OLD RACING – CLUB Dvůr Králové nL KRÁLOVÉDVORSKÝ

Transkript

OLD RACING – CLUB Dvůr Králové nL KRÁLOVÉDVORSKÝ
OLD RACING – CLUB
Dvůr Králové n.L.
KRÁLOVÉDVORSKÝ OKRUH
O CENU FRANTIŠKA ŠŤASTNÉHO
Volný mezinárodní podnik a Přebor ČR v jízdě pravidelnosti
historických závodních motocyklů veteránů
ZVLÁŠTNÍ
USTANOVENÍ
28. – 29. 6. 2008
Dvůr Králové n.L.
Old Racing Club Dvůr Králové n.L.
1) Oznámení
ORC DKNL z pověření Federace motocyklového sportu AČR (FMS AČR) pořádá volný
mezinárodní
podnik
a
Přebor
ČR
historických
závodních
motocyklů,supersportovních strojů a sidecarů, na městském okruhu ve Dvoře
Králové n.L. Jízdy pravidelnosti jednotlivých tříd se uskuteční dne 28. – 29. června
2008 pod názvem Královédvorský okruh o cenu Františka Šťastného, který je
započítáván do PČR
JPHZM. Podnik je zapsán v kalendáři UEM, FMS AČR pod
pořadovým číslem AČR 210/602 UEM, EMN ………..
2) Sekretariát pořadatele
Old Racing Club, Ve Strţi 149, Dvůr Králové nad Labem , 544 01, CZ ,
tel.fax : 00420-499-624414
3) Závodní okruh
Délka okruhu 3.150 metrů, vozovka- šíře 6 - 9 metrů, převýšení 50 metrů.
Charakter tratě: dočasný městský okruh 15 zatáček – 6 pravých, 9 levých. Plán
okruhu je nedílnou součástí tohoto Zvláštního ustanovení.
Parkoviště závodních strojů (PZS) – u okruhu v areálu ORC.
Depo: v prostoru startu a cíle, odděleno od dráhy, nemá uzavřené boxy.
4) Jurisdikce
Tento podnik bude probíhat v souladu s Všeobecným sportovním řádem UEM a
FMS AČR, Řády silničních závodů UEM a FMS AČR
a těmito Zvláštními
ustanoveními.
5) Sportovní činitelé
Ředitel závodu
Tajemník závodu
Sportovní komisař
Hlavní tech. kontroly
Hlavní časoměřič
Hlavní lékař
Ekolog
Vlastislav Flaška
Kateřina Švecová
Antonín Malaník, Miloš Blaţek, Petr Civín st.
Bušta K., Bušta J., Vančura J., Rolc J.
Ing.Vladimír Nývlt
MUDr. Karel Kubíček
Lubomír Loudil
6) Kategorie, třídy
Kategorie
Rok
B VINTAGE
1920-1930
C POST VINTAGE do 350
1931-1949
E POST VINTAGE nad 350
1931-1949
F CLASSIC do 175
1945-1967
H CLASSIC do 250
1945-1967
J CLASSIC do 350
1945-1967
K CLASSIC nad 350
1945-1967
L do 50-s drátovými koly
M, P, N SIDECARY
do r.1967
R GP do 250
1968-1978
S GP nad 250
1968-1978
T,U CLUBSPORT
do r.1978
V,W,X CLUBSPORT
do r. 1978
Y,Z SIDECARY
1968-1978
O OTEVŘENÁ TŘÍDA vč. MV (osobnosti)
Tabulka
bílá
černá
černá
ţlutá
ţlutá
ţlutá
ţlutá
bílá
ţlutá
zelená
zelená
červená
červená
zelená
modrá
Číslice
černé
bílé
bílé
černé
černé
černé
černé
černé
černé
bílé
bílé
bílé
bílé
bílé
bílé
Sportovní podnik je přístupný všem jezdcům, kteří vlastní licenci FMN typu
A, B a licenci FIM internacionál UEM + VINTAGE vč. H. Zahraniční účastníci jsou
povinni předloţit souhlas ke startu. Při přejímce není moţné zakoupit denní licenci.
Sportovního podniku se mohou zúčastnit pouze testované originální historické
závodní a supersportovní silniční motocykly sólo a sidecary do roku 1978 (nebo
jejich přesné repliky). Označení stroje startovním číslem si zajistí jezdec sám,
pořadatel bude respektovat stálá čísla jezdců. Ve sporném případě bude startovní
číslo přiděleno pořadatelem dle třídy.
7) Počet startujících
Maximální povolený počet jezdců je následující:
pro jízdu pravidelnosti maximálně 24 jezdců
pro tréninkové jízdy maximálně 26 jezdců
Ve všech třídách kategorie sidecarů:
pro jízdu pravidelnosti maximálně 16 strojů
pro tréninkové jízdy maximálně 18 strojů
8) Přihlášky a vklady
Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři pořadatele. Čitelně a řádně
vyplněné přihlášky musí být doručeny pořadateli nejpozději do 30. května 2008 na
adresu:
Old Racing Club
Petr Civín
Ve Strži 149
544 01 Dvůr Králové n.l.
ČR
Tel./fax: 00420-499-624414
e-mail: [email protected]
Úhrada startovného bude prováděna u formální přejímky v hodnotách:
Kategorie
B,C,E
1000 Kč
F,H,J,K,L,R,S
1200 Kč
T,U,V,W,X
1700 Kč
Sidecary
1000 Kč
Dvojitý start
vyšší + 50 %
Startovné obsahuje pojištění za odpovědnost účastníka na dvoudenní akci.
Startovat lze pouze ve dvou kategoriích.
9) Technická kontrola
Ţádný jezdec se sportovním motocyklem nesmí vstoupit na závodní trať, pokud
nevyhověl technickým podmínkám a neprošel technickou kontrolou. Přejímka strojů
bude prováděna v PZS v časovém rozvrhu:
všechny třídy - pátek
27. 6. 2008
sobota 28. 6. 2008
od 15.00 do 20.00 hodin
od 6.30 do 8.00 hodin
Přejímky se zúčastní jezdec (spolujezdec) s určenou schválenou výstrojí, potvrzenou
přihláškou, licencí a technickou dokumentací stroje. Dojde-li během podniku
k nehodě, bude nařízena opakovaná technická prohlídka.
10) Časový harmonogram
Mimo určenou dobu tréninku je přísně zakázáno jezdit se závodním motocyklem
po trati.
Sobota
Moto B+C
Moto T+U
Moto E+F+L
Moto H
Moto J+K
Sidecary M+N+P
Moto V+X
Moto W
Moto R+S
Sidecary Y+Z
1. měřený trénink
8.40 - 9.00 hod
9.10 - 9.30 hod
9.40 - 10.00 hod
10.10 - 10.30 hod
10.40 - 11.00 hod
11.10 - 11.30 hod
11.40 - 12.00 hod
12.10 - 12.30 hod
12.40 - 13.00 hod
13.10 - 13.30 hod
2. měřený trénink
13.40 - 14.00 hod
14.10 - 14.30 hod
14.40 - 15.00 hod
15.10 - 15.30 hod
15.40 - 16.00 hod
16.10 - 16.30 hod
16.40 - 17.00 hod
17.10 - 17.30 hod
17.40 - 18.00 hod
18.10 - 18.30 hod
Na start se kvalifikují všichni jezdci, kteří ujedou v tréninkových jízdách 3 kola a
splní všechny poţadavky uvedených ustanovení. Postavení na startovní čáře určí
pořadatel.
Závod - neděle 29. 6. 2008
Start jízdy pravidelnosti ve všech kategoriích a třídách bude hromadný , s motorem
v klidu na znamení startéra. Roztláčet motocykl musí zásadně jezdec. Pokud není
jezdec schopen roztlačit motocykl sám, startuje s pomocí jednoho mechanika
z poslední řady, coţ nejpozději po skončení tréninku ohlásí řediteli závodu. Pokud
jezdec neodstartuje do 20 vteřin, musí okamţitě odtlačit stroj ze závodní dráhy.
Předčasný start se trestá šedesáti trestnými boby. V případě špatného počasí můţe
být start prováděn z důvodu bezpečnosti jezdců, postupně v dohodnutých
intervalech.
Po projetí prvního kola časoměřiči provádějí měření dalších okruhů. Hodnocená
měřená kola jsou určena před jízdou a zná je pouze sportovní komisař a
časoměřič.Časy se porovnávají se základním časem druhého kola. Časové rozdíly od
základního kola v 0,01 vteřiny se přepočítávají na body. Pro výsledné hodnocení se
body sčítají. Pořadí se určuje součtem mnoţství trestných bodů. V případě shody
rozhoduje pomocné kritérium v 0,001 sekundy naměřeného času.
Neděle
Zahájení
Motocykly tříd B+C
Motocykly tříd T+U
Motocykly třídy E+F+L
Motocykly tříd H
Sidecary M+N+P
Přestávka-vyhodnocení dopol.programu
Motocykly třídy V+X
Motocykly tříd W
Motocykly tříd J+K
Motocykly tříd R+S
Sidecary Y+Z
9.00 - 9.30 hod
9.40 - 10.10 hod
10.20 - 10.50 hod
11.00 - 11.30 hod
11.40 - 12.10 hod
12.20 – 12.50 hod
13.00 - 13.30 hod
13.40 - 14.10 hod
14.20 - 14.50 hod
15.00 - 15.30 hod
15.40 - 16.10 hod
16.20 - 16.50 hod
Vyhodnocení odpoledního programu
Ukončení závodu
17.00 - 18.00 hod
11) Vyhlášení vítězů
Vyhlášení tří nejúspěšnějších jezdců v kaţdé kategorii bude provedeno pro dopolední
program o hlavní přestávce, pro odpolední program bezprostředně po skončení poslední
jízdy. Věcné ceny budou předány při slavnostním ceremoniálu. Pořadatel si vyhrazuje
právo udělit zvláštní cenu.
12) Protesty
Všechny protesty musí být v souladu s Disciplinárním a arbitráţním řádem FMS AČR a
doloţeny stanoveným vkladem 5.000,- Kč. Protest nelze podat na naměřený čas.
13) Palivo
Lze pouţít palivo podle konstrukčních poţadavků stroje. Přípustné je pouţít metanol.
Pořadatel palivo nezajišťuje.
14) Pojištění
V souladu s čl. 110.1 Všeobecného sportovního řádu pojištění třetí strany pokud se týče jezdců,
spolujezdců, soutěţících a činovníků v případě nehody přihodivší se třetím osobám během podniku
je v zodpovědnosti pořadatele (nevztahuje se na škodu způsobenou motorovým vozidlem).Tento
podnik je pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám na věcech nebo majetku prostřednictvím
pojistné smlouvy uzavřené mezi ORC a Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft č.
92100.211642. Pořadatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti účastníků akce. Toto pojištění se
sjednává při případ odpovědnosti za škodu způsobenou někomu jinému a to účastníkem akce nebo
provozem jeho vozidla při sportovní akci. Jezdec musí být pojištěn v souladu s poţadavky FMS AČR.
Vydáním souhlasu se startem FMN potvrzuje ţe jezdec je pojištěn v souladu s řády FIM/UEM.
Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů, vzniklé
při nehodě, ohni nebo jiných případech mimo dobu jejich umístění v Uzavřeném parkovišti.
15) Parkoviště závodních strojů
Do parkoviště závodních strojů mají přístup jezdci, mechanici a doprovod. Jezdec je
zodpovědný za pořádek a chování svých mechaniků a doprovodu v parkovišti závodních
strojů.
16) Nájezd na trať a výjezd z trati
Jezdci odjíţdějí z parkoviště ke startu z nahřívací plochy horní branou ve směru jízdy
závodu. Výjezd z trati do parkoviště ZS je ze zatáčky pod startem.
17) Vzdání se odvolání proti sportovním autoritám
Nezávisle na Sportovních řádech se jezdci svojí účastí a podpisem přihlášky vzdávají
všech práv uplatňovat nároky vůči pořadateli, jeho zástupcům nebo funkcionářům (ať
arbitráţí, před soudem nebo kaţdým jiným způsobem, který není uveden ve
Sportovních řádech FIM, UEM) za škody způsobené jejich činností nebo z nich
odvozených prováděných činů.
18) Závěrečné ustanovení
Jury po zahájení činnosti je oprávněna vydat jako součást těchto „Zvláštních
ustanovení“ Prováděcí ustanovení, která řeší změny pro pořádaný podnik. Pořadatel si
vyhrazuje právo v případě mimořádných událostí podnik odvolat nebo odloţit. Rovněţ
vyšší moc zprošťuje pořadatele povinnosti dodrţení závazků vůči jezdcům.
Vlastislav Flaška
ředitel závodu
Schváleno FMS AČR Dne ……….…2008
Kateřina Švecová
tajemník závodu
pod č.j. ………………