DM10 CZ MC DM10

Transkript

DM10 CZ MC DM10
Bosch Thermotechnik GmbH – Sophienstraße 30-32 – D-35576 Wetzlar
▶ Práce na elektroinstalaci smí provádět výhradně odborný
elektrikář.
▶ Práce na elektroinstalaci provádějte podle platných norem
a místních předpisů.
▶ Připojení k síti proveďte napevno a ve správné fázi.
▶ Zajistěte, aby celkový proud systému nepřekročil hodnotu
uvedenou na typovém štítku.
▶ Zajistěte, aby bylo k dispozici zařízení pro nouzové vypnutí
(nouzový vypínač vytápění), které je v dané zemi standardní.
U systémů s třífázovými spotřebiči musí být zařízení pro
nouzové vypnutí zapojeno do bezpečnostního řetězce.
▶ Zajistěte, aby bylo k dispozici standardní zařízení
k odpojení od elektrické sítě na všech pólech podle
EN DIN 60335. Není-li přítomné žádné odpojovací
zařízení, je nutné takové zařízení namontovat.
▶ Před otevřením regulačního přístroje odpojte topný systém odpojovacím zařízením úplně od el. napájení.
Proveďte zabezpečení proti náhodnému zapnutí.
▶ Kabely dimenzujte podle druhu instalace a vlivů okolí.
Průřez kabelu pro výkonové výstupy (čerpadla, směšovače
DM10
1)
Netz ein Netz aus
N L
N L
SH
41 43 44
2)
3)
PH
61 63
2)
/PE N L
4)
atd.) musí činit nejméně 1,0 mm2.
▶ Ochranný vodič žluto-zelený se nesmí používat jako řídicí
vedení.
▶ Žíly každého elektrického kabelu vzájemně zajistěte
(např. vázacími páskami) nebo odizolujte krátký úsek kabelového pláště, aby se zabránilo nebezpečí vzniku samovolného zkratu mezi napětím 230 V a rozvodem malého
napětí náhodným uvolněním jedné z žil na svorkách.
▶ Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými
v dokumentaci regulačního přístroje a použitých modulů.
N L
Netz Module
61 63
PZB
61 63
PH-HK1
61 63
Řídicí napětí 230 V~
1,5 mm2/AWG 14, max. 5 A
Malé napětí
0,4 – 0,75 mm2/AWG 18
41 43 44
N
1)
2)
Pojistka 5 AT
Hotové spojovací vedení! Dbejte na správné připojení fází. Nepoužívejte zástrčku s ochranným kontaktem. Montáž je dovolena pouze do MC10.
3)
4)
DM10
MC
SH
Minimálně H05xx, 1,5 mm2, maximálně 5 A
Napájení dalších modulů 230 V/50 Hz
Modul kruhové škrticí klapky
Hlavní řídící jednotka
Kruhová škrticí klapka, servomotor s dobou
chodu 20 s
Čerpadlo topného systému
Tepleji
Chladněji
SH
PH
MC
DM10
6 720 812 328-01.1T
CZ
6 720 813 632 (2014/06)