Leden 2012/3. čэslo

Komentáře

Transkript

Leden 2012/3. čэslo
Leden 2012/3. číslo
1936
2011
1
Obsah plátku
2
3
4
5
6-7
8
9
10 - 11
12 - 13
14 - 17
18
19
20 - 21
obsah plátku
slovo šéfredaktora
akademie 2011
Delegace - stroj na sušenky
exkurze Koblenz
Mladý talent
intr
Václav Havel
Maturita 2. díl
Tip na výlet
Filmotéka
!"#$%"#%
&'()**)+,
(-./'*012
'3+/45/4 62/4+784/./4
3/94:/42;421(/4:
/4+1
&(-'()12<4=>/4()**)+,42
'()129/4()12<
2
9/?,/2 !4
[email protected]/2A8/9/8/
)
88.2880
204/4/?('
2/24//)+4(-&(&.2/0408//@.A220)60242
/.0//,8-/?)))
/ & .84 ? . /./)C?822./
/)
/.4
?2/.4DE&/F.4? !
.08)+8,,..22
48?022/.8)
G2/../28?0?,./
8/2.4/82/
/4202/2482
./,,)G22?22H4
, 2 , ./.4 / 20 / 8
/.)*8./0..2)+20
/2 // 0/4 2 8 224
/2 . 8 @,A .4 0. 2 88)+?/./8H4
.4?/0,2,%"#%,
,)
+8 9/ 2 I4 /?, / . ((2 0
[email protected]/02/.?,
)=,2,2,4./222
,,4,8,,/4?
02.8)
Jan J. Pokorný
3
šéfredaktora
slovo
Akademie 2011
hlas z jiné dimenze
tance z jiné dimenze
!
dimenze?
:/48?
2,2)=((88.*;0//4
88??/2,2)
[email protected],2)6//./.2.9/;)+/82
/0H2%J4?...;,2/
.G/K488.//@A2 4?(/894/./6;290)
=84,20H2,2/)G20/
/ D :,4 8 84 0 JF 2(/ *0 1242;:/)+0?
,H22
%C!:4.E8.2?/8008//L) /../2,/22J42?/?
.882/)
4?400/?/@A82.) 0
?8.//.)944
,)
„sí Volk, sí Volk“
4
...
Hostili jsme partnerské
"#
9.//2.,2.,)9/8
64 , .8 / 82? , 0 0, & 0 8 4 ./4882?((,8)G20(
. 22 82 022 +4 M2 .( ,2 N) : 8/.9(O
42022
(.1&(C0(37
&/2862
2)
$%
na sušenky
90802,(4./ ( 0 ,2 ,04 , / / / /)9/0..,2P202/@A
=2<) 0/.048=
>Q420./=E
()
(re)
5
Dojmy
#
9%")8%"##./8.422
2/0)G8.41.4/2/.%)+4840/?04/?/248
?4.0?/2/)G2..4?0
222) /8,20884
?80/0,0.4.0.82484/?/.202??/)620/,
.0028)
Lucie Podsedníková
%%#&#
6
'&(
!
#)
'
7
*+%
G8.HRS)82820
2.,0/?1&0
2C270.4D6T1.T
2F)+./.002./2)90202088,22.28
28/,4?.820&,2H2/2,2()9/
802?U2,24,2,24882?
/002.//4/.//-L>
>G4
.02/4&?,2.820>2T+&.4+028
0C)*84?.//,08.204820
028,0)
Koblenz 2011
8
Mladý
talent
2011
9S#)8%"##8+028()*+/H4
.88+(,2?/%"##).,00
7;/D0//2/F)7/H../2?2T..8,/./H22
()*8(882)
(web)
9
%
89/VG284?80./)?./4.?9/0,@/8A):8
/4282/.22
0/&2) 9/80.22)
K82/29/48824H4
8.0,4/8?8,?88.)C?.20
4?8/[email protected]/HA.0?.0.4?9/811 W
///4,28?/?-W
8/@1,A8K/04
/,2 24 8 ,2 0?,24 0)
9./49/0H84V
/884,2
./?W
/
#:
9/8/?//)94?
848888)C/?/?
../4/
/?4?8.2.//0,/428/.0.0,202) E9/202//2/24?/
/89/8.)
02.X5*?.0
,)90,
1Y206
)C8082.820
?,.0/)
G48/02X
?8'8/489/2)
Lucie Podsedníková
&
? /2 /V C 8 04 ?8H)+82/48
/) ,2 . 0 ) 6 /)))
;#
<
)))
10
Bramborový salát nejím!!!
3 2 ) G/ 9/ D8F400D10,/8F4D/8F)
G/,20.,28?42,2?)
3,/?.C84
??2)9,,9,2C4?80.I8)8
0.,2 . 02 DF 24
?222/)=/T.08
8)?/84?4?2
0/)
Anna Chrtková
>%
%%@
*9/VG88)
.8284
2282/4/)C29/
/.8/?4844/)+848848
);/04?
8:*T() VG848'@=X)
WA7?/0H?//./8)*
/../2
U .82/.80&[FF)9/48/,
2/2222)
Lukáš Vacek
;&
#&%
9.2488,.Z.4
/?4?0?08)C4/848/
/)>/80/.28.24/?,9/D88VF)84?./4?
2/8-?.8/)G8
/4,/@A?84) V7?48484?8.8?
8)
>(#&
62048)22.28/4/22
8,2/4/./02,4,2
.&/2)89/4
0/?,04082(2
0)
*?V802./4?2204
0//4040242002)
G8 0 8 80? 8 . 2 24 4
,8.?82..
)=/[email protected]/A,8/.0
(/.)9/&//2:42./82&(2/94088./?
./2)))
11
Jan J. Pokorný
INTR
C
domov
trošku
?T0A/\/
<+2,0/4/4#"RT
.0,24/222,404E
/)
G/4?84.4?08.08A\):2D?/
22F/.8?./48,,/,/4.0
2?400?//?/)5
?/?,2.,282)
+/.2)C/08??8/.0,
8)C2..82.,.22,2?/
&0.?/48/?./.)0/?/.
,2D.)240/,.02/8F42T
/?5();2;&.2'G
7/KA7\!0/47/7/K3/,?.84
/(/,.0,0/):208
;.78472AG8\G,T-
2.7/8://7//)9220
()
12
'
&(je tady nuda&&(
se nikde jinde tak nezabavil jako na “intru”
EG;
(JL%
&P;'QS+U+WEL
PXG;P;PS*YLX;Z+'Q>PSU;ZS[
7?8/
68242.0/.
.?)*/88/24?(2D/4220,/F)7?8
?2.2/4.284828.?/.'A
.42/V\9/0*
/4
240/?)*88.8.4?.
.(4?28)>2(.?#"4R"#%]0
.0F4?484#"8/#%],)
8)/280,2A/\:A>2\/4*A12\1/:A:\/):.8)
62/..L2W1,0822&/
J48?0?
&/
G/)12 .H.82-664
02../2)
*/8.*?)
Anna Chrtková
13
Václav Havel
pod literárním
drobnohledem
aneb malá (velká)
pozvánka
k četbě
14
G/.,,./E8,.2)+2.048,2/?//2)L0.0./.,/@;/A4?0/)7/4(
.//?/#R)0./?,402
??):8I0?/8.8'/.,2I8
;8.82?T/4(.2) ,/4./..24L9/;/4?//
,02/2/00)
(*7/.//4??/00804?80.E)C088C/!(.04
89/;48,/,48,0/2?4
.2L.L0)
88//2,@/A8/./P./)*4
.8?24./E4?8409/;48.24//.8)
+04?849/;?2288./,
2,40,,2&/)22802,402224'
.2/8724.%")<8;4/7
L4
&G048..*&<24?Z. 3(/012;0)<T..742
8&.224.0,/?.8.9/;) /V
+.4?9/;08.0.)0248?
0?]")%"),..28008,2?/)G0.
.84?(4.?.0.42/
@2,2A.2'./25
1D82?8./82L/!-(8
04?.././F4>P(5/
20,2.48?,.?/8D?0
,/4,'TF
9 . 0? 4 / 8 1 / 8
84.8/@2/A)*8.28/24.4../84/
,2&/.482)
15
+8?2=2.#^_S4?22;(+2
2224.88):2,./2
_")28./28/9..#^_]) 42?,./
0/8.2&2C/48.?.0.2
.2,8.)C882042,.4,8..,0/.82) 0
././4(28..4I/884,
82.?//2D?.4?022F40/
.?0,)
9 /,2 2 ? .2, 28 ,22 C4 8
8,)C/8/8.#^`]
4?408+40880(-/J9E)982./;@(A,/
.800'@
/'6848?.V9'
:2)))
/'
884?0?.8282I)))
/'02V9';H2)A
//8.;428).62``-
16
,0.D#^`^a#^RSF)C8823(D#^RbF4?, 2 @? /// HTH4 , /, /, A) 92
0080.2+.#^R]49/;
08&,D:)*2JF4,82
./4.80?2):..4888.8
.42/.; D#^R`F4/?8
,[email protected]/,28A.#^_R)G20,2
0,2.02YI.2L%R)82=
D#^RRF)
:2/9/;8,2/DE84?%^)
#^R^ #^^% / & . &2 /4 2 4 0
0040.L0F420/?/88)9,
@0A,.08.%""`22/.48?/.,.0.822/H
8 . 2 ) G2,0/ , / ,2 0/248./)G4?82/
-./?20)C?20,/
H,2)))
Jan Pokorný
+
'+/08.):0?/8)988./02?/82)144/8
/./)))
[<\P]PL\
† 18. prosince 2011
17
J
%
92../?,8/
.28.)
=2//..28.'
#)/8!"#$!%
2. díl seriálu
7?,./0#).04/028b",2.22)=2b"?,?0%"D0?4/.0,.0?49/28.F4.,288)G
/0%")
/./#])
4?./.284?4.2//4/
20)
%)/8&&%!'!*+
C028.S%H24882?/0_")2H2H28.
8//M)7?0400)/
08_^2Hbbc)
/0,2280):&84?04
80.20)
S)/8+,-,'+02
G,0.)C./4?0.,/./..0./)G8%])+2/0_")=/E8
/./)4/0248%"").0,4?/)+8??+24/2
./2)
Lucie Podsedníková
18
KoZloV
chalupa Maxe Švabinského
92/.0?L/C0/40888/)7.800,4
)G7.D_"#)))F?./.2)1.
%""#)C,]]2/8,S%4R)9,./42/.807.482I<02)9,.,8./982,2)22/80)52,8248
62,844:)
7.88,./888>&982)Z.7982)G8+=0)12?0.8
)7.?H/822/.2)
&/
0
19
Filmotéka
terapie
Rumový deník
8C4 2 @5 CA4 2(
287>)
/8
/8-.)2//
?,2(
+)7?,88?,/ 2/. / (4 8 0 20) /84?0/
? /.4 8 0,4 , 2( 84 4 8, 8 8 820?0/,2)982
2 /? 02 0)
=884?/C0.8/>?)
G ? 2 ; )
C24 , 2 -
2239(4?2/*2
:)d0,2)44-/.0?2)C2-8224
/+4
? 8 / /2 4?04
./0) *2 8 /, ./ 8? 704 0 . . 2)?28482K/4?88882/48
)0088,/.84
884?888)9
-28 P2D):84
?407?F4,-
02 )
?8 0;)
G.-8//4?2,./
2,2/8)
20
Tipy na únorové premiéry
S_
`'%q%%&\wa0?,.0%))/4
2/8&.
S`<wa
Modrý tygra,-428)+/4;.//
C`{]wa/
Tohle je válka!a02488/.88?
J%`Jwa0,-2/8IGe
>%`;;JJwT2
Jq
a98:
21

Podobné dokumenty

MarketView - the CBRE portal

MarketView - the CBRE portal Realizovaná poptávka – množství kancelářských prostor, které bylo v daném období pronajato; zahrnuje pronájmy, renegociace, před-pronájmy a pod-pronájmy Čistá realizovaná poptávka – množství kancel...

Více

S‑T‑S řešení proudění vzduchu

S‑T‑S řešení proudění vzduchu o Cisco Nexus 7018 o Cisco MDS 9509 SAN director o Cisco Nexus 7009 o Cisco MDS 9513 SAN director o Cisco Catalyst 6506 (‑E) o Juniper EX 8208 o Cisco Catalyst 6509 (‑E) o Juniper EX 8216 o Cis...

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY CoolSpot WM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY CoolSpot WM sení částicemi a vlákny ze vzduchu; proto může jednotka podávat plný výkon i při teplotách až 55°C • Klimatizační systém byl navržen pro provoz bez filtrů, což snižuje nároky na údržbu • Klimatiz...

Více

cílené chlazení

cílené chlazení Technické informace k bočním chladicím jednotkám s přímým výparem na požádání. Kontaktujte prosím naše produktové specialisty. Kontaktní informace naleznete na www.conteg.cz.

Více

CONTEG DATA SHEET UZAVŘENÁ STUDENÁ ULIČKA

CONTEG DATA SHEET UZAVŘENÁ STUDENÁ ULIČKA • Výškově stavitelné nožičky ve standardu; doporučen podstavec nebo podstavec s filtrem (volitelně)

Více