Stanley Kubrick bez sponzor.indd

Transkript

Stanley Kubrick bez sponzor.indd
Art Movement o. s.
ve spolupráci
s Deutsches Filmmuseem a Christiane Kubrick
uvádí
výstavu světově uznávaného filmaře
STANLEYHO KUBRICKA
N e j v ě t š í v ý s t a v a jjee dn
dnéé z i k o n s v ě t o v é h o f ilmu
i l mu
i zu áállnn í e fe k t y
Stanleyho Kubricka,, držitele Oscara za v izu
k fi l mu „2001:
„ 20 01 : Vesm
Ve sm írn
í rnáá o
ody
dy se a“
a “ n avšt
av št íívvíí Prah
Pra h u .
Pro filmové nadšence, které uchvátily Kubrickovy psychadelické filmy, je
tato výstava výpravou do historie, při které člověka zamrazí. Těm, kteří
jsou fascinováni jeho stylem práce - od roku 1962 natočil jen osm filmů
– výstava odpovídá na otázku, která se doslova nabízí – Co mu trvalo
tak dlouho?
The New York Times
Tato výstava je první svého druhu a na dlouho dobu zůstane tím
nejlepším, co je možné vidět.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Kubrick byl skutečný vizionář a tato výstava mu vzdává po právu hold.
Martin Scorsese
Dělal víc než jen filmy. Zprostředkoval nám zážitky, které při každém
shlédnutí jen nabývaly na intenzitě.
Steven Spielberg
Když se to dá napsat nebo vymyslet, tak se to dá natočit. Režisér je
jakýsi stroj na výrobu nápadů, co se můžou i líbit. Film je řada tvůrčích a
technických rozhodnutí a režisérovým úkolem je, aby se pokud možno
co nejčastěji rozhodl správně.
Stanley Kubrick
Te r m í n p r o j e k t u :
1.4. – 30.6. 2012
Po ř a d a t e l :
Art Movement, o.s.
zzzz
I N F O R M A C E O V Ý S TA V Ě
Poprvé v historii tato výstava prezentuje jednu z ikon světového filmu:
Stanleyho Kubricka. Výstava je pojata jako mezinárodní projekt s cílem
oslovit návštěvníky se zájmem o film a umění. Cílovou skupinou jsou
jak filmoví fanoušci tak filmoví odborníci.
Ko n c e p c e v ý s t av y
Koncept výstavy vznikl v úzké spolupráci s Christiane Kubrickovou a
Janem Harlanem. Kubrickova pozůstalost byla po celá léta nepřístupná,
nyní má veřejnost jedinečnou šanci se s ní seznámit. Obsahuje dokumentaci ke všem Kubrickovým filmům: scénáře, náměty, dokumenty,
rešerše, fotografie, kostýmy a rekvizity.
Celá řada archivního materiálu je k vidění vůbec poprvé. Návštěvník
výstavy tak na vlastní oči uvidí, co zná jen z jeho filmů: například
krabičku poslední záchrany z filmu Dr. Divnoláska, Hvězdné dítě a
kostým Opice z filmu 2001: Vesmírná odysea, kostýmy z filmu Barry
Lyndon, šaty dvojčat z filmu Osvícení, Vtipálkovu helmu s nápisem
Born to Kill z filmu Olověná vesta a masky z filmu Eyes Wide Shut.
Kubrickův osobitý styl práce dokumentují mimo jiné scénáře a natáčecí
plány, náčrtky scén, zápisky, opoznámkované knihy, korespondence,
rešerše, náčrtky dekorací a fotografie.
N ej l ep ší (ne)n
(n e)n ato
a t oččen
e n ý fi
film
Pozůstalost obsahuje obsáhlou dokumentaci k jeho pedantsky
připravovaným, ale nerealizovaným projektům Napoleon a Aryan
Papers. Kubrick plánoval natočit film o francouzském císaři několik
let. Výstupem jeho obsáhlého studia byly kartičky, na kterých si dokumentoval Napoleonův život do nejmenšího detailu. Stejně pečlivě
dělal Kubrick rešerši k filmu o holocaustu. V roce 1991 našel vhodnou
předlohu pro zamýšlený film v románu Louise Begleyho Válečné lsti.
Tech
Tec
h n ic ký g éni
én i u s
Filmy Stanleyho Kubricka jsou známé svými triky a inovativní kamerou,
kterou spolu se svým týmem sestrojil. Mezi jinými je zde vystavena jeho
lehká ruční kamera Bell & Howell Eyemo, filmová prohlížečka Moviola,
zvuková kamera Mitchell BNC a vysoce světelné objektivy Zeiss f0.7,
které byly použity při natáčení scén při svíčkách ve filmu Barry Lyndon.
K největším inovacím patří využití slit-scan efektů a triků vytvářených
přední projekcí.
In st
stal
a l ace
a c e a výpr
výp rav
ava
a
Výstava se soustředí na vizuální, zvukovou a architektonickou složku v
Kubricových filmech. Návštěvníci uvidí, jak se Kubrickovi podařilo pomocí světla, zvuku a obrazu vytvořit atmosféru ve filmech. Při přípravě
každého filmu si Stanley Kubrick dělal důkladnou rešerši designu a
architektury, která byla typická pro dobu, v níž se daný film odehrává.
Tento aspekt Kubrikovy práce je na výstavě zachycen prostřednictvím
artefaktů zapůjčených z muzeí a soukromých sbírek. Na výstavě je
rovněž možné vidět umělecká díla, kterými se Kubrick nechal při své
práci inspirovat.
Fo tog
Fot
og r a
afi
fie
e / Ranná
Ran n á tvo
t vo rrb
ba
a
Výstava zachycuje i začátky Kubrickovy kariéry, kdy jako fotograf pracoval pro americký časopis Look. Jako nejmladší člen redakce Kubrick
nafotil tisíce fotek pro časopis. Tato práce je doložena zejména na nepublikovaných fotografiích ze sbírky Knihovny kongresu ve Washingtonu. Na Kubrickovách fotografiích je vidět, jak geniálně umí pracovat
s obrazovou kompozicí.
Dekorace
Ve spolupráci s vedoucím výpravy Kenem Adamem byla postavena
dekorace řídicího střediska z filmu Dr. Divnoláska. Vedle Adamových
náčrtků mohou návštěvnici vidět, jak v této neuvěřitelně prostorné
studiové dekoraci Kubrick pracoval se světlem a prostorem.V dekoraci
centrifugy z filmu 2001: Vesmírná odysea návštěvníci uvidí, jak
Kubrick geniálně využil filmovou výpravu a kameru k vytvoření iluze
stavu beztíže.
V části věnované filmu Osvícení je vystaven model bludiště, který byl
postaven na základě původních Kubrickových náčrtků. Krátká legenda
vysvětluje symbolický význam bludiště jakožto místa, kde se projevují
duševní poruchy, bludy.
Filmové ukázky, au
a u d iio
oz
zá
ázn
zn amy,
a my, d igitáln
igit á ln í p ro
ro-j ekce
jekce
V každé části výstavy jsou pouštěny ukázky z Kubrickových filmů, což
návštěvníkům připomene stěžejní scény z filmů. Lidé mohou také
navštívit “černou skříňku” a podívat se na film o hudbě v Kubrickových
filmech. Digitální projekce dosud nepublikovaných fotografií dokumentuje jeho život.
Cílová skupina:
•
věkově neomezená široká veřejnost
•
odborná veřejnost
•
fanoušci
•
filmové a umělecké školy
•
turisté
•
široká veřejnost z okolních zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko),
jelikož ČR pro tuto skupinu bude nejbližší zemí, kde se výstava bude
konat
•
předpokládáme vysokou návštěvnost (min. 30.000 diváků),
pozitivní PR dopad
Partneři
•
•
•
Městská část Praha 2
Americká ambasáda v Praze
Ministerstvo kultury ČR
Mezinárodní účast
Partneři
•
•
•
•
•
Christiane Kubrick and Jan Harlan, The Stanley Kubrick Estate
Warner Bros Entertainment Inc.
Columbia Pictures Industries Inc.
Metro-Goldwyn-Mayer
Universal Studios Inc.
S podporou umělců
Sir Kenneth Adam, Chris Baker, Barbara Baum, Wendy Carlos,
Sir Arthur C. Clarke (†), Tom Cruise, Kirk Douglas, Michael Herr,
Nicole Kidman, Malcolm McDowell, Matthew Modine, Sydney
Pollack (†) , Edgar Reitz, Jan Schlubach (†), Martin Scorsese, Steven
Spielberg, Johanna ter Steege.
Doprovodný program projektu:
•
Katalog k výstavě
K výstavě byl vydán katalog, který obsahuje eseje od autorů zabývajících se filmem, divadlem, dějinami umění, fotografií, architekturou,
designem či hudbou. Ke každému z Kubrickových filmů jsou v katalogu
publikovány eseje analyzující jeho dílo z různých úhlů pohledu. Eseje
jsou doplněny rozhovory, fotkami a dalšími dokumenty z pozůstalosti.
Na konci je uveden podrobný přehled filmografie a diskografie. Katalog
vychází v anglickém a českém jazyce.
•
Projekce „Kubrikovy inspirace“ a „Inspirace Kubrikem“, (např.
Blade Runner – R. Scott, Stanislavski, Welles, Eizenstein, Ophuls,
Clark…)
•
Besedy s hosty pracovní název „Inspirace Kubrickem“
•
Návštěva VIP hostů ( v jednání jedna-dvě z osobností: Steven
Spielberg, Jack Nicholson, Nikole Kidman, Ridley Scott)
•
Hudební produkce (jako součást vernisáže, případně filmových
večerů s besedami)
Filmografie Stanleyho Kubricka
Day of the Fight (Den zápasu) USA 1950-1951
Flying Padre USA 1950-1951
Mr. Lincoln USA 1952; TV
The Seafarers USA 1953
Fear and Desire (Strach a touha) USA 1951-1953
Killer‘s Kiss (Vrahův polibek) USA 1955
The Killing (Zabíjení) USA 1955-1956
Paths of Glory (Stezky slávy) USA 1957
Spartacus (Spartakus) USA 1959-1960
Lolita UK / USA 1960-1962
Dr. Strangelove or: How I learned to stop worrying and love the Bomb
(Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád
bombu) UK / USA 1963-1964
2001: A Space Odyssey (2001:Vesmírná odysea) UK / USA 1965-1968
A Clockwork Orange (Mechanický pomeranč) UK / USA 1970-1971
Barry Lyndon UK / USA 1973-1975
The Shining (Osvícení) UK / USA 1978-1980
Full Metal Jacket (Olověná vesta) UK / USA 1985-1987
Eyes Wide Shut UK / USA 1996-1999
PREZENTACE PROJEKTU A PARTNERŮ
1) Outdoor reklama a tiskoviny (umístění loga)
•
plochy City Light
•
statický spot- Novoměstská radnice (denně, od 17-06 hodin)
•
tram samolepy
•
plakáty (A1/A2/ A3)
•
pohledy
•
katalog (možnost prezentační strany v katalogu)
2) Tisková inzerce
•
inzerce a redakční prostor ve vybraném deníku, společenských
týdenících a měsíčnících
•
inzerce a redakční prostor v pražských kulturních přehledech
•
inzerce a redakční prostor v odborných časopisech
3) Rozhlas
•
spoty ve vybraných rádiích
•
možnost rozhlasových tématických soutěží o výrobek či služby
partnera
4) TV
•
informace o akci v rámci zpravodajských a kulturních pořadů na
ČT, TV Nova, TV Prima, TV Óčko (možnost prezentace partnera formou přítomnosti jeho zástupce v příslušném pořadu – např. Studio 6,
Snídaně s Novou, Hyde Park)
5) www
•
logo a odkaz na stránky partnera na www stránkách výstavy
(www.artmovement.cz)
6) Prezentace partnera v místě konání
Složení hostů (pouze pozvaní)
- výtvarníci, designéři, sochaři a další tvůrci
- mediálně známé osobnosti z oblasti kultury a společenského života
- zástupci Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. m. Prahy,
US a UK ambasády a další osobnosti politiky
•
možnost pozvání vybraných zákazníků partnera na slavnostní
vernisáž, případně možnost realizace speciálního večera zadaného pro
partnera
•
umístění reklamních transparentů na plášti budovy Novoměstské
radnice
•
umístění reklamních panelů v místě konání výstavy (panely typizovaných rozměrů s logem partnera u vchodu a v sále)
•
možnost rozdávání propagačních materiálů partnera návštěvníkům
akce
•
případně možnost prodeje výrobků partnera či propagačních
předmětů s logem partnera vyrobených speciálně v souvislosti s výstavou
•
prezentace partnera na tiskové konferenci k zahájení výstavy
•
25-50 karet pro 2 osoby (tyto karty jsou platné po celou dobu
výstavy)
Organizátoři projektu:
Art Movement, o. s. www.artmovement.cz
KONTAKT
Art Movement o. s.
Sídlo: Osadní 5, 170 00 Praha 7
www.artmovement.cz
Kateřina Riley /ředitelka
[email protected] / +420 606 634 688
Radka Prošková / koordinátorka projektu
[email protected] / +420 608 274 417
Markéta Matoušková / ředitelka marketingu
[email protected] / +420 602 344 922

Podobné dokumenty

Stanley Kubrick.indd

Stanley Kubrick.indd Papers. Kubrick plánoval natočit film o francouzském císaři několik let. Výstupem jeho obsáhlého studia byly kartičky, na kterých si dokumentoval Napoleonův život do nejmenšího detailu. Stejně pečl...

Více

Stanley Kubrick.indd

Stanley Kubrick.indd Christiane Kubrick and Jan Harlan, The Stanley Kubrick Estate Warner Bros Entertainment Inc. Columbia Pictures Industries Inc. Metro-Goldwyn-Mayer Universal Studios Inc.

Více

stAnley kubrick

stAnley kubrick Režijní filmografie:

Více

Oslava života v ulicích

Oslava života v ulicích představeny a prodiskutovány v kavárně Respekt v Žižkových sadech 24. 6. od 18:00. Navíc pak budou vyhodnocená data předána i místním organizátorům, aby je mohli využít při komunikaci mezi jednotli...

Více

Zlatý fond světové kinematografie

Zlatý fond světové kinematografie Sedm samurajů 13.V pravé poledne 14.Hlavní třída 15.Dobrodružství 16.Rebel bez příčiny 17.Žalozpěv stezky 18.Vertigo 19.Lola Montes Na sever Severozápadní linkou 20.Tokijský příběh

Více

KATEŘINA PIŇOSOVÁ VNITŘNÍ DENÍK VÝSTAVA

KATEŘINA PIŇOSOVÁ VNITŘNÍ DENÍK VÝSTAVA tzv. Milců psů (nezvykle vysokých indiánů, kteří měli rádi psi a kterým několik let sloužil Cabeza de Vaca, který na ostrově ztroskotal..)

Více

Vladimir V. Nabokov – Lolita

Vladimir V. Nabokov – Lolita Charlotta však svou dceru nesnáší, a proto ji posílá na tábor. Maluje si svou budoucnost po boku Humberta, zatímco Lolita bude na internátní škole. Od Humberta to vyžaduje rychlé řešení, neboť nymf...

Více

2. díl

2. díl Kubrick začal natáčení velkofilmu, který má oslovit všechny věkové kategorie. Jak nám sám prozradil, tento film změní myšlení lidstva a charakter filmové tvorby. Jediné, co se panu Kubrickovi zazlí...

Více