Včelí úl – roztočů ráj - PSNV

Transkript

Včelí úl – roztočů ráj - PSNV
2
Naším vstupem do EU
se změnilo hodnocení
a zkoušení medu
Norma Český med je nadále
zárukou vysoké kvality (1. část)
3
Včelí úl – roztočů ráj
Ve včelím úlu žije až 100 druhů
roztočů. Co tam dělají a čím
se živí? Víte, že někteří vám mohou
způsobit alergii a jiní vás pouze
využívají jako levný dopravní
prostředek? (dokončení)
4
Chemikálie pre včely
„relatívne neškodné“
V krajinách EÚ boli mnohé prípravky
zakázané používať. Dileri ich
začali ponúkať poľnohospodárom
za bagateľ. To, že sme si zničili
nielen včely, ale i život v prírode,
nikoho nezaujíma
6
Včelí produkty jako elixír
mládí
Chorvatští experti prokázali, že včelí
produkty významně snižují růst
nádoru anebo šíření metastází
7
EU schválila program
na podporu českého medu
Čeští včelaři mohou od EU a ČR
v příštích třech letech dostat
až 113 miliónů korun
8
Zpráva předsedy PSNV-CZ
Ing. Texl upozornil na zásadní
obrat v mladých dějinách tohoto
sdružení: PSNV-CZ je dnes
oficiálními svazovými složkami
chápána jako partner
10
Podzimní návštěva v Itálii
u komerčních včelařů
„Itálie nám otevřela oči“, prohlásil
autor strhující reportáže
o včelařství na jihu Evropy. Vydejte
se tam s MODERNÍM VČELAŘEM
také!
12
17
18
Kalendárium na předjaří
Začala první vývojová fáze – včely
potřebují klid. Musíme-li spojovat,
pak bez novin a pouze zdravá
včelstva!
Nejmladším včelařům
Podle literatury naklade matka
v průběhu roku asi 200 tisíc vajíček.
Nestačí-li udržet včelstvo v dobré
kondici, včely se vzbouří
Čeká nás výkup medu
za světové ceny
Jak vidí situaci výkupci medu? Jaké
jsou vyhlídky na příští rok?
Úvodem
OBSAH
Milí čtenáři, v rukou držíte již druhé číslo druhého ročníku časopisu MODERNÍ VČELAŘ. Bezpečně vím, že nikoho z nás, kdo jsme
stáli u jeho zrodu, při vydání prvního čísla nenapadlo, že se během
jediného roku zvýší počet jeho čtenářů o rovný jeden tisíc. Tato
skutečnost nám samozřejmě přinesla mnoho radosti a povzbuzení, ale také nemálo starostí. Zejména vyřizování nových objednávek a doobjednávek starších čísel bylo v posledních týdnech již
neúnosné. Většině z Vás jsme už ani nemohli dát vědět, že první
tři čísla byla rozebrána ihned poté, co jsme Vám je nabídli (dobrou zprávou však je, že si je můžete bezplatně stáhnout z internetu). Přesto
se Vám omlouváme.
Situaci jsme vyřešili dohodu s Českou poštou a Slovenskou poštou o distribuci našeho časopisu předplatitelům. Pro vás, naše čtenáře, to bezpochyby
bude znamenat řadu výhod. Mezi nejzajímavější jistě patří rychlejší vyřizování
objednávek a doobjednávek a také možnost vybrat si způsob úhrady předplatného. Čtenáři v ČR určitě ocení možnost objednání na bezplatné lince,
čtenáři na Slovensku zase to, že si časopis mohou objednat na kterékoli poště.
Jenže jak se říká, každá „legrace“ něco stojí. Zatímco dosud jsme tuto
práci vykonávali bez nároku na odměnu a platili jsme jen za balné a poštovné, oběma zmíněným společnostem pochopitelně budeme muset za jejich služby platit. Rozpočet časopisu byl od začátku projektu sestaven jako
zcela vyrovnaný, bez vytváření zisku. Přesto přesto jsme vyšli vstříc přání
mnoha z Vás mít doma kompletní ročník a díky sponzorskému daru jsme
připravili několik dotisků starších čísel.
Abychom si mohli dovolit využít služeb ČP a SP, nezvyšovat předplatné
a pro letošní rok udržet vyrovnaný rozpočet, museli jsme sáhnout k některým úsporným opatřením. Jednoho z nich jste si už určitě všimli – počet
stran časopisu se mírně snížil. Celkový počet stran věnovaný odborným
článkům však v souhrnu za celý rok zůstane zachován a navíc budeme
na několika stranách „hrát všemi barvami“.
Časopis budou i nadále dostávat zdarma členové PSNV a také ti, kdo
na jeho vydávání v loňském roce přispěli. Ostatní si mohou jeho předplatné
objednat některým ze způsobů uvedených na poslední straně. Časopis si
také můžete zakoupit ve většině prodejen se včelařskými potřebami v ČR
i na Slovensku
Věřím, že tato změna natrvalo přispěje k Vaší větší spokojenosti s časopisem MODERNÍ VČELAŘ a Vy zůstanete jeho věrní čtenáři.
Vlastimil Protivínský
MODERNÍ VČELAŘ
Odborný časopis propagující včelaření,
zejména moderní a jednoduché způsoby
chovu včel.
Vydává Pracovní společnost nástavkových
včelařů CZ šestkrát v roce.
Číslo 2/2005 (předjaří) vychází 25. 1. 2005 v Brně
Uzávěrka příštího čísla: 20. 2. 2005
Adresa redakce v ČR:
MODERNÍ VČELAŘ
P. O. Box 11, CZ-691 03 Rakvice
Tel.: +420 519 349 393
Evidenční číslo: MK ČR E 14766
ISSN: 1214-5793
Adresa redakcie v SR:
MODERNÝ VČELÁR
P. O. Box 4, SK-908 01 Kúty
— www.modernivcelar.cz — casopis @ n-vcelari.cz —
Typo: Temperament 430
Pre-press: G5 Brno
Tisk: Tiskárna Matula, Brno
Redakce neodpovídá za obsah inzerátů.
Foto na titulní straně: Petr Texl
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
1
Naším vstupem do EU se změnilo hodnocení
a zkoušení medu. Norma Český med je nadále
zárukou vysoké kvality (1. část)
Ing. Antonín Přidal, PhD.
V souvislosti se vstupem České re- Tab. 1: Fyzikálně-chemické požadavky na med podle staré Vyhlášky 336/1997
publiky do Evropské unie se změnily
Požadavek
květový
smíšený
medovicový
podmínky pro hodnocení a zkoušení
obsah vody [% max.]
20
20
20
medu, které do té doby řešila Vyhláška
336/1997 Sb. Od 1. 5. 2004 se po- zdánlivá sacharosa [% max.]
5*
10
10
stupuje podle zcela nového předpisu,
redukující cukry [% min.]
65
60
60
který vyhovuje sjednocujícím požadav40
40
40
kům EU. Je to Vyhláška č. 76/2003 Sb. HMF [mg/kg max.]
–1
Ministerstva zemědělství ČR ze dne
vodivost [mS.m ]
≤ 55
50–105
90–130
6. 3. 2003.
kyselost [mekv/kg]
40
40
40
0,6
1,0
1,0
Mezi těmito změnami byla navíc při- obsah popela [% max.]
0,1
obsah ve vodě nerozpustných
0,1
0,1
jata i podniková norma ČSV pro Český
látek
[%
max.]
**
med (PN 01/1999). Tato norma přináší zpřísněné parametry, kterým musí
vyhovět med s ochrannou známkou
„Český med“. Smyslem této normy je Tab. 2: Fyzikálně-chemické požadavky na med podle nové Vyhlášky 76/2003
chránit kvalitní produkci českých včea PN 01/1999
lařů na dnešním neutěšeném trhu. Ten
Český med
Požadavek
květový
medovicový pekařský
je z velké části vytěžován dovozem ne18
20
20
23
kvalitního medu s nízkou úrovní biolo- obsah vody [% max.]
gických účinků a často i s obsahem an- obsah sacharosy [% max.]
5
5*
5
–
tibiotik. Metodiky hodnocení medu jsou
–
součet obsahů glukosy
65
45
–
řešeny tzv. Harmonizovanými metoa fruktosy [% min.]
dami (BOGDANOV et al., 1997). Cílem
20
40
40
80
tohoto příspěvku je informovat o zmi- HMF [mg/kg max.]
–1
–
ňovaných předpisech v různých souvis- vodivost [mS.m ]
≤ 80
≥ 80
–
lostech a porovnat je.
–
kyselost [mekv/kg]
50
50
80
NĚKTERÉ ZMĚNY
JSOU K HORŠÍMU
Nová vyhláška bohužel nepřináší jen vylepšení pro hodnocení medu ve srovnání s Vyhláškou předchozí, ale některé ze změn jsou spíše ke škodě věci.
V tabulce č. 1 a 2 jsou pro porovnání
uvedeny parametry obou vyhlášek
včetně PN Český med.
Zásadním rozdílem mezi vyhláškami
je přiznání dvou zcela nových kategorií medu – medu pekařského a filtrovaného. Kategorie ostatní (plástečkový,
med s plástečky, pastovaný apod. zůstaly beze změny).
aktivita diastasy (° Schadeho min.)
8
8
–
–
obsah ve vodě nerozpustných látek [% max.] **
0,1
0,1
0,1
–
*
U jednodruhového medu trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) je povolena zdánlivá
sacharosa až do 10 %.
** U medu lisovaného se toleruje nejvýš 0,5 % látek ve vodě nerozpustných
je to v našich podmínkách pro medy
pozdní medovicové s vyšším obsahem
sacharosy.
za pomocí filtru s velikostí pórů
pod 100 µm. Vzhledem k velikosti pylových zrn (v českých medech nejčastěji 20–30 µm), je vhodné kombinovat
MED FILTROVANÝ
filtry s použitím křemeliny, kde se doKategorie med filtrovaný je pro ČR sahují kvality mikrobiologických filtrů
PEKAŘSKÝ MED
a řadu zemí Evropy zcela novou sku- (až 5 µm). Odstranění pylových zrn je
Kategorie pekařského medu umož- pinou medu. Jde o med, který kromě žádáno především alergiky.
ňuje využití mírně nakvašených medů či cezení (odstranění nečistot) je i filtromedů s vyšším obsahem vody. Typické vaný – tzn. zbavovaný pylových zrn
(pokračování)
2
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
Včelí úl – roztočů ráj
(dokončení)
Ing. Oldřich Haragsim
tiva nebo dokonce chitinový kryt těla
včel. V Evropě jsou to především roztoči
rodu Acarapis. Roztočík včelí (Acarapis
woodi) cizopasí v hrudních vzdušnicích,
saje hemolymfu a ztěžuje dýchání včel.
Dříve byl považován za příčinu hromadných úhynu včelstev. Dnes již není považován za druh, který by mohl vyvolat
hromadné úhyny včelstev.
Roztočík hřbetní (Acarapis dorsalis)
cizopasí na hřbetě včel a roztočík vnější
(A. externus) cizopasí na povrchu těla
včel.
Jiným a poměrně velmi vzácným parazitem včel je roztoč hmyzí (Pyemotes
ventricosus), který se může příležitostně
velmi silně přemnožit v ojedinělých včelstev a vyvolat i jejich zkázu. Krásný snímek napadeného včelstva tímto parazitem uveřejnil Rytíř (1937).
Světovou pandemii způsobil roztoč Varroa jacobsoni, nověji uváděný
pod názvem Varroa destructor. Cizopasí
jak na plodu, tak na dospělých včelách.
PARAZITIČTÍ ROZTOČI
Snadno a rychle se foreticky šíří, rozNejnebezpečnějšími úlovými roztoči množuje. Ochrana proti jeho rozmnojsou ty druhy, které se živí krví – hemo- žování zatěžuje hospodárnost včelařlymfou včelího plodu nebo dospělých ského provozu. Ochrana proti němu je
včel. Nabodávají měkká spojovací ple- málo účinná, protože roztoč je velmi
ROZTOČI FORETIČTÍ
Foresie je definována jako dočasný aktivní vztah dvou živočichů, kdy jeden živočich vyhledává druhého, aby jej použil jako dopravní prostředek. U hmyzu
je známá foresie u larev – „triungulinů“
májek. V květech se přichytí triungulinitela včel a nechají se přenést do úlů,
kde však brzy hynou.
Mnohé druhy roztočů využívají
velmi často foresii a tak se rychle šíří.
Zpravidla mají foretičtí roztoči jedno
stadium specializované na foresii.
Nejznámějším foretickým roztočem
ve včelařství je Varroa jacobsoni, který
se v několika desetiletích rozšířil téměř
po celém světě. Samozřejmě, že kromě
foresie mu pomohli v šíření i včelaři převozem včelstev a včelích matek na velké
vzdálenosti.
Jiným druhem foretického roztoče
v úlech je Tarsonemus apis. Ten však
včelám neškodí.
Larva včely napadená roztočem hmyzím
(Pyemotes tritici)
přizpůsobivý a velmi brzy se stává
rezistentním proti použitým chemickým látkám. Cizorodé chemické
látky navíc vytváří nežádoucí rezidua ve vosku i medu.
Na výzkum biologických protivarroázních prostředků, jako je např.
houba Hirsutella thompsoni se nedostává peněz.
Roztočík externí (Acarapis externus) –
vývojová stadia v týlu hlavy včely
Mezi parasitické roztoče, kteří
škodí včelám mimo Evropu, především v tropických oblastech Asie, patří
Tropilaelaps clareae a Euvarroa sinhai.
Napadení včelstev roztoči Tropilaelaps
je fatální.
Roztočík včelí (Acarapis woodi)
Obr.: archiv O. Haragsima
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
3
Chemikálie pre včely „relatívne neškodné“
A čo na to včely? Hynú!
Ján Budzák
S čitateľmi sa chcem podeliť o moje
skúsenosti za 50 rokov včelárenia popri chemizácii poľnohospodárstva s dopadom na životné prostredie. Pri produkovaní materskej kašičky som každý
deň v mesiaci máj, jún a júl v styku so
včelím plodom. Prelarvoval som tisíce
lariev a pozoroval zdravotný stav plodu
v súvislosti s dianím v prírode. Mal som
možnosť overovať si skúsenosti so starými včelármi, keď klieštik bol u nás
ešte neznámym pojmom.
Prvé príznaky zmeny na plode som
zisťoval po postreku obilovín. Včely sa
začali chovať agresívnejšie a ojedinele
sa začali vyskytovať i zožltnuté odumierajúce larvy. Včely do úľa nosili kontaminovanú rosu.
Pri zabezpečovaní opeľovania veľkého jabloňového sadu sme dohodli
spôsob ošetrovania jabloní, aby sa nepoškodzovali včelstvá. Pokiaľ boli dodržané dohodnuté podmienky, hlavne aplikácia postrekov po ukončení letu včiel,
žiadna škoda na včelách nebola zistená.
Avšak prišiel díler, ponúkol im nové
veľmi lacné prípravky. Zaručene tvrdil, že sú absolútne neškodné pre včely
a že sa nimi môže postrekovať i cez deň.
Skutočnosť bola katastrofálna. Včely
ostali priam zúrivé, dezorientované, navzájom sa zabíjali. Z dôvodu ohrozovania pracovníkov sadu som musel včely
v noci odtiahnuť. I na novom stanovišti
som ešte mesiac pozoroval, že včely sú
paralyzované.
Keď sme preverovali údaje o použitom prípravku z bezpečnostného certifikátu, tak tam bola informácia, že v prípade zasiahnutia pracovníka postrekom,
tento musí do 2 hodín dostať lekárske
ošetrenie, ináč mu hrozí smrť. V návode
pre použitie nebola o tomto žiadna zmienka! Bolo uvedené, že je pre včely relatívne neškodný.
Postrek slnečnice na dozrievanie, najmä letecky, spôsobuje postupné hynutie včiel. Včely zbierajú z postriekanej
slnečnice infikovanú živicu ako propolis.
Koľkí včelári prišli o včely pri postreku
lucerny na urýchlené dozrievanie.
4
AKÉ SÚ NAJNOVŠIE METÓDY
CHEMIZÁCIE
V POĽNOHOSPODÁRSTVE?
Miesto podmietky nechávajú strniská
zarásť burinou a v septembri tieto postriekajú proti burine a to cez pravé
slnečné poludnie. Údajne taktiež postrekmi relatívne neškodnými pre včely.
Cestári miesto kosenia okolo ciest často
používajú chemický postrek.
V roku 2004 bola situácia žalostná
a bola učebnicovou ukážkou, že relatívne neškodné prípravky pre včely neexistujú, práve naopak sú veľmi škodlivé. Prvé príznaky paralýzy a otravy
sa začali pozorovať pri postreku obilnín. Repku striekali v plnom kvete cez
pravé poludnie. Po 3 týždňoch, keď sa
začali liahnuť mladé včely, tieto neboli
schopné letu a hynuli pred letáčmi úľov.
Plod v úli nemal kto ošetrovať a tak sa
začali prejavovať prvé príznaky choroby
plodu.
Relatívne neškodné prípravky pôsobia na život včiel tak, že tieto hynú
na 4.–5. deň. Za tento čas donášajú
do úľa infikovaný peľ, vodu z rosy. Včely
pri kŕmení takýmto infikovaným peľom
zdravý plod nevychovajú, ten odumiera
a pokiaľ vo včelstve nevládne silný čistiaci pud, hniloba a mor plodu má ideálne podmienky.
Chcel som uverejniť 25-ročné skúsenosti z tejto oblasti v časopise Včelár.
Článok odmietli uverejniť na základe príkazu pracovníčky z Výskumného ústavu
včelárskeho v Liptovskom Hrádku.
Podľa informácií práve ona určuje, ktoré
prípravky môžu byť uvádzané ako relatívne neškodné pre včely. V roku 2004
bolo povolených až 19 prípravkov.
V krajinách EÚ boli mnohé prípravky
zakázané používať. Ich likvidácia je
veľmi nákladná, preto ich díleri začali
ponúkať najmä pre poľnohospodárske
družstvá za bagateľ. To, že sme si zničili nielen včely, ale i život v prírode, to
nikoho nezaujíma. V lesíku, kde mám
včely, už nepočuť ani nevidieť vtáčika,
čmeliaky, žabky a to už nehovorím zajace. Je menej lastovičiek a čoskoro
vzácnosťou bude vidieť čo i len vrabca.
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
Po pichnutí infikovanou včelou ostávajú
na tele hnedé fľaky a včelár pociťuje bolesti v oblasti pečene.
Treba povedať, že našťastie nie
všetky poľnohospodárske subjekty sa
chovajú tak nezodpovedne. Niektoré sa
správajú voči záhradkárom a včelárom
ohľaduplne. Naopak úpadkové poľnohospodárske družstvá sú bezohľadné.
V rajónoch sú utajované choroby plodu
a dokonca sa razí tendencia, že sa musíme naučiť s morom plodu včeláriť.
Na zlepšenie situácie je potrebné tak
málo:
1. zrušiť označenie „relatívne neškodný
prípravok pre včely“ (pod týmto názvom každý strieka čím chce a kedy
chce, bez ohľadu na ostatný život);
2. striekať len v čase po 18.00 hod.;
3. sprísniť oznamovaciu povinnosť
všetkých postrekov pred použitím;
4. zaviesť kontrolu dovážaných prípravkov, aby sa nedovážali pod názvami
relatívne neškodných prípravkov
i veľmi jedovaté.
Napriek spomínanej skutočnosti sa mi
podarilo nájsť spôsob ošetrenia včiel
tak, aby sa takéto poškodenie plodu
nezvrhlo na hnilobu alebo mor plodu.
O tom nabudúce.
Ján Budzák
Kontakt: Pri tehelni 10, 934 01 Levice,
tel.: 036/630 1234
OBJEDNEJTE SI ČASOPIS
MODERNÍ VČELAŘ
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
132,– Kč / 150,– Sk
VOLEJTE
V ČR: 800 10 44 10
V SR: 02 / 544 19 912
www.modernivcelar.cz
www.periodik.cz
PŘIHLÁŠKA
Vláda podpoří odbyt českého medu
DO PRACOVNÍ SPOLEČNOSTI NÁSTAVKOVÝCH VČELAŘŮ CZ
Chci podporovat cíle PSNV-CZ a žádám o udělení členství v této společnosti.
Jméno a příjmení, titul:
V posledních dnech roku 2004 vstoupilo v platnost
nařízení vlády ČR 655/2004 Sb., které má podpořit
výrobce některých zemědělských komodit včetně
včelařů a posílit jejich konkurenceschopnost.
Podmínkou je, aby včelaři vytvořili obchodní společnost nebo družstvo, podle § 56 a 221 obchodního zákoníku. Tato skupina musí mít nejméně pět
členů. Tato podmínka se nevztahuje na společnost,
která ročně prodá med v hodnotě alespoň 3 mil. Kč.
Jejich obchodní společnost nebo družstvo přitom
musí být založena někdy v období od 1. 5. 2004
do 31. 10. 2006.
Takto sdružení včelaři neprodávají výkupcům
svůj med samostatně, ale jen prostřednictvím založené skupiny, a to za podmínek skupinou stanovených. Kdyby některý z členů skupiny prodal byť jen
část své roční produkce medu samostatně, mimo
tuto skupinu, celá skupina tím automaticky ztrácí
nárok na dotaci.
Dotace může být skupině poskytována nejvýše
po dobu 5 let od jejího založení a její výše se vypočítá podle finanční hodnoty medu prodaného
v příslušném roce. Vyplacena může být už za ten
rok, v němž byla skupina včelařů zařazena do tohoto programu. Takže ti včelaři, kteří stihnou takovou skupinu letos založit a ta bude letos přijata
do tohoto programu podpory, mohou dotaci získat
už za rok 2005.
(red)
Bydliště:
PSČ:
Pošta:
Telefon, e-mail (pokud máte):
ZO ČSV (jste-li členem):
Uveďte prosím přibližný počet včelstev a používaný typ úlů,
příp. r. m. a další údaje o svém chovu:
Mám zájem spolupracovat v těchto oblastech:
Souhlasím, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním mnou poskytnutých údajů
Pracovní společností nástavkových včelařů CZ za účelem členské evidence, a to na dobu
trvání mého členství v PSNV-CZ.
Datum a místo:
Podpis:
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu jednatele PSNV-CZ:
Ing. Petr Novák, Havlíčkova 1149, CZ-589 01 Třešť
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ ve spolupráci se ZO a OV ČSV v Táboře pořádají
26. 5.–29. 5. 2005 v Táboře
Letní školu nástavkového včelaření
(II. praktický kurz včelaření v úlech typu Langstroth)
Místo:
Ubytování:
Vyučující:
včelnice a truhlárna Ladislava Nerada v Bálkově Lhotě u Tábora
penzion v Táboře počet včelařů: 40 (20 začínajících + 20 pokročilých)
Ladislav Nerad, Miroslav Zelený, Ing. P. Texl, Jiří Přeslička, MVDr. Fr. Rytíř, Ing. O. Haragsim, CSc.,
Jar. Havlín
Rozsah výuky: 31 hodin, témata a praktická cvičení:
domácí výroba tenkostěnných úlů – provozní technologie (tvorba oddělků, chov matek v oddělcích,
medobraní, vyfukování včel z nástavků) – mobilní včelaření v řepce pomocí velkoplošných palet – sledování parametrů kvality medu – základy genetiky ve včelařství – sledování producentů medovice v terénu – zdravotní problematika včelstev a léčení – celodenní zájezd k chovateli matek, včetně ukázky
inseminace
Předběžná cena: 1 300,– Kč (ubytování se snídaní, školné, zájezd)
Informace:
www.n-vcelari.cz ; časopis MODERNÍ VČELAŘ
Přihlášky:
jednatel PSNV-CZ: Ing. Petr Novák, Havlíčkova 1149, 589 01 Třešť; e-mail: [email protected]
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
5
Včelí produkty jako elixír mládí
Blahodárný vliv včelích produktů na lidské zdraví je snad už všeobecně znám.
Málokdo ale ví, že zejména med, propolis, mateří kašička, a včelí jed mohou
být využívány proti rakovinnému bujení
a to jak ve formě prevence, tak i léčby.
Tvrdí to chorvatský tým Nadi Orsolićové
ze Záhřebské univerzity.
Chorvatští experti prokázali, že včelí
produkty významně snižují růst nádoru
anebo šíření metastází v pokusných
myších, jimž byly preparáty podávány
ústy nebo injekcí. Testovány přitom
byly jak preventivní, tak léčebné účinky
včelích produktů. Pokusy se lišily tím,
že při preventivních testech byly nejprve podávány zmíněné včelí produkty
a pak teprve vstříknuty rakovinné
buňky. V případě léčebných testů nasadili vědci včelí produkty až po vstříknutí nádorových buněk.
Podle doktorky Orsolićové je efekt
testovaných látek dvojí: „Jednak zpomalují růst nádoru a šíření metastází,
a pak také zvyšují šanci na přežití zvířat.“ Propolis výrazně snižoval růst podkožních nádorů a u myší zvyšoval šanci
na přežití. Med také zpomaloval šíření
nádoru, pokud byl podáván preventivně před vstříknutím nádorových buněk do jater zvířat. Mateří kašička podávaná zároveň s nádorovými buňkami
dokázala omezit šíření nádorů v těle.
Včelí jed vpíchnutý přímo do nádoru
dokázal zmenšit jeho velikost a zpomalil jeho růst. Myši po aplikaci včelího
jedu přežívaly podstatně déle než jejich
vrstevnice z kontrolní skupiny.
Zatím není známo, jak včelí produkty
rakovinné bujení omezují. Patrně obsahují látky způsobující apoptózu nebo
nekrózu (dva typy fyziologického zá-
reklama
6
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
niku) rakovinných buněk, případně působí příznivě na imunitní systém. Jisté
je, že snižují účinky a množství volných radikálů v těle, které jsou za vznik
a růst nádorů odpovědné. Do našeho
těla se dostávají z jedů a dalších chemikálií obsažených například ve vodě,
nebo ve znečištěném ovzduší, zejména
v tabákovém dýmu.
Včelaři a další uživatelé včelích produktů tedy zřejmě patří do skupiny lidí
s lepší vyhlídkou na delší život a pevnější zdraví.
(red)
Včelařům v ČR
dochází trpělivost
Uplynulý rok 2004 nebyl pro české, moravské a slezské včelaře příliš radostný.
Nadprodukce medu ve světě, povolení dovozu čínského medu do zemí EU
a následný prudký pokles výkupních
cen medu přišly ruku v ruce s neméně
radikálním nárůstem ceny cukru potřebného k doplňování zásob pro přezimování včelstev. Aby špatných zpráv
nebylo málo, včelařským svazem několikrát zachraňovaný podnik vykupující
med Včela Předboj oznámil další potíže,
zastavení nákupu medu a vracení medu
již vykoupeného.
V této kritické situaci přinesla alternativní řešení pouze Pracovní společnost nástavkových včelařů, která prosazuje zjednodušení chovu včel, snižování nákladů na včelaření a podporu
přímého prodeje medu mezi včelařem
a spotřebitelem, tzv. „ze dvora“.
Na nečinnost vedení Českého svazu
včelařů a také na vážné nejasnosti kolem
jeho hospodaření zareagovala skupina
členů ČSV, kteří ve smyslu svazových
stanov formulovali své dotazy, připomínky a náměty do iniciativy Dvě jubilea.
Ihned po jejím zveřejnění se k ní připojili stovky členů napříč regiony, v některých případech celé základní organizace.
V únoru 2005 se mají signatáři této
iniciativy sejít v Praze a Brně, aby formulovali alternativní program činnosti
a hospodaření ČSV na příštích pět let
a předložili jej k diskusi na svazových
okresních konferencích a sjezdu.
(red)
Evropská unie schválila český program,
který by měl zlepšit produkci medu a jeho uvádění na trh
Ministerstvo zemědělství se snaží podpořit zkvalitnění produkce a prodeje tuzemského medu a proto vypracovalo
„Český program pro zlepšení produkce
medu a jeho uvádění na trh“. Ten byl
následně projednán na Generálním ředitelstvím pro zemědělství EU a Evropská komise jej schválila.
Tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Martin Severa uvedl, že stejné
programy existují i v dalších členských
státech EU.
Účelem programu je v rámci daných
opatření podpořit jednotlivé kroky spo-
jené s produkcí a prodejem českého
medu. Konkrétně jde o technickou pomoc, boj proti varroáze, racionalizaci
kočování, rozbory vzorků medu, obnovu
včelstev a podporu výzkumu produkce
kvalitního medu. Všechna opatření vedou k udržení a posílení vysokého kreditu a dobrého jména českého medu
v Evropě i ve světě.
Ministerstvo zemědělství v současné
době vytváří směrnici na poskytování finančních prostředků a společně se Státním zemědělským a intervenčním fondem připravuje administraci těchto
podpor tak, aby naši včelaři mohli prostředky čerpat co nejdříve. V rámci optimálního přizpůsobení jednotlivých
opatření probíhají i konzultace s Českým svazem včelařů. Program bude
přístupný všem včelařům v naší republice a jeho otevření ministerstvo předpokládá v jarních měsících roku 2005.
Na otázku, kolik peněz bude do těchto
programů investováno, Severa odpověděl, že z národních i unijních zdrojů
bude v roce 2005 uvolněno 30 mil. korun a v následujících dvou letech pak
38 a 45 mil. korun.
(red)
Okresní výbor Českého svazu včelařů Zlín pořádá již
III. VČELAŘSKOU AKADEMII
v neděli 10. dubna 2005 opět v Kulturním domě ZDV ve Fryštáku.
Motto: „Milujme přírodu tak jako včely“
Resumé akademie
Přednášející
Doprovodné nabídky
8.00
Prezence
1. Panely o činnosti OV ČSV
a ZO ČSV Zlín.
9.00
Zahájení akademie,
Včelí epigram
Ing. Jan Švancer
Velvyslanec z úlu
9.00–9.20
Český svaz včelařů a české včelařství
Mgr. Luděk Sojka,
předseda ÚV ČSV
9.20–10.20
Šlechtění – cesta k lepším výsledkům včelaření
Ing. Květoslav Čermák, CSc.
4. Prodej medoviny a včelích
produktů.
10.20–11.20
Cesta medu (prodej medu ze dvora – šance
pro malé a střední včelaře)
Ing. Petr Texl
5. Výstava a prodej etiket na med.
11.20–12.00
Technologie a technika včelaření
Jan Kolomý, velkovčelař
12.00–13.00
Přestávka – oběd, nákup včelařských potřeb a včelích produktů
13.00–14.00
Zdravotní stav včelstev a progresivní metody
léčení
Ing. Vladimír Veselý, CSc.
14.00–15.00
Včelí produkty, tak jak je dosud neznáme
Ing. Antonín Přidal, PhD.
15.00–16.00
Současný stav a vize moderního včelařství
Mgr. Vlastimil Protivínský
16.00–16.30
Zkušenosti s chovem včel v polystyrénových úlech
p. Lysoń z Polska
Poznámka:
1) Ke každé přednášce stručný a věcný diskusní dotaz.
2) Změna programu vyhrazena.
2. Výstavka kronik ZO ČSV.
3. Výstava a prodej včelařských
potřeb.
6. Nové typy úlů.
7. Výstava a prodej svící
ze včelího vosku.
8. Prodej medových perníků.
9. Výstava zlepšovacích návrhů.
10. Promítání videokazet o včelách
a včelaření.
Nepřehlédněte tyto důležité informace:
1. Účastnický poplatek činí 250,– Kč a zahrnuje občerstvení, oběd, reklamní materiál, bulletin přednášek a zajímavostí,
režie, sál, obslužnost apod. Poplatek, prosím, zašlete jako závaznou přihlášku na „III. Včelařskou akademii“ poukázkou
do 3. března 2005 na adresu: Ing. Václav Bábek, Prostřední 1458, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 933 281. Uhradíte-li jednou poštovní poukázkou poplatek pro více účastníků, uveďte na její zadní straně jejich jména – kvůli prezenci. V případě
neúčasti přihlášeného člena je nutné poslat náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.
2. Ústřižek poštovní poukázky je vstupenkou na uvedenou akci, nezapomeňte ji vzít s sebou.
3. Aktuální informace naleznete na webové stránce: http://vcelari-zlin.webpark.cz, [email protected]
Na vaši účast se těší všichni členové OV ČSV Zlín.
Ing. Jan Švancer, předseda OV ČSV Zlín
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
7
Zpráva předsedy PSNV-CZ
přednesená na Valné hromadě 29. 10. 2004 v Třešti u Jihlavy
(Redakčně zkráceno) Vážení přátelé,
členové a příznivci PSNV-CZ, před rokem jsme se setkali v Humpolci na mimořádné valné hromadě, která byla svolána z důvodu úmrtí našeho prvního
předsedy Jindřicha Boháče. Na této
valné hromadě bylo zvolené celé nové
vedení: předseda Texl, místopředseda
Sedláček, jednatel Novák, účetní Hartl,
předseda revizní komise Protivínský.
Musím Vás také informovat o ztrátě,
která potkala evropskou PSNV. V červnu
2004 zemřel v SRN předseda Karl
Kiess. Byl zakládajícím členem a autorem mnoha článků a známé publikace
o kompatibilních systémech pro Langstrothovy úly.
Na podzim 2003 začal vycházet časopis MODERNÍ VČELAŘ s podtitulem
Informační listy PSNV-CZ. Do současné
doby vyšla 4 čísla, od příštího ročníku
má být MV dvouměsíčník. Časopis trochu rozhýbal naší včelařskou veřejností.
První odpůrci hlásali, že je to začátek
rozkolu ČSV. Vysvětlujeme na přednáškách a schůzích, že nám o žádný rozkol nejde, že chceme pouze podchytit a sdružit pokrokové včelaře, kterým
není lhostejný osud včelařství v ČR
a kteří chtějí včelařit podle nejnovějších poznatků s určitou perspektivou
a že hlavně chceme oslovit mladé, začínající včelaře. Připomeňme si jen,
že v roce 2000, kdy jsme PSNV-CZ zakládali, nám sám tajemník ČSV doporučil, abychom založili občanské sdružení,
že to bude po právní stránce ta nejvhodnější forma.
Dalo by se říci, že od podzimu 2003
nás oficiální svazové složky berou jako
partnery, kteří se zúčastňují všech velkých včelařských akcí a do značné míry
ovlivňují včelařské dění v naší zemi.
Časopis MODERNÍ VČELAŘ tento fenomén ještě urychlil.
kostěnných úlů a porovnání systému
Dadant a nízkých nástavků. Dále přednášeli Ing. Texl o včelaření v Polsku,
Maďarsku a Slovinsku a Lad. Nerad
a Mir. Zelený předvedli praktické včelaření v úlech Langstroth.
III. seminář: Moderní metody včelaření
v Nasavrkách – Získávaní kvalitního medu
(účast přes 450 včelařů). Přednášející:
Ing. Přidal, Dr. Kamler. Ing. Texl, př.
Havrlík, RNDr. Šmied + výstavka.
II. včelařská pouť na sv. Hostýně –
přednáška Fr. Texla a P. Texla.
I. praktický kurz chovu včel v úlech typu
Langstroth v Nasavrkách (60 včelařů)
měl velký ohlas. Lektoři byli z PSNV-CZ.
Vše bylo dobré ale v Nasavrkách nejsou
včely v tenkostěnných úlech.
Výstava zlepšovatelů a konference v Nitře – předváděcí stánek PSNV (kalendář,
brožurka, časopisy MODERNÍ VČELAŘ,
CD) a přednáška „PSNV-CZ se představuje“ (P. Texl).
Lysá nad Labem – Konference Problematika komerčních chovů (kalendář,
brožurka, časopisy, CD) a přednášky
„PSNV-CZ se představuje“ a „Prodej medu
ze dvora“ (P. Texl), „Porovnání hobrových
úlů a Langstrothových úlů“ (Fr. Texl).
V minulém období naši členové uskutečnili několik přednášek na téma Moderní
metody včelaření: Aktiv vedoucích včel.
kroužků v Nasavrkách, Včelařská akademie v Č. Budějovicích, Okresní aktiv
Plzeň sever apod.
Začátkem října vyjelo několik našich
členů na víkendový zájezd do Toskánska v Itálii. Viděli mnoho inspirujícího
pro naše včelařství – na jarním semináři
v Nasavrkách nás seznámí s tím co viděli.
Třikrát se také sešlo představenstvo
PSNV-CZ, vždy se řešili aktuální otázky,
zejména vydávání časopisu, přípravy nových stanov a přípravy valné hromady.
Jak jistě víte, podařilo se nám náDále bych Vás ve stručnosti seznámil kladem 8 tisíc kusů vydat první včes akcemi, které jsme uspořádali nebo lařský pracovní kalendář, který jsme
se jich aktivně zúčastnili:
poprvé předávali včelařům na výstavě
Podzimní seminář v Humpolci (11. 10. v Nitře a na konferenci v Lysé nad La2003) měl skvělé obsazení přednáše- bem. Můžeme jej předávat včelařům
jícími. Ing. Přidal přednášel o vzniku na všech akcích až do vyčerpání zásob.
a tlumení rojové nálady, Ing. Čermák Je to vhodná pracovní pomůcka a záse věnoval porovnání uteplených a ten- roveň účinná propagace naší PSNV-CZ.
8
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
Nákladem 5 tis. ks vyšlo druhé, přepracované vydání brožurky „Langstroth“.
Webové stránky www.n-vcelari.cz
navštívilo již přes 40 tisíc účastníků.
Na těchto stránkách je mnoho základních informací, které jsou aktuální
i v současné době. Včelaři by zde měli
najít i digitální podobu časopisu MV.
CD-ROM s našimi stránkami, včetně diplomové práce Martina Boháče o Evropském nástavkovém včelařství, je možno
objednat na dobírku. Dvě CD jsme předali knihovně ČSV v Praze, dvě organizátorům konference v Nitře.
Neméně důležité bylo také setkání
šéfredaktora MV Mgr. Protivínského
a předsedy ČSV Mgr. Sojky v dubnu
na Valné hromadě SKV v Praze a v říjnu
na výstavě v Nitře. Na všech setkáních
Mgr. Sojka zdůraznil, že podporuje vznik
všech aktivit, které vedou ke zlepšení
pozic včelařství v ČR. Zlepšila se i komunikace s racionalizační komisí ČSV,
které předsedá Dr. Kamler. Spolupráce
se zlepšila natolik, že jsme zváni k aktivní účasti na všechny akce. Byla dohodnuta i podpora akcí ze strany ČSV,
které mají charakter okresní, regionální
a celostátní.
Výborná spolupráce je s VVC
Nasavrky v pořádání pravidelných
jarních seminářů a kurzů. Letošní
I. praktický kurz, kterého se zúčastnilo
60 včelařů, však postrádal jednu důležitou okolnost – chyběla včelstva v Langstrothových úlech. II. kurz by se měl
uskutečnil v místě, kde je zázemí s fungující včelnicí – např. Tábor a včelnice
přítele Nerada. Kapacita kurzu bude asi
40 včelařů.
V nastávajícím období bychom chtěli
také pomoci začínajícím včelařům, ať již
vlastními silami (MODERNÍ VČELAŘ, internet, brožurka) nebo zprostředkovat
pomoc z fondů EU. Pomoc z fondů EU
je zatím směrována pro komerční jednotky nebo pro velké instituce (VÚVč,
ČSV, VVC). Pomoc by se možná našla
v titulech pro vzdělávání, zavádění nových technologií, kontrola jakosti produktů apod.
Na výstavě v Nitře nás oslovilo mnoho
včelařů ze Slovenska, kteří mají zájem
založit podobné skupiny jako je PSNV.
V poslední době je největším problémem včelařství v ČR odbyt medu, zejména prodej do výkupu. Zkráceně řečeno, je to dáno rozpadem (zhroucením, zastavením) výkupní sítě. Příčinou
je opětovné povolení dovozu čínského
medu do EU. Řešením této situace je
podle nás soustředit se na prodej medu
tzv. ze dvora. Med prodávat přímo včelařem zákazníkovi. Je to zažitý systém
zejména v západní Evropě, kdy při takovém prodeji je zdůrazňována kvalita,
adresnost, ukázka včelnice a medárny
apod. Při takovém prodeji si včelař
může stanovit vyšší cenu. Znamená to
v první fázi investovat do zařízení a reklamy. Jedině tudy vede cesta k prosperitě ve včelařství. Někteří komerční
včelaři to již pochopili, jinak by nepřežili. Malým a středním včelařům musí
někdo pomoci. V příštím období se tomuto stěžejnímu tématu budeme věnovat a pokusíme se připravit i vhodnou
formu, jak med propagovat, jak zajistit
a deklarovat kvalitu a jak med prodávat.
V horizontu několika let bychom rádi vi-
děli prodávat med v jednotné sklenici
s víčkem, etiketou s pečetícím páskem,
ze kterého by bylo patrné kdo a kde
med vyrobil a že se jedná o med, který
byl vyroben a plněn přímo u včelaře.
Vážení přátelé, přeji Vám do dalšího
období hodně zdraví, mnoho včelařských úspěchů a pohody Vám i Vašim
blízkým. Našim společným akcím pak
přeji abychom se na nich cítili dobře
a měli všichni pěkný pocit z dobře vykonané práce.
Ing. Petr Texl, předseda PSNV-CZ
SOUV-VVC a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádají 5. března 2005
v sokolovně v Nasavrkách
IV. seminář Moderní metody včelaření na téma:
Mobilní včelaření
Hlavní program:
8.00 – Zahájení registrace účastníků
9.00 – Zahájení semináře (Ing. V. Jeřábek)
9.15 – Mobilní včelaření v Itálii (Ing. Petr Texl)
10.00 – Hlavní zdroje včelí pastvy během roku
Náklady na mobilní jednotky a možná podpora z fondů EU pro mobilní včelaření (dr. Ing. František Kamler)
11.30 – Veterinární opatření při kočování (MVDr. Jan Krabec)
12.00 – Oběd, včelařská prodejna, prohlídka mobilních paletových systému
13.30 – Zákon o pozemních komunikacích v kontextu převozu včelstev
14.00 – Mobilní včelaření pomocí maringotek (Miroslav Sedláček)
15.00 – Paletový systém mobilního včelaření (Miroslav Zelený, Ladislav Nerad)
16.00 – Diskuze
17.00 – Ukončení semináře (Ing. V. Jeřábek)
Doprovodný program: V přísálí sokolovny budou vystaveny moderní úlové systémy, včelařské pomůcky a moderní nerezové medomety. V areálu učiliště budou vystavené přívěsné vozíky za osobní automobily s mobilními paletami a úly.
Přihlášky: Zájemci o seminář zašlou závaznou přihlášku nejpozději do 25. února 2005 na adresu: SOUV-VVC, Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, tel. 469 677 128, fax: 469 677 469, e-mail:info @souvnasavrky.cz
Srdečně zvou pořadatelé: www.n-vcelari.cz
Plán činnosti PSNV-CZ v roce 2005
• 29. 1. 2005
• 5. 3. 2005
Workshop: Druhové medy – Chaloupky u Okříšek
IV. Seminář: Moderní způsoby včelaření (Mobilní včelaření) – Nasavrky
(Kamler, Švamberk, Krabec, Texl, Sedláček, Nerad, Zelený)
• 26.–29. 5. 2005 Letní škola nástavkového včelaření v Táboře (II. Praktický kurz včelaření v Langstrothových úlech)
– 40 včelařů, ve spolupráci se ZO, OV Tábor (Nerad, Texl, Zelený, Přeslička, Rytíř, Haragsim, Havlín)
• srpen 2005
Apimondia Dublin (ve spolupráci s SKV)
• září - prosinec: Dálkové studium „Včelí produkty“ v Brně na MZLU – Ing. Přidal
• Podzimní seminář v Třešti na téma: Prodej medu přímo od včelaře
• přednášky lektorů PSNV-CZ (dle požadavků ZO, OV)
10. 4. 2005 Včelařská akademie Zlín – P. Texl
22. 5. 2005 Včelařská pouť na sv. Hostýně (kurz. zdobení perníků a seminář o nástavkových technologiích;
přednáška: Prodej medu ze dvora)
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
9
Podzimní návštěva v Itálii u komerčních včelařů
aneb „Jak nám Itálie otevřela oči“
(1. část)
Ing. Petr Texl
Tak tedy k akci. Osádku velkého osobního automobilu Toyota
tvořilo 6 včelařů a tlumočnice. Vyjeli jsme v pátek v 19 hodin
z Č. Budějovic směrem: Linz, Salzburg, Innsbruck, Brenner,
Bolzano, Bologna, Florencie, Pisa, Livorno. Trasu dlouhou téměř 1 000 km jsme zdolali za 12 hodin. V sobotu ráno v půl
osmé jsme byli na západním pobřeží Itálie v oblasti Toskánska.
Ze skalisek za přístavním městem Livorno bylo přes rozbouřené moře v dáli vidět pohoří Korsiky. V 8.30 jsme zastavili
před místem první návštěvy italského včelaře, před městem
Rosignano Marittimo. Trochu jsme se dali do gala, aby na nás
nebylo poznat, že jsme v podstatě celou noc nespali.
1. Včelařství Dr. Pescia – Rosignano Marittimo
Na vyvýšeném místě (z jižní strany strmý sráz) se před námi
objevila jednoduchá stavba, připomínající velký sklad nebo výrobní halu – rozměry cca 60 x 30 m, výška 10 m. V čele haly
od jihu velká rolovací vrata, v severní části přilepená malá místnost se zvláštním vchodem. Později jsme zjistili, že se jedná
Foto: Petr Texl a Petr Texl jun.
Jednoho podzimního večera mi přítel Nerad volal, zda nechci jet na víkend do Itálie ke včelařům. Sám dostal nabídku od přátel ze Šumavy, kteří kontaktovali velkovčelaře
v Toskánsku v Itálii a celou akci měli do detailů připravenou
včetně tlumočníka. Zbývalo jen stanovit termín. Pro nás byl
jediný volný víkend 8.–10. října 2005.
CHARAKTERISTIKA ITALSKÉHO VČELAŘSTVÍ
• Počet včelstev v Itálii: 1 100 000
• Počet včelstev v komerčních provozech: 27 %
(v ČR pouze 2,6 %)
• Průměrný výnos medu: cca 40 kg
(Toskánsko u komerčních včelařů)
• Podnebí: celé jaro a léto velká sucha (Toskánsko)
• Včela: včela italská
• Komerční včelařství je založeno na mobilním
způsobu. Získávají se pouze druhové medy květové
lizuje pomocí palet na 3 až 4 úly, hydraulické ruky a lehkého
nákladního auta. Používají se úly typu Dadant s pevným
zasíťovaným dnem. Plodiště úlu je na 10 rámků velikosti
43,5 x 30 cm, medníkové nástavky na 10 ale i na 8 rámků
velikosti 43,5 x 15 cm. Používají se hřebeny a mateří mřížka.
Při převozu na jiné stanoviště se jede pouze s plodišti na paletě. To vše, včetně obrovského slunečního tavidla, jsme shlédli
před vstupem do haly. Hostitel ještě rozebral několik oddělků,
Dr. Pescia s oddělky a úly typu Dadant
o stylovou prodejnu. Před halou nás přivítal sám majitel včelařství Dr. Pescia. (v Itálii tento titul mají vysokoškoláci zemědělci). Obhospodařuje až 1 200 včelstev, spolupracuje se zemědělskou fakultou univerzity v Livornu, produkuje jednodruhové květové medy. Svoji produkci medu realizuje všechnu
přes plnění do skla. Část produkce ve skle exportuje i do USA.
Včelařství je založeno na intenzivním kočování (až 6krát
za sezónu) do vzdálenosti až 200 km. Mobilní včelaření se rea- „Regálové“ uspořádání provozu u Dr. Pescii
10
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
a zařízení jako medomety, nerezové nádrže, plnící linka a odvíčkovač. Dále byly na pracovní ploše věci, které byly třeba
právě k prováděným operacím – sud s medem připravený
k cezení přes velké uhelonové síto, paleta s prázdnými sklenicemi a několik nástavků s vytočenými plásty. Vše účelné,
jednoduché a připravené zvládnout velké množství ve snůšce.
Největší zařízení provozu představovala plnící linka sklenic,
která nejenže uzavírala sklenice víčky, ale zároveň lepila etikety a pečetící pásky. Shodné odvíčkovací zařízení jsme viděli u všech tří včelařů. Zpracování směsného odpadu z odvíčkovaní tento včelař řešil pomocí klasického lisu na ovoce.
Krásně balené druhové medy nabízela manželka Dr. Pescii v „podnikové“ prodejně
aby nám ukázal pravé vlašky i italskou matku. Musíme konstatovat, že i na našich včelnicích jsou někde vidět včely s několika žlutými proužky na zadečku. Tady jsme viděli na dělnicích 3 žluté proužky úplně dokola. Matka byla světlejší,
ale někteří konstatovali, že takové matky jsou vidět i u nás!
Po vstupu do haly (provozu) velkými vraty, kterými mohlo
projet i nákladní auto, nás překvapilo uspořádání a vybavení.
Objekt nebyl uvnitř členěn příčkami. Velká a vysoká hala měla
Jednoduché etikety s historickými motivy obsahují i údaje o energetické hodnotě medu a hlavních látkách v medu obsažených
Zajímavá informace o zavíječi voskovém: nemají problémy,
protože skladované plásty jsou bez pylu a bez košilek – jsou
používané pouze nad mřížkou pro med. Proto není potřeba
je chemicky ani tepelně ošetřovat. Dále nám byla předvedena
komora (pec), která se používá na samotný úl v případě výskytu moru včelího plodu. Úl je zahříván na 120 °C po dobu
4 hodin.
Návštěvu jsme ukončili v malé stylové prodejně, která
slouží k prodeji a propagaci včelích produktů. Nechyběly vystavené druhové medy, plástečkový med, ořechy v medu, produkty s propolisem a mateří kašičkou. Vidět byly i propagační
materiály – jednoduchý tisk a přírodní papír. Vše budilo dojem, že je přírodní a bez velké chemie. Zajímavé byly i informace o propagaci oboru. Tento velkovčelař zve a přijímá návštěvy dětí ze škol, mateřských škol apod. Dětem ukazuje detaily včelařství, nechá je ochutnávat různé druhy medů. Říká,
že se mu to vyplatí, že děti přivedou rodiče, příbuzné, známé.
Překvapilo nás, jak i takový velkovčelař staví na první místo
prodej medu ze dvora s ukázkou provozu a včelařství.
(pokračování)
Chov matek provádí Dr. Pescia v oddělcích
po obvodě masivní kovové regály, do kterých včelař dává pomocí vysokozdvižného vozíku vše co právě nepotřebuje: nástavky, sudy s medem, medovinu, prázdné sklenice, sklenice
s medem apod. Systém, který známe např. ze supermarketů.
Na podlaze po obvodu haly se nacházely pouze velké stroje Druhové medy v prodejně Dr. Pescii
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
11
Včelnice
Únor je druhým měsícem kritické rozvojové fáze. Na včelnici stále klid. Koncem
února, při výrazném oteplení, již můžeme pozorovat hromadné prolety.
Předem odstraníme mřížky z česen.
Horní očka je možno předem uzavřít
k udržení vyšší vlhkosti pro následné
plodování (lidský názor). Po proletu
je třeba vysypat mrtvolky z podložek
a zasíťovaná dna, pokud není podložka
pod sítí, nechat již celoročně otevřená.
Včely při zimním plodování odebírají kondenzovanou vodu na neprodyšném stropě z folie PVC nebo Al-folie.
U smíšeného provozu a systému Dadant, po hromadném proletu, podsa-
Také v předjaří sledujeme spad měli. Napoví
nám mnohé o životě včelstva
Foto: Petr Texl jun.
jíme s kterýmkoli oddělkem v nástavku.
V tomto čase spojujeme bez novin, ale
jen zdravá včelstva!
Únor, mimo přípravy na další sezónu,
nám opět poskytuje mnoho času ke zvýšení znalostí o našich včelách a k vylepšení naší provozní metody. Proto je
třeba studovat časopisy, novější knihy
o včelách a navštěvovat přednášky znalých včelařských odborníků.
Právě nástavkové včelaření vyžaduje
více víry ve skutečný výzkum, znalost
přirozeného vývoje včelstva – tedy tzv.
populační dynamiky.
DVĚ VÝVOJOVÉ FÁZE
Do květu třešní hovoříme o první vývojové fázi, druhá trvá až do slunovratu (Bretschko). Během první vývojové fáze jsou včelstva při vyrušování
silně náchylná ke stresu. Vyžadují proto
klid. Během zimy se umírající včely pokoušejí opustit úl. To se jim, není-li příliš chladno, velmi dobře podaří otevřenými očky v nástavcích. Pouze při velmi
nízkých teplotách, hluboko pod nulou, padají zimní mrtvolky na dno úlu.
Během zimy včely vyletují a nevrací se.
Včelař, pokud není sníh, to ani nepozoruje a včelstva slábnou. Teprve novým
plodováním, když je větší přírůstek než
úbytek, včelstva sílí.
Asi na konci první vývojové fáze (třešeň) teprve vyrovnávají svoji zazimovanou sílu i když dojmy včelařů, způsobené rozvolněním zimního hroznu, bývají jiné. Klíč k maximálnímu využití
květnové snůšky je tedy v zazimování
velmi silných včelstev, případně v jejich
jarním posilování, což je vlastně také
dvoumatečný způsob. I jarní snůškové
včelstvo by mělo mít nejméně 30 tisíc
včel. Nástavkový způsob a manipulace
s oddělky spojená s protirojovou prevencí a integrovaným chovem matek
nám k tomu dávají příležitost.
v předjaří
Začala první vývojová fáze – včely
potřebují klid
stor nejdůležitějším faktorem, který podstatně
ovlivňuje výtěžek medu.
Jednoduchý nástavkový úl,
vzhledem k současným cenám řemeslných výrobků,
si může včelař vyrobit sám.
Stačí mu k tomu okružní
pila a vrtačka. Snad se jednou dočkáme, že se takovéto úly, pro méně šikovné, budou lacino prodávat také v přířezech s návodem k sestavení, jako je
tomu již např. v Německu.
Nástavek v jednoduchém provedení jsou vlastně
desky z prken spojené hřebíky nebo šrouby případně i vodovzdorným lepidlem. Dvě desky mají zářez
pro rámek, jedna deska vyvrtané očko
a nástavek je hotov. Vnější nátěr musí
být proveden propustnými lazurovacími
laky, ne barvou! Barevně je možno odlišit pouze dno. Barva úlu by měla být přizpůsobena okolní přírodě. Včelaři produkující Biomed natírají dřevěné úly pouze
ekologickými nátěrovými hmotami.
PROČ DŘEVO?
Pro vývoj včelstev nehraje žádnou roli,
zda je úl ze dřeva nebo plastické (umělé)
hmoty. Úly z pěnových plastických
hmot lépe izolují, což se projeví pouze
o něco menší spotřebou potravy (výzkum Hohenheim). Pro hygienu plástů
je tak jako tak žádoucí, aby včelstva
zují někteří včelaři vrchní nízký nástavek se zásobami pod vysoký plodištní.
Plodiště se dostává pod uteplené víko.
Totéž je možné u nízkých nástavků když
není v nejvrchnějším plod. Vrchní dva
se přehodí.
Vedeme-li včelstva dvoumatečně
(oddělky nad včelstvem), nahradíme
mezidno po proletu mateří mřížkou.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE
Uteplené úly oproti tenkostěnným zabírají
Podezřelá včelstva (bezmatečnost)
PROSTORNÝ ÚL
mnohem více místa a včelstvo zbytečně
v teplém dnu zkontrolujeme na plod. Vraťme se ještě k nástavkovým úlům. izolují od okolního prostředí
V negativním případě preventivně spo- Podle bratra Adama je velký úlový proFoto: Petr Texl jun.
12
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
Včelnice
v předjaří
byla celoročně, včetně zimy,
na otevřeném zasíťovaném
dně. Není-li to možné, měl
by úl mít velké česno a otevřená očka. Izolace stěn nástavků pak nemá význam.
Úly z pěnových plastických hmot jsou lehčí, ale objemově větší. Proto při kočování potřebují na přívěsu více místa. Rozhodnutí
pro pěnovou plastickou
hmotu nebo dřevo je v prvé
řadě otázka ekologického
nazírání. Včelaři o sobě
rádi tvrdí, že chovem včel
vykonávají značný přínos
pro ochranu přírody a přírodního prostředí. Jako
ochránci přírody bychom
neměli používat žádný materiál, který při produkci
a likvidaci zatěžuje životní
prostředí. Z hlediska spotřebitele medu
je to vychvalovaný přírodní produkt vyrobený v umělé hmotě.
Mimoto přírodním obydlím včelstva
byl odedávna dutý strom ze dřeva. Podle
zkušeností bratra Adama: „Úplnost či
dokonalost úlu nespočívá v náročné
konstrukci, ale spíše v extrémní jednoduchosti. Stejnou důležitost připisuji
solidní, trvanlivé konstrukci všech úlových dílů a také stabilnímu rámku. Zde
by se nemělo šetřit.“
Text: Jindřich Boháč
Proto životnost takovýchto úlů je
mnohem delší a životnost plastových
úlů vyráběných v Evropě dnes neodpovídá ceně. Pěnové plasty jsou odpadem ke specielní likvidaci a rozhodně
by se neměly volně spalovat nebo pohazovat v přírodě.
Dřevo úlu i po řádném vysušení střídavým vlhnutím pracuje. Avšak zdaleka
ne tak, jako plastická hmota na slunci.
Z tohoto důvodu musíme uspořádat
boční stěny nástavku tak, aby jádrová
(pravá) strana dřeva desky směřovala
ven. Tak se zamezí pozdějším trhlinám.
Jemnější spojení čepováním (strojní cinkování) nutno rychle sesadit dohromady.
Pozdější vlhkostní deformace to mohou
znesnadnit. Toto čepování je proveditelné rovněž na okružní pile způsobem
„zub po zubu“ za pomoci příčného pravítka, frézy a nakloněné pily.
PROČ SESAZOVAT NÁSTAVKY
S PLÁSTY JEN „NATUPO“ BEZ
ZÁŘEZŮ?
Zářezy (falce) mají zabraňovat posunutí
nástavků, zejména při kočování. Světový
Langstrothův úl ani Dadantův je nemá.
Tyto zářezy mají více nedostatků než
předností. Zejména dochází k většímu
mačkání včel při přestavování nástavků.
Ztěžují kontrolu naklopením nástavku
během rojového času.
Ke spojování nástavků během převozu jsou na evropském trhu spojovací
pásy v různém provedení a je možno využít i extrémně jednoduchých způsobů.
Při stabilním včelaření se mi ještě nestalo, že by úly zboural vítr, přestože některé měly v zimě 5–8 nízkých nástavků
a víko není zatížené.
Mnozí včelaři se ještě musí oprostit
od víry v „zázračnost“ úlu. Musí se naučit posuzovat a tvořit silná včelstva
do zimy. Tuto zkušenost zanechal svěÚly z plastů jsou nepřirozené a odporují
ekologickému pohledu na svět. Životní tovému včelařství v 60. letech americký
prostředí zatěžují nejen při výrobě, ale Dr. Farrar. Připomenout musíme i poi při likvidaci
Foto: Petr Texl jun. slední německý výzkum „100 včelstev“.
Intenzita plodování v předjaří je závislá
na počtu včel, nikoli na úlové stěně
Na včelnici je před rozkvětem třešně
ptačí klid. Silná včelstva zimují, dle výšky
nástavku, ve 2 až 4 nástavcích a mají dostatek prostoru k rozvoji. Zásob bylo dodáno dostatek v červenci a srpnu minulého roku, včetně pylových plástů. Velká
spotřeba teprve začíná. Ve včelstvu
jsou rovněž trubčí plásty. Léčení nosematózy je u takovýchto včelstev zcela
zbytečné. Odpadá i nutnost uteplování,
zužování a tzv. podněcování. Nejsou
třeba žádné pylové doplňky a těsta.
Nutné práce: Kontrola zásob dle
hmotnosti úlu nadzvednutím zad-
ního okraje dna (odhad nebo mincíř). na počátku srpna (august) dva vysoké
Doléčení včelstev proti Varroáze dle po- nebo 4 nízké nástavky včel, v zimě je
kynů OVS na základě výsledků diagnos- to méně, asi 1/3 stávajícího prostoru.
tiky zimní měli.
V neobsazených uličkách je stejně velká
zima jako venku před česny. Včelstvo
VČELSTVO NEMŮŽE ZMRZNOUT, přesto nezmrzne. Zmrznout může jen
MÁ-LI ZÁSOBY
tehdy, když nemá žádné zásoby.
21. 3. končí kalendářní zima. NástavPokud včelstvo nemá plod, je
ková včelstva zimují v zimním hroznu, v hroznu teplota asi 20 °C. S nástupem
který zdaleka nemá tvar tzv. chumáče. plodování někdy během února (február),
Silné včelstvo obsedá 6 plástových uli- když se denní teploty zvednou asi
ček, ale ne po celé délce. Na povrchu na 6 °C, zvýší se uvnitř teplota na povytváří jakýsi hustý „kožich“, který má třebných 35 °C. Takto jsou zahřívány
izolační schopnosti. Má-li silné včelstvo jen plochy plodu. Naopak studeně ulo-
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
13
Včelnice
PLODOVÁNÍ RYCHLEJI PLNÍ
VÝKALOVÉ VAKY
Plodování a s tím zvýšený výkon topení
mají vliv nejenom na vyšší spotřebu.
Větší látková výměna, zvláště při zpracování pylu na krmnou kašičku, zanechává také více zbytků, které rychleji
plní výkalový váček. Jeho kapacita není
neomezená. Včely se musí častěji proletět a vyprázdnit. Špatné počasí může
zapříčinit jejich kálení v úle a následné
onemocnění. Včelstvo pak stagnuje
a slábne. Včelař takovýmto včelstvům nemůže pomoci vůbec, nebo jen omezeně.
Silnější včelstva se s takovouto situací opět vyrovnají snáze než slabší.
Pomoc včelaře je v zazimování jen silných včelstev.
tenzívní plodování a po následném
příchodu mrazů může vychovávaný
plod uhynout. Proto se nesmí včelstva
na zimu uteplovat (zužovat) a výhodné
je zimování na zasíťovaném nebo jinak
odvětraném dně. „Teplá hlava a studené
nohy“, to je, obrazně řečeno, pro včelstvo výhoda.
Když kvete líska dříve než normálně,
začínají také včelstva s dřívějším plodováním a rychleji rozšiřují plodové hnízdo.
Na rozdíl od vegetace se nenechají pozdějším ochlazením zastavit. Pouze déle
trvající chladna způsobují omezení plodování.
SILNÁ VČELSTVA ROSTOU
RYCHLEJI
Včelstva na stanovišti se na počátku
jara vyvíjejí většinou velmi rozdílně.
Platí pravidlo: čím silnější při vyzimování, tím intenzivněji začínají s plodováním, tím rychleji rostou, tím více nektaru a pylu později přinášejí, ale tím
dříve se dostávají do rojové nálady.
Velikost plodování nejen v předjaří je
tedy závislá na počtu včel a musím opět
říci – ne na úlové stěně. Vysoký rámek
v Dadantově systému umožňuje brzo
na jaře také větší rozsah plodování, ale
také má své nevýhody. Včelstvo mající
TEPLÁ ZIMA VČELÁM NESVĚDČÍ 10 tisíc včel si může dovolit více plodu,
Rovněž teplé počasí uprostřed zimy než včelstvo s 5 tisíci včelami. Ne však
se může nepříznivě projevit. Začne in- tolik, jako včelstvo, které má 20 tisíc
včel a více.
Slabší včelstva, která většinou relativně zakladou více plodu než silnější,
mají větší problémy s výkyvy počasí.
Svůj nedostatek dohoní později a mohou být zrovna tak dobrá jako ta, která
vyšla ze zimy lépe. To se jim podaří
vlastní silou. Pomoc včelaře není nutná.
Včelař pro vývoj svých včelstev nepotřebuje dělat nic, nebo jen velmi málo.
Musí dávat pouze pozor na stav zásob,
později včelstva v pravý čas rozšiřovat,
aby jim nechyběl prostor.
v předjaří
žená zimní potrava zůstává déle čerstvá.
Při oteplení v březnu (marec) se hrozen dočasně rozpouští a dělá dojem
zesílení včelstev. Nedejte se ale mýlit.
Zpravidla včelstvo zeslábne o 1/4 až 1/3
až do poloviny března, kdy se začne líhnout první plod. Tento údaj je ovlivněn
stanovištěm, počasím, nemocemi a také
včelařem. Špatně ošetřená včelstva mohou během zimy zahynout.
moc je úl izolován od okolního prostředí. Čím větší
izolace, tím více zpožděná
reakce na oteplení.
Po nakrmení v září
a říjnu (september a október), ubude ve včelstvu asi
4–8 kg zásob. V listopadu,
prosinci a lednu (november,
december a január) spotřebuje bezplodé kraňské
včelstvo asi 1 kg za měsíc.
V únoru, když začne s plodováním, je spotřeba 1–2 kg,
v březnu a dubnu 3–5 kg
měsíčně. Součet je mezi
14–23 kg zimní a zejména
jarní potravy. Ovlivnit to
může v některých oblastech
pouze přínos pylu a nektaru
v těchto měsících.
Lépe je, když včelstva mají na jaře, zejména
v dubnu (apríl), ještě dostatek potravy
v plástech. Potom se mohou vyvíjet
plynule a nezávisle na snůšce a počasí.
Každé krmení na jaře je dodatečným zatížením zimních včel zpracováním potravy. Právě těch včel, které budeme
potřebovat v časné snůšce z květů.
Mladá včelstva, loňské oddělky
a smetence se vzhledem ke své početní síle rozvíjejí vitálněji, obzvláště
jsou-li zimována na mezidně nad včelstvy a podporována jejich teplem. Než
je spojíme v dvoumatečná včelstva, mohou nám po vyzimování posloužit k výměnám matek, posilování a také k udržení stavu včelstev při případných zimních ztrátách. Těmto se mnohdy nevyhne ani zkušený včelař.
ODDĚLKŮ NENÍ NIKDY DOST
Může si je dovolit včelař, který si vyrobil dostatek jednoduchých nástavků.
Oddělky nám pomohou v každé roční situaci. Mladá včelstva jsou také méně zamořena roztoči Varroa, obzvláště byla-li
vytvořena brzo na jaře jen z mála plodu
KDO V PODLETÍ DOPLNIL
(výzkum Hohenheim). Mezidna a rámZÁSOBY NA 23 KG,
ková krmítka do nástavků pro oddělky
MŮŽE SPÁT KLIDNĚ
Zimní spotřeba je závislá na síle včel- nebývají vždy k dostání. Je ještě čas
Prvním vydatným zdrojem pylové a nektastva a také na tom, kdy přestane abychom si je vyrobili sami. Zajistíme si
rové snůšky bývají vrby. Zatímco jejich
na
podzim plodovat a kdy v zimě opět také dostatek nástavků. Kdo si nástavnektar svojí kvalitou nijak nevybočuje
z průměru, vrbový pyl v přírodě nemá s plodováním začne. Mimo to samo- kový úl představuje jen se 3 nástavky,
konkurenci
Foto: Tomáš Jaša zřejmě i na počasí a také na tom, jak těžko se mu včelaří.
14
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
Včelař má včelařit,
úly nechť vyrábí truhláři!
Včelaři jsou většinou velmi zruční a šikovní kutilové, pro něž není problém, aby si své úly vyráběli sami. Platí to zejména o jednostěnných
dřevěných úlech Optimal, Langstroth apod., jejichž výroba nevyžaduje žádné zvláštní vybavení.
Kromě posílení včelařova vědomí, že si umí poradit s dalším oborem lidské činnosti, se samovýrobou úlů dají ušetřit nemalé prostředky.
Jsou však včelaři, kteří uvažují zcela jinak. Samovýrobu pomůcek považují za zdržování od samotného včelaření. Např. doc. Ptáček
se domnívá, že včelař by si měl nejen kupovat už
hotové nástavky, ale dokonce nechat si i drátkovat rámky a zatavovat mezistěny. Umí-li včelařit, včely mu do každého takto vystrojeného nástavku mohou přinést 20 i více kilogramů medu.
A jak jste na tom vy? Vyrábíte si úly sami,
nebo raději vše kupujete?
Napište nám na adresu: [email protected],
MODERNÍ VČELAŘ, P. O. Box 11, 691 03 Rakvice,
MODERNÝ VČELÁR, P. O. Box 4, 908 01 Kúty.
(red)
reklama
UŽITEČNÉ RADY
K SAMOVÝROBĚ ÚLŮ
I KONTAKTY NA JEJICH VÝROBCE
NAJDETE NA SERVERU
www.n-vcelari.cz
FIRMA BŘINEK VYRÁBÍ
VŠECHNY TYPY ÚLŮ od 1 050 Kč, bedny, rojáky,
plemenáče, oplodňáčky, ležany, přířezy, sluneční
tavidla, sekce, pakety, množárny, kapsovitá krmítka,
formy na sbíjení rámků, chovná dna a mnoho
dalšího.
–
Výkup voští, prodej a výměna mezistěn
–
Veškeré včelařské potřeby – vše na dobírku
–
DOVOZ ZDARMA – pouze po dohodě
VÁCLAV BŘINEK
270 33 JESENICE U RAKOVNÍKA
Jednostěnný dřevěný úl Langstroth lze vyrábět i doma
bez zvláštního vybavení. Včelař by měl ale zvážit, zda
se mu to vyplatí
Foto: Tomáš Jaša
NONSTOP – 603 245 293
www.brinek.cz
e-mail: [email protected]
reklama
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
15
Co jsem udělal špatně?
Hořká zkušenost s morem plodu
Aleš Molčík
Mor včelího plodu je noční můra, která
nás včelaře straší vidinou likvidace včelstev a všeho co jsme celá léta s trpělivostí budovali. Já jsem o tomto problému často četl články s palcovými nadpisy, kde byla obsažena slova jako „likvidace“, „nákaza“, „ohnisko“ apod. Ovšem
reálný význam těchto slov mi jaksi unikal.
Aktivněji jsem se o mor včelího
plodu začal zajímat až po přestěhování
do okresu Prostějov, vědom si toho,
že jde o jednu z nejvíc postižených oblastí z celé ČR.
Proto jsem v letošním roce chtěl doladit dezinfekci u mých tři roky starých
Langstrothových úlů. A tak jsem na jaře,
v době květu řepky, volal výzkumníkům
do Dolu, kde mi poradili – podle jejich
slov – to nejlepší, co momentálně mají
a znají. Jednalo se o vařící roztok z pětiprocentního louhu s přídavkem 10 %
přípravku SAVO jako ponornou lázeň
minimálně na 30 minut pro nástavky,
dna apod. Na pomůcky, které nemohou
projít varem, mi byl doporučen přípravek Dismozon.
Po odkvětu řepky a vytočení medu,
jsem udělal u včelstev důkladnější prohlídku plodiště a zjistil, že dobrou radu
výzkumníků už nebudu potřebovat.
Noční můra se stala skutečností a já
jsem poprvé viděl, jak po odstranění
proděravělého víčka vypadá larva perleťové barvy a jak se dá z této buňky
vytáhnout na špejli dlouhá nitka jakési
lepkavé hmoty.
Po ohlášení na Krajské veterinární
správě, příjezdu veterináře a odebrání
vzorku, mne čekala už jen příprava
všech pomůcek a zařízení na likvidaci
nebo případnou dezinfekci.
Dezinfikovat je v případě zdolávání
nebezpečné nákazy možné pouze kovové předměty mechanickým očištěním a následně vyžehnutím plamenem.
Spóry moru plodu hynou při 120 °C.
Po laboratorním potvrzení pozitivního
nálezu v odebraných vzorcích jsem
se domluvil s veterinářem na termínu
utracení včelstev a likvidaci veškerého
včelařského materiálu, který přišel
do styku se včelami a včelími produkty.
16
Utracení včelstev jsem provedl sám,
večer po uzavření česna sirným knotem. Druhého dne, po příjezdu veterináře KVS, jednoho člena likvidační komise a zástupce za ZO ČSV, jsme provedli soupis veškerého materiálu, produktů a počtu likvidovaných včelstev.
Určili jsme jejich hodnotu a zůstatkovou hodnotu. Hodnota produktů a včelstev je dána aktuálními cenami na trhu.
Zůstatková hodnota potřeb se vypočítá
podle stáří a pořizovací ceny.
Roční odpis pro včelařské pomůcky
se počítá ve výši 5 %, ovšem výjimkou
je včelařský kuřák, který má dvacetiprocentní odpis a 10 % se počítá na klobouk. Jestliže včelařovy pomůcky již nemají žádnou odpisovou hodnotu, počítá
se podle opotřebení, maximálně deset procent z aktuální hodnoty na trhu.
U starých typů úlů, kde není cena již
známa, se počítá náhrada ve výši 300 Kč.
Včelař má rovněž nárok na úhradu
škody za ušlý zisk, jestliže včelařství vykonává jako výdělečnou činnost. Tohle
je ovšem zapotřebí dokladovat např. daňovým přiznáním.
Úhrada škody za včelstva je vyplacena ze Svépomocného Fondu ČSV
a ostatní vzniklé položky škody hradí
Ministerstvo zemědělství.
Fyzická likvidace úlů proběhne klasicky, navrstvením na hromadu a zapálením. Plastové pomůcky, med, vosk
a voští jsem odvezl do spalovny odpadu.
Člověk se po tom všem už jen ptá:
„Co jsem udělal špatně?“ Vždyť včelstva
jsem přivezl jen jednou, zároveň se zakoupenou matkou z uznaného chovu,
a to před čtyřmi roky, kdy jsem začínal
včelařit. Nikdy jsem neměl starý úl a pomůcky jsem kupoval vždy nové. Dodržoval
jsem princip padesátiprocentní obnovy
díla ročně. Měl jsem jen trvalé stanoviště a v podletí jsem posiloval včelstva oddělkem, abych zajistil větší sílu
včelstva. Nezkrmoval jsem ani cizí med.
Takže možnost nákazy, která mě napadá, je, že včelstva donesla do úlů nákazu
zřejmě asi během snůšky z řepky, protože
létala na stejný porost, jako jiné, již nakažené včelstvo. Měl jsem prostě smůlu.
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
Mor plodu je problém, který se musí
řešit a řešit ho musí hlavně včelaři, protože jde o jejich zdravá včelstva.
Ale bohužel jsou zde dva druhy včelařů. Jedni jdou a nemoc nahlásí, třebaže přijdou o vše a onen hořký pocit
marnosti žádná finanční náhrada nesmaže. A pak jsou ti druzí, co si myslí,
že nemoc zvládnou sami. Ale jakmile
na včelnici onemocní jediné včelstvo,
je nejpravděpodobnější, že můžou následovat další, která létala na stejnou
snůšku, takže nakonec se nemoc šíří dál.
Léky, které jsou na světovém trhu,
nejsou účinné, aby se daly stoprocentně
použít. Tyto léky spóry moru neničí, ale
pouze potlačí jejich aktivitu, takže se léčené včelstvo stává prakticky nosičem
a hrozí další zavlečení nemoci do jiného včelstva, kde se spóry opět aktivují. Proto radikální likvidace včelstev
a všech pomůcek je zatím prakticky nejúčinnější možností, jak zabránit dalšímu
šíření nemoci.
Celý úspěch potlačení samotné nákazy je ovšem přímo závislý na včelaři
a jeho schopnosti překonat pomyslný
pud sebezáchovy a přiznat nákazu.
Aleš Molčík
Kontakt: +420 604 113 959
Jiný způsob přípravy propolisové
tinktury
V jarním čísle MV píšete o přípravě propolisové tinktury. Chtěl bych uvést způsob, který používám já:
Získaný propolis vyčistím od hrubých
nečistot a rozmixuji v půl litru 80% konzumního lihu. Naleji do 1,5 litrové PETláhve a nechám vyluhovat za občasného
protřepávání. Asi po týdnu doleji 0,5 litru 40% vodky a nechám znovu několik
dní vyluhovat.
Pak jej scedím přes gázu do čisté
láhve a nechám ustát. Tím získám bez
složitého ředění asi 60% propolisovou
tinkturu ke všeobecnému použití.
Tinktura připravená vyluhováním propolisu ve 40% lihu je slabá.
František Jedlička
Rolnická 9, 747 05 Opava
Matka,
největší včela
(1. část)
Ne
j
vč mla
el d
ař ším
ům
František Nešpor
Jediné její poslání je klást vajíčka, aby
udržela rod. Včely ji při tom neustále
doprovází a krmí. Při vzájemném dotýkání šíří po úlu matčinu vůni, které
říkáme feromon. Včely touto voňavou
informaci berou na vědomí a ví, že mohou v klidu pracovat, že je ve včelstvu
všechno v pořádku.
Matka je ve včelstvu nejcennější
jedinec, u něhož můžeme sledovat
i mnoho pozoruhodností. Největší
z nich je možná ta, že se líhne ze stejného vajíčka, jako včela dělnice, uloženého jen do zvláštní buňky, matečníku. Rozdíl ve vývoji dělnice a matky
nastává až za tři dny, kdy se vajíčko
promění v larvičku. Tu pak včely od samého začátku krmí mnohem častěji než
ostatní larvy a výživnější kašičkou (je
známá jako mateří kašička). Plní matečník tak rychle, že larva na kašičce plave.
Proto je vývoj matky nejkratší a trvá jen
16 dní, zatímco včela se vyvíjí 21 dní
a trubec dokonce 24 dní.
NOUZOVÉ MATEČNÍKY
Jakmile se matka z úlu ztratí, je život
včelstva ohrožen. Někdy se matka nevrátí ze snubního letu, někdy ji včelař při prohlídce včelstva zamáčkne,
aniž by to zpozoroval. Včely již po několika hodinách zjistí, že matka nešíří po úlu svůj feromon a snaží se zachránit včelstvo výchovou nové mladé
matky. Jsou-li v úlu mladé larvičky, vystaví nad nimi matečníky. Může se stát,
že larvičky již nejsou nejmladší a nemáme vždy záruku, že se mladá matka
vyvíjela správně. Takovou matku používáme jen nouzově a při první příležitosti ji vyměníme za výkonnou matku
ušlechtilé rasy z řízeného chovu.
VZPOURA VČEL
Nestačí-li matka udržet
včelstvo v dobré kondici,
včely se „vzbouří“ a rozhodnou se vychovat matku novou.
Protože to někdy ani nezpozorujeme,
mluvíme o „tiché výměně matky“. Je to
velmi dobrá dědičná vlastnost včelstva
projevující se především nerojivostí.
Při tiché výměně vystaví včely obyčejně 2 až 3 matečníky, které se vyznačují nadměrnou velikostí a nadměrným
množstvím mateří kašičky.
Matky z tichých výměn bývají velmi
dobré, vyskytují se však méně často,
protože dobrý včelař matku včas vymění a nečeká, až má oslabené včelstvo
malé medné výnosy.
království matce mladé. Nechytneme-li
roj, jediným přínosem rojení je, že nám
zůstala alespoň mladá matka.
ŘÍZENÝ CHOV MATEK
Moderní včelaření se bez chovu matek
neobejde. Existuje několik metod, jak
vychovat matku. Nejčastěji využívají
drobní včelaři osiřelosti včel. Chov matek je však samostatné téma. Pro dnešek
bychom si mohli říct, že existují uznané
ROJOVÉ MATKY
chovy matek, u nichž si drobní včelaři
Nejčastějším důvodem k vychování matky kupují. Jsou i včelařské provozy,
matky je rojení včel. To se včelstvo roz- v nichž se matky oplodňují uměle, tzv.
dělí a asi polovina včel z úlu vyletí a za- inseminují.
kládá nové společenství. K tomu potřebují včely i novou matku, proto zakláMATKY BOJOVNICE
dají matečníky. Rojové matečníky na- Vztah matky k jiným matkám je
jdeme nejčastěji na spodním obvodě nepřátelský. Jen při tiché výměně
plástu nebo po jeho stranách v počtu mohou vedle sebe žít dvě nebo i více
kolem dvaceti. Někdy bývají ukryté matek. Je to stav jen dočasný, přestože
jsou mladé matky
v deformovaných
pokaždé dcerami
částech
plástu
staré matky. Mezi
a často jsou spovčelaři byly zaznajeny v nepravidelmenány i případy,
ných skupinách.
že po tiché výKde ale není
měně po hlavní
dostatek
včel,
snůšce
zůstala
není ani dostatek
v úlu i stará matka
medu. Včely ošeta obě dvě matky
řují
především
svorně kladly vaplod a teprve nadjíčka. V zimním
bytečné včely nosí
nektar. Těch však v úlu nebývá mnoho. období by měla stará matka zahynout.
Jinak si matka svoje výsadní postaProto nejsou roje žádoucí a u vyspělých
včelařů nejsou žádoucí ani rojové matky, vení chrání a nesnese konkurenci, jineboť mladá matka si přenáší genetické nými slovy, nesnese, aby v úlu byla
vlastnosti časté rojivosti. Při rojení vyletí jiná matka. Při rojení je první větší staz úlu vždy stará matka a ponechá včelí rostí mladé matky po vylíhnutí rychle
zlikvidovat ostatní matečníky. Pokud
se v přibližně stejné době vylíhnou dvě
matky, nastane mezi nimi boj na život
a na smrt. Teprve až se statnější matka
zbaví této starosti, vyletí na snubní let
vysoko do vzdušného prostoru a vyhledává trubčí stanoviště, někdy i dosti
daleko od svého úlu, aby se v letu spářila s trubcem. Proběhne-li všechno bez
problému, začne po spáření klást vajíčka asi do pěti dnů.
A je po medě!
(pokračování)
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
17
Produkce medu je světově řízena pouze vzájemnou poptávkou a nabídkou. Vloni
začala cena medu klesat vlivem převažující nabídky nad poptávkou. Tento vývoj
se doposud nezastavil a stále pokračuje. Je to způsobeno několika vlivy.
Po dva roky pro včelařství příznivé počasí mělo za následek mimořádnou nadprodukci medu po celém světě. Ekonomická krize v Argentině po dva roky zadržovala produkci tohoto významného dodavatele medu do EU. To způsobilo nebývalý
rozvoj včelařství v Brazílii, která výpadek Argentiny plně nahradila.
Nyní se ale na trhy EU tlačí zpět argentinská, za dva roky neprodaná produkce
medu. Navíc letos v červenci bylo odsouhlaseno uvolnění dovozu medu z Číny
do EU. To už tak špatnou situaci v odbytu medu jen znásobilo. Velmi výrazné posilování Eura vůči americkému dolaru na konci minulého a začátkem tohoto roku
přineslo pro Evropu další zlevnění medu nakupovaného v dolarech (např. čínského
a jihoamerického).
Tento celkově velmi nepříznivý vývoj bude i nadále pokračovat, dokud nebude
spotřebována současná nadbytečná zásoba medu. Toho lze dosáhnout jen celosvětovým poklesem stavu včelstev. Tím dojde k celosvětovému poklesu produkce
medu až na úroveň, kdy poptávka po medu převýší jeho nabídku a může dojít
k opětovnému růstu cen. Dojít by k tomu mohlo v horizontu tří let.
Z uvedeného je patrné, že nás v příští výkupní sezóně čekají velmi nízké nákupní
ceny, které budou pro mnoho včelařů zdrcující a povedou k radikálnímu snížení počtu včelstev i včelařů.
Je paradoxní, že se k tak závažnému problému vůbec nevyjadřují čelní představitelé Českého svazu včelařů. Rozhodující funkcionáři mají již více než rok za hlavní
cíl své práce pouze udržet se ve svých funkcích i v dalším období. Tomuto cíli je
podřízeno vše ostatní. Od těchto lidí už asi nelze očekávat účinnou pomoc. Ostatně
o jejich schopnostech dostatečně vypovídá např. kauza Včela Předboj.
Z porovnání nákladů Včely a jiných firem vykupujících a zpracovávajících med je
patrná značná nehospodárnost ve Včele, která pod taktovkou ČSV téměř každoročně
vytvářela ztrátu. Vloni toto hospodaření vyústilo ve faktické ukončení její činnosti.
Zmínění funkcionáři jako by neviděli celosvětovou nadprodukci medu, převahu jeho nabídky nad poptávkou a následný propad cen, a z potíží Včely obviňují
ostatní výkupce medu. Jejich tvrzení, že Včela Předboj končí kvůli programu balení pouze českého medu, však neobstojí. Majitel takového podniku, jakým Včela
Předboj byla, nemůže prosazovat jako hlavní program ten, který jde proti trhu, ale
musí se umět konkurenčnímu prostředí přizpůsobit a být naopak lepší než ostatní.
Jedině takové firmy potom mají možnost přežít a uspět ve vzájemném konkurenčním boji. Bohužel tento styl podnikání byl Českému svazu včelařů a Včele cizí, proto
Včela Předboj dopadla tak, jak dopadla.
Vážná a několikaletá krize českého včelařství bude mít za následek nejen snížení
stavu včelstev, ale vyvolá velkou nespokojenost ze strany včelařů a v Českém svazu
včelařů vyvolá radikální personální změny. Ty by mohly přinést řadu pozitivních
změn, např. do současného nespravedlivého systému placení členských příspěvků.
Nové vedení Českého svazu včelařů potřebujeme i proto, abychom mohli české včelařství napojit na evropské finanční fondy, jak je to běžné v jiných zemích.
Rádi bychom zasedli s vedením ČSV ke společnému jednacímu stolu, ale to
se vzájemné komunikaci brání. Do časopisu Včelařství, jehož úroveň stále klesá,
máme zakázáno inzerovat.
A jaké jsou naše nejbližší cíle? Naším prvořadým úkolem pro krizový rok 2005
je udržet v chodu výkupní síť a nepřipustit rozpad výkupu medu tak, jak se to stalo
na Slovensku, kde se med již prakticky nevykupuje. V nadcházející sezóně bude
možný výkup už jen za světové ceny. Bude-li normální průběh počasí a běžná úroda
medu, výkupní cenu květového medu odhaduji na 33 Kč pro výkupce. Pro včelaře
to představuje cenu asi 31 Kč. Víme, že tato cena je pro včelaře zdrcující, ale v tuto
chvíli nevidíme na obzoru žádné zvýšení světové ceny. Jedině stát může pomoci
nějakou dotací na výrobu medu.
Jan Halada, Ladislav Špaček, Milan Špaček – Český med, s. r. o.
18
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
Oprava: nikoli odvíčkovač, ale uvolňovač
Med budeme prodávat za světové ceny, počty včelstev
i včelařů se sníží, svaz na nové skutečnosti nereaguje!
V loňském letním čísle MV 3/2004
jsme v článku Internetové medobraní uvedli odkaz [www.swienty.
com/engelsk/uncapping-loosener.
htm] s tím, že se jedná o odvíčkovací váleček. Jak nás upozornil jeden náš čtenář, nejedná se o váleček odvíčkovací, nýbrž uvolňovací.
V tom je velký rozdíl: uvolňovací
váleček má uvolňovat thixotropické medy z buněk. Kolíčky takových válečků jsou někdy dokonce
vyhřívané. Mezi nejznámější zdroje
thixotropických medů patří například vřes, ale tuto vlastnost má
i med z česneku medvědího a jiné např. Callosa v Indii.
Čtenářům se za tuto drobnou nepřesnost omlouváme.
(red)
V žádném případě
nechci být jen kritikem
Ve Včelařství 1/2005 jsem velmi pozorně pročítal glosování předsedy ČSV,
pana Sojky.
V plné míře se ztotožňuji s jeho
myšlenkou o významu včel a také o významu jednoty všech včelařů. Co mi
však v článku a vůbec v celém lednovém čísle časopisu Včelařství chybí, je
jasný postoj funkcionářů k problému
Včely Předboj, a. s. Proč mlčí ti, kteří
mají o celé kauze nejvíce informací?
Proč vedení svazu usilovalo o zachování
Včely, když naprostá většina řadových
členů, základních organizací i okresních výborů o to neměla od samého počátku žádný zájem? Proč 35 členů nynějšího ÚV ČSV v březnu 2002 prodalo
dvě třetiny Včely za 12 miliónů pánům
Kořánovi a Léblovi? Byly už tyto peníze
svazu uhrazeny? Kam zmizel pan Lébl?
Proč pan Sojka otevřeně neřekne, kolik
bude tato blamáž svaz nakonec stát?
Dále zde naprosto postrádám vyjádření k problému nastávajícího výkupu.
Proč funkcionáři ČSV nenacházejí odvahu, aby včelařům jasně řekli, že bez
podpory státu může klesnout nákupní
cena medu v roce 2005 až pod 30 Kč?
V žádném případě nemám v úmyslu
rozsévat paniku. Pouze ve společných
jednáních ČSV, SVOZM a orgánů Ministerstva zemědělství vidím možnost vytvořit koncepci, jak tomuto nepříznivému stavu ve výkupu čelit. Je však
nanejvýš potřebné říct o těchto možnostech včelařům a tato jednání uskutečnit v co nejbližších termínech.
Současné vedení svazu však má
o spolupráci velmi podivné představy.
Za vše jeden příklad: Po založení Svazu
obchodníků a zpracovatelů medu
(SVOZM) se podařilo domluvit schůzku
s některými představiteli ÚV ČSV.
Při příchodu členů SVOZM do kanceláře tajemníka ÚV ČSV se postavil pan
Sobota a prohlásil: „Pokud pan Češka
neopustí jednání, toto se neuskuteční!“
Byl jsem si vědom nutnosti spolupráce
SVOZM a ČSV a proto jsem z jednání
odešel. Někteří členové ÚV ČSV mě totiž znají jako člověka, který nazývá věci
pravými jmény, a proto jim stav našeho
dlouholetého vzájemného sporu pravděpodobně vyhovuje.
Přesto věřím v domluvu všech lidí,
kterým jde o pokrok ve včelařství.
Lubomír Češka
DISTRIBUTOŘI ČASOPISU MV
BANSKÁ BYSTRICA, Včielka Kyjevské nám. 5,
po–pia 9–17 Tel.: 048/41 33 542
BRATISLAVA, Včelárstvo Mlynská, P. O. BOX 36,
www.vcelarstvo.sk Tel.: 02/64 774 476, 0903/412 241
BRNO Včelařská prodejna, Koliště 25
po–pá 8–17 hod. Možnost parkovat za prodejnou.
Tel.: 545 574 965
ČESKÉ BUDĚJOVICE J. Fryčová, VČELKA, Husova tř. 22,
po–pá 8–16.45 Tel.: 387 318 496
DLHÉ KLČOVO 126,
Anna Tomášová
FRÝDEK-MÍSTEK, Včelařská prodejna Chlebovice 1
so 9–12, Tel: 558 646 492; 604 402 063
HAVLÍČKŮV BROD, Lesnické potřeby, Ing. Václav Pechar,
Dolní 1, Tel.: 569 427 576, po–pá 8.30–12, 13–17
HOSTINNÉ, Včelařská prodejna Horní Kalná 118.
Prodej včel. potřeb, služeb pro včelaře.Tel.: 499 431 242;
605 840 939
HRADEC KRÁLOVÉ, Včelařská prodejna Selicharova
1422, po–pá 10–12,14–18, so 9–11, Tel: 777 083 863,
605 940 212, www.vcelarenihrou.cz
HRUŠOVÁ, Jaroslav Kroulík, Hrušová 72,
e-mail: [email protected]
HUMENNÉ, Včelárske potreby Vladimír Durňak,
Lipová 20, Tel: 057/77 55 693
HUMPOLEC, Včelařská prodejna Školní statek,
út–st 13–16, čt 7–11. Tel.: 565 532 290, 728 020 617
HUSTOPEČE, Včelařský obchod Školní 18, po–pá 9–17,
so 9–12, po dohodě kdykoli
CHVALETICE u Protivína, ČESKÁ VČELA, s. r. o.
Středisko služeb Jižní Čechy – výkup medu+služby+info
na Tel. 603 313 178 (p. Rotbauer)
JEDOVNICE, Eva Nováková, Vilémovice 77.
Tel: 777 563 395
www.modernivcelar.cz
Tel.: 519 349 393
JIČÍN, Chovatelské potřeby Havlíčkova 179.
Tel: 493 535 827; 493 534 758
JIHLAVA, Včel. potřeby Eva Straňáková, Úvoz 36,
po–pá 9–12, 14–17, web.telecom.cz/vcelarskepotreby,
e-mail: [email protected] Tel.: 728 076 741, 567 313 391
KALNÁ NAD HRONOM, Ing. Tibor Pálinkáš, Tekovská 17,
Tel.: 036/639 5432, 0903/710 911, e-mail: [email protected]
KOJETÍN, František Hošek TV servis, Tyršova 29
Tel: 581 762 040; 776 090 652
KOLÍN, Včelařská farma Veletov, po dohodě kdykoli.
e-mail: [email protected] Tel: 321 766 609,
602 387 065
KRHOV, Včelařská prodejna + výkup medu Kurtín,
po + st 17–20 hod. Po tel. dohodě kdykoli. Tel: 568 860 619
KVASINY, Včelařská prodejna a výkup medu.
Tel: 494 596 605
LANŠKROUN, LADOS Lubník 24.
Tel: 465 381 101 605 710 389
LIBĚCHOV, VÚVč Dol, Výzkumná vč. stanice Pod
Kostelíčkem 86, Včelí matky – výběrové, inseminované, otevřené matečníky. Tel: 606 407 129; 315 697 400
LIBEREC 1, Prodejna Včelka, prodej včelařských
potřeb a produktů, Sokolovská 54, Tel.: 604 980 495
LITOMĚŘICE, NEKTAR EX Josef Láska, Lidická 2,
Tel.: 416 732 132
LOM U MOSTU, Včelí farma LOM, Fr. Veselého 578,
Tel.: 476 744 774, 602 434 344
MIKULOV, Výkupna medu, po tel. dohodě kdykoli
Tel: 608 623 748
MOSTY u Jablunkova 844, Milan Motyka,
Tel.: 558 368 036
MUKAŘOV, Včelařská farma Jiří Strnad,
Jižní 220, Tel.: 321 677 710
NASAVRKY, SSOUV–VVC, Slatiňanská 135,
E: [email protected] Tel: 469 677 128, Fax: 469 677 469
OLOMOUC, Včelařské potřeby – velkoobchod, tř. Míru
129 – areál letiště, po 8–16, st 8–16 Tel.: 585 425 821, fax:
585 425 862, www.bee.cz
OPAVA, Včelařská prodejna Na Rybníčku 24,
Tel.: 553 712 353, po–pá 8–17, so 8–11.30
OSTRAVA-Nová Bělá, Irena Podešvová, Kokešova 8,
po–pá 8–18 , so 8–12. Tel.: 596 731 207
OSTRAVA, Včelařské družstvo APIS, 28. října 289,
Mariánské Hory-Hulvaky, po–so 9–12, po–pá 12.30–17,
Tel.: 596 626 499
PRAHA, Včelařská prodejna MEDOCENTRUM,
Bělehradská 15, po–pá 9–18 hod. Tel.: 222 563 589,
603 486 978
PLZEŇ, Včelařská prodejna Hluboká 38, po–pá 7–17,
so 7–11 Tel.: 377 444 240
PLZEŇ, Včelařská prodejna a výkup medu
Na Zavadilce 34, Po dohodě kdykoli. Tel.: 724 039 223
SOBĚSLAV, Zahrádkář – chovatel – včelař, Palackého 88
Tel: 381 524 892; 602 338 226
SPIŠSKÁ N. VES, Včela – FUTURE, Letná 49, Vladimír
Hanzely; Tel: 053/44 67 774; [email protected]
STRAKONICE, František Kilián, chov matek,
Mlýnská 1072, Tel.: 383 323 700, 728 113 319
STRAŽISKO, Výrobna mezistěn a včel. potřeb, po–pá
7–13 hod. Tel.: 582 376 530
TIŠNOV, Apidomia, Sentice 162, Tel.: 549 416 109,
603 893 168
ZLÍN, Včelařské potřeby Kvítková 80, budova „ČEDOK“,
po–pá 8–18, so 8–12. Tel.: 577 434 388
ZNOJMO, Včelařské potřeby Bulharská 14,
Tel.: 515 220 679, po–čt 8–12, 13.30–17, pá 8–12
ZVOLEN, Včelárske potreby Trhová 6,
po–pia 7.30–17.00 Tel.: 0907/884 790 (pí Kocková)
A Vaše bydliště? Staňte se distributory i Vy!
MODERNÍ VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005
19
POZOR! NEKOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA!
CHCETE NĚCO PRODAT ČI KOUPIT NA INZERÁT? NECHCETE ZA TO PLATIT? PAK STAČÍ
POSLAT VÁŠ INZERÁT NA ADRESU UVEDENOU V TIRÁŽI.
O NIC VÍC SE NEMUSÍTE STARAT!
ŽÁDNÉ SLOŽENKY, ŽÁDNÉ PLATBY!
TO VÁM NABÍZÍ JEDINĚ MODERNÍ VČELAŘ
Váš nekomerční inzerát může mít až 5 řádků po 40 znacích, včetně mezer, teček a čárek. Máte-li
zájem o delší inzerát, nebo pokud nabízíte zboží či služby nebo výkup včelích produktů, máme
pro Vás zajímavou nabídku placené řádkové inzerce a inzerce plošné.
Prodám oddělky s kvalitními matkami – po celou
sezónu, r. m. 37 x 30 cm. Původ matek – VÚVč Dol.
Cena dle ceníku ČSV, začínajícím velmi levně. Milan
Štolc, tel.: 373 397 068, mobil: 732 88 49 43.
Třebíčsko – vyvařování voští. Termín vyvařování:
20. 9., 20. 10., 20. 11. 2004. Prodej rozšíř. sortimentu
včel. potřeb, výkup vosku a voští, výměna za mezistěny. Včelařská prodejna KURTIN, Krhov 15, 675 55
Hrotovice. Po tel. dohodě kdykoliv, tel.: 568 860 619,
737 363 489.
Vyšší šlechtitelský chov včely kraňské nabízí vyběrové matky kmene Lesana. Jaroslav Halásek, Blízkov 51,
594 42 Měřín. Tel.: 566 644 003 a 723 651 977,
[email protected]
Uvedené ceny jsou bez DPH 19 %.
Nabízím sudy na med 150–200 Kč, plastové kyblíky
ŘÁDKOVÁ INZERCE
na
13,5 kg medu 20 Kč, lipové přířezy 39 x 24,
Včelařství a truhlářství Nerad nabízí kompletní
Včelařství - Truhlářství Zelený Miroslav nabízí
dodávku úlů Langstroth. Nástavky i rámky jsou 39 x 27,5 a jiné, možno i děrované 6,50 Kč. D. Prokeš, výrobu sestav úlů Langstroth, tenkostěnných úlů
Tel.:
606
560
911,
e-mail:
[email protected]
v rozích čepované. Ceníky jsou dostupné na www.
r. m. 39 x 24 cm i jednotlivých jejich částí. Sestava
n-vcelari.cz, zajištění objednávek na tel. 604 823 140 Odvíčkovače plástů, osmicestné výkluzy včel pro začátečníky úlu Langstroth již od 1800 Kč.
nebo na e-mail: [email protected]
z medníku a formy na lité svíčky dodá St. Dlouhý, Kontakt na tel: 491 472 828 mobil: 606 736 760
Víceúčelovou síť na zimní ochr. úlů před ptáky, v létě Borek 68, PSČ 277 14 Dřísy. Tel.: 326 911 847.
nebo e-mail: [email protected]
na přistínění skleníků a fol. různé list. a jehl. dřeviny
i na živé ploty, včel. rostliny. Víceúč. stroj všeuměl
CENÍK PLOŠNÉ A ŘÁDKOVÉ INZERCE
hobluje frézuje řeže apod. Všechny ceny velmi
příznivé. Inf. na 603 271 887 nebo pís. J. Donocik,
POTŘEBUJETE INFORMOVAT
nábř. Míru 60, Č. Těšín 737 01.
VEŘEJNOST O SVÝCH SLUŽBÁCH, ČI ZBOŽÍ?
Etikety na med a medovinu – barevné a samolepicí
dodá Ing. M. Lengál – METAPIS, Sukova 6, 301 00
CHCETE DOBROU CENU?
Plzeň. Pište si o katalog. Pokrokové nástavkové úly s alINZERUJTE S MODERNÍM VČELAŘEM!
fólií uvnitř, stavebnice 39 x 24. Prospekt na požádání
zdarma. Internet firmy: www.iobchod.cz/vcely
Ceny plošné inzerce uvnitř časopisu
– 12 roků firmy METAPIS = tradice kvalitní práce
1 strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
pro české včelaře.
5 900 Kč
3 900 Kč
2 900 Kč
2 400 Kč
Včelařský obchod v Brně, Koliště 25, 602 00, tel.:
545 574 965, zásobuje již 57 let včelaře veškerým
Ceny plošné inzerce na obálce časopisu
nářadím a pomůckami, provádí výkup vosku
2.
strana
3. strana
4. strana
a výměnu mezistěn, výkup včelích produktů a rovněž
zásilkový prodej.
6 500 Kč
6 200 Kč
7 500 Kč
Včelařská prodejna Hradec Králové, veškeré
Ceny komerční řádkové inzerce
nářadí a potřeby, výměna mezistěn,, výkup medu
a vosku. Zásilkový prodej. Selicharova 1422, Hradec
První řádek – 59 Kč
Každý další řádek – 39 Kč
Králové 500 12. Tel.: 777 083 863, 605 940 212.
Při platbě v Sk se ceny přepočítají podle aktuálního kursu.
www.vcelarenihrou.cz.
Všichni distributoři, kteří odebírají alespoň 10 výtisků časopisu MODERNÍ VČELAŘ, mají
automaticky nárok na zvýhodněnou reklamu distributorů po celou dobu spolupráce! *)
Výrobna mezistěn a včel. potřeb Stražisko provádí
celoročně výměnu vosku i souší za mezistěny všech
MNOŽSTEVNÍ SLEVY!
požadovaných rozměrů, dále provádíme prodej
mezistěn, včelařských potřeb, cukru a výkup medu.
Objednáte-li opakování svého inzerátu, poskytneme Vám pochopitelně slevu,
a to v závislosti na počtu opakování: 3x – 5 %; 4x – 10 %; 5x – 15 %; 6x – 20 %.
Vosk na výrobu mezistěn je upraven kyselinou sírovou
*) Všichni distributoři odebírající alespoň 10 výtisků MODERNÍHO VČELAŘE mají nárok, aby v každém čísle
a převařován na 117 °C. Osobní výměna od pondělí
časopisu v rubrice „Prodejci MODERNÍHO VČELAŘE“ bylo uvedeno jejich jméno, nebo název firmy, adresa,
do pátku 7–13 hod. e-mail: [email protected] Tel.:
telefon, e-mail, URL, otevírací doba a příp. i další údaj, dle jejich přání. Celkem má každý distributor k dis582 376 530.
pozici 3 řádky o 45 znacích včetně teček, čárek a mezer, za celkovou cenu 99 Kč/Sk.
Solarm elektřina ze slunce, elektrifikace včelařských
vozů, včelínů a ostatních objektů. Vhodné pro pohon
medometu, osvětlení, provoz TV, atd. Hladík V.,
Jižní 425, Libice n. C. 289 07. Tel.: 325 637 269,
606 294 884.
Koupím starší nástavky na úly moravský universál.
Klatovsko a Sušicko. Tel: 376 596 272 večer.
Hledám zájemce k vyměňování semen, sazenic keřů
a stromů. Radim Kusin, Skalice 279, Frýdek-Místek IO.
SERVIS pro čtenáře MODERNÍHO VČELAŘE
•
•
•
•
předplatné
objednávky starších čísel
změny adresy
reklamace
24
hodin
denně
Cena jednotlivého čísla: 25,– Kč/Sk
Bezplatná linka: 800 10 44 10
ČR
—
www.periodik.cz
predplatne @slposta.sk
[email protected]
Roční předplatné: 132,– Kč / 150,– Sk
Tel.: 02 / 544 19 912, 544 18 091
Fax: 02 / 544 19 906
Fax: 284 011 847
SR SP, a.s., SPT, P.O.BOX 67
Postservis, oddělení předplatného
20 MODERNÍ
VČELAŘ — P ŘEDJAŘÍ 2005Nám. Slobody 27
Poděbradská
39
810 05 Bratislava
190 00 Praha 9
Prodám elektrický nerezový kuchyňský kotel
o objemu 80 dm3. Je vhodný na vaření medoviny,
na výrobu cukerného roztoku nebo na dezinfekci
rámků. Kontakt na tel: 491 472 828 mobil:
606 736 760 nebo e-mail: [email protected]
Koupím šestirámkový zvratný medomet, dále
el. pohon, zachovalý koš, možno i zvratný
na 4rámkový medomet. Tel.: 607 522 744.
Kdo opraví 2 psací stroje v bytě. Zeta a kufřík. Zetu jen
vyprat. Včelař, Praha 10, 732 884 943, 604 462 039,
274 784 823.
Prodám 3 nové pohony medometů na napětí 220 V,
12 V i obou napětí dohromady. Horní pohon regulace
otáček, reversace chodu, dvojitá izolace, ovládání
z pracovního stolu. Cena 3 500, 2 200, 4 200 Kč.
Tel.: 567 273 262 volat po 18 hod.

Podobné dokumenty

Output file

Output file není nic pro nepoučené. Na druhé straně, stejně tak jako se některý držitel řidičáku nikdy nenaučí pořádně řídit (a že jich jsou plné silnice hlavně v pátek odpoledne a všichni na ně nadáváme), se ...

Více

NP6 - Naše Praha 6

NP6 - Naše Praha 6 městské části ve zprávě na radničním webu uvedla, že toto rozhodnutí bylo učiněno z toho důvodu, že „při příliš často opakované seči trávy nedochází k vysemenění trav, nevykvetou luční květiny a tí...

Více

Fixní protetika

Fixní protetika po chirurgické fázi a protetické ošetření vykonávají ve své vlastní praxi. Hned na začátku bych rád prozradil priority mé praxe: Fixní nebo snímací náhrada může být v mých očích jen tak dobrá a kva...

Více

Návraty moře - Jaroslav Kříž

Návraty moře - Jaroslav Kříž z bezpečného odstupu, neměl Tomáš prakticky ani chvilku na nějaké city – kromě těch láskyplně optimistických, jejichž projevy zřejmě matku konejšily víc, než všechny léky. A tak Tomáš vždycky už ce...

Více

Zde - Včelaři Trhové Sviny

Zde - Včelaři Trhové Sviny včelař P. Coel na tuto otázku odpověděl: „Nejlepší úl je ten, za kterým stojí nejlepší včelař.“ V souvislosti se zdokonalováním včelařství se začali vyskytovat i různí vynálezci umělého medu. Tyto ...

Více