Preaction System with Model DV-5 Deluge Valve

Transkript

Preaction System with Model DV-5 Deluge Valve
http://www.tyco-fireproducts.com
Technical Services: Tel:
(800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500
Customer Service/Sales:
Tel: (414) 570-5000 / (800) 558-5236
Fax: (414) 570-5010 / (800) 877-1295
Preaction systém
Systems požárním
with Model
DV-5 Deluge
Předakční
ventilem,
modelValve
DV-5
Single Interlock,
Supervised
——
Wet
Pilot Actuation
Jednoduché
uzamčení,
kontrolní
hydraulická
aktivace
1-1/2 thru
8 Inch
(DN40až
thru
DN40
až DN200
(1-1/2”
8”) DN200)
General
Obecný
popis
Description
Kontrolovaný předakční systém s jednoThe Model
DV-5 Supervised
Single
Induchým
uzamčením,
model DV-5,
s hydterlock Preaction
System
with WetautoPiraulickou
aktivací (obr.
1) využívá
lot Actuation
(Fig. a1) doplňkový
utilizes automatic
matické
sprinklery
detekční
sprinklers
and
a
supplemental
detecsystém. Doplňkový detekční systém
se
tion system.
The
skládá
z potrubí
prosupplemental
hydraulickou detecaktivaci
tion
system
is
comprised
of
wet
pilot
a z pilotních sprinklerů. Při aktivaci detekčlines and pilot sprinklers. Actuation of
ního systému se automaticky spouští (uvolthe detection system automatically opňuje)
požární
ventil, model
DV-5,DV-5
a voda
tak
erates
(releases)
the Model
Delmůže
téci do allowing
potrubního
systému
sprinkleuge Valve,
water
to flow
into
ru
a vytékat
ze sprinklerů,
které and
mohou
být
the
sprinkler
piping system
to be
otevřeny.
discharged from any sprinklers that
may be open.
V souladu
s požadavky National Fire Protection
Association
mít předakční
In accordance
withmusí
the requirements
systém
než 20
sprinof the s více
National
Fireautomatickými
Protection Association,
a preactionkontrolované
system employing
klery
automaticky
potrubí
more than aby
20 automatic
sprinklers
is to
sprinklerů,
bylo možné
monitorovat
have theintegritu
sprinklersystému.
piping automatically
celkovou
V případě konsupervised předakčního
to monitor systému
the overall
introlovaného
s jednotegrity ofuzamčením
the system.
In thezpětný
case of
a
duchým
zajišťuje
venSupervised
Interlock
Preaction
til
stoupacíhoSingle
potrubí
(který nevyžaduje
System,
a Riser
Check
Valve
(that
použití
základové
vody)
kontrolu
vzduchu,
doessystém
not require
use of priming
takže
se můžethe
automaticky
natlakowater)
provideskontrolním
an air check
so vzduthat
vat
jmenovitým
tlakem
the system can be automatically preschu nebo dusíku ve výši 0,69 bar (10 psi).
surized with a nominal supervisory air
Kontrolní
nízkotlaký
poplašný
který
or nitrogen
pressure
of 10spínač,
psi (0,69
je
nastaven
tak,
aby
přenášel
své
kontakty
bar). A supervisory low pressure alarm
při
jmenovitých
0,34
bar (5 psi),na
klesající
switch
that is set
to transfer
its contacts
tlak,
se
používá
k indikaci
toho,
zda
v potruat nominally 5 psi (0,34 bar), on debí
systému pressure,
sprinkleru dochází
k abnormálcreasing
is utilized
to indiním
ze syscateúnikům.
whetherZtráta
theretlaku
are vzduchu
any abnormal
tému
poškozeného
leaks v důsledku
in the sprinkler
systemsprinkleru
piping.
nebo
potrubífrom
nevyvolá
otevření
Loss prasklého
of air pressure
the system
ventilu
DV-5 -of
tlaka vzduchu
slouží
pouze pro
as a result
damaged
sprinkler
or
kontrolní
poplach.
broken piping
will not cause the DV-5
Valve to open — the air pressure is for
Projektant
systému
supervisory
alarmobvykle
only. vybere detekční součásti pro předakční systém s jednoTypically,zámkem,
the system
selects
duchým
kterédesigner
budou na
požár
the detection
components
forsprinklery.
a single
reagovat
dříve než
automatické
interlock preaction
system
that v porovwill reV důsledku
toho dojde
v systému
spond
a fire sooner
than potrubním
the autonání
se to
zpožděním
v mokrém
matic sprinklers.
Consequently,
the
systému
k minimálnímu
zpoždění, protože
system will experience a minimal delay
systém
se
v zásadě
naplní
vodou
ještě
předin water delivery over that for a wet
tím,
sprinkler začne
pracovat.
V případě
pipenežsprinkler
system
because
the
hydraulické
aktivace
vybere filled
projektant
system will have
essentially
with
systému
hydraulicky
aktivované
sprinklery,
water before
a sprinkler
operates.
In
které začnou pracovat dříve než automaticthe case of wet pilot actuation, the
ké
sprinklery
vybrané pro
použití
v potrubí
system
designer
selects
wet
pilot
sprinkleru.
sprinklers that will operate sooner than
the automaticpředakční
sprinklers
chosens jedfor
Kontrolované
systémy
use
on
the
sprinkler
piping.
noduchým zámkem se obecně používají
k ochraně
oblastí,
je rizikopreaction
vážného
Supervised
singlekde
interlock
poškození
vodou,
které used
může tovzniknout
systems are
generally
protect
v důsledku
poškozených
automatických
areas where
there is danger
of serious
water damage
that might
result oblasfrom
sprinklerů
nebo potrubí.
Mezi takové
automatic
sprinklers
piptidamaged
obvykle patří
počítačové
prostory,or
skladoing.prostory
Typically,
areas
include
comvací
prosuch
cenné
umělecké
předměputer
rooms,
storage areas for valuty,
knihovny
a archívy.
able artifacts, libraries, and archives.
Předakční systémy s jednoduchým zámkem
Single
interlock
preaction
systems
are
se
také účinně
používají
na ochranu
majet-
Strana 1 z 16 Page 1 of 16
ZÁŘÍ 2004
SEPTEMBER, 2004
ku, kde předběžný poplach při případném
also effectively used to protect properpožáru
můžeadát
čas pro of
uhašení
ohně
ties where
pre-alarm
a possible
alternativními
prostředky
fire condition hasicími
may allow
time for před
fire
vypuštěním
sprinklerů.
V případě,suppresže požár
extinguishment
by alternate
nelze
jinak,
bude
systém
sion uhasit
means,
prior
to předakční
a sprinkler
dissprinklerů
fungovat
jako primární
charge. In
the event
the fire protipocannot
žární
systém.be extinguished, the preacotherwise
tion
sprinkler
system
will
then perform
Požární
ventil, model
DV-5
(popsaný
v Techas the primary fire protection system.
nických datech TFP1305) je ventil memThe Model
DV-5
(debránového
typu,
kterýDeluge
závisí naValve
tlaku vody
scribed in Technical
Data
Sheet
v membránové
komoře, aby
membrána
TFP1305)
is a proti
diaphragm
style valve
zůstala
uzavřená
tlaku přívodu
vody.
that je
depends
upon
waterdopressure
Když
ventil DV-5
uveden
provozu, in
je
the Diaphragm Chamber to hold the
(TEXT POKRAČUJE
NA STRANĚ
(TEXT CONTINUED
ON9)PAGE 9)
TFP1410_CS
TFP1410
Strana
z 16
Page 2
of 16
1 - Požární ventil, model DV5
2 - Hlavní regulační ventil (N.Z .)
3 - Přívodní regulační ventil
membránové komory (N.O.)
4 - Místní ruční řídicí stanice
5 - Automatické sprinklery
6 - Hydraulicky aktivované
sprinklery (detekce požáru)
TFP1410_EN
TFP1410
7 - Přívodní tlakoměr
8 - Tlakoměr membránové komory
9 - Vypouštěcí ventil systému (N.Z .)
10 - Hlavní vypouštěcí ventil (N.Z .)
(zobrazený zezadu)
11 - Automatický uzavírací ventil
membránové komory
12 - Poplašný tlakový spínač toku vody
(zobrazený zezadu ventilu)
13 - Poplašné zařízení vodního
motoru (volitelný)
14 - Zpětný ventil stoupacího potrubí
15 - Tlakoměr pro kontrolní tlak vzduchu
16 - Automatický přívod vzduchu/dusíku
17 - Kontrolní nízkotlaký poplašný spínač
OBRÁZEK 1 - ČÁST 1 ZE 2
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S HYDRAULICKOU AKTIVACÍ
— SCHÉMA SYSTÉMU (Pohled zepředu) —
TFP1410_CS TFP1410
1 - Požární ventil, model DV5
2 - Hlavní regulační ventil (N.Z .)
3 - Přívodní regulační ventil
membránové komory (N.O.)
4 - Místní ruční řídicí stanice
(zobrazena zepředu ventilu)
5 - Automatické sprinklery
6 - Hydraulicky aktivované
sprinklery (detekce požáru)
Page
ze
16
Page
3 of
16
7 - Přívodní tlakoměr (zobrazen
zepředu ventilu)
8 - Tlakoměr membránové komory
(zobrazen zepředu ventilu)
9 - Vypouštěcí ventil systému (N.Z .)
10 - Hlavní vypouštěcí ventil (N.Z .)
11 - Automatický uzavírací ventil
membránové komory
12 - Spínač poplašného zařízení tlaku vody
13 - Poplašné zařízení vodního
motoru (volitelný)
14 - Zpětný ventil stoupacího potrubí
15 - Tlakoměr pro kontrolní tlak vzduchu
(zobrazen zepředu ventilu)
16 - Automatický přívod vzduchu/dusíku
17 - Kontrolní nízkotlaký poplašný spínač
OBRÁZEK 1 - ČÁST 2 ZE 2
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S HYDRAULICKOU AKTIVACÍ
— SCHÉMA SYSTÉMU (Pohled zezadu) —
Strana z 16
Č. POPIS
TFP1410_EN
MN.
Page
4 of 16
1 20 bar/300 psi
tlakoměr pro vodu 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
P/N
92-343-1-005
1/4” kalibrační testovací ventil . . . 1 46-005-1-002
Ruční řídicí stanice, model MC-1 . 1 52-289-2-001
Automatický vypouštěcí ventil,
model AD-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 52-793-2-004
Automatický uzavírací ventil,
model ASV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-021
Spínač poplašného zařízení tlaku
vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PS10-2A) 1 2571
1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . . 2 46-050-1-004
1/2" pružinový pojistný ventil . . . 1 92-322-1-002
1/2” filtr Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 52-353-1-005
3/4" výkyvný regulační ventil . . . . 1 46-049-1-005
3/4“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . . . 1 46-048-1-005
Konektor odkapního trychtýře . . . 1 92-211-1-005
Držák odkapního trychtýře . . . . . . 1 92-211-1-003
Odkapní trychtýř . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-007
3/32” větrací fitink . . . . . . . . . . . . . . 1 92-032-1-002
1/4” x 18” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” x 12” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
3/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 CH
Č. POPIS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
MN.
3/4” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . .
1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . .
3/4” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 1/2” x 3/4” profil T . . . . . . . . .
1/4” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 2-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 5” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 7” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
3/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 4” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
1 CH
1 CH
7 CH
1 CH
1 CH
3 CH
3 CH
1 CH
2 CH
2 CH
3 CH
11 CH
1 CH
3 CH
2 CH
1 CH
2 CH
2 CH
6 CH
1 CH
1 CH
Č. POPIS
MN.
P/N
TFP1410
P1 17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-012
P2 1/4” kalibrační testovací ventil . . 1 46-005-1-002
P3 Nízkotlaký poplašný spínač (PS102A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2571
P4 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . 1 92-343-1-019
P5 1/2" výkyvný regulační ventil . . 1 46-049-1-004
P6 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1 46-047-1-004
P7 3/4“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1 46-048-1-007
P8 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CH
P9 1/2” x 1/4” redukční pouzdro . . . . 1 CH
P10 1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P11 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P12 1/2” křížová spojka . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P13 1/2” x 1/2” x 1/4” profil T . . . . . . . . 1 CH
P14 1” x 3/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . . . 1 CH
P15 1/4” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
P16 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 5 CH
P17 1/2” x 2-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 1 CH
P18 3/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 1 CH
P19 1” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH
Číslo
vsuvky
38
39
Vyberte vhodné velikosti vsuvek podle
velikosti požárního ventilu DV
DN40
DN50
(1-1/2”)
(2”)
1/2” pevná
1/2” x 2“
1/2” x 5”
1/2” x 5-1/2”
(ZELENÝ
ODSTÍN)
UMÍSTĚNÍ PRO
VOLITELNÝ
ELEKTRICKÝ N.O.
POPLACHOVÝ
REGULAČNÍ VENTIL
(BVS‑3/4”)
POZNÁMKY:
1. Kontrolované předakční
příslušenství s jednoduchým
uzamčením s hydraulickou
aktivací se skládá z položek
1-42 plus položky P1-P19.
2. Pro sestavy 1-1/2” or 2”
používejte pouze zpětný
ventil stoupacího potrubí,
2", model CV-1FR.
3. Všechny spojky a vsuvky
jsou pozinkované
(standardní objednávka).
4. CH: Běžně k dostání.
ZPĚTNÝ VENTIL
STOUPACÍHO
POTRUBÍ
(POZNÁMKA 2)
ZOBRAZEN POŽÁRNÍ
VENTIL, MODEL
DV‑5, DRÁŽKA X
DRÁŽKA, DN50 (2")
POZNÁMKY:
5. Viz obrázek 2 TFP1305, kde
najdete identifikační údaje
pro otvor požárního ventilu.
6. Nasměrujte veškeré
trubkoví do odkapního
trychtýře, bod 14.
OBRÁZEK 2A — ČÁST 1 ZE 3
POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN40 a DN50 (1-1/2 a 2”)
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM HYDRAULICKÉ AKTIVACE
(52-478-X-117)
— SCHEMATICKÝ NÁKRES —
Strana z 16
TFP1410_CS
Č. POPIS
TFP1410_EN
Page ze 16
MN.
1 20 bar/300 psi tlakoměr pro vodu
2 1/4” kalibrační testovací ventil . . . TFP1410
3 Ruční řídicí stanice, model MC-1 . 4 Automatický vypouštěcí ventil,
model AD-1
5 Automatický uzavírací ventil,
model ASV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poplašný tlakový spínač toku vody
(PS10-2A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . . 8 1/2" pružinový pojistný ventil . . . 9 1/2” filtr Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3/4" výkyvný regulační ventil . . . . 11 1-1/4“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . 12 Konektor odkapního trychtýře . . . 13 Držák odkapního trychtýře . . . . . .
14 Odkapní trychtýř . . . . . . . . . . . . . . . .
15 3/32” větrací fitink . . . . . . . . . . . . . .
16 1/4” x 18” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . .
17 1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . . .
18 1/2” x 18” trubkoví
19 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 3/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
2 92-343-1-005
1 46-005-1-002
1 52-289-2-001
1 52-793-2-004
1 92-343-1-021
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2571
46-050-1-004
92-322-1-002
52-353-1-005
46-049-1-005
46-048-1-007
92-211-1-005
92-211-1-003
92-343-1-007
92-032-1-002
CH
CH
CH
CH
CH
Č. POPIS
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
MN.
1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . .
1-1/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . .
3/4” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 1/2” x 3/4” profil T . . . . . . . . .
1/4” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 2-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 3-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 4” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 4-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 5” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 5-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 7” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
5 CH
1 CH
1 CH
7 CH
1 CH
1 CH
3 CH
3 CH
1 CH
2 CH
2 CH
2 CH
13 CH
1 CH
1 CH
1 CH
1 CH
1 CH
1 CH
2 CH
5 CH
1 CH
Č. POPIS
MN.
43 1-1/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
44 1-1/4” x 4” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
1 CH
1 CH
Page 5 of 16
P1 17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P2 1/4” kalibrační testovací ventil . . P3 Nízkotlaký poplašný spínač (PS102A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P4 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . P5 1/2" výkyvný regulační ventil . . P6 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . P7 1-1/4“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . P8 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P9 1/2” x 1/4” redukční pouzdro . . . .
P10 1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P11 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
P12 1/2” křížová spojka . . . . . . . . . . . . . P13 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . P14 1-1/4” x 1-1/4” x 1/2” profil T . . . . P15 1/4” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . P16 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . P17 1-1/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . P18 1-1/4” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-012
1 46-005-1-002
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2571
92-343-1-019
46-049-1-004
46-047-1-004
46-048-1-007
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
(ZELENÝ
ODSTÍN)
ZAZÁTKUJTE
NEPOUŽÍVANÉ
OTVORY
ZPĚTNÝ VENTIL
STOUPACÍHO
POTRUBÍ
(POZNÁMKA 2)
UMÍSTĚNÍ PRO
VOLITELNÝ
ELEKTRICKÝ N.O.
POPLACHOVÝ
REGULAČNÍ VENTIL
(BVS-3/4”)
POZNÁMKY:
1. Kontrolované
předakční příslušenství
s jednoduchým
uzamčením
s hydraulickou aktivací
se skládá z položek 1‑44
plus položky P1-P18.
2. Používejte pouze zpětný
ventil stoupacího
potrubí, model CV-1FR.
3. Všechny spojky a vsuvky
jsou pozinkované
(standardní objednávka).
4. CH: Běžně k dostání.
ZOBRAZEN POŽÁRNÍ
VENTIL, MODEL
DV5, DRÁŽKA X
DRÁŽKA, DN80 (3”)
POZNÁMKY:
5. Viz obrázek 2 TFP1305, kde
najdete identifikační údaje
pro otvor požárního ventilu.
6. Nasměrujte veškeré
trubkoví do odkapního
trychtýře, bod 14.
OBRÁZEK 2A — ČÁST 2 ZE 3
POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN80 (3”)
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM HYDRAULICKÉ AKTIVACE
(52-478-X-114)
— SCHEMATICKÝ NÁKRES —
Strana z 16
Č. POPIS
TFP1410_EN
MN.
1 20 bar/300 psi tlakoměr pro vodu
2 1/4” kalibrační testovací ventil . . .
3 Ruční řídicí stanice, model MC-1 .
4 Automatický vypouštěcí ventil,
model AD-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Automatický uzavírací ventil,
model ASV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Poplašný tlakový spínač toku
vody (PS10-2A) . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . .
8 1/2" pružinový pojistný ventil . . .
9 1/2” filtr Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 3/4" výkyvný regulační ventil . . . .
11 Nepoužívá se . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 2“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Konektor odkapního trychtýře . . .
14 Držák odkapního trychtýře . . . . . .
15 Odkapní trychtýř . . . . . . . . . . . . . . . .
16 3/32” větrací fitink . . . . . . . . . . . . . .
17 1/4” x 24” trubkoví
18 1/2” trubková spojka . . . . . . . . . . . .
19 1/2” x 24” trubkoví . . . . . . . . . . . . . . .
20 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 3/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 1” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
2 92-343-1-005
1 46-005-1-002
1 52-289-2-001
1 52-793-2-004
1 92-343-1-021
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2571
46-050-1-004
92-322-1-002
52-353-1-005
46-049-1-005
N
46-048-1-009
92-211-1-005
92-211-1-003
92-343-1-007
92-032-1-002
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Č. POPIS
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
MN.
1/4” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” profil T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . .
3/4” x 1/2” x 3/4” profil T . . . . . . . . .
1” x 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . .
1” x 3/4” x 1” profil T . . . . . . . . . . . . .
2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 2-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 5” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 6” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/2” x 7” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
3/4” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . .
3/4” x 2” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyberte vsuvku podle tabulky . . .
1” pevná vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . .
1” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepoužívá se . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 CH
7 CH
3 CH
3 CH
2 CH
1 CH
1 CH
1 CH
2 CH
2 CH
10 CH
2 CH
1 CH
2 CH
1 CH
2 CH
2 CH
2 CH
2 CH
1 CH
1 CH
2 CH
2 CH
1 CH
0 N
P/N
Č. POPIS
MN.
P/N
49 2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CH
P1 17,5 bar/250 psi tlakoměr pro
vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P2 1/4” kalibrační testovací ventil . . 1
P3 Nízkotlaký poplašný spínač (PS102A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P4 1/4” přetlakový ventil . . . . . . . . . . 1
P5 1/2" výkyvný regulační ventil . . 1
P6 1/2“ kulový ventil . . . . . . . . . . . . . . 1
P7 2“ rohový ventil . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P8 1/4” zátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
P9 1/2” x 1/4” redukční pouzdro . . . . 1
P10 1/2” spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P11 1/2” 90º koleno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P12 1/2” křížová spojka . . . . . . . . . . . . . 1
P13 1/2” x 1/4” x 1/2” profil T . . . . . . . . 1
P14 2” x 2” x 1/2” profil T . . . . . . . . . . . . 1
P15 1/4” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . 1
P16 1/2” x 1-1/2” vsuvka . . . . . . . . . . . . 6
P17 2” x 3” vsuvka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vsuvka
č.
40
41
42
45
TFP1410
92-343-1-012
46-005-1-002
2571
92-343-1-019
46-049-1-004
46-047-1-004
46-048-1-009
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Vyberte vhodné velikosti vsuvek podle
velikosti požárního ventilu DV
DN100
DN150
DN200
(4”)
(6”)
(8”)
1/2” x 2-1/2” 1/2” x 5-1/2” 1/2” x 8-1/2”
1/2” x 2“
1/2” x 3”
1/2” x 3-1/2”
1/2” x 6-1/2” 1/2” x 7-1/2”
1/2” x 9”
3/4” x 2-1/2” 3/4” x 3-1/2” 3/4” x 4-1/2”
(ZELENÝ
ODSTÍN)
ZAZÁTKUJTE
NEPOU­
ŽÍVANÉ
OTVORY
ZPĚTNÝ VENTIL
STOUPACÍHO
POTRUBÍ
(POZNÁMKA 2)
UMÍSTĚNÍ PRO
VOLITELNÝ
ELEKTRICKÝ N.O.
POPLACHOVÝ
REGULAČNÍ VENTIL
(BVS-3/4”)
POZNÁMKY:
1. Kontrolované
předakční příslušenství
s jednoduchým
uzamčením s hydraulickou
aktivací se skládá z položek
1‑49 plus položky P1-P17.
2. Používejte pouze zpětný
ventil stoupacího
potrubí, model CV-1FR.
3. Všechny spojky a vsuvky
jsou pozinkované
(standardní objednávka).
4. CH: Běžně k dostání.
ZOBRAZEN POŽÁRNÍ
VENTIL, MODEL
DV-5, PŘÍRUBA x
DRÁŽKA, DN100 (4")
POZNÁMKY:
5. Viz obrázek 2 TFP1305, kde
najdete identifikační údaje
pro otvor požárního ventilu.
6. Nasměrujte veškeré
trubkoví do odkapního
trychtýře, bod 15.
OBRÁZEK 2A — ČÁST 3 ZE 3
POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN100, DN150 a DN200 (4, 6 a 8”)
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM HYDRAULICKÉ AKTIVACE
(52-478-X-111)
— SCHEMATICKÝ NÁKRES —
Strana z 16
TFP1410_CS
TFP1410_EN
Page ze 16
POZNÁMKY:
Vyberte vhodné velikosti vsuvek podle velikosti požárního ventilu DV
1. Pro ventily DV-5 1-1/2” or 2” používejte
Číslo vsuvky
TFP1410
7 of(8”)
16
DN40 (1-1/2”)
DN50 (2”)
DN80 (3”)
DN100 (4”)
DN150Page
(6”)
DN200
pouze zpětný ventil stoupacího potrubí,
2", model CV-1FR. Pro ventily 3”-8”, model
1
1/2” pevná
1/2” x 2“
1/2” x 1-1/2” 1/2” x 2-1/2” 1/2” x 5-1/2” 1/2” x 8-1/2”
DV-5, používejte zpětné ventily stoupacího
2
1/2” pevná
1/2” pevná
1/2” x 1-1/2”
1/2” x 2“
1/2” x 3”·
1/2” x 3-1/2”
potrubí, model CV-1FR, odpovídající velikosti.
3
1/2” x 5”
1/2” x 5-1/2”
1/2” x 7”
1/2” x 6-1/2” 1/2” x 7-1/2”
1/2” x 9”
2. Vsuvky 1-4 jsou různě dlouhé v závislosti
4
3/4” x 1-1/2” 3/4” x 1-1/2” 3/4” x 1-1/2” 3/4” x 2-1/2” 3/4” x 3-1/2” 3/4” x 4-1/2”
na velikosti modelu DV‑5. Vyberte je
Velikost
podle tabulky. Všechny ostatní vsuvky,
hlavního
které nejsou smontované, se instalují
vypouštěcího
3/4” NPT
3/4” NPT
1-1/4” NPT
2” NPT
2” NPT
2” NPT
podle schématického nákresu příslušného
ventilu
systému
příslušenství, obrázek 2A část 1, 2 nebo 3.
Hlavní
3. Namontujte podsestavy
vypouštěcí
3/4” NPT
3/4” NPT
1-1/4” NPT
2” NPT
2” NPT
2” NPT
v pořadí podle abecedy.
ventil
4. Viz obrázek 2 TFP1305, kde
najdete identifikační údaje pro
otvor požárního ventilu.
5. Nasměrujte veškeré trubkoví
do odkapního trychtýře.
VĚTRACÍ
FITINK (ZELENÝ
ODSTÍN)
SPÍNAČ POPLAŠNÉHO
ZAŘÍZENÍ TLAKU VODY
AUTOMATICKÝ
VYPOUŠTĚCÍ
VENTIL
3/4” NPT SPOJKA PRO
POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ
VODNÍHO MOTORU
VSUVKA
VSUVKA
HLAVNÍ VYPOUŠTĚCÍ
VENTIL (NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ)
HLAVNÍ
VYPOUŠTĚCÍ
SPOJ SYSTÉMU
(VELIKOST PODLE
TABULKY)
REGULAČNÍ
VZDUCHOVÝ
VENTIL SYSTÉMU
(NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ)
ODKAPNÍ
TRYCHTÝŘ
S 1 -1/4” NPT
SPOJEM PRO
VYPOUŠTĚNÍ
NEPOU­
ŽÍVANÉ
OTVORY
NÍZKOTLAKOVÝ
POPLAŠNÝ SPÍNAČ
1/2" NPT SPOJKA
PRO PŘÍVOD
VZDUCHU DO
SYSTÉMU
TLAKOMĚR
PŘÍVODU
VZDUCHU
DO SYSTÉMU
1/2” NPT
SPOJKA PRO
ZPĚTNÝ VENTIL
“HYDRAULICKOU
STOUPACÍHO
DETEKCI”
POTRUBÍ
(POZNÁMKA 1)
VSUVKA
VSUVKA
HLAVNÍ
VYPOUŠTĚCÍ
VENTIL SYSTÉMU
(NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ)
AUTOMATICKY
UZAVÍRACÍ VENTIL
(NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ)
TLAKOMĚR
MEMBRÁNOVÉ
KOMORY
MOKRÝ ŘÍDICÍ VENTIL
PRO ZKOUŠKU
(NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ)
TLAKOMĚR
PŘÍVODU VODY
DO SYSTÉMU
RUČNÍ ŘÍDICÍ
STANICE
ZOBRAZEN POŽÁRNÍ
VENTIL, MODEL DV-5,
PŘÍRUBA x DRÁŽKA,
DN100 (4")
1/2” NPT SPOJ OD
HLAVNÍ VYPOUŠTĚCÍ
PŘÍVODU VODY
SPOJ (VELIKOST
PODLE TABULKY)
PŘÍVODNÍ REGULAČNÍ
VENTIL MEMBRÁNOVÉ
KOMORY (NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ)
OBRÁZEK 2B
POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN40 až DN200 (1-1/2 až 8”)
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM HYDRAULICKÉ AKTIVACE
— PROVOZNÍ DÍLY —
TFP1410
Page 8 of 16
Strana z 16
Velikost
ventilu
DN40
(1-1/2”)
DN50
(2”)
DN80
(3”)
DN100
(4”)
DN150
(6”)
DN200
(8”)
TFP1410_EN
Nominální montážní rozměry v milimetrech (palcích)
A
B
C
D
178
225
330
267
(7)
(8.88)
(13)
(10.50)
181
232
330
267
(7.13) (9.13)
(13)
(10.50)
198
265
368
267
(7.81) (10.44) (14.50) (10.50)
254
298,5
454
267
(10)
(11.75)
(18)
(10.50)
289
363,5
476
267
(11.38) (14.31) (18.75) (10.50)
305
406
540
267
(12)
(16)
(21.25) (10.50)
E
521
(20.50)
535
(21.06)
635
(25)
740
(29.13)
811
(31.94)
933.5
(36.75)
F
102
(4)
79
(3.13)
43
(1.69)
44,5
(1.75)
89
(3.50)
44,5
(1.75)
G
H
148
148
(5.81) (5.81)
152
152
(6)
(6)
170
170
(6.69) (6.69)
165
217,5
(6.50) (8.56)
200
252
(7.88) (9.94)
273
270
(10.75) (10.63)
J
76
(3)
76
(3)
108
(4.25)
159
(6.25)
159
(6.25)
159
(6.25)
K 178
(7)
178
(7)
178
(7)
181
(7.13)
181
(7.13)
181
(7.13)
L
102
(4)
79
(3.13)
6
(0.25)
9,5
(0.38)
40
(1.56)
181
(7.13)
M
376
(14.81)
390,5
(15.38)
537
(21.13)
644,5
(25.38)
752,5
(29.63)
927
(36.5)
MINIMÁLNÍ VŮLE
1/2” NPS PŘÍVODNÍ
SPOJOVACÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
MEMBRÁNOVÉ KOMORY
(SMONTOVANÉ)
HLAVNÍ
REGULAČNÍ
VENTIL
POHLED ZLEVA
2” NPS
VYPOUŠTĚCÍ
SYSTÉM
1-1/4” NPS
VYPOUŠTĚCÍ
SYSTÉM
POHLED ZEPŘEDU
OBRÁZEK 3
POŽÁRNÍ VENTIL, MODEL DV5, DN40 až DN200 (1-1/2 až 8”)
KONTROLOVANÝ PŘEDAKČNÍ SYSTÉM S JEDNODUCHÝM UZAMČENÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM HYDRAULICKÉ AKTIVACE
— JMENOVITÉ MONTÁŽNÍ ROZMĚRY —
TFP1410_CS TFP1410
membránová komora natlakovaná pomocí přípojek příslušenství ze vstupní strany
hlavního regulačního ventilu systému, např.
Diaphragm
against
the awater
uzavírací
ventilclosed
s vnějším
šroubem
třmesupply pressure. When the DV-5 Valve
nem nebo škrticí ventil (viz obr. 1).
is set for service, the Diaphragm
Chamberpilotního
is pressurized
the
Otvorem
sprinkleruthrough
se voda uvoltrim z membránové
connections from
the rychleji,
inlet side
ňuje
komory
nežofje
the system’s
control
valve,
možné
ji znovumain
doplnit
3,2mm
(1/8")such
omeas an které
O.S.&Y.
gate valve
or butterfly
zením,
poskytuje
automatický
uzavívalve
(Fig.
1). ASV-1, v přívodní přípojce
rací
ventil,
model
(bod
5 - obr.
popsáno
i v Technických
Opening
of 2A4,
a pilot
sprinkler,
releases
datech
je rychlý
pok­
water TFP1384).
from the Výsledkem
Diaphragm
Chamber
les
tlaku than
v membránové
komoře
pod bod
faster
it can be
replenished
through ventilu.
the 1/8Tlak
inchpřívodu
(3,2 mm)
spuštění
vodyrestricpotom
tion provided
the Model
ASV-1
otevře
membránu,by
a voda
tak může
vtéci
Automatic
Shut-Off
Valve
in thepopladiado
potrubí systému
a může
protékat
phragm otvorem
supply connection
5 chovým
pro vyvolání(Item
poplachů
Fig. 2A, also described in Technical
v systému.
Data Sheet TFP1384). This results in a
Jak
voda
vtéká do
systému,
komora
rapid
pressure
drop
in the řídicí
Diaphragm
automatického
uzavíracího
ventilu,
model
Chamber to below
the valve
trip point.
The water
then forces
ASV-1,
(bod supply
5 - obr. pressure
2A) se natlakuje
a ASVDiaphragmzavře
open,
permitting
water
1the
automaticky
přívod
membránové
to flow into
the system piping,
as DV-5.
well
komory
do membránové
komory
as through
the Alarm
Port tokomory
actuate
Zavřením
přívodu
membránové
se
the system
alarms.
předejde
tomu,
aby se membránová komora
znovu
natlakovala,
a tím
se předejte
AsDV5
water
flows
into the
system,
the
nechtěnému
zavření
DV5 Model
při požáru
(přípilot chamber
of the
ASV-1
padně
kdyby
se aktivační
Automatic
Shut-Off
Valve zařízení,
(Item 5 - nikoli
Fig.
řídicí
mělo
zavřít po úvodním
fun2A) sprinkler,
becomes
pressurized
and the
gování,
dálková ruční
řídicí
ASV-1 např.
automatically
shuts
offstanice).
the diaphragm chamber supply flow to the
UPOZORNĚNÍ
DV-5 Diaphragm
Chamber. Shutting
Zde
popsaný
kontrolovaný
sysoff the
diaphragm
chamberpředakční
supply flow
tém
s jednoduchým
DVprevents
the DV-5uzamčením,
Diaphragmmodel
Cham5,ber
s hydraulicky
aktivovaným
příslušenstvím
from becoming
re-pressurized,
musí
být namontován
a udržován v souladu
thereby
preventing inadvertent
closing
of the DV-5
during aa fire
(as may be
the
s tímto
dokumentem
s příslušnými
normacase
if an actuation
device
other than
mi
National
Fire Protection
Association
vedpilot sprinkler
topříslušných
be closedúřadů.
after
lea norem
jakýchkoliwere
jiných
its initial operation,
for example
reNedodržením
těchto pokynů
můžeadojít
mote manual
control
station). zařízení.
k narušení
výkonu
souvisejících
Majitel nese odpovědnost
za to, že jeho protiWARNING
požární
systém
a zařízení
budou v náležitém
The Model
DV-5
Supervised
Single Interlock Preaction
System
WetdotaPiprovozním
stavu. Pokud
mátewith
nějaké
lotměli
Actuation
Trim described
herein
zy,
byste kontaktovat
dodavatele,
který
must benamontoval,
installed and
sprinkler
nebomaintained
jeho výrobce.in
compliance with this document, as
well as with the applicable standards
of the National Fire Protection Association, in addition to the standards of
any other authorities having jurisdiction. Failure to do so may impair the
Povolení
performanceuof
related devices.
Zaregistrovány
ULthe
a C-UL.
Technické údaje
The owner is responsible for maintainPožární ventil
ing their fire protection system and deModel
vices DV-5.
in proper operating condition.
The installing contractor or manufacZpětný ventil stoupacího potrubí
turer should be contacted with any
Model
CV-1FR.
questions.
POZNÁMKA
Stoupací potrubí DN40 (1-1/2”) využívá
zpětný ventil stoupacího potrubí DN50 (2”)
v kombinaci s požárním ventilem, model
DV-5, DN40 (1-1/2”).
Příslušenství ventilu
Page ze 16
Page 9 of 16
Kontrolovaný předakční systém s jednoduchým uzamčením s příslušenstvím hydraulické aktivace (obr. 2A/2B) tvoří součást
laboratorních registrací a schvalování. Příslušenství je nutné pro řádné fungování
ventilu DV-5.
Technical
Data
Každý paket příslušenství zahrnuje násleApprovals
dující položky:
UL and C-UL Listed.
• Přívodní
tlakoměr
Deluge
Valve
• Tlakoměr
Model
DV-5.membránové komory
• Spoje
membránové
Riser
Check
Valve komory
Model
• RučníCV-1FR.
řídicí stanice
• Hlavní vypouštěcí
ventil
NOTE
• Vypouštěcí
ventilrisers
systému
1-1/2
inch (DN40)
utilize a 2 Inch
(DN50)
Valve
in combina• MokrýRiser
řídicíCheck
ventil pro
zkoušku
tion with the 1-1/2 inch (DN40) Model
• Automatický
vypouštěcí ventil
DV-5
Deluge Valve.
• Tlakoměr pro vzduch v systému
• Přípojky
Valve
Trimpro přívod vzduchu
The
Supervised
Single
Interlock Pre• Nízkotlaký
kontrolní
spínač
action System With Wet Pilot Actuation
• Poplašný tlakový spínač toku vody
Trim (Fig. 2A/2B) forms a part of the
Pro
snadnější
montáž
částí
laboratory
listings
andjednotlivých
approvals. The
příslušenství
jsou součásti
trim is necessary
for properpříslušenství
operation
poskytovány
částečně smontované, jak je
of the DV-5 Valve.
zobrazeno na obrázku 2B.
Each package of trim includes the following items:
Příslušenství
je poskytováno s pozinkovanými nebo černými vsuvkami a spojkami.
• Water Supply
PressurejeGauge
Pozinkované
příslušenství
určeno pro
• Diaphragm
nekorozní
neboChamber
korozní prostředí, zatímco
Pressure
Gauge
černé
příslušenství
je v zásadě určeno pro
systémy
AFFF. Chamber Connections
• Diaphragm
• Manual Control
Station
POZNÁMKA
•
Main
Drain
Valve
Když je tlak systému vyšší než 12,1 bar (175
• System
Drain
psi),
musí se
ve Valve
standardní objednávce
nahradit
kalibrované na 20,7 bar
• Alarmtlakoměry
Test Valve
(300 psi),
viz obrázky
2A/2B, samostatně
• Automatic
Drain Valve
objednávanými tlakoměry kalibrovanými
• System Air Pressure Gauge
na 41,4 bar (600 psi).
• Air Supply Connections
Detekční
systém
• Low Air
Pressure Supervisory
AbySwitch
byl předakční systém s jednoduchým
zámkem
z hydraulického
hlediska
vypočí• Waterflow
Pressure Alarm
Switch
tán jako mokrý potrubní systém (na rozdíl
od
sprinklerů
suchého
typu),
Tosystému
ease field
assembly
of the
trimmusí
arbýt
detekční the
systém
tak,
rangement,
trim vyprojektován
components are
provided
par tially
as
aby
začal pracovat
dříveassembled
než automatické
shown in na
Figure
2B.sprinklerů. V případě
sprinklery
potrubí
hydraulické
aktivace vybere
projektantwith
sysThe trim arrangement
is provided
tému
pilotní sprinklery,
začnou
pracogalvanized
or blackkteré
nipples
and
fitvat
dříve
nežgalvanized
automatickétrim
sprinklery
vybratings.
The
is intended
né
použití v potrubí
forpronon-corrosive
or sprinkleru.
corrosive conditions,
whereas
the
black trim
is princiKontrolovaný předakční
systém
s jedpally intended for use with AFFF sysnoduchým uzamčením s příslušenstvím
tems.
hydraulické aktivace umožňuje spojení
detekčního systému
skládajícího se z hydNOTE
raulicky
aktivovaných
sprinklerůis(detektory
When the
system pressure
greater
tepla)
a
ručních
řídicích
stanic
propojených
than 175 psi (12,1 bar),
provision
is to
s ocelovou
trubkou
minimálně
DN15order
(1/2”),
be made to
replace
the standard
seznam
Pilotníbar)
potrubí
je připojeno
ke
300 psi40.(20,7
Water
Pressure
spoji
“hydraulické
obrázku
Gauges,
shown detekce”
in Figurepodle
2A/2B
with
2B.
Nominálníordered
montážní
rozměry
pro kontseparately
600
psi (41,4
bar)
rolovaný
předakčníGauges.
systém s jednoduchým
Water Pressure
Detection System
In order for a single interlock preaction
uzamčením s příslušenstvím hydraulické
aktivace jsou uvedeny na obrázku 3.
system to be
hydraulically
Hydraulicky
aktivované
pilotnícalculated
sprinklery
as a wet
system, asnebo
opposed
to a
musí
být pipe
zaregistrované
povolené
dry pipe sprinkler
system,
theadetecautomatické
sprinklery
s otvorem
mimáltion
system must
be designed
to operně
s faktorem
K 80. Ruční
řídicí stanice
musí
atemodelu
soonerMC-1,
thankterý
the je
automatic
být
v popsán sprinv Techklers on
the TD1382.
sprinkler piping. In the
nických
datech
case of wet pilot actuation, the system
Maximální
výška hydraulického
potrubí
designer selects
pilot sprinklers
that
will operate
than the
automatic
nad
ventilem sooner
DV-5 nesmí
překročit
omesprinklers
chosen A
forpro
usezajištění
on the sprinzení
podle tabulky
funkce
kler piping. tlaku přívodu do ventilu DV-5
minimálního
pro
(potrubí
plus PrespojTheodpovídající
Superviseddélku
Single
Interlock
ky)
potrubí
do 500
stop
k nejvzdálenějšímu
action
System
With
Wet
Pilot Actuation
pilotnímu
sprinkleru.
Trim provides
for connection of a detection
system
of wets faktopilot
Musí být zajištěnaconsisting
montáž otvoru
line sprinklers (heat detectors) and
rem K 80, inspekčního testovacího spoje na
manual control stations intercontom
místě
hydraulického
potrubí,
které je
nected
with
minimum 1/2
inch (DN15)
z hydraulického
hlediska
Schedule 40 steel
pipe.nejnáročnějnější
The pilot line
(obvykle
vedle to
nejvyššího
nejvzdálenějis connected
the “Weta Pilot
Detecšího
sprinkleru
tion”hydraulicky
connectionaktivovaného
shown in Figure
2B.
nebo
ručníinstallation
řídicí stanice).
Nominal
dimensions for the
Supervised Single
Interlock Preaction
POZNÁMKY
System With Wet Pilot Actuation Trim
Hydraulická
potrubí
are shown in Figuremusí
3. být udržována
minimálně při 4°C (40°F).
Wet pilot sprinklers are to be minimum
Minimálně
je doporučeno,
pro hyd5.6 K-factor
orifice listedaby
or se
approved
raulické
potrubí
používalyManual
vnitřně Control
pozinkoautomatic
sprinklers.
vané
trubkyare
a litinové
Stations
to bespojky.
the Model MC-1
described in Technical Data Sheet
Systémové
TFP1382. požadavky ohledně tlaku
vzduchu
The maximum
height of
a wet pilot
Kontrolní
tlak vzduchu
(dusíku)
musíline
být
above the DV-5 Valve must not exceed
plus 0,69 nebo minus 0,07 bar (plus 10 nebo
the limitations shown in Table A as a
minus
2 psi).
Používání
vyššího
kontrolního
function
of the
minimum
water
supply
tlaku
musí
schválit
příslušný
úřad
pressure to the DV-5 Valve afornesmí
an
se
zapomenout
na to,
že plus
používáním
equivalent
length
(pipe
fittings)vyšof
šího
kontrolního
sefeet
může
the pilot
line up tlaku
to 500
to prodloužit
the most
doba
přívodu
vody. Používáním nižšího
remote
pilot sprinkler.
kontrolního tlaku se může předejít vymaProvision
mustkontrolního
be made for
installing
zání
poplachu
nízkotlakého
a
5.6
K-factor
orifice,
Inspector’s
poplašného spínače (bod P3 - obr. 2A),Test
kteConnection at the most hydraulically
rý je ve výrobě nastaven na plus 0,34 nebo
demanding location of a wet pilot line
minus
0,07adjacent
bar (plus to
5 nebo
1 psi)
(usually
the minus
highest
andu
klesajícího
tlaku.
Kontrolní
tlak
přiváděnémost remote
wet
pilot line
sprinkler
or
ho
vzduchu
plus 0,69
nebo minus 0,07 bar
manual
control
station).
(plus 10 nebo minus 2 psi) lze zajistit kteroukoli z následujících
metod. Viz příslušné
NOTES
technické
laboratorní
schválení.
Wet Pilotúdaje
Linespro
must
be maintained
at
a• minimum
temperature
of
40°F/4°C.
Automatický kontrolní přívod vzduchu,
At amodel
minimum,
it is recommended
that
G16AC812
(nezávislý) popsaný
internally
galvanized
pipe TD126.
and cast
v technických
údajích Gem
iron fittings be used for wet pilot lines.
• Přívod průmyslového vzduchu maxiSystem
Pressure
málně Air
o 13,8
bar (200Requirements
psi) v kombinaci
These supervisory
(nitrogen)
preszařízením proair
udržení
tlaku, model
sure
is
to
be
10
plus
or
minus
2 psi
AMD-1,
popsaným
v Technických
(0,69
plusTFP1221.
or minus 0,07 bar). The use
datech
of a higher supervisory pressure is
subject
to approval
by the oAuthority
• Dusíková
láhev maximálně
206,9 bar
Having
and itseshould
be
(3000Jurisdiction,
psi) v kombinaci
zařízením
understood
that
thedusíku,
use of
a higher
pro udržení
tlaku
model
AMDsupervisory
pressure
may increase
3, popsaným
v Technických
datech
water
delivery time. The use of a lower
TFP1241.
supervisory pressure may prevent
POZNÁMKA
clearing the alarm
of the Supervisory
Low Pressure Alarm Switch (Item P3 Fig. 2A), which is factory set to alarm
Strana 10 z 16
Page 10 of 16
Supply
(1) (1)
Přívodní
tlak,
Pressure,
bar
(psi)
PSI
(Bar)
20 (20)
1,4
(1,4)
40 (40)
2,8
(2,8)
60 (60)
4,1
(4,1)
80 (80)
5,5
(5,5)
100(100)
6,9
(6,9)
120(120)
8,3
(8,3)
140(140)
9,7
(9,7)
160
11
(160)
(11,0)
175
12,1 (175)
(12,1)
200
13,8 (200)
(13,8)
225
15,5 (225)
(15,5)
250
17,2 (250)
(17,2)
TFP1410_EN
TFP1410
(2)
(2)
Maximální
výškaPilot
pilotního
Maximum
Height,zařízení,
metry
(ft)
Feet
(Meters)
DN40
1-1/2"
(1-1/2”)
(DN40)
71,4 (7)
(1,4)
24
7,3 (24)
(7,3)
46
14 (46)
(14,0)
58
17,8 (58)
(17,8)
78
23,8 (78)
(23,8)
87
26,5 (87)
(26,5)
105
32 (105)
(32,0)
127
38,7 (127)
(38,7)
134
40,8 (134)
(40,8)
160
48,8 (160)
(48,8)
185
56,4 (185)
(56,4)
201
61,3 (201)
(61,3)
2"DN50
(2”)
(DN50)
30,9 (3)
(0,9)
19
5,8 (19)
(5,8)
38 (38)
11,6
(11,6)
54 (54)
16,5
(16,5)
78 (78)
23,8
(23,8)
87 (87)
26,5
(26,5)
107 (107)
32,6
(32,6)
123
37,5
(123)
(37,5)
138
42,1 (138)
(42,1)
160
48,8 (160)
(48,8)
166
50,6 (166)
(50,6)
199
60,7 (199)
(60,7)
DN80
3"
(3”)
(DN80)
7 (7)
1,4
(1,4)
30 (30)
9,1
(9,1)
52 (52)
15,8
(15,8)
70 (70)
21,3
(21,3)
93 (93)
28,3
(28,3)
117 (117)
35,7
(35,7)
139(139)
42,4
(42,4)
161
49,1
(161)
(49,1)
172
52,4 (172)
(52,4)
206
62,8 (206)
(62,8)
237
72,2 (237)
(72,2)
251
76,5 (251)
(76,5)
DN100
4"
(4”)
(DN100)
17 (17)
5,2
(5,2)
39 (39)
11,9
(11,9)
54 (54)
16,5
(16,5)
60 (60)
18,3
(18,3)
78 (78)
23,8
(23,8)
115(115)
35,1
(35,10
142(142)
43,3
(43,3)
176
53,6
(176)
(53,6)
171
52,1 (171)
(52,1)
223
68 (223)
(68,0)
233
71 (233)
(71,0)
247
75,3 (247)
(75,3)
DN150
6"
(6”)
(DN150)
18(18)
5,5
(5,5)
38(38)
11,6
(11,6)
56(56)
17,1
(17,1)
70(70)
21,3
(21,3)
99(99)
30,2
(30,2)
130
39,6
(130)
(39,6)
154
46,9
(154)
(46,9)
161
49,1
(161)
(49,1)
194
59,1 (194)
(59,1)
216
65,8 (216)
(65,8)
246
75 (246)
(75,0)
275
83,8 (275)
(83,8)
DN200
8"
(8”)
(DN200)
2,79(9)
(2,7)
38(38)
11,6
(11,6)
44(44)
13,4
(13,4)
58(58)
17,8
(17,8)
65(65)
19,8
(19,8)
96(96)
29,3
(29,3)
43141
(141)
(43,0)
170
51,8
(170)
(51,8)
194
50,1 (194)
(50,1)
206
62,8 (206)
(62,8)
250
76,2 (250)
(76,2)
257
78,3 (257)
(78,3)
If supply pressure is variable, assume minimum expected value.
Pokud je přívodní tlak proměnlivý, předpokládejte minimální očekávanou hodnotu.
Maximumvýška
pilot pilotního
height forzařízení
up to 500
feet
(150
meters)
of odpovídající
equivalent délky pilotního potrubí (potrubí plus spojky).
Maximální
až na
150
metrů
(500 ft)
(3) length of pilot line (pipe plus fittings).
Interpolace mezi datovými body je povolena.
(3) Interpolation between data points is permitted.
(1)
(1)
(2)
(2)
TABULKA
TABLE AA
VENTIL,
MODEL
DV‑5, DN40
až DN200
(1-1/2 až VALVE
8”)
1-1/2POŽÁRNÍ
thru 8 INCH
(DN40
thru DN200)
MODEL
DV-5 DELUGE
PROJEKTOVÁ KRITÉRIA POTRUBÍ PRO
NAUP
500TO
ft ODPOVÍDAJÍCÍ DÉLKY PILOTNÍHO
WETHYDRAULICKOU
PILOT DESIGN AKTIVACI
CRITERIAAŽ
FOR
POTRUBÍ
(POTRUBÍ
500 FEET OF EQUIVALENT
LENGTH
OF PLUS
PILOTSPOJKY)
LINE (PIPE PLUS FITTINGS)
TFP1410_CS TFP1410
Page 11 ze 16
Page 11 of 16
0(
4”)
DN
20
0(
DN
8”)
15
0(
6”)
DN
10
DN
80
(3”
)
POKLES JMENOVITÉHO TLAKU V bar
1 psi = 0,06895 bar
1-1
/2”
)
0(
2”)
DN
5
DN
40
(
POKLES JMENOVITÉHO TLAKU V LIBRÁCH NA ČTVEREČNÍ PALEC (psi)
PRŮTOK V LITRECH ZA MINUTU (l/min)
(1 gpm = 3,785 l/min)
PRŮTOK v GALONECH ZA MINUTU (gpm)
Přibližná
ztráta třením,
na základě
vzorceon
Hazena
a Williamse
a vyjádřená
v ekvivalentní
délce potrubí
s C=120, jelength
následující:
The
approximate
friction
loss, based
the Hazen
and Williams
formula
and expressed
in equivalent
of pipe with C=120, is as
follows:
4,6 m (9 stop) z DN40 1-1/2 Sch. 40 potrubí pro 1-1/2“ kombinace ventilů** (vypočítáno na základě typického průtoku 379 l/min (100 gpm)).
15 8,5
(161-1/2
stop)Sch.
z DN50
kombinace
ventilů* (vypočítáno
typického
průtoku
l/min (175 gpm)).
feetmof
40 (2“)
pipeSch.
for 40
thepotrubí
1-1/2 pro
inch2“Valve
Combination**
calculatedna
onzákladě
a typical
flow rate
of 100662
GPM.
28 11,3
stop)Sch.
z DN80
(3“) Sch.
3“ kombinace
ventilů*
(vypočítáno
základě
typického
průtoku
1 325 l/min (350 gpm)).
feet m
of(37
2 inch
40 pipe
for 40
thepotrubí
2 inchpro
Valve
Combination*
calculated
on ana
typical
flow
rate of 175
GPM.
feet m
of(48
3 inch
40 pipe
for the
3 inch Valve
calculated
on a typical
flowtypického
rate of 350
GPM.
37 14,6
stop)Sch.
z DN100
(4“) Sch.
40 potrubí
pro 4“ Combination*
kombinace ventilů*
(vypočítáno
na základě
průtoku
2 271 l/min (600 gpm)).
feet m
of(73
4 inch
40 pipe
for the
4 inch Valve
calculated
on a typical
flowtypického
rate of 600
GPM.
48 22,3
stop)Sch.
z DN100
(6“) Sch.
40 potrubí
pro 6“ Combination*
kombinace ventilů*
(vypočítáno
na základě
průtoku
5 678 l/min (1500 gpm)).
feet m
of(103
6 inch
Sch.
40 pipe
the
inch Valve
calculated
on a typical
flow typického
rate of 1500
GPM.
73 31,4
stop)
z DN200
(8“)for
Sch.
306potrubí
pro 8“Combination*
kombinace ventilů*
(vypočítáno
na základě
průtoku
9 463 l/min (2500 gpm)).
103 feet of 8 inch Sch. 30 pipe for the 8 inch Valve Combination* calculated on a typical flow rate of 2500 GPM.
GRAF A
GRAPH
A
KOMBINACE
POŽÁRNÍHO
A REGULAČNÍHO
VENTILU*
DELUGE AND
CHECK VALVE
COMBINATION*
—
ZTRÁTA
JMENOVITÉHO
TLAKU
VERSUS
TOK —
— NOMINAL PRESSURE LOSS VERSUS FLOW
—
* Požární *ventil,
DV-5, v kombinaci
se zpětným
ventilem
stoupacího
potrubí,
model CV-1FR
Modelmodel
DV-5 Deluge
Valve combined
with Model
CV-1FR
Riser Check
Valve
**1-1/2
inch1-1/2”,
Modelmodel
DV-5 Deluge
Valve combined
with 2 ventilem
inch Model
CV-1FR Riser
Check
ValveCV-1FR
** Požární
ventil
DV-5, v kombinaci
se zpětným
stoupacího
potrubí
2", model
Strana 12 z 16
Page 12 of 16
Rosný bod tlaku vzduchu v přívodním potrubí vzduchu nebo dusíku v systému, který
5 plus orteplotám
minus 1pod
psi (0,34
or
jeat vystaven
bodemplus
mrazu,
minus
0,07
bar)
on
decreasing
presmusí být udržován pod nejnižší teplotou
sure. The supervisory air supply presokolí, které bude potrubní systém vystaven.
sure of 10 plus or minus 2 psi (0,69
Po
proniknutí
vlhkosti
potrubního
plus
or minus
0,07 do
bar)
can be systépromu
může
námraza,
kterámethods.
by mohla
vided
by vznikat
any of the
following
zabránit
fungování
systému.
Refer tořádnému
the applicable
data
sheet for
laboratory
approvalpoplašný
information.
Kontrolní
nízkotlaký
spínač (bod
P3 - obr. 2A) je ve výrobě nastaven na plus
• Model
G16AC812
(self
0,34
nebo minus
0,07 bar
(pluscontained)
5 nebo miAutomatic Supervisory Air Supply
nus 1 psi) u klesajícího tlaku. Přetlakový
described in Gem Technical Data
ventil
(bodTD126.
P4- obr. 2A) je nastaven ve výroSheet
bě, aby se zcela otevřel při plus 1,72 nebo
• A maximum
200 psi
(13,8minus
bar) plant
minus
0,14 bar (plus
25 nebo
2 psi)
air se
supply
in combination
a aby
začal otvírat
při tlaku asiwith
1,24the
bar
Model AMD-1 Air Maintenance De(18 psi).
vice described in Technical Data
Sheet
TFP1221.
Ztráta
tření
•
A
maximum
3000proti
psi údajům
(206,9 obar)
Jmenovitá ztráta tlaku
průnitrogen
cylinder
in combination
toku
pro požární
ventil,
model DV-5,with
plus
the Model
AMD-3 Nitrogen
zpětný
ventil stoupacího
potrubí Mainteje stanonance
Device
vena
v tabulce
A. described in Technical Data Sheet TFP1241.
MontážNOTE
The dew point of the air or nitrogen
supply for a system
exposed to freezPOZNÁMKY
ing
conditions
must
be
beStoupací potrubí DN40 maintained
(1-1/2”) využívá
low theventil
lowest
ambientpotrubí
temperature
to
zpětný
stoupacího
DN50 (2”)
which
the
system
piping
will
be
exv kombinaci s požárním ventilem, model
posed. Introduction of moisture into
DV-5, DN40 (1-1/2”).
the system piping can create ice build
up that fungování
could prevent
proper
operation
Správné
požárních
ventilů,
model
of thezávisí
system.
DV-5,
na tom, zda jsou jejich příslušenství
s pokyny,
které
Thenamontována
Supervisoryv souladu
Low Pressure
Alarm
jsou
uvedeny
datech.
Switch
(Itemv těchto
P3 - Fig.Technických
2A) is factory
set
Pokud
neníornákres
at 5 plus
minus příslušných
1 psi (0,34příslušenplus or
ství
dodržen,
můžeon
to decreasing
způsobit, že presventil
minus
0,07 bar)
DV5
nebude
fungovat správně
a registrace,
sure.
The Pressure
Relief Valve
(Item
P4- Fig. a2A)
is factory
to fullyplatné.
open
schválení
záruky
výrobceset
nebudou
at 25 plus or minus 2 psi (1,72 plus or
Ventil
musí
býtand
namontován
minusDV-5
0,14
bar)
it begins na
to viditelcrack
ném
a
snadno
přístupném
místě.
open at a pressure of about 18 psi
(1,24 bar).
Teplota
v místě, kde jsou ventil DV5, související
příslušenství
Friction
Loss a potrubí pro hydraulickou
aktivaci
namontovány,
udržována
The nominal
pressuremusí
lossbýt
versus
flow
data for the
DV-5 Deluge Valve
minimálně
na Model
4°C (40°F).
plus Riser Check Valve is provided in
Zateplení
Graph A.ventilu DV5 nebo jeho spojeného příslušenství není povoleno. Výsledkem
zateplení může být vytvoření zatvrdlých
minerálních usazenin, které mohou narušit
správné fungování ventilu.
Požární ventil, model DV5, musí být namontován v souladu s následujícími kritérii:
Krok 1. Všechny vsuvky, spojky a zařízení
musí být před montáží čisté a bez vodního
kamene a roztřepených okrajů. Používejte
těsnicí přípraven na potrubní závity střídmě
pouze na zasunovací závity.
Krok 2. Ventil DV-5 musí být vybaven příslušenství v souladu s obrázky 2A/2B.
Krok 3. Musíte dbát na to, aby pojistné ventily, filtry, kulové ventily atd. byly namonto-
TFP1410_EN
TFP1410
vány tak, aby šipky toku směřovaly správným směrem.
Installation
Krok 4. Vypouštěcí trubkoví vedoucí do
odkapního trychtýře musí být namontováNOTES
no s hladkými ohyby,
které nebudou bránit
1-1/2 inch (DN40) risers utilize a 2 Inch
průtoku.
(DN50) Riser Check Valve in combinaKrok
5. Hlavní
vypouštěcí
a odkapní
tion with
the 1-1/2
inch ventil
(DN40)
Model
trychtýř
mohouValve.
být propojeny, aby se reguDV-5 Deluge
lační ventil nacházel minimálně 300 mm
Proper operation of the Model DV-5
(12") pod odkapním trychtýřem.
Deluge Valves depends upon their trim
being6.installed
accordance
with
the
Krok
Musí býtinzajištěn
vhodný
odvod
instructions
in thisvoda
Technical
vypuštěné
vody.given
Vypouštěná
musí být
Data Sheet.tak,
Failure
to follow the
apnasměrována
aby nepoškodila
majetek
propriate
trim osoby.
diagram may prevent
nebo
neohrozila
the DV-5 Valve from functioning propKrok
přívodní
regulační
ventil
erly, 7.
as Připojte
well as void
listings,
approvals,
membránové
komory ke warranties.
vstupní straně
and the manufacturer’s
hlavního
regulačního
ventilu
systému,inaby
The DV-5
Valve must
be installed
a
bylo
usnadněno
nastavení
ventilu
DV-5
readily
visible and
accessible
location.
(obrázek 3).
The DV-5 Valve, associated trim, and
Krok
8. Pro
systémy
hydraulické
aktivace
wet pilot
lines
must be
maintained
at a
musí
být zajištěn
Inspekční
testovací spoj,
minimum
temperature
of 40°F/4°C.
popsaný v Technických datech.
Heat tracing of the DV-5 Valve or its
associated
trim is not
permitted.
Heat
Krok
9. Nepoužívané
spoje
spínače poplaštracing
can musí
result
the formation of
ného
zařízení
býtinzazátkovány.
hardened mineral deposits that are caKrok
Vhodný automatický
kontrolní
pable10.
of preventing
proper operation.
přívod vzduchu (dusíku), popsaný v části
The Model údajů,
DV-5 Deluge
Valve
is to be
technických
musí být
namontován
installed s příslušnými
in accordance
with the followv souladu
technickými
údaji a
ing criteria:
nastaven
na plus 0,69 nebo minus 0,14 bar
Step101.nebo
Allminus
nipples,
fittings, and de(plus
2 psi).
vices must be clean and free of scale
Krok
11. Susič,
pokud
je to nutné
propipe
konand burrs
before
installation.
Use
trolní
přívod
vzduchu,
musí
být
namontothread sealant sparingly on male pipe
ván
mezi only.
odkapním ramenem a zařízením
threads
pro udržení tlaku, model AMD-1, nebo mezi
Step 2. The
DV-5 Valve
be
automatický
kontrolní
přívod must
vzduchu,
trimmed
in accordance
with Figure
model
G16AC812,
předakční příslušenství.
2A/2B.
Krok
Kontrolní
nízkotlaký
Step 12.
3. Care
must be
taken topoplašný
ensure
spínač
musí být
připojen
ke kontrolnímu
that check
valves,
strainers,
globe
poplašnému
valves, etc. spouštěcímu
are installedobvodu
with thepoplaflow
chového
panelu.
arrows in
the proper direction.
Krok
a elektrické
spoje
být
Step13.
4. Vedení
Drain tubing
to the
dripmusí
funnel
provedeny
v souladuwith
s požadavky
příslušmust be installed
smooth bends
ného
úřadu
národního
that will
nota/nebo
restrict
flow. elektrického
zákona.
Step 5. The main drain and drip funnel
drain14.
may
be provedením
interconnected
provided
Krok
Před
hydrostatickéa check
valve is v souladu
located at
least 12
ho
testu systému
s požadavky
inches
(300
belowsystému
the dripmusí
funnel.
testů
NFPA
13mm)
pro přijetí
být
v membránové
komoře
DV-5
snížen
Step 6. Suitable provision must tlak;
be
automatický
vypouštěcí of
ventil
(položka
made for disposal
drain
water.4,
obr.
2A) musí
býtmust
dočasně
nahrazensuch
1/2"
Drainage
water
be directed
thatzátkou,
it will 3/32"
not cause
damNPT
větracíaccidental
fitink (16 - obr.
2A)
age být
to property
danger 1/4"
to persons.
musí
dočasněor
nahrazen
NPT zátkou
a šrouby
krytu membrány
musí být
Step
7. Connect
the Diaphragm
stejnoměrně
a bezpečně
utaženy
Chamber Supply
Control
Valve křížem
to the
ainlet
tahem.
ještě jednou
sidePoofutažení
the system’s
main zkontrocontrol
lujte,
jsou všechny
šrouby
krytuof
memvalvezda
in order
to facilitate
setting
the
brány
utaženy.
DV-5 bezpečně
Valve (Fig.
3).
Step 8. An Inspector’s Test Connection, as described in the Technical
Data section, must be provided for Wet
Pilot Actuation systems.
Nastavení
ventilu
Step 9. Unused pressure alarm switch
connections
must
beprovedeny
plugged. při počáKroky
1 až 12 musí
být
tečním
nastavení
potrubního
Step 10.
A suitablesuchého
automatic
supervisory airmodel
(nitrogen)
as described
ventilu,
DV-5,supply,
po provozním
testu
in the Technical
Data Section,
is to be
protipožárního
systému
nebo po spuštění
installed
in accordance
systému
z důvodu
požáru. with the applicable Technical Data Sheet and set for
Krok
1. Zavřete
hlavní2regulační
ventil.
10 plus
or minus
psi (0,69
plus or
minus
0,14
bar).
Krok 2. Zavřete přívodní regulační ventil
membránové
komory a zavřete
kontrolní
Step 11. A desiccant
dryer, when
required for
the supervisory
regulační
vzduchový
ventil. air supply, is
to be installed between a drip leg and
Krok
3. Otevřete
hlavní
vypouštěcí ventil,
the Model
AMD-1
Air Maintenance
Devypouštěcí
ventil systému
a všechny
přívice or between
the Model
G16AC812
davné
vypouštěcí
ventily Air
v systému.
Automatic
Supervisory
Supply Poté,
and
co
přestane
unikat, zavřete vypoušthevoda
Preaction
Trim.
těcí ventil systému a přídavné vypouštěcí
Step 12.
The Supervisory
Low Presventily.
Nechte
hlavní vypouštěcí
ventil
sure Alarm Switch is to be wired to the
otevřený.
supervisory alarm initiating circuit of
an alarm
panel. plunžr automatického
Krok
4. Stlačte
vypouštěcího
ventilu,and
abyste
ověřili, zda
je
Step 13. Conduit
electrical
conotevřený
zda to
je be
ventil
DV5inzcela
vypuštěnectionsa are
made
accordance
ný.
with the requirements of the authority
having
jurisdiction
thespoj
National
Krok
5. Vyčistěte
filtr and/or
a přívodní
memElectric Code.
bránové komory tím, že odmontujete čisticí
Stepa14.
Before
a system
hydrostatic
zátku
košík
filtru. Filtr
musí být
propláchtestpřiiskrátkém
performed
in accordance
with
nut
otevření
přívodního reguNFPA ventilu
13 system
acceptance
test relačního
membránové
komory.
quirements, the DV-5 Diaphragm
Krok
6. Resetujte
systém.
Chamber
is to aktivační
be depressurized;
the
Automatic Drain Valve (Item 4, Fig. 2A)
Ruční aktivace — Zatlačte provozní páku
is to be temporarily replaced with a 1/2
nahoru;
v tuto
chvíli
inch NPT
plug,
thevšak
3/32nezavírejte
inch VentzávěFitsový
ting kryt.
(16 - Fig. 2A) is to be temporarily
replaced with
a 1/4 inch
NPT plug,řízené
and
Hydraulická
aktivace
— vyměňte
the Diaphragm
mustruční
be
pilotní
sprinklery Cover
a/neboBolts
resetujte
uniformly
řídicí
stanice. and securely tightened
using a cross-draw sequence. After
POZNÁMKA to make certightening, double-check
tain that
all of
the Diaphragm
Abyste
předešli
možnosti
následnéhoCover
spušBolts
are securely
tightened.
tění
přehřátého
pilotního
sprinkleru pájedlového typu, musí být vyměněny všechny
sprinklery pájedlového typu, které byly případně vystaveny teplotě vyšší, než je maximální jmenovitá teplota prostředí.
Krok 7. Otevřete přívodní regulační ventil
membránové komory a nechte membránovou komoru, aby se zcela natlakovala.
Krok 8. Ovládejte (otevřenou) ruční řídicí
stanici, aby se z membránové komory vyvětral zachycený vzduch. V případě potřeby
nejprve otevřete závěsový kryt a potom
zatlačte provozní páku zcela dolů. Poté, co
okysličená voda přestane vytékat z vypouštěcího trubkoví ruční řídicí stanice, provozní páku POMALU zavřete tím, že je zatlačíte
nahoru. Zavřete závěsový kryt a zasuňte do
malého otvoru v horní části uzavírací krabice novou zlomovou tyč.
Otevřete inspekční testovací spoj a všechny
další odvzdušňovací ventily na potrubí pro
hydraulickou aktivaci pro uvolnění zachyceného vzduchu.
TFP1410_CS TFP1410
Po vypuštění vzduchu odvzdušňovací ventily a inspekční testovací spoj zavřete.
Valve Setting
Procedure
Krok 9. Zkontrolujte vypouštěcí spoj z ruční
řídicí stanice. Netěsnosti musí být odstraněny ještě před postoupením na další krok.
Krok
Steps10.1 Následujícím
through 12 způsobem
are to be ověřte
perschopnost
membrány
udržet
formed when
initiallyDV-5
setting
thetlak:
Model
DV-5 Deluge Valve; after an operaKdyž
membránová
komora natlakovaná
tionaljetest
of the fire protection
system;
podle
kroku
8, zavřete
dočasně
or, after
system
operation
due topřívodní
a fire.
regulační ventil membránové komory a sleStep tlakoměr
1. Close membránové
the Main Control
Valve.
dujte
komory,
zda
nedochází
k poklesu
Step 2. Close
thetlaku.
Diaphragm Chamber Supply Control Valve and the SuJestliže pokles tlaku zaznamenáte, musí být
pervisory Air Supply Control Valve.
membrána DV5 vyměněna a/nebo netěsStepmusí
3. Open
the Main
Drain
Valve,
nosti
být odstraněny
ještě
před postouSystem
Drainkrok.
Valve, and all auxiliary
pením
na další
drains in the system. After water
Jestliže
tlakoměr
membránové
komory
ceases to
discharge,
close the System
nenaznačuje
pokles
tlaku, drain
otevřete
znoDrain Valve and
auxiliary
valves.
vu
přívodní
regulační
Leave
the Main
Drainventil
Valvemembránové
open.
komory a postupte na další krok.
Step 4. Depress the plunger of the
Automatic
Drain Valve
to verify
that it
Krok
11. Vyměňte
použité
automatické
is open v potrubí
and that systému
the DV-5
Valveoteis
sprinklery
a potom
completely
drained.
vřete
kontrolní
regulační vzduchový ventil
aStep
nechte
systém,the
abyStrainer
automaticky
vytvořitl
5. Clean
in the
Diasvůj
jmenovitý
tlak vzduchu
0,69
bar (10 psi).
phragm
Chamber
Supply
connection
Prohlédněte
automatický
vypouštěcí
by removing
the clean-out
plug ventil,
and
zda
na němbasket.
nejsou netěsnosti.
Jestliže
najdestrainer
The Strainer
may
be
te
netěsnosti,
jejich
příčinu
flushed
out určete/odstraňte
by momentarily
opening
the
Diaphragm
Supply
Conve
zpětném
ventiluChamber
stoupacího
potrubí.
trol Valve.
POZNÁMKA
Step 6.
Reset
the actuation
system.
Abyste
předešli
možnosti
následného
spuštění
přehřátého
automatického
sprinkleru
pájedloManual Actuation
— Push
the operatvého
typu, up;
musíhowever,
být vyměněny
všechny
ing lever
do not
closeautothe
hinged cover
at this
time.
matické
sprinklery
pájedlového
typu, které
byly
vystaveny—
teplotě
vyšší,opernež je
Wetpřípadně
Pilot Actuation
Replace
maximální
jmenovitá
teplota
prostředí.
ated pilot sprinklers and/or reset the
manual
Krok
12. control
Pomalustations.
otevřete hlavní regulační ventil. Poté, co voda přestane unikat
NOTE
z vypouštěcího spoje,
zavřete hlavní vypoušIn order
prevent the
possibility
of a
těcí
ventil. to
Prohlédněte
automatický
vypoušsubsequent operation of an overtěcí ventil, zda na něm nejsou netěsnosti.
heated solder type pilot sprinkler, any
Jestliže
netěsnosti,
určete/odstraňsolder najdete
type pilot
sprinklers
that were
te
jejich
příčinu.
Pokud
jste
žádnou
possibly exposed to a nenašli
temperature
netěsnost,
je ventil
připraven
k činnosti
greater than
theirDV-5
maximum
rated
amabient
hlavnímust
regulační
ventil musí být zcela otebe replaced.
vřen.
Step 7. Open the Diaphragm Chamber
POZNÁMKY
Supply Control
Valve and allow time for
full pressure
to buildventil
up in
the DiaKdyž
je hlavní regulační
otevřený,
tlak
phragm
Chamber.
na
membránové
komoru se může zvýšit. Toto
zvýšení
tlaku
je normální,
a pokud
tlak vyšší
Step 8.
Operate
(open)
thejeManual
než
17,2 bar
(250 psi),
musí trapped
se snížit částečným
Control
Station
to vent
air from
athe
dočasným
otevřením
ručníIf řídicí
stanice;
Diaphragm
Chamber.
necessary,
nedopusťte
tlak na
tlakoměru
memfirst open však,
the aby
hinged
cover,
and then
bránové
komory
tlaklever.
na přífully pull
downklesl
on pod
the přívodní
operating
vodním
tlakoměru,
protože
tento krok
SLOWLY
close the
operating
lever,může
by
pushing
it up,
afterventilu
aerated
mít
za následek
rozpojení
DV-5.water
ceases to discharge from the Manual
Po
nastavení
protipožárního
systému
Control
Station
drain tubing.
Closeinforthe
mujte
příslušné
a osobyaodpovědné
za
hinged
cover úřady
and insert
new break
monitorování
poplachů
speciálních
a/nebo
rod in the small
hole through
the top
of
centrálních
stanic.box.
the enclosing
Crack open the Inspector’s Test Connection and any other vent valves on
Page 13 ze 16
Page 13 of 16
Péče
a údržba
the wet pilot line to relieve trapped air.
After the discharge
of air has
Následující
postupy, kontroly
a stopped,
údržby se
close the vent valves and the Inspecmusí provést tak, jak je uvedeno, navíc ke
tor’s Test Connection.
specifickým požadavkům NFPA a jakýkoli
Step 9. Inspect
drain connection
nedostatek
musí býtthe
okamžitě
odstraněn.
from the Manual Control Station. Any
Majitel
odpovídá
za kontrolu,
zkoušky
leaks must
be corrected
before
pro-a
údržbu
systému a
ceedingsvého
to theprotipožárního
next step.
zařízení v souladu s tímto dokumentem a
Step 10. Verify
the ability
for the
s příslušnými
normami
National
FireDV-5
ProDiaphragm
to
hold
pressure
asvedle
foltection Association (např. NFPA 25)
lows:
norem jakéhokoli příslušného úřadu. Pokud
Withnějaké
the diaphragm
chamber
pressurmáte
dotazy, měli
byste kontaktovat
ized per Step
8, temporarily
close the
dodavatele,
který
produkt namontoval,
Diaphragm
Chamber Supply Control
nebo
jejich výrobce.
Valve, and monitor the Diaphragm
Doporučujeme,
aby Gauge
kontrolu,
Chamber Pressure
forzkoušky
a drop ina
údržbu
systémů automatických sprinklerů
pressure.
prováděl kvalifikovaný servisní pracovník
If a drop ins místními
pressure is
noted, thea/nebo
DV-5
v souladu
požadavky
Diaphragm is to be replaced and/or
vnitrostátním zákonem.
any leaks must be corrected before
proceeding toPOZNÁMKY
the next step.
Některé
nastíněných
v tomto
oddíIf the z postupů
Diaphragm
Chamber
Pressure
leGauge
vyústí vedoes
spuštění
notsouvisejících
indicate apoplašných
drop in
zařízení.
V důsledku
tohothe
musí
být nejprve
pressure,
re-open
Diaphragm
Chamber majitel
Supplya hasiči,
Controlcentrální
Valve řídicí
and
uvědomen
proceed
to jiná
the signální
next step.
stanice
nebo
stanice, na kterou
jsou
poplašná
zařízeníoperated
napojená.automatic
Step
11. Replace
sprinklers
on
the
system
pipingventilu
and
Před uzavřením hlavního regulačního
then
open
the
Supervisory
Air
Supply
protipožárního systému z důvodu údržbářControl
Valve
and allow the
system
to
ských
prací
na protipožárním
systému,
který
automatically
re-establish
its
nominal
řídí, musí uzavření příslušných protipožárair pressure of 10 psi (0,69 bar). Obních systémů nejprve povolit příslušné úřady
serve the Automatic Drain Valve for
aleaks.
všichni pracovníci,
může mít
tato
If there na
arekteré
leaks,
deterskutečnost
dopad,
být of
uvědoměni.
mine/correct
themusí
cause
the leakage
problem within
the Riser Check Valve.
Každoroční
test funkčnosti
Správné fungováníNOTE
ventilu DV-5 (tj. otevření
ventilu
jako
požáru)
sepossibility
musí zkontroloIn order
to při
prevent
the
of a
vat
alespoň jednou
ročně následujícím
způsubsequent
operation
of an oversobem:
heated solder type automatic sprinkler, 1.
anyPokud
solder
sprinKrok
se type
vodaautomatic
nesmí dostat
za
klers that
werepostupujte
possibly exposed
to a
stoupací
trubku,
takto:
temperature greater than their maximum
ratedhlavní
ambient
must ventil.
be replaced.
• Zavřete
regulační
Otevřete hlavní
vypouštěcí
Step
12. Slowly
open ventil.
the Main Control
Valve.
Closehlavní
the Main
Drainventil
Valve
as
• Otevřete
regulační
o jedsoon
as water
discharges
fromprávě
the
nu otáčku
za polohu,
v níž voda
drain
connection.
Observevypouštěcího
the Autozačíná
vtékat do hlavního
matic
Drain
Valve
for
leaks.
If
there are
ventilu.
leaks, determine/correct the cause of
the
leakage
problem.
If there
• Zavřete
hlavní
vypouštěcí
ventil.are no
leaks, the DV-5 Valve is ready to be
Krok
2. in
Otevřete
testovací
spoj
placed
serviceinspekční
and the Main
Control
potrubí
pro hydraulickou
aktivaci.
Valve must
then be fully
opened.
POZNÁMKA
NOTES
Buďte
připraveni
k rychlému
provedení
When the Main
Control
Valve krois
ků
3, 4 a 5, the
pokud
se voda nesmí
dostat
za
opened,
pressure
on the
Diastoupací
trubku.
phragm Chamber may increase. This
increase
in pressure
is normal,
and if
Krok
3. Ověřte,
zda se ventil
DV-5 spustil,
thenaznačuje
pressuretokisvody
greater
than 250 psi
jak
do systému.
(17,2 bar), the pressure is to be relieved4. by
partially
and
temporarily
Krok
Zavřete
hlavní
regulační
ventil
opening the Manual Control Station;
sys tému.
however, do not allow the pressure as
indicated on the Diaphragm Chamber
Krok 5. Zavřete přívodní regulační ventil
membránové komory a zavřete kontrolní
Pressure
Gauge ventil.
to drop below the
regulační
vzduchový
supply pressure shown on the Water
Supply
sincev souladu
this acKrok
6. Pressure
Resetujte Gauge,
ventil DV5
tion may result
in tripping of the DV-5
s Nastavením
ventilu.
Valve.
Postup čtvrtletního testu poplašného
After setting
a fire protection system,
zařízení
toku vody
notify the proper authorities and adTestování
detektorů
toku vody
v systému
vise those
responsible
for monitoring
seproprietary
musí provádět
každé central
čtvrtletí. Pro
otesand/or
station
tování
detektoru toku vody, otevřete ventil
alarms.
pro poplachovou zkoušku, který umožní
průtok vody do poplašného tlakového spínače toku vody a/nebo poplašného zařízení
vodního motoru. Po uspokojivém provedení testu mokrý řídicí ventil pro zkoušku
zavřete.
Postup čtvrtletního testu kontrolního
nízkotlakého poplašného spínače
Správné fungování kontrolního nízkotlakého poplašného spínače se musí kontrolovat
čtvrtletně následujícím způsobem:
Krok 1. Otevřete hlavní vypouštěcí ventil systému pro zpětný ventil stoupacího
potrubí (položka P7, obrázek 2A), abyste
pomalu uvolnili kontrolní tlak vzduchu ze
systému. Zkontrolujte, zda je kontrolní nízkotlaký
poplašnýprocedures,
spínač funkční
a zda jsou
The following
inspections,
nastavovací
body nízkého
tlaku
přibližně
and maintenance
must be
performed
0,34 bar
(5 psi). in addition to any specific
as indicated,
requirements of the NFPA, and any
Krok
2. Zavřete
hlavní
vypouštěcí ventil
impairment
must
be immediately
corsystému
(bod
97,
obrázek
2A) a nechte,
rected.
aby se znovu vytvořil kontrolní tlak sysThe plus
owner
responsible
forbar
the(plus
intému
0,69isnebo
minus 0,14
spection,
testing,
and
maintenance
of
10
nebo minus
2 psi).
Kontrolní
nízkotlaký
their
fire
protection
system
and
depoplašný spínač by se měl vrátit do svého
vices in compliance
with this docu"normálního"
stavu.
ment, as well as with the applicable
standards
of the National
Údržba
přetlakového
ventiluFire Protection Association
(e.g.,v systému
NFPA 25),
in
Přetlakováním
potrubí
vzduaddition
to
the
standards
of
any
chem se otevře přetlakový ventil (položka
authority
jurisdiction.
ThezpětinP4,
obrázek having
2A). Jestliže
se bude přes
stalling contractor or product manufacný ventil vypouštět vzduch i poté, co tlak
turer should be contacted relative to
systému
klesl do rozpětí normálního kontany questions.
rolního tlaku plus 0,69 nebo minus 0,14 bar
It is10recommended
automatic
(plus
nebo minus 2 psi),that
je pravděpodobsprinkler
systemsmístě
be nashromáždily
inspected,
né,
že se v usazovacím
tested, Pro
and vyčištění
maintained
by a qualified
úlomky.
usazovacího
místa
Inspection
Service
in accordance
with
pomalu
vytáhněte
nahoru
kroužek v horní
localzpětného
requirements
national
části
ventilu, and/or
aby vzduch
mohl
code. plně procházet, a potom uvolněte
ventilem
kroužek, aby se zpětný ventil prudce zavřel.
NOTES
Podle
potřeby
proces opakujte.
Some
of thečisticí
procedures
outlined in
Care and
Maintenance
this section will result in operation of
the associated alarms. Consequently,
notification must first be given to the
owner and the fire department, central
station, or other signal station to which
the alarms are connected.
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection systems must
first be obtained from the proper
authorities and all personnel who may
Strana 14 z 16
Page 14 of 16
TFP1410_EN
TFP1410
Omezená
záruka Postup
při
be affected by this action must be no0,14 bar) to be automatically re-estabtified. na produkty společnosti Tyco Fire objednání
lished. The Supervisory Low Pressure
Záruka
Alarm Switch should return to its “norProducts
poskytována
pouze
původnímu
Annual je
Operation
Test
Procedure
kupujícímu
na dobuofdeseti
(10) let,
a to
Proper operation
the DV-5
Valve
v případě
vad
materiálu
a
provedení,
pokud
(i.e., opening of the DV-5 Valve as durjsou
a řádně
namontovány
ing a zaplaceny
fire condition)
must be
verified at
aleast
udržovány
once a v rámci
year as běžného
follows: použití a
servisu. Tato záruka vyprší za deset (10) let od
data dodání společností Tyco Fire Products.
Step 1.seIf neposkytuje
water must na
be produkty
preventedči
Záruka
from flowing beyond the riser, perform
součásti, které vyrobily společnosti, jež
the following steps.
nejsou
z vlastnického
hlediska
přidružené
• Close
the Main Control
Valve.
Open
ke the
společnosti
Tyco
Fire
Products,
a na
Main Drain Valve.
produkty a součásti, které byly používány
• Open the Main
Controlkteré
Valvenebyly
one
nesprávným
způsobem,
turn beyond the position at which
správně namontovány, byly vystaveny
water just begins to flow from the
korozi
nebyly namontovány,
Mainnebo
Drainkteré
Valve.
udržovány, modifikovány či opravovány
• Close the
Main Drain
Valve. National
v souladu
s příslušnými
normami
Fire Protection Association a/nebo
Step 2. Open the Wet Pilot Line Innormami jakéhokoli jiného příslušného
spector’s Test Connection.
úřadu. Materiály, které jsou, jak společnost
Tyco Fire ProductsNOTE
zjistí, vadné, musí být
dle
společnosti
Fire
Be vlastního
prepareduvážení
to quickly
performTyco
Steps
Products
buď
opraveny,
nebo
vyměněny.
3, 4, and 5, if water must be prevented
Společnost
Tyco
Fire Products
ani nepřijímá,
from flowing
beyond
the riser.
ani neopravňuje žádnou osobu k tomu,
Stepjejím
3. Verify
that the
DV-5 v souvislosti
Valve has
aby
jménem
přijala
tripped, asproduktů
indicated
by the
flow
of
s prodejem
či jejich
částí
žádný
water into the system.
závazek. Společnost Tyco Fire Products
Step 4.odpovědnost
Close the system’s
Connenese
za chybyMain
ve vzhledu
trol Valve.
systému
sprinklerů ani za nepřesné či
neúplné
dodané
kupujícím
nebo
Step 5.informace
Close the
Diaphragm
Chamjeho
ber zástupci.
Supply Control Valve and the Supervisory Air
Supply
Control
Valve.
V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ
NENESE
SPOLEČNOST
TYCO
FIRE
PRODUCTS
Step 6.
Reset
the DV-5 ODPOVĚDNOST,
Deluge Valve
PODLE
SMLUVNÍHO
PRÁVA
in accordance
with thePRÁVA,
Valve Setting
Procedure.
OBČANSKOPRÁVNÍCH
DELIKTŮ, PODLE
PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO
Quarterly
Waterflow
Alarm
Test
PODLE
JINÉ PRÁVNÍ
TEORIE,
ZA SOUVISEJÍCÍ,
ProcedureZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ
NEPŘÍMÉ,
TestingVČETNĚ
of the system
alarms
ŠKODY
MIMO waterflow
JINÉ PRACOVNÍCH
must be performed
quarterly.
To BYLA
test
POPLATKŮ,
BEZ OHLEDU
NA TO, ZDA
the waterflow alarm,
open the VZNIKU
Alarm
INFORMOVÁNA
O MOŽNOSTI
Test Valve,ŠKOD,
whichA will
allow a PŘÍPADĚ
flow of
TAKOVÝCH
V ŽÁDNÉM
water to the Waterflow Pressure Alarm
JEJÍ ODPOVĚDNOST NEPŘESÁHNE ČÁSTKU
Switch and/or Water Motor Alarm.
VE
VÝŠI PRODEJNÍ
CENY.
Upon
satisfactory
completion of the
test, UVEDENÁ
close theZÁRUKA
Alarm Test
Valve.
VÝŠE
JE POSKYTOVÁNA
MÍSTO
JAKÝCHKOLI
JINÝCH VÝSLOVNÝCH
Quarterly
Supervisory
Low PresČI
ZÁRUK, VČETNĚ
sureIMPLIKOVANÝCH
Alarm Test Procedure
ZÁRUK
VHODNOSTI
PRO
ProperPRODEJNOSTI
operation of Athe
Supervisory
KONKRÉTNÍ
ÚČELAlarm Switch must be
Low Pressure
performed quarterly as follows:
Step 1. Crack open the System Main
Drain Valve for the Riser Check Valve
(Item P7, Figure 2A) to slowly relieve
supervisory air pressure from the system. Verify that the Supervisory Low
Pressure Alarm Switch is operational
and that the low pressure set point is
approximately 5 psi (0,34 bar).
Step 2. Close the System Main Drain
Valve (Item P7, Figure 2A) and allow
the system supervisory pressure of 10
plus or minus 2 psi (0,69 plus or minus
mal” condition.
S odkazem
na tabulku A na straně 15
se
musí následující
položky
objednávat
Pressure
Relief Valve
Maintenance
Over pressurization of the system pipsamostatně:
ing with air will result in the opening of
• Požární
ventilRelief Valve (Item P4,
the
Pressure
Fig.
2A). Ifventil
the stoupacího
Relief Valve
continues
• Zpětný
potrubí
to
bleed
air
after
the
system
pressurea
• Spojka (mezi požárním ventilem
haszpětným
been reduced
its normalpotrubí)
superventilemtostoupacího
visory pressure range of 10 plus or
• Předakční
s jednoduchým
minus
2 psi příslušenství
(0,69 plus or
minus 0,14
uzamčením
bar),
most likely debris became lodged
in
seating
area.
To help clean the
• the
Kontrolní
přívod
vzduchu
seating area, slowly pull up on the ring
•at the
Příslušenství
top of the Relief Valve to allow a
full flow of air POZNÁMKA
through the Relief Valve,
and thenpotrubí
releaseDN40
the ring
to allow
the
Stoupací
(1-1/2”)
využívá
Relief ventil
Valvestoupacího
to snap closed.
Repeat
zpětný
potrubí
DN50 the
(2”)
cleaning procedure
as necessary.
v kombinaci
s požárním
ventilem, model
DV-5, DN40 (1-1/2”).
Limited
Warranty
Čísla dílů pro ventily, model DV5,
s příslušenstvím přednastaveným ve výrobě,
jsou uvedena v ceníku.
Productsdíly
manufactured
Náhradní
příslušenství:by Tyco Fire
Products are
warranted
solely
to the
Specifikujte:
[popis]
pro použití
s požárním
originalmodel
Buyer
forP/N
ten
years
ventilem,
DV-5,
(viz(10)
obrázek
2A).
against defects in material and workmanship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will expire ten (10) years from date of shipment by Tyco Fire Products. No warranty is given for products or
components manufactured by companies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corrosion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in accordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Association, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Materials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither assumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.
IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, REGARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LIABILITY EXCEED AN AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.
THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Ordering
Procedure
With reference to Table A on Page 15,
the following items must be ordered
separately:
• Deluge Valve
• Riser Check Valve
• Coupling (Deluge Valve to Riser
Check Valve)
• Single Interlock Preaction Trim
• Supervisory Air Supply
• Accessories
NOTE
1-1/2 inch (DN40) risers utilize a 2 Inch
(DN50) Riser Check Valve in combination with the 1-1/2 inch (DN40) Model
DV-5 Deluge Valve.
Part Numbers for factory pre-trimmed
Model DV-5 Valves are provided in the
Price Book.
Replacement Trim Parts:
Specify: (description) for use with
Model DV-5 Deluge Valve, P/N (see
Figure 2A).
TFP1410_CS TFP1410
Page 15 ze 16
Page 15 of 16
POŽÁRNÍ VENTIL (VYBERTE JEDEN)
DELUGE VALVE (SELECT ONE)
P/N
jsou pro americké standardní spoje drážka x drážka a pro závitové otvory. Ohledně dalších
P/N’s are for American Standard Groove x Groove Connections, and Threaded Ports, For
konfigurací
viz Technická
datatoTFP1305.
Specifikujte:
Požární
ventil [velikost],
other configurations
refer
Technical
Data Sheet
TFP1305.
Specify: model
(size) DV-5,
Modeldrážka
DV-5x
drážka,
[upřesněte].
grooveP/N
x groove
Deluge Valve, P/N (specify).
1-1/2 “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
52-477-1-919
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-477-1-919
21-1/2
“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-477-1-910
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-477-1-910
32“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-477-1-912
3 Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 52-477-1-912
4 “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
52-477-1-913
4 Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 52-477-1-913
66“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-477-1-915
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-477-1-915
88“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-477-1-916
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 52-477-1-916
ZPĚTNÝ VENTIL STOUPACÍHO POTRUBÍ (VYBERTE JEDEN)
RISER CHECK VALVE (SELECT ONE)
P/N jsou pro americké standardní drážkované spoje. Další konfigurace najdete v Technických datech
P/N’s are for American Standard Grooved Connections. For other configurations refer to
TFP950 ohledně zpětného ventilu stoupacího potrubí, model CV-1FR, drážka x drážka. Specifikujte:
Technical Data Sheet TFP950 for the groove x groove Model CV-1FR Riser Check Valve.
Zpětný ventil stoupacího potrubí [velikost], model CV-1FR, drážka x drážka, P/N [upřesněte]. Pro
Specify: (size), Model CV-1FR groove x groove Riser Check Valve, P/N (specify). For 1-1/2
stoupací potrubí 1-1/2“ použijte zpětný ventil stoupacího potrubí 2".
inch risers, use the 2 Inch Riser Check Valve.
2 “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
59-590-1-020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 59-590-1-020
32“Inch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-590-1-030
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 59-590-1-030
43“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-590-1-040
Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
P/N 59-590-1-040
64“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-590-1-060
6 Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 59-590-1-060
88“Inch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
59-590-1-080
.............................................................
P/N 59-590-1-080
SPOJKA (VYBERTE JEDNU)
COUPLING
(SELECTstandardní
ONE)
P/N
jsou pro americké
drážkované spoje. Ohledně dalších konfigurací a povrchových
P/N’s viz
are
for American
Standard
Connections.
For zpětného
other configurations
and
úprav
Technická
data TFP1830
nebo Grooved
TFP1880. Spojka
pro připojení
ventilu stoupacího
finishesk výstupu
refer to Technical
Sheet
TFP1830
morsamostatně.
TP1880. A coupling
to attach
the Riser
potrubí
požárníhoData
ventilu
se musí
objednat
Specifikujte:
[Velikost],
[číslo],
Check Valve
to P/N
the [specifikujte].
outlet of the Deluge
Valvepotrubí
must be
separately
Specify:
(Size),
natřená,
[popis],
U stoupacího
1-1/2“
použijteordered.
pro výstup
zpětného
ventil
(Figure #),potrubí
painted,
(description),
P/N (specify). For 1-1/2 inch risers, order an additional
stoupacího
2" další
redukční spojku.
Reducing Coupling for the outlet of the 2 inch Riser Check Valve.
2 x 1-1/2” natřená redukční spojka, číslo 716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 7162015ES
Natřená
spojka,716
2” číslo
772 .Reducing
. . . . . . . . . .Coupling.
. . . . . . . . . . .. . .. ... .. .. .. ... .. .. . .. ... .. .. .. ... .. .. . .. ... . . . . P/N
77220ASC
2 x 1-1/2pevná
Inch Figure
Painted
P/N 7162015ES
2 Inch Figure
Painted
Rigid
P/N 77220ASC
Natřená
pevná772
spojka,
3” číslo
772Coupling
. . . . . . . . . .. . . .. ... .. . .. ... .. . . ..... .. . .. ... .. . . ..... .. . .. ... .. . . ..... . . . . P/N
77230ASC
3 Inch Figure
Painted
Rigid
P/N 77230ASC
Natřená
pevná772
spojka,
4” číslo
772Coupling
. . . . . . . . . .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ..... . . . . P/N
77240ASC
4 Inch Figure
Painted
Rigid
P/N 77240ASC
Natřená
pevná772
spojka,
6” číslo
772Coupling
. . . . . . . . . .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ..... . . . . P/N
77260ASC
6 Inch Figure 772 Painted Rigid Coupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 77260ASC
Natřená pevná spojka, 8” číslo 772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
77280ASC
8 Inch Figure 772 Painted Rigid Coupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 77280ASC
PŘEDAKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VYBERTE JEDNO)
PREACTION
TRIM (SELECT
Specifikujte:
[specifikujte
velikostONE)
a konečnou úpravu — pozinkované jsou standard) předem
Specify: smontovaný
(specify sizekontrolovaný
and finish —předakční
galvanized
is standard)
Semi-Preassembled
Supervised
částečně
systém
s jednoduchým
uzamčením s příslušenstvím
Single Interlock
Preaction
System
Wet
Pilot
Trim for Model DV-5 Deluge
hydraulické
aktivace
pro požární
ventilyWith
model
DV-5,
P/NActuation
[specifikujte].
Valves, P/N (specify).
1-1/2 a 2” pozinkované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-478-2-117
1-1/2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N52-478-2-117
52-478-1-117
1-1/2 a&2”2černé
Inch Galvanized
.............................................
P/N
3”
pozinkované
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N52-478-1-117
52-478-2-114
1-1/2
& 2 Inch Black
..................................................
P/N
3 černé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inch Galvanized. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
3”
P/N52-478-2-114
52-478-1-114
3 6Inch
........................................................
P/N
4,
a 8”Black
pozinkované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N52-478-1-114
52-478-2-111
4,66&&8”8černé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inch Galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
4,
P/N52-478-2-111
52-478-1-111
4, 6 & 8 Inch Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N 52-478-1-111
PŘÍVOD KONTROLNÍHO VZDUCHU (VYBERTE JEDEN)
Zařízení
schopné udržet
jmenovitý
tlak vzduchu
nebo dusíku v systému ve jmenovité výši 0,69 bar
SUPERVISORY
AIR SUPPLY
(SELECT
ONE)
(10
psi) se musí
objednat
samostatně.
[Specifikujte
model a popis],
P/Nof[specifikujte].
A device
capable
of maintaining
a Specifikujte:
nominal system
air or nitrogen
pressure
nominal 10
psi
(0,69
bar)
must
be
separately
ordered.
Specify:
(Specify
model
and
description),
P/N
Zařízení pro udržení tlaku, model AMD-1 (TFP1221). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-324-2-002
(specify).
Zařízení
pro udržení tlaku dusíku, model AMD-3 (TFP1241). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-328-2-001
Automatický kontrolní přívod vzduchu, model G16AC812 (TD126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-150-1-001
Model AMD-1 Air Maintenance Device (TFP1221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘÍSLUŠENSTVÍ
(PODLE
POTŘEBY)Device (TFP1241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Model AMD-3 Nitrogen
Maintenance
Model G16AC812
Automatic
Supervisory Air Supply (TD126) . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikujte:
[popis],
P/N [specifikujte].
P/N 52-324-2-002
P/N 52-328-2-001
P/N 52-150-1-001
600 psi
měřič tlaku vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N
92-343-1-004
ACCESSORIES
(AS NEEDED)
Poplach
motoru, model
WMA-1 (TFP921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 52-630-1-001
Specify:vodního
(description),
PN (specify).
Ruční řídicí stanice s pozinkovanými spoji pro dálkovou hydraulickou aktivaci, model MC-1
(TFP1382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N92-343-1-004
52-289-2-001
600 PSI Water Pressure Gauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P/N
Model WMA-1 Water Motor Alarm (TFP921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Model MC-1 Manual Control Stations with
galvanized connections for remote wet pilot actuation (TFP1382) . . . . . . . . . .
TABULKA A — OBJEDNÁVKOVÝ SEZNAM
TABLE A — ORDERING LIST
P/N 52-630-1-001
P/N 52-289-2-001
Strana 16 z 16
Page 16 of 16
TFP1410_EN
TFP1410
Poznámka: Tento dokument je překlad. Překlady jakýchkoli materiálů z angličtiny do jiných jazyků se považují pouze za pomůcku pro čtenáře, kteří neumí anglicky. Přesnost
překladu není ani garantována, ani implikována. Pokud se objeví nějaké otázky ohledně přesnosti informací obsažených v překladu, použijte prosím anglickou verzi dokumentu
TFP1410, která je oficiální verzí dokumentu. Jakékoli rozpory či rozdíly vzniklé v překladu nejsou zavazující a nemají žádný právní účinek, pokud jde o shodu, uplatňování či
jakékoli jiné účely. www.quicksilvertranslate.com.
TYCO
FIRE
PRODUCTS,
North
CannonAvenue,
Avenue,Lansdale,
Lansdale, Pennsylvania
Pennsylvania 19446
TYCO
FIRE
PRODUCTS,
451451
North
Cannon
19446

Podobné dokumenty

1-1/2 thru 8 - Tyco Fire Products

1-1/2 thru 8 - Tyco Fire Products POŽÁRNÍ VENTILY, MODEL DV5, DN40 a DN50 (1-1/2 a 2”)

Více

Preaction System with Model DV-5 Deluge Valve

Preaction System with Model DV-5 Deluge Valve potrubí more than aby 20 automatic sprinklers is to sprinklerů, bylo možné monitorovat have theintegritu sprinklersystému. piping automatically celkovou V případě konsupervised předakčního to monit...

Více

bi opr spect - Biotechnologická společnost

bi opr spect - Biotechnologická společnost Czech and Slovak market, or are projected enter it. Services, free R&D or production facilities can also be advertised. The editorial board, together with the executive commitee of the Biotechnolog...

Více

15. Příloha

15. Příloha Bezpečnostní tlakoměry s nerozbitnou přepážkou (pro vyšší úroveň bezpečnosti)

Více

Vstřikování plastů dovedené k dokonalosti

Vstřikování plastů dovedené k dokonalosti zadaných parametrů s jednou pro dané uspořádání, dutinami či skupinovým uspořádáním forem tak, Vyvážení vtokového systému a typ komponentů, např. trysek, vtokových kanálů Vyvážení vtokového systému...

Více

Podrobnosti.

Podrobnosti. tlak a o 80 m vyšší výšku než skutečnou a v tomto případě bude aktivace zpožděna o 80 metrů na 176 metrů což je příliš nízko. Proto je zabudována kompenzace 80 metrů nad normální aktivační výšku. V...

Více

Tyco Fire Products TFP500

Tyco Fire Products TFP500 ní nebo předakční ventil otevřel nebo aby Opening of the Model MC-1 Manual voda mohla vtékat do potrubí systému. Control Station relieves hydraulic or pneumatic pressure, as applicable, which in tu...

Více

Model ESFR-17 Vzpřímené protipožární trysky Faktor K 240

Model ESFR-17 Vzpřímené protipožární trysky Faktor K 240 whenESFR-17 protecting rack je primárněstorage. určen k použití ing their fire protection system and deprotipožární systém a zařízení budou stropníchis systémech The pouze Model ve ESFR-17 primaril...

Více