rozhodnutí o umístění stavby

Transkript

rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Varnsdorf
stavební úřad
NÁvr. n. unNBšB lzo, v,{RNsDoRF
763l2012lSÚ-Sch
spis. zn.:
MUVA l0084/2012SchiA
č j.,
Vamsdorf, dne l5.05.2012
Anna Schillingová
Vyřizuje:
Tel.:
412 372 24lkl,: 136
E-mai1:
[email protected]
ROZHODNUTI
UZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Vamsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm, f) zikona ě.
18312006 Sb., o územním plánování a stavebnim řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společnémúzemním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ l09 až l 14 stavebního Ákona žádost o vydání roáodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
27.3.2012 podala RWE GasNet, s.r.o,, IČ 2729ss67, KIšská č.p. 910, 401 17 Ústí-nad Labem-
centrum, kíerou zastupuje Petr Karmazín, IČ1042s641, Ťuristicktí ě,p, 4060/26, 466 06
Iablonec nad Nisou - Vrkoslavice (dálejen "stavebník"), a na zrikladě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle
§ 79 a92 stavebního zákona a § 9 lyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnějši úpravě
územníhořízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opaťení
rozhodnutí o umístěnístavby
Stavební úpraýy NTL Varnsdorf- Turnovskó + 2 , plynovod PE d110 délky 5I5m
+ přípojky PE d32 - 29 ks Garc jen "stavba") na pozemku parc. č. 787, 921, 925/1,
927, 929/1, 931/1, 933, 934/1, 938, 940, 942, 944, 981/2, 985/2, 1014/2, 10l5/I,
1020, 1023, 1026, 1030, 1032, 1034, 1035, 1040, 1042/1, 1044/l, 1045/1, 1249/1,
1251, 1253, 1264, 1266, 1268, 8168 v katastrálním územíVarnsdod
Popis stavby
:
Stávajícíocelový NTL plynovod profilu DN l00 vedoucí od křižovatky Tumovská - PohraničníStráže
ulicemi Tumovská, Čáslavská a Pod Hrádkem bude zrušen. Místo něho bude postaven noqý sťedotlaký
plynovod z PE l00 profilu l10x6,3mm. Všechny stávající přípojky budou přepojeny na nový plynovod.
Přípojky budou provedeny rovněž z PE l00 profilu 32x3mm. Kromě toho bude na konci stávajícího
plynovodu (konec větve v ul. Pod Hrádkem) v ulici Příčnáosiven ve stávajícím sloupku pro č.p. 3385
Vamsdorf regulátor tlaku plynu. U všech zrekonstruovaných přípojek dojde i k přemístění HUP do
sloupků nebo skříní na hranici pozemků. U objektů v nichžje pouze jeden plynoměr bude v rámci stavby
tento plynoměr přemístěn rovněž do sloupku nebo sKíně s HUP.
Stávající NTL plynovod DN125 bude zaslepen v křižovatce ul. Čáslavská - P. Bezruče. Zrušenépotrubí
bude po zabezpečenía přerušení ponecháno v zemi a všechny jeho konce budou zaslepeny. Zrušené
přípojky budou zaslepeny ve vzdálenosti 1,0m od objektů.
Celková délka nového plynovodu je 5l5m - profil - dn PE 11Oxl tOx6,3mm SDR 17,6 a plynovod délky
3lm profil dn PE 63x5,8mm SDR l l. '
Celkový počet přípojek je 29 kusů, z toho 27 kusů rekonstruovaných, lkus nové přípojky (č.p.2414
Vamsdorf) a lkus přepojované přípojky (p.p.č. 92012 v k.ú.Yamsdorf). Délka přípojek celkem je 205,5m.
@,,
č1. trluve, I0084/20 l2SchiA
str. 2
Podmínky pro umístěnístavby:
1.
2.
Stavba bude umístěna jen na parcelách uvedených ve l".ýroku tohoto roáodnutí tak, jak je
uvedeno na situaci, kteráje přílohou tohoto roáodnutí. Případná zrněna umístění stavby musi
být předem projedná.na a musí být předem požádáno o změnu územníhoroáodnutí.
Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu
jejich lyjádření. Vedení budou na základě písemnéobjednávky předem vytyčena. Ochrana
stávajících inženýrských sítí- projektovou dokumentací budou respektovrárra veškerá sávajici
nadzemní i podzemní zaíízeníjiných správců (vlastníků)sítívčetně jejich ochranných
3.
4.
pásem.
Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí.
Bude plně respektován zákon č. 20187 Sb., o státní památkové péčiv platném mění ve
smyslu omámení archeologického nálezu učiněného mimo archeologický výzkum (tm.
náhodný nález).
Účastníci íizenína něž se vztahuje roáodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:
RWE GasNet, s.í,o,,IČ27295567, KlíŠskáč.p. 940, 40l 17 Ústí nad Labem-centrum
Město Vamsdoď, Nám. E, Beneše č.p.470,407 47 Vamsdorf
1
II.Vydává podle § 1l5 stavebního zákona a § 5 a 6lyhlášky č.52612006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
§tavební povolení
na stavbu:
Stavební úpravy NTL Varnsdorf- Turnovská + 2 , plynovod PE dll0 délley 515m
+ přípojlcy PE d32 - 29 ks Gav jen "stavba") na pozemku parc. č. 781,921,925/1,
927, 929/l, 93I/1, 933, 934/I, 938, 940, 942, 944, 981/2, 985/2, l014/2, 1015/1,
1020, 1023, 1026, 1030, 1032, 1034, 1035, 1040, 1042/1, 1044/1, 1045/1, I249/1,
1251, 1253, 1264, 1266, 1268, 8168 v katastrólním územíVarnsdorf,
Stanoví podminky pro provedeni stavby:
l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou r,lpracova] Pert Karmazínprojektování staveb, turistická ě,p,26,46606 Jablonec nad Nisou - IČo 1042564li připadné změny
nesmí blýt provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2.
3.
4.
5.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto ftíze výstavby pro kontrolni prohlídky stavby:
a. provedení ujkopů
b. dokončenípovrchů dotčených pozemků a objektů.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, dkající se bezpečnosti práce a technických
zařizeni, zejména zákona ě.30912006 Sb., o zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a naíízenívlády ě. 591/2006 Sb., o bližšíchminimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
Při stavbě budou dodržena ustangvení vyhl. ě.26812009 Sb., upravujícípoádavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařizení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technických norem.
@,,
č1. rtuvl l0084/20I2SchiA
6.
sh. ]
Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č.269l2009 Sb. Stavební činnost bude
uskuteěňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní ástavbě byly veškeréjeji negativní
vlivy sníženyna minimum. práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny
v
7.
8.
9.
l0.
ll.
době od 21 hodin do 7 hodin.
před zahájením stavby musí být vytýěena prostorová poloha stavby odborně způsobilou
osobou.
Při provádění staveb nesmí bly't narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubÍ. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťovánoživotníprostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít k znečišťováLrríterénu, povrchol"ých a podzemních vod ropnými a jinlimi
škodlivými látkami.
Před zahájenim stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek"Stavba
povolena", který obdrži stavebník, jakmile toto roáodnutí nabude právní moci. Štítekmusí být
chráněn před povětmostními vlily, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelnéa ponechán na místě
do dokončenístavby.
Budou respektována veškerá stávající nadzemní a podzemní zařizení jiných správců (vlastníků) sítí
včetně jejich ochranných pásem ve smyslu jejich vyjádření. vedení budou na základě písemné
objednávky předem vytyčena.
Dojde -li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kultumě cenných předmětů nebo k
archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo §,zická osoba podnikající
podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgátru státní
památkové péče,popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbyná opaťení,
aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem
státní památkové péče.
12. Na stavbě bude řádně veden stavebni denik, za, řáÁné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel
stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém
l3.
kontrolním výkonu.
vzrikajícímpři stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se ákonem č. 185i2001 Sb.
O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních
materiálŮ nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudačnímu souhlasu budou
předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním
S odpadem,
pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKo.
14. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k
1
5.
16.
l7.
l8.
19.
předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací,
Komunikace nebude mečišťovrfura,případné zlečištěníbude ihned odstraněno.
Veškeréškody způsobené stavbou hradí investor,
Při provádění l"ýkoporrých prací bude zajištěn přístup ke stávajícím nemovitostem.
Výkopek musí být ukládán jen na povolenou skládku. O uloženíbude vedena evidence.
Rozvody sousta\T veřejného osvětlení jsou v zájmovém územíprovedeny vzdušným vedením, je
nutnéjejich plné re§pektování při provádění stavby.
20. V ájmovém územíse
KAM 300 (ul, Čáslavská). Při
nutné respektovat ochranné pasmo kanalizačníchstok
v souladu s platným měním Ák ě. 2741200l Sb.. Před prováděním zemních prací vjejich
ochranném pásmu je nutné požádat o vytyčenítrasy potrubí provozovatele deštbvé kanalizace. Ke
kontrole pokládky inženýrských sítív ochranném pásmu před záhozem je třeba přizvat zástupce
nachází rekonstruovaná dešťová kanalizace
nakládIíLrrí s předmětnými pozemky
2l.
je
provozovate le.
Bude splněna podmínka závanÉho stanoviska Hasičského áchranného sboru Ústeckého kaje _
územníodbor Děč ín ze dne 04 .01 ,2012 :
o provedením navrhovaných prací nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožžtmi ásah v dané
lokalitě (vnější odběmá místa požámí vody, příjezdové komunikace ke stávajicím
objektům..).
22. Při jakémkoliv zásahu do místníchkomunikacích požádá stavebník (investor)
předstihu o povolení ke zvláštnímu užívránídotčenékomunikace.
v dostatečném
23. Vlastníci nemovitostí a pozemků budou o rekonstrukci přípojek informování min. 30 dní před
realizací přípojky najejich nemovitosti a pozemku.
24, Budou splněny podmínky vyjádření RWE Distribuční služby,s.r.o. Bmo ze dne 15.09.20ll
zlačkou : 500052l
l7
pod
a ze dne 08.03.2012 pod značkou :5000591223.
@,,
čj. MUvA l0084/20l2SchiA
25, Budou
str. 4
splněny podmínky vyjádření o existenci energetického zařízeníspolečnosti čEZ Distribuce
a.s. Děčínze dne 11.7.2011pod značkou : 001035580304.
26. Budou splněny podmínky lryjádření o existenci sítíSčVK a.s. Teplice ze dne 13.01.2012
pod
maČkou : l2610000l801/TPCSA/r a ze dne 25.07 ,2011 pod značkou : 01 l610033206/TpCSNrlj4.
27. Budou sPlněny podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spoleěnosti
28.
Telefónica 02 Czech Republic, a.s, Praha ze dne l 1.07.20l 1 pod čj.: t 05019/1 l .
Budou splněny podmínky vyjádření Ústavu archeologické iamátŘové péčeseveroápadních čech,
Most ze dne 22.07.20l l :
o
o
jelikož se stavba nachéaína územís archeologickými nálezy, upozorňujeme na nutnost
respektovat zákon č.20/87 sb. o stání památkové péčiv platném mění, podle kterého je
stavebník povinen umožnit a v případě nutnosti jeho vzniku i ukadit archeologický výzkum.
PoŽadujeme od investora omámit zemní práce s cca dvoutýdenním předstihem, abychom si ním
mohli smluvit termín prohlídky plochy a v případě učiněného archeologického nálezu mu mohli
navrhnout,,Smlouvu o archeologickém výzkumu".
pokud nebude respektován zákon č. 20187 sb,o státní památkové péči
bude podán podnět
k zahájení správního řízení podle § 35 téhožzákona.
Stavbu |ze lŽÍvat v souladu s ustanovením § l22 stavebního zil<ona na základě žádosti stavebnímu
úřadu o vydání kolaudačníhosouhlasu.
o
29.
30.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne na
byi právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se váahuje roáodnutí správního orgánu:
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940,40l 17 Ústí nad Labem_centrum
II. vzhledem ktomu, že výrolq tohoto lozhodnulí vydaného ve spojeném řízení se vzajemně
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 71 odst. I správního řádu stanoví, že uýrokovó část
rozhodnuí, ýdahujícíse k povolení stavby (výrok č. II. tohoto rozhodnutí) nabude vykonatelnosti
nejdříve dnem, kdy se stane plavomocnou výroková Čtist rozhodnutí o umístění slaýby.
odůvodnění územniho řizení:
Dne 27.3,2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno Územní a stavební řízení, které stavební uřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § l40 odst.4 správního řádu.
Stavební Úřad ozr.ámtl zaháleni společného územníhoa stavebního řízení, K projednání předložené
Žádosti o Územní roáodnutí současně nařídil veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na místě na
11.5.2012, ojehož l"ýsledku byl sepsán protokol. Současně poučil stavebníka o jeho povinnosti stanovené
v ust. § 87 odst. 2 stavebního zálů.onan tj. povinnosti vyvěšení informace ojeho zíměru a o tom, že podal
ádost o vydrání územníhoroáodnutí, bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústníjednání.
Citované opatření stavebního úřadu bylo v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona
oznámeno účastníkůmřízení uvedeným v ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě a účastníkůmřízení podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zíkona veřejnou vyhláškou.
Předložený záměr žadatele správní orgán řádně posoudil z hledisek uvedených vust.§ 90 stavebního
zákona, stanovil okruh Účastníkůřizení lymezsný pro územní řízení v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Podle § 87 odst. stavebního zákona stavební úřad nařídí veřejné ústníjednrá,rrí ajeJi v územívydán
l
Územní plán (což platí v tomto případě), doručuje se omámení zahájeni ízemníhořízení účastníkům
vedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům
uvedeným v § 85
odst. 2 stavebního zákona veřejnou r,ryhláškou, Učastníciřízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a
veřejnost byli řádně semámeni s navrhovanou stavbou, a to doručením opatŤení veřejnou lyhláškou,
neboť toto bylo řádně vlniěšeno po dobu 15 dnů na úřednídesce a téžzveřejněno způsobem umožňující
dálkový přístup. zadatel byl informován o tom, že je povinen zajistit, aby bezodkladně poté, co bylo
nařízeno veřejné ústníjednání, byla informace o záměru v}.věšena na místě stavebním úřadem určeném
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústníhojednání. V územnímrozhodnutí SÚ vymezil umístění stavby na pozemky,
stanovil podmínky pro ochranu území,podmínky pro umístění stavby. Účastníkem každého územního
(,lll)t
b.
č.i. MUvA l0084/20l2SchiA
str_ 5
ííZeníje žadatel a obec, na 1ejímžúzemímá bý4 záměr uskutečněn (účastnícipodle § 85 odst. l
stavebního záú<ona). Žadateli se územníroáodnutí doručuje přímo. Obec je ze- zákoná účastníkem
každého územníhořízení, aby mohla účinněhájit důležitémístníči veřejné zájmy.
Dalšími účastníkyúzemního řízeníjsou vlastníci pozemků nebo staveb, na kt€rých má být požadovaný
ten, kdo májiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby,
jejichž vlastnické nebojiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům či stavbám na
nich mŮŽe být územnímroáodnutím přímo dotčeno. Vyhodnotit přímédotčenípříslušístavebnímu
úřadu. Tento okuh byl stanoven na zátladě výpisu z katastru nemovitostí.
áměr uskutečněn, nebo
l
Stavební uřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. a § 90
stavebního zrákona, projednal ji s účastníkyřizeni, DO a posoudil shromrážděná závamá stanoviska a
připomínky, Z píedloženýchpodkladů a ávazných stanovisek DO dospěl stavební uřad k závěru, že
uskuteČněnímstavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků
řizení. Závaná stanoviska DO byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek
rozhodnutí.
Byla splněna podmínka daná ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona o zveřejnění
stavebníkem na veřejně přípustném místě.
záměru
ŽiÁost o lydání roáodnutí o umístěnístavby byla podátra na příslušnémformuláři podle přílohy č, 3, k
vyhlášce č. 503/2006 Sb.
Účastníciřízení - dalšídotčenéosoby:
Město Varnsdorf, Správa a údržbasilnic Ústeckého kaje p.o., Petr Vágner, Petr Hruška, Pavel
Hruška, Miroslav Tam6czy, Ing. Zlatuše Hofmanová, Pavel Retych, Gert Bittrich, Anna
Bittrichová, Lydie Krejčová, Eva Koňakovr! Pavel Bukíček,Václav Šimonek, Ilona Šimonkovr!
Václav Slezák, Katarína Slezráková, Zdeněk Podařil, Pavla Podařilovr! Jiřina Červinková , Zdeněk
Jurica, Jiřina Juricová, Alena Smolařová, Ing. Václav Smolař, Marie Marciovr! Zdeňka Čeméy
Martin Talian, Eva Tydlitátová, Ladislava Macounová, Mirka Hrobníková, Jiří Hrobnik, Eva
Roubíčková, Václav Roubíček,Iveta Brabcová, Bc. Věra Černá, Jiří Plíhal, Marcela Plíhalová, Ing.
Jiřina Kotuličová, Sylvia Kalivodová, Petr Kalivoda, Rudolf Hájek, Petra Strožová, Jaroslav
Štěrba,Vladislav_Brym, Anna Brymová, Eugen Šulc,Hana Šulcová, Leopoldina Jankechovi! Pavel
Mikula, Lenka Štěrbová, Jaroslava Chalupnr! Barbora Kittlová, ČEZ Distribuce, a.s., Zdeňka
Čemá, Marie Balcarová, Miroslav Tarnócry, Emil Tamóczy, Jiři Kalivoda, Město Vamsdorf - Petr
Šimek, RWE Distribučníslužby, s.r.o., SČVK a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Vlastimil
Lukeš
odůvodněnístavebního řízení:
Stavební uřad přezkoumal předloženou žádost také dle ust. § l11 stavebního zákona, stanovil okuh
účastníků
íízsnivymezený pro stavební řízenív § l09 stavebního zákona (vedle stavebníka a vlastníků
dotčených pozemků toto právní postavení příslušítaké vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich,
jejichž vlastnické právo můžeblt navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva
k dalšim (vzdálenějším) nemovitostem a pozemkům nemohou být tímto roáodnutím přímo dotčena.) O
zahájení řízeni informoval účastníkyřízení,kteří jsou mu mámi, veřejnou vyhláškou a dotčenéorgány
doporučeně.
projednáLrrí předložené žádosti o stavebni povolení upustil stavební úřad ve smyslu § l12 odst.2
stavebního zákona od místního šeťenía ústníhoprojednání a stanovil lhůtu pro podání závazných
staílovisek, námitek, popřípadě důkazůdo l1.5.2012.
Zároveň upozomil, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do
11,5,201,2, jinak knim nebude přihlédnuto. V podmínkách stavebního povolení bylo stanoveno, které
fáze stavebník omámí stavebnímu úřadu za účelemprovedení kontrolních prohlídek stavby.
K
Žádost o lydání stavebního povolení byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. 2, k vyhlášce
č. 526/2006 Sb.
Stavební uřad zajistil vájemný soutad předložen ých ávazných stanovisek dotčených orgámů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahmul je do podmínek roáodnutí.
@,e
č1, uuve l0084/20l2SchiA
str. 6
Stavební Úřad roáodl, jak je uvedeno ve qýroku roáodnutí, za potlžití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníciřízení - dalšídotčenéosoby:
Město Varnsdorf, Správa a údržbasilnic Ústeckého kraje p.o., Petr Vágner, Petr Hruška, pavel
llruška, Miroslav Tamóczy, lng. Zlatuše Hofmanová, Pavel Retych, Geť Bithich, Anna
Bittrichová, Lydie Krejčová, Eva Koňriková, Pavel Bukáěek, Václav Šimonek, Ilona šimonkovi!
václav slezák, kataíínaslezáková, zdeněk podařil, pavla podařilová, Jiřina Červinková, zdeněk
Jurica, Jiřina Juricová, Alena Smolařová, Ing. Václav Smolař, Marie Marciová, Zdeňka Čeméy
Martin Talian, Eva Tydlitátovrá, Ladislava Macounová, Mirka Hrobníková, Jiří Hrobník, Eva
Roubíčková, Václav Roubíček,Iveta Brabcová, Bc. Věra Čemá, Jiří Plíhal, Marcela Plíhalová, lng,
lih:
!_"J"]ič:"q Sylvia Kalivodová, Peh Kalivoda, Rudolf Hájek, Petra Strožová, Jaroslav
Stěrba, Vladislav,Brym, Anna Brymová, Eugen Sulc, Hana Šulcová, Leopotdina Jankechová, Pavel
Mikula, Lenka Štěrbová, Jaroslava Chalupnr! Barbora Kittlová, čEZ Distribuce, a.s., Zdeňka
Cemá, Marie Balcarová, Miroslav Tamóczy, Emil Tamóczy, Jiří Kalivoda, Město Vamsdorf - Petr
Šimek, RWE Distribučníslužby, s.r.o., SČVK a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Vlastimil
Lukeš.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky,
VlpořádáLní s vyjádřeními účastníkůk podkladům rozhodnutí:
-
Účastnícise k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad v provedeném společnémúzemním a stavebním řízení přezkoumal předloženou ádost
v§86 al1l stavebního zákona, projednal ji s účastníkyřízení a s dotčenými
orgány a zjiďi|, že jejím uskutečněním nebo užívánímnejsou ohroženy zájmy chrátrěné stavebním
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy.
z hledisek uvedených
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
poŽadavkŮm na využíváníúzemí.Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby, Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závamých stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy
a zahmul
je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad roáodl, jak je uvedeno ve lnýroku roáodnuti, za použiti ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Při vvdání územníhorozhodnutí a stavebního p9!9kL!!9fupplgtglcblí úřad z těchto dokladů:
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
žádost o spojené územní a stavební řlu'eni
dokumentace pro územní roáodnutí a stavební povolení
doklad o zaplacení správního poplatku ze dne
27
.03.2012
plná moc k zastupovriní č. 92110759 ze dne 23.0Z.201l
plná moc k zastupování ze dne 3|.12,2009
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se ňhením stavbv ze dne
13.03.2012
plám kontrolních prohlídek únor 20l2
kopie katastrální mapy ze dne
07
.03,2012
výpisy z katastru nemovitostí ze dne 07.03.2012
informace o parcelách KN ze dne a7 .03.2012
koordinované závazné stanovisko MěÚ Vamsdoď - OŽP ze dne 20.01.2012
roáodnutí o uloženíIS MěÚ Varnsdorf - OSMVdoprava ze dne 12,12,2011
€0,t
č.i. MUVA l0084/20l2schiA
stť. 7
stanovisko Město Varnsdorf - Petr Šimek ze dne 14.07.2011
závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Ústeckého kaje - ú.p.Děčínze dne 19.|2.2011
souhlasné ávazné stanovisko HZS Ústeckého kaje - územní odbor Děčínze dne 04.01.2012
vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. Bmo ze dne l5.09.20l l, 08,03.20l2
vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčínze dne l 1.07.20l l
vyiádření ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 11.07.2011
stanovisko SčVK a.s, Děčínze dne l5.12.201]r,25.07.2011
vyjádření Telefónica 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne ||.07.20ll
vyjádření Výběžek.Net ,s.r.o. Vamsdorf ze dne 27.07 .2011
vyjádření UPC Česká republika a.s, Liberec ze dne 08.07.20l
vyjádření VUSS Praha ze dne 20.07 .2011
vyjádření ÚAPP Most ze,
dne 22.07
l
.2011
vyjádření Policie ČeskéRepubliky - dopravní inspektorát ze dne 12,03,2012
smlouva o budoucí smlouvě o ďízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
č.sml.:|45/201l/Ll ze dne 2'I .02.2012
smlouva o budoucí smlouvě o ďízení věcného břemene a souhlasu se ďízením stavbv
ě.sml.:146/201 l /LI ze dne 27.02.2012
dohoda č.595/2011/Li objekt čp. l351 Varnsdorf
dohoda č.596/20l l/Li objekt čp. 3208 Vamsdoď
dohoda č.597l20l l/Li objekt čp. 2277 Y amsdoď
l/Li objekt čp. 2250 Varnsdorf
dohoda č.599/20l l/Li objekt čp.2063 Vamsdoď
dohoda č.598/201
dohoda č,560/201 1/Li objekt čp. 2307 Vamsdoď
dohoda č.56l/2011ll-i objekt čp.2379 Vamsdorf
dohoda č.56žl20l1ll,iobjekt čp. 1495 Vamsdorf
dohoda č.563/20l l/Li objekt čp. 2357 Varnsdoď
dohoda ě.564l2011/Li objekt čp. 1594 Varnsdoď
dohoda č.565/2011/Li objekt čp. 2308 Vamsdorf
dohoda č.566/20l1ll,i objekt čp, l462 Vamsdoď
dohoda č.5671201lll-i objekt čp. 2917 Vamsdoď
dohoda č.568/2011ll-i objekt čp.2309 Vamsdoď
dohoda č.569/20l l/Li objekt čp. 2386 Vamsdorf
dohoda č.570/20l l/Li objekt ěp. 2341 Varnsdorf
dohoda č.598/201
l/Li objekt čp. 2250 Varnsdorf
dohoda č.599/20l l/Li objekt čp.2063 Vamsdoď
dohoda č.560/201llli objekt čp.2307 Vamsdorf
dohoda č.56l/2011/Li objekt čp.2379 Vamsdoď
dohoda č.562l20l1/Li objekt čp. l495 Vamsdoď
č.5ó3l20llll-i objekt čp.2357 Vamsdoď
dohoda č.564120l l/Li objekt čp. l594 Vamsdorf
dohoda č.565/20l l/Li objekt čp. 2308 Varnsdorf
dohoda č.56ó1201 1/Li objekt čp. l462 Varnsdoď
dohoda
dohoda č.56712011/Li objekt čp. 2917 Vamsdoď
dohoda č.568/201lll,i objekt čp.2309 Vamsdoď
dohoda č.569/201lll-i objekt čp.2386 Vamsdorf
dohoda č.570/20l l/Li objekt čp. 234I Vamsdorl'
plná moc k zastupování při jednání ze dne
1
1.05.2012
@,,
č1. vruve
}
l0084/20l2SchiA
str.8
protokol z místníhošeďeni ze dne 11,05.2012.
Rozpočtovénáklady 3.500 000,-Kč.
poučeníúčastníků:
Roáodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zíkona platnost 2 roky ode dne nabyí
Právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, Siavební povolení
Pozblfoá platnosti, podle § l15 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do j let ode
dne, kdy nabylo právní moci. stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Odvoláním lze napadnout !"ýrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
Odvolriní jen proti odůvodněníroáodnutí je nepřípustné.
Poučenío opravném prostředku k ěásti územníhorozhodnutí
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5-ti dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu
ústeckého kaje podáním učiněn;im u zdejšího stavebního úřadu. odvolá.ní se podává s pořebným
poČtem stejnopisŮ tak, aby jeden stejnopis správnímu orgránu a aby kždý účastníkdostal jeden stejnoiis.
za den doručeníse povžuje 15. den vyvěšení vyhlášky na úřední desce a zveřejnění způsobim
umožňujícímdálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 zíkona ě, 50012004 Sb., správní řád, v platném
zrěnÍ. NepodáJi účastníkpotŤebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na nráklady odvolatele.
Poučeni o opravném prostředku k části stavebního povolení
Proti tomuto roáodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kaje, podáním učiněným u zdejšíhostavebního uřadu. odvolání se podává s potřebným počtem
tak, aby 1 stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkřízeni dosta| 1 stájnopis.
9tejnopisu
NepodáJi účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgá.n na náklady účastníka.
Stavební Úřad po právní moci roáodnutí předá stavebníkovi jedno lyhotovení projektové dokumentace a
štítekobsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítekpřed zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam ž do dokoněení stavby, případně do vydá.ní kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou omačit jiným vhodným způsobem s uvedením údajůze štítku.
otisk úředního razítka
lng. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:
l
, . . . . . . . . . . . . . . . . . : ; . ; ,
. .....
.
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.
č1. ltuve 10084/20l2schiA
str. 9
Obdrží:
Učastníci územníhořízení dle § 85 odst. ] stavebního zákona na doručenku :
RWE GasNeq s.r.o., Klišská č.p, 940,40l 17 Ústí nad Labem-centrum, kterou zastupuje Petr Karmazín,
Turistická č.p. 4060126,466 06 Jablonec nad Nisou - Vrkoslavic
2x
Město Vamsdorf, Nárn. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf 1
e
Správa a údržbasilnic Usteckého kaje p.o., Krokova č.p. 31, Děčín,405
Petr Vágner, Josefa Hory č.p. 47, 407 47 Vamsdorf 1
Petr řhuška, Tumovská č.p, 2277,407 47 Vamsdorf l
0l
Děčínl
Pavel Hruška, Tumovská č.p. 2277,407 47 Varnsdoď l
Miroslav Tamóczy, Turnovská č.p. 2250,407 47 Vamsdorf 1
Ing. Zlafuše Hofinanová, Tl,ršova č.p. 1019/35, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Pavel Retych, Tumovská č.p. 2063,407 47 Varnsdorf l
Gert Bithich, Tumovská č.p. 2307,40'1 47 Vamsdoď l
Anna Bittrichovri Tumovská č.p. 230'I, 407 47 Vamsdorf l
Lydie Krejčová, Generála Janouška č.p. 896, Černý Most, l98 00 Praha 98
Eva Koňáková, Království č.p. 471,407 77 Šlaknov
Pavel Bukáček, Polní č.p, 3032,40'1 47 Vamsdorf l
Václav Šimonek.Tumovská č.p. 1495,407 47 Vamsdorl l
Ilona Simonková, Turnovská č,p. 1495.407 47 Varnsdoď l
Václav SlezIík, Turnovská č.p. 1594,407 47 Varnsdorf 1
Katarína Sleáková, Tumovská č.p. 1594,407 47 Vamsdorf l
Zdeněk Podařil, Tumovská č.p. 2308,407 47 Vamsdorf l
Pavla Podařilová, Turnovská č.p. 2308,407 47 Vamsdorf l
Jiřina Červinková. Tumovská č.p. 1462,407 47 Vamsdorf l
Zdeněk Jurica. Cáslavská č.p.2917,407 47 Vamsdoď l
Jiřina Juricová, Črislavská č.p. 2917, 407 47 Vamsdorf 1
Alena Smolařová, Čáslavská č.p. 2309,407 47 Varnsdorf l
Ing. Václav Smolař, Čáslavská č.p.2309,407 47 Vamsdoď 1
Marie Marciová, Čáslavská č.p. 2386,407 47 Varnsdorf l
Zdeňka Cemá, Cáslavská č.p. 234l,407 47 Vamsdorf l
Martin Talian, Čáslavská č.p. 2345,407 47 Vamsdoď l
Eva Tydlitátová, Čáslavská č.p. 2345,407 47 Varnsdorf l
Ladislava Macounová, Čáslavská č.p.2626,407 47 Vamsdorf 1
Mirka Hrobníkovri Pod }kádkem č.p.24?1, 407 47 Vamsdorf l
Jiří Hrobník, Pod Hrádkem č.p . 242l, 407 47 Varnsdorf 1
Eva Roubíčková, Pod Hrádkem é.p.2412, 407 47 Vamsdorf l
Václav Roubíček,Pod Hrádkem č.p.2412,407 47 Varnsdorf 1
Iveta Brabcová, Ročovskí č.p. l841, l90 16 Praha
Bc. Věra Čemá, Laurinova č.p. 2729/3,Stodůlky,l55 00 Praíra 13
Jiří Plíhal, Pod řkádkem č.p.2420,407 47 Varnsdoď l
Marcela Plíhalová, Pod Hrádkem č.p. 2420, 407 47 Varnsdorf 1
lng. Jiřina Kotuličovt! Pod Hrádkem é.p. 2419, 401 47 Varnsdorf 1
Sylvia Kalivodová, Pod ř{rádkem č,p.2414,407 47 Vamsdorf 1
Petr Kalivoda, Pod Hrádkem č.p . 2418, 407 47 Vamsdorf 1
Rudolf Hájek, Legií č.p. 2563,407 47 Varnsdorf l
Petra Strožová. Pod Hrádkem č.p.2417 " 407 47 Varnsdorf l
Jaroslav Stěrba- Pod Hrádkem č.p. 2422, 407 47 Vamsdoď l
Vladislav Brym, Školni č.p. 8t20,664 48 Moravany u Bma
Anna B,rymová. Pod Hrádkem č.p.24l1,407 47 Varnsdorf l
Eugen Sulc. Pod Hrádkem ě.p. 24l1, 407 47 Varnsdorf l
Hana Šulcová, Pod Hrádkem č.p .241|,407 47 Varnsdorf l
Leopoldina Jankechovri Studánka č,p. 120,4O7 52 Vamsdoď3
Pavel Mikula, Čáslavská č,p. 2624,407 47 Varnsdoď 1
Lenka Štěrbová, Pod Hrádkem č,p, 2422,407 47 Vamsdoď l
Jaroslava Chalupná, Petra Bezruče č.p.2619, 407 47 Vamsdorf 1
Barbora Kittlová, Petra Bezruče č.p. 3190, 407 47 Vamsdoď 1
@,,
Cj. MUVA l0084/20l2SchÁ
str,
l0
Zdeňka Černá, Čáslavská č.p. 234l, 407 47 Vamsdorf 1
Marie Balcarová, Severská č.p. 2172,407 47 Vamsdorf l
Miroslav Tamóczy, Tumovská č.p. 2250, 407 47 Vamsdorf
Emil Tarnóczy, Tumovská č.p. 2250,407 47 Vamsdorf 1
Jiří Kalivoda, Tumovsld č.p. 2143,407 47 Varnsdoď l
l
Vlastimil Lukeš. Čáslavská č.p.2625,4O7 47 Vamsdorl l
Město Vamsdorf - Petr Šimek,Nám.E.Beneše č,p.470,407 47 Vamsdorf l
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfr
sídlo: Teplická č.p. 87418, DěčínIV_Podmokly, 405 02 Děěín 2
RWE Distribučníslužby, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
sídlo: Plynárenská č.p. 499ll, Bmo-střed, Zábrdovice, 602 00 Bmo 2
" a.s.,
SCVK
IDDS: f7rf9ns
sídlo: Masarykova č.p, 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 l0 Ústí nad Labem
Telefonica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č,p. 266/2, l40 22 Praha 4
10
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940, 401 17 Ustí nad Labem-centrum, kterou zastupuje Peh Karmazín,
Turistická č.p. 4060126, 466 06 Jablonec nad Nisou 2x
Správa a údržbasilnic Ústeckého kraje p.o., Krokova č.p. 3l, Děčín,405 0l Děčínl
Petr Vágner, Josefa Hory č.p. 47,407 47 Vamsdorf 1
Petr Hruška, Tumovská č.p, 2277,407 47 Vamsdoď 1
Pavel Hruška, Tumovská č.p. 2277,407 47 Vamsdoď 1
Miroslav Tamóczy, Turnovská č.p. 2250, 407 47 Vamsdoď l
Ing. Zlatuše Hofmanová, Tyršova č.p. 10l9/35, Budějovické Předměsti,397 0l Písek 1
Pavel Retych, Tumovská č.p. 2063,40'1 47 Vamsdorf 1
Gert Bithich, Tumovská č.p. 2307, 407 47 Varnsdorf l
Anna Bittrichová, Turnovská č.p. 2307,407 47 Vamsdoď l
Lydie Krejčová, Generála Janouška č.p. 896,_Čemý Most, l98 00 Praha 98
Eva Koňá'ková, Království č.p. 47l, 407 77 Sluknov
Pavel Bukáček. Polní č.p.3032.407 47 Vamsdoď l
Václav Šimonek.Tumovská č.p. 14g5.407 47 Vamsdoď l
]lona Simonková. Tumovská č.p. 1495,407 47 Varnsdorf l
Václav Slezák, Tumovská č.p. 1594,407 47 Vamsdorf 1
Katarína Slezákovri Tumovská č.p. 1594,407 47 Vamsdorf l
Zdeněk Podařil, Turnovská č.p. 2308,407 47 Vamsdorf l
Pavla Podařilová. Turnovská č.p. 2308,407 47 Varnsdorf l
Jiřina Červinková. Tumovská č.p. 1462,407 47 Vamsdoď l
Zdeněk Jurica, Čáslavská č.p. 2917, 407 47 Varnsdoď l
Jiřina J uricová Črislavská č.p. 2917, 40'7 47 Vamsdorf l
Alena Smolařová. Čáslavská č.p. 2309.407 47 Varnsdorf l
Ing. Václav Smolai. Cáslavskii č.p. 2309. 407 47 Vamsdoď l
Marie Marciová. Čáslavská č.p. 2386, 407 47 Vamsdorf l
Zdeňka Čemá. Čáslavská č,p.2341,407 47 Varnsdoď l
Martin Talian, Čáslavská č.p. 2345,407 47 Vamsdoď 1
Eva Tydlitrátová Črislavská č.p. 2345, 40't 47 Vamsdorf l
Ladislava Macounová, Črislavská č.p.2626.407 47 Varnsdorf l
Mirka Hrobníkovri Pod řIrádkem ě ,p.2421, 407 47 Vamsdorf 1
Jiří řlrobník, Pod Hrádkem č.p. 242I, 407 47 Varnsdoď l
Eva Roubíčková, Pod řkádkem č.p .2412, 407 47 Vamsdorf l
Václav Roubíček,Pod Hrádkem č.p .2412, 407 47 Vamsdorf 1
Iveta Brabcová, Ročovská č,p, 184l, l90 l6 Pra}ra
Bc. Věra Čemá, Laurinova č.p. 272913, Stodúlky,155 00 Praha 13
Jiří Plíhal, Pod řhádkem č.p. 2420, 407 ,47 Vamsdoď 1
Marcela Plíhalová, Pod Hrádkem č.p .2420, 407 47 Vamsdorf 1
Ing. Jiřina Kotuličová, Pod Hrádkem č,p. 2419,407 47 Varnsdorf 1
Sylvia Kalivodová, Pod Hrádkem č .p.2414, 407 47 Vamsdoď l
Vrkoslavice
@r, t
č1. uuve l0084/20l2schiA
str. l1
Petr Kalivoda, Pod ř{rádkem č.p. Z4|8, 407 47 Vamsdorf l
RudolfHájek, Legií č.p. 2563,407 47 Varnsdorf l
Petra Strožová, Pod Hrádkem č.p.2417 , 407 47 Vamsdorf l
Jaroslav Stěrb4 Pod Hrádkem č.p. 2422, 407 47 Vamsdorf l
Vladislav Brym, Škohi č.p. 8/20,664 48 Moravany u Bma
Anna Rrymová, Pod Hrádkem č.p.2411,4O7 47 Varnsdoď l
Eugen Šulc,Pod Hrádkem č.p .24ll, 407 47 Vamsdorf l
Hana Sulcová, Pod Hrádkem č.p. 7411, 407 47 Vamsdorf l
Leopoldina Jankechová, Studánka č .p. 120, 407 52 Vamsdorf 3
Pavel Mikula, Čáslavská č,p. 2624,407 47 Vamsdoď l
Lenka Štěrbová, Pod Hrádkem č.p . 2422, 407 47 Vamsdorf 1
Jaroslava Chalupná, Petra Bezruče č .p. 2619,407 47 Vamsdorf l
Barbora Kittlová, Petra Bezruče č,p . 3190, 407 47 Vamsdoď l
Vlastimil Lukeš, Čráslavská č.p. 2625,407 47 Vamsdorf l
Zdeňka Černá, Čáslavská č.p, 234l,407 47 Vamsdorf 1
Marie Balcarová, Severská č.p. 2l7Z,407 47 Vamsdorf l
Miroslav Tamóczy, Turnovská č.p. 2250,407 47 Vamsdoď l
Emil Tamóczy, Turnovská č.p. 2250,407 47 Vamsdorf l
Jiří Kalivoda, Tumovská č.p. 2143,407 47 Varnsdoď l
Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E,Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf l
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uq$,
sídlo: Teplická ě,p. 87418, DěčínIV-Podmokly,405
IDDS: jnnyjs6
RWE Distribučníslužby, s.r.o.,
_
SCVK
02 Děčín2
sídlo: Plynárenská č.p. 499ll, Brno-sťed, Zábrdovice, ó02 00 Bmo 2
a.s., IDDS: f/rf9ns
sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkoll č.p. 26612, l40 22 Praha 4
l0
Uřad oro podáni zpráw o datu vwěšenía sejmutí:
Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E.
Ústí nad Labem
l0
1
Dotč,enéorgánv:
MěU Varnsdorf- OZP, Nám. E. Beneše ě.p. 470,407 47 Varnsdoď l
MěU Varnsdorf - OSMI doprava, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf l
Krajská hygienická stanice Ústeckého kaje, ú.p. Děčín,IDDS: 8p3ai7n
. sídlo: Březinova č.p.3, DěčínI-Děěín,405 02 Děčín2
řZS Usteckého kaje,odbor požámíprevence, územníodbor Děčín,IDDS: auyaa6n
sídlo: Provaznická č.p. 1394/10, DěčínI-Děčín,40502 Děčín2
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: }kadební č. p.772112,1 l0 l5 Praha 1
ostatní :
vlastní
2x
Přiloha:
Situace
Dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky l7 odst.
3000 Kč byl zaplacen dne 27.3.2O12,
1
písm. i) ve výši
@)
3-§
§
i
t
=--gE
ó
e;
a^ 6
řEÉ3-ř
aaH-do
€
žEĚĚ
ď:ěĚE€
<9
ě
3
3 tss s
É.
o
o
Cl)
řH§
zťol
§
e
š
l\
P
3
.,
ť
a
."§:\
'-.
[.|J
. ,///
íL
á H
á §
l
,
,/ !§-
-)
oO
r- Q.
o§
\
d
É
",]
E;E
uJ ÍL
o-'ž
B
oo
oo
oo
zz
§
\
š
§
§
;
§
ť
_*
E
§
§
§
o
9
{+
-i
i\z
V
ÉlF
N
o
>9 oa
tUo ul
É.
9=* Y
ff
,3
ůÉ
,,,E
3 6
ŤO
!
lJ-
žL oitsts
a
̧l
!
z
U)
o
,:a
i"
9
u.t
B
a
§
:
JJ
(Lo-
o
.,.
''
,,"/
.r'
\.,,)
rt
\
ll
I
/ó\
a
o
',
É
a
š S!l
Ň \\]
*l
i
§
l
,š
!a
šj l i
s
či§l<l Řl
,l
\Ši
]
ši
\\
§i
_:i
o§
\i
í" j
]
5
o
,Ň
.T l N
l í\(
ú
€
-9
)
l..,l
\tj
-]
t
lq]
lN
l
\§i i
*i
al;
i
í..<
t, a2
§i
žP
,3F
o<
ó^
oó
L!>
T>
Jl.'\
L!\
,E:J
B
B
Ť
>
§
ž
:
+
ó
ť
{E,t

Podobné dokumenty

úznnnNí nozrroDNuTí a srnvEBNí povoLENí

úznnnNí nozrroDNuTí a srnvEBNí povoLENí O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy doklady ...

Více

stavební povolení

stavební povolení Stavební úřad oznámil zahájení stavebniho řizení známým účastníkůmřízenía dotčeným orgárům. Současně podle ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ohIedání na místě a ústního jednaní, ...

Více

rozhodnutí o umístění stavby

rozhodnutí o umístění stavby 1l. Budou respektována veškerá stávající nadzemní a podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí včetně jejich ochranných pásem ve smyslu jejich vl,jádření. Vedení budou na ákladě písemné

Více

vznuxÍ nozHoDNUTÍ

vznuxÍ nozHoDNUTÍ Stavebníúřadrozhodl' jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí,za polžiti ustanoveníprávníchpředpisůve výroku uvedených. By|a sp|něna podmínka daná ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona o zveřejnění ...

Více

ROZHODNUTI rozhodnutí o umístění stavby

ROZHODNUTI rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Varnsdor.f, Stavební úřad,jako "stavebnírn řádtr (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ft3 DOó6 Sb., o územním plánování a žádost ,,stavební zákon,,), v ítzemnímřízerríposoudi...

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Při průchodu stavební konstrukcí nesmí být potrubí zakotveno, musí být umožněn pohyb způsobený teplotními dilatacemi, které jsou u plastového potrubí větší než u potrubí kovového. Spalinová cesta m...

Více