zde

Transkript

zde
Tečná napětí v kanalizačním potrubí při neustáleném proudění
s volnou hladinou - experimentální stanovení metodou UVP
Vojtěch Bareš1, Jaroslav Pollert sen.1
ermo
1
Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění, ČVUT Praha, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6, 166 29, Česká republika (E-mail: [email protected])
Abstract
Unsteady open-channel turbulent flow properties are theoretically and
experimentally studied in circular cross section channel with fixed sediment
deposits. The vertical distribution of horizontal and vertical velocities was
analysed. Experimental results show following: firstly, the hydrographs under
investigation are completed dynamic waves. Secondly, based on Saint-
Venant equations, friction velocity time behaviour was studied using both,
kinematic and dynamic flow principles. Friction velocity dynamic timebehaviour was compared with steady flow values and with data obtained by
fitting horizontal velocity data in the inner region of turbulent layer by the loglaw of the wall.
Metodika
! sklopné potrubí s kruhovým příčným průřezem z plexiskla (Obr. 1).
! délka L = 17 m ; vnitřním průměr D = 0.29 m; sklon i0 = 0.1 %.
! sediment mocnosti hS = 52 mm a velikostí zrn d50 = 12 mm.
4
4
4
Obr. 2 - Detail umístění ultrazvukových UVP sond
LEGENDA: 1 - UVP Monitor; 2 - UVP sondy; 3 - Řídící systém; 4 -Ultrazvukové hladinoměry;5 - MID
průtokoměr; 6 - Elektronicky ovládané šoupě; 7 - Nádrž
Obr. 1 - Schéma experimentální linky
Seznam symbolů
B šířka hladiny (sedimentu)
D průměr potrubí
Fr Froudovo číslo
g tíhové zrychlení
h hloubka proudění (sedimentu)
H střední hloubka proudění
i0 podélný sklon
u podélná bodová rychlost
Výsledky
U svislicová rychlost
u* třecí rychlost
v vertikální bodová rychlost
V střední průřezová ryhclost
V1,2 radiální rychlosti UVP sond
R hydraulický poloměr
Re Reynoldsovo číslo
τ0 tečné napětí u stěny
! přístroje online propojeny přes PC.
! generované hydrogramy dynamické neustálené pomalu se
měnící proudění (Tab.1).
! okamžité hodnoty rychlostí u(y,t),
v ( y, t ) m ě ř e n y p o m o c í UV P
( Ult ras o ni c Ve lo c it y Pro fi l e)
Monitoru.
! 2 nezávislé UVP sondy v boxech
vně proudového pole (Obr.2)
! filtrování dat - časově střední
hodnoty stanoveny pomocí FFT
(Fast Fourier Transform) a IIR
( In fi ni te I mp ul s e Res p on s e)
Butterworthův filtr.
Tab. 1 - Hydraulické charakteristiky jednotlivých typů hydrogramů
Z informací o průběhu podélných a vertikálních bodových rychlostí
u(y,t), v(y,t) a hloubky h(x,t) (Obr. 3, 4) lze definovat průběh třecí
rychlosti u* resp. tečného napětí τ0 v čase t následovně:
! z pohybové rovnice de Saint Venant užitím aproximace
kinematickou u*KIN nebo dynamickou u*DYN vlnou

∂h
1 ∂V
V ∂h 

u* DYN = gR i0 −
1 − Fr 2 −
+
∂x
g ∂t gH ∂t 

(
)
Hydrog ram
i0
[%]
TD
[sec]
h
[mm]
Q
[l/s]
Fr
[-]
Re
[×10 4]
T
[°C]
u *L O G
[mm/s]
Ω
¦¸
[-]
HYDR1
0.1
30
32
30.4 -129.3
1.28 -27.53
0 .33-0.71
1.22-15.68
19.1
15.7-66.9
12.9 0
HYDR2
0.1
33.2
36.0
32.4 -133.6
1.29 -27.65
0 .30-0.68
1.22-15.52
19.2
16.1-71.3
11.1 2
HYDR3
0.1
43.8
56.7
31.4 -141.0
1.30 -27.4
0 .32-0.62
1.25-15.04
19.3
15.9-68.1
8.54
TR
[sec]
Legenda:
= sklon
stoupající
TDklesající
= délkav¨§
klesající
větve; hQ= =hloubka;
průtok;
Fr = Froudovo
číslo; Re
číslo ,
: i 0 =i0sklon
R = délka
Legenda
dna;dna;
TR = dTélka
stoupající
v¨§
tve; Tvětve;
= délka
tve; h = hloubka;
průtok; FrQ= =Fro
ud ov o číslo;
Re = Reynoldsovo
číslo= ,Reynoldsovo
T = teplota vody;
D
teplota
rychlost
z log.
zákona
rozdělení; W
= parametr
nestacionarity (Qu, 2002)
u *LTO=
třecí ryvody;
chlost u
stanovená
z log.
z ákonastanovená
ro zd¨§
lení; Ω
= parametr
n estacionarity
(Qu,
2002)
*LOG = třecí
G=
(1)
! z rozdělení u(y,t) ve vnitřní oblasti turbulentní vrstvy - u*LOG ; τ0LOG
0.5
! ze vztahu pro ustálené proudění u*ST = (gRi0)
Obr. 5 a 6 ukazují časové průběhy u* resp. τ0 pro HYDR1_P3
stanovené metodami diskutovanými výše. Z grafů vyplývá
následující.
! dynamické hodnoty u*LOG,DYN,KIN resp. τ0LOG,DYN,KIN výrazně převyšují
hodnoty pro ustálené proudění u*ST resp. τ0ST pro stejné hloubky h
! maximálních hodnot dosahují dříve než hodnoty stacionární
! aproximace kinematickou vlnou - podhodnocení reálných hodnot v
klesající větvi hydrogramu
! rozdíl mezi u*LOG a u*DYN,KIN je dán tvarovým efektem
Nahrazením veličin V, H a R v rov. (1) svislicovou rychlostí U a
hloubkou h dostaneme řešení pr o 2D proudění v ose potrubí (Obr. 7)
Obr. 3 - Vizualizace podélných rychlostí u(y,t)
Obr. 5 - Časový průběh u *KIN, u *DYN, u*LOG a
u*ST (HYDR1_P3)
Obr. 4 - Vizualizace vertikálních rychlostí v(y,t)
Obr. 6 - Časový průběh τ0KIN, τ0DYN, τ0LOG a
τ0ST (HYDR1_P3)
Obr. 7 - Časový průběh τ0KIN, τ0DYN, τ0LOG a
τ0ST (HYDR1_P3) v ose potrubí
Závěry
Analýza neustáleného proudění s volnou hladinou v kruhovém potrubí byla
provedena pro sérii hydrogramů s vysokým stupněm nestacionarity a
vyplývají z ní následující závěry:
! hodnoty třecí rychlosti u* a tečného napětí τ0 v nestacionárním proudění
převyšují stacionární hodnoty o desítky procent (Obr. 5, Obr. 6)
! v kruhovém potrubí má tvarový efekt výrazný vliv na lokální hodnoty
Poděkování
tečného napětí v ose potrubí (Obr. 6,7). Tento vliv je navíc posílen při
přítomnosti dnových sedimentů
! transport sedimentu při nestacionárním proudění nelze popsat klasickými
modely (např.: Ackers-White) odvozenými pro proudění ustálené
! metoda UVP byla úspěšně aplikována v konfiguraci bez kontaktu s
měřenou kapalinou
Výsledky byly dosaženy s podporou projektu MŠMT ČR č. MSM 211100002, a grantů Grantové agentury ČR č. 103/04/1350 a 103/02/0243

Podobné dokumenty

léto 2015

léto 2015 manželu Martina a Evy Kovaríkovych, kterí do Bludovic prijeli až že Švycarska. Tento koncert byl v poradí 14. koncertem na žachranu varhan. Co ríci o vystupujících interpretech? Martin Kovarík je h...

Více

GABOTHERM

GABOTHERM + čerpadlová skupina topného okruhu (20 70 867) - úsporné čerpadlo, 1 ks + čerpadlová skupina topného okruhu se směšovačem a s úsporným čerpadlem (20 70 869), 1 ks + nástěnný držák pro čerpadlovou ...

Více

Praktické cvičení z hydrometrie - Katedra hydrauliky a hydrologie

Praktické cvičení z hydrometrie - Katedra hydrauliky a hydrologie tlačítkem. Jeho nejčastější závadou bývá vypadnutí kontaktů baterie z držáku. Pokud systém nepracuje, je nutné dále ověřit funkčnost kabelu, u kterého může relativně snadno dojít k jeho přerušení. ...

Více

Hydrometrické vrtule a měření s nimi

Hydrometrické vrtule a měření s nimi  měření hloubky v dostatečně těsných intervalech (ne větších než 1/20 šířky, jinak v vzrůstá nejistota), pokud možno ve svislicích kde se měří rychlosti  pro měření hloubky použít sondovací tyč, ...

Více

Datový list CZ - PROFESS, spol. s ro

Datový list CZ - PROFESS, spol. s ro potřebných parametrů. Konfigurace monitoru jakož i čtení měřených dat při oživování a servisu monitoru se provádí buď lokálně běžným PC s konfiguračním programem MMS 6000

Více

HEC-RAS

HEC-RAS General Philosophy of the Modeling System HEC–RAS obsahuje čtyři moduly :

Více

Míchání suspenzí částic lehčích než kapalina

Míchání suspenzí částic lehčích než kapalina známá žádná vědecká publikace zabývající se výzkumem vlivu míchání bočním míchadlem na suspendaci částic lehčích než kapalina.

Více

kategorie D test řešení

kategorie D test řešení Hodnocení: za každé správné přiřazení bodu z mapy k fotografii 0,5 bodu Řešení: viz fotografie

Více