Více žen do politiky?

Transkript

Více žen do politiky?
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
VÍCE ŽEN DO POLITIKY?
SAMOZŘEJMĚ!
Ale jak?
29.8.2007
18:19
StrÆnka 2
I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
280807 finÆl.qxd
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 3
Kdyû jsem p¯ed nÏkolika lety kandidovala do EvropskÈho parlamentu, mÈ stanovisko bylo
jednoznaËnÈ: ÑNe, nejsem pro kvÛty. J· se do politiky dok·ûu dostat sama a nepot¯ebuji
k tomu û·dnÈ berliËky.ì
Dnes se za to stydÌm. J· jsem se do EvropskÈho parlamentu dostala, avöak sv˝mi
neinformovan˝mi a hloup˝mi ¯eËmi jsem zp˘sobila, ûe se to desÌtk·m dalöÌch ûen, kterÈ
nejsou v tak v˝hodnÈ situaci, nepoda¯ilo. MÌsto toho, abych fakt, ûe ûiji
v prost¯edÌ a manûelstvÌ, kterÈ mi umoûnilo b˝t finanËnÏ nez·visl·, poskytlo mi Ëas
vÏnovat se kampani a podpo¯ilo mne, promÏnila v p¯Ìleûitost pro ostatnÌ, egoisticky jsem
to z˙roËila pouze pro sebe. Dnes jsem p¯esvÏdËen·, ûe ûeny, kterÈ jsou proti
kvÛt·m a zast·vajÌ jejich nepot¯ebnost, jednajÌ sobecky a kr·tkozrace.
éeny p¯edstavujÌ 50 % spoleËnosti. Avöak ani v nejvyspÏlejöÌch st·tech svÏta nejsou
v politice zastoupeny pades·ti procenty. TakÈ öance kaûdÈ ûeny zast·vat rozhodujÌcÌ
politickÈ pozice je niûöÌ, neû je öance muûe. Naöe startovacÌ podmÌnky nejsou
rovnocennÈ. äance muû˘ a öance ûen ˙Ëastnit se politiky a rozhodovacÌch proces˘
o vÏcech ve¯ejn˝ch nejsou jedna ku jednÈ.
Nikdo se nedivÌ tomu, ûe v zahraniËÌ pouûÌv·me rozvojovou pomoc, abychom zv˝öili öanci
dÌvek dos·hnout z·kladnÌho a st¯ednÌho vzdÏl·nÌ. NedivÌme se ani tomu, ûe v urËit˝ch
Ë·stech svÏta pom·h·me ûen·m k vysokÈ profesionalitÏ a ˙Ëasti na vÏdÏ a v˝zkumu.
Jsou takÈ Ë·sti svÏta, kde existujÌ specifickÈ programy pro zv˝öenÌ zamÏstnanosti ûen.
V nÏkter˝ch vyspÏl˝ch spoleËnostech mohou ûeny b˝t plnohodnotn˝mi matkami
a z·roveÚ si budovat kariÈru. Jinde se usiluje o celkovÏ vyööÌ mzdy a kvalitnÏjöÌ
pracovnÌ podmÌnky pro zamÏstnanÈ ûeny.
VöeobecnÏ se usiluje o zv˝öenÌ ˙Ëasti a zastoupenÌ ûen v politick˝ch procesech. NejËastÏji
k tÏmto zmÏn·m doch·zÌ v takov˝ch politick˝ch systÈmech, kterÈ se demokratizujÌ
a postupnÏ otevÌrajÌ nov˝m tÈmat˘m. Pouûijeme-li bÏhem transformace politickÈho
systÈmu vhodnÈ n·stroje pro podporu ˙Ëasti ûen v politice, je p¯Ìtomnost ûen v politice
vyööÌ, a to nez·visle na charakteru spoleËnosti. Tam, kde tyto n·stroje vyuûity nebyly, je
˙Ëast ûen niûöÌ, bez ohledu na to, zda jde o zemÏ vyspÏlÈho svÏta, st·ty severu, jihu, zemÏ
katolickÈ, nebo naopak st·ty rozvojovÈ. Tam, kde byla pouûita podpora vstupu ûen do
politiky, je v politice vÌce ûen a p˘sobÌ mnohem sebevÏdomÏji.
Je z¯ejmÈ, ûe svÏtu nelze nic na¯izovat, ani jej dlouhodobÏ mÏnit jak˝msi nep¯irozen˝m
soci·lnÌm inûen˝rstvÌm. Z·roveÚ ale nem˘ûe lidstvo existovat bez n·stroj˘ a pravidel.
Schopnost ˙ËinnÏ mÏnit a p¯ijÌmat normy a instrumenty, pouûÌvanÈ ve vyspÏl˝ch demokraciÌch, je cestou k ˙spÏchu. Tam, kde bojujeme proti kou¯enÌ, je mÈnÏ ku¯·k˘. Tam,
kde pouûijeme vhodn˝ch n·stroj˘ ke snÌûenÌ nehodovosti a rychlosti, je mÈnÏ mrtv˝ch
a trvale postiûen˝ch. Podpo¯me tedy ˙Ëast ûen v politice! Z·vaûnost a nutnost podpory
ûen jsem si uvÏdomila aû v EvropskÈm parlamentu.
Tato publikace, kterou pr·vÏ drûÌte v ruce, nenÌ kampanÌ, jejÌmû cÌlem by bylo up¯ednostnÏnÌ
jednÏch opat¯enÌ p¯ed druh˝mi. R·da bych podnÌtila debatu vedoucÌ ke zmÏn·m.
PodstatnÈ je vöak politickÈ rozhodnutÌ - pot¯ebujeme a chceme vÌce ûen v politice,
nebo ne ? Toto rozhodnutÌ mohou udÏlat jen politiËky a politici sami. K tomu, aby
podnikli kroky ve prospÏch naöich ûen a naöÌ spoleËnosti, je m˘ûe dovÈst jen tlak
ve¯ejnosti a jejÌ nespokojenost se st·vajÌcÌm stavem, v˘le ke zmÏnÏ. PojÔme
o tÈto zmÏnÏ kvalifikovanÏ diskutovat. K tomu, abychom mohli rozhodnout spr·vnÏ
a odpovÏdnÏ, je pot¯eba mÌt k dispozici dostatek informacÌ. Proto je p¯in·öÌm...
Jana Hybášková, europoslankyně
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 4
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 5
Co ženám brání zapojit se ve větší míře do politiky?
Na cestě do parlamentu a volených funkcí obecně musí ženy
překonat tři zásadní bariéry:
1) musí samy sebe vybrat za vhodnou kandidátku;
2) musí je za kandidátku zvolit jejich politická strana;
3) musí je zvolit voličstvo.
První fáze spočívá v rozhodnutí ucházet se o volený úřad. Toto rozhodnutí je ovlivněno osobními ambicemi, ekonomickými možnostmi
a příležitostí ucházet se o daný post. Již v této fázi se pro kandidaturu
rozhoduje mnohem více mužů než žen. Prakticky ve všech kulturách
jsou totiž muži vedeni k vnímání politiky jako přirozeně mužské oblasti
společenského života. To vede k tomu, že mají o politiku větší zájem
a jsou jim vlastní mnohem větší politické ambice. Většinou mají také
snadnější přístup k ekonomickým zdrojům. I když tvoří ženy téměř ve
všech zemích světa více než 50 % volitelných kandidátů a kandidátek,
přesto se již při tomto prvním kroku – tedy při výběru sebe sama pro
kandidaturu – kvůli znesnadněným podmínkám pro ženy celý systém
naklání na stranu mužů.
Druhým krokem v pořadí je výběr prováděný vlastní stranou. Na jedné
straně existují demokratické decentralizované nominační mechanismy,
kde o kandidatuře rozhoduje široká členská základna. Na druhé straně
jsou sdružení, v nichž kandidáty a kandidátky vybírají předsedové stran,
lídři národních frakcí nebo stranické vedení. Pro ženy jsou nejvýhodnější byrokraticky zaměřené nominační systémy, kde platí pravidla zaručující ženám zastoupení – tedy kvóty. V mnohých severských zemích
přijaly politické strany kvóty garantující ženám 40 až 50 % míst na stranických kandidátkách. I ve stranách, které takováto explicitní opatření
nemají, zlepšuje postavení žen existence jasných byrokratických
procedur. Jasná a otevřená pravidla totiž umožňují ženám připravit si
strategii založenou na využití těchto procedur. Naopak tam, kde jsou
pravidla pouze nepsaná, je velmi obtížné najít strategii, jak proniknout
do vnitřního mocenského kruhu strany. Politické strany mohou změnit
situaci, kdy mají k dispozici méně žen než mužů ochotných kandidovat.
Skutečnost, že mají možnost odstranit nerovnost obou pohlaví již při
kandidatuře, je naprosto zásadní. K odstranění této nerovnosti mohou
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
5
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 6
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
6
využít systému kvót nebo jiných stranických pravidel, která v konečném
výsledku zajistí větší rovnost žen a mužů v rámci strany. Kvůli nevyrovnanému poměru žen a mužů na kandidátkách vede přijetí
(genderově) neutrálních nominačních pravidel k uchování stávající
nerovnováhy ve prospěch mužů.
Poslední překážkou na cestě do parlamentu je zvolení samotným voličstvem. Většina studií voleb ve stabilních demokratických režimech potvrzuje, že voličstvo volí především s ohledem na příslušnost ke konkrétní
politické straně, nikoliv s ohledem na jednotlivé kandidující. To bezesporu
platí pro poměrné volební systémy s uzavřenými kandidátními listinami, což je i případ České republiky. V těchto systémech není obava
z odlivu voličstva kvůli zastoupení žen na kandidátní listině nijak
opodstatněná. Rozhodující bitva je v těchto podmínkách odehrána již
samotným nominačním procesem v rámci strany (viz fáze 2). Tento
princip je podstatně výraznější v případě volby do vnitrostranických
a politických funkcí.
Změna institucionálního systému ale představuje jen jednu část
mnohem komplexnější strategie pro zlepšení zastoupení žen
v politice. Ženy musí své požadavky vyjádřit aktivním a účinným
hlasem jak v rámci vlastní politické strany, tak ve společnosti jako
takové.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
1
18:19
StrÆnka 7
FÁZE PRVNÍ:
I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Ženy musí samy sebe vybrat
jako vhodné kandidátky
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 8
29.8.2007
18:19
StrÆnka 9
1
FÁZE PRVNÍ:
Ženy musí samy sebe vybrat jako vhodné kandidátky
Jak je mohou politické strany podpořit?
I. Přihlášení se k problematice rovných příležitostí
Strana se ve svém programu, dokumentech a stanoviscích hlásí
k problematice rovných příležitostí a toto hledisko promítá do
své činnosti a svých politik.
Metodou, která politickou stranu opravdu nic nestojí, je aktivní přihlášení
se k problematice rovných příležitostí a vyrovnanému počtu mužů
a žen jako ke svému programovému cíli. Toto aktivní prohlášení může
být ošetřeno např. ve stanovách jako jedna ze zásad, na kterých
strana stojí.
Německá Křesťanskodemokratická unie (CDU) ve svých stanovách věnuje jednu část rovnosti žen a mužů a výslovně říká,
že je strana povinna prosazovat ve všech místních i národních
orgánech formální i faktickou rovnost mezi muži a ženami.
Toto mohou podporovat i stranické materiály jako letáky, billboardy
a webové stránky, na kterých budou zobrazovány ženy i muži. Dále
může mít strana politický program, který se bude věnovat tématům
bezprostředně se týkajícím žen anebo rovných příležitostí obecně.
Ženy se pak s takovým politickým programem mohou lépe identifikovat a projevují pak větší zájem o členství a aktivní působení ve straně.
Politická strana může mít na webových stránkách odkaz či sekci
věnovanou této problematice. Jako příklad mužeme uvést
španělskou socialistickou stranu (PSOE), britskou Labour party
nebo španělskou konzervativní stranu Partido popular.
9
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
280807 finÆl.qxd
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 10
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
10
Politické strany mohou svou podporu rovných příležitostí vyjadřovat také
vydáváním prohlášení či tiskových zpráv věnujících se této problematice.
Kupříkladu ve Španělsku vydaly konzervativní Partido popular
nebo baskická PNV svá prohlášení k Mezinárodnímu dni žen,
ve kterých se vyjadřují k naplňování myšlenky rovnosti a evropského práva v této oblasti.
II. Cílené oslovování a nabírání členek
Chce-li mít strana vyrovnané zastoupení žen a mužů, sama se
cíleně zaměřuje na vyhledávání a oslovování ženských talentů.
Cílené oslovování a nábor může být součástí obsáhlejší mediální strategie nebo strategie řízení vnějších vztahů stran. Politické strany si často
stěžují, že mají ve svém středu jen málo členek, které by stály o politické funkce, a že ženy obecně jeví o politiku malý zájem.
Ale jejich vysoká angažovanost například v neziskovém sektoru ukazuje opak – ženy o věci veřejné zájem projevují a jsou v této oblasti
úspěšné. Nechuť být aktivní v politice u žen může být způsobena současnými tématy, která politika řeší, ale také agresivními praktikami, jichž
se v politických kruzích běžně užívá. Je proto výzvou pro politické strany, aby řešily témata ženám blízká, kultivovaly politické prostředí a daly
ženám najevo, že o ně stojí. To, co získají, bude jistě nejen vyšší zastoupení političek, ale obecně pestřejší reprezentace různých skupin ve
svých řadách, což jim umožní oslovení širšího spektra voličstva.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 11
Ženská frakce britských Liberálních demokratů ( Women Liberal
Democrats) pořádá kampaně na různorodá témata, která
ovlivňují kvalitu života žen. Strana zelených ve Velké Británii se
před volbami v roce 2004 zaměřila speciálně na oslovování žen
– voliček a potenciálních členek. Cíleně hledala témata, která
jsou ženám blízká, a stávající témata přibližovala z perspektivy,
která je ženám vlastní. Program německé CDU se zabývá např.
ženami na pracovním trhu, platovou nerovností, částečnými
úvazky, ženami ve vědě a technice, podporou žen v soukromém
sektoru, penzijním pojištěním žen, ženským zdravím a ženskými
právy.
III. Genderově senzitivní jazyk
Strana nemá pouze členy, poslance, místopředsedy, ale počítá
ve svých materiálech také s členkami, místopředsedkyněmi,
poslankyněmi.
Pokud chce politická strana podporovat rovné příležitosti pro ženy i muže,
měla by důsledně používat genderově senzitivní jazyk 1, a to ve všech
materiálech, programech a na webových stránkách. Hlavním problémem je především používání tzv. generického maskulina, tedy použití
zevšeobecňujícího mužského gramatického tvaru i pro ženy. Pokud se
nyní podíváte na webové stránky či stanovy českých politických stran,
zjistíte, že mají pouze členy, předsedy, senátory, poslance. Používání
genderově senzitivního jazyka se může zdát malicherné, ale je nutné
si uvědomit, že v jazyce myslíme. Jazyk, který používáme, vyjadřuje status quo. Navíc je jedním z nástrojů socializace, tedy výchovy dětí
v rámci určité kultury. Výzkumy navíc potvrzují, že při používání generického maskulina, tedy mužského oslovení pro ženy i muže, si lidé
1 Genderově senzitivní jazyk = jazyk citlivě zohledňující oba rody. Akcent je kladen na to, že jazyk
utváří naše vnímání světa. Skrze jazyk myslíme, je proto zásadní upozorňovat užíváním genderově
vyváženého jazyka na to, že funkce mohou být zastávány jak muži, tak ženami.
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
11
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 12
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
12
vybaví pouze muže. Pokud se třeba hovoří o politicích, lidé si pod
tímto označením nepředstaví i ženy. Co si tedy myslet o stranách, které
tvrdí, že by uvítaly větší počet žen, ale hovoří pouze o členech své strany?
Německý Bundestag na svých webových stránkách uvádí
funkce v mužském i ženském tvaru (viceprezident i viceprezidentka). Oproti tomu česká poslanecká sněmovna má pouze
poslance, místopředsedy apod.
IV. Mentoring
Zkušené političky solidárně vyhledávají a vedou nové ženské
politické talenty.
Jednou z osvědčených metod, jak posílit pozici žen v politické oblasti, je
politický mentoring. Tento způsob neformálního vzdělávání se dostal
do politiky z ekonomické sféry. Velmi zjednodušeně řečeno se jedná
o vztah učitelky a žákyně, kde zkušenější kolegyně (mentorka) předává své zkušenosti méně zkušené či začínající političce (aspirantce). Jde
tedy o osobní způsob předání zkušeností, kdy aspirantka tráví s mentorkou určitý předem sjednaný čas a během této doby je zasvěcována
do politické praxe. Aspirantce stáž umožňuje získat ryze praktické zkušenosti a poznat prostředí politického života. Je na dohodě obou stran,
jak rozsáhlá a podrobná taková praxe bude. Pro úspěch stáže je důležité domluvit si předem písemně jisté podmínky a minima toho, co by
si aspirantka měla/chtěla z praxe odnést. Odměnou pro mentorku je
na druhou stranu aspirantčina dočasná výpomoc. Ta může s mentorkou jistým způsobem sdílet určité termínované práce, úkoly v rámci
konkrétního projektu apod. Aspirantka se ale nesmí stát pro mentorku
levnou pracovní silou, či dokonce poskokem.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
2
StrÆnka 13
FÁZE DRUHÁ:
13
I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Žena se rozhodne aktivně
participovat a nyní je
na politické straně,
jak jí to umožní
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 14
29.8.2007
18:19
StrÆnka 15
2
FÁZE DRUHÁ:
Žena se rozhodne aktivně participovat a nyní je na politické straně, jak jí to umožní
Jak může strana ženám pomoci pokračovat v aktivním
zapojení se do politických procesů a jak může usnadnit
postup v jejich politické kariéře?
I. Dlouhodobá strategie pro uplatňování rovných
příležitostí
Strana má vnitřní závazná pravidla pro uplatňování rovných
příležitostí a proti diskriminaci.
Politická strana, která chce mít vysoké zastoupení žen, by měla mít vytvořenou dlouhodobou strategii či program rovného zastoupení. Tato
strategie například určí, které z dalších uvedených nástrojů bude strana
používat a jak.
V České republice měla vytvořenu nezávaznou strategii např.
KSČM. V zahraničí např. němečtí Zelení, německá CDU, španělští socialisté a španělští konzervativní Partido popular.
II. Školení
Strana systematicky vzdělává své členstvo v oblasti uplatňování
rovných příležitostí či nediskriminace a podporuje školením
znevýhodněné skupiny.
A. Pro političky a aspirantky
Pro vyrovnání zastoupení žen a mužů v politických funkcích je zásadní tzv.
„výchova“ ženských politických osobností. Je nutné si uvědomit,
15
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
280807 finÆl.qxd
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 16
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
16
že i politici – muži takovým neformálním „školením“ procházejí. Strana
vyhledává mladé politické talenty, které pak vede a vychovává pro vyšší
funkce. Je důležité, aby politické strany tyto mechanismy maximálně
zprůhlednily, v některých případech dokonce institucionalizovaly,
a hlavně, aby je otevřely ženám. Vzdělávat je možné ženy, které jsou
v politice již aktivní, pomáhat jim v sebeprosazení a v lepší orientaci
v mechanismech fungování strany. Je ale neméně důležité pořádat
školení pro potenciální zájemkyně o vstup do strany nebo pro členky,
které zatím nejsou příliš aktivní. Taková školení mohou obsahovat
nácviky komunikace a sebeprosazení, ale již také důležité informace
o konkrétních záležitostech, které strana právě rozhodla nebo potřebuje v budoucnu řešit.
Ženská frakce britských Liberálních demokratů (WLD) pořádá
pravidelné semináře a školení pro ženy na různá témata od
rovných příležitostí přes problematiku etnických menšin až po
zaškolení v politické expertíze.
B. Pro politiky a političky obecně
Je třeba neustále znovu a znovu připomínat důležitost vyrovnaného
zastoupení žen a mužů proto, aby byla politika živá a obyvatelstvo
reprezentující, a tudíž měla lidem co říci. Politické strany mohou pořádat školení na rozmanitá témata týkající se rovných příležitostí, jako je
osvěta v oblasti genderových stereotypů a boje proti nim, gender
mainstreaming – zvážení možnosti rozdílného dopadu všech přijímaných opatření na ženy a muže, gender budgeting – posuzování veškerých veřejných rozpočtů z hlediska dopadu na ženy a muže, dále pak
slaďování soukromého života s politickou kariérou, prevence sexuálního obtěžování a další.
EGP (European Green Party) uspořádala pro své členy a členky
přednášku o potřebnosti kvót.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 17
III. Databanka žen se zájmem o politickou funkci
Databanka pomůže rychle a efektivně vyhledat vhodné kandidátky na nabízené posty či politické funkce z řad členek dané
politické strany. Každý záznam by měl obsahovat vzdělání,
kompetence a zkušenosti dané osoby.
Častým argumentem, proč je žen ve vedoucích politických funkcích málo,
bývá tvrzení, že není dostatek kvalifikovaných žen, které by měly odpovídající zkušenosti. Problémem ale není nedostatečná kvalifikovanost
žen, nýbrž skutečnost, že jejich kvalifikace a kompetence bývají ignorovány. Databanka může tomuto problému předejít, nebo dokonce takový
předpoklad úplně vyvrátit. V databázi budou registrovány ženy, případně další příslušníci /ice znevýhodněných skupin, které mají zájem
o veřejnou či politickou funkci. Uvedou do registru své profesní zkušenosti, kompetence, dovednosti, dosažené vzdělání a své cíle, tedy
o jakou funkci mají zájem. Databanka může pomoci také jako doplňující
opatření ke kvótám.
Toto opatření se velmi osvědčilo v Norsku, kde jej sice neprovozuje politická strana, ale nevládní organizace. Ovšem právě
pro politické strany by databanka mohla být vhodným nástrojem, jak průběžně vyhledávat vhodné adeptky na nejrůznější
politické nebo stranické funkce.
IV. Opatření pro sladění péče o rodinu s politickou
kariérou
Strana se zavazuje neorganizovat schůze a mítingy v pozdních
večerních hodinách, zajistí členům/kám hlídání dětí během
schůzí atd.
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
17
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 18
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
18
Jednou z největších bariér pro větší zapojení žen do politiky je skutečnost,
že politika a práce v politických stranách je uspořádána způsobem,
který vyhovuje osobám nepečujícím o rodinu. Navíc v České republice
jsou ženy vnímány jako ty, které jsou zodpovědné za péči o rodinu
a děti. Tato bariéra je na jedné straně překážkou pro samotné političky, které se často i samy obviňují z nedostatečné péče o děti a domácnost. Nezřídka ale zapojení žen do politiky způsobí problém v okolí,
které to špatně přijímá a dává ženám najevo, že se dostatečně nestarají o svou rodinu. Tento stereotyp potvrzují a prohlubují i média, která
se například političek stále ptají, jestli stíhají vařit večeře a podobně. Při
rozhovoru s političkou je tématem před Vánoci místo politiky pečení
cukroví. Pro mnohé ženy je fyzicky nemožné být v rámci strany aktivní,
protože načasování porad nebo mítingů je přizpůsobeno modelu,
v němž politicky aktivní osoba o děti a domácnost nepečuje.
Politika je u nás vnímána jako direktivní – pokud do ní chtějí vstoupit
např. rodiče aktivně pečující o děti, musí se dané struktuře podřídit.
V západoevropských zemích je ale logika uvažování přesně opačná
– pokud chce politická strana přilákat např. ženy pečující o děti, musí
se strana přizpůsobit jejich potřebám. Strany mohou učinit mnoho
vstřícných kroků – zrušit noční a víkendové schůze, připravit v době
schůzí hlídání pro děti, vyhradit v prostorách sídla politické strany či
instituce dětský koutek. Ženám, které pečují o děti, pomůže i to, pokud
budou všechna rozhodnutí činěna v rámci oficiálních struktur, nikoliv
během neoficiálních příležitostí, jako jsou setkání v barech či při sportovních zápasech, kterých se ženy, pokud pečují o děti, často nemohou
a ani nechtějí účastnit.
K této politice se hlásí např. němečtí Zelení. Podle jejich stanov
musí být během politických akcí zajištěno hlídání pro děti,
během delších akcí musí být pro děti připraven i program.
Tyto akce nejsou samozřejmě určené pouze ženám, ale i všem
mužům. Lidé, kteří mají děti a jsou v grémiu (např. výkonná
rada, komise), získají smluvně peníze na hlídání dětí. To samé
platí pro ty, kteří musí pečovat o dospělé se speciálními potřebami.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 19
V. Gender sekce v rámci strany či odborník /ice
na genderovou problematiku
Strana dohlíží na mainstreaming 2, spolupracuje s odborníky/cemi
na tuto problematiku. Ti pak zpracovávají analýzy, program,
vedou statistiky podle rozdělení na ženy a muže.
Pokud se chce politická strana věnovat politice rovných příležitostí dlouhodobě, měla by mít odbornou sekci či komisi případně odborníky/ice,
kteří by dohlíželi na dodržování rovných příležitostí v rámci strany,
vypracovávali by analýzy, podklady a statistiky, hodnotili všechny navrhované programy a legislativu z hlediska dopadu na ženy a muže.
V České republice má takovou odbornou sekci např. Strana
zelených. Ve španělské socialistické straně ( PSOE) existuje
tajemnice pro rovnost, která zpracovává analýzy a sleduje
rovné příležitosti mezi ženami a muži ve straně. Tajemnice dále
spolupracuje s genderovými organizacemi i dalšími politickými
stranami. Zpracovává genderové analýzy kandidátních listin
a monitoruje zastoupení žen napříč stranami. Výsledek je poté
využíván jako součást předvolebních strategií a PR strany.
VI. Síťování / Networking
Navazování kontaktů a spolupráce mezi členy/kami určitých
skupin, které dosud nespojily síly k prosazování svých zájmů.
Další metodou, v podstatě podobnou mentoringu, je networking. Na rozdíl od vztahu zkušenější a méně zkušené političky je tento vztah založen spíše na vrstevnickém postavení. Větší či menší skupina žen se pravidelně stýká – osobně, telefonicky či elektronicky. Jedním z důležitých
2 Gender mainstreaming = posuzování všech opatření a otázek z hlediska potřeb žen a mužů a dopadu na ženy a muže.
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
19
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 20
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
20
přínosů je sdílení informací a zkušeností. Zároveň se vytváří kolegialita
a vzájemná podpora žen ve skupině. V pokročilejší fázi lze sítě využít
i k vytváření strategických postupů přímo zaměřených na dosažení
specifických cílů. Toto se nejvíce projevuje v tzv. ženských frakcích politických stran.
VII. Ženská frakce
V rámci strany existuje organizace sdružující ženy, která je podporována z rozpočtu strany a ovlivňuje stranická rozhodnutí.
Ženská frakce je jednou z organizovanějších forem Síťování neboli Networkingu. Frakce mají vytyčeny jasné cíle a strategie. Jako organizované
hnutí v rámci politické strany mohou ve srovnání s jednotlivci /kyněmi
nebo nekoordinovanými skupinami tyto vize lépe prosazovat či za ně
lobbovat. Jedná se o nástroj, který ženám pomůže vytvořit si v rámci
strany zázemí. Straničky mohou spolupracovat, podporovat se, nominovat své kandidátky, vyjadřovat se k programu strany. Vždy ale záleží,
jaká je přesná úloha frakce. Činnost ženských politických frakcí je navíc
často finančně podporována samotnou politickou stranou.
V České republice existuje frakce v rámci ČSSD a KDU-ČSL.
Německá CDU má velmi silnou ženskou frakci Frauen union,
která vydává stanoviska k oblastem týkajícím se žen, např. co
se týče platových rozdílů, reprodukčních práv, vzdělávání dívek
nebo pečovatelských zařízení pro děti. Dále lobbuje za pozici
žen v rámci CDU, ale i v politice obecně. I díky této frakci se
podle pozorovatelů stala Angela Merkel první německou
kancléřkou.
Novozélandská Strana práce (Labour Party) ustavila tzv. Radu
žen (Labour Women´s Council), která je tvořena poslankyněmi
a volenými zástupkyněmi z řad členek strany. Rada se vyjadřuje ke všem otázkám stranické politiky.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 21
VIII. Formalizování vnitrostranických postupů a pravidel
Strana má jasně stanovená transparentní pravidla, která dávají
všem skupinám šanci zapojit se. Tato pravidla zamezují
diskriminaci.
Formalizace postupů uvnitř strany je důležitá pro všechny, kteří/ré nemají přímý přístup k moci. Omezí tvorbu mocenských klik a neformálních
sítí ovládaných jednou skupinou či jednotlivcem, což prospěje demokratickým principům uvnitř strany. Formalizace obohacuje jakékoli jednání o pohled skupin, které jsou zpravidla z neformálních mocenských
struktur vyloučeny. Těmito vykázanými jsou velmi často ženy, ale také
například mladí lidé.
Němečtí Mladí zelení uplatňují genderově citlivá pravidla i pro
veškerá jednání na sjezdech a schůzích: ke každému projednávanému tématu se musí vyjádřit jak ženy tak muži, přičemž
přednost v diskuzích má zástupce/kyně té skupiny, která se
ještě k problému nevyjádřila, anebo měla pro vyjádření menší
prostor či je na schůzi zastoupena menším dílem.
Pro zajištění genderově vyváženého pohledu na různé problémy lze
využívat také tzv. dvojité funkce. Pozice, které jsou běžně zastávány
jen jednou osobou, sdílejí osoby dvě – muž a žena; případně se
mohou po určitých obdobích střídat. Toto opatření využívají mnohé
zelené strany v Evropě.
Britští Liberální demokraté vyřešili tuto otázku jmenováním
speciální mluvčí pro ženy a rovné příležitosti (Liberal Democrats Spokesperson for Women and Equalities).
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
21
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 22
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
22
Strana může výrazně napomoci uplatňování rovných příležitostí zprůhledněním svých politik a postupů například již při výběru svých zaměstnanců a zaměstnankyň, při jmenování do funkcí nebo zprůhledněním
možností kariérního postupu uvnitř strany. Běžně se užívají například
anonymní životopisy, kde uchazeč/ka uvádí pouze své profesní zkušenosti – bez uvedení jména, rodinného stavu či data narození.
IX. Důvěrník/důvěrnice pro otázky diskriminace
Vedení stranické organizace určí osobu, která je vyškolena
a bude v této oblasti kompetentní, takže se na ni mohou členové a členky obracet v případě, že se stali/y obětí diskriminace.
Postava důvěrníka či důvěrnice, na kterou by se mohly obrátit osoby v případě, že se stanou obětí diskriminace, sexuálního či jiného obtěžování,
případně mobbingu 3, by měla být tzv. dvojitou funkcí, kdy by tuto
pozici zastával jak muž tak i žena. Taková funkce by měla být obsazena
na základě hlubší znalosti vztahů ve straně a měly by ji vykonávat
osoby, které se těší obecné důvěře. Důležité je důvěrníka a důvěrnici
dobře proškolit v oblasti negativních sociálních jevů a krizové komunikace, případně v základech krizové intervence. Náplní této role může
být nejen vyslechnutí případných stížností, ale také aktivní nalézání
příčin kupř. důvodů k odchodu ze strany či stranické organizace
Tento nástroj se používá zejména v některých komerčních
firmách, avšak i pro politické strany by měl své uplatnění
a opodstatnění.
3 Mobbing = šikana na pracovišti. Takové chování, kdy jedna osoba či skupina osob záměrně psychicky týrá jinou osobu. Může zahrnovat praktiky jako vyčlenění z pracovního kolektivu, posměšky
či snižování hodnoty práce dané osoby apod.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 23
X. Mezinárodní spolupráce
Politická strana spolupracuje se sesterskými stranami v jiných
zemích světa a využívá zahraničních příkladů dobré praxe.
V oblasti rovných příležitostí žen a mužů mohou politické strany hledat
inspiraci také v zahraničí. Některé takové nástroje byly uvedeny již
v předchozích sekcích (ženské frakce, formalizování vnitrostranických
pravidel apod.). Celá řada politických stran v zahraničí zmíněné instrumenty již uplatňuje. České politické strany mohou v rámci mezinárodní
spolupráce získat mnohé užitečné informace a zkušenosti s konkrétním uplatňováním politiky rovných příležitostí pro ženy a muže.
Rozsáhlou mezinárodní spoluprací jsou známé například sociálnědemokratické strany v rámci Socialistické Internacionály,
jejíž programové prohlášení se speciálně věnuje roli žen
a mužů v moderní společnosti.
Také strany zelených, křesťanští demokraté a lidovci intenzivně
spolupracují na šíření dobré praxe – zejména v rámci Evropy.
XI. Finanční mechanismy
Politická strana investuje do realizace politiky rovných příležitostí.
Úspěch uplatňování politik rovnosti žen a mužů závisí do jisté míry
rovněž na financování. Politické strany k tomu mohou přispět
kupř. financováním ženských frakcí stran, genderových sekcí atd.
Mnohé evropské strany dnes již pamatují na rovné příležitosti
žen a mužů přímo ve svém rozpočtu, kde mají jasně vyčleněny
prostředky na genderovou problematiku.
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
23
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 24
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
3
StrÆnka 25
FÁZE TŘETÍ:
I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Ženy musí být zvoleny
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 26
29.8.2007
18:19
StrÆnka 27
3
FÁZE TŘETÍ
Ženy musí být zvoleny
I zde mohou politické strany svými kroky podpořit ženy
a pomoci jim, aby měly vyrovnanější šance s muži.
I. Zviditelňování žen
A. V rámci politické strany – při volbách do stranických funkcí
Strana oceňuje práci žen uvnitř strany a propaguje jejich obsazování do stranických funkcí.
Četné politologické výzkumy ukazují, že ženy často vykonávají práci
ve stranickém zázemí, která je méně vidět a je prezentována muži.
Výsledkem toho je, že se při rozdělování stranických funkcí nebo předních míst na kandidátních listinách na ženy zapomíná. Naopak politická strana, která je ženám otevřená, si těchto rozdílů všímá, oceňuje
veřejně i práci v zázemí a dbá na to, aby nebyly práce a funkce ve straně rozdělovány stereotypně podle pohlaví, ale především na základě
individuálních schopností a dovedností. V rámci vnitrostranických voleb
pak dbá na zviditelnění vlastních ženských kandidátek.
B. V předvolební kampani
Strana ve své předvolební kampani věnuje dostatek prostoru
kandidátkám – ženám, zviditelňuje je.
Velmi často je kampaň zaměřena zejména na čelní kandidáty, jimiž jsou
většinou muži. Pro vyšší zastoupení žen a zlepšení jejich postavení
v politice je důležité jít proti trendu tzv. „zneviditelňování“ žen. Politické strany mohou cíleně upozorňovat na kandidátky – ženy, což jim také
zajistí pozornost širšího a rozmanitějšího spektra voličstva.
27
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
280807 finÆl.qxd
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 28
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
28
Britští Zelení ve volbách v roce 2004 cíleně zviditelňovali kandidátky – ženy. V České republice se touto cestou v parlamentních
volbách roku 2006 vydala hlavně SNK-ED, ale také KDU-ČSL se
zaměřovala v předvolební kampani na ženy. V komunálních
volbách na podzim 2006 se objevila celá řada kandidátek – žen
také na billboardech ODS.
II. Institucionální mechanismy
Tyto mechanismy vytváří volební podmínky a vymezují prostor,
v němž mohou politické strany uplatňovat jednotlivé zrovnoprávňující nástroje.
Ženy doposud dosáhly stabilního, i když pomalého pokroku z hlediska
parlamentního zastoupení. Částečně byl tento pokrok ovlivněn zlepšením v oblasti rozvoje, vzdělání a celkového postavení ve společnosti.
Rozdíly v zastoupení žen v různých typech volebních systémů jsou
zásadní. Poměrné volební systémy jsou obecně výhodnější pro jejich
vyšší zastoupení. Nabízí se pro to celá řada vysvětlení. Poměrné
volební systémy mívají pravidelně rozsáhlejší volební obvody, což
vede k větším ziskům v těchto obvodech pro jednotlivé politické strany. Velikost obvodu a velikost zisku strany v tomto obvodu jsou velmi
podstatné, jelikož ovlivňují strategii strany při výběru kandidátů a kandidátek. Ti, kteří v rámci strany odpovídají za výběr kandidátů/tek,
budou sledovat větší soubor zájmů a podnětů, a ženské kandidátky
budou mít tudíž větší šanci na umístění. Existují dva aspekty, které
mohou velmi podstatně omezit nebo naopak napomoci zastoupení
žen:
Větší velikost volebního obvodu: strany pak mají možnost soutěžit
o více křesel či jich více získat, což jim umožňuje použít
kandidující z nižších pozic na kandidátní listině, kde jsou obvykle zařazeny ženy.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 29
Vyšší volební prahy 4: efektivně odrazují od vytváření „ministran“, které
často prosadí jen jednoho či dva kandidáty, často mužského pohlaví.
Dalším znakem, jenž navzájem rozrůzňuje systémy poměrného zastoupení, je fakt, zda tento systém využívá uzavřené kandidátní listiny, kde
sama strana určuje závazné pořadí vybraných kandidátů, anebo užívá
systém s otevřenými listinami, kde může volič ovlivnit volbu konkrétního kandidáta udělením preferenčního hlasu.
III. Kvóty
Procentuálně stanovují, kolik míst v zákonodárném sboru, na
kandidátní listině či ve stranických orgánech je určeno ženám
a mužům.
Kvóty se řadí mezi tzv. pozitivní akce, jejichž smyslem je zajistit, aby
zastoupení žen (respektive mužů) v rozhodovacích pozicích překročilo
hranici 30 %. Tato hranice je obecně považována za kritické minimum,
a jen nad tímto minimem je daná skupina schopna účinně prosazovat
své zájmy.
V právnické terminologii lze pojem „pozitivní akce“ definovat jako: „Vyjednaný postup, který má za cíl eliminovat
a předcházet existující diskriminaci nebo napomoci vyrovnat
znevýhodnění, které vychází ze stávajících postojů, chování
a struktur. Je úzce zaměřen na specifickou skupinu lidí...“
Zavedení systému kvót se jeví jako nejefektivnější a systémově nejméně nákladné pozitivní opatření na podporu rovnosti žen a mužů
v oblasti politické reprezentace a rozhodovacích funkcí. Pro zákonné
4 Tzv. volební klauzule = umožňuje parlamentní zastoupení pouze těch stran, které získají určitý
předem daný počet volebních hlasů (nejčastěji v procentech , v ČR je to 5 %).
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
29
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 30
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
30
zavedení volebních kvót je základním požadavkem dočasnost pozitivního opatření.
Dočasnost předpokládá i Úmluva o odstranění všech
forem diskriminace žen (CEDAW) v čl. 4, odst. a): „Přijmouli státy či smluvní strany dočasná zvláštní opatření zaměřená
na faktické urychlení zrovnoprávnění žen a mužů, nebude to
považováno za diskriminaci, jak je definována v této úmluvě.
V žádném případě však tato opatření nesmí ve svém důsledku
vést k zachování nerovnoprávných nebo oddělených měřítek.
Od těchto opatření bude ustoupeno, až budou dosaženy cíle
zrovnoprávnění v oblasti možností a zacházení.“
Tímto je zajištěno, že bude opatření použito pouze pro napravení stavu,
kdy nemají obě pohlaví z rozličných důvodů rovné šance v přístupu
k voleným funkcím. Požadavek demokratického a svobodného výběru
v průběhu voleb tak není porušován. Ba právě naopak, dochází k jeho
faktickému naplnění. Takto nastavená strategie kvótování není orientována na rovnost výsledků (s čímž se setkáváme zejména v afrických
a asijských zemích), nýbrž na rovnost příležitostí.
Varianty kvót:
– jednoduché: kvóty určující spodní hranici: mají za cíl zvýšit zastoupení
žen (zpravidla na 30 % či 40 %) v zastupitelském sboru či úřadu, ve
vládě nebo v dozorčích radách podniků atd.
– genderově neutrální: určují zároveň maximální a minimální hranici pro
kterékoli pohlaví (nejméně 40 % a nejvýše 60 %)
– dvojité: doplňující pravidla k jednoduché kvótě, např. 1) stanovených
30 % kandidátek nesmí být umístěno ve spodní části kandidátní listiny,
2) pravidelné zipové střídání kandidátek s kandidáty na listině, 3) kvazizipové střídání (ženské kandidátky jsou nasazeny na každém 3., 6.,
9… místě)
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 31
Kvótové systémy:
• dobrovolné – neexistuje pro ně žádný zákonný rámec. Jde o rozhodnutí jednotlivých politických stran, zájmových organizací,
předsedy/předsedkyně vlády apod. aplikovat pozitivní opatření při
sestavování volebních kandidátek a/nebo při tvorbě vnitřní struktury
strany (vedení, krajské organizace atd.). Užívá se jich např. v Německu, Rakousku, Norsku, Švédsku, Kostarice, Jihoafrické republice, Argentině aj.
• ústavní kvóty – stanovené přímo v ústavě. Mohou být ustaveny:
1) pro národní parlament (Rwanda, Argentina, Nepál, Uganda, Filipíny aj.) nebo 2) pro regionální vlády (Indie).
• zákonem dané kvóty – kvóty či směrnice dané volebním zákonem.
Rozšířené v Latinské Americe , užívá je Srbsko, Bosna a Hercegovina
či např. Súdán.
V Dánsku vedlo zavedení stranických kvót k tomu, že tam dnes
v parlamentu zasedá kolem 38 % žen, a tak bylo používání kvót
nedávno zrušeno. Česká republika by mohla čerpat zkušenosti
např. z Francie, Švédska či Belgie. Kupříkladu Belgie začala nejprve s nízkými kvótami a postupně je zvyšovala až na dnešní
paritní úroveň. Kvóty jsou uplatňovány jak ve státní správě
a u politických stran, tak u poradních orgánů vlády a sociálních
partnerů (odborů, které mají v členské základně až 40 % žen).
To je důležitý aspekt, neboť volená politická reprezentace není
jediným činitelem, který exkluzivně rozhoduje o zastoupení ve
veřejné sféře (decision makers).
Ve druhé části této publikace se budeme podrobně zabývat právě kvótními systémy a jejich variantami. Obeznámíme se s tím, co kvóty jsou,
jaké typy existují a jakým způsobem jsou v praxi užívány. Budeme se
tázat, zda jsou efektivní a jaké jsou jejich průvodní jevy.
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
31
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 32
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 33
KVÓTY
I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Účinný a rozšířený nástroj
pro zvýšení zastoupení
žen v politice
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 34
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 35
Kvóty – účinný a rozšířený nástroj pro zvýšení
zastoupení žen v politice
Lukáš Pachta
Globalizace, modernizace, šíření demokracie – takové jsou trendy začátku 21. století. Dalo by se očekávat, že tyto trendy s sebou ponesou
i zvýšení zastoupení žen v politice – avšak tak tomu není. Ženy, které
představují polovinu populace, jsou v národních parlamentech ve
světovém průměru zastoupeny pouze z 15 %. V ostatních volených
orgánech či vládách není zastoupení žen o mnoho větší. I v České
republice, která je mladou demokracií a která rychle spěje k vyspělé
společnosti, není situace z pohledu zastoupení žen o nic lepší (odpovídá světovému průměru).
Zastoupení žen v parlamentech postkomunistických zemí je v porovnání
s evropským průměrem (19 %) či s průměrem EU (24 %) obecně
slabé (okolo 13 %), je ale slabší i v porovnání se subsaharskou Afrikou (14,9 %), Asií (15,5 %) či Amerikami (18 %), nemluvě pak
o skandinávských zemích, které jsou se čtyřicetiprocentním zastoupením žen světovou špičkou 1.
V České republice sice ženy v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 2 obsadily na kandidátních listinách zhruba 20–30 % míst,
poslanecký mandát ale získalo pouze 15,5 % z nich. V ČR v současné době není ani jedna předsedkyně parlamentní politické strany
a počet ministryň je i nadále nízký. Všechny demokratické síly v naší
zemi se přesto dokáží shodnout na tom, že pro parlamentní demokracii je nutnou podmínkou větší zastoupení žen ve volených zákonodárných i exekutivních orgánech. Zvláště pokud Česká republika uplatňuje proporční volební systém, jehož hlavní devizou je schopnost zajistit
relativně spravedlivé zastoupení hlavních politických a společenských
názorových proudů, bylo by nasnadě této možnosti ke zrovnoprávnění
využít.
1 Stav v roce 2003. In: Meziparlamentní unie, www.ipu.org
2 Volby do PS PČR v červnu 2006
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
35
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 36
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
36
Na mnoha místech naší planety (včetně skandinávských zemí, ale
i některých afrických či latinskoamerických zemí) se o výrazné zvýšení
účasti žen na politickém životě zasloužily různé systémy a druhy kvót.
Kvóty jsou definovány jako opatření, která mají za cíl zajistit určitou
míru zastoupení nějaké znevýhodněné skupiny. Jsou tedy jistým druhem pozitivní akce. (Podle rozhodnutí Rady Evropy není doporučeno
užívat termín „pozitivní diskriminace“, který nese významově negativní
konotaci.) Kvóty se nemusí vztahovat pouze na ženy, ale i na různé
národnostní či etnické skupiny (jsou proto běžné v konsociačních
demokraciích s federativním uspořádáním, jako je např. Belgie a Švýcarsko). Ve vztahu k ženám se ale kvóty v minulosti projevily jako
poměrně efektivní opatření, které se dá použít univerzálně v jakémkoli politickém systému či kulturním prostředí. Většina systémů kvót má
za cíl zajistit, aby ve volených orgánech ženy představovaly, když ne
polovinu, tak alespoň „kritický minimální podíl“ 30 % až 40 %.
Přes svou efektivitu naráží kvóty na poměrně silný odpor. V pozadí kritiky
kvót stojí často kritika celého systému pozitivní akce, který může být
vnímán jako potlačování principu rovnosti. Záleží ale na úhlu pohledu,
kterým je princip rovnosti nahlížen. Pozitivní akce, a tedy i kvóty, jsou
sice v rozporu s formální rovností, ale nikoli s rovností skutečnou, faktickou a už vůbec ne s rovností příležitostí. Dokonce se dá říci, že právě
pozitivní akce jsou nástrojem k dosažení faktické rovnosti a rovnosti příležitostí (znevýhodnění způsobené povahou celého systému je kompenzováno jistým dočasným vyrovnávacím opatřením, například kvótami).
V České republice kvóty na zastoupení žen v politice nejsou centrálně zavedeny. Pouze některé politické strany aplikují své vlastní
dobrovolné kvóty (u ČSSD se jedná o zastoupení žen ve stranických
orgánech, u Strany zelených a KSČM jde o podíl žen na kandidátních
listinách). Existuje zde ale velmi malá obecná informovanost o kvótách a chybí zde také hlubší fundovaná debata o možném závazném
zavedení kvót 3. Klademe si proto za cíl informovat o tom, co kvóty
jsou, jaké typy kvót existují a jakým způsobem jsou v různých zemích
3 Přitom v roce 2004 vláda (Rada vlády pro lidská práva) připravovala změnu volebního zákona, která
počítala se zavedením kvótového systému – tzv. zipového typu (viz níže). Novelu ale nakonec vláda
ani neprojednala (kvůli rozporům ohledně finančních příspěvků stranám).
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 37
světa používány. Doufejme, že tím přispějeme k lepšímu povědomí
o kvótách a k podnícení debaty o nich.
Co jsou kvóty a jaké jsou jejich typy?
Jak již bylo řečeno v úvodu, kvóty jsou jistým druhem pozitivní akce, která
má za cíl dosáhnout většího zastoupení nějaké znevýhodněné skupiny
(zde žen) v různých veřejných i soukromých subjektech (zde ve volených orgánech a veřejných či stranických funkcích). V momentě, kdy je
cíl kvót splněn, ztrácí opodstatnění. Proto jsou kvóty z principu dočasným opatřením. Z praxe však víme, že dosáhnout skutečně rovného
zastoupení žen, které by navíc přetrvalo i po zrušení kvót, je spíše dlouhodobou záležitostí.
Dříve než představíme různé druhy kvót, shrneme různé typy argumentů, které zaznívají ve prospěch kvót, anebo proti jejich zavedení:
Argumenty proti:
• Kvóty jsou pouze opatřením „na oko“, které nemá reálný dopad.
• Kvóty jsou proti principu rovnosti příležitostí, protože ženy dostávají
výhodu.
• Kvóty tím, že upřednostňují ženy, paradoxně podvazují jejich možnost
uplatnit se na základě svých vlastních schopností.
• Kvóty jsou nedemokratické, protože rozhodovat o tom, kdo bude
zvolen, by měli pouze voliči.
• Zavedení kvót může způsobit konflikty uvnitř politických stran
a organizací.
Argumenty pro:
• Jak vyplývá ze zkušenosti v různých zemích, kvóty jsou efektivním
nástrojem pro zvýšení počtu žen v politice (toto zvýšení je žádoucí
nejen z pohledu rovnosti zastoupení, ale i z hlediska obohacení politiky
o ženské zkušenosti a přístupy. Vstupem žen do politiky se docílilo
změny politické kultury).
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
37
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 38
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
38
• Kvóty dobře kompenzují překážky, kterým ženy čelí při vstupu do politiky a při sestavování kandidátních listin do voleb.
• Kvóty jsou jen prvním krokem, který trvale otevře ženám cestu do politiky, kde potom mohou uplatnit své schopnosti a zkušenosti a podílet
se na utváření veřejného života. Zavedení kvót a následné zvýšení
počtu žen v politice zbaví dosud „osamělé“ političky stresu a nutnosti
přizpůsobovat se mužskému stylu politiky.
• Kvóty nejsou v rozporu se svobodou volby kandidátů. O sestavení kandidátních listin rozhodují politické strany. Tím také určují, kdo bude do
zákonodárného tělesa či politické funkce nakonec zvolen.
• Kvóty mohou dočasně způsobit rozpory uvnitř politických stran, mnohé
konflikty však pomohou identifikovat a posléze vyřešit.
Typologie kvót
Kvóty se mohou vztahovat na přidělování křesel ve volených orgánech
(nejčastěji parlamentu), na sestavování kandidátních listin i na jiné případy (zastoupení žen ve výkonných orgánech státní správy apod.).
Rozeznáváme tyto základní varianty kvót:
• Jednoduché – stanovení procentuálního podílu křesel ve voleném
orgánu či stanovení podílu míst na kandidátce, který je rezervován
ženám (např. 33 % všech křesel v parlamentu nebo 50 % všech kandidujících osob na kandidátní listině)
• Dvojité – kombinace jednoduchých kvót ve vztahu ke kandidátním listinám s požadavkem na určité umístění na této listině (zamezení
obcházení kvót tím, že budou ženy umisťovány na nevolitelná místa
apod.). Např. tzv. zipový systém (muži a ženy se na kandidátní listině
střídají) a jeho variace.
• Genderově neutrální – nejsou a priori cílené na ženy, ale určují
maximální a minimální hranici pro kterékoli pohlaví: žádné pohlaví
nesmí být zastoupeno méně než určité procento (např. nejméně
40 % a nejvýše 60 %).
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 39
Kvótové systémy
(Druhy kvót z hlediska způsobu jejich zavedení)
Následující typologie vychází z reálně existujících příkladů. Je ale zřejmé,
že kvótové systémy umožňují velkou flexibilitu a je možné je velmi
variabilně nastavit v závislosti na daných preferencích a zvolených
cílech.
Kvóty zavedené shora, tj. metodou „top down“, jsou dvojí:
• Kvóty zavedené ústavou (metoda „top down“): rovnost zastoupení
obou pohlaví je považovaná za ústavní hodnotu; většinou se takové
kvóty týkají složení kandidátních listin, národních parlamentů nebo
místních zastupitelstev.
• Kvóty zavedené zákonem, legislativní (metoda „top down“): tyto
kvóty se podobně jako kvóty zavedené ústavou mohou týkat jak
složení volených orgánů, tak kandidátních listin.
Oba zmíněné typy kvót (aplikované metodou „top down“) jsou zavedeny v zemích, kde bylo zastoupení žen v politice velmi slabé. Staly se
výrazem politické vůle tuto situaci změnit (např. v Latinské Americe,
Indii atd.).
V Evropě, především ve skandinávských zemích, se uplatňuje metoda
„bottom-up“. Politické strany (zpočátku spíše levicové) si přejí zvýšit
zastoupení žen v politice a začínají tzv. samy u sebe:
• Kvóty dobrovolné (metoda „bottom-up“): pro kvóty neexistuje žádný
legislativní rámec, ale jde o dobrovolné stranické rozhodnutí (vnitřní
regule či pouze zvyklost). Politické strany, hnutí a v zásadě jakékoli
organizace uplatňují kvótový systém pro své vlastní stranické orgány
nebo kandidátní listiny. Obdobným případem dobrovolné kvóty může
být např. rozhodnutí premiéra rezervovat při sestavování vlády určitý
počet ministerských křesel ženám apod.
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
39
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 40
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
40
Příklady uplatnění kvót v různých částech světa
Počet zemí, kde již existují systémy kvót, se počítá na desítky. Minimálně
34 zemí (tento počet však rychle stoupá) kvóty zavedlo ústavní nebo
legislativní cestou, a to jak pro parlamentní anebo pro místní volby.
V několika zemích jsou kvóty stanoveny Ústavou. Patří mezi ně Rwanda,
Argentina, Nepál, Uganda, Filipíny či Francie. Ve Rwandě je ženám
ústavou rezervováno 30 % křesel v Horní komoře parlamentu. V Nepálu musí být podle ústavy minimálně 5 % žen mezi kandidujícími osobami každé politické strany. Ve Francii ústavní dodatek z roku 1999
zavedl povinný 50% podíl pro ženy na kandidátních listinách. Takto
zavedené kvóty jsou výrazem ústavního zakotvení hodnoty rovnosti
zastoupení obou pohlaví, které je možné dosáhnout jen díky skutečné,
nikoli pouze formální rovnosti příležitostí. Například argentinská ústava
ve svém Článku 37 stanoví, že „skutečná rovnost příležitostí mezi
muži a ženami při realizaci pasivního volebního práva a v přístupu
ke stranickým funkcím musí být zajištěna pomocí pozitivních akcí
cílených na politické strany a volební systém“ 4.
Velký počet zemí, hlavně z Latinské Ameriky (11 zemí), ale i z Evropy,
zavedlo legislativní kvóty. Například Belgie má zákonem stanovený
25% podíl žen na kandidátních listinách politických stran. V Itálii
byl zase v roce 1993 zaveden povinný „zipový systém“ pro kandidátní
listiny 5. Ve Finsku a Dánsku také existují úpravy složení exekutivních
orgánů státní správy (ve Finsku 40% kvóta, v Dánsku se jedná
o zvláštní úpravu, kdy se v příslušném zákoně hovoří o nutnosti
„genderově vyváženého složení“).
Sankce za neplnění ústavou či zákonem stanovených kvót mohou
být různé. Od finanční pokuty (Francie), přes znemožnění politické
straně kandidovat v případě nenaplnění kvóty (Kostarika, Argentina),
až po zákaz obsadit mužskými kandidáty pozice na kandidátní listině,
které byly původně početně vyhrazeny ženám (Belgie).
4 In: www.argentina.gov.ar
5 Ústavní soud, složený ze samých mužů-soudců, jej posléze zrušil.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 41
V evropských zemích se osvědčují dobrovolné kvóty, které zavádí
samy politické strany. Prvními politickými stranami, které zaváděly
vnitrostranické kvóty, byly strany ve Skandinávii, převážně pak ty levicové: v 70. letech 20. století zavedla dánská Socialistická lidová strana
40% podíl žen na kandidátkách, stejně jako norská Strana práce
(taktéž 40 %). Později se přidaly i další strany: německá sociální
demokracie (33 % pro kandidátní listiny, 40 % pro složení stranických
orgánů), francouzská Socialistická strana (30 % pro kandidátní listiny),
němečtí Zelení (50 % pro kandidátní listiny), ale i strany pravicové,
jako např. Rakouská lidová strana (33 %), irská Fine Gael (cíl 40 %)
či švédští křesťanští demokraté, kteří zavedli „zipový systém“. Nejedná
se ale o čistě „evropský fenomén“ – kvóty uvnitř politických stran existují v Kostarice (strana Občanská akce PAC–50% kvóta) či v Jižní Africe
(Africký národní kongres). U výše zmiňovaných, ale i u dalších politických stran se jedná o kvóty pro volby do parlamentu i do místních
zastupitelstev.
Kvóty (legislativní i dobrovolné) se používají ve většině „starých členských
zemí“ Evropské unie (11 zemí). Můžeme k nim připojit i některé nové
členské země (Polsko, Maďarsko, Litva, Česká republika), v nichž některé
politické strany uplatňují vnitrostranické kvóty.
Samotná Evropská unie svým členským státům zavedení kvót nepřikazuje. Rovnost pohlaví je ale v EU považována za jednu z klíčových
hodnot: zmínku o ní najdeme už v tzv. Římských smlouvách z roku
1957 či v Chartě základních práv EU 6. Evropský soudní dvůr zase svou
interpretací Smlouvy o Evropských společenstvích zásadně pomohl
v boji proti diskriminaci žen v platové oblasti 7. Při volbách do Evropského parlamentu se neuplatňují centrální kvóty na zastoupení žen,
pouze některé státy a politické strany aplikují stejné kvóty jako ve volbách na národní úrovni. Zastoupení žen v parlamentech členských
zemí EU (24 %) je nad celkovým evropským průměrem (19 %), byť
jeden z premiantů v tomto smyslu – Norsko – členem EU není. Také
procentuální podíl europoslankyň se neustále zvyšuje a přesáhl i průměr zemí EU: na začátku 90. let činil tento podíl 17 % a vzrostl až na
6 Články I-3 a II-83 Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
7 Dokládá to například rozsudek v kauze G. Defrenne ohledně platových rozdílů mezi mužským
a ženským personálem letového provozu. Vydán Evropským soudním dvorem, 8. dubna 1976.
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
41
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 42
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
42
dnešních 30 %. Ovšem z 24 českých europoslanců je pouze 5 žen,
tj. něco přes 20 %.
Zavádění kvót a jejich efektivita
Je zřejmé, že v zemích, kde již byly zavedeny kvóty, je zastoupení žen
v politickém životě výrazně vyšší než v zemích, kde kvóty nejsou.
Tento fakt ilustruje tato tabulka:
Země s kvótami
danými zákonem
či ústavou
Procentuální podíl
žen v parlamentu
Země s dobrovolnými
kvótami
Procentuální podíl
žen v parlamentu
Rwanda
48,8 %
Švédsko
45,3 %
37,7 %
Kostarika
38,6 %
Norsko
Argentina
35,5 %
Nizozemí
36,7 %
Belgie
35,3 %
Španělsko
36,0 %
(Zdroj: www.quotaproject.org)
Jak z tabulky vyplývá, i zmíněné mimoevropské země jsou vysoko nad
světovým i regionálním průměrem. Blíží se dokonce světovým premiantům, tj. skandinávským zemím (40% podíl žen v parlamentu), přičemž Rwanda je dokonce předčila. Pro srovnání – světový průměr
zastoupení žen v parlamentu činí 15 %, průměr pro subsaharskou Afriku 14,9 %, pro obě Ameriky 18 % a pro Evropu 19 % (a Evropskou
unii 24 %). V České republice je v poslanecké sněmovně po volbách
v červnu 2006 15,5 % žen.
I ve skandinávských zemích se o vysoký podíl žen ve veřejném životě přičinily kvóty, byť zdaleka nebyly jediným faktorem (viz níže). Například
ve Finsku se po zavedení legislativních kvót (pro složení orgánů státní
správy) zvýšilo zastoupení žen v těchto orgánech z 25 % v roce 1980
na 48 % v roce 1996.
Pro úplnost je třeba poznamenat, že existují země, které jsou z hlediska zastoupení žen také nadprůměrné, ale kvóty odmítají. Takovou
zemí je například Velká Británie, kde ženy zastávají 28 % veřejných
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 43
funkcí (otázkou ovšem zůstává, o jaké funkce se jedná) 8. Tento aspekt
ale potvrzuje i zkušenost ze Skandinávie, která ukazuje, že zákonem
stanovené kvóty nejsou tím jediným prostředkem, který může pomoci
zvýšit zastoupení žen v politickém životě.
Skandinávské politické strany začaly intenzivně uplatňovat vnitrostranické dobrovolné kvóty. Ale jen toto stoprocentně nevysvětluje,
proč je Skandinávie světovou špičkou z hlediska relativního počtu žen
v politice (včetně exekutivních funkcí). Na tomto dobrém výsledku se
podílí mnoho faktorů: volební právo bylo ženám přiznáno již od počátku 20. století (skandinávské země patří v tomto směru mezi první na
světě, po Novém Zélandu a Austrálii), v první řadě zde ale hraje roli
celková vyspělost společnosti a politické kultury či obecně velká schopnost žen prosazovat svá práva. Skandinávské země dosáhly výrazného
zastoupení žen v politice a veřejném životě díky cílenému uplatňovaní
metody „bottom-up“ (vyvíjení aktivity „zezdola“).
Výstižně tento přístup vysvětluje a hájí BRIGITTA DAHL, bývalá předsedkyně švédského parlamentu: „Není možné řešit problém nízkého
zastoupení žen pouze zavedením kvót. Politické strany, vzdělávací
systém, nevládní organizace, odbory, církve – všichni tito aktéři na
sebe musí vzít díl zodpovědnosti a uvnitř svých organizací prosazovat účast žen. Tyto změny se však nedají udělat přes noc…“ 9
Zavedení kvót tedy není jediným faktorem, který zvýší participaci
žen v politice, a samotné kvóty jistě nejsou samospasitelným
nástrojem. Dokládají to zkušenosti, kterým je potřeba při zavádění
kvót předcházet. O kvótách se občas hovoří jako o opatření typu „tokenism“, tj. opatření „pouze na oko“. A nutno podotknout, že opravdu
existují příklady, které tento přídomek potvrzují. Po zavedení kvót ve
Francii (50% podíl žen na kandidátkách) začalo docházet k tomu, že
politické strany umisťovaly ženy na nevolitelná místa, jen aby „na oko“
splnily danou kvótu, nebo byly dokonce ochotné platit pokuty za jejich
neplnění. Podobné případy jsou známy i z Belgie. V Nepálu, kde kvóta
hovoří pouze o jistém podílu žen ze všech kandidátů (tedy nikoli
8 I když britská Labour Party jisté dobrovolné kvóty uplatňuje
9 Dahlerup, D.: Using Quota’s to increase Women‘s Political Representation. In: Women in Parliament,
IDEA, Stockholm 2002, s. 2.
OS
OVSĚVD
ĚČ
DEČN
EÉ
N ÉMM
E TEO
T DY
O DYZ VZ YŠ
V YŠ
OVÁ
OVÁ
N ÍN ÍP O
PČ
OTČUT UŽ EŽN
E NV VP O
PL
OILTIITCIEC E
43
43
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 44
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
44
v rámci jednotlivých kandidátních listin), byly zase ženy umisťovány na
kandidátky v okrscích, kde měly jen mizivou šanci na zvolení.
Na zmíněných příkladech lze dokázat, že samotné zavedení určitého typu
kvót nestačí. Toto opatření musí být dobře promyšleno a zvoleno tak,
aby se zajistilo jeho účinné naplňování a dostavil se požadovaný výsledek.
U výše zmíněných příkladů by mohlo být řešením doplnění zavedené
jednoduché kvóty o požadavek na patřičné umístění žen na kandidátce
(tzv. zipový systém).
Na základě dosavadních zkušeností se také prokázalo, že implementace
kvót či jiných pozitivních akcí může být mnohem složitější, než se
na první pohled jeví. Zdá se, že pro jejich zavedení je třeba nejprve
připravit terén, aby proti nim nevyvstala příliš silná opozice uvnitř politických stran nebo aby se ve stranách nevyvolaly konflikty (především
v souvislosti s tím, že někteří mužští kandidáti mohou přijít kvůli
kvótám o své pozice). DRUDE DAHLERUP, politoložka ze Stockholmské
univerzity, v této souvislosti podotýká, že kvóty je snazší zavádět spíše
v nových, ustavujících se systémech, protože možný odpor, který může
jejich zavedení vyvolat, pravděpodobněji nastane v již usazených politických a stranických systémech. 10
Následující výrok indické poslankyně SUSHMY SWARAJ potvrzuje, jak může
být komplikované prosadit účinné uplatnění kvót. Vypovídá ale také
o podstatném faktu, že totiž už samotné zavedení kvót přináší pozitivní efekt a je prvním krokem ke změně často strnulého politického prostředí, které může být k ženám nepřátelské: „Zkusili jsme
rezervovat ženám jistý počet křesel – 33 % v místních zastupitelstvech
a podle mé zkušenosti to fungovalo dobře. Před tímto opatřením jsme
neměli dostatek žen připravených pro politické funkce. Ale výsledkem
tohoto opatření bylo, že je politické strany ženy hledat. Měli jsme smíšené výsledky. Na jedné straně muži nechtěli uvolňovat místo ženám,
takže se snažili, aby kvótami vyhrazená místa obsadily jejich manželky,
švagrové, matky apod. Do popředí se ale dostávaly i talentované
a vzdělané ženy.“ 11
10 Dahlerup, D.: Using Quota’s to increase Women‘s Political Representation. In: Women in Parliament,
IDEA, Stockholm 2002, s. 3.
11 Dahlerup, D.: Using Quota’s to increase Women‘s Political Representation. In: Women in Parliament,
IDEA, Stockholm 2002, s. 6.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 45
Závěr
Kvóty lze označit za poměrně jednoduché, flexibilní (s mnoha variacemi),
účinné a ve světě rozšířené opatření pro zvýšení podílu žen na politickém životě. Je samozřejmé, že zavedení kvót není všelék a že je třeba
na dosažení tohoto cíle vynaložit velké úsilí i jinde (osvěta, aktivismus
„zezdola“ atd.). Implementace kvót není zdaleka jednoduchá a bezproblémová. Zavedení kvót je ale tím prvním nezbytným vykročením.
Přináší myšlenkový pohyb do strnulého politického prostředí a v návaznosti s tím způsobuje změny ve vnímání žen v politice a zvyšuje vyspělost politické kultury. Právě z těchto důvodů by bylo v České republice,
která je novou a stabilizující se demokracií, a která je také zemí s podprůměrnou účastí žen v politice, zavedení kvót na místě.
O S V Ě D Č E N É M E T O DY Z V YŠ OVÁ N Í P O Č T U Ž E N V P O L I T I C E
45
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 46
46
Literatura a zdroje
Ballington, J., Karam, A. (eds.): Women in Parliament: Beyond Numbers.
A Revised Edition. IDEA, Stockholm 2005, kap. 3.
Dahlerup, D.: Using Quotas to Increase Women‘s Political Representation.
In: Women in Parliament, IDEA, Stockholm 2002.
Dahlerup, D.: The Implementation of Quotas: African Experience.
IDEA, Pretoria 2003.
Dahlerup, D., Freidenvall, L.: Quotas as a ”Fast Track“ to Equal Political
Representation for Women. IPSA World Congress, Durban 2003.
Hubert, A.: Moving Beyond Quotas in the EU: An Emerging Stage
of Democracy. IDEA, Budapest 2004.
Rada Evropy: Pozitivní akce v oblasti rovnosti mužů a žen,
Štrasburk 2000,
text také viz: http://www.mpsv.cz/files/clanky/963/pos_akce.pdf
Sobhani, S.: Women in Power.
The Yale International Forum, Yale 1996.
Tominová-Marksová, M.: Postavení žen v České republice.
Friedrich Ebert Stiftung, Working Paper, Praha 2005.
Analýzy Fóra 50 % (Petra Rakušanová, Monika Klimentová), 2006.
Differential impact of electoral systems on female political representation.
European Parlament, Directorate-General for Research,
Working document, 1997.
Rezoluce Evropského parlamentu z 16. listopadu 2006:
Ženy v mezinárodní politice.
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 47
47
MPSV ČR – Problematika nízkého počtu žen v politických funkcích
http://www.mpsv.cz/files/clanky/961/02_zprava.pdf
IDEA – The International Institute for Democracy and Electoral Assistance
http://www.idea.int/gender/quotas.cfm
QUOTAPROJECT – Global Database of Quotas for Women
http://www.quotaproject.org/case_studies.cfm
www.bundestag.de
www.cdu.de
www.eaj-pnv.com
www.europarl.europa.eu
www.europeangreens.org
www.greenparty.org.uk
www.gruene.de
www.gruene-jugend.de
www.labour.org.nz
www.labour.org.uk
www.libdems.org.uk
www.psoe.es
www.pp.es
www.socialistinternational.org
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
280807 finÆl.qxd
29.8.2007
18:19
StrÆnka 48
48
Vydalo Fórum 50 %, o. s.
ve spolupr·ci s europoslankynÌ Janou Hyb·ökovou
za finanËnÌ podpory EvropskÈho soci·lnÌho fondu
a st·tnÌho rozpoËtu »R.

Podobné dokumenty

Hannas útes

Hannas útes ženských zájmech, jsou to převážně ženy-političky, které nastolují agendu rovných příležitostí žen a mužů. Vedle genderových stereotypů představují největší překážku pro ženy v politice politické s...

Více

č.109 květen 2014

č.109 květen 2014 kterÈ budou t¯Ìdit do ûlut˝ch n·dob. Na naöÌ dot¯iÔovacÌ lince jednotlivÈ plasty od sebe oddÏlujeme a d·le zajiöùujeme jejich druhotnÈ zpracov·nÌ,ì ¯Ìk· ¯editel spoleËnosti SAKO Brno, a. s. Ing. Ji...

Více

Zpravodaj - leden 2007

Zpravodaj - leden 2007 naposledy v roce 2006 listujeme zpravodajem obce. Moûn· by bylo v tÈ souvislosti vhodnÈ p¯ipomenout, ûe i zpravodaj vËetnÏ, celÈ ¯ady dalöÌch vÏcÌ prodÏlal letos dosti z·sadnÌ a urËitÏ p¯Ìjemnou zm...

Více

Alexandra Jachanová Doleželová: Úvod 3 Jana Smiggels Kavk

Alexandra Jachanová Doleželová: Úvod 3 Jana Smiggels Kavk a voličky ztrácí důvěru v politiku, která jim oprávněně připadá odtržená od reálného světa. Nedávný průzkum Eurobarometr v členských zemích Evropské unie navíc odhalil, že ženy se cítí být od evrop...

Více

2 Předmluva..........................................................

2 Předmluva.......................................................... stejného cíle jako ve všech předchozích dobách. Bude se opakovat to, co tu už bylo, jen s jedním rozdílem - nastávající zápas se bude vyznačovat intenzitou, jakou svět dosud nezažil. Satanovy klamy...

Více

European Social Policy Seminars - Group A (morning 9.30 – 11.20

European Social Policy Seminars - Group A (morning 9.30 – 11.20 European Social Policy Seminars - Group A (morning 9.30 – 11.20) Name Country Program Bareš Pavel Czech Republic VSP Čarnogurský Tomáš Czech Republic VSP Dahlerup Tigrid Denmark Erasmus Doleželová ...

Více

URL - Evropská volební studia

URL - Evropská volební studia according to percentage gain from the highest to the lowest. Then we find half of the total by subsequent addition in the set order. In this line we divide the examined units into halves, and get a...

Více