(Zlatá cena Zelené jablko 2008 putuje do Sluňákova

Transkript

(Zlatá cena Zelené jablko 2008 putuje do Sluňákova
Zlatá cena Zelené jablko 2008 putuje do Slu ákova - Olomoucký deník
1z2
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/slunakov-zelene-jablko-200...
Rubrika: Olomoucký deník - Moje Olomoucko
Zlatá cena Zelené jablko 2008 putuje do
Slu ákova
Horka nad Moravou - Olomoucké centrum enviromentálních aktivit Slu ákov získalo další
ocen ní. Tentokrát se jedná o zlatou cenu v mezinárodní sout ži Zelené jablko 2008.
Po adatelé p vodn anglické sout že ocenili Slu ákov primárn za nízkoenergetický d m,
d ležitou roli však hrály i další plánované projekty.
Autor:
Ivo Vysoudil
Nízkoenergetický d m ekologického centra Slu ákov.
Autor: DENÍK/repro
„V sout ži se hodnotily stavby, které myslí na ochranu životního prost edí, ale ešily se i souvislosti, tedy
jak d m
zapadá do krajiny, jaký p ínos má pro ve ejnost a tak dále,“ vysv tlil editel Slu ákova Michal Bartoš.
Sou ástí hodnotících kritérií byly i projekty
plánované do budoucna, z nichž Bartoš prozradil zám r vybudovat jakési archeologické muzeum v
p írod . P jde o napodobeniny dobových staveb a za ízení, jejichž úlomky našli archeologové na území
Hané. „Cht li bychom tak lidem ukázat, jak se d ív kolem eky Moravy žilo. Uvidí tak nap íklad, jak
vypadaly hlin né pece a podobn ,“ objasnil.
Archeologické ukázky však nejsou to jediné, co Slu ákov do budoucna plánuje. Lidé se také mohou t šit
na více stezek v Litovelském Pomoraví. „Cht li bychom hlavn p edstavit p írodu Litovelského Pomoraví.
Ne ale formou informa ních tabulí, to lidi nebaví. Rádi bychom to ud lali formou interaktivních herních
prvk , vybudovali nové stezky, prost ud lat tu takovou p ím stskou rezervaci, kde by si na své p išly jak
d ti, tak dosp lí, a p itom ty informace, které na erpají, byly kvalitní“ ekl Bartoš.
V letošním ro níku sout že byly ocen ny také projekty z Etiopie, Ekvádoru, Mongolska, Sýrie a Brazílie.
25.8.2008 8:06
Zlatá cena Zelené jablko 2008 putuje do Slu ákova - Olomoucký deník
2z2
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/slunakov-zelene-jablko-200...
25.8.2008 8:06

Podobné dokumenty

Podpora tvorby mateřského mléka – jak na to ?

Podpora tvorby mateřského mléka – jak na to ? k d tem (BHFI – pozn. p ekl.). Zdravotníci tedy skute sehrávají klí ovou roli v tomto procesu. Navíc za átek kojení spolu s tím, jak prob hne porod, je klí ový pro celé další období kojení. Avšak š...

Více

geox® membrána – revoluční technologie

geox® membrána – revoluční technologie GEOX® MEMBRÁNA – REVOLU NÍ TECHNOLOGIE Tepelná regulace a prodyšnost P íchod pryžové podrážky p ed více než 50 lety byl d ležitým technologickým pokrokem, který zm nil životní styl milion lidí po c...

Více

Začíná Tanec Praha | Týden.cz

Začíná Tanec Praha | Týden.cz Galave!erem, na kterém se spole!n" p#edstaví dv" desítky !esk$ch tane!ník%, za!ne v pond"lí v divadle Ponec festival Tanec Praha. Cel$ m"síc bude v metropoli uvád"t inscenace tane!ního a pohybového...

Více

kulturní kalendář 2011

kulturní kalendář 2011 (Festa Musicale, www.festamusicale.cz) DUBEN – KVĚTEN  EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC (o.p.s. Sluňákov, www.slunakov.cz) KVĚTEN  1. 5. EKOJARMARK ekojarmark s koncerty, divadlem, výstavami a progra...

Více

EDO 16 program plakaty

EDO 16 program plakaty Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou telefon: 585 378 345 e-mail: [email protected] www.slunakov.cz

Více

popis cyklotrasy - Olomouc region Card

popis cyklotrasy - Olomouc region Card Šest ramen řeky Moravy protékajících městem dává Litovli osobitý ráz a pojmenování „Hanácké Benátky“. Asi 3 km za Litovlí prochází Moravská stezka zámeckým areálem Nové Zámky. Územím vede 8 km nauč...

Více

Castrol EDGE 5W-40 | Vlastnosti a doporučení - oleje

Castrol EDGE 5W-40 | Vlastnosti a doporučení - oleje ACEA A3/B3, A3/B4, C3 API SN/CF; VW 502 00/ 505 00 BMW Longlife-04 MB-Approval 229.31/ 229.51 Porsche A40; Renault RN0700/ RN0710 Vyhovuje pro Fiat 9.55535-S2; Dexos2*.

Více

Výsledky pro shop

Výsledky pro shop 3. Informace z registru ekonomických subjektů

Více