Apimondia 2005: Češi byli v Dublinu, jejich med - PSNV

Transkript

Apimondia 2005: Češi byli v Dublinu, jejich med - PSNV
Toto je internetová verze
časopisu MODERNÍ VČELAŘ
www.modernivcelar.cz
Redakce časopisu MODERNÍ VČELAŘ tímto dává všem
uživatelům internetu souhlas k dalšímu přebírání
a šíření publikovaných článků pod podmínkou,
že jejich obsah nebude pozměněn a vždy bude
jako zdroj uveden
„Časopis MODERNÍ VČELAŘ“.
OBSAH
MODERNÍ VČELAŘ REHABILITOVÁN!
2
Jen silná včelstva zajistí vyšší
výnosy
Přáli byste si více medu a nižší
náklady zároveň? Chovejte silná
včelstva!
4
Medově mladá pleť
Zdá se vám, že vás krása mládí
opouští? Včelí med promění
vaše tělo k nepoznání. Staletím
prověřené kosmetické recepty
6
Složité období českého
včelařství
Na semináři v Třešti zazněla
zajímavá slova hodnotící současný
stav českého včelařství i záměry
svazu do nejbližší budoucnosti.
Pro zvýšení počtu včelstev je
navrženo zvýšení dotací
8
Kudy ven za slepé uličky?
Předseda PSNV navrhuje konkrétní
kroky ke zlepšení situace v českém
včelařství
9
Velká medová soutěž v Třešti
Situace vyžaduje propagaci našeho
medu. Soutěž o cenu Vysočiny
to zvládla na jedničku!
10
Apimondia 2005: Češi byli
v Dublinu, jejich med nikoliv
Součástí letošního 39. kongresu
Apimondie byla také výstava
včelařství, včelařských technologií
a zařízení APIEXPO. Český med
bohužel chyběl
14
Včelnice na podzim:
Ošetřování díla proti zavíječi
má mnoho podob
Hlavní práce na včelnici skončily
a my si nyní většinou klademe
otázku, co s odebraným dílem.
Na jeho ochranu nasaďte průvan,
přírodní kyseliny, bakterie
a drobněnky!
Včelaři z České republiky si už zřejmě zvykli, že se na stránkách časopisu
Včelařství musí měsíc co měsíc probírat množstvím nechutných lží a pomluv adresovaných signatářům iniciativy Dvě jubilea a také našemu časopisu. Je až neuvěřitelné, že včelařství nás skandalizuje jen za to, že jsme si dovolili – v souladu se stanovami ČSV a v naprosté slušnosti – se veřejně zeptat našich funkcionářů, zda vedou náš svaz opravdu dobře a zda nenastal čas pro některé změny.
Patří sem i tvrzení předsedy a tajemníka ČSV L. Sojky a M. Peroutky
otištěné v úvodníku Včelařství č. 8/2005, že se MODERNÍ VČELAŘ podílel
na umělém stlačení výkupních cen medu (na cenu kolem 1 Eura). Naštěstí
se brzy ukázalo, že to byl jen další pokus pošpinit náš časopis. Za ceny kolem
27–30 Kč, vykupují med nejen soukromí obchodníci, jako např. Medokomerc,
Česká včela apod. Za tyto ceny vykupuje dokonce i Včelpo Obora, jehož 100%
vlastníkem je ČSV! Proč? Lze-li český med prodat do zahraničí za dvojnásobek, proč jej svazové Včelpo vykupuje za polovinu?
Člen předsednictva ÚV ČSV doc. Šenkýř potvrdil, že Včelpo má na skladě
tuny loňského medu, který nelze prodat za vloni obvyklé ceny. Uvedl to během diskuse při podzimním semináři 8. 10. 2005 v Třešti. Je tedy zřejmé,
že nízké výkupní ceny českého medu nebyly nikým uměle stlačeny dolů.
Medu je zkrátka nadbytek a kdo zná pravidla tržní ekonomiky ví, že je-li něčeho moc, cena nutně klesá.
Přál bych si, aby se pánové Sojka a Peroutka za své pomluvy alespoň omluvili. Obávám se však, že toho se zřejmě nedočkáme. Spíše se bez nejmenších
skrupulí budou znovu ucházet o nejvyšší svazové funkce a delegáty sjezdu
přesvědčovat, že oni jsou ti nejschopnější, kteří jako jediní mohou zachránit
naše včelařství (přesto, že tu možnost již měli). Neprospělo by našemu včelařství více, kdyby ČSV vedli lidé mnohem šikovnější, nápaditější a slušnější?
Lidé, kteří umí vést dialog i s lidmi jiného názoru? Takových je, Bohu díky,
stále ještě hodně jak mezi řadovými včelaři, tak i v nejvyšším vedení ČSV.
Za všechny snad mohu uvést všem dobře známá jména učitelů včelařství
bratří Texlů, nebo jména dvou členů předsednictva ÚV ČSV, kterým nedělá
žádné potíže diskutovat v klidu, bez emocí a osočování: MVDr. Jan Krabec,
nebo již zmíněný doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Už za několik týdnů se bude na sjezdu ČSV rozhodovat o osudu našeho
oboru na dlouhých pět let. Je jisté, že rozhodnutí sjezdu budou do značné
míry rozhodnutím o samotné existenci českého včelařství. My včelaři bychom proto měli být jednotní a do svého čela volit jen ty nejlepší. Ty, kdo
více než rozdělovat, nás umí stmelit. Dejme jim tedy, prosím, šanci.
Mgr. Vlastimil Protivínský, šéfredaktor MV
16
Rostliny nejen pro včelaře
Bez rostlin nelze včelařit. Projděte
se s námi internetovou botanickou
zahradou
17
Nejmladším včelařům:
Zařazení včely medonosné
do zoologického systému
Existuje mnoho druhů a kříženců.
Jednou z nejznámějších je určitě
včela afrikanizovaná, o níž byl
natočen film Zdivočelé včely
MODERNÍ VČELAŘ
Odborný časopis propagující včelaření,
zejména moderní a jednoduché způsoby
chovu včel.
Vydává Pracovní společnost nástavkových
včelařů CZ šestkrát v roce.
Číslo 6/2005 (podzim) vychází 20. 10. 2005 v Brně
Uzávěrka příštího čísla: 31. 10. 2005
Adresa redakce:
MODERNÍ VČELAŘ
P. O. Box 11, CZ-691 03 Rakvice
Tel.: +420 519 349 393
Typo:
Evidenční číslo: MKČRE 14766
ISSN: 1214-5793
www.modernivcelar.cz
[email protected]
Pre-press: G5 Brno
Tisk: Tiskárna Matula, Brno
Foto na titulní straně: Ladislav Nerad
Redakce neodpovídá za obsah inzerátů.
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
1
Jen silná včelstva zajistí vyšší výnosy
Jindřich Boháč
MLADÉ VČELY SPODNÍHO
VČELSTVA POSILUJÍ VČELSTVO
HORNÍ. VLOŽENÉ NÁSTAVKY
FUNGUJÍ JAKO PŘEPÁŽKA
Z vlastních zkušeností jsem poznal
(a tvrdí to i autoři knihy „Úl a včela“),
že včely spodního včelstva mají sklon
se dostávat nahoru, zejména mladé
včely. Může to být zčásti způsobeno
i atraktivností mladé matky. To je jeden
z důvodů, proč horní včelstvo rychleji
narůstá a potřebuje více prostoru.
Při proletech včel během teplých
dní a při snůšce vidíme, jak mladé včely
spodního včelstva se houfně stěhují
do oček vrchního včelstva – téměř hotové létavky. Spodní včelstvo dělá dojem pomocné výroby včel. Přidáme-li
hornímu včelstvu nástavek, zřetelně pozorujeme uvolnění prostoru v podmetu
spodního včelstva. V horním nástavku
také převládají zásoby medu. Tak tomu
je u přezimovaného oddělku nad spodním včelstvem, jako i u silného včelstva
rozděleného v dubnu, jak doporučuje
původní metodika Farrara. Je-li včelstvo
rozděleno na jaře, dostane horní včelstvo zavíčkovaný plod a novou matku.
2
Spodní včelstvo má plod převážně nezavíčkovaný, kladoucí matku a zalétané
včely.
Odkud se tedy berou zvětšené zásoby v horním včelstvu, když toto včelstvo po rozdělení nemá ještě zalétané létavky (35 dní)? Tento med musely nanosit létavky do spodního včelstva. Nosily
jej tak dlouho, než matka vrchního včelstva vytvořila plodové hnízdo a mateří
mřížka nahradila mezidno. Touto změnou byl včelám vrchního včelstva umožněn přístup k medu spodního včelstva,
který se nacházel níže než jejich česno,
a proto jej přenáší nahoru. Postupně
se k této práci dostávají i včely spodních nástavků, kam jej samy nosí.
Na tomto příkladu vidíme, že při
chovu dvou včelstev v jednom nástavkovém úlu jsou tato včelstva vloženými
nástavky spíše oddělována než spojována. Znalost této zkušenosti také dovo-
&&%
luje pochopit metodiku chovu dvoumatečných včelstev ve vícenástavkových
úlech. Vrchní včelstvo potřebuje rychleji a více prostoru než spodní, které
má většinou jen nutné zásoby k plodování, a tím také dostatek prostoru.
Přibývající včely jsou rovněž odsávány
horním včelstvem.
ZA JAK DLOUHO NÁM SILNÉ
VČELSTVO VYROSTE?
Na obrázku č. 1 je vyjádřen čas potřebný k vybudování včelstva. Aplikace
je výhodná zejména pro nástavkové
úly a z hlediska manipulace zejména
pro nízkonástavkové na stabilním stanovišti. Tříkilogramové přezimované
včelstvo vyroste do maxima 50 tisíc
včel asi za 48 dní. Včelařský kalendář
uvádí čas k růstu včelstva do snůšky
v délce 51 dní. Jednokilogramové
včelstvo vyroste do tohoto maxima
Khgb]fg
&%%
LakŠ[]nĂ]d
Silná včelstva můžeme získat nejlépe
společným úsilím dvou matek. Ať už
se přitom jedná o provozní metody dělení, tvorby oddělků a spojování, nebo
přímo o dvoumatkové způsoby chovu.
Většině našich včelařů jsou však více
známy metody posilování včelstev plodem či včelami z pomocných včelstev.
Naše včelařství dosud zápasí s přesvědčováním včelařů o výhodách nástavkových úlů, zatímco včelařství našich
přátel ve světě má již s dvoumatečným
včelařením bohaté zkušenosti. Při něm
není včelstvo mateřské (produkční)
a pomocné. Obě včelstva, umístěná
v nástavkovém úle nad sebou a oddělená pouze mateří mřížkou, jsou rovnocenná. Proto také není bezpodmínečně nutný přechod na jednomatečné
včelstvo v hlavní snůšce, který doporučuje např. Farrar čtyři neděle před koncem hlavní snůšky. Trvá-li u nás hlavní
snůška právě tyto čtyři neděle, je to
právě na jejím počátku.
.%
-%
<ngmeYl]Ăf†nĂ]dklng
,%
+%
B]\fgeYl]Ăf†nĂ]dklngndYcY
*%
)%
(%
'%
Jgr\ęd]fg
HYc]lgn†nĂ]dklng
&%
%
&' ')
9J7:C
(+
)+%
@KčI:C
,'
-)
ö:GK:C
.+
&%- &'% 9cn
ö:GK:C:8
BĎh†XZ
Na obrázku č. 1 je vyjádřen potřebný čas k vybudování paketového (1 kg), jednomatečného
(3 kg) a dvoumatečného včelstva (2 x 1,5 kg po rozdělení a spojení). Uvedený diagram
a dřívější znalosti o optimálním růstu podle velikosti včelstva nám rovněž usnadní
pochopit výhodnost dvoumatečných včelstev
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
MŮJ ZÁSADNÍ ŽIVOTNÍ OMYL:
RÁMEK DLOUHÝ 39 cm
V době přechodu na nástavkové světové
metody včelař většinou nedůvěřuje udávaným dosahovaným velikostem včelstev. Spokojuje se s menší velikostí úlu.
Podobně jsem se i já dopustil chyby,
která se jen těžko napravuje: zvolil jsem
nevhodnou rámkovou míru.
U nás běžná rámková délka 39 cm
je i pro možnosti naší kraňky malá.
Pro moderní nástavkové technologie,
a zejména dvoumatkové, musí mít rámek délku nejméně 42 cm (Zander),
popřípadě 43,5 cm (Dadant), nejlépe
však 44,8 cm (Langstroth). Tento delší
rámek je výhodnější i tím, že úl pak nepotřebuje uteplení a může být jen z prken 19 nebo 25 mm silných. Ideální
počet rámků v jednom nástavku je deset. Výšku nástavku volíme výhradně
dle vlastního uvážení, podle jeho požadované hmotnosti. Volba úlového nástavku je však zásadní rozhodnutí, které
se v budoucnu jen těžko mění. Proto
na ni upozorňuji.
NUTNÝ JE PŘEBYTEK NÁSTAVKŮ
Říká se, že včelaření je jednoduché:
stačí snůškové stanoviště a pro snůšku
zralá včelstva! K tomu potřebujeme
kromě množství dokonale vystavěných
plástů také přebytek nástavků, zvláště
při dvoumatečných metodách. Nástavky
pro oddělky, nástavky pro chov matek. Nemůžeme-li včelstvo rozšířit nebo
oslabit oddělkem, vyrojí se z nedostatku prostoru. Při rojení dvoumatkového sdruženého včelstva dochází většinou k vyrojení obou včelstev najednou.
Opět přichází potřeba nástavků, neboť
rojáček je na takový roj malý – je nutno
jej sbírat natřikrát a sypat rovnou
do nástavků. Skladování roje ve sklepě
odpadá – prostě nelze provést. Přitom
ani není k poznání, z kterého úlu roj
vylétl.
A tady teprve poznáte, proč musí
být nástavek jednoduchý a snadno
vyrobitelný. To jsou světové zkušenosti, kterým jsme mnohdy nevěřili.
Při dvoumatkovém způsobu však ušet-
matek a plodových plástů během celé
sezóny.
Samostatný přezimovaný oddělek nikdy nezesílí tolik jako v dvoumatkovém
zapojení. Budeme-li takto uvažovat, získáme zkušenosti o ekonomii tohoto
provozu pro určité snůškové podmínky.
Včelstva ovládaná feromonem dvou matek, pokud jim dáme dostatek prostoru,
se také méně rojí.
Přizpůsobená jednoduchá dvoumatečná metoda
RaeY
Hghjgd]lm
*#
*#
)#
)#
(#
(#
'#
'#
&#
&#
FŠrcgfklYncgn”d
Podhorská oblast
bez řepky
Mateří mřížka.
Výměna za mezidno
HYeh]dacYeYdafY
Začátek květu ovocných
stromů
)#
+#
*#
)#
,#
E]raklęfq
+#
*#
D]k
RYnŠĂcgnYf†FF
)# egfgnqlĂ]l
,#
Gb]\]fhdkle†fę
ED9<MCQ$E=<
za 72 dní. Tříkilogramové rozdělené
včelstvo se dvěma matkami dosáhne
za stejnou dobu síly 100–110 tisíc včel
v jednom úlu.
Včelstvo je minimálně do doby hlavní
snůšky ovládané feromony dvou matek
a při dostatku prostoru nemá snahu
se rojit. Na obrázku si všimněte jedné typické rozdílnosti: tříkilogramové vlašské
včelstvo po dosažení maxima za 48 dní
udržuje stejnou sílu až do hlavní snůšky.
Udržet takto kraňku ve sběrací schopnosti nelze. Proto se do evropských nástavkových způsobů dostala tvorba mezioddělků jako samozřejmá součást provozní metody. Její podstatou je oslabování a nové rozplodování včelstev.
-#
+#
*#
&#
&#
'#
'#
'#
(#
(#
(#
&#
Egf†
khgb]fŠ
JEDNODUCHÁ CELOROČNÍ
říte dna a víka, ale také plošný prostor
MANIPULACE
jako dříve u zadem přístupných úlů.
Hodí se však jen pro decentralizovaná, Při snůšce neprovádíme prohlídky
stabilní stanoviště, a ne pro kočování. ani manipulace se včelami. Každá
Při vytváření produkčních včelstev prohlídka oslabí sběrací možnost.
z oddělků se jeví dvoumatečný způsob Lehko se přesvědčíme o naplnění
účinnější než spojování oddělků nástavku a o potřebnosti jejich přidání.
v podletí. Máme stálou rezervu Po naplnění vrchního nástavku nektarem
matek, kterou výhodně využijeme. podle potřeby včelstva podsadíme
Dvoumatková včelstva znamenají pod něho další, zaplněný ze 2/3
pro nás jedenapůlnásobné zimní krmení soušemi a 1/3 rámky s mezistěnami.
při předpokladu výtěžku min. ze dvou Včelaři dávají do nástavku o 1–2 rámky
včelstev produkčních. Pro drobného méně, aby do něho nepřešla matka.
včelaře jsou zdrojem poučení, rezervou Včely v plástech prodlužují buňky,
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
3
do kterých matka neklade. V čase
medobraní je lehčí práce, získává
se více vosku. Nedoporučuje se dávat
rámky s mezistěnami přes jeden plást
mezi souše. V tom případě bývají
nerovnoměrně
vystavěny.
Včely
ochotněji vytahují hotové plásty než
stavějí mezistěny. Další nástavky
se nasazují navečer, po ukončení letu
včel. Během noci se včelstva uklidní
a ráno opět normálně vylétají za sběrem
nektaru či medovice.
HLAVNĚ HODNĚ VOLNÝCH
BUNĚK
Včely potřebují při snůšce velké množství volných buněk pro uskladnění přineseného nektaru. Příčina je v tom,
že je nezalévají plné. Do buňky se vejde
asi 0,43 g medu a přineseným nektarem je zaplněna z jedné třetiny, tj. asi 0,14 g.
Na velké ploše včely lépe odpařují vodu.
Teprve po zahuštění včely uskladňují
med ve vrchních plástech. Odpařování
přineseného nektaru trvá 5–7 dní.
Při nedostatku plástů se vytáčí z úlů
nezralý med, který má vyšší obsah vody
a při skladování kvasí a ztrácí své cenné
vlastnosti.
Velké množství souší v čase hlavní
snůšky je cestou k většímu výnosu.
Na 1 kg nektaru s obsahem vody 65 %
je potřeba dvou souší rámkové míry
44,8 x 15,9 cm nebo 42 x 17 cm.
PŘIKRMOVÁNÍ PYLOVÝMI
PASTAMI? V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ!
Mnozí včelaři si stále pohrávají s myšlenkou na krmení včelstev různými pylovými pastami i pylem s pylovými doplňky různých bílkovin. Ověřovací pokusy jejich vlivu byly většinou zaměřeny
na okamžitý výsledek zvýšení plodování.
Porovnání skupin včelstev krmených
v úle pylovými pastami a nekrmených
provedli v roce 1986 Imdorf a Maquelin ve švýcarském Liebefeldu. Krmení
trvalo vždy pět týdnů, v roce 1986
v měsících duben–květen (april–máj)
a v roce 1987 v měsících březen–duben
(marec–apríl).
Velikost populace byla měřena každých čtrnáct dní. Závěry z těchto pokusů jsou následující: krmení velkým
množstvím pylové pasty (500 g na týden) během akutního nedostatku pylu
v časném jaru způsobilo u obou pokusů
(1986–87) krátkodobé zvýšení plodové
aktivity. Bylo zavíčkováno o něco více
plodu než u skupiny nekrmených kontrolních včelstev. V pokusu z r. 1986 způsobila tato zvýšená produkce plodu lehce
stoupající počet včel na počátku snůšky.
V průběhu snůšky se však u obou skupin průměrná síla včelstev opět vyrovnala. V roce 1987 krmení pylovou pastou nezpůsobilo zvýšení počtu včel.
Výsledky obou pokusů jasně ukazují,
že pylové krmení nemůže trvale ovliv-
nit včelstvo v jeho vývoji, to znamená
znatelné stoupání počtu včel ovlivněné
naším zásahem. Proto je prakticky nemožné takovýmito zásahy dosáhnout
lepších předpokladů k dobrému využití
květové snůšky v měsíci květnu.
PRACOVNÍ A FINANČNÍ
NÁKLADY PRO KRMENÍ PYLEM
A PODNĚCOVÁNÍ JSOU
NEÚMĚRNĚ VYSOKÉ
Nemáme k dispozici žádné výsledky
pokusů, které by potvrzovaly, že se takovéto chovatelské zásahy vyplatí.
Včelstva jsou jimi ve vývoji ovlivněna
jen nepatrně nebo vůbec. Krmení pylovou pastou v době, kdy se vyskytuje
přírodní pyl, se může navíc projevit kontraproduktivně na zabezpečení včelstva
pylem. Sběrací aktivita se totiž při krmení oslabuje.
Chceme-li zýšit mednou sklizeň,
musíme se především poohlédnout
po dobrém stanovišti. Přitom musíme
dát pozor, abychom poskytli ve správném čase dostatek místa k neomezenému plodování.
To je nová biotechnologická metoda
proti dosud používaným praktikám tzv.
podněcování. Můžeme si vybrat. Ale
mnohé by nám mohl napovědět fakt,
že s podněcováním se nesetkáme ani
na jedné včelařské farmě, kde včelař
musí provádět pouze návratné investice.
Medově mladá pleť
Nejznámějším a nejvíce užívaným včelím produktem je med. Málokdo však ví,
že med lze využít nejen jako blahodárné
sladidlo, ale i jako skvělý kosmetický
přípravek. Možná že o jeho regeneračním vlivu na pokožku často nevědí ani
manželky a dcery samotných včelařů.
Cena medu prudce klesá, a tak se stává
snadno dostupným i pro využití v kosmetice.
Včelaři, lámete si s jeho odbytem
hlavu? A co takhle doporučit svým sousedkám, známým a kolegyním v práci
těchto několik receptů na omládnutí?
Uvidíte, že si od vás příště koupí hned
o několik sklenic medu více.
4
MEDOVÁ MAST PROTI LIŠEJŮM:
MEDOVÉ MÝDLO
Důkladně promícháme 100 g medu, 1 kg obyčejného mýdla nakrájíme
100 g olivového oleje nebo kosmetické na malé kousky a vložíme je do smaltovazelíny a 1 g salicilu. Mast můžeme vaného hrnce. Přilijeme skleničku vody
s úspěchem používat i proti pihám, a vše dáme na sporák rozpouštět. Pak
uhrům a vyrážkám.
vlijeme 100 g medu, směs uvedeme
do varu, odstavíme z ohně, přidáme něMEDOVÁ POMÁDA NA VLASY:
kolik kapek vonného oleje a dobře proRozpis: 500 g medu, 125 g peruán- mícháme. Směs nalijeme do forem, kde
ského balzámu, 60 g nesoleného vep- mýdlo ztuhne. Mýdlo má změkčující
řového sádla, 0,2 g mošusu, 0,5 g ced- účinky – myjeme jím obličej a ruce. Směs
rového oleje, 0,5 g muškátového oleje. lze aromatizovat i jinými přísadami.
Rozpustíme a smícháme med, peruánský balzám a sádlo. Po zchladnutí směsi MEDOVÝ ZÁBAL SE ZELENINOU
vmícháme ostatní suroviny. Pomáda
A OVOCEM
zvláčňuje pokožku a chrání před padá- Rozpis: 1 lžička medu, 1 lžička sladké
ním vlasů.
smetany, na plátky nakrájená čerstvá
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
zelenina a ovoce dle libosti a sezóny
(mrkev, jablka, rajčata, broskve, meruňky, meloun apod.). Med smícháme
se smetanou a směsí tence potřeme
pleť. Poté tvář hustě pokryjeme kousky
zeleniny a ovoce a překryjeme gázou
nebo jinou látkou. Necháme působit
25–30 minut. Poté plátky odstraníme,
tvář omyjeme teplou vodou a ošetříme
jedním až dvěma chladnějšími obklady.
Tento druh zábalů můžeme připravit
i z rozdrceného či rozmixovaného ovoce
a zeleniny, k nimž přidáme med, smetanu a mandlovou či ovesnou moučku
v takovém množství, aby směs získala
pastovitou konzistenci.
MEDOVÝ LECITINOVÝ ZÁBAL:
Rozpis: 1 lžička medu, 1 žloutek,
1 lžička lecitinu, 1 lžička ovesné moučky,
4–5 kapek parafínového oleje, 4–5 kapek citronové šťávy. V porcelánové nádobě našleháme do pěny med, žloutek,
lecitin a olej. Přidáme ovesnou moučku,
citronovou šťávu a vypracujeme pastovitou hmotu. Pastu naneseme na gázu
a přiložíme na tvář. Podle typu pokožky
necháme působit 15–20 minut. Zábal
odstraníme teplou vodou a tvář ošetříme jedním či dvěma chladnými obklady.
Nanesená maska musí ztuhnout a nesmí popraskat.
dou a tvář opláchneme studenou vodou.
MEDOVÁ VÝŽIVNÁ MASKA
NA SUCHOU PLEŤ:
Rozpis: 1 lžíce medu, 1 žloutek, 1 lžička
parafínového oleje, 20 g obilních klíčků
nebo ovesných vloček, 1 lžíce pomerančové šťávy. Suroviny rozmixujeme
a poté našleháme do pěny. Naneseme
na pleť a necháme působit 15 minut.
Pleť umyjeme teplou vodou a poté oplachujeme stále chladnější vodou.
MEDOVÝ HOJIVÝ KRÉM:
Rozpis: 3 lžíce medu, 1 lžíce panenského (bílého) včelího vosku nebo lanolinu, 1 lžíce citronové šťávy, 2 lžíce růžové nebo pleťové vody, 1/4 lžičky olivového oleje. Vosk rozpustíme v nádobce
vložené do vodní lázně. K vosku přidáme
med, citronovou šťávu a vše dobře zamícháme plastovou lžičkou. Nádobku opět
vložíme do teplé vody, přidáme ostatní
přísady kromě růžové vody a promíMEDOVÝ KLEOPATŘIN
cháme. Jakmile je krém hladký a hustý,
BALZÁM – MASKA:
vyjmeme nádobku z lázně, přidáme růRozpis: 1 lžička medu, 1 lžička plnotuč- žovou vodu a opět dobře promícháme.
ného mléka, 1 bílek z menšího vejce. Pokud by se z chladnoucí směsi odděPřísady dobře našleháme a nanášíme loval vosk, vmícháme jej zpět čistým
na vyčištěnou tvář a hrdlo. Na tváři ne- prstem, dokud směs zcela nevychladne.
cháme působit asi 30 minut. Zaschlá Krém potlačuje vrásky (zejména kolem
maska je velmi křehká! Smyjeme ji vlaž- očí) a je vhodný na každou pleť.
nou vodou a poté oplachujeme stále
chladnější vodou. Tvář ošetříme kré- Důležité upozornění pro dámy: pokud
mem na příslušný typ pleti.
váš manžel či přítel bývá žárlivý, připravte se na to, že už po několika týdMEDOVÝ VÝŽIVNÝ KRÉM
nech používání medové kosmetiky bude
Rozpis: 2 lžíce světlého medu, 1 lžička jen těžko snášet, jak všichni ostatní
mandlového oleje, 2 kapky oblíbeného muži obdivují vaši krásu a charm.
parfému, 1 žloutek, 1 lžička sladké smeMgr. Vlastimil Protivínský
tany, 1 lžička květového pylu, 1 lžička
škrobové moučky. Všechny přísady promícháme v malé nádobě, do které je přidáváme v pořadí uvedeném v rozpisu.
Směs šleháme, dokud med nezjemní.
Hotový krém dáme do menší zakryté
nádobky, kterou uchováváme v chladu.
BEZPLATNÁ INZERCE!
Nanášíme ho na umytou tvář. Krém
osvěžuje a zjemňuje pleť, zabraňuje tvoření vrásek. Lze jej použít i jako hojivou
mast na popraskané a poraněné ruce.
Potřebujete něco koupit nebo
MEDOVÝ ZÁBAL
S KVĚTOVÝM PYLEM:
Rozpis: 1 lžička medu, 1 menší (mokka)
lžička květového pylu, 1 žloutek, 2 lžíce
škrobové moučky (případně hladké
mouky), 4–5 kapek propolisové tinktury. Všechny složky v pořadí, jak jsou
uvedeny v rozpisu, dáme do porcelánové nádobky a důkladně promícháme
plastovou lžičkou. Hmotu naneseme
na gázu, přiložíme na tvář a necháme
MEDOVÝ KRÉM
působit 15–20 minut. Zábal odstraNA ČIŠTĚNÍ PLETI:
níme teplou vodou a pokožku ošetříme Rozpis: 3 lžíce jemného medu, 1 lžíce
jedním či dvěma chladnými obklady.
tekutého glycerinu, 1 lžíce čistého lihu,
150 g ambrové esence, 1 lžička citroMEDOVÁ MASKA NA MASTNOU
nové šťávy. V nádobce smícháme med
PLEŤ S BĚLICÍM ÚČINKEM:
a glycerin. Nádobku vložíme do větší
Rozpis: 1 lžíce květového medu, nádoby s teplou vodou a vodu uvedeme
100 g droždí, 1 lžička citronové šťávy, do varu. Poté nádobku z vodní lázně
2–3 kapky peroxidu vodíku. Všechny vyndáme, uzavřeme ji a dobře protřepřísady kromě peroxidu promícháme seme. Když směs vychladne, vmícháme
plastovou lžičkou, přidáme peroxid ostatní přísady a nádobku během mía dále mícháme, dokud směs nemá kré- chání občas protřeseme. Krém použímovou konzistenci. Masku naneseme váme k čištění pleti před spaním nebo
na tvář a necháme působit 10–15 mi- jej necháme na tváři působit při dománut. Omyjeme teplou vodou a poté tvář cích pracích. Krém smyjeme teplou vooplachujeme stále chladnější vodou.
prodat na inzerát?
Neplaťte za to žádné peníze!
MODERNÍ VČELAŘ
Váš inzerát zveřejní zdarma!
Pište na adresu:
MODERNÍ VČELAŘ
P. O. Box 11
691 03 Rakvice
nebo: [email protected]
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
5
Složité období českého včelařství
Ing. Jaroslav Prýmas
Na druhém podzimním včelařském semináři v Třešti, který
uspořádala Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
ve spolupráci s ZO ČSV Třešť, zazněla zajímavá slova hodnotící současný stav českého včelařství. Doc. Dr. Václav
Šenkýř, CSc., člen předsednictva ústředního výboru ČSV,
uvedl některé záměry svazu do nejbližší budoucnosti.
Pro zvýšení počtu včelstev na našem území je navrženo
zvýšení dotace na zazimované včelstvo. ČSV připravuje reklamní kampaň na podporu spotřeby českého medu.
Úvodem doc. Václav Šenkýř zdůraznil, že české včelařství
vstoupilo do složitého období. Evropská unie je zahlcena dováženým medem převážně z Argentiny a Číny, který je cenově
naprosto na jiné hladině. Začíná se objevovat také falšování
medu pomocí biotechnologií, což prakticky znamená výrobu
hlavních složek medu (glukózy a fruktózy) rozkladem složitějších cukrů bakteriemi. Zatím prý není známa laboratorní metoda, která by tento způsob falšování dokázala odhalit, zvláště
když se produkt bude míchat s pravým medem. Med má sice
změněnou chuť, ale to podle doc. Šenkýře není dostatečný důkaz. Výroba této náhražky medu pomocí bakterií je levná, takže
opět sráží cenu produktu, což obor včelařství vážně poškozuje.
Obchodníci s medem jsou v současné době (říjen 2005)
rovněž ve velice nezáviděníhodné situaci. Mají naprosto plné
sklady a někteří neprodali ani kilogram z letošní produkce.
„Nechtěl bych, aby vznikla zbytečná bariéra mezi včelaři a obchodníky, neboť se dá říci, že jsou dnes na jedné lodi,“ zdůraznil doc. Šenkýř.
V ČR CHYBÍ VČELSTVA
V roce 1990 bylo v ČR 830 000 včelstev, dnešní stav je zhruba
500 000 včelstev. Ubyli drobní včelaři a mírně rostou počty
velkovčelařů. Úbytek včelstev není na rozdíl od okolních států
v Evropě způsoben hromadnými úhyny, ale v důsledku malé
ekonomické zajímavosti včelaření. Půl milionu včelstev je nebezpečně málo. Podle kalkulací odborníků je potřeba pro optimální opylení hmyzosnubných rostlin v České republice
730 000 včelstev.
ZVÝŠENÍ DOTACE
Podle doc. Šenkýře vedení ČSV začalo podnikat kroky, které
by měly obor podržet. V Kanadě například 60 až 70 % příjmů
včelaře tvoří platby od místních farmářů za opylovací službu.
U nás se bude nutné orientovat směrem na větší podporu
státu. Po několik dlouhých let je dotace na včelstvo 150 Kč,
která se ani přes inflaci zatím nezměnila. Vedení ČSV navrhuje zvýšit tuto dotaci, částka však zatím není známá.
REKLAMNÍ KAMPAŇ
Protože je spotřeba medu na jednoho obyvatele značně nižší
než například v sousedním Německu, pokouší se svaz zvýšit
tuto spotřebu pomocí reklamní kampaně, kterou připravuje.
Byla oslovena profesionální reklamní agentura, která se bude
v následujících třech letech snažit propagovat český med
6
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
přímo od včelaře. Podle slov docenta budou reklamy orientované na specifickou cílovou skupinu – ženy, lékaře a podobně.
Každý rok by se měly proinvestovat tři miliony korun, z toho
půjde jeden milion z ČSV, druhý poskytne Státní zemědělský
a intervenční fond (SZIF), třetí milion bude z peněz EU. Za tři
roky by se mělo takto vynaložit 9 milionů, ČSV očekává zvýšení počtu včelstev na 700 000.
MED NEJSOU BANÁNY
Směrem do vlastních řad adresoval Václav Šenkýř výzvu, aby
si včelaři nepodtrhávali nízkou prodejní cenou vlastní nohy.
Prodejem medu za cenu 80 Kč a nižší poškozují včelaři nejen
sebe, ale i ostatní kolegy. „Kvalitní med se za 100 Kč i více
prodávat konečným spotřebitelům dá,“ míní doc. Šenkýř,
který sám chová téměř 200 včelstev. Od příštího roku se očekávají také mírnější veterinární podmínky pro prodej medu.
„Včelaři mají jednu výhodu,“ pokračuje doc. Šenkýř, „med
nejsou banány, nezkazí se, bez problémů jej lze skladovat tři
roky. Za letošních 27 Kč do výkupu prodává pouze blázen
a jde o vážné znehodnocení vlastní práce,“ uvedl.
„Vedeme jednání se SZIF, aby profinancovával odkup zemědělského přebytku. Intervenční fond je ochoten, ale odkup
vyžaduje souhlas orgánů Evropské unie. Zde to trochu naráží
na fakt, že takový med by musel být vyvezen mimo státy EU.
Připadá v úvahu Izrael a arabské země, ale vše je zatím běh
na dlouhou trať,“ říká docent Šenkýř.
Letos poprvé se rozdělují dotace Evropské unie. Protože
z původního požadavku 28 milionů adresovaného na SZIF
byla uznána pouze polovina, Český svaz včelařů se bude proti
tomuto rozhodnutí odvolávat.
PŘÁTELÉ, VYDRŽAŤ!
WTO (Světová obchodní organizace) tlačí na Evropskou unii,
aby odstranila celní bariéry na dovoz třtinového cukru do Evropy. Docent upozorňuje, že jde o stejnou sacharózu jako
z cukrové řepy, pouze výroba je levnější. Cena cukru by tak
mohla klesnout zhruba o jednu třetinu, což zní pro včelaře
dobře. Francie je ale zatím proti, neboť by to pravděpodobně
znamenalo zánik evropského cukrovarnictví.
Doc. Václav Šenkýř končí přednášku slovy: „Přátelé, vydržať!“
Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
Foto autor
Slovensko bude mať PSNV-SK
Od mája 2005 sa snažíme v spolupráci s PSNV-CZ vyvíjať aktivity smerujúce k založeniu občianskeho združenia obdobného PSNV-CZ. S potešením môžem konštatovať, že v týchto
dňoch tieto snahy začali prinášať ovocie. Začiatkom novembra 2005 vznikne PSNV-SK.
Pre čitateľa časopisu MODERNÝ VČELÁR nebudú tajomstvom
ciele tohoto novovznikajúceho združenia. Avšak dnes je ešte
priskoro hovoriť konkrétnejšie. Môžeme hovoriť o dvoch základných cieľoch:
1. Informovať širokú včelársku verejnosť o moderných trendoch vo včelárstve a hlavne napomôcť modernizácii včelárskych stanovíšť a prevádzok. Výzva na modernizáciu vo
včelárstve je v súčasnej dobe minimálne naliehavá. Všetci
vidíme kam spejú ekonomické trendy vo včelárstve a chceli
by sme, aby sa včeláriť oplatilo.
2. Druhým nemenej dôležitým počinom je osveta nevčelárskej verejnosti. Význam včely a včelích produktov je skutočne väčšej časti spoločnosti neznámy. Verím, že sa nám
to podarí krôčik po krôčiku zmeniť.
Keďže myšlienky moderného včelárenia sú medzi slovenskými včelármi dosť rozšírené (hoci nie vždy prijímané), verím, že PSNV-SK bude mať časom hojne pre vec zapálených
členov. Práve z tohoto dôvodu ponechávame vznik PSNV-SK
až na mesiac november 2005, aby každý moderne zmýšľajúci
včelár mohol od začiatku aktívne formovať PSNV-SK. Dnes
ešte vôbec nie je určené, aký charakter bude mať PSNV-SK,
to je na nás všetkých. Sprístupnili sme tvoriacu sa webovú
prezentáciu na adrese: www.n-vcelari.sk Obzvlášť upozorňujem na rubriku FÓRUM. Touto cestou je najlepšie sa oboznámiť s pripomienkami a návrhmi. Napriek tomu, že všetko je
pripravené, netrpezlivo očakávam hlavne kritické pripomienky.
Je v našom záujme včasnou diskusiou predísť neskorším potrebným úpravám. Mám na mysli hlavne stanovy spoločnosti.
Bol by som nerád, keby sme ich hneď menili. Teraz je čas
na diskusiu, prosím, využime ho.
Chcem touto cestou poďakovať priateľom Texlovi a Novákovi za prvotnú podporu snahy o vznik PSNV-SK, a samozrejme aj ostatným členom PSNV-CZ. Bez ich pričinenia by
som dnes tieto riadky určite nepísal.
Mgr. Jaroslav Šišovský
Jak zaplatit členský příspěvek PSNV-CZ
Hlavním cílem Pracovní společnosti nástavkových včelařů
je „hledat a včelařské veřejnosti představovat taková řešení chovu včel, která jej činí jednodušším a přitažlivějším
pro včelaře“ (stanovy PSNV-CZ). Toho má být dosaženo mj.
propagováním ve světě nejrozšířenějšího Langstrothova nástavkového úlu jako nástroje postupného sjednocování nepřehledného množství úlových systémů a rámkových měr.
Každý včelař pak má možnost přispět k dosažení cílů PSNV
například tím, že se stane jejím členem a bude ji podporovat.
Členů PSNV-CZ jsou už čtyři stovky a další přibývají. Jim
všem je třeba říci velké díky za podporu myšlenek společnosti.
Někteří jí pomáhají nezištnou prací při přípravách a realizaci
seminářů, přednášek a výstav, někteří prokazují jen zdánlivě
nepatrnou službu – placení členských příspěvků.
Tady je ovšem třeba říci, že to rozhodně není služba zanedbatelná. Vždyť PSNV-CZ nedostává žádné dotace a uskutečňovaných aktivit je rok od roku více. To vše pochopitelně stojí
nemalé peníze a ty společnost nemůže získat jinak než formou členských příspěvků.
Vy všichni, kteří jste se tedy rozhodli pro členství v Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a každoročně
na její činnost přispíváte dvěma sty korunami, vězte, že podporujete dobré dílo, ba co více – jste jeho přímými spolutvůrci!
Svůj členský příspěvek na rok 2006 můžete opět zaplatit velmi jednoduchým způsobem – vkladem na kterékoli
poště. Využijte k tomu přiložený vkladový list, na němž nezapomeňte vyplnit kolonku „variabilní symbol“. Do ní vpište
své evidenční členské číslo. Vkladový list přijímá každá pošta
a za jeho podání neplatíte žádný poplatek.
Přejete-li si provést platbu převodem ze svého účtu, uveďte
kromě příslušného variabilního symbolu také konstantní
symbol 0558 a částku zašlete na účet 188 792 379/0300,
vedený u ČSOB, a. s.
Protože předpokládáme, že včelaři ze Slovenska se sdruží
v nově zakládané PSNV-SK, měli by členský příspěvek zaplatit
tam, samozřejmě nechtějí-li být zároveň členy PSNV-CZ.
Jen díky Vaší pomoci se může podařit velké dílo: nadchnout
pro krásný koníček včelaření nové včelaře a včelařky a chov
včel jim co nejvíce zpříjemnit.
Mgr. Vlastimil Protivínský,
předseda Dozorčí rady PSNV-CZ
www.modernivcelar.cz
Tel.: 519 349 393
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
7
Předseda PSNV navrhuje konkrétní kroky,
jak dostat české včelařství ze slepé uličky
Materiál, který byl předložen účastníkům porady delegátů
sjezdu v Českých Budějovicích, obsahuje několik bodů, v nichž
Ing. Petr Texl přibližuje současnou (výchozí) situaci oboru včelařství v ČR a stručně naznačuje směr, kterým by se mělo ubírat včelařství v naší zemi v nastávajícím období. Podle něj musí
část našich problémů převzít státní správa. Občanská sdružení
se musí přetransformovat v moderní spolky, které budou přitahovat většinu zájemců o obor, zejména mládež. Tyto body
ukazují i to, jak pokračovat dál v našem včelařství, aby se stalo
v budoucnu nedílnou součásti našeho přírodního dědictví.
– při ZO ČSV pracují včelařské kroužky
– při ČSV pracuje Sekce komerčních včelařů
Občanské sdružení PSNV-CZ
– vzniklo v roce 2000
– propaguje jednotnou technologii oboru v rámci Evropy
– organizuje odborné vzdělávání (kurzy, semináře, workshopy)
– žádá o podpory do oboru (krajské projekty EU, Referáty
životního prostředí v mikroregionech)
– vydává volně distribuovaný časopis Moderní včelař (včetně
instalace na internetu)
VÝCHOZÍ SITUACE SOUČASNÉHO ČESKÉHO
– provozuje www stránky
VČELAŘSTVÍ
– iniciuje zákonnou normu pro obor včelařství
Ekologické aspekty
Občanské sdružení Dadant klub
– velký a pokračující úbytek včelstev
– vzniklo v roce 2002
– úbytek včelařů (přirozený, pro mladé není motivace)
– propaguje úl Eurodadant (odlišný od evropského stan– mizí rovnoměrné rozmístění včelstev v krajině (ztrácíme
dardu)
evropský primát)
– pořádá školení a poradenskou činnost
Obecné aspekty
– vyprodukujeme více medu než spotřebujeme
NÁMĚTY PRO ČINNOST ČSV
– v obchodní síti je převážně med z dovozu
V NASTÁVAJÍCÍM OBDOBÍ
– malá spotřeba na osobu – 0,5 kg/rok (Evropa 1,5 kg/rok) – iniciovat vznik právní normy, která by definovala úlohu
Ekonomické aspekty
včelařství v životním prostředí a ve společnosti. Právní
– neznalost realizace produktů v malém (tzv. ze dvora) –
norma by měla deklarovat zásady Správné výrobní praxe
není tradice
při získávání včelích produktů, měla by definovat zdravotní
– zavedený výkupní systém se zhroutil (nízké výkupní ceny
otázku ve včelařství, uvádění včelích produktů do oběhu,
pod výrobními náklady)
problematiku vzdělávání apod.;
– není zavedena Správná výrobní praxe oboru
– iniciovat odborné obsazení Oddělení včelařství na MZe
Aspekty vzdělání a výzkumu
na Odboru myslivosti, rybářství a včelařství s možnostÍ
– zaniklo denní odborné školství oboru
obsazení až krajské úrovně;
– jediné vzdělávací centrum – VVC Nasavrky (dálkové stu- – navázat odbornou spolupráci s Ministerstvem životního
dium, kurzy)
prostředí a prosazovat úlohu včelařství jako nedílnou sou– pravidelná denní výuka pouze vysokoškolská na MZLU Brno
část trvale udržitelné přírody;
– Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. – soukromá instituce
– zřídit odborná pracoviště na úrovni krajů, která by se zaStátní správa
bývala stykem se státní správou na krajské úrovni (zdra– MZe, Odbor myslivosti, rybářství a včelařství – není obsavotní otázka, dotace, vzdělávání);
zeno oddělení včelařství
– rozvíjet činnost v mikroregionech (sdružení několika ZO
– SVS – veterinární dozor zdravotní stránky včelstev a včeČSV) a spolupracovat s referáty životního prostředí v oblích produktů
cích s rozšířenou pravomocí;
– Min. životního prostředí – není zaměřeno na obor včelař- – postupně utlumit činnost OV a jejich agendu přesunout
ství (není závazná spolupráce)
na ZO a odborná krajská pracoviště;
– Registrace včelařů a včelstev – statní zakázka u ČMSCH
– ústřední (řídící orgán) ČSV sestavovat ze zástupců ZO
Občanské sdružení ČSV
(mikroregionů), krajských odborných pracovišť a zástupců
– sdružuje 98 % chovatelů (zájmové i profesionály)
odborných komisí;
– profesní záštita oboru pro MZe
– zavést mechanismus standardního uvádění včelích pro– žádá o dotace a podpory od státu a EU
duktů (hlavně medu) do oběhu od členů ČSV (svazová
– administruje dotace do oboru pro všechny chovatele
sklenice, etiketa, víčko, pečeť)
– organizuje distribuci léčiv a léčení
– vydává normy a známky kvality
Lze jen doufat, že tyto konkrétní a věcné návrhy předsedy
– organizuje a zaštiťuje vzdělávání v oboru
PSNV-CZ vyvolají neméně konkrétní, věcnou a korektní dis– vydává interní časopis Včelařství
kusi a jejich autor se nestane terčem útoků a podezřívání
– provozuje www stránky
z nekalých úmyslů, jak jsme toho v posledních měsících
– účast ve výrobních a obchodních společnostech
svědky u každého, kdo se odváží v našem svazu cokoli no– uvnitř ČSV pracují odborné komise
vého navrhnout.
(red)
8
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
Velká medová soutěž v Třešti
Mgr. Bronislav Gruna
Druhou říjnovou sobotu uspořádala PSNV-CZ II. podzimní
včelařský seminář, tentokrát na téma: „Kvalitní med přímo
od včelaře“. Cyklus přednášek proběhl opět v Třešti u Jihlavy.
Současná situace českého včelařství vyžaduje propagaci našich kvalitních medů. Aby nezůstalo jen u přednášek, proběhla v předsálí Medová soutěž o cenu Vysočiny.
Včelaři přinesli 50 vzorků nejrůznějších barev. Soutěžilo se
ve třech kategoriích (květové, medovicové a pastované medy).
Desetičlenná odborná porota pod vedením Ing. Antonína
Přidala, Ph.D., hodnotila chuť, vůni, barvu a konzistenci medů.
Zjištěn byl také obsah vody.
Cílem soutěže byla především propagace medu mezi nevčelařskou veřejností. Posuzování medů probíhalo za přímé
účasti novinářů, možnost ochutnávky a hodnocení byla nabídnuta také třešťské veřejnosti.
Odborná porota pod vedením Ing. Antonína Přidala, PhD., stanovuje
kritéria hodnocení jednotlivých kategorií medů
Foto: J. Prýmas
Veřejnost hodnotila celkový dojem z medu
Foto: J. Prýmas
Hodnocení bylo velmi obtížné, protože téměř všechny
medy byly výborné kvality. I když není záměrem podobných
akcí ukázat na horší a lepší medy, soutěž má mít své
vítěze. Ocenění může včelař využít k další propagaci
včelích produktů. Připojujeme pořadí na „stupních vítězů“.
Úplné výsledky najdete na internetových stránkách PSNV
(www.n-vcelari.cz).
Výsledky ohodnocení odbornou komisí
Květové medy
Medovicové medy
Pastované medy
1.
Jiří Sekereš,
Mikulov
Josef Burian,
Mrákotín
Bronislav Gruna,
Petrovice
2.
Ladislav Nerad,
Bálkova Lhota a
František Sekr,
Třešť
Blažej Trnka,
Heraltice
Miloslav Havrlík,
Ohrazenice
Jiří Mařík,
Jindřichův Hradec
Bernard Pavera,
Kobeřice
3.
Výsledky ohodnocení při veřejné ochutnávce
Nevčelařská veřejnost byla překvapena rozmanitostí barev a chutí
jednotlivých medů. Kdo okusil, ten už si podřadný med nekoupí
Foto: V. Protivínský
Květové medy
Medovicové medy
Pastované medy
1.
Jiří Sekereš,
Mikulov
Antonín Vrtal,
Okříšky
Bronislav Gruna,
Petrovice
2.
Petr Písařík,
Votice
Lubomír Boček,
Třešť
Jitka Pernetová,
Benešov
3.
Petr Texl, České
Budějovice
František Sekr,
Třešť
Filip Liška,
Pravíkov
Děkujeme všem z pořadatelského týmu. Nabyté zkušenosti
nám všem poslouží při pořádání dalších medových soutěží.
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
9
Apimondia 2005:
Češi byli v Dublinu, jejich med nikoliv
Ing. Petr TEXL
Letošní 39. kongres Apimondie se konal v irském Dublinu
V nepřeberném množství různých včelařských pomůve dnech 21.–26. 8. 2005. Součástí kongresu byla také vý- cek nešlo přehlédnout jedinou českou expozici na výstavě,
stava včelařství, včelařských technologií a zařízení APIEXPO. Včelařské potřeby Olomouc p. Koppové. Ve svém stánku,
Této výstavy se zúčastnilo téměř 120 institucí (firem, ústavů, který byl stále plný návštěvníků, nabízela vybavení pro střední
asociací, spolků apod. – viz www.apimondia2005.com).
a malé provozy. Českou novinkou byly digitální váhy pro včelařské účely.
Letošní výstava APIEXPO překvapila některé návštěvníky z ČR.
Oproti jiným ročníkům bylo vystaveno méně včelařského zaříDRUHOVÉ MEDY
zení a technologií. Větší prostor byl věnován samotným pro- Téměř všechny expozice propagovaly med a ostatní včelí
duktům, zejména medu. Producenti, obchodníci a jednotlivé produkty. Med byl balený převážně v malém provedení.
národní včelařské organizace prezentovali med jako produkt Zajímavým zjištěním (a to nejen na výstavě, ale i při průjezdu
z čisté přírody, jako součást zdravé výživy a rozvojové země
i jako možnost řešení elementárních problémů bídy.
Toto „medové“ zaměření výstavy APIEXPO umocňovala
souběžná světová výstava medu, která probíhala v sousední
výstavní hale. Všude byl krásně zabalený med. Pozornost
poutaly především specifické druhové medy charakteristické pro jednotlivé země. Další překvapení – český med jsme
na výstavě nenalezli.
NOVINKY V TECHNOLOGII
Vedle vytáčecích linek pro velké provozy byly nabízeny i novinky pro malé včelaře. Malý medomet neobvyklé konstrukce,
který po sezóně uklidíte do větší zásuvky pod stolem, vystavovala firma Swienty. Jedná se o pevnou nerezovou válco-
Na výstavě bylo k vidění mnoho variant balení medu, svíček
a kosmetiky
Anglií a Německem) bylo, že se začíná prosazovat mezinárodní obal na med, a to sklenice o obsahu 340 gramů a méně
ve tvaru šestiúhelníku (půdorys). U nás tento trend zachytilo
Medomet nové konstrukce od firmy Swienty
vou nádobu o průměru cca 80 cm a výšce 10 cm. Středovou
klikou s přímým převodem otáčíte perforovaným rotorem,
do kterého se vkládají ve vodorovné poloze plásty, horní loučkou k obvodu. Další „nový medomet“ vystavovali Brazilci. Ten
je tvořen pouze rotující uzavřenou nádobou, ve které jsou
plásty uspořádány radiálně. Okolo rotujícího válce je masivní
drátěná klec. Med odtéká z nádoby v blízkosti středového
Soutěžní pastové a plástečkové medy
uložení do kruhového žlabu.
10
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
nás také soutěž o nejlépe zavíčkovaný medný plást. Soutěžní
plásty byly vystaveny v luxusních prosklených kazetách.
Další úsek výstavy a soutěže zaujímaly vzorky medovin,
dále svíčky, perník, fotografie a publikace (zde jsme zahlédli
několik starších čísel časopisu Včelařství). Zmíněný perník
měl podobu velké buchty, hodnotila se pravděpodobně pouze
chuť. Mezi balenými medy jsme zaregistrovali ocenění slovenského medu od firmy Ing. Dedinského z Bratislavy.
ČESKÁ OFICIÁLNÍ ÚČAST
Na výstavě jsme potkali zástupce vedení ČSV, kteří byli oficiálními hosty kongresu Apimondie. Z krátkého rozhovoru
s předsedou Mgr. Sojkou jsme se dozvěděli, že i on postrádá
Odvíčkovací a vytáčecí linka pro profesionální včelaře byla prezentována pro úly a rámky typu Langstroth
Včelpo a musím říci, že letošní kolekce medů od této firmy
z výstavy Země živitelka mohla důstojně reprezentovat kvalitní český med i v Dublinu.
Samozřejmostí byly ukázky druhových medů v různých
kazetách nebo v kombinaci se svíčkami či kosmetikou ze včelích produktů. Nikde jsme neviděli zdobený perník, typický
pro české včelařství. Být tam náš národní stánek s ukázkou
zdobení perníku, určitě by byl v obležení. Škoda, že naši vrcholní funkcionáři něco takového nezorganizovali.
Okolní státy měly v Dublinu své expozice. Připomínat kvalitu českého medu pouze u nás doma nestačí. Stát, který
více medu vyprodukuje než spotřebuje, se musí snažit o reVelké množství soutěžních tekutých medů
klamu i za hranicemi, zvláště na světovém včelařském fóru.
Není to věc pouze obchodníků. Český včelař si zaslouží, aby
o něm v cizině věděli. Je to věc prestiže a informovanosti. prezentaci českého včelařství. Vysvětlil nám, že je na takoJe výhodné, když přijíždějící turista ví, že v ČR je včelařství véto akci poprvé a že v podstatě situaci monitoruje.
Výzkumníky z Dolu a Prostějova jsme zastihli u jejich
na úrovni a místní med patří k nejlepším v Evropě.
dvou posterů o varroáze. Slíbili nám, že nás o odborných
SOUTĚŽE A PREZENTACE
V sousední hale byl velký prostor věnován pro výstavu a soutěž medu v různých formách. Návštěvníci se mohli procházet
mezi regály plnými druhových medů z celého světa, různých
pastových, plástečkových a komerčně balených medů. Zaujala
Vřesový med ve francouzské expozici
Luxusně balený med ze Sibiře
a vědeckých novinkách z kongresu budou průběžně
informovat. Setkali jsme se i s pedagogem Dr. Ptáčkem, který
se nám také svěřil, že postrádá ucelenou prezentaci českého
včelařství.
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
11
NADŠENCI Z ČR PŘIJELI AUTOBUSEM
Nic není ztraceno, když jsou čeští včelaři ochotní absolvovat téměř dva tisíce kilometrů dlouhou cestu a navíc 130 km
lodí přes Irské moře, aby konfrontovali české včelařství s evropskou a světovou realitou. Přesvědčili jsme se, že v současné době není problém převézt med z jednoho konce světa
V kategorii balených medů byl oceněn med Ing. Dedinského
z Bratislavy
na druhý. Důležité je umět svůj med nabídnout a vhodně pro- Maďaři přivezli do Dublinu i včelí královnu
pagovat, například zdůrazněním jeho zvláštností a odlišností.
Kromě čínského, brazilského a argentinského medu nás
překvapil i med ruský, zvláště ze včelařských provozů ze Si- ským vzděláním. Celkově je argentinské včelařství na velkém
vzestupu a bylo vážným uchazečem o uspořádání kongresu
Apimondia v roce 2009. Hlasování v závěrečný den kongresu
však určilo Francii.
Být v Irsku a neochutnat černé pivo Guinness v typickém
„pubu“ v Dublinu – to by byla velká škoda. Zpočátku jsme nechápali, proč před „puby“ stojí malé skupinky a pokuřují, někteří i drží sklenici piva a diskutují. Před několika měsíci totiž irský parlament schválil zákon o zákazu kouření ve veřejných prostorách. Po krátkých protestech Irové toto nařízení
přijali. U nás se nedohodneme na podobě obdobného zákona
ani v parlamentu.
V maďarské expozici jsme zjistili, že nemají pouze akátový med
biře. Jeho vystavovatelé kladli důraz na nedotčenost ruské
přírody. Úsměvné bylo, jak se krásná děvčata ze Sibiře vyděsila, když jsme od nedokonalé angličtiny přešli v „nepovinnou“
ruštinu.
V několika expozicích argentinských firem jsme neviděli
pouze sudy s medem, ale také jsme se dozvěděli od mladého
včelaře obhospodařujícího 300 včelstev, že ekonomiku s výnosem 40 kg na včelstvo musí doplňovat i tvorbou a prodejem paketů (oddělků). Zajímává byla i informace o včelařských
farmách v Argentině, které zakládají mladí lidé se zeměděl- Účastníci zájezdu na Apimondii 2005
12
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
reklama
reklama
reklama
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
13
Včelnice
Hlavní práce na včelnici skončily a my si
nyní většinou klademe otázku, co s odebraným dílem. Pokud jsme nepotřebné
voskové dílo nevytavili zdarma v létě pomocí sluneční energie, vyvaříme jej nyní
ve vodní lázni. Nejrůznější pařáky a lisy
na vosk se s poklesem ceny vosku definitivně přesunuly do muzeí a nám stačí
rozvařené dílo pouze přecedit přes síto
s oky asi 2 x 2 mm.
Otázkou vždy je, kolik vystavěných plástů
máme uchovat pro příští sezónu, neboť
zohledňujeme hned několik faktorů:
1. zdravotní stav. Budeme-li v třídění
plástů a souší přísnější a vyvaříme
téměř vše kromě panenského díla,
vrátí se nám to v podobě lepšího
zdraví včelstev.
2. medný výnos. Včelstva nedokáží
na jaře stavět dílo tak rychle, jak
příroda nabízí přísun nektaru. Kdo
poskytne včelám nejen dostatek,
ale dokonce nadbytek díla v jarních
měsících, nepřijde o nektar, který by
včely nepřinesly jen proto, že jej není
kam uložit.
3. pracnost. Kdo by si chtěl přidělávat zbytečnou práci a starosti? Čím
méně díla včelař přezimuje, tím dokonalejší bude jeho zimní odpočinek.
VLIV TEPLOTY
Zejména v teplejších dnech na jaře je
vysoké nebezpečí poškození plástů, neboť v noci se motýli zavíječe dostanou
do úlů a skříní. Na podzim motýli odumírají a většinou přezimují pouze vajíčka. Pokud jsou teploty pod 9 °C, nemohou se z vajíček vylíhnout larvy.
Teprve v časném jaru, když teploty dosáhnou přes 15 °C, mohou se vyvíjet larvičky a začínají s poškozováním
plástů.
Zavíječi a jejich vývojová
stadia jsou citliví nejen
na nízké, ale i na vysoké
teploty.
Na
plástech
vystavených po tři hodiny
teplotě 48 °C budou
usmrcena všechna stadia
zavíječů. Při zahřívání však
musíme zajistit cirkulaci
vzduchu. Tento způsob
se nehodí pro plásty
se zásobami.
TERMOTERAPIE PŘÍLIŠ DRAHÁ
K ošetření plástů je možno využívat
chladna a jeho potlačujícího účinku
na vývoj zavíječů skladováním v chladicích boxech. Toto je ovšem energeticky
velmi náročné, a tudíž drahé. Podobně je
to s krátkodobým zmrazováním plástů
(např. na tři hodiny zmrazit na – 16 °C).
Lepších výsledků však dosáhneme, když
se plásty zmrazí po dobu 24 hodin. Tím
budou rovněž usmrceny spory nosemy.
Tohoto efektu můžeme zdarma dosáhnout v zimních měsících, jestliže jsme
plásty uložili venku.
ZMĚNY TEPLOTY
PŮSOBÍCÍ SPOLU S
PRŮVANEM: IDEÁLNÍ
KOMBINACE
Přechod k nástavkovému systému
včelaření přináší mnohem více výhod
než jen snadnější ošetřování včelstev.
Nástavky nám umožňují zbavit se většiny
dosud nepostradatelného včelařského
příslušenství:
rojáků,
plemenáčů,
oplodňáčků, beden na plásty, ale také
skříní na skladování a přezimování souší.
Voskové dílo jednoduše ponecháme
v nástavcích a ty narovnáme na sebe
venku – nepotřebujeme tedy ani sklad.
JAK OŠETŘOVAT USKLADNĚNÉ
DÍLO?
Uchovat do jara bychom měli hlavně
zásobní plásty s pylem a medem. Ty
musí být chráněny nejen před vlhkostí,
ale také před napadením zavíječem
voskovým. Dříve se plásty pověsily
volně ve včelínu nebo před včelínem.
Stálé větrání zamezovalo napadení
plástů zavíječem. To si dnes nemůžeme
dovolit, protože bychom tím mohli
šířit nebezpečné bakteriální nemoci,
zejména spory moru plodu. Plásty
musí být uloženy tak, aby k nim včely
nemohly.
Zavíječ dokončil svůj vývojový cyklus. Teď už je pozdě honit bycha.
14
na podzim
Ošetřování díla proti zavíječi
má mnoho podob
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
Včelnice
na podzim
Nástavkový komín uzavřeme
dole i nahoře hrubým sítem
proti hlodavcům a jemným
sítem proti hmyzu. Nahoru
ještě položíme stříšku,
ovšem
tak,
abychom
zachovali průchod vzduchu.
O plásty se nám zdarma
postará nejen zimní pokles
teploty, ale také trvale
přítomný průvan.
CHEMIE V CHOVU?
ČÍM MÉNĚ, TÍM LÉPE
V době intenzívního boje
s varroázou je včelí dílo
velmi
silně
ohroženo
kontaminací nebezpečnými
chemikáliemi, které by
mohly
ohrozit
lidské
zdraví. Je proto rozumné
nezatěžovat včelí vosk
a rámky dalšími škodlivými
Text: Vlastimil Protivínský
SPALOVÁNÍ SÍRY NECHRÁNÍ
DOSTATEČNĚ
Nejrozšířenějším způsobem ochrany
plástů před zavíječem je spalování síry.
Účinek je většinou nedostatečný, neboť vznikající oxid siřičitý nedokáže zabít vajíčka zavíječů. Ošetření plástů tak
musí být opakováno vždy v intervalu tří
týdnů. To vede ke zvýšení sirných reziduí zvláště v plástech se zásobami. Pak
nelze vyloučit rezidua v medu ani škody Vosička rodu Trichogramma
na včelách.
chává rezidua a navíc usmrcuje spory
nosemy. Toto platí také pro kyselinu
NADĚJE KYSELIN OCTOVÉ
mravenčí, přestože se jedná o silnější
A MRAVENČÍ:
organickou kyselinu. Při ní vzniká ještě
ÚČINKUJÍ I PROTI NOSEMĚ
Stejně účinné, ale mnohem méně ne- nebezpečí překyselení medu a zničení
bezpečné, je použití kyseliny octové. Je kovových povlaků v prostoru plástů.
to také velmi jednoduché: 30 ml 60%
OCHRANA BIOLOGICKÁ
kyseliny octové nalijeme na odpařovací
JE NEJŠETRNĚJŠÍ
dřevovláknité desky – třeba po aplikaci
kyseliny mravenčí v přípravku Formidol. Zcela v souladu s přírodou je méně
Jednu destičku položíme na horní známý biologický postup, při němž
se plásty infikují bakteriemi škodícími
zavíječi. Pro včely i lidi je naprosto bezpečný a bez jakýchkoliv rizik. Využívá
se při tom mikrob Bacillus thuringiensis
(B 401). Plásty se oboustranně postříkají vodní suspenzí přípravku, jehož působení vydrží několik měsíců. Včelař nesmí být překvapen, pokud mezi uskladněnými soušemi najde i po tomto ošetření dospělé motýly. Bakterie totiž napadají pouze žravé larvy zavíječů, nikoli
motýly kladoucí vajíčka.
DROBNĚNKY VERSUS ZAVÍJEČ
Trichogrammy (droběnky vejcožravé)
jsou lumčíci, kteří parazitují na hmyzích
vajíčkách většího hmyzu. Léta jsou již
nasazováni s velkým úspěchem proti zavíječi kukuřičnému. Trichogrammy byly
úspěšně nasazovány také v sadařství
a vinohradnictví proti různým druhům
zavíječů. Úspěšně se zkouší také nasazení tohoto užitečného hmyzu proti zavíječi voskovému. Trichogrammy použíKdo ošetření plástů zanedbá, na jaře zjistí, že měl plásty raději hned v létě vytavit. Ušetřil váme v intervalech čtyř týdnů od konce
by si práci i peníze
června (čtyřikráte). Přitom se musí
pouze položit destičky (kartička) s nalátkami. Současný trh nám nabízí loučky plástů v každém nástavku nebo lepenými kuklami do skříně k uskladřadu nejrůznějších insekticidů proti řadě plástů ve skříni. Ošetření plástů něným plástů. Trichogrammy se líhnou
hmyzu, které znamenají jednoduché se opakuje za dva týdny a potom také ve lhůtě čtrnácti dní a ve skříni vyhleřešení. Jejich používání (a to nejen v časném jaru, aby poskytovalo dosta- dávají vajíčka zavíječe. Cizopasí na vave včelařství) se však rychle obrací proti tečnou ochranu plástů v příštích měsí- jíčkách a z nich se opět vylíhnou Trichonám, lidem.
cích. Tento způsob je bezpečný, nezane- grammy.
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
15
Rada PSNV-CZ jednala v Třešti
Novým místopředsedou je Leoš Matela
Jednání svolal předseda PSNV-CZ Ing. Petr Texl na pátek
7. října 2005 do Třešti u Jihlavy. Představitelé společnosti
se sešli k projednání akcí pořádaných v uplynulém roce, jako
byla např. velmi úspěšná Letní škola nástavkového včelaření
v Tachově nebo jarní seminář v Nasavrkách atd.
Zatímco s pořádáním Letní školy má PSNV jen ty nejlepší zkušenosti, o nasavrckém semináři se to už říct nedá. Ten byl
totiž vždy pořádán ve spolupráci s tamním odborným učilištěm – Včelařským vzdělávacím centrem (jehož zakladatelem je ČSV a Mze ČR). Právě pracovníci tohoto centra vybírali
vstupné 150 Kč, což mnohé včelaře pobouřilo. Částka se jim
Rostliny nejen
pro včelaře
Bez rostlin by včelaření jaksi nefungovalo, proto se dnes podíváme, co nabízí internet v oblasti botaniky.
Začneme s vyhledáváním v systému rostlin a s encyklopedií
stromů na www.kvetena.cz/. Dále můžeme použít botanický
herbář botanika.wendys.cz/index.php3, stránky s květenou
lesů, luk a strání www.kvetena.com.cz/, fotografický atlas dřevin zsmorava.adam.cz/foto/dreviny/ nebo herbář stále zelených
a popínavých rostlin www.herbar.unas.cz/.
Další herbáře nebo fotoherbáře najdeme na www.biotox.
cz/botanicus/,
herbar.the.cz/Jana_Jurenova/herbar_obsah.htm,
rostliny.nikde.cz/, www.kvetenacr.cz/ nebo www.botanika.borec.cz/.
Pokud nám nevadí cizí jazyky, můžeme využít stránky
davesgarden.com/pf/, botany.com/ nebo plants.usda.gov/ v angličtině, případně www.imagines-plantarum.de/genafrm.html v němčině.
Více včelařsky zaměřená je databáze dřevin pro včely a zvěř
mujweb.cz/www/honbadrevin/ nebo seriál o včelařsky významných vrbách na www.langstroth.wz.cz/index.php?page=0051.
Fotografie včel na různých rostlinách můžeme zhlédnout
na pollinator.com/gallery/gallery.htm nebo vcely.fotoweb.cz/.
Odkazy na další stránky z oblasti botaniky uvádějí rozcestníky botanika.nikde.cz/srozc.htm, www.kvetena.cz/link/link.asp,
případně zahraniční www.crescentbloom.com/II/default.htm
nebo www.ou.edu/cas/botany-micro/bot-linx/subject/.
Tento článek včetně aktivních odkazů je k dispozici na stránce
vcely.borik.cz.
Jiří Bořík, [email protected]
16
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
totiž zdála být neúměrně vysoká, zejména s ohledem na skutečnost, že ČSV dostává každoročně od státu jen na osvětovou činnost několikamilionovou dotaci.
Organizátoři pak museli účastníkům semináře vysvětlovat,
že tento poplatek vybírá Vzdělávací centrum, nikoli PSNV. Té
sice centrum uhradilo část nákladů spojených se seminářem
(nikdo z organizátorů nedostává za přípravu a realizaci semináře žádnou odměnu a nejsou jim propláceny ani cestovní
náklady), naprostá většina vybraných peněz však skončila
v rozpočtu nasavrckého centra.
Rada PSNV-CZ se proto rozhodla hledat pro příští jarní seminář jiného partnera.
Dalšími body jednání byly informace předsedy Texla o probíhajícím projektu Magistrátu Č. Budějovic „Ekologická výchova“, o přihlášení do projektu II. výzvy SROP (15-L-25) v Jihočeském kraji, o přípravných jednáních k vybudování památníku F. Adamce v Havraníkách a o přípravách některých
dalších projektů.
Předseda PSNV-CZ také informoval o účasti na dubnové
poradě Předsednictva ÚV ČSV v Brně, kde představitelé
svazu napadli iniciativu Dvě jubilea a vyzvali přítomné k jejímu odsouzení, aniž by jim byl tento text znám. Iniciativa přitom obsahuje pouze několik věcných otázek a námětů k činnosti a hospodaření svazu, na což má právo každý člen ČSV.
Za velký úspěch označil Ing. Texl dohodu o postgraduálním
studiu na MZLU v Brně v oboru Včelí produkty. Absolventi by
mohli významně pomoci při propagaci a prodeji kvalitního
českého medu.
Rada se zabývala také časopisem PSNV MODERNÍ VČELAŘ.
Několik čtenářů i členů PSNV totiž vyjádřilo názor, že by
MODERNÍ VČELAŘ neměl zveřejňovat články týkající se například obchodu s medem nebo činnosti ČSV. Šéfredaktor časopisu Mgr. Protivínský k tomu sdělil, že odborný včelařský
časopis musí přinášet všechny důležité informace z tohoto
oboru, které mohou přispět k lepší informovanosti čtenářů.
Katastrofální propad ceny medu, která je nyní největším
problémem evropských včelařů, nebo nehospodárné nakládání s prostředky ČSV (většina čtenářů MV jsou členy ČSV)
jistě patří mezi informace, které nelze včelařům zatajovat.
S přihlédnutím k tomu, že časopis Včelařství je nyní cenzurován (slovo dostávají pouze zastánci jistého názoru, druhá
strana nikoli), rada PSNV nakonec s dosavadním přístupem
k informacím MV souhlasila.
Druhá část jednání rady se týkala plánu činnosti PSNV-CZ
na rok 2006. Ten by měl být ještě bohatší než v předešlém
roce. Společnost chce totiž uspořádat zimní workshop o medu, březnový seminář, letní školu v Táboře, letní zájezd
do SRN (návštěva včelařů a výrobců + památky), III. podzimní
seminář v Třešti (soutěž o med Vysočiny) a sněm PSNV-CZ.
Pokračovat bude realizace projektu 15-L-25. Společnost
se bude prezentovat na konferenci EURBEE v Praze v září 2006. Tradičně vydá také pracovní kalendář a další propagační materiály.
Rada také volila nového místopředsedu společnosti. Stal
se jím RNDr. Leoš Matela.
(red)
Zařazení včely medonosné
do zoologického systému
Ne
j
vč mla
el d
ař ším
ům
František Nešpor
Aby byl člověk schopen poznat a pochopit úžasnou rozmanitost živého
světa, musel vytvořit určitý pevný systém seskupující živé organismy obou
říší – rostlinné i živočišné – podle vzájemných podobností, společných znaků
a vývojových souvislostí. O vybudování
takového systému se zasloužil švédský
přírodovědec Carl Linné (1707–1778),
který zařadil včelu medonosnou do zoologického systému jako blanokřídlý
hmyz a pojmenoval ji včela med nosící –
latinsky APIS MELLIFERA LIGUSTICA.
Sám později poznal určitou nepřesnost, protože včely nosí jen nektar (sladkou šťávu z květů), který v úlu zpracují
na med. Začal o tomto zařazení pochybovat a navrhl nový název: včela med
vyrábějící – APIS MELLIFICA LIGUSTICA.
Oba latinské názvy se používají, častější
je název MELLIFERA.
Převedeno do češtiny, je to včela medonosná. Je rozšířená po celém světě
a její vývoj byl poznamenán geografickými podmínkami. Tak vznikla včela
evropská. Má také několik ras, které
se vzhledově liší jen nepatrně, a ani
včelaři většinou rozdíly neznají a vědí
pouze, že tyto rasy existují. Každá rasa
má jiné vlastnosti, pro které je více
nebo méně oblíbená. Je to třeba mírnost a bodavost.
Jednou z těchto ras je včela italská.
Nejvíc rozšířená je právě v oblastech
Středozemního moře. Říká se jí také
vlaška a vyznačuje se žlutými kroužky
na zadečku. Pro chov je mírná a klidná
a je mezi včelaři oblíbená. Nesnáší
dobře dlouhé zimy, proto je pro naši oblast méně vhodná.
Včela kraňská pochází z hornaté
části Slovinska. Má velmi dobré vlastnosti pro chov v našich podmínkách.
Proto u nás zdomácněla a včelaři přechází na její chov. Je velmi klidná
a mírná, má však i další dobré vlastnosti, pro které je její chov upřednostňován.
Včela tmavá byla původně rozšířená v naší oblasti, a proto o ní někdy
mluvíme jako o včele středoevropské.
Při manipulaci je nepříjemně útočná
a bodavá. To ji odsoudilo k tomu, že je
v moderním včelařství vytlačována včelou kraňskou.
Včela kavkazská pochází z Gruzie.
Při manipulaci je klidná a mírná. Její
negativní vlastností je malá florokonstantnost (předčasně opouští rostliny,
na které je zalétaná).
Do popředí zájmu se dostala i včela
indická – Apis cerana, která je původním nositelem roztoče Varroa destructor. Právě proto, že dokáže s roztočem
přežívat a dovede se od něj sama očistit, začali se vědci zajímat zejména
o tyto její očisťovací vlastnosti.
Z asijských včel můžeme jmenovat
ještě včelu květnou – Apis florea, která
se vyskytuje v jižní části Asie od Pákistánu po Indonésii, ale jen v nadmořské
výšce menší než 500 m. Výše přežívá
včela zlatá – Apis dorsata.
Existuje ještě mnoho dalších druhů
a kříženců. Nejznámější je určitě včela
afrikanizovaná. Vznikla nekontrolovaným pářením matek včely africké
s trubci brazilských včel po úniku pokusných včelstev do brazilských pralesů. O této rase natočili Američané
nádherný film, který uvedla i televize
pod názvem Zdivočelé včely.
reklama
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
17
se
u
sk
i
D
Iniciativa Dvě jubilea:
Předseda a tajemník nám lžou za naše peníze
Členové ČSV mají sice stanovami zaručené právo ptát se svých funkcionářů
na jejich práci, ale na otázky položené
v iniciativě Dvě jubilea zřejmě předseda
ČSV Luděk Sojka ani tajemník Miloslav
Peroutka nemohou otevřeně a pravdivě
včelařům odpovědět, aniž by museli přiznat vážná pochybení některých současných i bývalých funkcionářů při nakládání se svazovými penězi ve Včele
Předboj.
Proto se raději uchýlili ke skandalizování signatářů i2j na stránkách časopisu Včelařství. Ten, aniž by kdy i2j
nebo alespoň její část otiskl, již několik měsíců přináší články odsuzující jak
iniciativu, tak i její mluvčí a signatáře.
V naprostém rozporu nejen s novinářskou etikou, ale zřejmě už i se zákonem,
je přinášen pouze pohled jedné strany –
pochopitelně té mocnější. Všechny
ostatní příspěvky jsou cenzurovány.
To vše v situaci, kdy včelaři nemohou
takový štvavý plátek přestat platit, aniž
by vystoupili z ČSV.
Svoji aktivitu však oba funkcionáři
v čísle 8/2005 silně přehnali. Existuje
důvodné podezření, že se dopustili
trestného činu pomluvy. V úvodníku
na str. 8/2005/197 a v článku v příloze „Diskuse – I“ v tomtéž vydání je
uvedeno hned několik lživých tvrzení,
která poškozují zejména Vlastimila
Protivínského, předsedu ZO ČSV Vranov
nad Dyjí, a Jana Löffelmanna, člena
ZO ČSV Říčany:
A) článek “Lež má krátké nohy”
Ve druhém odstavci píše M. Peroutka:
„…PÚV odpovědělo panu Löffelmannovi
dopisem … v něm pozvalo signatáře
iniciativy na své nejbližší zasedání.“
Je to lež nejhrubšího zrna a my jsme vás
o tom informovali již v minulém čísle:
V onom dopise nebyli zváni signatáři
i2j, ale de facto včely Jana Löffelmanna.
Ve třetím odstavci: „Doporučený dopis
s pozvánkou byl adresátem (tedy panem Löffelmannem) prokazatelně vyzvednut … 14. dubna“.
Není to pravda. Pozvánku převzali
známí přítele Löffelmanna, protože dopis poslal tajemník Peroutka na adresu
18
jeho stanoviště včelstev a když mu do- vídá na doporučeně zasílanou korepis známí při první příležitosti předali, spondenci. L. Sojka se mi vysmál do očí
bylo už dva dny po plánovaném zase- s tím, že necítí potřebu na cokoli nám
odpovídat. Pokud toto setkání autoři
dání PÚV.
článku považují za důkaz své ochoty
V pátém a šestém odstavci se zmiňuje k jednání, je to lež.
o zbytečné cestě do Humpolce na odvolané setkání signatářů i2j, o jehož Předposlední odstavec citovaného
zrušení jsme pozvané funkcionáře ne- úvodníku: Časopis MODERNÍ VČELAŘ
je Sojkou a Peroutkou obviněn z toho,
informovali.
První sobotu v červnu se skutečně mělo že posloužil „psychologické přípravě
konat zmíněné setkání. Stalo se ovšem nízké výkupní ceny medu“.
něco nepředvídaného. Týden předtím, Jakoby se náš český med dál prodával
v pátek 27. května, jsem se stal účast- do zahraničí za cenu kolem 2 EURO
níkem dopravní nehody, když do mě a naši obchodníci si pouze výkupní cenabouralo osobní auto, jehož řidič ne- nou kolem 1 EURO zvýšili zisk. Naštěstí
zvládl řízení. Kvůli mým zdravotním pro- se brzy ukázalo, že to byl jen další poblémům bych se setkání nemohl zúčast- kus diskreditovat náš časopis. Za takové
nit. Po poradě s ostatními organizátory ceny totiž vykupuje i svazové Včelpo (viz
padlo rozhodnutí akci odložit. Já jsem úvodník na str. 1).
slíbil, že pozvaného předsedu a tajemníka o tom budu informovat. Několikrát Někomu však spíše vadí, že MODERNÍ
jsem se pokusil jim dovolat na sekreta- VČELAŘ není cenzurován a slovo v něm
riát v Křemencově ulici. Spojovatelka mi dostávají všichni, kdo mají k dané proale vždy oznámila, že nejsou přítomni. blematice co říci: včelaři, funkcionáři
Jednou prý byli na ministerstvu, pak včelařských spolků i obchodníci s mena výstavě v Lysé, jindy prostě „už ne- dem. Jako šéfredaktor tohoto periodika
byli“. Tak se stalo, že jsem jim vzkaz ne- se cítím být vázán Etickým kodexem
vyřídil. Jsem si vědom, že to byla moje novináře. Ten mi mj. ukládá, abych dbal
chyba, za niž se omlouvám. Nebýt však na zveřejňování objektivních informací
oné dopravní nehody a nebýt toho, a nepřipustil cenzuru. Pokud však nejže člověk s příjmením „Protivínský“ vyšší funkcionáři ČSV dostanou přílenemá šanci dovolat se našim dvěma žitost vyjádřit se, a neudělají to nebo
nejvyšším funkcionářům, toto nedopat- jsou o svá stanoviska přímo požádáni
(konkrétně M. Peroutka na podzimření by se nestalo.
ním semináři PSNV-CZ v Třešti, nebo
L. Sojka ve Fryštáku), a neposkytnou
B) článek „Včelaři, nenechte
je, je to problém jejich, nikoli časopisu
se mást falešnými slovy!“
Popisek fotografie Vlastimila Protivíns- MODERNÍ VČELAŘ.
Pokud ale náš časopis zároveň obviní
kého a Luďka Sojky: „Důkaz o tom,
že kritika iniciativy Dvě jubilea je lichá. z nějaké nečestné dezinformační kam…předsedovi svazu Luďku Sojkovi paně, je to pomluva.
nedělalo vůbec problém hovořit …
s mluvčím iniciativy Vlastimilem Na závěr se dovoluji znovu se ptát: nebylo by lepší a férovější přímo a bez
Protivínským.“
Takovéto dezinformace jsem četl na- vytáčení odpovědět na otázky zajímaposledy v Rudém právu před dvaceti jící včelaře a formulované v iniciativě
lety. K tomuto setkání totiž došlo tak, Dvě jubilea? Na stránkách Včelařství
že Luděk Sojka kolem mne ve fryštác- bychom pak nemuseli hledat žádného
kém sále bez povšimnutí prošel. Zavolal „vnitřního nepřítele“, nikoho podezírat
jsem na něj a přišel za ním, abych z rozbíjení svazu ani tisknout padesátise ho zeptal, proč ve Včelařství 4/2005 tisícovým nákladem lži a pomluvy.
na str. 4 označil i2j za pamflet a proč
Mgr. Vlastimil Protivínský
mě ani příteli Löffelmannovi neodpo-
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
Poděkování od ministra ano, intervenční nákup ne
Včelařství je v krizi. O tom se naši
včelaři mohli přesvědčit při prodeji
svých medových přebytků do výkupní
sítě. Výkupní cena okolo 25 Kč nás
uvrhla zpět do let 1993 až 1994, kdy
se výkupní ceny pohybovaly okolo
20 Kč/kg. Tuto cenu však nezpůsobil
konec Včely Předboj, ale celosvětově
platná cena medu. Rozdíly jsou dané
pouze dopravními náklady a ochrannými
opatřeními jednotlivých států či státních
uskupení.
Svaz výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu (dále jen SVOZM) si byl vědom této špatné situace již v loňském
roce, a proto se obrátil na Ministerstvo
zemědělství. Určitá naděje na pomoc
českému včelařství svitla v únoru 2005,
kdy proběhla pracovní schůzka na Ministerstvu zemědělství, jejímž cílem
mělo být prosazení intervenčního nákupu medu. Na této a na dalších schůzkách s pracovníky ministerstva a intervenčního fondu jsme si vzájemně vyměňovali potřebné informace. Brzy nám
ale bylo zřejmé, že vyjednání intervenč-
ního nákupu v současných podmínkách
členství našeho státu v EU je téměř nemožné. V letním období jsme už byli
s pracovníky Ministerstva zemědělství
pouze v telefonickém kontaktu. To již
nebylo na intervenčním nákupu co řešit, protože ministerstvo vlastně nic takového nepřipravovalo.
Další propad světových cen v tomto
roce a s tím spojený propad prodejní
ceny českého medu do zahraničí nás
vyburcoval k tomu, že SVOZM koncem
srpna 2005 zaslal dopis přímo novému
ministru zemědělství Petru Zgarbovi.
V dopise jsme mu popsali současnou
situaci ve světovém včelařství, jehož
jsme nedílnou součástí, a navrhli
jsme mu určité možnosti v rámci ČR,
které by našemu včelařství pomohly.
Na rozdíl od ČSV, který světovou cenu
popírá, je SVOZM jiného názoru. Tento
názor je založen na faktech. SVOZM
denně poukazuje na velmi úzkou
provázanost výkupní ceny českého
medu se světovými cenami. České
medy nejsou v kvalitě ani kvantitě ničím
reklama
mimořádné v porovnání se světovými
medy, a proto česká cena medu plně
kopíruje cenu světovou.
SVOZM obdržel od ministra zemědělství odpověď, v níž nás ubezpečuje,
že ze strany státu nadále trvá zájem
o české včelařství. Bohužel po vstupu
do EU nemůže Česká republika libovolně zavádět nové dotace nebo libovolně upravovat ty stávající. Pouze je
možné současnou dotaci na opylování
krajiny navýšit z 80 mil. na 96 mil. Kč.
Věřme, že alespoň toto navýšení bude
při schvalování dílčích rozpočtů státního rozpočtu odsouhlaseno. Sami o to
požádáme v dalším dopise adresovaném na Ministerstvo zemědělství a doufáme, že se k nám připojí i ČSV a další
zainteresovaní.
SVOZM obdržel od ministra zemědělství písemně již víceméně známou informaci, že se intervenční nákup medu
konat nebude. Zajímavé bude, jak tuto
skutečnost vysvětlí ČSV řadovým včelařům, které v časopise Včelařství informoval o schváleném intervenčním nákupu medu. Současně nás pan ministr
ubezpečil, že má v úmyslu podporovat
rozvoj chovu včel a včelařské činnosti
jako neopomenutelného článku opylovací funkce v krajině.
Nutno ale podotknout, že v rámci
České republiky se výraznější pomoci
nedočkáme. Cenové problémy českého
včelařství jsou podobné jako v ostatních
státech Evropské unie. Může za to
světová nadprodukce medu. Proč má
ale na tuto nadprodukci doplácet EU,
která je největším dovozcem medu?
Na vině jsou mimo jiné předpisy EU,
které nedovolují větší ochranu unijních
včelařů. Je proto důležité s našimi
požadavky vyrazit do Bruselu. A to
platí nejen pro samotné včelaře, kteří
už tam demonstrovali počátkem
tohoto roku, ale tentokrát především
pro ministerské úředníky, kteří budou
v Bruselu hájit zájmy svých států. Proč
jinak velmi socialistická unie, která si
svůj zemědělský trh chrání před vnější
konkurencí, není schopna ochrannými
opatřeními
pomoci
evropskému
včelařství? Na vině je zkostnatělý
byrokratický unijní aparát. Pro české
včelaře tedy vstup do EU znamenal
velký krok zpět.
Za SVOZM Milan Špaček
MODERNÍ VČELAŘ — Podzim 6/2005
19
CENÍK PLOŠNÉ A ŘÁDKOVÉ INZERCE
Řádková
inzerce
POTŘEBUJETE INFORMOVAT
VEŘEJNOST O SVÝCH SLUŽBÁCH ČI ZBOŽÍ?
CHCETE DOBROU CENU?
Ceny plošné inzerce uvnitř časopisu
Včelařství a truhlářství Nerad nabízí kompletní
dodávku úlů Langstroth. Nástavky i rámky jsou
v rozích čepované. Ceníky jsou dostupné na www.
n-vcelari.cz, zajištění objednávek na tel. 604 823 140
nebo na e-mail: [email protected]
Včelařský obchod v Brně, Koliště 25, 602 00, tel.:
545 574 965, zásobuje již 57 let včelaře veškerým
nářadím a pomůckami, provádí výkup vosku
a výměnu mezistěn, výkup včelích produktů a rovněž
zásilkový prodej.
Včelařská prodejna Hradec Králové, veškeré nářadí
a potřeby, výměna mezistěn,, výkup medu a vosku.
Zásilkový prodej. Selicharova 1422, Hradec Králové
500 12. Tel.: 777 083 863, 605 940 212. www.
vcelarenihrou.cz.
Výrobna mezistěn a včel. potřeb Stražisko provádí
celoročně výměnu vosku i souší za mezistěny všech
požadovaných rozměrů, dále provádíme prodej
mezistěn, včelařských potřeb, cukru a výkup medu.
Vosk na výrobu mezistěn je upraven kyselinou sírovou
a převařován na 117 °C. Osobní výměna od pondělí
do pátku 7–13 hod. e-mail: [email protected] Tel.:
582 376 530.
Prodám oddělky s kvalitními matkami – po celou
sezónu, r. m. 37 x 30 cm. Původ matek – VÚVč Dol.
Cena dle ceníku ČSV, začínajícím velmi levně. Milan
Štolc, tel.: 373 397 068, mobil: 732 88 49 43.
Koupím druhové medy: 50–60 Kč/kg. Pohankový,
lipový aj., ne řepkový, slunečnicový, akátový. Nejlépe
jižní Morava. Tel. 721 169 343.
Nabízíme včelařům samolepící etikety na med –
nejlevnější v ČR – cena: 0,84 Kč/kus + DPH.
VČELNEX Zábřeh, tel. 583 415 178, 736 614 501.
VČELAŘSKÝ DUM Praha Horní Počernice-Sychrov,
tel. 713 079 417.
Nástavkové úly z palubek. Víc typů. A s dopravou až
do domu. Nabízí M. Stratil. Více na www.vcelarstvi.info
nebo e-mail: [email protected]; Tel: 736 604 189.
Prodám nové sklenice na med typ Facette
(doporučovaný typ ČSV) 720 ml/l kg medu vč. šroub.
uzávěru zlaté barvy za 7,10 Kč. Lze i samostatně. Petr
Sedláček, Třeboň. Tel. 606 768 860.
1 strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
5 900 Kč
3 900 Kč
2 900 Kč
2 400 Kč
Ceny plošné inzerce na obálce časopisu
2. strana
3. strana
4. strana
6 500 Kč
6 200 Kč
7 500 Kč
Ceny komerční řádkové inzerce
Prvních 6 řádků – 220 Kč
Při platbě v Sk se ceny přepočítají podle aktuálního kursu.
MNOŽSTEVNÍ SLEVY!
Objednáte-li opakování svého inzerátu, poskytneme Vám pochopitelně slevu,
a to v závislosti na počtu opakování: 3x – 5 %; 4x – 10 %; 5x – 15 %; 6x – 20 %.
Privátní inzerce
Listárna
INZERÁTY V TÉTO SEKCI
ZVEŘEJŇUJEME BEZPLATNĚ
PIŠTE NA ADRESU: MV,
P. O. Box 11, 691 03 RAKVICE
Priatelia včelári, časopis MODERNÝ
VČELÁR sme objavili náhodou vo
včelárskej predajni v Brne na Kolišti. Kúpili sme ho len tak „pre zaujímavosť“. Na naše príjemné prekvapenie sme v ňom našli veľa zaujímavých informácií a rád, ktoré
nám pomáhajú pri práci so včelami.
Želáme Vám veľa úspechov v ďalšej práci a tešíme sa na nové, isto rovnako zaujímavé a poučné čísla Vášho
a nášho časopisu.
Končálovi, Slepčany
Prodám levně před zimou nebo na jaře
5 nakrmených a léčených včelstev ve 4 nástavcích
39 x 28 cm. Zánovní medomet 4rámkový s nerez.
košem na 220 V. Nový výkonný náhradní pohon
med. na 220 V i pro zvratný a radiální medomet.
Pohon na 12 V a další vč. potřeby. Frant. Pesr, 588 24
Řehořov 24.
Najde se včelařka kolem 50 let se zájmem nejen
o medovinu, pro včelaře 53/180/85 se zavedeným
včelařským provozem ve východních Čechách?
SMS na č. 724 755 616.
Prodám radiální nerezový medomet 24rámkový,
pohon 12 V. Tel.: 602 426 286.
DISTRIBUTOŘI ČASOPISU MV
BANSKÁ BYSTRICA, Včielka Kyjevské nám. 5,
po–pia 9–17 Tel.: 048/41 33 542
BRATISLAVA, Včelárstvo Mlynská, P. O. BOX 36,
www.vcelarstvo.sk Tel.: 02/64 774 476, 0903/412 241
SERVIS pro čtenáře MODERNÍHO VČELAŘE
•
•
•
•
předplatné
objednávky starších čísel
změny adresy
reklamace
24
hodin
denně
Cena jednotlivého čísla: 25,– Kč/Sk
Bezplatná linka: 800 10 44 10
ČR
—
Každý další řádek – 39 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH 19 %.
INZERUJTE S MODERNÍM VČELAŘEM!
Služby, zboží
www.periodik.cz
predplatne @slposta.sk
[email protected]
Roční předplatné: 132,– Kč / 150,– Sk
Tel.: 02 / 544 19 912, 544 18 091
Fax: 02 / 544 19 906
Fax: 284 011 847
SR SP, a.s., SPT, P.O.BOX 67
Postservis, oddělení předplatného
Nám. Slobody 27
20 MODERNÍ
VČELAŘ — Podzim 6/2005
Poděbradská
39
810 05 Bratislava
190 00 Praha 9
FRÝDEK-MÍSTEK (738 02), Včelařská prodejna
Chlebovice 1, 4. května 209; so 9–12, Tel: 558 646 492;
604 402 063, 775 646 412
HUMENNÉ, Včelárske potreby Vladimír Durňak,
Lipová 20, Tel: 057/775 56 93
KÁLNA NAD HRONOM, Ing. Tibor Pálinkáš, Tekovská 17,
Tel.: 036/639 54 32, 0903/710 911, e-mail: [email protected]
KRHOV – okres Třebíč, Včelařské centrum služeb
KURTIN. Včelařské potřeby, vyvařování voští v termínech:
20. 10., 21. 11. 2005, . Tel: 737 363 489
PRAHA, MEDOCENTRUM, CENTRÁLNÍ DISTRIBUCE
Bělehradská 15, po–pá 9–18 hod. Tel.: 222 563 589
SPIŠSKÁ N. VES, Včela – FUTURE, Letná 49, Vladimír
Hanzely; Tel: 053/446 77 74; [email protected]
TIŠNOV, Apidomia s.r.o., Sentice 162, Výroba
medometů. Tel.: 603 893 168
Vranov nad Topľou, HOBBY, Dlhé Klčovo 126,
Tel.: 0905/678 779
Zlín, U Ambrože – Včelařské potřeby Kvítková 80,
budova „ČEDOK“, po–pá 8–18, so 8–12.
E-mail: [email protected], Tel.: 577 434 388

Podobné dokumenty

Včelí úl – roztočů ráj - PSNV

Včelí úl – roztočů ráj - PSNV článkům však v souhrnu za celý rok zůstane zachován a navíc budeme na několika stranách „hrát všemi barvami“. Časopis budou i nadále dostávat zdarma členové PSNV a také ti, kdo na jeho vydávání v l...

Více

Je alternativní přístup ke včelaření pro české včelaře novou volbou?

Je alternativní přístup ke včelaření pro české včelaře novou volbou? v přírodě úlovou otázku a otázku rámových měr dávno vyřešila za nás. Na to my lidé často zapomínáme nebo si to vůbec neuvědomujeme. Podle mého soudu však požadavky na relativní stálost velikosti pr...

Více

Včelaření v nízkonástavkových úlech.

Včelaření v nízkonástavkových úlech. Vážený čtenáři. Pokud saháte po této příručce proto, abyste se dozvěděl něco o nástavkovém způsobu chovu včel anebo abyste si už jako více nebo méně zkušený v této technologii porovnal svoje zkušen...

Více

moderní včelař - PSNV

moderní včelař - PSNV jehož vydavatelem je od tohoto čísla právě PSNV-CZ. Tak ať se vám líbí! Vlastimil Protivínský

Více

Sbornik konference Olomouc 2012 [Pdf - 5 MB]

Sbornik konference Olomouc 2012 [Pdf - 5 MB] obecně známá fakta o tom, jak významným výzkumníkem Mendel byl, otec genetiky, včelař, opat Augustiniánů na Starém Brně atd. Najdeme v něm zmínky i o včelařsky bídných letech, což rezonuje s letošn...

Více