prospektu - the history of tesla, -rv

Transkript

prospektu - the history of tesla, -rv
Historie
History
TESLA, akciová společnost, působí na českém trhu od roku
1921, kdy vznikla pod názvem Elektra. V letech 1932 – 1945
byla součástí koncernu Philips. Pod obchodním jménem
TESLA společnost podniká od 7. března 1946. Od téhož roku
společnosti patří ochranná známka, která je zaregistrována
a chráněna ve více než 100 zemích na světě. V roce 1991 byla
vytvořena ze státního podniku akciová společnost, která byla
v roce 1993 privatizována. Své produkty profiluje především
v oblasti investičních radiokomunikačních technologiích.
Zahraniční zastoupení společnosti se nachází v Polsku
a v Rusku.
Základní jmění
TESLA has been on the Czech market since 1921, when it
started business under the name Elektra. From 1932 to 1945
the company was owned by Philips. Since 7 March 1946, it
has been using the name TESLA and has owned the TESLA
trademark, which is now registered in more than 100 countries
across the world. In 1991, the Czech government transformed the formerly state-owned company into a public limited
company, which was privatised in 1993. The company is best
known for its products in the area of investment radio communication technology.
The company has representative offices in Poland and
Russia.
Share Capital
Kapitál společnosti je rozdělen na 311 164 akcií ve jmenovité
hodnotě 1 000 Kč.
Vedení společnosti
TESLA’s share capital is divided into 311,164 shares, each with
a nominal value of CZK 1,000.
Company Management
V čele společnosti je pětičlenné představenstvo, které působí
jako statutární orgán. V roce 2004 fungovalo v následujícím
složení:
The company is controlled by a Board of Directors made up of
five members. In 2004 the company’s Board of Directors and
Supervisory Board had the following members:
PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS
Ing. František Hála
– předseda
Mr. František Hála
– Chairman
Mgr. Anna Bednaříková
– místopředsedkyně
Ms. Anna Bednaříková
– Vice Chairwoman
Ing. Jan Procházka
– místopředseda
Mr. Jan Procházka
– Vice Chairman
Zdeněk Sedláček
Mr. Zdeněk Sedláček
Zuzana Coufalová
Ms. Zuzana Coufalová
DOZORČÍ RADA
Ing. Lenka Výborná
SUPERVISORY BOARD
– předsedkyně
Ms. Lenka Výborná
Eva Spálová
Ms. Eva Spálová
Michaela Zervanová
Ms. Michaela Zervanová
– Chairwoman
2 3
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PLATNÁ OD 1. 2. 2004
ORGANISATIONAL STRUCTURE AS AT 1 FEBRUARY 2004
Závody
TESLA, akciová společnost, sídlí v Praze, kde se nachází
vedení firmy, služby, marketing, výroba televizních a rozhlasových vysílačů, výroba anténních systémů, radioreléových
zařízení, elektronických systémů a strojírenská výroba. Pracuje
zde celkem 303 zaměstnanců.
Strojírenskou výrobou dílců a dokončovacími pracemi se
zabývá pracoviště se sídlem v Mladé Vožici, kde pracuje celkem 113 zaměstnanců.
Branches
TESLA is based in Prague, which is home to the company’s
management in addition to the units responsible for services,
marketing, manufacturing TV and radio transmitters, antenna
systems, radio-relay equipment, electronic systems and engineering. There are 303 employees working here.
The branch in Mladá Vožice, with 113 employees, manufactures mechanical components and completes some of the
final production work.
Systém řízení jakosti
Systém řízení jakosti společnosti je ve shodě s normou ISO
9001/2000. Mezinárodní normy souboru ISO 9000 společně
poskytují návod pro management jakosti a všeobecné požadavky na zabezpečení jakosti. Popisují prvky, které mají systémy jakosti obsahovat. Hlavním účelem managementu jakosti je
zlepšování systémů a procesů uvnitř organizace tak, aby docházelo k neustálému zlepšování jakosti a rostoucímu uspokojování zákazníků. Zavedený systém řízení jakosti je soustavně
udržován a pravidelně ověřován externí certifikační firmou.
Quality Control System
The quality control systém of the company meets ISO 9001/
2000 standard. The ISO 9000 standards both set out guidelines for quality management and general conditions for quality assurance. These describe the features which the quality
control system should contain. The main goal of quality management is an improvement of the systems and processes of
internal organisation to ensure constant improvement of quality
and increased customer satisfaction. The existing quality control system is consistently maintained and regularly verified by
an external certification company.
Vysílací technika
Výroba televizních a rozhlasových vysílačů má v naší společnosti mnohaletou tradici. Výroba je plně v souladu se standardy EU. V současné době se TESLA, akciová společnost
orientuje na rozvoj a výrobu digitálních vysílačů pro rozhlasové
a televizní vysílání, které postupně nahradí vysílání analogové.
Společnost vyrábí vysílače vhodné jak pro umístění do budov,
tak do kontejnerů, a to stabilních či mobilních. Pro všechny
typy vysílačů vyrábíme kompletní příslušenství včetně měřicích
přístrojů (zejména měřících demodulátorů obrazových a zvukových signálů), sdružovačů , vstupních
zařízení TV a FM (AM) vysílačů pro
přepínání jejich hlavních, záložních a regionálních modulačních signálů a jejich
kontrolu. Zajišťujeme komplexní dodávky
počínaje projektem, stavbou, přes ener-
Transmitting Technology
TESLA has a long tradition in the production of TV and radio
transmitters. Its production processes are in full compliance
with EU standards. TESLA’s current focus is on the development and manufacture of digital transmitters for radio and television broadcasting; eventually these will replace their analogue counterparts. The company manufactures both stationary
and mobile transmitters, which can be mounted on buildings
or in containers. TESLA produces a full range of accessories.
This includes measuring equipment for all types of transmitters
(especially measuring demodulators for
video and audio signals); combiners;
and input devices for TV and FM (AM)
transmitters for selecting main, back-up, and regional modulation signals,
and their control. We provide a complete
service, ranging from the design stage,
through construction and power supply,
on to the provision of replacement parts
and services.
REFERENCE
CLIENTS:
Naše vysílače pracují v mnoha zemích
světa, včetně Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Do zemí Ruské federace a SNS bylo
dodáno více jak 1 500 vysílačů včetně
anténních systémů a technického vybavení. Vysílače společnosti TESLA, akciová společnost jsou v provozu i v Polsku, Německu, Súdánu, Egyptě, Sýrii,
Maroku, Jemenu, Guineji, Nicaragui,
Uruguaji, Mali, Alžírsku, Kubě, Estonsku
a v Arménii.
Our transmitters are in use throughout
the world in many countries including
some in Asia, Africa and South America. More than 1,500 of our transmitters,
including antenna systems and technical
equipment, have been supplied to Russia and countries of the former Soviet
Union. Transmitters produced by TESLA,
akciová společnost are also in operation
in Poland, Germany, Sudan, Egypt, Syria,
Morocco, Yemen, Guinea, Nicaragua,
Uruguay, Mali, Algeria, Cuba, Estonia
and Armenia.
4 5
Analogové televizní vysílače
Analogue TV Transmitters
S týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků je TESLA, akciová
společnost připravena poskytnout komplexní služby od odborných expertýz, projektování až po dodávky na klíč.
With a team of highly qualified staff, TESLA is able to provide
a comprehensive service, from expert assessment and project
design to turn-key delivery.
REFERENCE:
CLIENTS:
•
Kompletní vybavení vysílacího střediska Ryki (Polsko).
•
·
Kompletní vybavení vysílacího střediska Przysucha (Polsko).
Supply of complete equipment to Ryki transmitting centre
(Poland)
•
Supply of complete equipment to Przysucha transmitting
centre (Poland)
•
Network of TV band IV – V transmitters (Jordan)
•
Transmitters for TV band III for customers in Australia, Brunei, Germany, Nigeria, Thailand, and Vietnam, in co-operation with the German company ROHDE & SCHWARZ
•
Succesful co-operation with the French company SAGEM
in the area of passive elements
·
Síť vysílačů IV – V. TV pásma (Jordánsko).
·
Vysílače pro III. TV pásmo ve spolupráci s německou firmou ROHDE & SCHWARZ (Austrálie, Brunej, Německo,
Nigérie, Thajsko, Vietnam).
·
Úspěšná obchodní spolupráce s francouzskou firmou
SAGEM v oblasti pasivních prvků.
Modernizace vysílacích středisek Tver a Sank Peterburg.
Modernisation of the transmitting centres in Tver and Saint
Petersburg.
TESLA dodává analogové televizní vysílače
následujch výkonů:
TESLA supplies analogue
TV transmitters with the following power – outputs:
•
I. pásmo:
5 kW, 10 kW
•
Band I:
5 kW, 10 kW
•
II. pásmo:
5 kW
•
Band II:
5 kW
•
III. pásmo:
1 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 20 W
•
Band III:
1 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 20 W
•
IV. - V. pásmo:
0,5kW, 1kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 20 kW
•
Band IV-V:
0.5 kW, 1 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 20 kW
Rozhlasové vysílače
Nabízíme vysílače pro středovlnné a FM pásmo. V oblasti FM
vysílačů TESLA, akciová společnost vyvinula modernizovanou
řadu od 20 W do 10 kW. TESLA, akciová společnost vyvinula
AM středovlnné vysílače výkonové řady 100 W, 1 kW, 5 kW, 10
kW a 25 kW.
Vysílače pracují s modulačním systémem DAM (Digital
Amplitude Modulation).
U těchto vysílačů byly provedeny praktické zkoušky s aplikací systému DRM.
Dále vyvinula výkonovou řadu vysílačů do 200 W pro digitální rozhlasové vysílání DAB-T v pásmu L. Společnost se
zabývá i výrobou malých vysílačů obecního rozhlasu, které
byly vyvinuty speciálně pro celostátní varovný systém.
Radio Transmitters
TESLA produces transmitters both for the medium wave and
the FM broadcasting band. In the FM transmitter sector TESLA
has developed a modernized range of 20 W – 10 kW. TESLA
has developed AM medium wave transmitters with output ranges of 100 W, 1 kW, 5 kW, 10 kW a 25 kW.
The transmitters use a DAM (Digital Amplitude Modulation)
system.
Field tests using the DRM system have been carried out
with these transmitters.
A range of transmitters with a capacity up to 200 W has
been designed for digital DAB-T radio broadcasting in the L
band. The company also produces small transmitters for public-address systems, specially developed for use in a national
warning system.
REFERENCE:
-
-
-
Středovlnné vysílače SRV 25 D v kontejneru včetně energetiky klimatizace a anténního systému pro vysílací středisko Al Mandes v Maroku.
Vysílací síť s vysílači 1 kW (SRV1D) a 5 kW (SRV5E) na
Slovensku.
Aplikace DCC systému u vysílačů SRV 201 na Kubě.
Vysílače 1 kW a 5 kW pro kubánského zákazníka.
DDC systémy pro vysílače SRV 200, nové středovlnné
rozhlasové vysílače 100 kW a 5 kW pro kubánského zákazníka.
FM vysílače od 500 W do 10 kW pro České Radiokomunikace.
FM vysílače od 200 W do 1 kW pro Rádio Impuls, Rádio
Děčín.
Komplexní dodávka FM vysílačů a AS pro Ryki a Przysucha Polsko.
CLIENTS:
-
-
A container-mounted SRV 25 D medium wave transmitter
set, complete with power, air-conditioning and antenna
systems, supplied to the Al Mandes transmitting centre in
Morocco.
Transmission network of 1 kW (SRV1D) and 5 kW (SRV5E)
transmitters for Slovakia
DCC system application to the SRV 201 transmitter in Cuba.
1 kW and 5 kW transmitters for Cuban client.
DDC systems for SRV 200 transmitters, new medium wave
100 W and 5 kW transmitters, for a Cuban customer.
FM transmitters, 500 W – 10 kW, for České Radiokomunikace.
FM transmitters 200 W – 1 kW, for Rádio Impuls, Rádio
Děčín.
Comprehensive supply of FM transmitters and AS for Ryki
and Przysucha, Poland.
Rozhlasové AM vysílače:
AM radio transmitters:
0,1 kW, 1 kW, 5 kW, 25 kW, 50 kW. Plně tranzistorové vysílače
jsou určené pro rozhlasové vysílání na středních a dlouhých
vlnách.
0.1 kW, 1 kW, 5 kW, 25 kW, 50 kW. The fully transistor–based
transmitters are intended for medium and long wave radio
transmission.
Rozhlasové FM vysílače:
FM radio transmitters:
20 W, 200 W, 500 W, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, 10 kW. Pro oblast FM rozhlasového vysílání TESLA dodává plně tranzistorové
VKV vysílače, určené pro provoz v pásmu CCIR.
20 W, 200 W, 500 W, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, 10 kW. TESLA
supplies these fully transistor–based FM transmitters, intended
for FM radio transmission in the CCIR band.
6 7
Digitální vysílače DVB-T A DVB-H
Digitální vysílače slouží nejen k přenosu televizního a rozhlasového signálu, ale také i k přenosu dat. V současné době je
digitální vysílání zavedeno již v několika evropských zemích.
To způsobuje rychlý rozvoj oboru. Vývojová pracoviště společnosti udržují krok s probíhajícím rozvojem zařízení pro televizní
vysílání. Využitím nových technologií polovodičových VF výkonových prvků typu „LDMOS“ a kodérů CODFM s digitálními
předkorekcemi jsme dosáhli lepších technicko-ekonomických
parametrů v dokončených a nově vyvíjených řadách vysílačů
DVB-T, které pokrývají pásmo od 20 W až do 1 kW. Tato řada
umožňuje snadný a méně nákladný přechod z analogového na
digitální vysílání. Novou řadu vysílačů doplňuje systém jejich
dálkového ovládání a diagnostiky s využitím Internetu (Ethernetu), který velmi podstatně zvyšuje komfort uživatelského
prostředí.
Digitální vysílače jsou snadno a rychle aplikovatelné pro
systém DVB-H.
Vývoj digitálních technologií bude v roce 2004 završen
univerzálním stavebnicovým řešením „na klíč“.
TESLA, akciová společnost dodává digitální vysílače následujících výkonů: 100 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1 kW.
REFERENCE:
V současné době naše vysílače
slouží v několika experimentálních
projektech DVB-T. České Radiokomunikace provozují experimentální
digitální terestriální SFN síť. V projektu
společnosti Czech DVB Group, a.s.
jsou využity naše antény a kompletní
řízení všech projektových prací.
Pro další pilotní projekty DVB
Group, a.s., společnosti Český Telecom a Slovak Telecom byly dodány
naše vysílače a anténní systémy. Český Telecom jako první
v ČR využil kontejnerové řešení digitálního stanoviště.
Pro zákazníka v Moskvě byl zprovozněn digitální vysílač
pro experimentální vysílání o výkonu 1 kW, který zákazník využívá výhradně pro datové služby.
Digital Transmitters DVB-T A DVB-H
Digital transmitters not only facilitate the transmission of TV and
radio signals, but can provide data transmission as well. Digital
transmission has already been brought on line in several European countries, which is stimulating rapid development in the
sector. The company’s development units are keeping pace
with the latest developments in TV broadcasting equipment.
By using new technologies like HF LDMOS semiconductor elements and CODFM coders with digital precorrectors, we have
achieved better technical parameters and higher financial efficiency in both the existing and newly developed power ranges
of DVB-T transmitters, which cover the 20 W to 1 kW band. This
range enables a smooth and less costly transition from analogue to digital transmission. This new transmitter range comes
complete with an innovative Ethernet-based remote control
and diagnostic system, which significantly enhances usability.
The digital transmitters can be easily and swiftly applied
with DVB-H systems.
In 2004, the development of digital technologies will reach
a new height with the introduction of a turn-key, universal modular solution.
TESLA supplies digital transmitters with the following outputs: 100 W, 300 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1 kW.
CLIENTS:
Currently, TESLA´s digital transmitters
are running in several experimental
DVB-T projects. České Radiokomunikace is operating an experimental
digital terrestrial SFN network. A project being conducted by Czech DVB
Group, a.s. is currently using our antennas and control system for all the
project work.
Our transmitters and antenna systems have also been supplied for
other pilot projects conducted by the DVB Group, a.s., Český
Telecom and Slovak Telecom. Český Telecom was the first
company in the Czech Republic to use containers as an option
for digital stations.
In Moscow TESLA put a digital transmitter for broadcasting
at 1 kW into experimental operation; the transmitter is being
used exclusively for data services.
Anténní systémy
Antenna Systems
TESLA vyrábí a dodává anténní systémy pro televizní a rozhlasové vysílání včetně kompletních služeb (zahrnující projekt,
montáž, zkoušky, uvedení do provozu, servis). Široký výrobní
sortiment vysílacích a přijímacích antén, pasivních prvků a dalších dílů umožňuje sestavit nejrůznější anténní systémy dle
požadavků zákazníků. Na základě požadovaného vyzářeného
výkonu, tvaru vyzařovacích diagramů a typu polarizace projektujeme anténní systémy určené pro umístění na různých typech
stožárů a věží. Pro TV převáděče dodáváme přijímací i vysílací
anténní systémy malého výkonu různých typů polarizací. Pro
digitální TV vysílání disponujeme novými typy anténních systémů pracujících v pásmu UHF TV určeném pro DVB-T a v pásmech VHF TV a L určených pro vysílání DAB.
The antenna systems produced by TESLA are designed for
television and radio transmission. They include a complete
range of services (design, installation, assembly, testing, start-up and maintenance). Our wide range of transmitting and
receiving antenna systems, passive elements and associated
parts allows the assembly of various systems meeting specific
customer requirements concerning radiated power, radiation
patterns and polarization types. Antenna systems can operate
on various towers and masts. For TV transposers TESLA supplies low-capacity receiving and transmitting antenna systems
with diverse types of polarization, while solutions for digital TV
transmission include new types of antenna systems operating
in the UHF TV band (intended for DVB-T transmission) and in
the VHF TV and L bands (for DVB-T and DAB transmission).
REFERENCE:
CLIENTS:
·
·
·
·
·
·
TV a VKV FM anténní systémy pro polská vysílací střediska
Olsztyn- Pieczewo, Ryki, Opole-Chrzelice a Przysucha
(umístění antén v samonosných laminátových válcích).
Středovlnné anténní systémy pro rozhlasová střediska
v Sýrii
Anténní systémy IV.–V. TV pásma pro estonského a jordánského zákazníka.
Nově vyvinutý anténní FM systém s cirkulární polarizací pro
velký výkon, instalovaný v Kuvajtu.
Anténní systém pro III. TV pásmo a FM určené pro vysílací
středisko Cukrák.
8 9
·
·
·
·
TV and FM antenna systems for Polish transmitting centres
Olsztyn-Pieczewo, Ryki, Opole-Chrzelice, and Przysucha
(with antennas encased in self-supporting fibre–glass cylinders)
Medium wave antenna systems for radio transmitting centres in Syria
Band IV – V TV antenna systems in Estonia and Jordan
A newly developed FM antenna system with circular polarization for high power output, installed in Kuwait
An antenna system for TV band III and for FM at the Cukrák
transmitting centre near Prague
Pasivní prvky
Passive Components
DVB-T/H filtry, frekvenční sdružovače, umělé antény
DVB-T/H filters, frequency combiners, dummy antennas
Tyto komponenty tvoří nedílnou součást výrobkového portfólia
naší společnosti. Díky širokému sortimentu jsme schopni naplnit obchodní záměry našich klientů ať již komplexní dodávkou
společně s vysílací technologií nebo zcela samostatně. Máme
připravena projektová řešení různých variant implementace
těchto komponentů s maximální efektivitou jejich využití. Sortimentně zaujímáme svými výrobky rozhlasové FM pásmo a TV
pásma. Základní prvky pro nastupující digitální vysílání DVB-T/H
již pracují u našich klientů a budou postupně rozšiřována.
Svými technickými vlastnostmi a parametry jsou naše pasivní
prvky srovnatelné s předními světovými výrobci. O tom nejlépe
svědčí dosažené reference.
Získali jsme řadu zkušeností při realizaci mnoha náročných
projektů, v kterých jsme obstáli se ctí. Neuzavíráme se proto
efektivní spolupráci s domácími i evropskými firmami. Kromě
dodávek pro telekomunikační operátory, dodáváme pasivní
prvky i pro ostatní výrobce vysílačů.
These components are an integral part of the production
portfolio of our company. Thanks to the wide assortment of
products available, we are well able to fulfil our clients’ needs,
whether that means delivery of complex packages including
transmission equipment and technology or simply supplying
a single item. We have project solutions available for various
ways of bringing the components on line with maximal efficiency. Our product range covers the FM radio and TV bands.
Our clients already have the basic elements for replacement
DVB-T/H digital broadcasting in operation and such broadcasting will be expanded over time. Our passive components are
comparable with the world’s top products in terms of technical
qualities and parameters, as our client list clearly testifies.
We have gained a wealth of experience over the course of
many challenging projects, always having cause to be proud
of our performance. We therefore remain open the possibility
of joining in effective projects with Czech or European partners.
In addition to supplying telecommunication operators, we also
supply passive components to other producers of transmitters.
REFERENCE:
CLIENTS:
TV UHF a FM sdružovače pro Litvu
TV UHF and FM combiners for Lithuania
TV UHF a FM sdružovače pro Polsko
TV UHF and FM combiners for Poland
TV UHF a FM sdružovače pro České Radiokomunikace
TV UHF and FM combiners for České Radiokomunikace
TV VHF, UHF a FM sdružovace pro Arménii
TV VHF, UHF and FM combiners for Armenia
Diplexery, filtry a mosty pro firmu SAGEM
Diplexers, filters and bridges for SAGEM
Výstupní filtry pro pilotní projekty DVB-T v ČR, Slovensku
a Rusku
Output filters for DVB-T pilot project in the Czech Republic,
Slovakia and Russia
10 11
Zdravotnická technika
Zařízení TESLAGRAPH je určeno pro uživatele s lékařským
i bez lékařského vzdělání. Zařízení má velmi široké použití od
odborných specialistů v klinické praxi například kardiologů,
neurologů …přes anesteziology k diabetologům až po praktické lékaře či specialisty v oboru mikrobuněčných procesů.
U profesí bez lékařského vzdělání můžeme zmínit fyziology,
psychology, sociology, učitele, sportovní a fitness trenéry
a další, kteří hodlají používat hardware-software komplex Teslagraph pro udržování svého zdraví cestou měření a snižování
hladiny stresu cestou dynamické kontroly tělesných funkcí.
Teslagraph je zařízení, kterým lze v organismu zjistit
funkční změny o 5 let dříve než se zvrátí v nevratné strukturální
změny v organismu. Může být dále účelně využito pro kontrolu
účinnosti léčby pacienta při různých diagnosách. Toto zařízení
umožňuje během 5 minutového měření variability srdečního
rytmu stanovit celkový zdravotní stav, stresovou zátěž a specifické výsledky měření a posouzení harmonie nebo větší či
menší disharmonie sympatiku a parasympatiku cyklu. Uživatel
a konečným potenciálním zákazníkem není jen pacient, ale
člověk cíleně sledující a kontrolující svůj zdravotní stav.
Základ metody tkví ve sledování odchylek v intervalech
mezi jednotlivými stahy srdce. Naměřené výsledky, pak odrážejí, jsou-li fyziologické funkce organismu řízeny harmonicky
či dis-harmonicky. Současná elektronika dovoluje na základě
dlouhodobých sledování resp. matematických řad a funkcí
prakticky okamžitě vyhodnotit odchylky a odlišnosti v cyklech
srdečního rytmu s celou řadou důležitých ukazatelů. Komplex
Teslagraph odpovídá všem medicínskýma technickým standardům Evropské unie.
Medical Equipment
TESLAGRAPH equipment is intended for operators with or
without medical training. The equipment is very widely used
by a wide range of specialists in clinical practices, from cardiologists and neurologists through anaesthesiologists and diabetologists, on to general practitioners and specialists in the
field of micro-cellular processes. Physiologists, psychologists,
sociologists, teachers, and sport and fitness trainers number
among the non-medical professionals using the equipment,
along with many others who intend to use the Teslagraph
hardware/software complex to stay healthy by measuring and
limiting their stress levels through dynamic monitoring of their
bodily functions.
Teslagraph allows functional changes in the body to be detected five years before they would lead to irreversible structural changes in the organism. It can also be used to monitor the
effectiveness of medication on patients with a range of diagnoses. In just five minutes, this device can measure heart rhythm
variability, determine an overall level of health and stress burden, supply specific measurements, and evaluate the harmony
relative lack of it within the sympathetic and parasympathetic
cycles.
Operators and potential final customers are not limited to
patients but can be anyone who wants to monitor his or her
own state of health. The basis of the technique involves monitoring deviations in the intervals between individual heartbeats.
The results can show whether the organism’s physiological
functions are operating harmonically or not. Using the results
of long term monitoring and mathematical series and functions,
today’s technology makes it possible to assess irregularities
and deviations in the heart rhythm cycle almost immediately,
using a whole series of indicators. The Teslagraph complex
meets all European Union standards for medical equipment.
Radioreléová zařízení
Dodáváme radioreléová zařízení pro stacionární i mobilní
(taktické) vojenské telekomunikační sítě. TESLA, akciová
společnost plnila úlohu generálního dodavatele spojové části
stacionární telekomunikační sítě Armády České republiky.
Radioreléová zařízení také vyrábí pro obdobnou síť Armády
Slovenské republiky. Součástí nabídky jsou také radioreléová
zařízení pro civilní použití.
TESlink
Radio-Relay Equipment
TESLA, akciová společnost supplies radio-relay equipment
both for stationary and mobile (tactical) military telecommunications networks. TESLA, akciová společnost served as the
general supplier of the stationary telecommunications network
of the Army of the Czech Republic. Presently, it supplies similar
radio-relay equipment to the Slovak army and it can also provide radio-relay equipment to the civilian sector.
TESlink
Jsou určena pro vytváření digitálních duplexních spojů na krátké a střední vzdálenosti a jsou vhodná pro spojení typu bod-bod v přístupových a privátních sítích. Základní sestava je tvořena vnější jednotkou (ODU) mechanicky spojenou s anténou,
vnitřní jednotkou (IDU) a propojovacím koaxiálním kabelem.
Teslink is a family of point-to-point digital microwave radios designed for easy deployment of short and medium links that is
particularly suitable for access and private networks. The basic
architecture of TESlink consists of three parts: a pole mounted
Outdoor Unit (ODU), a rack-mounted Indoor Unit (IDU) and
a single interconnecting cable.
Modulární
multiplexor/demultiplexor MDX34
MDX 34 Modular multiplexer/demultiplexer
Je určen pro použití s libovolným rádiovým nebo kabelovým
zařízením s přenosovou rychlostí 34 368 kbit/s a rozhraním
G.703. Díky své modularitě vyhoví všem požadavkům na
skladbu přítoků 2048 kbit/s a 8 448 kbit/s.
The MDX 34 is intended for use with any radio or cable equipment with transmission capacity 34 368 kbps and G.703 interface. Due to its modularity, the MDX34 fulfils all requirements
at 2048 kbps and 8448 kbps composition.
12 13
Malá digitální radioreléová stanice
RR 2200 POSEL
RR 2200 (POSEL)
Small digital radio relay station
je určena pro zabezpečení spolehlivého digitálního radioreléového spojení s přenosovou kapacitou 384 kbit/s v kmitočtovém
pásmu okolo 2,2 GHz na vzdálenosti do 15 km na úrovních nižších organizačních stupňů jednotek pozemních sil, případně
pro připojení speciálních komunikačních a jiných provozoven
do integrovaného operačně taktického komunikačního systému OTKS/TAKOM.
Designed for use on a lower level of organizational units for
building reliable digital radio relay links with up to 15 km transmission capacity at 384 kbit/sec in the 2.2 GHz frequency
band. The station can also be used for connecting special
communication units (and others) to the OTKS/TAKOM integrated tactical/operational communication system.
Taktickáradioreléová stanice
RR 300, RR 1600
Tactical Radio-relay Station
RR 300, RR1600
Stanice MRRS 300/1600 jsou určeny pro vytváření digitálních
radioreléových spojů v taktických sítích v pásmech NATO I
(225 - 400 MHz) a NATO III (1350 – 1850 MHz) a pracují s přenosovými rychlostmi dle norem EUROCOM (256, 512, 1024
kbit/s) a ITU/T (2048 kbit/s) . Stanice se snadno ovládají pomocí vestavěné klávesnice a displeje nebo připojením k řídícímu
a dohledovému systému.
Díky režimu automatického řízení výkonu (APC), možnosti
rychlého přeladění na přednastavené kmitočty a dalším vlastnostem je stanice vysoce odolná proti účinkům RNB. Stanice je
vybavena služebním hovorovým kanálem a dalšími služebními
kanály.
The MRRS 300/1600 stations are intended for digital radio
relay links in tactical networks in NATO I (225-400 MHz) and
NATO III (1350-1850 MHz) frequency ranges with data rates
according to EUROCOM (256, 512, 1024 kbit/sec) and ITU/T
(2048 kbit/sec) Recommendations. The stations are easily
operated with the built-in keypad and display or over Network
Management.
Electronic counter-measures include adaptive power control (APC), frequency agility and other features. The stations
are equipped with engineering order wire and further service
channels.
Výrobková řada VIWA Mobilní úpravny pitné vody
VIWA Product Line Mobile Water Treatment Plants
Výrobková sestava VIWA SET je koncipována jako plně automatizovaný modulový systém, s vestavěnými technologiemi
pro úpravu , plnění a balení vody. Na počátku je surová voda
z nejrůznějších povrchových nebo podzemních sladkovodních zdrojů. Ta je v prvním kontejneru (VIWA 5 STANDARD)
upravena na vodu pitnou, s kvalitou předepsanou evropskými
i světovými normami. Ve druhém modulu (VIWA BLOW) jsou
z polyetylenových polotovarů vyrobeny lahve a ve finálním
(VIWA PACK 750) je upravená pitná voda hygienicky plněna
do vyrobených lahví a balena na palety k distribuci konečným
uživatelům.
Instalace do standardizovaných kontejnerů ISO 1 C zajišťuje rychlé nasazení v havarijních situacích.
Mobilní úpravna plně nahradí stacionární vodárenské
zařízení a umožňuje zásobit vyrobenou pitnou vodou 5000 až
15 000 lidí.
Hlavní výhodou je vysoká účinnost technologií, nízké provozní náklady a snadná instalace celého zařízení. Tyto hodnoty předurčují VIWA SET pro použití v mimořádných situacích
jako jsou přírodní kalamity, v humanitárních a vojenských akcích i jako náhradní dočasné zdroje pitné vody v každodenním
provozu.
The VIWA SET product line features fully automated water
treatment plants. The equipment provides water treatment, PE
bottle blowing, bottling of drinking water and foil-wrapping of
bottles. It can take source water from a wide variety of ground
and surface sources. The first modular container (VIWA 5
STANDARD) has been designed to produce 5 000 litres drinking water per hour.
The treated water meets all EU and WHO quality directives.
The second container (VIWA BLOW) holds the blow machine
for the production of PE bottles and in the third container
(VIWA PACK 750) the clean and safe potable water is sanitarily
packed and prepared for easy distribution to the final user.
The modular concept of the ISO 1C containers allows
prompt deployment in emergency situations and crises.
The VIWA 5 STANDARD Mobile water treatment plant is
a full substitute for stationary treatment facilities and can supply drinking water for 5000 - 15000 people.
Its main advantages are - the high efficiency of the automated technology, its low operating costs and the ease of installation. These make VIWA SET the best choice in emergency
situations such as natural disasters, as well as for humanitarian and military operations and as a temporary replacement
source of drinking water for everyday use.
VIWA 5
VIWA 5
Umožňuje automaticky řízenou nadstandardní úpravu vody
včetně filtrace aktivním uhlím a sterilizace UV lampou, čímž
vzniká kvalitní pitná voda vhodná pro balení do lahví. K balení
a výrobě lahví slouží následná zařízení, která jsou všechna
instalována v ISO 1 C kontejneru.
Viwa 5 offers fully automatic standard and specialized water
treatment, including activated carbon filtration and UV sterilization, producing high-quality drinking water appropriate for
bottling.
14 15
VIWA 05 COUNTRY
Je mobilní zařízení, určené pro výrobu pitné vody v terénních
podmínkách. Zaručuje kvalitu upravené pitné vody předepsanou evropskými i světovými normami. Úpravna je smontována
na základové desce, upevněné na plastové paletě. Může být
instalována na jednoosém přívěsu terénního vozidla. Lze ji
kompletně smontovat a připravit k povozu za 15 minut. UV
filtrace je poslední úpravou před vstupem do distribučního
systému nebo do gumového zásobníku s kapacitou 6400 litrů.
Jednotka má vlastní napájecí generátor. Může být provozována na přívěsu i volně v terénu.
VIWA 05 COUNTRY
The mobile plant is designed for the production of drinking
water throughout the country at the quality level set by EU and
WHO standards. Either sweet surface water (river, waterway,
water reservoir) or ground water (bore hole, dug well) can be
used as the source. The unit is mounted on polypropylene
mounting base, screwed to a plastic Euro-pallet. The complete plant can be mounted on a single-axel trailer designed for
rough terrain. The unit can be ready to operate in 15 minutes.
UV-light is the final stage of the treatment process before the
water feeds into a distribution system or a rubber water bag
with a 6400-litre capacity.
The unit can be fully autonomous thanks to its mobile,
f-powered generator.
The water treatment module can be operated either on the
ler or on the ground.
VIWA 5 ARMY
Mobilní úpravna pitné vody
Dodávka Armádě České Republiky
2004
VIWA 5 ARMY
MOBILE WATER TREATMENT PLANT
Delivered to the Army of the Czech Republic
2004
VIWA 5 STANDARD
Mobilní úpravna pitné vody
VIWA PACK 750
Mobilní plnící a balicí linka
Dodávka Úřadu státních rezerv České Republiky
2004, 2005
VIWA 5 STANDARD
MOBILE WATER TREATMENT PLANT
VIWA PACK 750
MOBILE FILLING AND PACKING LINE
Deliveries for the Administration of the State Material Reserves of the Czech Republic
2004, 2005
VIWA 05 COUNTRY
Mobilní úpravna pitné vody
Humanitární pomoc obětem následků tsunami v Indonésii.
Banda Aceh – Desa Siron Camp
2005
VIWA 5 STANDARD
Mobilní úpravna pitné vody
VIWA PACK 750
Mobilní plnící a balicí linka
Nouzová náhrada místní vodárnyv obci Holoubkov, České
Republiky
2004
VIWA 05 COUNTRY
MOBILE WATER TREATMENT PLANT
Humanitarian Aid for the Victims of Tsunami in Indonesia
Banda Aceh – Desa Siron Camp
2005
VIWA 5 STANDARD
MOBILE WATER TREATMENT PLANT
VIWA PACK 750
MOBILE FILLING AND PACKING LINE
Temporary replacement of the stationary water station in
Holoubkov village, Czech Republic
2004
VIWA PACK 750
VIWA PACK 750
Plnicí linka pitné vody s kapacitou 750 PET lahví o objemu 1,5 l
za hodinu.
VIWA PACK 750 is a water filling line producing 750 PET bottles (1,5 l capacity) per hour.
VIWA BLOW
VIWA BLOW
Vyfukovací linka PET lahví s kapacitou 700 lahví za hodinu.
VIWA BLOW is a blow–moulding machine, producing 700 bottles per hour.
VIWA OFF–ROAD
VIWA OFF–ROAD
VIWA OFF–ROAD je mobilní úpravna pitné vody poskytující pitnou vodu standardní kvality instalovaná v přívěsu, který může
přepravovat jakýkoliv nákladní automobil dokonce i v těžším
VIWA OFF–ROAD is a water treatment unit for supplying standard quality drinking water It is mounted on a trailer chassis
Zabezpečovací zařízení
a externí montáže
Společnost TESLA zajišťuje externí montáže radiotechnických
zařízení a komplexní služby v oblasti zabezpečovací techniky:
elektronické zabezpečovací signalizace, požární signalizace,
videotelefonů, televizních dohledových systémů, kartové přístupové
a docházkové systémy včetně turniketů, zajištění parkovišť včetně elektrických závor a pojezdových vrat,
nerozbitná zrcadla pro nepřehledná
místa (vnitřní i venkovní), výškové
montáže (projekty, výroba a montáž
lehkých ocelových konstrukcí, antén a anténních systémů), montáže
radiotechnických zařízení (projekty
a montáž TV a FM vysílačů, základnových stanic GSM, radiotelefonních
sítí a radioreléových spojů).
Security Equipment
and External Assembly
TESLA, akciová společnost assembles radio engineering
equipment and provides comprehensive services relating
to security systems: electronics security systems and fire
alarms; videophones, CCTV;
card access and attendance
control systems, including
turnstiles; electronic security
systems for car parks, such as
lifting bars and sliding barriers;
shatterproof mirrors for visual
monitoring (for indoor and
outdoor use); high-rise installation (design, manufacturing
and installation of light steel
constructions, antennas and
antenna systems); installation
of radio engineering equipment
(design and installation of TV
and FM transmitters, GSM base
stations, radiophone networks
and radio-relay links).
REFERENCE:
CLIENTS:
Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Česká spořitelna a. s, Státní památková péče, městské a obecní úřady,
Makro ČR s. r. o., Motorola Cz s. r. o.,
RadioMobil a. s., České Radiokomunikace, TPSA Polsko
Czech Ministry of Finance, Czech
Ministry of Culture, Česká spořitelna a. s., National Monument
Institute, a number of municipalities, Makro ČR s. r. o., Motorola
Cz s. r. o., RadioMobil a. s.,
České Radiokomunikace, TPSA
Poland.
16 17
Work – dílenský nábytek
Work – Workshop Furniture
TESLA úspěšně působí na trhu v oblasti dílenského nábytku již
11 let. Zákazníkům dodává speciální dílenský nábytek vlastní
konstrukce. Naše ochranná známka WORK sdružuje tři řady
dílenského nábytku:
TESLA has been successfully operating on the furniture market
for 11 years. We supply customers with proprietary workshop
furniture. Our trademark WORK covers three types of workshop furniture:
WORK PROFI
WORK PROFI
Masivní a robustní dílenské stoly, skříně, pojízdné kontejnery,
závěsné skříňky a další doplňky pro profesionály.
Solid and robust workshop benches, desks, mobile containers,
suspended cases and professional accessories.
WORK AUTO
WORK AUTO
Modulové vestavby pro servisní vozidla nejrůznějších oborů,
využitelné ve všech typech užitkových automobilů.
A modular storage system for almost any kind of service vehicle that can be mounted into all types of utility vehicles
WORK HOBBY
WORK HOBBY
Cenově přístupný nábytek pro domácí kutily.
Inexpensive furniture for DIY enthusiasts.
18 19
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE V LETECH 2001 AŽ 2004 V TISÍCÍCH KČ
FINANCIAL FIGURES FOR 2001 TO 2004 IN THOUSANDS OF CZK
20 21
Výrok auditora
Auditor’s Opinion
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti TESLA, akciová společnost k 31. prosinci 2004. Za sestavení účetní
závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Mojí úlohou
je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
I have conducted an audit of final accounts of TESLA, akciová
společnost, as of 31 December 2004. Preparation of the final
accounts is the responsibility of the company’s statutory body.
My responsibility is to express an opinion on these final accounts, based on my audit.
Provedl jsem audit účetní závěrky v souladu se zákonem
o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené
ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené
ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených
v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních
postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou
a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem
přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad
pro vyjádření mého výroku.
Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz na aktiva, závazky, vlastní
kapitál a finanční situaci Tesla, akciová společnost k 31. prosinci 2004 a výsledek hospodaření za rok 2004 v souladu se
zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
Datum: 19.5.2005
I have conducted an audit of the final accounts in accordance
with the Act on Auditors and Audit Guidelines of the Chamber
of Auditors of the Czech Republic. These guidelines require
that I plan and perform the audit in a manner which will enable
me to attain reasonable assurance that the final accounts are
free of material misstatements. An audit includes examining,
on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the annual accounts, with regard to their completeness and conclusiveness. An audit also includes examining the
correctness and suitability of the accounting principles used
and significant estimates made by the auditee, as well as
evaluating the overall presentation of the final accounts. I am
convinced that the audit performed provides a solid basis for
my opinion.
In my opinion, the final accounts present fairly in all material
aspects the assets, liabilities, equity and financial standing
of TESLA, akciová společnost, as of 31 December 2004, and
the results of its operations for 2004, in conformity with the Act
on Accounting and relevant legislation and regulations of the
Czech Republic.
Date: 19 May 2005
Josef Špeta
AUDITOR
Želivecká 5, Prague 10
Reg. Number: 62
KONTAKTY / CONTACTS
SÍDLA SPOLEČNOSTI / COMPANY HEADQUARTERS:
TESLA, akciová společnost (Public Limited Company)
Poděbradská 56/186
180 66 Praha 9 - Hloubětín
Czech Republic
Fax:
Telefonní ústředna / telephone switchboard:
E-mail:
Web:
(+420) 266 107 413
(+420) 266 107 111
[email protected], [email protected]
www.tesla.cz, www.work.cz
V sídle společnosti v Praze 9 - Hloubětíně jsou umístěny následující útvary a závody:
The following units and branches are located at the company‘s headquarters in Prague 9 - Hloubětín:
Generální ředitel / General Director
Sekretariát / Secretary
Ekonomický odbor / Economic Department
Hospodářský odbor / Facilities Department
Obchodní odbor / Sales Department
Technický odbor / R & D Department
Výrobní odbor / Production Department
Organizační odbor / Organisational Department
(+420) 266 107 496
(+420) 266 107 499
(+420) 266 107 500
(+420) 266 107 313
(+420) 266 107 686
(+420) 266 107 460
(+420) 266 107 583
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TESLA, akciová společnost, závod Mladá Vožice / Mladá Vožice Branch
Táborská 445
391 43 Mladá Vožice
Czech Republic
Telefonní ústředna / telephone switchboard:
Ředitel závodu / Director of Branch:
Fax:
E-mail:
(+420) 381 214 110
(+420) 381 214 016
(+420) 381 831 152
[email protected], [email protected]
TESLA, akciová společnost, obchodní zastoupení Varšava / commercial representation in Warsaw
DRW Communication and Systems Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 56 C
00-803 Warszawa
Tel.:
Fax:
e-mail:
(+48) 226 302 162
(+48) 226 302 163
[email protected]
TESLA, akciová společnost, obchodní zastoupení Moskva / commercial representation in Moscow