IHP/S - PaPP

Transkript

IHP/S - PaPP
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
ZÁVĚSNÉ TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY
BLOWTHERM IHP/S 20-30-40-50-60 C – SE C
Návod k používání a údržbě pro
uživatele a montážní techniky
VERZE 0310
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
OBSAH
1.0 Všeobecné pokyny ........................................................................
3
1.1 Funkce zařízení ...........................................................................
4
1.2 Konstrukční charakteristika .............................................................
5
1.3 Rozměry a technická data IHP/S – C - EC .............................................
6
1.4 Popis agregátu ............................................................................
10
1.5 Elektrické zapojení agregátů ..........................................................
11
1.6 Elektrické zapojení el. ventilátoru IHP/S 50-60 ....................................
14
1.7 Elektrické zapojení rozvaděče R IHPS PT21 .........................................
15
1.8 Zavěšení na pevné podpěry ............................................................
18
1.9 Instalace jednotek .......................................................................
20
1.10 Plošné rozměry při instalaci ..........................................................
21
1.11 Uvedení do provozu ....................................................................
22
1.12 Kontrolky vnější signalizace, elektrody .............................................
23
1.13 Přípojení plynu ..........................................................................
24
1.14 Charakteristika paliv ...................................................................
25
1.15 Instalace odkouření .....................................................................
26
1.16 Rozměry venkovní řady IHP/SE C .....................................................
30
1.17 Montáž venkovního krytu venkovní řady IHP/SE C .................................
32
1.18 Montáž odkouření venkovní řady IHP/SE C .........................................
35
1.19 Příslušenství .............................................................................
37
1.20 Údržba, špatná funkce, závady .......................................................
38
1.21 Upozornění, čištění, záruka ...........................................................
39
1.22 Seznam náhradních dílů ...............................................................
40
1.23 Seznam smluvně servisních partnerů ................................................
41
2
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
Pozorně čtěte instrukce obsažené v tomto manuálu, jelikož obsahuje důležité pokyny pro
bezpečnou instalaci, užívání a opravy. Pečlivě uschovejte tento manuál pro budoucí potřebu.
Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným, chybným nebonesprávným
použitím.
1.0 VŠEOBECNÉ POKYNY
Tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být předán uživateli.
Kvalifikovaný odborník - znamená osoba, která má příslušné odborné znalosti a přezkoušení
podle platných norem ČSN pro prováděcí práce.
Jednotka smí být použita pouze pro účely, pro které je určena. Jakékoliv jiné použití je
nevhodné a tím i nebezpečné.
Tento výrobek je určen pro použití v obyčejném prostředí se stupněm el. krytí IP 40 a IP 44
Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené špatnou instalací nebo používáním,
při nerespektování jím stanovených zásad.
V případě poruchy nebo špatné funkce zařízení ihned odpojte (vypněte el. proud a uzavřete
přívod plynu) a nesnažte se přístroj opravit vlastními silami. Volejte pouze kvalifikované
odborníky. Všechny opravy zařízení smí být provedeny pouze serv. technikem autorizovaným
výrobcem a s použitím originálních dílů. Nedodržení předchozích ustanovení může ohrozit
bezpečný provoz zařízení. Pro zajištění efektivní a bezporuchové funkce přístroje se řiďte
pokyny výrobce.
Jestliže je zařízení prodáno nebo převedeno jinému majiteli, nebo jestliže se podnik přemisťuje
a převádí zařízení, přesvědčte se, zda tento návod zůstal společně se zařízením k dispozici
novému majiteli nebo instalační firmě.
Před spuštěním zařízení musí kvalifikovaný odborník zkontrolovat následující:
el. a plynová přípojka odpovídá požadavkům zařízení
odvod spalin je správně připojen
provedení a umístění přívodu spalovaného vzduchu a odvodu spalin musí odpovídat platným
předpisům (zejména prostupy přes hořlavé stěny musí splňovat požadavky ČSN 06 1008)
přívod plynu odpovídá požadovanému výkonu zařízení
přístroj je připojen na ten druh plynu, pro který je určen
hodnota tlaku plynu je v mezích požadovaného přípojného tlaku
systém rozvodu plynu je dostatečně dimenzován pro instalovaný přístroj
byla instalována ovládací a bezpečnostní zařízení přepsaná platnými předpisy
Nepoužívejte přívodní trubky plynu k uzemnění zařízení
V případě delší doby nepřítomnosti uživatele nebo dlouhodobého nepoužívání agregátu
(příklad letní období) uzavřete hlavní plynový kohout
V případě, že ucítíte zápach plynu:
nepoužívejte el. vypínače, telefon ani jiná zařízení a příslušenství, která mohou způsobit jiskru
ihned otevřte dveře a okna, aby následný průvan vyvětral vzduch v místnosti
uzavřete hlavní uzávěr plynu
žádejte o opravu kvalifikované odborníky
3
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
UPOZORNĚNÍ
Bezpečná vzdálenost teplovzdušných agregátů od hořlavých hmot je min. 100 mm (podle ČSN 06 1008)
stupeň hořlavosti
stavebních hmot
a výrobků
Stavební hmoty a výrobky zařazené
do stupně hořlavosti
(výběr z ČSN 73 0823)
A
nehořlavé
žula, pískovec, betony, cihly, keram. obkladačky,
malty, protipožární omítky atd.
B
nesnadno hořlavé
akumin, izomin, heraklit, lignos, desky z čedičového
plstí, desky ze skelných vláken
C1
těžce hořlavé
dřevo bukové, dubové desky hobrex, překližky
umakart, werzalit, sirkolit
C2
snadno hořlavé
dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotříska
korkové desky, pryžové podlahoviny
C3
lehce hořlavé
asfaltové lepenky, dřevovláknité desky, celulózové
hmoty, polyuretan, polystyrén, polyethylén, PVC
1.1 FUNKCE ZAŘÍZENÍ
1/ Zařízení je pod napětím a prostorový termostat uvede jednotku do činnosti. Řídící centrum
předá impuls na manostat vzduchu a uvede v činnost odtahový ventilátor spalin. Jeho správný
chod je řízen zvláštním presostatem, který když zjistí nedostatečné množství vzduchu, zabrání
jednotce v další činnosti.
2/ Po fázi předventilace zapalovací elektroda zažehne plamen a elektroventil umožní plynulou
dodávku plynu na trysky.
3/ Jestliže se směs vzduchu a plynu nezažehne nebo ionizační sonda nezjistí přítomnost
plamene, zařízení na kontrolu plamene učiní druhý pokus, pokud opětovně nezjistí přítomnost
plamene zablokuje se hořák.
4/ Jakmile se hořák zažehne, teplota v tepelném výměníku začne stoupat a dosáhne teplotního
rozsahu na limitním termostatu, dojde ke spuštění vyfukovacího ventilátoru.
5/ V případě, že se ventilátor z nějakého důvodu neuvede do činnosti např. teplota na výměníku
dosáhne více jak 90°C, bezpe čnostní termostat zablokuje hořák jednotky.
Upozornění:
Nikdy nevypínejte zařízení dříve než se vypne ventilátor sám, jinak vystoupí teplota na výměníku
více jak 90°C a m ůže dojít k přehřátí výměníku a k zablokování bezpečnostního termostatu.
4
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.2 KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA
Agregát je kompaktní monoblok, který obsahuje ventilační systém s jednoduchou obsluhou i
údržbou
Plášť je tepelně izolován skelnou vatou, která je vnitřně chráněna hliníkovou fólií. Rozdíl teplot
mezi teplotou prostředí a povrchem nepřekročí v žádném případě 50°C
Agregát je osazen atmosférickým hořákem s automatickým řízením
Nucený odvod spalin je zajištěn odtahovým ventilátorem umístěným na výstupu výměníku
tepla
Funkční proudění vzduchu z agregátu je nastavitelné lamelami. Ohřívaný vzduch přes výměník
je dopravován axiálním ventilátorem
Součástí dodávky je potrubí pro přívod vzduchu a odtah spalin s proti dešťovou koncovkou
Výměník tepla je vyroben z materiálu, který je odolný proti korozi při vyšších teplotách
Sběrač spalin je z pohliníkované oceli s možností prohlídky a čistění horní části
Trubkové plotny jsou též z pohliníkované oceli
Jednotlivé díly jsou svařovány automaticky v ochranné atmosféře nepřerušovaným drátem
Obvodové plechy jsou lisovány a potaženy povlakem z PVC, který chrání povrch při přepravě
proti poškození
Všechna těsnění jsou podle norem CE (bez azbestu)
Řada IHP/SE 20 ÷ 60C je totožná s řadou IHP/S C, je však přizpůsobena pro přímou venkovní
instalaci se stupněm krytí IP 44, venkovní kryt je v ceně jednotky a není nutné již budovat
venkovní přístřešek !
Závěsné agregáty BLOWTHERM splňují podle ČSN EN 60 529:1989 stupeň el. krytí
IP 40. Při montáži s odtahem spalin a přívodem vzduchu C12 a C32, to znamená,
že spotřebiče jsou vybaveny přívodem spalovacího vzduchu a odtahem spalin
z venkovního prostředí, splňují požadavky na uzavřený spotřebič podle ČSN 06
1008 čl.3.8.
Ohřev je opatřen:
rozběhový termostat FAN 40°C stavitelný, automat. zap/vy p ventilátoru ohřívaného vzduchu
provozní termostat LIMIT 90°C stavitelný, zapnutí a vypnutí hořáku
bezpečnostní termostat SICUR 100°C jišt ění proti přehřátí
5
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.3 ROZMĚRY A TECH. DATA JEDNOTEK IHP/S 20-30-40
Jednotky s axiálním ventilátorem
MODEL
Tepelný příkon
Tepelný výkon
Účinnost
Spotřeba ZP (G20)
Spotřeba BUTAN (G30)
Spotřeba PROPAN (G31)
Množství vzduchu
Maximální dosah vzduchu
∆T°C oh řátí vzduchu
Nastavení manostatu spalin on/off
Termostaty: rozběhový – provozní – havarijní
Počet motorů (ø 400 mm)
Příkon motoru
Hlučnost ve vzdálenosti 1,5m
Váha
Balení
Elektrické připojení
Elektrický příkon
Stupeň el. krytí
Hloubka
(A)
Prměr odtahu spalin
(B)
Průměr přívodu vzduchu
(C)
Připojení plynu
(D)
Maximální délka potrubí (přívod vzd.+ odtah spalin)
Bezpečnostní doba automatiky BRAHMA CM31F
kW
kW
%
3
m /h
3
m /h
3
m /h
3
m /h
m
°C
Pa (±8)
°C
W
dB
Kg
cm (D-V-Š)
V/f/Hz
W
IP
mm
mm
mm
G
m
s
6
IHP/S 20
IHP/S 30
IHP/S 40
23,2
21,0
90.5
2.46
0.72
0.95
2 150
10
28
110 / 90
40 / 85 / 100
1
115
63
88
78x101x67
230 / 1 /50
240
IP 40
420
100
100
½”
5
5
34,8
31,4
90.2
3.68
1.08
1.42
2 900
14
31
110 / 90
40 / 85 / 100
1
195
65
118
78x101x81
230 / 1 / 50
275
IP 40
560
100
100
½”
5
5
43,3
39,1
90.3
4.58
1.34
1.77
3 850
16
29
192 / 178
40 / 85 / 100
1
260
67
134
78x101x90
230 / 1 / 50
315
IP 40
650
100
100
½”
5
5
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
ROZMĚRY A TECH. DATA JEDNOTEK IHP/S 50-60
Jednotky s axiálním ventilátorem
MODEL
Tepelný příkon
Tepelný výkon
Účinnost
Spotřeba ZP (G20)
Spotřeba BUTAN (G30)
Spotřeba PROPAN (G31)
Množství vzduchu
Maximální dosah vzduchu
∆T°C oh řátí vzduchu
Nastavení manostatu spalin on/off
Termostaty: rozběhový – provozní – havarijní
Počet motorů
Příkon motoru
Hlučnost ve vzdálenosti 1,5 m
Váha
Balení
Elektrické připojení
Elektrický příkon
Stupeň el. krytí
Hloubka
(A)
Prměr odtahu spalin
(B)
Průměr přívodu vzduchu
(C)
Připojení plynu
(D)
Maximální délka potrubí (přívod vzd.+ odtah spalin)
Bezpečnostní doba automatiky BRAHMA CM31F
kW
kW
%
3
m /h
3
m /h
3
m /h
3
m /h
m
°C
Pa (±20)
°C
W
dB
Kg
cm (L-H-P)
V / f / Hz
W
IP
mm
mm
mm
G
m
s
IHP/S 50
IHP/S 60
58,1
52,3
90.0
6,15
1,80
2,38
4 800
14
28
240 / 260
40 / 85 / 100
1
250
68
160
90x105x90
230 / 1 / 50
310
IP 40
650
100
125
½”
5
10
69,8
62,8
90.0
7,4
2,16
2,85
5 700
14
28
240 / 260
40 / 85 / 100
1
400
68
180
90x105x102
230 / 1 / 50
460
IP 40
770
100
125
½”
5
10
ROZMĚRY A TECH. DATA ŘADY IHP T 20-95 C
7
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
ROZMĚRY A TECH. DATA JEDNOTEK IHP/S 20-30-40C
Jednotky s radiálním ventilátorem pro vzduchotech. rozvod
MODEL
Tepelný příkon
Tepelný výkon
Účinnost
Spotřeba ZP (G20)
Spotřeba BUTAN (G30)
Spotřeba PROPAN (G31)
Množství vzduchu
Statický tlak
∆T°C oh řátí vzduchu
Nastavení manostatu spalin on/off
Termostaty: rozběhový – provozní – havarijní
Typ ventilátoru
Počet motorů
Příkon motoru
Hlučnost ve vzdálenosti 1,5 m
Váha
Balení
Elektrické připojení
Elektrický příkon
Stupeň el. krytí
Hloubka
(A)
Prměr odtahu spalin
(B)
Průměr přívodu vzduchu
(C)
Připojení plynu
(D)
Maximální délka potrubí (přívod vzd. + odtah spalin)
Bezpečnostní doba automatiky BRAHMA CM31F
IHP/S 20C
kW
kW
%
3
m /h
3
m /h
3
m /h
3
m /h
Pa
°C
Pa (±8)
°C
W
dB
Kg
cm (D-V-Š)
V/f/Hz
W
IP
mm
mm
mm
G
m
s
8
23,2
21,0
90.5
2.46
0.72
0.95
2 150
100
28
110 / 90
40 / 85 / 100
DD9/9-245W
1
245
63
135
78x101x118
230 / 1 /50
300
IP 40
420
100
100
½”
5
5
IHP/S 30C
IHP/S 40C
34,8
43,3
31,4
39,1
90.2
90.3
3.68
4.58
1.08
1.34
1.42
1.77
2 900
3 850
100
100
31
29
110 / 90
192 / 178
40 / 85 / 100
40 / 85 / 100
DD9/9-373W DD12/9-736W
1
1
370
730
65
67
158
182
78x101x132
78x101x141
230 / 1 / 50
230 / 1 / 50
430
785
IP 40
IP 40
560
650
100
100
100
100
½”
½”
5
5
5
5
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
ROZMĚRY A TECH. DATA JEDNOTEK IHP/S 50-60C
Jednotky s radiálním ventilátorem pro vzduchotech. rozvod
MODEL
Tepelný příkon
kW
Tepelný výkon
kW
Účinnost
%
3
Spotřeba ZP (G20)
m /h
3
Spotřeba BUTAN (G30)
m /h
3
Spotřeba PROPAN (G31)
m /h
3
Množství vzduchu
m /h
Statický tlak
Pa
°C
∆T°C oh řátí vzduchu
Nastavení manostatu spalin on/off
Pa (±8)
Termostaty: rozběhový – provozní – havarijní
°C
Typ ventilátoru
Počet motorů
Příkon motoru
W
Hlučnost ve vzdálenosti 1,5 m
dB
Váha
Kg
Balení
cm (D-V-Š)
Elektrické připojení
V/f/Hz
Elektrický příkon
W
Stupeň el. krytí
IP
Hloubka
(A)
mm
Prměr odtahu spalin
(B)
mm
Průměr přívodu vzduchu
(C)
mm
Připojení plynu
(D)
G
Maximální délka potrubí (přívod vzd.+ odtah spalin)
m
Bezpečnostní doba automatiky BRAHMA CM31F
s
9
IHP/S 50C
IHP/S 60C
58,1
52,3
90.0
6,15
1,80
2,38
4 800
100
30.5
240 / 260
40 / 85 / 100
DD12/12
1
1100
68
280
90x105x141
230 / 1 /50
1160
IP 40
650
100
125
½”
5
10
69,8
62,8
90.0
7,4
2,16
2,85
5 700
100
30.5
240 / 260
40 / 85 / 100
DD12/12
1
1100
68
280
90x105x153
230 / 1 / 50
1160
IP 40
770
100
125
½”
5
10
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.4 POPIS AGREGÁTU
1. Rozběhový termostat
10. Plynový ventil
2. Provozní termostat
11. Zapalovací elektroda
3. Havarijní termostat
12. Tlakový uzávěr plynu na rampě
4. Řídící automatika
13. Plynová rampa
5. Manostat vzduchu
14. Ionizační sonda
6. Svorkovnice
15. Kontrolka provozu hořáku – zelená
7. Ventilátor odtahu spalin
16. Kontrolka havarijního termostatu – červená
8. Odtah spalin
17. Deblokační tlačítko + deblokace automatiky
9. Přívod spalovacího vzduchu
18. Otočná žaluzie výstupu vzduchu
10
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.5 ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ IHP/S 20-30-40 č. 6650053/99-11
Vnitřní
svorkovnice
BARVY KABELŮ:
N – černá
R – červená
M – hnědá
A – světle modrá
G – šedá
B – bílá
Umístněte na přístupném místě v bezprostřední
blízkosti agregátu
IMD
Jistič
F
Pojistka
L
Fáze
N
Nulový vodič
TA
Pokojový termostat
IEI
Přepínač Léto/Zima
SF
Signalizace provozu
SBL Signalizace blokace pro vnitřní bezpečnost
FAN Rozběhový termostat ventilátoru
LIMIT Provozní termostat
SICUR Havarijní termostat
M
Motor osového ventilátoru
SBA Signalizace blokace automatiky
PA
Manostat odtahu spalin
V
Ventilátor odtahu spalin
VG
Plynový ventil
RA
Automatické ovládání
RM
Ruční ovládání
Ověřte, že elektrické napájení je jednofázové 230 V/50 Hz a jeho uzemnění. El. instalace musí být
provedena dle ČSN. Tepelná ochrana musí být 5A pro modely IHP S 20 ÷ 40 a 7A pro ostatní modely.
ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ S POKOJOVÝM TERMOSTATEM
Up
Upozornění pro montážníky:
Vnitřní
svorkovnice
1)
2)
3)
4)
5)
Nezaměnit
fáze - nulák
Pokojový termostat – ručně – autmaticky
s deblokací automatiky přepína Léto/Zima
11
Vyšrafované zapojení může být provedeno pouze
oprávěnou montážní firmou
Nezaměňte fázi s nulovým vodičem, může způsobit
poškození řídící automatiky
Ručně oddělte šedý konektor tlačítka u agregátu
Dvoupólový jistič IMD instalujte na přístupném místě
v bezprostřední blízkosti agregátu
Ověřte, že data ze sítě: napětí – frekvence – výkon
se shodují s dosažnými v instalovaném zařízení
ELEKTRICKÝ PŘÍKON:
240 W (IHP/S 20)
275 W (IHP/S 30)
315 W (IHP/S 40)
EL. NAPÁJENÍ:
220-240V/1F/50Hz
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ IHP/S 20-30-40C č. 6650064/99-11
Vnitřní
svorkovnice
BARVY KABELŮ:
N – černá
R – červená
M – hnědá
A – světle modrá
G – šedá
B – bílá
Umístněte na přístupném místě v bezprostřední
blízkosti agregátu
IMD
Jistič
F
Pojistka
L
Fáze
N
Nulový vodič
TA
Pokojový termostat
IEI
Přepínač Léto/Zima
SF
Signalizace provozu
SBL Signalizace blokace pro vnitřní bezpečnost
FAN Rozběhový termostat ventilátoru
LIMIT Provozní termostat
SICUR Havarijní termostat
M
Motor axiálního ventilátoru
SBA Signalizace blokace automatiky
PA
Manostat odtahu spalin
V
Ventilátor odtahu spalin
VG
Plynový ventil
KM Výkonnové relé
RA
Automatické ovládání
RM Ruční ovládání
Ověřte, že elektrické napájení je jednofázové 230 V/50 Hz a jeho uzemnění. El. instalace musí být
provedena dle ČSN. Tepelná ochrana musí být 5A pro modely IHP S 20 ÷ 40 a 7A pro ostatní modely.
ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ S POKOJOVÝM TERMOSTATEM
Up
Upozornění pro montážníky:
Vnitřní
svorkovnice
1)
2)
3)
4)
5)
Nezaměnit
fáze - nulák
Pokojový termostat – ručně – autmaticky
s deblokací automatiky přepínač Léto/Zima
12
Vyšrafované zapojení může být provedeno pouze
oprávěnou montážní firmou
Nezaměňte fázi s nulovým vodičem, může způsobit
poškození řídící automatiky
Ručně oddělte šedý konektor tlačítka u agregátu
Dvoupólový jistič IMD instalujte na přístupném místě
v bezprostřední blízkosti agregátu
Ověřte, že data ze sítě: napětí – frekvence – výkon
se shodují s dosažnými v instalovaném zařízení
ELEKTRICKÝ PŘÍKON:
300 W (IHP/S 20)
430 W (IHP/S 30)
785 W (IHP/S 40)
EL. NAPÁJENÍ:
220-240V/1F/50Hz
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ IHP/S 50-60 a IHP/S 50-60C
RM Ruční ovládání
RA Automat. ovládání
Vnitřní
svorkovnice
BARVY KABELŮ:
N – černá
R – červená
M – hnědá
A – světle modrá
G – šedá
B – bílá
Umístněte na přístupném místě v bezprostřední
blízkosti agregátu
IMD
Jistič
F
Pojistka
L
Fáze
N
Nulový vodič
TA
Pokojový termostat
IEI
Přepínač Léto/Zima
SF
Signalizace provozu
SBL Signalizace blokace pro vnitřní bezpečnost
FAN Rozběhový termostat ventilátoru
LIMIT Provozní termostat
SICUR Havarijní termostat
M
Motor axiálního ventilátoru
SBA Signalizace blokace automatiky
PA
Manostat odtahu spalin
V
Ventilátor odtahu spalin
VG
Plynový ventil
KM Výkonnové relé
RA
Automatické ovládání
RM Ruční ovládání
Ověřte, že elektrické napájení je jednofázové 230 V/50 Hz a jeho uzemnění. El. instalace musí být
provedena dle ČSN. Tepelná ochrana musí být 5A pro modely IHP S 20 ÷ 40 a 7A pro ostatní modely.
ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ S POKOJOVÝM TERMOSTATEM
Upozornění
pro montážníky:
Up
Vnitřní
svorkovnice
1)
2)
3)
4)
5)
Vyšrafované zapojení může být provedeno pouze
oprávěnou montážní firmou
Nezaměňte fázi s nulovým vodičem, může způsobit
poškození řídící automatiky
Ručně oddělte šedý konektor tlačítka u agregátu
Dvoupólový jistič IMD instalujte na přístupném místě
v bezprostřední blízkosti agregátu
Ověřte, že data ze sítě: napětí – frekvence – výkon se
shodují s dosažnými v instalovaném zařízení
ELEKTRICKÝ PŘÍKON:
310W (IHP/S 50)/ 1160W IHP/S 50C
460W (IHP/S 60C)/1160W IHP/S 60C
Nezaměnit
fáze - nulák
Pokojový termostat – ručně – autmaticky
s deblokací automatiky přepínač Léto/Zima
13
EL. NAPÁJENÍ:
220-240V/1F/50Hz
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.6 EL. ZAPOJENÍ ELEKTROVENTILÁTORU IHP/S 50-60
Modely agregátů IHP/S 50 – 60 jsou opatřeny stejným axiálním ventilátorem vzduchu (kód
9VE0376 – ø 450 mm) ale s odlišnými přívodními kabeli:
1. U modelu IHP/S 50 k dosažení rychlosti otáček 1100, el. příkon 250 W
2. U modelu IHP/S 60 k dosažení rychlosti otáček 1300, el. příkon 400 W
Zapojení bude provedeno dle níže uvedených schémat k uvedeným dvěma způsobům.
14
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.7 EL. ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R IHPS PT21
Rozvaděč tvoří:
digitální termostat s týd. programem
přepínač léto/zima
signalizace poruchy
jištění proti zkratu
deblokační tlačítko
15
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
Pro všechny typy vytápění
TÝDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PT21
PT20 je český výrobek, který Vám nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách. Je navržen
tak, aby splňoval vysoký standard na požadované funkce, a aby byla zachována jednoduchá obsluha tohoto přístroje.Použitím
digitálního termostatu můžete podstatně ušetřit energii potřebnou pro topení, při zachování optimální tepelné pohody.Vzhledem k
velkým možnostem programu (až 6 časových úseků a teplot na každý den) si můžete ideálně navolit program, který Vám bude
vyhovovat.Např.: Ráno vstáváme v 6:00 hod., nastavíme tedy teplotu na 19°C. V 8:00 odcházíme do práce, snížíme teplotu na
17°C. Členové rodiny se vracejí domů ve 14:00 hod., potřebujeme zatopit, nastavíme teplotu na 20°C. Večer při sledování TV
chceme mít příjemně teplo, nastavíme další interva na 19:00 – 24°C. Ve 22:00 se chystáme spát, tudíž nám postačí teplota 18°C.
Toto je model běžného denního teplotního režimu, který využívá 5 časových úseků.
Toto je model běžného denního teplotního režimu, který využívá 5 časových úseků.
Návod k obsluze
unkce přepínače:
1.
AUT:
termostat
pracuje
dle
předem
nastaveného programu.
2. MAN: slouží pro ruční nastavení teploty, tato
teplota bude konstantní až do další změny.
3. HOD: nastavení aktuálního dne a času
4. PROG: poloha pro prog. termostatu
Krátkodová změna teploty v režimu AUT (PÁRTY):
Pouhým stisknutím tlačítka „+/-°C" v režimu AUT změníme krátkodobě požadovanou teplotu, na displeji se objeví „P". Tuto teplotu
termostat udržuje až do další teplotní změny dané programem. Při stisknutí tlačítka „i" v režimu AUT se vždy na chvíli zobrazí
požadovaná teplota programu (indikována na displeji „P").
Funkce tlačítka „Kopi“:
1. Ukončíme programování soboty tlačítkem „i".
2. V horní části displeje je symbol „-" na neděli. Stiskneme tlačítko „Kopi" a tím se automaticky zkopíruje sobotní program na neděli,
na displeji se krátkodobě objeví „C".
Funkce "kufřík" (dovolená):
Tato funkce je velmi užitečná v době dovolené, kdy dům je prázdný a není potřeba měnit teplotu. Po stisknutí tlačítka "kufřík" se na
displeji objeví symbol "kufřík". Tlačítky „+/-Hod a +/-°C" nastavíme počet dní a požadovanou teplotu.
Př.: V neděli odjíždíme na 7-mi denní dovolenou (doba návratu neděle) a požadujeme konstantní teplotu
18°C. V neděli před odjezdem nastavíme termostat PT21 do režimu "kufřík" následně:
1. Stisknutím tlačítka "kufřík" se přepneme do režimu dovolená.
2.Tlačítky „+/-Hod" nastavíme počet dní, tzn. 7, jelikož v neděli se vracíme, chceme, aby se termostat vrátil
do režimu AUT nebo MAN (zvolíme přepínačem).
3. Nakonec nastavíme teplotu tlačítky „+/-°C" podle ročního období, v létě např. 18°C. Od této chvíle termostat bude 7 dní udržovat
konstantní teplotu 18°C. Vždy o půlnoci je odečten jeden den z nastaveného celkového počtu dní.
Funkce tlačítka „Suma":
Toto je informační tlačítko, které slouží ke zjištění provozních hodin kotle. Na displeji se objeví „H". Vynulování těchto hodin lze
tlačítkem „i".
16
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
(Př.: 12:06 hod 23 min kotel v provozu dle obr.)
Funkce tlačítka „Off":
Stisknutím tohoto tlačítka vypneme kotel. Tento stav je indikován na displeji „O" a lze ho zrušit stejným
tlačítkem nebo změnou polohy přepínače. V poloze AUT se funkce Off ruší při další teplotní změně progr.
Tlačítko RESET:
Na zadní straně mikroprocesorové části se nachází tlačítko, které doporučujeme použít při
nedefinovatelných jevech – veškeré uložené změny budou ztraceny.
Výměna baterií:
Používejte pouze alkalické tužkové bateri 2 x 1,5V typ AA/R6. Po vyjmutí baterií termostat zachová veškeré informace v paměti cca
25s. Při poklesu napětí baterií se na displeji zobrazí symbol "baterie".
Pozn.: Funkce u všech tlačítek se po delším stisknutí urychlí.
Montáž PT21:
Termostat instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidla, slunečním
zářením a jinými rušivými vlivy. Také se vyvarujte montáži na venkovní stěnu.
Postup:
Termostat PT21 se skládá ze dvou dílů, přední - mikroprocesorová (obr.1) a zadní - spínací (obr.2) část. Tímto je dosaženo velmi
jednoduché a rychlé montáže na instalační krabice typu KU/KP68 a velmi elegantního programování přímo ve Vašem křesle.
1. V místě šipky (obr.1) otevřeme krabičku PT20 a tím rozdělíme termostat na dva díly.
2.Uchopíme zadní díl (spínací) a připevníme jej na instalační krabice (viz. obr.2), do výšky minimálně 1,5m.
3. Odšroubujeme vrut v místě šipky (obr.2) a odklopíme kryt. Pod tímto krytem se nachází relé a svorkovnice, ke které přivedeme
vodiče od kotle dle náhledu (obr.2).
4. Uchopíme přední díl PT20, odklopíme kryt (obr.1a), vložíme dvě tužkové alkalické baterie 2 x 1,5 V a naprogramujeme jej dle
návodu.
5. Poté stačí pouze z vrchu naklapnout přední díl na zadní díl PT21 a termostat je připraven k použití.
Instalaci PT20 musí provádět osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
Shrnutí:
PT21 je digitální prostorový termostat pro automatickou regulaci vytápění s možností nastavení 6-ti různých teplot (3 až 39°C) na
každý den (minimální nastavitelný časový úsek je 10 minut).
Další výhody jsou:
- na každý den jiný program
- jednoduché ovládání i programování
- možnost krátkodobé změny teploty programu
- snadná montáž na všechny typy inst. krabic KU/KP68
- úsporný režim dovolená (max. počet dní 99)
- nízká spotřeba
- kopírování dnů jedním tlačítkem
- informace o provozních hodinách kotle
- regulace teploty po 0,5°C
- vícefunkční displej
- uchování paměti při výměně baterií po dobu cca 25s
Napájení alkalické tužkové baterie 2 x 1,5 V typ AA/R6
Počet natavitelných teplot
Hystereze
Min. program. čas
Rozsah nastav. teplot
Nastavení teplot
Min. indikační skok
Přesnost měření
Výstup relé, max.
na každý den 6 různých teplot
0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/1,0/1,5°C
10 min.
5 až 40°C
90 0,5°C
0,1°C
0,5°C
5A/250V AC
V případě záručního a pozáručního servisu zašlete termostat na adresu výrobce.
17
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.8 ZAVĚŠENÍ NA PEVNÉ PODPĚRY IHP/S 20-30-40
(návrh)
18
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
ZAVĚŠENÍ NA PEVNÉ PODPĚRY IHP/S 20-30-40C
se směšovací komorou
19
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.9 INSTALACE JEDNOTEK
Při montáži se musí dodržet příslušné normy a následující postup:
a) Prověřit umístění pro elektřinu a plynové potrubí. Zhotovit dva otvory pro přívod vzduchu a odvod
spalin. Na přípojce plynu musí být umístěn uzavírací kohout a provedeno příslušné spojení.
b) Vyjměte zařízení opatrně z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození.
Vzdálenost jednotky ode zdi ze strany od ventilátoru je min. 200 mm umožňující dostatečné
přisávání vzduchu. Jednotka může být upevněna na konstrukci nebo zavěšena. Je nutné
zabezpečit správné zavěšení jednotky podle typu zdiva a váhy jednotky.
c) Velmi důležitá je výška umístění agregátu, která musí být 2÷2,5 m od podlahy k základně
přístroje. To je nutné pro optimální vyhřátí prostoru , ale také k zabránění ofuku osob, které
jsou zde přítomny. Též je nezbytné nemontovat zařízení a umisťovat hořlavé materiály do
vzdálenosti 4 m od tohoto zařízení.
d) Připojit potrubí pro odvod spalin a přívod spalovaného vzduchu. Použít potrubí pouze
doporučených průměrů a dát pozor, aby délka potrubí nepřekročila 5 m. Každý ohyb 90° je
ekvivalentní 1 m délky rovného potrubí. Přiveďte el. proud podle schémat. Všechna el.
zapojení musí splňovat ČSN.
e) Instalovat prostorový termostat. Doporučuje se umístit termostat cca 1,5 m vysoko od podlahy
na místo chráněné před průvanem, přímým působením slunečního svitu nebo jiných zdrojů
tepla. Pokud možno neinstalujte termostat na venkovní zeď, což může způsobit nesprávné
snímání teploty a tím i funkci přístroje.
f)
K dosažení max. výkonu agregátu doporučujeme přizpůsobit instalaci zařízení co možná nejblíže
pracovnímu místu, tak aby nedošlo k ofuku pracovníků horkým vzduchem.
g) Kontrolujte, aby nedošlo k ucpání odtahu spalin a přisávání vzduchu. Nikdy neprovádějte
zásah do výkonu zařízení, které je nastaveno pevně výrobcem. Jinak se vystavujete
předčasnému ukončení záruky poskytované výrobcem.
UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK V JEDNÉ MÍSTNOSTI
Pro zabránění proudění teplého
vzduchu do středu objektu můžeme
použít tuto konfiguraci distribuce
teplého vzduchu.
V případě, že do objektu jsou situovány vrata
nebo jakýkoliv vchod, je důležité usměrnit proud
teplého vzduchu z jednotky proti tomuto otvoru a
vytvořit tepelnou bariéru.
20
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.10 PLOŠNÉ ROZMĚRY PŘI INSTALACI
IHP/S 20 – 30 – 40
Výška od podlahy
min. 2,0 ÷ 2,5 m
IHP/S 50 – 60
Výška od podlahy
min. 2,0 ÷ 2,5 m
21
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.11 UVEDENÍ DO PROVOZU (poloha Zima)
1) Nastavte prostorový termostat na rozvaděči na max. hodnotu (není součástí dodávky a
zapojuje se podle přiloženého schématu v tomto manuálu),
2) Otevřete plynový ventil a zapněte hlavní vypínač,
3) V této fázi dochází k zapnutí odtahového ventilátoru spalin s jiskřením a otevření plynového
elektroventilu pro zapálení,
4) Zapnutím hlavního spínače do polohy ON dojde nejprve k rozběhu odtahového ventilátoru
spalin, po cca 4,5 sec. dojde k automatickému zapálení hořáku. V případě při zavzdušněném
plynovém rozvodu (nebo uzavřeném přívodu) dojde automaticky k zablokování hořáku. Po cca
30 sec. je nutno odblokovat tlačítkem hořák a opakovat zapalovací režim. Po zapálení a
dosažení teploty cca 40°C v prostoru umíst ění čidla rozběhového termostatu se uvede
ventilátor ohřívaného vzduchu od provozu,
5) Hořák se vypne teprve tehdy, když teplota vyhřívaného prostoru dosáhne hodnoty nastavené v
prostorovém termostatu (je-li instalován) nebo teploty na výstupu z agregátu provozním
termostatem (85°C ). Dále pracuje agregát již autom aticky podle nastavených teplot,
6) Nastavte prostorový termostat na požadovanou teplotu. Jakmile prostředí dosáhne této teploty,
hořák zhasne a až po několika minutách se zastaví i ventilátor (až po vyfoukání tep. výměníku
na teplotu 35°C). Jakmile dojde k poklesu teploty p rostředí pod hodnotu nastavenou na
prostorovém termostatu, cyklus se automaticky opakuje.
UVEDENÍ DO PROVOZU (poloha Léto)
1) Uzavřete plynový ventil,
2) Přepínač Léto/Zima je v poloze Léto a musí být řazený podle el. schémata uvedeného v tomto
manuálu,
3) Nechte spínač pokojového termostatu v poloze zapnuto a nastavte jej na nízkou teplotu.
VYPNUTÍ JEDNOTKY
•
•
Pro krátkodobá vypnutí (např. v noci) snižte teplotu na prostorovém termostatu na min.
Pro dlouhodobá vypnutí (posezónní) vypněte jednotku na hl. vypínači a uzavřete přívod plynu
UPOZORNĚNÍ !!!
1) Agregát nikdy neodpojujte od přívodu el. energie pokud nedojde k úplnému zastavení
ventilátoru, který ještě nějakou dobu po vypnutí hořáku jede. V opačném případě hrozí přehřátí
tepelného výměníku v důsledku tepelné setrvačnosti za účasti termostatu,
2) V případě ucpání nasávání spalovacího vzduchu, odvodu spalin, špatné funkci odtahového
ventilátoru spalin během provozu nebo při uvádění do provozu zablokuje instalovaný presostat
vzduchu hořák,
3) V případě nežádoucího přehřátí výměníku tepla (vlivem omezeného průtoku ohřívaného
vzduchu nebo výpadku ventilátoru a poruše provozního termostatu) vyřadí bezpečnostní
termostat (100°C) s ru čním odblokováním agregát z provozu (nutné zjistit příčinu závady před
novým uvedení do provozu).
22
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.12 KONTROLKY VNĚJŠÍ SIGNALIZACE
Provoz hořáku
Blokace havarijního termostatu
Deblokační tlačítko + deblokace automatiky
ELEKTRODY ZAPÁLENÍ A IONIZACE PLAMENE
POHLED ZE SHORA
BOČNÍ POHLED NA ELEKTRODY
a) snímací elektroda
23
b) zapalovací elektroda
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.13 PŘIPOJENÍ PLYNU - VENTIL A HOŘÁK
Manometr nastavení
Tlakový uzávěr
Stabilizační filtr
Tryska
Regulační šroub
Kulový kohout
Není součástí dodávky
Manometr nastavení
Tlakový uzávěr
Stabilizační filtr
Tryska
Kulový kohout
Regulační šroub
Není součástí dodávky
Legenda:
A. Ochranný uzávěr
B. Regulační šroub
C. Pružina regulátoru tlaku
Legenda:
1. Šroub regulátoru tlaku
2. Nastavení dolního tlaku
3. Nastavení horního tlaku
Dodržte hodnoty tlaku regulátoru hořáku pro příslušný plyn, které jsou
uvedeny tabulce na str. 18. Seřízení ventilu regulačním šroubem musí
být prováděno následovně:
1. Uvolnit ochranný kryt regulačního šroubu a nastavit hodnotu
šroubovákem
2. Zapojit manometr k nastavení dolní hodnoty tlaku
3. Spustit agregát
4. Seřízení:
pro přívod G20 (zemní plyn): otáčejte šroubem ve směru otáčení
ke zvýšení tlaku v hořáku, proti směru otáčení ke snížení,
manometr ukáže nastavenou hodnotu trysek (viz. tabulka na str.
18 přetlak na trysce).
pro přívod G31 (propan): otáčejte šroubem do hloubky regulátoru
tlaku. V tomto režimu tlaku hořáku je přímý styk tlaku na vstupu ventilu.
Je nutné zkontrolovat tlak 37 mbar pro propan G31. Radíme instalovat regulátor tlaku dvěma způsoby:
Regulátor instalujeme v blízkosti nádrže plynu a upravíme tlak na 1,5 bar
Regulátor instalujeme v blízkosti agregátu vně celého zařízení a upravíme tlak z 1,5 bar na
pracovní tlak 30-37 mbar (uvedený na štítku agregátu).
5. Vypněte zařízení pro ověření stabilního nastavení.
6. Odpojte manometr a utáhněte šroub nastavení tlaku
UPOZORNĚNÍ!: Nastavení se musí provést zakápnutým regulačním šroubem ventilu s odzkoušením
nastavení tlaku a těsnosti uzavření jarovým saponátem nebo sprejem.
24
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.14 CHARAKTERISTIKA PALIV
Jednotky IHP/S jsou vybaveny přestavitelnými atmosférickými hořáky na různé typy plynů
(pro ČR G20 – zemní plyn, G31 propan, G30 butan).
TYP PLYNU G20 (zemní plyn 34.02 MJ/m³ - 8127 Kcal/m³)
S regulátorem tlaku – Kategorie plynu : I2H I2E I2Esi I2ErB
IHP/S 20
3
IHP/S 40
IHP/S 50
IHP/S 60
4,58
6,15
6,91
Hodinová spotřeba
m /h
Přetlak plynu v řádu
mbar
Přetlak plynu na trysku
mbar
9,9
9,7
8,7
9,0
9,0
Počet trysek
ks
2
3
4
4
5
Typ trysky
ø
2,46
3,68
20
Kód
IHP/S 30
AL 2,95
AL 3,30
9UG0277
9UG0280
TYP PLYNU G30 (butan 116.09 MJ/m³ - 27733 Kcal/m³)
S regulátorem tlaku - Kategorie plynu : I3B/P
IHP/S 20
3
IHP/S 40
IHP/S 50
IHP/S 60
1,34
1,80
2,16
Hodinová spotřeba
m /h
Přetlak plynu v řádu
mbar
Přetlak plynu na trysku
mbar
24,0
24,0
23,0
24,0
24,0
Počet trysek
ks
2
3
4
4
5
Typ trysky
ø
0,72
1,08
29
Kód
IHP/S 30
AL 1,80
AL 1,90
9UG0257
9UG0252
TYP PLYNU G31 (propan 88.00 MJ/m³ - 21022 Kcal/m³)
S regulátorem tlaku – Kategorie plynu : I3P I3B/P
IHP/S 20
3
IHP/S 30
IHP/S 40
IHP/S 50
IHP/S 60
1,77
2,38
2,85
Hodinová spotřeba
m /h
Přetlak plynu v řádu
mbar
Přetlak plynu na trysku
mbar
30,0
30,0
29,0
30,0
30,0
Počet trysek
ks
2
3
4
4
5
Typ trysky
ø
0,95
1,42
37
Kód
AL 1,80
AL 1,90
9UG0257
9UG0252
Při změně typu plynu u IHP/S – C: ZP Propan a Propan ZP proveďte záměnu trysek:
1. Odpojte ovládací panel od el. napětí a uzavřete přívod plynu,
2. Otevřete boční pravá dvířka přístupu k hořáku z čelního pohledu,
3. Ověřte typ trysek v hořáku dle výše uvedených tabulek,
4. Proveďte výměnu trysek dle výše uvedených tabulek,
5. Proveďte kontrolu těsnosti a úniku plynu saponátem,
6. Zapojte el. napájení a zažehněte hořák,
7. Napojte manometr k měřáku tlaku plynu na hořáku, seřiďte přetlak plynu na plynové armatuře
a seřiďte přetlak plynu na hořáku,
8. Zkontrolujte přetlak plynu v řádu dle zvoleného typu plynu.
Upozornění: všechny operace musí být prováděny jen kvalifikovanou osobou na spotřebiči,
který není pod el. napětím a má zastaven přívod plynu!
Teplota výstupních spalin: 170 ÷ 195°C.
25
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.15 INSTALACE ODKOUŘENÍ
VERTIKÁLNÍ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ IHP/S-C 20-30-40 : ø80/125
Je určen pro odvod spalin a přívod vzduchu přes střechu ve vertikální poloze.
Spojení je přímo na agregát ø80/125 mm.
Kouřovod 6SC0024 se skládá z těchto částí:
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Popis
Koaxiální komín ø80/125 mm
Rovný s. kryt na tašku ø125 mm
Dvojitá redukce ø80/125 mm
Přechod ø80 mm
Ohyb ø80 mm
Těsnění ø80 mm
Koleno široké 90°/ø80 mm
Redukce ø80/100 mm
Koleno 90° ø80 mm
Ks
1
1
1
1
1
5
1
2
1
Materiál
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Silikon
Hliník
Hliník
Hliník
VERTIKÁLNÍ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ IHP/S-C 50-60 : ø100/150
Je určen pro odvod spalin a přívod vzduchu přes střechu ve vertikální
poloze. Spojení je přímo na agregát ø100/150 mm.
Kouřovod 6SC6048 se skládá z těchto částí:
Poz.
1
2
3
4
5
6
Popis
Koaxiální komín ø100/150 mm
Dvojitá redukce ø100/150 mm
Těsnění ø150 mm
Těsnění ø150 mm
Přechod ø100 mm L250 mm
Koleno 90°/ø100 mm
Ks
1
1
1
8
2
2
Materiál
Nylon
Silikon
Silikon
Hliník
Hliník
Upozornění: Potrubní sekce kouřovodů musí být totožné pro
každý typ jednotky. Těsnění musí být nepropustné. Celková
délka potrubí nesmí být větší než 5 m, přičemž je třeba počítat s
tím, že jedno koleno 90° je ekvivalentní 1 m délky odtahu.
Teplota výstupních spalin je 175-190°C.
26
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
HORIZONTÁLNÍ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ IHP/S-C 20-30-40 : ø80/125
Je určen pro odvod spalin a přívod vzduchu přes zeď v horizontální poloze.
Spojení je přímo na agregát ø80/125 mm. Kouřovod 6SC0020 se skládá z těchto částí:
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
Popis
Redukce ø80/100 mm
Těsnění ø80 mm
Dvojitá redukce ø80/125 mm
Koaxiální komín ø80/125 mm
Průchodka zdí ø125 mm
Přechod ø80 mm
Ohyb ø80 mm
Ks
2
3
1
1
2
1
1
Materiál
Hliník
Silikon
Nylon
Guma
Nylon
Nylon
HORIZONTÁLNÍ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ IHP/S-C 50-60 : ø100/150
Je určen pro odvod spalin a přívod vzduchu přes zeď v horizontální poloze.
Spojení je přímo na agregát ø100/150 mm. Kouřovod 6SC6047 se skládá z těchto částí:
Poz.
1
2
3
4
5
6
Popis
Těsnění ø150 mm
Těsnění ø100 mm
Dvojitá redukce ø80/125 mm
Koaxiální komín ø80/125 mm
Průchodka zdí ø150 mm
Přírubový přechod ø100 mm
Ks
1
2
1
1
2
Materiál
Silikon
Silion
Nylon
Zadní strana
agregátu
Guma
Upozornění: Potrubní sekce kouřovodů musí být totožné pro každý typ jednotky. Těsnění
musí být nepropustné. Celková délka potrubí nesmí být větší než 5 m, přičemž je třeba
počítat s tím, že jedno koleno 90° je ekvivalentní 1 m délky odtahu. Teplota spalin je 175190°C.
27
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
MONTÁŽ ADAPTÉRU ODKOUŘENÍ IHP/S 50-60
Před montáží koaxiálního kouřovodu ø100/150 mm je nutné nejprve připevnit na agregátech IHP/S
50 – 60 plechovou krabici adaptéru kód 9SC6001 závitořeznými šrouby (dodáno v sadě kouřovodu
současně s těsněním), otvory na agregátu jsou níže naznačeny .
ZADNÍ POHLED AGREGÁTU
28
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
HORIZONTÁLNÍ ODKOUŘENÍ IHP/S-C 20-30-40 : ø100/100
Je určen odděleně pro odvod spalin a přívod vzduchu přes zeď v horizontální poloze.
Spojení je přímo na agregát ø100/100 mm. Kouřovod 6SC0022 se skládá z těchto částí:
Poz.
1
2
3
4
Popis
Trubka odtahu spalin ø100 mm
Průchodka zdí vnitřní ø100 mm
Průchodka zdí vnější ø100 mm
Trubka přívodu vzduchu ø100 mm
Ks
1
2
2
1
Materiál
Hliník
Guma
Silikon
Hliník
HORIZONTÁLNÍ ODKOUŘENÍ IHP/S-C 50-60 : ø100/125
Je určen odděleně pro odvod spalin a přívod vzduchu přes zeď v horizontální poloze.
Spojení je přímo na agregát ø100/125 mm. Kouřovod 6SC0039 se skládá z těchto částí:
P.
1
2
3
4
5
Popis
Trubka odtahu spalin ø100 mm
Průchodka zdí vnitřní ø100 mm
Průchodka zdí vnější ø100 mm
Trubka odtahu spalin ø125 mm
Průchodka zdí vnitřní ø125 mm
Ks
1
1
1
1
1
Materiál
Hliník
Guma
Silikon
Hliník
Guma
Celková délka potrubí nesmí být větší než 5 m, přičemž je třeba počítat s tím, že jedno
koleno 90° je ekvivalentní 1 m délky odtahu. Teplota spalin je 175-190°C.
29
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.16 ROZMĚRY VENKOVNÍ ŘADY IHP/SE C
Jednotky s radiálním ventilátorem pro vzduchotech. rozvod – venkovní instalace
IHP/SE 20 – 30 – 40C
MODEL
ROZMĚRY (mm)
IHP/SE 20C IHP/SE 30C
X
Y
Z
C
D
Ø1
Ø2
Ø3
1090
565
900
420
1130
100
100
½
IHP/SE 40C
1230
705
900
560
1270
100
100
½
1310
785
900
640
1350
100
100
½
Y
X
Z
30
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/SE 50 – 60C
MODEL
X
Y
Z
C
D
Ø1
Ø2
Ø3
ROZMĚRY (mm)
IHP/SE 50C IHP/SE 60C
1090
930
940
650
1320
100
100
½
1230
930
940
770
1440
100
100
½
Y
X
Z
31
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.17 MONTÁŽ VENKOV. KRYTU VENKOVNÍ ŘADY IHP/SE C
Upozornění:
Připojení přívod/odtah na agregátu je ø100/100 mm u modelů IHP/SE 20-30-40C zatímco u
modelů IHP/SE 50-60C je připojení ø100/125 mm. Z tohoto důvodu u modelů IHP/SE 50-60C při
montáži kouřovodu, je nutné v části přívodu vzduchu odstranit přírubový přechod průměru 125 mm
a připevnit plechovou krabici mezikusu (připevněte 4 kusy závitořezných šroubů do mezikusu
agregátu) kód 9SC6001.
Mode
IHP/SE 20C
IHP/SE 30C
IHP/SE 40C
IHP/SE 50C
IHP/SE 60C
Kód krytu
6CE0022
6CE0023
6CE0024
6CE0025
6CE0026
Pro správnou montáž veškerého příslušenství je nutné provést níže uvedené úkony, jinak některé
součásti nemohou být namontovány správně (nutné nářadí k montáži: křížový šroubovák a vrták
ø3 mm).
Fáze 1: Výměna přechodu přívod/ odtah
IHP/SE 20 ÷ 30 ÷ 40C
1. Demontujte přechod připojení směrem
dovnitř.
2. Smontujte přírubové koleno na přívodu
vzduchu s protivětrnou koncovkou a
otočte dolů.
3. Utěsněte přírubové koleno na odtahu
spalin černým těsněním tloušťky 7 mm
(viz. obrázek vpravo).
IHP/SE 50 ÷ 60C
1. Demontujte přechod připojení směrem
dovnitř.
2. Namontujte mezikus kód 9SC6001 a
připevněte jej 4 záviřeznými šrouby.
Smontujte přírubové koleno na přívodu
vzduchu s protivětrnou koncovkou a
otočte dolů.
3. Utěsněte přírubové koleno na odtahu
spalin černým těsněním tloušťky 7 mm
(viz. obrázek vpravo).
32
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
Fáze 2: montáž podpěry venkovního krytu
Podpěry jsou odlišné (pravá, levá a mohou být rozeznány od sebe uspořádáním otvorů
odpovídajících umístění šroubů na krytu venkovního pláště) a následuje tento postup:
Položte na horní část agregátu konzoly
odpovídající umístěným otvorům ø10.2 mm
a v souladu s nýty umístěnými na agregátu.
Přiložte konzoly, pak vyvrtejte otvory do
agregátu a přišroubujte je závitořeznými
šrouby.
Zkontrolujte správné uchycení šrouby a
případně je více dotáhněte.
Fáze 3: montáž krytu
Zajistěte kryt v konzolách šrouby v průvlaku.
Fáze 4: Montáž potrubí odtahu spalin
Nasuňte z boku silikonovou průchodku na
trubku odtahu spalin.
Nasuňte svisle trubku na koleno odtahu
spalin procházející otvorem v krytu.
33
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
Posunujte krytem tak dlouhou, až se budou boční
otvory shodovat.
Přišroubujte kryt závitořeznými šrouby.
IHP/S
Nastavte silikonovou průchodku tak, až bude
dokonale těsná.
Vložte do trubky odtahu spalin nerezovou hlavici.
Zajištěte hlavici třemi závitořeznými šrouby ø3.5 mm
dle obrázků níže a nyní již odtah spalin je dokonale
zajištěn.
34
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.18 MONTÁŽ ODKOUŘENÍ VENKOVNÍ ŘADY IHP/SE C
Každý závěsný agregát pro venkovní instalaci IHP/SE C je vybaven sadou potrubí pro přívod
vzduchu a odtah spalin, které musí být smontovány dle bodu 2 této kapitoly.
Provoz při venkovní instalaci je možný pouze u agregátů vybavených nutným příslušenstvím pro
montážní firmu řídící se výše uvedenými montážními pokyny. Z tohoto důvodu musí být vždy
objednána kompletní souprava venkovního opláštění k agregátům do venkovního prostředí IHP/SE
C, která je neoddělitelnou součástí.
IHP/SE 20 – 30 – 40C
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
35
Kód
VSPX 39 16
GNE 100 03
ON 015082
C 1110 030
MSR 100 01
VDPX 39 10
L 0130 000
RST 100 01
L 0121 000
TI 12 0080
VPTZ 39 10
L 0387 000
Popis
Závitořezný šroub
Těsnění
Kroužek
Protidešťová hlavice
Těsnění ø100 mm
Závitořezný šroub
Trubka ø100 mm
Průchodka zdí vnější ø100 mm
Koleno ø100 mm s přírubou
Koleno 90° s přírubou ø100 mm
Trubka ø100 mm
Závitořezný šroub ø3,9x9,5 mm
Protivětrná koncovka
Ks
10
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
Materiál
Nerez
Neoprén
NBR 70
Nerez
Silikon
Nerez
Hliník
Silikon
Hliník
Hliník
Hliník
Pozink
Nerez
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/SE 50 – 60C
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
36
Kód
VSPX 39 16
GNE 100 03
ON 015082
C 1110 030
MSR 100 01
VCPX 39 10
L 0130 000
RST 100 01
L 0121 000
TI 12 0080
VPTZ 39 10
L 0387 000
9SC6001
Popis
Závitořezný šroub
Těsnění
Kroužek
Protidešťová hlavice
Těsnění ø100 mm
Závitořezný šroub
Trubka ø100 mm
Průchodka zdí vnější ø100 mm
Koleno ø100 mm s přírubou
Koleno 90° s přírubou ø100 mm
Trubka ø100 mm
Závitořezný šroub ø3,9x9,5 mm
Protivětrná koncovka
Mezikus
Ks
10
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
Materiál
Nerez
Neoprén
NBR 70
Nerez
Silikon
Nerez
Hliník
Silikon
Hliník
Hliník
Hliník
Pozink
Nerez
Plech
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.19 PŘÍSLUŠENSTVÍ
Název
Protipožární klapka sání vzduchu
Klapka výstupu vzduchu
Nádstavec sání vzduchu
Rošt sání vzduchu
Sada kazetového filtru (verze
radiální se sáním vzduchu
zadní / spodní
Model
Rozměr mm
Kód
IHP/S 20C - 30C - 40C
500 x 400 (h)
6SM0020
IHP/S 50C - 60C
600 x 450 (h)
-
IHPS 20 - 60, 20C - 60C
300 x 250 (h)
6SE0075
IHP/S 20C - 30C - 40C
500 x 400 (h)
-
IHP/S 50C - 60C
600 x 450 (h)
-
IHP/S 20C - 30C - 40C
500 x 500 (h)
-
IHP/S 50C - 60C
600 x 500 (h)
-
IHP/S 20C - 30C - 40C
540 x 530 (h)
6CFP020
IHP/S 50C - 60C
600 x 530 (h)
6CFP050
37
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.20 ÚDRŽBA
Pro správný a dlouhotrvající chod zařízení se doporučuje provádět alespoň jedenkrát ročně
celkové čištění zařízení. Zvýšenou péči vyžadují výměníky tepla, lopatky ventilátoru a vzduchové
mřížky. Ty mohou být čištěny kartáčem z venkovní strany. Zásahy do zařízení můžou provádět pouze
autorizovaní servisní technici.
Prováděná údržba
Části
Jednotka
Ventilátor
Kontrola funkčnosti všech ovládacích a bezpečnostních prvků
Otevřete odnímatelný kryt na výměníku a vyčistěte jej
vyčistit odtahový ventilátor
Očistit jej od prachových nečistot
Odtahy spalin
Demontujte je a očistěte od nečistot
Boční kryty a mřížky
Očistěte je pomocí antistatické látky
Hořák
Demontujte rampu hořáku, zkontrolujte jeho stav a vyčistěte jej
Tepelný výměník, odtah. ventilátor spalin
Trysky
Očistěte trysky a zkontrolujte jestli nejsou ucpány
Ionizační sonda a elektrody
Zkontrolujte jejich stav a v případě nutnosti je vyměňte
Plynový filtr
Demontujte jej a proveďte jeho vyčistění stlačeným vzduchem
ŠPATNÁ FUNKCE, ZÁVADY
Při každé poruše postupujte podle instrukcí týkajících se provozu jednotky.
Jestliže kontrolka signalizuje poruchu (červená kontrolka svítí), stlačte tlač. deblokace.
ZÁVADA
PŘÍČINA
chybí napětí
prostorový termostat nefunguje
Zařízení nefunguje
bezpečnostní termostat je v poruše
Hořák zůstane ve fázi
před-ventilace
Zapal. elektroda – přeskočí
jiskra, hořák se zažehne
zařízení skočí do poruchy
Zařízení jde do poruchy
v průběhu své činnosti
(svítí červená kontrolka)
ověřte, zda je v pořádku el. přívod
ověřte funkčnost a nastavení
prostorového termostatu
provést deblokaci bezpečnostního
termostatu
odtahový ventilátor nefunguje
manostat vzduchu nefunguje
vyměňte ventilátor
ověřte funkčnost manostatu vzduchu
vyměnit manostat
přehození fáze při zapojení
plynový elektroventil je nefunkční
řídící automatika je nefunkční
ionizační sonda špatně funguje nebo
je nefunkční
zavzdušněný plynový řád
nedostatek plynu
proveďte správné zapojení
výměna
výměna
je nutné provést nové nastavení
nebo výměna
provést odvzdušnění řádu
kontrola tlaku plynu
odvzdušnit plynový řád
odvzdušnění řádu a odblokování
bezpečnostního termostatu
špatná regulace vnitřního FAN
ověřte funkčnost FAN termostatu
Studený vzduch na výfuku
Zařízení nedostatečně vyhřívá
cirkulační vzduch
OPATŘENÍ
termostatu
špatné umístění prost. termostatu
špatné nastavení FAN termostatu
nedostatečný tlak plynu
nevhodné trysky
38
proveďte jeho přemístění
je nutné provést nové nastavení
zkontrolujte tlak plynu
zkontrolujte správnost použitých
trysek popř. je vyměňte
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.21 UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE
Manuál je nedílnou součástí spotřebiče a musí být dodán uživateli současně s výrobkem
Čtěte pozorně upozornění obsažená v příručce vztahující se k bezpečné instalaci, užívání a údržbě
Příručku pečlivě uschovejte pro pozdější použití
Udržujte mřížky v čistém stavu tak, aby nedocházelo k jejich ucpávání
V případě špatné funkce nebo poruchy zařízení, odpojte ji od el. napětí, zastavte přívod plynu,
zdržte se jakýchkoliv pokusů o opravu nebo zásah od zařízení
Bezprostředně se obraťte na autorizované servisní zástupce
Eventuální opravy spotřebiče mohou být prováděny výhradně jejich pracovníky za použití
originálních náhradních dílů
Je vyloučena jakákoliv smluvní odpovědnost výrobce za škody způsobené nedodržováním
návodu k použití daného výrobcem. Špatná instalace jednotek do nevhodného prostředí a
jejich užívání v tomto prostředí
ČIŠTĚNÍ JEDNOTEK
Pro dlouhou životnost a správnou funkčnost se doporučuje pravidelně provádět následující čištění:
Čištění plechového krytu jednotky provádět jemným hadříkem s čistícími prostředky, které
nepůsobí agresivně na povrchový nátěr krytu
Čištění filtrů: v případě, že se používá zařízení, které má ve vzduchotechnickém potrubí zabudované
filtry a je bezprostředně nutná jejich pravidelná kontrola. Přespříliš zanesený filtr má vliv na dodávané
dostatečné množství vzduchu a může způsobit zablokování jednotky bezpečnostním termostatem
PŘEPRAVA ZÁVĚSNÝCH AGREGÁTŮ
Agregát se přepravuje ve stojaté poloze. Z hlediska možného poškození při manipulaci a
dopravě je chráněn obalem z PVC. Skladovatelnost agregátů je nutná v prostoru s teplotou -5°C
až +40°C a relativní vlhkosti vzduchu 70% bez p řítomnosti organických par a plynů.
ZÁRUKA, REKLAMACE
Přesné znění záruky, záručních podmínek a pokynů k reklamaci obsahuje záruční list, který je
nedílnou součástí předávané spotřebitelské dokumentace spolu s osvědčením o jakosti a
kompletnosti. Opravy v záruční době zajišťuje výrobce buď sám nebo prostřednictvím svých
smluvních partnerů, jejichž síť je neustále rozšiřována. Pro platnost záruky je podmíněna:
1. Instalace podle platných norem a vyhlášek
2. Instalace, uvedení do činnosti, užívání a údržba podle požadavků deklarovaných výrobcem
3. Neprovádět úpravy jednotek
4. Veškeré zásahy do jednotek provádět jen prostřednictvím autorizovaných servisních center
Pro správný a dlouhotrvající chod zařízení musí být provedena jedenkrát ročně
celková prohlídka a vyčištění zařízení, jinak nebude uplatněna záruční oprava !!!
DOKUMENTACE
Neopomenutelnou součástí dodávky je spotřebitelská dokumentace dodávaná spolu s ohřívačem v
rozsahu:
- návod k obsluze a instalaci ohřívače včetně seznamu smluvních servisních partnerů
- záruční list a prohlášení o shodě
VÝROBCE: Blowtherm SpA, Via G. Reni, 5, 351 34 Padova, Itálie
39
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
IHP/S
1.22 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
40
03/2010
IHP/S
Závěsné teplovzdušné agregáty
1.23 SEZNAM SMLUVNÍCH SERVISNÍCH PARTNERŮ PRO SERVIS
ZÁVĚSNÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH AGREGÁTŮ BLOWTHERM IHP/S – C – SE C
Firma
Adresa
Telefon
SEGAZ s. r. o.
p. Hudeček
687 24 Uh. Ostroh
Nový Lán 763
572 540 016
602 749 662
Miroslav Smištík
686 04 Kunovice
Záchalupčí 955
603 257 586
TOP MaR building
Jan Vaculka
772 00 Olomouc
Příčná 129/3
585 313 879
724 206 205
Vratislav Voznica
p. Voznica
739 51 Frýdek-Místek
Vojtkovice 103
603 836 996
Václav Krejčí
351 01 Františkovy Lázně
O. Březiny 1/306
354 543 198
604 837 261
41
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
42
IHP/S
03/2010
Závěsné teplovzdušné agregáty
43
IHP/S
03/2010