Úvod - Cetris

Komentáře

Transkript

Úvod - Cetris
Úvod
www.cetris.cz/o-nas/
Představení firmy
Politika jakosti
Reference
1.1
1.2
1.3
1
1
Úvod
www.cetris.cz/o-nas/
1.1 Představení firmy
Společnost CIDEM Hranice, a.s. –
divize CETRIS je v současnosti největším výrobcem cementotřískových
desek v Evropě.
Výstavba závodu na výrobu cementotřískových
desek v České republice byla zahájena v roce 1987,
do provozu byl pak závod uveden v roce 1991.
V roce 2011 je tedy tento materiál na trhu již celých 20 let.
V prvních letech výroby byl sortiment omezen
v podstatě pouze na základní desku CETRIS® BASIC
bez povrchové úpravy. Postupně se nabídka rozšiřovala, přibylo množství služeb jako např. řezání,
frézování, broušení, vrtání, nanášení povrchových
úprav a další. V současné době nabízíme celkem
jedenáct druhů cementotřískových desek a stále
vyvíjíme nové druhy, abychom uspokojili potřeby
a přání našich zákazníků.
6
O rozšiřující se oblibě a mnohostranném použití
desek CETRIS® svědčí i to, že jsou v současné době
vyváženy do takřka celé Evropy, ale také do zemí
Afriky, Asie a Jižní Ameriky.
Modernizací prošla i kompresorovna, proběhlo
rozšíření expediční haly a i do budoucna počítáme
s investicemi vedoucími k modernizaci a rozšířování
našeho závodu.
Cementotřískové desky CETRIS® jsou vyráběny
technologickým zařízením dodaným německou
firmou BISON. V roce 2010 prošla výrobní linka
celkovou rozsáhlou rekonstrukcí s cílem zkvalitnit
a zvýšit výrobní kapacitu, která v současnosti činí
55 000 m3 ročně. Nově je ve výrobní lince osazeno
čistící a brousící zařízení, které dokonale čistí výrobní
plechy a tím zlepšuje kvalitu povrchu desek. Byla
zrekonstruována a prodloužena sušárna a pořízena
nová formátovací pila. Při formátování vyrobených
desek lze nyní deklarovat nižší hodnoty tolerancí
přípustných odchylek rozměrů a tvarů, které jsou
výrazně pod normovými hodnotami. Velkých změn
dostála linka na nanášení povrchových úprav. Byla
pořízena plně automatizovaná linka se stříkacím
strojem KRONOS od italského výrobce MAKOR,
která dokonale povrchově ošetřuje nejen lícovou
pohledovou stranu desek, ale i její hrany.
Velkou a neustálou pozornost věnujeme kvalitě
vyráběných výrobků. Již v roce 1996 jsme získali
certifikát jakosti dle EN ISO 9002 od mezinárodní
akreditované certifikační společností Lloydś Register
Quality Assurance. Po vydání nové normy byl tento
systém v roce 2003 recertifikován dle ISO 9001.
Výroba cementotřískových desek CETRIS® je dále
dozorována autorizovanými a notifikovanými osobami. Jelikož společnost vyváží své výrobky po celé
Evropě, jsou cementotřískové desky certifikovány
nejen dle evropských harmonizovaných norem, ale
i dle norem národních.
Ve vylepšeném a rozšířeném postupu nanášení
povrchových úprav nechybí na začátku celého
procesu čistící a brousící zařízení pro přípravu lícové plochy a výkonné sušící a chladící zařízení.
Úvod
Úvod
1.2 Politika jakosti
1.2 Politika jakosti divize CETRIS
®
Politika jakosti
divize
CETRIS
Politika
jakosti
divize
CETRIS
Vedení
Vedení akciové
akciové společnosti
spoleãnosti prostřednictvím
prostfiednictvím této
této politiky
politiky jakosti
jakostistanovuje
stanovujerozhodující
principy
propro
zajištění
plnění
požadavků
a očekávání
zákazníků
divize
rozhodující
principy
zaji‰tûní
plnûní
poÏadavkÛ
a oãekávání
zákazníkÛ
divize CETRIS
i akcionáfiÛ
spoleãnosti
v souladu
se zpracovan˘m
systémem
CETRIS
i akcionářů
společnosti
v souladu
se zpracovaným
systémem
managemanagementu
a se závazkem
tentoneustále
systém neustále
mentu
jakosti a jakosti
se závazkem
tento systém
zlepšovat.zlep‰ovat.
Divize CETRIS®pfiijala
přijala následující
následující politiku
politiku jakosti:
oprávněná
očekávání
našich
zákazníků
•• Pracujeme
Pracujemessnadšením,
nad‰ením,abychom
abychomuspokojili
uspokojili
oprávnûná
oãekávání
na‰ich
zákazníkÛ
v našem
podnikání
a abychom
tímtím
rozvíjeli
a upevňovali
•• Pracujeme,
Pracujeme,abychom
abychomdosáhli
dosáhlizisku
zisku
v na‰em
podnikání
a abychom
rozvíjeli
naši
firmu
a upevÀovali
na‰i firmu
•• Pracujeme
Pracujemebezpečně
bezpeãnû
•• Vážíme
VáÏímesisiživotního
Ïivotníhoprostředí
prostfiedí
•• Vážíme
VáÏímesisinašich
na‰ichdodavatelů
dodavatelÛ
Division CETRIS adopted
following philosophy:
Dywizja CETRIS pod∏eja
nast´pujàcà politik´ jakoÊci:
•
•
•
•
•
•
We work with enthusiasm to satisfy
the right expectations of our customers
We work to bring profit to our business
in order to develop and consolidate our
Company
We work safely
We have respect for the external
environment
We have respect for our suppliers
Division CETRIS nahm folgende
prinzipien an:
•
•
•
•
•
Wir arbeiten mit Begeisterung,
um berechtigte Erwartungen unserer
Kunden zu erfüllen
Wir arbeiten, um den Gewinn in unserem
Unternehmen zu erreichen und damit
unsere Firma weiterzuentwickeln und
zu festigen
Wir arbeiten mit Sicherheit
Wir schätzen unsere Umwelt
Wir schätzen unsere Lieferanten
....................................
generální fieditel
•
•
•
•
Pracujemy z entuzjazmem, by zaspokoiç
uzasadnione oczekiwania naszych klientów
Pracujemy, by osiàgnàç korzyÊç w naszej
dzia∏alnoÊci i by rozwija∏a si´ i umacnia∏a
nasza firma
Pracujemy bezpiecznie
Szanujemy Êrodowisko
Szanujemy naszych dostawców
éÚ‰ÂÎ «CETRIS» ÔËÌflÎ
ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÔÓÎËÚËÍÛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡:
•
•
•
•
•
ꇷÓÚ‡ÂÏ Ò ˝ÌÚÛÁˇÁÏÓÏ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ ÒÔ‡‚‰ÎË‚˚ ÓÊˉ‡ÌËfl
̇¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚
ꇷÓÚ‡ÂÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÔË·˚ÎË
ÓÚ Ì‡¯ÂÈ Ô‰ÔËÌËχÚÂθÒÍoÈ
‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ë, ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï,
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚ˲ Ë ÛÍÂÔÎÂÌ˲
ÔÂÒÚËʇ ̇¯ÂÈ ÙËÏ˚
ꇷÓÚ‡ÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ
ñÂÌËÏ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ Ò‰Û
삇ʇÂÏ Ì‡¯Ëı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚
....................................
fieditel divize CETRIS
str. 7
7
1
1
1
1
Úvod
Úvod
www.cetris.cz/reference/
1.3
1.3 Reference
Reference
Více referencí
více referencí naleznete
v novémnaleznete
barevnémv katalogu
katalogu
®
„CETRIS
– referenční
stavby
a aplikace“.
„CETRIS® – referenãní stavby a plikace“ a na
WWW.CETRIS.CZ
v sekci
„Reference“.
1
2
5
6
7
8
3
4
9
11
10
12
14
13
17
15
16
str. 8
8
Úvod
Úvod
www.cetris.cz/reference/
18
19
Obr.1,1,23,
23,3333Divadlo
Divadlo
LUXOR,
Obr.
LUXOR,
Rotterdamm, Holandsko
Rotterdamm, Holandsko
® ® FINISH, fasádní oplá‰tûní,
CETRIS
CETRIS
FINISH, fasádní opláštění,
systémPLANK
PLANK
systém
20
Obr.2,2,3 3Rodinný
Rodinn˘
dÛm,
âeská
republika
Obr.
dům,
Česká
republika
® ® BASIC, konstrukãní panely
CETRIS
CETRIS
BASIC, konstrukční panely
Obr.44Podlaha,
Podlaha,
Olomouc,
âeská
republika
Obr.
Olomouc,
Česká
republika
Plovoucípodlaha
podlahaIZOCET
IZOCET
Plovoucí
21
22
23
Obr.5,5,27
27Tenisová
Tenisová
hala,
Obr.
hala,
PrahaTrója,
Trója,Česká
âeská
republika
Praha
republika
®
® FINISH, fasádní oplá‰tûní,
CETRIS
CETRIS
FINISH, fasádní opláštění,
systémPLANK
PLANK
systém
Obr.66Administrativní
Administrativní
budova
SPORTEN,
Obr.
budova
SPORTEN,
NovéMěsto,
Mûsto,Česká
âeskárepublika
republika
Nové
®
CETRIS
® BASIC, fasádní oplá‰tûní,
CETRIS
BASIC, fasádní opláštění,
systém
VARIO
systém VARIO
24
25
Obr.77Administrativní
Administrativní
budova
J&T,
Bratislava,
Obr.
budova
J&T,
Bratislava,
Slovenskárepublika
republika
Slovenská
®
CETRIS
® FINISH, fasádní oplá‰tûní,
CETRIS
FINISH, fasádní opláštění,
systém
VARIO
systém VARIO
Obr. 8, 10 Bytov˘ komplex, Rakousko
Obr. 8, 10® Bytový komplex, Rakousko
CETRIS BASIC, konstrukãní panely
CETRIS® BASIC, konstrukční panely
VST-systém ztraceného bednûní
VST-systém ztraceného bednění
Obr. 9, 26 Rodinn˘ dÛm, Praha, âeská republika
Obr. 9, 26® Rodinný dům, Praha, Česká republika
CETRIS BASIC, fasádní oplá‰tûní,
CETRIS® BASIC, fasádní opláštění,
systém PLANK
systém PLANK
Obr. 11, 17, 36 âesk˘ dÛm, MALMÖ, ·védsko
Obr. 11, 17,
36 Český dům, MALMÖ, Švédsko
CETRIS® FINISH, fasádní oplá‰tûní,
CETRIS® FINISH, fasádní opláštění,
systém VARIO
systém VARIO
27
28
31
26
29
30
Obr. 12 Rodinn˘ dÛm, Slavkov, âeská republika
Obr. 12 Rodinný
dům, Slavkov, Česká republika
CETRIS® BASIC, konstrukãní panely
CETRIS® BASIC, konstrukční panely
Obr. 13 Vstupní brána do závodu,
Obr.
13âeská
Vstupní
brána do závodu,
Brno,
republika
Brno,
Česká
republika
®
CETRIS
FINISH,
fasádní oplá‰tûní,
®
CETRIS
FINISH, fasádní opláštění,
systém VARIO
systém VARIO
Obr. 14 Zástavba rodinn˘ch domÛ, Holandsko
Obr.
14 Zástavba
®
CETRIS
FINISH,rodinných
podbití domů, Holandsko
CETRIS® FINISH, podbití
Obr.
Obr.15
15Záhonový
Záhonov˘obrubník,
obrubník,Česká
âeskárepublika
republika
®
CETRIS
CETRIS®BASIC,
BASIC,systém
systémHOBBY
HOBBY
Obr.
dům,
Nijmegen,
Holandsko
Obr.16
16Rodinný
Rodinn˘
dÛm,
Nijmegen,
Holandsko
®
CETRIS
CETRIS®BASIC,
BASIC,viditelné
viditelnékonstrukční
konstrukãní
panely-interiér,
schody,
stropy
panely-interiér,
schody,
stropy
str. 9
9
1
1
1
1
Úvod
www.cetris.cz/reference/
32
33
34
36
Obr.
Švýcarsko
Obr. 18
18 Gymnázium
GymnáziumWill,
Will,
·v˘carsko
CETRIS
stropní aa podlahové
podlahové konstrukce,
konstrukce,
CETRIS®® BASIC, stropní
®®
zvukově
zvukovû izolační
izolaãní(vrtané)
(vrtané)desky
deskyCETRIS
CETRIS
Obr. 19, 28, 30, 41 Zástavba
Zástavbaobytného
obytnéhokomplexu,
komplexu,
Obr.
Nov˘ Prosek,
Prosek,Česká
âeskárepublika
republika
Nový
FINISH, CETRIS
CETRIS®® BASIC,
BASIC,fasádní opláštěCETRIS®® FINISH,
CETRIS
fasádní
oplá‰tûní,
podhledové
konstrukce,
ní,
podhledové
konstrukce,
systém
VARIO
systém VARIO
Obr. 20 Rodinný dům, Hranice, Česká republika
Obr. 20® Rodinn˘
dÛm,
Hranice,
âeská republika
CETRIS
DOLOMIT,
podbití,
podhled
CETRIS® DOLOMIT, podbití, podhled
Obr. 21 Zástavba rodinných domů, Holandsko
Obr. 21® Zástavba
rodinn˘ch
domÛ,
Holandsko
CETRIS
PROFIL FINISH,
fasádní
opláštění,
®
CETRISPLANK
PROFIL FINISH, fasádní oplá‰tûní,
systém
systém PLANK
Obr. 22 Rodinný dům, Holandsko
Obr. 22® Rodinn˘
dÛm, Holandsko
CETRIS
PROFIL FINISH,
typ reliéfu břidlice,
PROFIL FINISH,
reliéfu bfiidlice,
CETRIS®opláštění,
fasádní
systém typ
VARIO
fasádní oplá‰tûní, systém VARIO
35
39
Obr. 24, 40 Řadové rodinné domy,
Obr. 24, 40 ¤adové
rodinné domy,
Roosendaal,
Holandsko
Roosendaal,
Holandsko
®
CETRIS
BASIC,
konstrukční systém
CETRIS® BASIC, konstrukãní systém
Obr. 25 Bytový komplex, Krištof Plazza,
Obr. 25 Bytov˘
komplex,
Kri‰tof
Plazza,
Trenčianské
Teplice,
Slovenská
republika
Trenãianské
Teplice,
Slovenská
republika
®
CETRIS ® BASIC, systém ztraceného bednění
CETRIS BASIC, systém ztraceného bednûní
Obr. 29 Komplex rodinných domů,
Brno Žebětín, Česká republika
opláštění z desek CETRIS® finish
a CETRIS® Profil finish, typ reliéfu břidlice
37
40
Obr. 31 Administrativní budova, Holandsko
Obr. 31 Administrativní budova, Holandsko
CETRIS®® FINISH, meziokenní vložky
CETRIS FINISH, meziokenní vloÏky
Obr. 32 Pivovar, Přerov, Česká republika
Obr. 32 Pivovar, Pfierov, âeská republika
CETRIS®® PROFIL FINISH, stropní podbití,
CETRIS PROFIL FINISH, stropní podbití,
typ reliéfu – dřevo
typ reliéfu – dfievo
38
41
42
Obr. 34 Rodinný dům, Říčany, Česká republika
Obr. 34 Rodinn˘ dÛm, ¤íãany, âeská republika
CETRIS®® FINISH, fasádní opláštění,
CETRIS FINISH, fasádní oplá‰tûní,
systém VARIO
systém VARIO
Obr. 35, 37 Administrativní budova fa. Müpo,
Obr. 35, 37 Administrativní budova fa. Müpo,
Brno, Česká republika
Brno, âeská republika
CETRIS®® BASIC, CETRIS®® FINISH, fasádní oplášCETRIS BASIC, CETRIS FINISH, fasádní oplá‰tění, systém VARIO
tûní, systém VARIO
Obr.
Holandsko
Obr. 39
39®Rodinný
Rodinn˘dům,
dÛm,Oosthozien,
Oosthozien,
Holandsko
CETRIS
® PROFIL FINISH, fasádní opláštění,
CETRIS PROFIL FINISH, fasádní oplá‰tûní,
systém
systém PLANK
PLANK
Obr.
38, 42
42 Podlaha
v administrativní
administrativníbudovû,
budo- Itálie
Obr. 38,
Podlaha v
®
vě,
Itálie,
NESITE,
zdvojená
podlaha,
® CETRIS
CETRIS NESITE, zdvojená podlaha, povrch-dfievo
­povrch – dřevo
str. 10
10

Podobné dokumenty

Publikace Pasivní domy - radost z bydlení

Publikace Pasivní domy - radost z bydlení se projeví v jejich životnosti a komfortu užívání domu. Kvalitním provedením stavby se vyhnete následným problémům a nákladům při odstraňování poruch a na rekonstrukci. Chtějte za svoje peníze to n...

Více

Představení firmy, politika jakosti

Představení firmy, politika jakosti dostála linka na nanášení povrchových úprav. Byla pořízena plně automatizovaná linka se stříkacím strojem KRONOS od italského výrobce MAKOR, která dokonale povrchově ošetřuje nejen lícovou pohledov...

Více

A1 podklady 6 snimku na str cast 1

A1 podklady 6 snimku na str cast 1 • V jakém oboru podnikáme? • Je toto odvětví atraktivní z podnikatelského hlediska a proč? • Jakou má v tomto odvětví postavení naše firma? • Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující náš obor podnikán...

Více

Zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno

Zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno apod. Posuďte sami a ozvěte se, budete-li s něčím nespokojeni či najdete-li návrh, jak jej vylepšit. Důležité je, že pro letošní rok bylo rozhodnuto, že Azet bude vydáván ve stejném rozsahu, tedy č...

Více

Velitelské shromáždění velitele VeV – VA Dne 3. prosince 2009

Velitelské shromáždění velitele VeV – VA Dne 3. prosince 2009 Velitelství výcviku – Vojenskou akademii Vyškov další z delegací Vojenské akademie v Bělehradě. Tato zahraniční delegace přiletěla stejně jako předcházející na týdenní návštěvu České republiky v rá...

Více

Základní vlastnosti

Základní vlastnosti první verze moderních tfiískov˘ch desek. První továrna na v˘robu souãasn˘ch cementotfiískov˘ch desek vznikla ve ·v˘carsku v roce 1967. V˘stavba závodu na v˘robu cementotfiískov˘ch desek v âeské republ...

Více