středem světového Internetu. Zúčastnili se jí nejvýznamnější internetoví odborníci a funkcionáři v čele s „otcem Internetu“
Vintonem Cerfem. Konference byla technicky zajištěna zvýšením rychlosti spoje Praha-Amsterodam
na 512 kb/s a vytvořením dočasné linky Washington-Praha o rychlosti 2
Mb/s. (zdroj www.lupa.cz)
Jak můžete vidět, prostý občan stále byl v roce
1994 stále mimo hru. Tedy mimo internet.
Zřejmě hlavní příčinou byly jednak značně zastaralé
telefonní ústředny, drahé připojení přes
pevnou linku a vysoká cena osobních počítačů.
Kdy se přibližně ledy prolomily, se dozvíte příště.
Dušan Obranec
Pan Svoboda
z Havlíčkova Brodu bude
11.3.2010 v 9:00 hod.
prodávat v Červené Řečici
chovné kuřice hnědé a černé
ve stáří 10-11 týdnů.
Cena za 1 kus bude
105 - 110,-- Kč.
Společnost MediClinic je celorepublikovým poskytovatelem ambulantní péče. Zajišťujeme dlouhodobou kontinuitu ambulantní
péče a neustále zlepšujeme její dostupnost a kvalitu. Zachováváme osobní přístup ve všem, co děláme.
V naší společnosti dbáme na to, aby zaměstnancům bylo vytvořeno podnětné pracovní prostředí, kde se budou cítit oceňováni a plně spokojeni.
HLEDÁME UCHAZEČE NA POZICI:
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PELHŘIMOV – ČERVENÁ ŘEČICE
Naše nabídka:
 vysokoškolské vzdělání, odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004
 schopnost samostatného rozhodování
 morální a občanskou bezúhonnost
 vstřícný přístup k pacientům
Nabízíme:
 nadstandardní ohodnocení
 v případě potřeby možnost ubytování
 týden dovolené navíc
 podporu dalšího vzdělávání
 plný pracovní úvazek, možno i kratší
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení, sl. Lucie Madejewska,
tel. 549 121 544
Občané, kteří budou mít
zájem o
vyčištění komínů
se mohou nahlásit
na Městský úřad
Červená Řečice
do konce března 2010
(kominík- p. Dvořák
z Pelhřimova)
Slunečnice ze Řečice
ZMĚNY V PROGRAMU!!!
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SLUNEČNICE ZE ŘEČICE
13. března sobota 13h
SMALTOVÁNÍ
27.března sobota 9h – 15h VELIKONOČNÍ TRHY a prodejní
výstava, soutěž o nejlepšího beránka
(soutěžící se přihlaste do 20.3.2010)
14.dubna středa 16h MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
17.dubna
sobota VÝLET DO LYSÉ NAD LABEM,
Jarní výstavní trhy 2010 NARCIS 2010,
ELEGANCE - AVANTGARDA 2010
- 15.výstava módy,obuvi a koženého zboží
(zájemci se hlaste)
21.dubna
středa Mňamka akce : upečte něco dobrého
a přijďte si vyměnit recepty.
(nejlepší recept bude odměněn)
15.května sobota VÝLET NA VÝSTAVU HOBBY
DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC
(zájemci se hlaste)
Centrum volného času malá škola na náměstí v Červené Řečici
www.slunecnicezerecice.estranky.cz
[email protected],
Tel: 724 885 149
Zimní křížovka
Číslo 9
POMŮCKA:
AY, BAAL,
KALOTA,
OTHO,
RYALY
ZNAČKA
GONIOMETRICKÉ
FUNKCE
1. DÍL
TAJENKY
NERONŮV
PŘÍTEL
SPZ
LIBERCE
ZKRATKA
OKRESNÍHO
MUZEA
ČINNOST
SÁZKAŘE
ŽENSKÉ
JMÉNO
ÚSEČ KLENUTÉ BÁNĚ
CHOROBNÉ
VYTÉKÁNÍ
PRYSKYŘICE
SOUKROMOST
ŽÁR (knižně)
NĚŽNOST
ŘÍHATI
(obecně)
„Kolumbus prý jako první dokázal postavit
vejce na špičku, . . . (dokončení je ukryto v tajence).�
PTÁK
Z ŘÁDU
KUKAČEK
SPZ KOLÍNA
EVROPSKÝ
STÁT
PŘESTATI
UTRHNOUT
INICIÁLY
HERCE
TROJANA
NĚKDEJŠÍ
STŘÍBRNÉ
MINCE
DVOUBAREVNÉ
TKANINY
DOBYTČÍ
NÁPOJE
S OTRUBAMI
HLTY
SULFID
EUROPNATÝ
(vzorec)
4. DÍL
TAJENKY
BORAX
CIKÁNĚ
OKOVATI
AUTOR
MÉ VLASTI
KYTICE
HOUKAČKA
U AUTA
BACULATÍ
DROBNÉ
PORANĚNÍ
BRITSKÉ
ZLATÉ
MINCE
PROVÉSTI
SETÍ
KORNOVY
INICIÁLY
ÚDAJE
CELA
SLOVENSKÁ
ČÍSLOVKA
MŘÍŽE
KLOUBNÍ
NEMOC
STAVEBNÍ
HMOTA
PIJATYKA
SYNTETICKÝ KAUČUK
SYRSKÝ
BŮH HROMU
JMÉNO
ZPĚVAČKY
PAVONE
ŘEMESLNICKÉ STOLY
AUTOR
VINNETOUA
LEPTANÉ
OBRAZY
BIBLICKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO
ASIJSKÝ
JELÍNEK
DOMÁCKY
LIBUŠE
TŘEBAŽE
DLOUHÝ
BĚH
MALÝ EDA
MRTVOLNĚ
BLEDĚ
TROPICKÝ
CITRUS
UTISKOVAT
ŽENSKÉ
JMÉNO
AUTOR PĚTI
NEDĚL
V BALÓNĚ
PACKA
LATINSKÁ
PŘEDLOŽKA
(k)
SETNOUTI
PEČIVO
ZKRATKA
DANĚ
ZE MZDY
ŘEKA
VE FRANCII
KAMARÁDKA MAXIPSA FÍKA
DRUH PSA
DOMÁCKY
JOSEF
KRÁTKÁ
ROLE
(slangově)
JEDNOTKA
SÍLY
ZRAKY
PRIMÁTŮM
VLASTNÍ
VZOREC
NITRIDU
URANU
MALAKOV
VĚNOVAT
SVOJI
ZKRATKA
POŽÁRNÍ
OCHRANY
SRDEČNICE
ASIJSKÁ
STOLNÍ HRA
3. DÍL
TAJENKY
2. DÍL
TAJENKY
NEZVALOVA
HRDINKA
SOUHRN
ZNAKŮ
URČUJÍCÍCH
ETNIKUM
KŘÍŽOVKY PLNÉ FÓRŮ 3/2008
STŘEDA
(zkratka)
SUMERSKÝ
BŮH
PODZEMNÍCH VOD
strana 9
Jízdní řády
Městské noviny Červené Řečice
Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ 394 46, IČ 00248045
Editor: D.Obranec, grafika: L.Lang, tisk: MěÚ Červená Řečice
Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: MěÚ Červená Řečice
Občasník: vychází 6 – 12 za rok, č. 1/2010 vychází 05.03.2010.
Uzávěrka 26.02. 2010. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme.

Podobné dokumenty

MĚSTSKÉ NOVINY - Obec Červená Řečice

MĚSTSKÉ NOVINY - Obec Červená Řečice obyvatele našeho městečka a místních částí. Za zmínku stojí i to, že se nám rozběhly práce na projektu stavebních parcel za školkou. Zpracovává se projektová dokumentace na všech 27 stavebních parc...

Více

městské noviny - Obec Červená Řečice

městské noviny - Obec Červená Řečice Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel 0. - ZM projednalo a schválilo odkoupení pozemku, anebo směnu za městský pozemek (v k.ú. Těchoraz), části pozemku parc. č. 175/3 pod KD a manipulační plochu okolo...

Více